Toplam 23,220 Hadis
Konular

İstişare Kategorisi

Ümmü Seleme (r.anha)’dan rivayet edildiğine göre, Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

#436 الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ
“İştişare edilen kimse güvenilen kimsedir.”

Tirmizi, Edeb 57 Hn: 2823; Ebu Davud, Etıme: 27 ve diğerleri. Tirmizi:ž Bu konuda İbn Mesud, Ebu Hüreyre ve İbn Ömer’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizî: Ümmü Seleme rivâyeti olarak bu hadis garibtir.

Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

#435 الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ
“İstişare edilen kimse güvenilen kimsedir.”

Tirmizi, Edeb 57 Hn: 2822; Ebu Davud, Etime: 27 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasendir. Pek çok kişi bu hadisi Şeyban b. Abdurrahman en Nahvî’den rivâyet etmişlerdir. Şeyban kitap yazmış bir müellif olup rivâyetleri sahihtir. Ebû Muaviye diye künyelenir. Abdulcebbar b. Alâ el Attar, Sûfyân b. Uyeyne’den bize şöyle aktardı: Abdulmelik b. Umeyr dedi ki: “Ben bir hadisi rivâyet ederken o hadisten bir harf bile eksiltmem.”