Toplam 23,448 Hadis
Konular

Yemek/Team Kategorisi

Ali b. Ebi Talib'in bildirdiğine göre :

#21,189
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Eşleriniz doğurmuş olduklan çocuklara taze hurma yedirsin. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma yedirsin. Allah için, İmran kızı Meryem'in altında oturduğu ağaçtan daha kerametli olan bir ağaç yoktur.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 8005 •Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Mesrur b. Said zayıftır.1 Ebu Ya'la, Müsned (455) Urve, Hz. Ali'ye yetişememiştir.

Ali b. Ebi Talib'in bildirdiğine göre :

#21,188
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Halanız olan hurmayı ikram ediniz. Çünkü o, Hz. Adem'in yaratılmış olduğu topraktan yaratılmıştır. Başkasının aşılamış olduğu ağaçtan değildir.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 8004

Enes bildiriyor:

#21,187
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Hz. Aişe'ye şöyle buyurdu: "Taze hurma geldiği zaman, beni çok sevindiriyor."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 8003 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Hassan b. Siyah zayıftır.3 3 Müsned-i Bezzôr (2880), hadis tek kanaldan gelmiştir.

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre :

#21,186
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e meyvenin ilk mahsulü getirildiği zaman önüne koyardı ve şöyle buyururdu: "Allahım! Euuelini bize yedirdiğin gibi, sonunu da yedir." Sonra ailesinden (yeni) doğmuş olana bu meyvenin yedirilmesini emrederdi.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 8002 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup, şu ilaveyi vermiştir: "İlk mahsül meyve getirildiği zaman onları kabul eder ve önüne koyardı." el-Mu'cemu's-sağir'in ravileri Sahih'in ravileridir.2 2 Taberani, M. el-Kebir (11222) ve Taberani, M. es-Sağir (791)

İbn Abbas'ın naklettiğine göre :

#21,185
Resülullah (sallallahu aleyhi veaıemf e meyve(nin ilk mahsulü) ikram edildiği zaman onu, yanındaki çocuklardan en küçüğüne verirdi.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 8001 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir.1 1 Taberani, M. el-Kebir (10761)

Enes b. Malik anlatıyor:

#21,184
Hz. Cibril, Resulullah (sallalJahu aleyhi vesellem)' e gelerek şöyle dedi: "Rabbin sana selam gönderdi. Beni, şu salkımı yemen için sana yolladı." Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) de salkımı aldı.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 8000 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Hafs b. Ömer b. Ebi'l-Attaf ileri derecede zayıftır. .

İbn Abbas anlatıyor:

#21,183
Hz. Cibril, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gelerek şöyle dedi: "Rabbin sana selam gönderdi. Beni, şu salkımı yemen için sana yolladı." Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) de salkımı aldı.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7999 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Hafs b. Ömer b. Ebi'l-Attat, ileri derecede zayıftır.

İbn Abbas diyor ki :

#21,182
"Resulullah (sallallahu aleyhi ve;ellem), üzüm salkımını birden ağza alıp çöpünde olan taneleri yekpare sıyırarak yerdi.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7998 •Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Ziyad b. el-Münzir hadis uyduran birisidir.2 Taberani, M. el-Kebir (12727)

Enes b. Malik'in naklettiğine göre :

#21,181
Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın), sağ eliyle hurmayı, sol eliyle karpuzu tutardı. Hurmayı karpuzla beraber yerdi. Karpuz en çok sevdiği meyveydi.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7997 *Hadisi Taberani, el-Mu'ceınu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Yusuf b. Atıyye es-Saffar metruktur.ı ı Müsned-i Ahmed (3/142-3) ve Ebu Ya'Ja, Müsııed (3867); isnadı sahihtir.

Ebu Cafer Muhammed b. Ali anlatıyor:

#21,180
Abdullah b. Cafer' e: "Resulullah (sallallahu aleyhi veıellem)' den işittiğin, gördüğün bir hadisi bize haber ver. Güvenilir bile olsa, başka birinden haber verme" dedik. Abdullah b. Cafer şu karşılığı verdi: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in sağ tarafında salatalık, sol tarafında hurmalar gördüm. Bir ondan, bir ondan yiyordu."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7996 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta uzunca bir hadis içerisinde rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Esram b. Havşeb metruktur.

Rubeyyi' binti Muavviz diyor ki:

#21,179
"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), salatalık yemeyi çok severdi."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7995 *Hadisi Taberani, eL-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmi~ olup, senedinde yer alan İbn İshak güvenilir olup tedlis yapmaktadır. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir.

Enes'in bildirdiğine göre

#21,178
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellern) şöyle buyurmuştur: "Sizden birinizin tabağına sinek düştüğü zaman, onu tabağa (iyice) daldırsın. Çünkü sineğin bir kanadında hastalık, diğer kanadında ise şifa vardır."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7994 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup, Bezzar'ın ravileri Sahih'in ravileridir.ı ı Müsned-i Bezzıir (2866)

Huzeyfe'nin bildirdiğine göre :

#21,177
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: Muhakkak ki Cibril, bana keşkek (herfse) yedirdi ve geceleyin (namaza dinç) kalkmam için onunla göğsümü bağladı."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7993 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Muhammed b. Haccac el-Lahmi bu hadisi uyduran bir kişidir.

Muhammed b. Hamza b. Yusuf b. Abdillah b. Selam, babasından, o da dedesinden aktarıyor:

#21,168
Resulullah (sal1allahu aleyhi vesellem), (deve ve koyunların satılmak için tutulduğu) yere gittiği zaman, Osman b. Affan' ı üzerinde bal, yağ ve un olan deveyi götürdüğünü görünce, ona: "(Deveyi) çök tür" dedi. Deveyi çökerttikten sonra bir tencere getirilmesini istedi. İçine un, yağ ve bal koydu. Sonra pişinceye kadar kaynatılmasını emretti. (Piştikten) sonra da: "Yiyin!" buyurdu. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) de yedi. Sonra şöyle buyurdu: fi Bu, Faris ahalisinin (İranlılann) habis diye isimlendirmiş olduğu (bir çeşit tatlıdır)."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7992 *Hadisi Taberani üç Mu'cem'inde rivayet etmiş olup, el-Mu'cemu's-sağlr ve elMu'cemu'l-evsat'ın ravileri güvenilir kimse1erdir.1 ı Taberani, M. es-Sağir (833)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre :

#21,167
Resullullah (sal1allahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Sizden birinize güzel koku verildiğinde ondan sürünsün. Yine sizden birinize tatlı ikram edildiğinde ondan da nasibini alsın."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7991 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Fadale b. Husayn hakkında, Ebu Hatim rivayetlerini kanştırdığını söylemiştir. İbrahim b. Ar'are'yi tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.! ı Müsned-i Ahmed (2/363, 358)

Cabir b. Abdillah anlatıyor:

#21,166
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), zamanında Kays b. Sa' d b. Ubade bize komutan olarak tayin edilmişti. Açlığa maruz kaldık. Bizim için yedi tane deve kesmişti. Sonra sahile çıktık. Bir de baktık ki orada kocaman bir balık (balina) var. Üzerine üç kişiyi çıkartık. Balıktan çıkardığımız yağları kırba ve tulumlar içerisinde taşidık. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına varıncaya kadar yolumuza devam ettik. Karşılaştığımız bu durumu Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)' e haber verdik. Ravi (Cabir) ekledi: "Eğer, O'na (sallallahu aleyhi ve sellem) varmadan önce (etin bozulmayacağını) bilseydik ondan bir parça yanımızda bulunmasını isterdik."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7990 Ben derim ki: Anber balığı (balina) ile ilgili hadisin anlatımı Sahih'te bundan farklıdır. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Leys'in katibi Abdullah b. Salih hakkında, Abdülmelik b. Şuayb b. Leys "Güvenilir ve emin birisidir" demiştir. Ancak İmam Ahmed ve başkaları onu zayıf olarak kabul etmişlerdir. Ebü Hamza el-Havlani'yi tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.

Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre :

#21,164
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Acemlerin (Arap olmayanlann) yaptığı gibi eti bıçakla kesmeyiniz. Sizden biriniz et yemek istediği zaman, eti bıçakla kesmesin. Eliyle tutsun ve ağzıyla ısırsın. Çünkü böyle yapmak, sindirim için daha uygundur."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7989 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Abbad b. Kesir es-Sekafi zayıftır.1 ı Taberaru, M. el-Kebir (23/285)

Ebu Amr eş-Şeybani anlatıyor:

#21,162
Abdullah (b. Mes'ud), bir adamda gümüş paralar gördü ve "Bunlarla ne yapacaksın?" diye sordu. Adam da: "Bu gümüş paralarla litrelerce yağ alacağım" karşılığını verdi. Abdullah: "Bu paraları hanımına ver, yatağının altına koysun. Sonra her gün bir dirheme et al" dedi.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7988 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Ureyb b. Humeyd güvenilir olup, onun dışındaki raviler Sııhih'in ravileridir. Ben derimki: "Bana but eti verin" mealindeki hadisler, Peygamberliğin Alametleri (Mucizeler) kitabında geçecek.ı

Ebü Cafer Muhammed b. Ali el-BAkır anlatıyor:

#21,161
Abdullah b. Cafer' e: "Resülullah (sallallahu aleyhi veselleın)' den işittiğin, gördüğün bir hadisi bize haber ver, başka bir şeyden haber verme" dedik. O da şöyle anlatb: Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi veselleın)' e koyun ve çörek hediye edildi. Yemeye başladı, biz de onunla beraber yiyorduk. Şöyle buyurduğunu işittim: "Koyunun sırt bölgesindeki eti tavsiye ediyorum. Çünkü o, en güzelidir.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7987 *Menkıbeler kitabında uzun bir metniyle gelecek olup Taberani, el-Mu'cemu'levsat'ta rivayet etmiştir. Senedinde yer alan Esram b. Havşeb metruktur.

Amr b. CülAs'ın annesi Nesike anlatıyor:

#21,159
Ben, Hz. Aişe'nin yanında iken onun adına bir koyun kesilmişti. O esnada Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) içeri girdi. Elinde küçük bir asa vardı. Onu atb ve Mescid' e doğru gitti. Mescid' de iki rekAt namaz kıldı. Sonra yatağına doğru yönelip uzandı. Sonra: "Yemek var mı?" diye sordu. Biz de ona içerisinde arpa ekmeği, doğranmış işkembe parçalan ve but olan bir tabak getirdik. Hz. Aişe işkembeden bir parça aldı ve ısırmaya başladı. O esnada şöyle diyordu: "Bugün bir koyun kestik. Bundan başka elimizde bir şey tutmadık." Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veselleın) ise şöyle buyurdu: "Hayır, bilakis bu hariç koyunun hepsi elinde tutuldu.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7986 *Hadisi Tabereni rivayet etmiş olup, senedinde yer alan İbrahim b. ismail b. Mücemmi' zayıftır.ı

Abdullah b. Ömer anlahyor:

#21,157
Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın), koyunun yedi yerini yemeyi kerih görürdü: Öd kesesini, sidik torbasını, dişi ve erkek cinsel organını, yumurtalıklarını, bezesini ve kanını. Reslllullah (sallallahu aleyhi vesellem), koyunun en çok ön budunu severdi. Hz. Peygamber (sallallahualeyhivesellem)'e bir yemek getirildi. Topluluk, eti lokma lokma alıp O'na yedirmeye kalkışınca Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Etlerin en güzeli, hayvanın sırt bölgesindeki ettir" buyurdu.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7985 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Yahya el-Hımmani zayıftır.

Raşid b. Raşid anlatıyor:

#21,155
Enes b. Malik' in bir kölesi vardı. Kölesi onun için deve kuşlarını çalıştırırdı. İki çeşit yemek hazırlardı. Ona elenmiş undan ekmek yanında tereyağıyla (karıştırarak) hamur yapardı.

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7984 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Raşid'i tanımıyorum. Yahya b. Said el-Attar müstesna diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. Onu, İbn Musaffa ve EbCı Davud güvenilir kabul edip, çoğunluk zayıf olarak addetmiştir.1ı Taberani, M. el-Kebir (673)

Büreyde'nin bildirdiğine göre :

#21,154
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Dünyada ve ahirette katıkların efendisi ettir. Dünyada ve ahirette içeceklerin efendisi sudur. Dünyada ve ahirette kokulann efendisi ise kına çiçeğidir. "

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7983 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Said b. Anbese el-Kattan'ı tanımıyorum. Diğer ravileri güvenilir olup, bazıları hakkında zararsız bir tenkit vardır.

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre :

#21,153
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Su ile dahi olsa katık edinin."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7982 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Guzeyl b. Sinan'ı tanımıyorum. Diğer ravileri güvenilir kimselerdir.

Ebü Hureyre'nin bildirdiğine göre :

#21,152
Resulullah (salallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: "Sene içerisinde yağmurun yağmaması diye bir şey söz konusu olmaz. Çünkü sene içerisinde insanlar üzerine yağmur yağar; ama yeryüzünde bitki bitmez."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7981 *Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri Sahlh'in ravileridir.

Ubade b. es-Samit'in bildirdiğine göre

#20,905
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Ramazan ayında, güneşin doğuşundan önce kırmızı parlaklık gördüğünüz zaman bir senelik yiyeceğinizi depolayın. Çünkü bu sene, açlık senesidir."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7980 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-keblr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Ümmü Abdillah binti Halid b. Ma'dan'ı tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.1ı Taberaru, M. el-Evsaf (373), Müellifin hocası, Ahmed b. Rişdin hadis uydurmakla töhmetlidir.

Zeyd b. Suhan'ın azatlı kölesi Salim anlatıyor:

#20,904
Efendim Zeyd b. Suhan ile beraber çarşıdaydık. Yanımıza Selman el-Farisi uğradı, bir vesk (yaklaşık 130kg) yiyecek almıştı. Zeyd ona: "Ey Ebu Abdillah! Niçin böyle yapıyorsun (bu kadar çok tahıl vs. satın alıyorsun), halbuki sen, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in sahabisisin?" diye çıkışınca, Selman elFarisi şöyle cevap verdi: "Muhakkak ki nefis, rızkına sahip olduğu zaman mutmain olur, ibadet için meşguliyetten kurtulur ve vesveseler de ondan ümidini keser."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7979 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Salim'i tanımıyorum. Yine senedinde yer alan Hüzeyl b. Bilal'i, İmam Ahmed ve dışındakiler güvenilir saymış, İbn Main ve çoğunluk zayıf olarak kabul etmiştir.2 ı Taberani, M. el-Kebir (6057)

Ebu' d-Derda'nın bildirdiğine göre :

#20,903
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle- buyurmuştur: "Yemeğinizde azık edinin ki sizin için bereketli kılınsın." İbrahim b. Abdillah dedi ki: İlim ehlinden birisinin (Evzfü'nin) bu sözü "Yemeğe küçük ekmek parçaları doğramak" şeklinde tefsir ettiğini işittim.
Ben derim ki: İbnü'l-Esir de Nihaye'de yorumu bu şekilde nakletmiştir.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7978 *Hadisi Bezzar ve Taberani rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Ebü Bekr b. Ebi Meryem ahir ömründe bunamıştır. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.11 Müsned-i Bezzar (2876); ravileri Şamlılardan oluşmaktadır.

Abdullah b. Ümmü Haram anlatıyor:

#20,902
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile Kıbleteyn mescidinde namaz kıldım. Onun şöyle buyurduğunu işittim: "Ekmeğe hürmet ediniz. Çünkü Yüce Allah onu göğün bereketlerinden indirmiş ve yerin bereketlerini onun için hizmetçi kılmıştır. Her kim, sofradan düşeni alıp yerse affolunur."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7977 *Hadisi Bezzar ve Taberani rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Abdullah b. Abdurrahman eş-Şami'yi tanımıyorum. Doğrusu bu şahıs Abdülmelik b. Abdirrahman eş-Şami olup zayıftır.ı ı Müsned-i Bezzar (2877). Temmam'ın Fevaid'inde bu şahıs, Abdülmelik b. Abdirrahman ez-Zumari Ebu'l-Abbas adıyla geçmekte olup Temmam onu "saduk" (doğru sözlü) olarak nitelemiştir.

Ebu Sekine'nin bildirdiğine göre :

#20,901
Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Ekmeğe hürmet ediniz. Çünkü Yüce Allah, ona hürmet etmiştir. Her kim ekmeğe hürmet ederse, Allah ta ona hürmet eder."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7976 *Hadisi Taberani, rivayet etmiştir. Senedinde yer alan Rey kadısı Halef b. Yahya zayıftır. Ebu Sekine hakkında İbnü'l-Medini: "Sahabi olma faziletine eremedi" demiştir.2 2 Taberaru, M. el-Kebir (22/335); ravilerinden Halef, Ebı1 Hatim'e göre hadis uydururdu.

Hz. Hasan b. Ali' den rivayet edildiğine göre :

#20,900
Kendisi, abdesthaneye girdi. Büyük abdest veya küçük abdestin yapıldığı yerde bir ekmek parçası -veya kırıntı- gördü. Onu aldı ve üzerindeki pisliği giderdi. Sonra çok güzel bir şekilde onu yıkadı ve kölesine verdi. Kölesine: "Abdest aldıktan sonra bunu bana hatırlat" dedi. Abdest aldıktan sonra kölesine: "Ey köle! Lokmayı ya da kırıntıyı bana ver" deyince köle: "Ey efendim! Ben onu yedim" karşılığını verdi. O da: "Allah rızası için (artık) sen hürsün" dedi. Köle ise efendisine: "Beni hangi sebepten dolayı azat ettin?" diye sordu. O da şöyle cevap verdi: "Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in kızı Fatıma'nun babasından şöyle naklettiğini işittim: «Her kim büyük ve küçük abdest yapılan yerden ekmek parçasını veya kırıntısını alır da sonra ondan pisliği giderip, onu çok güzel yıkayıp onu yerse, (daha boğazındayken) karnına yerleşmeden affolunur.»"

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7975 *Hadisi, Ebü Ya'la rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir.ı ı Daha önce geçti: 7250. Ebı1 Ya'la, Müsned (6750); fakat aksine ravilerinden Vehb, hadis uydurmakla töhmetlidir.

Eyyub el-Ensari'nin bildirdiğine göre :

#20,899
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Yemiş olduğunuz (tahıl ve hurma gibi) ölçekle yiyeceği ölçünüz. Sizin için bereketli olur.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7974 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Ebu Bekr b. Ebi Meryem ahir ömründe bunadığından dolayı zayıftır.1 ı Allah Resıllü'nün (sallallahu aleyhi vesellem) Medine ahalisine yaphğı dualardan birisi de ürünlerinde kullandıkları ölçeklerinin bereketli olması idi. Bu hadis, bereket duası almış bu ölçekleri kullanmaları yönünde bir teşvik anlamı taşımaktadır.

Enes b. Malik anlatıyor:

#20,898
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e içerisinde bal ve süt olan bir bardak yahut kap getirildi. Şöyle buyurdu: "(Bu) kapta iki katık var. Onu ne yerim, ne de yasaklarım."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7973 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Muhammed b. Abdilkerim b. Şuayb'ı tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.

Ebu Said'in bildirdiğine göre :

#20,897
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Mümin, tek bir bağırsağını doyurmak için yer. Kafir ise yedi bağırsağını doldurmak için yer."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7966 -7967-7968 -7969-7970-7971-7972 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Mücalid b. Said'i çoğunluk zayıf saymıştır.2 (,2 Ebu Ya'ta, Müsned (2068); Kasını b. e. Şeybe zayıftır.Hadisi Bezzar ve Taberani, rivayet etmiş olup, Taberani'nin rivayetinde

Abdullah b. Amr anlatıyor:

#20,896
Yedi kişi, Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem)' e geldi. Ashabdan her bir kişi, birinin elini tuttu. Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın) de bir kişinin elini tutarak ona: "İsmin nedir?" diye sordu. O da: "Ebu Gazvan" dedi. Onun için yedi koyun sağdı. Sütün tamamını içti. Cenab-ı Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ona: "Ey Ebu Gazvan! Müslüman olacak mısın?" diye sorunca Gazvan: "Evet" dedi. Müslüman oldu. f!z. Peygamber (sallallahu aleyhi veselleın), göğsünü sıvazladı. Sabah olunca,' Allah Resulü (sallallahu aleyhi veselleın), ona bir koyunun sütünü sağdı. Fakat Gazvan, sütün tamamını bitiremedi. Bunun üzerine ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Ne oldu sana ey Ebu Gazvan!?" diye sordu. Gazvan da: "Seni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben susuzluğumu giderdim" karşılığını verdi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Dün senin yedi tane bağırsağın vardı. Bugün ise bir tane bağırsağın var" buyurdu.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7965 *Hadisi Taberani bu şekilde rivayet etmiş olup, Bezzar kısa bir metniyle rivayet etmiştir. Ravileri, Sahlh'in ravileridir.ıı Müsned-i Bezzfir (2894)

Ata 'nın bildirdiğine göre :

#20,895
Cehcah el-Gıfari, müslüman olmayı isteyen kabilesinden bir grupla birlikte geldi. Akşam namazında Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber oldular. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) selam verince şöyle buyurdu: "Her adam yanındaki adamın elini tutup (evine yemeğe götürsün)." Mescid'de sadece benim ve Cenab-ı Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in eli boşta kaldı. Uzun boylu ve iri yarı bir adamdım. Hiçbir kimse beni geçemezdi. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), beni evine götürdü. Benim için bir keçi sağdı ve ben onu içtim. Sonra benim için yedi keçi sağdı ve ben hepsini de içtim. Daha sonra bana bir tencere yemek getirildi, onu da yedim. Ümmü Eymen: "Bu gece Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem)'in yedirmediğini Allah ta yedirmesin (o kadar yedirdi ki yine de aç kaldı)" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Yavaş ol, ey ümmü Eymen! O kişi kendi nzkını yedi, bizim nzkımız Allah'a aittir." Sonra sabahladılar ve kahvaltı yaptılar. Adam arkadaşlarıyla beraber biraraya geldi. Adam, yanına gelen kişiye anlatmaya başladı. Cehcah şöyle dedi: Benim için yedi keçi sağdı ve ben onları içtim. Daha sonra bana bir tencere yemek getirildi ve ben onu da yedim. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber akşam namazını kıldık. Sonra şöyle buyurdu: "Her adam yanındaki adamın elini tutup (evine yemeğe götürsün)." Mescid' de sadece benim ve Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem)' in eli boşta kaldı. Uzun boylu ve iri yarı bir adamdım. Hiçbir kimse beni geçemezdi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), beni evine götürdü. Benim için bir keçi sağdı. Fakat içince susuzluğumu giderip doydum. Ümmü Eymen: "Ya Resulallah! Bu, bizim (daha önce gelen) misafirimiz değil miydi?" diye sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi ve:sellem) ise şöyle buyurdu: "O, bu gece bir müminin bağırsağını doldurmak için yedi. Bundan önce ise bir kafirin bağırsağını doldurmak için yemişti. Kafir, yedi bağırsağını doldurmak için yer, mümin ise tek bir bağırsağını doldurmak için yer."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7964 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, lafız ona aittir. Bezzar ve Ebu Ya'la da rivayet etmiştir. Senedinde yer alan Musa b. Ubeyde er-Rebezi zayıftır.11 Taberani, M. el-Kebir (2152), Müsned-i Bezzıir (2891) ve Ebu Ya'ta, Müsned (916)

Ebu Basra el-Gıfari anlatıyor:

#20,894
Müslüman olmadan az bir zaman önce Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in yanına vardım. Ailesi için sağdığı koyundan, benim için de süt sağdı. Ben de onu içtim. (O gecenin) sabahı müslüman oldum. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in ailesi (benim hakkımda): "Gündüzü aç geçirdiğimiz gibi geceyi de aç geçirdik (bize hiçbir şey bırakmadı)" dediler. Cenab-ı Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), benim için koyunun sütünü sağdı. Ben de sütü içtim ve susuzluğumu giderdim. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem): "Susuzluğunu giderdin mi?" diye sorunca: "Ya Resulallah! Susuzluğumu giderdim. Daha önce(ki gece) ne doymuştum, ne de susuzluğumu gidermiştim" dedim. Bunun üzerine Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Kuşkusuz kafir, yedi bağırsağını doldurmak için yer, mümin ise tek bir bağırsağını doldurmak için yer" buyurdu.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7963 *Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri Sahlh'in ravileridir. Taberani ise elMu'cemu'l-evsat'ta bir kısmını rivayet etmiştir.1 ı Müsned-i Ahmed (6/397), İbn Lehia ihtilaflıdır.

Ca' de anlatıyor:

#20,893
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), büyük göbekli bir adamı gördü ve parmaklarıyla karnına işaret ederek şöyle buyurdu: "Şayet şu şey, başka bir yerinde olsaydı senin için daha hayırlı olurdu."

Bir adam, Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın)' i rüyasında gördü. Hz. Peygamber (sallallahualeyhivesellem) ona gelip anlatması için bir adam gönderdi. Adam, O'na gelip rüyayı anlattı. Göbekli biriydi. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), parmaklarıyla karnına işaret ederek: "Şayet şu şey, başka bir yerinde olsaydı senin için daha hayırlı olurdu" buyurdu.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7962 *Hadisin tamamını Taberani ve İmam Ahmed rivayet etmiştir. Şu kadar var ki İmam Ahmed:

Leclac diyor ki:

#20,892
"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber müslüman olduğumdan beri karnımı tıka basa yemekle doldurmadım. Yetecek kadar yerim, yetecek kadar içerim." Ravi (Ahi) ekledi: "Yani ölmeyecek kadar azıklarurım" demek istemiştir.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7961 *Hadisi Taberani', rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Mualla b. el-Velid'i tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.2 2 Taberani, M. el-Kebir (19/219). Ravilerinden Mualla b. el-Velid hakkında İbn Hacer: "Zaman zaman garib/tek kaldığı rivayetleri vardır" demektedir; bak: Lisanu 'l-Mizan, 6/65-5.

Abdullah b. Ömer anlatıyor:

#20,891
Adamın biri, Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi veıellem)'in yanında geğirdi. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi veıellem): "Geğirtini tut. Kıyamet günü en çok aç kalacak olanlar, dünyada en çok doymuş olanlardır" buyurdu.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7960 *Hadisi Taberani', hocası Mes'ud b. Muhammed'den rivayet etmiş olup zayıftır. ı ı Tirmizi (2/78) ve İbn Mace (3350), kendi kanallarıyla İbn ömer'den rivayd ettiler. Bak. es-Silsiletu's-Sahiha (343)

Avn b. Ebi Cuhayfe, babasından naklediyor:

#20,890
Yağlı et ile tirit yemeği yemiştim. Ben geğirirken Resftlullah (sallallahu aleyhi veıellem) geldi ve şöyle buyurdu: "Ebu Cuhayfe! Geğirtini bizden uzak tut. Zira dünyada insanlann en çok doymuş alanlan, Kıyamet günü en çok aç kalacak olanlandır." Ebu Cuhayfe bundan sonra dünyadan göçene kadar karnının tamamını doldurarak vemek yemedi. Sabah kahvaltısı yaptığı zaman, akşam yemeği yemezdi. Akşam yemeği yediği zamanda da sabah kahvaltısı yapmazdı.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7959 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta değişik isnadlarla rivayet etmiştir. el-Mu'cemu'l-kebir'in isnadlarının birinde yer alan Muhammed b. Halid el-KOfı'yi tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.ı 1 Taberaru, M. el-Kebir (22/ 126-7, 132), Hakim, Müstedrek (5/121) ve es-Silsiletu's-Sahiha (343)

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre :

#20,889
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Yemiş olduğunuz yemeği, Allah'ın zikri ve namaz ile eritin. Yemekten sonra uyumayın, yoksa kalpleriniz katılaşır."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7958 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Bezi' Ebu'l-Halil zayıftır.2 2 İbnü'l-Cevzi, Mevduat (2/37); es-Silsiletu'd-Daife (115); uydurma bir hadistir.

Ebu Bekre diyor ki:

#20,888
"Resulullah (sallallahu aleyhi veıellem), kişinin kendi giymediği giysisine elini silmeyi yasakladı."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7957 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, senedinde ismi zikredilmemiş bir ravi vardır.

Hakem b. Umeyr anlatıyor:

#20,887
Bir yemekte Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) ile beraberdik. Topluluktan bir adam, Ehl-i beyt'in hizmetçilerinin birisinden mendil istedi. Hizmetçi (silmesi için) giysisini verince, adam onunla (elini) sildi. Bunun üzerine Resulullah (sallallahualeyhi veıellem): "(Kendine ait olmayan) giysiyi mendil olarak kullanma!" buyurdu.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7956 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Yahya b. Ala' el-Eslemi zayıftır.1 ı Taberaru, M. el-Kebir (3191)

Ebu Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre :

#20,886
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Elinde yemek artığı ve kokusu varken onu yıkamadan uyuyup da (uykusu esnasında) kendisine baras (alaca) lıastalığı ilişen kimse, kendisinden başka kimseyi suçlamasın."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7955 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, isnadı hasendir.2 2Taberaru, M. el-Kebir (5435)

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre :

#20,885
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Elinde yemek artığı ve kokusu varken onu yıkamadan uyuyup da (uykusu esnasında) kendisine zararlı bir şey ilişen kimse, (başına gelenden dolayı) kendisinden başka kimseyi suçlamasın."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7954 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani değişik ravi zincirleriyle rivayet etmiştir. Zübeyr b. Bekkar güvenilir olup onun dışında, isnadlardan birinin ravileri Sahfh'in ravileridir. Taberani'nin dediği gibi hadisi Zübeyr b. Bekkar tek başına rivayet etmiştir.ı Müsned-i Bezzılr (2886) ve Taberaru, M. el-Evsat (502)

İbn Ömer diyor ki:

#20,883
"Dişler arasında kalan yemek artıkları, dişlerin zayıf kalmasına (çürümesine) sebep olur."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7952 *Hadisi Taberani, rivayet etmiş olup, ravileri Sahlh'in ravileridir.2 ı Taberaru; M. el-Kebir (13065)

Ebu Eyyub anlatıyor:

#20,882
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yanımıza gelip: "Ümmetimden hilalleyenler ne güzeldir" buyurdu. Biz: "Ya Resulallah! Hilalleyenler kimlerdir?" diye sorunca, Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şu karşılığı verdi: "Abdestten ve yemekten dolayı hilalleyenlerdir. Abdestin hilallemesi, mazmaza, istinşak ve parmaklann arasını aralamak (hilallemek)tir. Dişlerin arasında kalan yiyecekleri çıkarmak, yemek hilallemesidir. Kişi namaza durduğu zaman (hafaza) meleklerine, dişleri arasında kalmış yiyecek görmekten daha zor gelen hiçbir şey yoktur."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7951 *Hadisin tamamını Taberani rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Vasıl b. es-Saib zayıftır. Hadisin bir kısmını İmam Ahmed de rivayet etmiştir.ı 'ı Taberaru, M. el-Kebir (4061, 4062) ve Müsned-i Ahmed (5/416); ravisi Ebu Sevre zayıftır.

Haris b. Süveyd diyor ki:

#20,881
"Selman el-Farisi yemeğini bitirdiği zaman «Bize rızkı genişleten ve yeterli kılan Allah' a hamdolsun» derdi."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7950 *Hadisi Taberani, rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Yezid b. Ata oldukça zayıftır. Güvenilir olduğu da söylenmiştir.2 ı Taberaru, M. el-Kebir (6055)

Sa'd b. Mes'üd es-Sekafi: diyor ki:

#20,880
"Muhakkak ki Hz. Nuh «Şükredici kul» diye isimlendirildi. Çünkü o, bir şey yiyip içtiği zaman yüce Allah'a hamd ederdi."

Heysemi , Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7949 *Hadisi Taberani, rivayet etmiş olup, tabiun neslinden olan ravisi Sa'd b. Sinan'ı tanımıyorum. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir.1 1 Taberani, M. el-Kebir (5420), ravilerinden Dırar b. Surad metrıktur.