Toplam 18,888 Hadis
Konular

Hac Kategorisi

Habib b. Ebi Sabit dedi ki:

#16,283
Babamla birlikte çıkıp hacilari karşıladım ve onlara günahlarla kirlenmeden önce selam verdim.1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5928 *Hadisi. İmam Ahmed rivayet etmijtir. İsn.\dında yer alan İsmail b. Abdilmelik zayıftir 1 Ahmed, Miisned (6018), i.snidı sahihtir.

Abdullah b. ömer'in bildirdiğine göre ResUlullah (sallallalnı aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,282
"Hacı ile karşılaşırsan ona selam verip tokalaş ve senin için bağışlanmanı dilemesini iste. O kişi henüz evine girmeden önce günahlarin bağışlanmış demektir. "3

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5927 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Muhammed b. el-Beylem.\ni zayıftır. 3 Ahmed, Müsned (5371, 6112)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resülullah (sallallalnı aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,281
"İnsanlarin Medine' ye dönmeleri ve görevlilerin silahlı olmalari yakındır. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5926 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. Bir kısmında ise zararsız eleştiriler vardır. 2 Ahmed, Müsned (20/402)

Sehl b. Huneyf dedi ki:

#16,280
Resullullah (sallallalnıaleyhivesellem)'i eşlerinin birinin odasından çıkarken bir taraftan elbisesini çekerken, diğer bir . yandan da şöyle derken işittim: "Gün gelecek, binalar Sel'a dağına ulaşacak. Daha sonra öyle vakit gelecek ki oradan geçen yolcular diyecekler ki: Hey gidi günler hey, bir zamanlar buralarda hayat vardı. Şimdi ise harap halde. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5925 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan İbrahim b. Abdillah b. Halid el-Mıssisi metruktur. 1 Taberaru, M. el-Kebir (5597)

Ebu Zer der ki:

#16,279
Resullullah (sailallahu aleyhi vesellem) ile birlikte ilerleyerek Zülhuleyfe'ye indik. Bir kısım kimseler beklemeden Medine' ye gittiler. Resullullah (sailallahu aleyhi veselleın) orada geceleyince biz de onunla sabahladık. Sabahladığında onları sorunca Medine' ye gittikleri söylendi. Bunun üzerine Şôyle buyurdu: · "Medine'ye ve kadınlara koştular. Yine onlar, en güzel anında onu (Medine'yi) terk edecekler. Daha sonra da ekledi: "Andolsun ki Yemen'deki Virak dağından bir ateş çıktığında, gündüzün aydınlığı gibi Busra' da çökmüş olan develerin boyunlarinı aydınlatacak. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5924 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. 1 Ahmed, Müsned (5/144)

ômer b. el-Hattab dedi ki: Resülullah (sallallalu.ıaleyhi.veıellem)'i şöyle buyururken işittim:

#16,278
"Gün gelecek ve bir süvari Medine'nin yanından geçerken diyecek ki: Heyhat bir zamanlar buralarda birçok mümin yerleşik hayat sürerlerdi. "3

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5923 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. 3 Ahmed, Müsned (124)

cabir bildiriyor: Resülullah (sallallahualeyhi.vesellem) şöyle buyurdu:

#16,277
"Gün gelecek ve bir süvari Medine'nin yanındaki vadiden geçerken diyecek ki: Heyhat, bir zamanlar buralarda bir çok mümin yerleşik hayat sürerlerdi. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5922 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. 2 Ahmed, Müsned (3/341)

cabir b. Abdillah bildiriyor: Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,276
"Medine en tatlı olduğu bir dönemde halkı tarafından terk edilecektir." Dediler ki: "Peki, onun meyvesini yemişini kim yiyecek ya Resülallah?" Buyurdu ki: "Yırtıcı hayvanlar ve kuşlar. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5921 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. 1 Ahmed, Müsned (3/332)

Mihcen b. el-Edra es-Sülemi bildiriyor:

#16,275
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) beni Medine'nin doğusundaki Haciz denilen yere bir iş için yolladı. O işi bitirip te dönünce onunla birlikte Uhud dağına çıkbk. Yukardan Medine' ye bakarak şöyle dedi: "En hayırlı şehir olduğun halde halkının seni terk edeceği şehir, sana yazıklar olsun!" Daha sonra aşağıya indi; ben de onunla birlikte indim. Mescid' in kapısına vardığımızda namaz kılan bir adam görünce elini omuzuma koydu. Elinin ışığı omzumu aydınlatırken: "Bunu samimi olarak mı yapıyor?" diye sordu. Bunu üç defa tekrar ettikten sonra ben: "Ya Resulallah! O, Medine'nin en abid kişisidir" dedim. Bunun üzerine Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) üç defa: "Sakın, bunu ona duyurma ki onu mahvetmeyesin" dedi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) daha sonra şöyle buyurdu: "Yüce Allah, ümmetim için kolaylığa razı olmuş; zorluktan razı olmamıştır." Bu sözü üç defa tekrar etti.2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5920 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricalidir. 2 Taberaru, M. el-Kebir (20/298)

Mihcen b. el-Edra' anlahyor:

#16,274
Resülullah {sallailaluı aleyhi veselleın) beni bir iş için yollamışh. Daha sonra ben, Medine yollarından bir yolda çıkmak üzereyken onunla karşılaşhk. Bunun üzerine ben de ona takıldım ve birlikte Uhud dağına çıkhk. Medine' ye yönelerek şöyle buyurdu: "Meyvesi olabileceği en uygun haldeyken onu bırakıp terk eden şehre yazıklar olsun." Ben de bunun üzerine: "Ey Allah'ın Peygamberi! O halde onun meyvelerini kim yer?" diye sorunca: "Vahşi hayvan ve kuşlar topluluğu´´ buyurdu. 1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5919 *Hadisi, imam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricalidir. 1 Ahmed, Müsned (4/338), Taberaru, M. el-Kebir (20/297)

Urve b. ez-Zubeyr'in bildirdiğine göre Hz. Aişe, Resulullah (sallallahualeyhivesellem)'i şöyle derken işitmiş:

#16,273
"Buthan denilen yer, cennet göllerinden bir gölün üzerindedir. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5918 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. İsnadında adı belirtilmeyen bir ravi vardır. 2 Bezzar, Müsned (1200)

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre Resulullah {sallailaluı aleyhi veseilem) şöyle buyurdu:

#16,272
"Ben Akik vadisindeyken birisi bana gelerek dedi ki: Sen, mübarek bir vadidesin. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5917 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricalidir. 1 Bezzar, Müsned (1201)

Seleme b. el-Ekva anlatıyor:

#16,271
Okla avlanırdım. Avladığım hayvanlarin etini de Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e hediye ederdim. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir müddet beni göremeyince: "Seleme nerede olabilir?" diye sormuş. Dedim ki: "Ya Resulallah! Av sebebiyle uzaklaşıyoruz. Kurumuş olan nehir gölgesi civarlarında avlanıyoruz." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: "Akik vadisinde avlanıyor olsaydın gittiğinde oraya senden önce ben giderdim; döndüğünde de seni karşılaşırdım. Çünkü ben, Akik vadisini seviyorum. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5916 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebır'de rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. 2 Taberaru, M. el-Kebir (6222)

Sehl b. Sa'd dedi ki: Resulullah (sallallahualeyhivesellem)

#16,270
Zübab'a dua etti. Ebu'l-Kasım (Taberani) dedi ki: Bana ulaşan bilgilere göre Zübab, Hicaz' da bir dağdır. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in dua etmesinden maksat, bereketlenmesi için yapılan duadır.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5915 İbnü'l-Esir'e göre ise o, Medine'de bir dağdır. *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'del rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdulmuheymin b. Abbas b. Sehl zayıftır. 1 Taberaru, M. el-Kebir (5712)

Sehl b. Sa'd dedi ki: Resulullah (sallallahualeyhivesellem)

#16,269
Zübab'a dua etti. Ebu'l-Kasım (Taberani) dedi ki: Bana ulaşan bilgilere göre Zübab, Hicaz' da bir dağdır. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in dua etmesinden maksat, bereketlenmesi için yapılan duadır.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5915 İbnü'l-Esir'e göre ise o, Medine'de bir dağdır. *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'del rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdulmuheymin b. Abbas b. Sehl zayıftır.

Amr b. Avf dedi ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,268
"Dört dağ cennet dağlarindandır. Dört nehir cennet nehirlerindendir. Dört savaş meydanı, cennet meydanlarindandır." "Dağlar hangileridir?" diye sorulunca şu karşılığı verdi: Uhud bizi sever, biz de onu. Cennet dağlarindan bir dağdır; (Diğer üçü ise:) Tur, Cennet dağlarindan bir dağdır; Lübnan (dağı), Cennet dağlarindan bir dağdır. Dört nehir ise; Nil, Fırat, Seyhun ve Ceyhun' dur. Savaş meydanlari ise; Bedir, Uhud, Hendek ve Huneyn'dir. 2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5914 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsn.ildında yer alan Kesir b. Abdillah zayıftır. 2 Taberaru, M. el-Kebir (17/18-9)

Enes b. Malik'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallaluıaleyhivesellem) şöyle buyurdu:

#16,267
"Uhud, öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz. Ona vardığınızda dikenli de olsa ağaçlarinın meyvesinden yiyiniz. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5913 Sahih'de kısa metinle yer almıştır. *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Kesir b. Zeyd, İmam Ahmed'e göre güvenilirdir. Diğer taraftan bu kişi, şaibelidir. 1 Taberaru, M. el-E'Vsat (1926)

Ebu Abs b. Cebr'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallaluı aleyhi vesellem) Uhud dağıyla ilgili olarak şöyle buyurdu:

#16,266
"Şu Uhud dağı var ya, öyle bir dağdır ki o bizi sever biz de onu. Cennet kapılarindan bir kapının üstünde durmaktadır. Şu Ayr dağı da öyle bir dağdır ki o bizi sevemez, biz de onu sevmeyiz. Cehennem kapılarindan birinin üzerindedir. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5912 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'lkebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdulmecid b. Ebi Abs adlı ravi, EbO Hatim'e göre gevşektir. Ayrıca isnadında tanımadığım biri vardır. 2 Bezzar, Müsned (1199), Taberam, M. el-Evsat (1/127- a), es-Silsiletu'd-dalfe (1618)

Sehl b. Sa' d bildiriyor: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,265
"Uhud, cennet temellerinden bir temeldir. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5911 *Hadisi, Ebu Ya'la ve Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında Ali b. el-Medini'nin babası olan Abdullah b. Cafer zayıftır. 1 EbU Ya'la, Müsned (7516), Taberam, M. el-Kebir (5813)

Ukbe b. Suveyd el-EnsMi, Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem)'in ashAbından olan babasından duymuştur:

#16,264
Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi vesellem) ile Hayber savaşından dönerken Uhud dağı görününce şöyle dedi: "Allahu Ekber! (İşte bu dağ) bizi seven ve bizim kendisini sevdiğimiz bir dağ."2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5910 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Taberani de el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet · etmiştir. İsnadında yer alan Ukbe'yi Ebü Hatim'in oğlu zikretmiş ve eleştirmemiştir. Bunun dışındaki ricali güvenilirdir. 2 Ahmed, Müsned (3/443), Taberani, M. el-Kebir (6467)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sailallahu aleyhi veseilem) şöyle buyurdu:

#16,263
"Şu uhud var ya öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu."1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5909 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. 1 Ahmed, Müsned (2/337)

Ümmü Kays bildiriyor:

#16,262
Henüz o zamanlar evlerin bulunmadığı Medine sokaklarında Resulullah (sallallahu aleyhi veseilem)'in elimi tutup Garkad Mezarlığına beni götürdüğünü bir görseydin! Oraya ulaşhğımızda bana: "Ey ümmü Kays!" buyurunca ben: "Buyur ey Allah'ın elçisi! Anam babam sana feda olsun" dedim. Buyurdu ki: "Kıyamet günü bu kabirden çıkan yüzleri dolunay gibi nurlu yetmiş bin kişinin çıktığını ve kendilerine hesap sorulmadan cennete gireceklerini göreceksin." Bunun üzerine Ukkaşe kalkarak: "Ben, onlardan mıyım ya Resulallah?" deyince Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Evet" buyurdu. Bir adam daha kalkıp: "Peki ya ben, onlardan mıyım, ya Resulallah ?" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi veseilem) bu defa: "Ukkaşe bu konuda seni geçti" karşılığını verdi.1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5908 *Hadisi TaberAni, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Senedinde hiç tanımadığım biri vardır. · 1 Taberaru, M. el-Kebir (25/181-2)

Ümmü Kays bildiriyor:

#16,261
Henüz o zamanlar evlerin bulunmadığı Medine sokaklarında Resulullah (sallallahu aleyhi veseilem)'in elimi tutup Garkad Mezarlığına beni götürdüğünü bir görseydin! Oraya ulaşhğımızda bana: "Ey ümmü Kays!" buyurunca ben: "Buyur ey Allah'ın elçisi! Anam babam sana feda olsun" dedim. Buyurdu ki: "Kıyamet günü bu kabirden çıkan yüzleri dolunay gibi nurlu yetmiş bin kişinin çıktığını ve kendilerine hesap sorulmadan cennete gireceklerini göreceksin." Bunun üzerine Ukkaşe kalkarak: "Ben, onlardan mıyım ya Resulallah?" deyince Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Evet" buyurdu. Bir adam daha kalkıp: "Peki ya ben, onlardan mıyım, ya Resulallah ?" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi veseilem) bu defa: "Ukkaşe bu konuda seni geçti" karşılığını verdi.1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5908 *Hadisi TaberAni, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Senedinde hiç tanımadığım biri vardır. · 1 Taberaru, M. el-Kebir (25/181-2)

Sa'd b. Hayseme bildiriyor: Resulullah (sailallaluıaleyhivesellem) şöyle buyurdu:

#16,260
"Rahmetin sanki Salim oğullari ile Beyada oğullari arasına düştüğünü gördüm." Dediler ki: "Ya Resulallah! O bölgeye taşınalım mı?" Buyurdu ki: "Hayır, ancak orada kabir kazabilirsiniz. "1Bunun üzerine onlar da ölülerini oraya gömdüler.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5907 *Hadisi TaberAni, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ya'kub b. Muhammed ez-Zühri çok şaibelidir. Aynı zamanda güvenilir olduğu söylenmiştir. 1 Taberaru, M. el-Kebir (5416}

Sa'd b. Hayseme bildiriyor: Resulullah (sailallaluıaleyhivesellem) şöyle buyurdu:

#16,259
"Rahmetin sanki Salim oğullari ile Beyada oğullari arasına düştüğünü gördüm." Dediler ki: "Ya Resulallah! O bölgeye taşınalım mı?" Buyurdu ki: "Hayır, ancak orada kabir kazabilirsiniz. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5907 *Hadisi TaberAni, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ya'kub b. Muhammed ez-Zühri çok şaibelidir. Aynı zamanda güvenilir olduğu söylenmiştir. 1 Taberaru, M. el-Kebir (5416}

Malik b. Hamza b. Ebi Useyd es-Saidi el-Hazred, babasından, o da dedesi Ebu Useyd es-Saidi den bildiriyor:

#16,258
-Bu kişinin Medine' de bir kuyusu vardı ve bu kuyuya BudA' a kuyusu denilirdi.- ResUlullah (salla1lahu aleyhi vesellem), BudA' a kuyusunun içine tükürdüğü için (Ebu Useyd) bu kuyuyla gurur duyar ve onunla bereket umardı.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5906 Bu hadis, tam metniyle inşallah Bakara Suresinin tefsiri bölümünde gelecektir.· *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir.

Sehl b. Sa' d dedi ki:

#16,257
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), BudA' a kuyusu için bereket duası yaparak içine tükürdü.3

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5805 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdülmuheymin b. Abbas b. Sehl zayıftır 3 Taberaru, M. el-Kebir (5704)

Sehl b. Sa' d anlabyor:

#16,256
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellıem)' e kendi ellerimle BudA' a kuyusundan ikram ettim.2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5904 *Hadisi, İmam Ahmed ve Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Ancak Ebu Ya'la şu ibareyi eklemiştir: Kadınların arasında bulunan Sehl b. Sa'd'ın yanına girdik. Bunun üzerine dedi· ki: "Sizlere kendi ellerimle Buda'a kuyusundan ikram edecek olsam hoşlanmazsınız ... " Taberani de el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. 2 Ahmed, Müsned (5/327, 338), Ebı1 Ya'Ia, Müsned (7519), Taberaru, M. el-Kebir (6026)

İbn ômer bildiriyor:

#16,255
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Fadih mescidindeyken kendisine fadih (o bölgeye özel bir içecek) getirildi; o da içti. Bu mescit, onun için böyle isimlendirildi.1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5903 *Hadisi, İmam Ahmed ve "Bu mescitte iken Allah Resulü'ne taze hurmanın hoşafı getirilince içti. Bu mescit, daha sonraları -"Hoşaf Mescidi" anlamında- Mescid-i Fadih adıyla anıldı" ibaresiyle Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Ulemanın çoğunluğu, isnadında bulunan Abdullah b. Nafi hakkında zayıf değerlendirmesinde bulunmuşlardır. Diğer bir görüşe göre onun hadisi yazılabilir. 1 Ahmed, Müsned (5844), Ebı1 Ya'la, Müsned (5733)

Cabir b. Abdillah' ın bildirdiğine göre

#16,254
Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) mescide yani Ahzab mescidine gelip hırkasını çıkardı. Ayağa kalkıp ellerini uzatarak (Müşriklere) beddua etti. Namaz kılmadı. Daha sonra tekrar gelip onlara beddua edip namazını kıldı.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5902 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında ismi belirtilmeyen bir kişi vardır.

Cabir b. Abdillah bildiriyor:

#16,253
Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem), Fetih mescidinde Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri olmak üzere üç defa dua etti. Duası Çarşamba günü iki namaz arasında kabul edildi. Bu, yüzündeki memnuniyetten anlaşıldı. Cabir ekledi: "Ne zaman olursa olsun bir sıkıntı veya önemli bir işle karşılaştığımda o vakti bekleyip te namaz kılıp dua edince hemen duam kabul edilir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5901 *Hadisi Bezz3r ve İmam Ahmed rivayet etmiştir. imam Ahmed'in ricali güvenilirdir.

Ka'b b. Ucre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallaluı aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,252
"Kim, güzel bir abdest alır, daha sonra da başkasına değil, sadece Mescid-i Kuba'ya yönelse; onu oraya götürüp getiren sebep, orada namaz kılmaktan başka bir şey olmazsa; oraya vardığında da dört rekat namaz kılıp her rekatta da Fatiha suresini okursa, Allah'ın evinde - Kabe'de- umre yapmış gibi sevap sahibi olur. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5900 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Yezid b. Abdilmelik en-Nevfeli zayıftır. 2 Taberaru, M. el-Kebir (19/146)

Sehl b. Huneyf'in bildirdiğine göre ResuIullah (sallallaluı aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,251
"Kim eksiksiz güzel bir abdest alır ve daha sonra da Kuba mescidine girip dört rekat namaz kılarsa, bir köle azat etmiş gibi olur. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5899 İbn Mace ve başkalarının rivayetinde: köle azat etmek yerine "Bir umre sevabı" ibaresi geçmektedir. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Musa b. Ubeyde zayıftır. 1 Taberaru, M. el-Kebir (5560)

Şemus binti'n-Nu'man bildiriyor:

#16,250
Resülullah (sallallahualeyhivesellem) gelip yerleştiğinde ve şu mescidi, yani Mescid-i Kuba'yı inşa ederken sürekli kendilerini izlemekte idim. Bir taş, kaya ve hatta onun dengesini bozup yalpalamasına sebep olan taşları taşırken, karın ve göbeğinin bunların beyaz tozlarıyla kirlendiğini gördüm. Ashabından birisi gelip te kendisine: "Anam babam sana feda olsun ya Resülallah! Bırak senin yerine ben taşıyayım" deyince: "Hayır sen de aynısından bir tane al" buyurdu. İşte bu şekilde o mescidi inşa etti ve bitiminde: "Cibril aleyhisselam Kabe' de imamlık yapıyor" buyurdu. Şemüs şöyle devam ediyor:. "O mescit, kıblesi en kesin olan mescittir" denirdi."2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5898 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. 2 Taberaru, M. el-Kebir (24/318)

Cabir b. Semura anlatıyor:

#16,249
Kuba halkı, Resulullah (sallallaluı aleyhi wsellem)' den kendileri için bir mescit yapmasını isteyince onlara: "Biriniz kalkıp deveye binsin" buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekr kalkıp · deveye binip onu hareket ettirmeye çalışh; fakat deve ilerlemedi. O da deveden inerek gerisin geri yerine oturdu. Bunun üzerine Hz. ômer kalkıp deveye binip onu hareket ettirmeye çalışh; fakat o da deveyi ilerletemeyip inerek gerisin geri yerine oturdu. Resulullah (sallailahu aleyhi wsellem) tekrar "Birisi kalkıp deveye binsin" buyurunca bu defa Hz. Ali kalkıp deveye bindi. Ayağını devenin üzengisine koyup onu hareket ettirince Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Ey Ali! Onun dizginlerini serbest bırak; hayvanın tur attığı yere mescit inşa edin; çünkü ona ne yapacağı emrolunmuştur. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5897 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Yahya b. Ya'la el-Eslemi zayıftır. 1 Taberaru, M. el-Kebir (2033), ravilerinden Nasih de metriiktur.

Ebu Hureyre dedi ki:

#16,248
Ben, Hz. ômer'in oğlu Abdullah ve Cündüb'ün oğlu Semure ile birlikte Resulullah (sallallahu aleyhi wsellem)' in yanında gitmiştik. Bizlere: "Takva Mescidine gidin" dediler. Biz de hemen oraya yöneldik. Onu karşıladığımızda elleri Ebu Bekr ile ômer'in omuzlarındaydı. Kendisine görününce: "Bunlar kimdir ey Ebu Bekr?" diye sorunca o: "Onlar, Ebu Hureyre, ômer'in oğlu Abdullah ve Cündüb'ün oğlu Semure'dir'' karşılığını verdi.1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5896 *Hadisi, İmam Ahmed EbO Umeyn kanalıyla rivayet etmiştir. Hakkında herhangi bir kayda raslayamadım. Bununla ilgili diğer hadisler inşallah Bera'a SOresinin tefsirinde gelecektir. 1 Ahmed, Müsned (2/522)

Ubey b. Ka'b'ın bildirdiğine göre

#16,247
Resuilullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e takva üzere inşa edilen mescidin hangisi olduğu sorulduğunda: şöyle buyurdu: "O benim mesddimdir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5895 *Hadisi, imam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdullah b. Amir elEslemi zayıftır .

(Sehl b. Sa' d' dan gelen başka) bir rivayet ise şöyledir:

#16,246
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e takva üzere inşa edilen mescidin hangisi olduğu sorulduğunda: "O benim mesddimdir" derdi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5894 *Hadisi, İmam Ahmed ve kısa metinle Taberani rivayet etmiştir. Her ikisinin ravileri Sahih ricalidir.

Sehl b. Sa' d bildiriyor:

#16,245
Resulullah (sallallal:uı aleyhi vesellem) zamanında takva üzere bina edilen mescidin hangisi olduğu konusunda iki adam arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Birisi onun Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in Mescid'i olduğunu iddia ederken; bir diğeri ise Kuba mescidi olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine Resulullah (sallallahualeyhiwsellem)'e gelerek bu meseleyi ona sorunca şöyle buyurdu: "O, benim bu mesddimdir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5893

cabir'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallaluı aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,244
"Şu mescidimize bu yıldan sonra Kitab Ehli ve onlann hizmetçileri hariç, hiçbir müşrik girmesin. "2 Bir rivayette ise "ve hizmetçileriniz" şeklinde geçmektedir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5892 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Eş'as b. Sevv3r'da zayıflık vardır. Diğer bir yandan güvenilir sayılmıştır. 2 Ahmed, Müsned (3/339)

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,243
"Şu direğin bulunduğu yerde öyle bir bölge vardır ki insanlar orada namaz kılmanın değerini bilselerdi orada namaz kılmak için kura çekerlerdi." Hz. Aişe bu hadisi bildirirken yanında da Muhacirlerin çocuklarından ve ashAbdan bazı insanlar vardı. Bunun üzerine: "Ey müminlerin annesi! O hangisidir?" dedilerse de onlara bunun hangisi olduğunu söylemedi. Buna rağmen onun yanında bir süre beklediler ve daha sonra da oradan ayrıldılar. Fakat Abdullah b. ez-Zübeyr oradan ayrılmadı. Onlar da bunun üzerine şöyle dediler: "Kesinlikle ona bu yerin neresi olduğunu söyleyecek. Onun için nerede namaz kılacağını gözetleyin bakalım." Bir müddet sonra çıkıp oğlu Amir b. Abdillah ez-Zübeyr'in namaz kıldığı direğin yanında namaz kıldı. İşte ondan dolayı o direğe Kura Direği denilmiştir. O .direk, Hz. Peygamber'in kabri ile minberi arasındaki direktir. Direğin minbere bakan tarafında iki direk daha vardır .. Kendisiyle minber arasında da iki direk vardır. Bir de kendisiyle Rahbe arasında iki direk vardır. Bu direk onları ortalamaktadır. İşte bu, Kura Direği diye adlandınlır. 1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5891 *Hadisi Taber3ni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. 1 Taberini, M. el-Evsat (866)

Enes b. Malik dedi ki:

#16,242
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Odamla namazgah.ım arası cennet bahçelerinden bir bahçedir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5890 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. isnAdında yer alan Adiy b. el-Fadl et-Teymi metruktur.

Zübeyr b. el-Avvam dedi ki: Resullullah (sallaJlahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim:

#16,241
"Evimle minberim arası, cennet bahçelerinden· bir bahçedir. Minberim Havz'ın üzerindedir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5889 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ebü Zür'a Muhammed b. MOsa isimli kişi Hikim'e göre güvenilirdir. Başlcalanna göre ise zayıftır.

Ebu Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre Resülullah (sallaJlahualeyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,240
"Minber ile Aişe'nin evinin (odasının) arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5888 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İnşallah hasen bir hadistir .

Ebu Vakıd el-Leysi dedi ki: Resulullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurdu:

#16,239
"Minberimin direkleri, cennetin temelleridir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5887 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Yahya b. Abdilhamid el-Himmani zayıftır.

Abdullah b. ômer'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahU aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,238
"Kabrimle minberim arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim ise Havz'ın üzerindedir. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5886 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. 2 Taberani, M. el-Kebir (13156), Taberani, M. el-Evsat (614, 737)

MuAz b. el-Haris der ki: Resulullah (sallallaluı aleyhi vesellem)'i şöyle buyururken duydum:

#16,237
"Minberim cennet kapılarinın birinin üzerindedir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5885 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. İsnadında Amr b. Melik er-Rasibi vardır. İbn Hibban bu kişi hakkında garib (tek kanallı) hadisler naklettiğini ve hata yaptığını söylemekte ve güvenilir olduğunu belirtmektedir. Ebu Zür'a ve başkaları ise bu adamdan hadis rivayet etmemektedirler.

Sa' d b. Ebi V akkAs' ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,236
"Evimle minberim · arası -veya kabrimle minberim arası- cennet bahçelerinden bir bahçedir. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5884 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. 1 Bezzar, Müsned (1195)

Ebu Bekr es-Sıddik' ın bildirdiğine göre

#16,235
Resulullah (sallallaluı aleyhi veıellem) şöyle buyurdu: "Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim cennet kapılarinın birinin üzerindedir. "3

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5883 *Hadisi, Ebu Ya'la ve Bezzar rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ebu Bekr b. Ebt Sebra hadis uyduran biridir. 3 Ebu Ya'la, Müsned (118), Bezzar, Müsned (1194)

Sehl (b. Sa' d), Resülullah (sallallahu aleyhi veıellem)'i şöyle derken işitmiştir:

#16,234
"Minberim cennet tur' alarindan bir tur' adır. "2 Ona (Sehl'e): "Ey Ebu'l-Abbds! Tur'a nedir?" diye sordum. "Kapıdır'' dedi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5882 *Hadisi, İmam Ahmed ve Taberant el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İmam Ahmed'in ravileri Sahih ricalidir. 2 Ahmed, Müsned (5/335, 339), Taberaru, M. el-Kebir (5779)

cabir b. Abdillah'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,233
"Şüphesiz ki minberimle odam arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim cennet kapılarinın birinin üzerindedir. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5881 •Hadisi İmam· Ahmed, Ebu Ya'la ve Bezzar rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ali b. Zeyd şaibelidir. Güvenilir de sayılmıştır . 1 Ahmed, Müsned (3/389), Ebu Ya'la, Müsned (1784), Bezzar, Müsned (1196)

Ebu Hureyre ile Ebu Said'in bildirdiğine göre

#16,232
Resulullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurdu: "Evim ile minberim arasındaki yer, cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim havzımın üzerindedir. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5880 Ebu Hureyre'nin hadisi Sahih'de yer almıştır. *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ric31idir. 2 Ahmed, Müsned (3/64), Ebu Ya'la, Müsned (1341)

Haris b. el-Hazrec'in kardeşi olan Müslim b. Eslem b. Bucre yaşlandıktan sonra kendisinden bahsederek şöyle dedi:

#16,231
Medine pazarına girip bir takım ihtiyaçlarını aldıktan sonra tekrar ailesinin yanına dönüp de üstünü çıkardı. Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın)'in Mescid'inde namaz kılmadığını hatırlayınca şöyle dedi: (Eyvah) vallahi Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın)'in mescidinde namaz kılmadım. Halbuki o bize şöyle buyurmuştu: "Sizden Medine'ye gelen olursa, bu mescitte iki rekat kılmadan ailesinin yanına geri dönmesin. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5879 *Hadisi Taber3ni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. 1 TaberSni, M. el-Kebir (19/435)

Enes b. Malik'in bildirdiğine göre

#16,230
ResUlullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurdu: "Kim mescidimde bir tane dahi kazaya bırakmaksızın kırk vakit namaz kılarsa cehennemden ve azaptan kurtulup nifaktan arindırilır."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5878 Tirmizi bir kJsmını irad etmiştir. *Hadisi, İmam Ahmed2 ve Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ravileri · güvenilirdir. 2 Ahmed, Müsned (l/155)

Abdullah b. ômer'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,229
"Bu mescidimde kılınan namaz, Mescid-i Haram dışında, başka bir mescitte kılınan namazdan bin kat daha üstündür. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5877 * Sahih'de "daha üstündür" ifadesi olmaksızın yer almıştır. 1 Ahmed, Miisned (48.38) isnadı sahihtir.

Rafi b. Umeyr bildiriyor:

#16,228
Resülullah (sallallahı aleyhi vesellem)'i şöyle buyururken işittim: "Yüce Allah, Hz. Divud'a: «Benim için yeryüzünde bir ev inşa et!» buyurdu. Davud, Allah'ın yapmasını emrettiği evi inşa etmeden kendisi için bir ev inşa etti. Allah da ona: «Ey Davud! Kendi evini benimkinden önce diktin" diye vahyedince o şöyle cevap verdi: «Ya Rab! Takdir eden sen olduğuna göre bunu sen söyledin. Sahip tasarruf eder.» Daha sonra da mescidin inşasına 'başladı. Duvarlarinı tamamladıktan sonra üçte ikisi yıkılinca bunu Allah' a şikııyet etti. Allah da ona oranin kendisi için bir ev olmaya layık olmadığıni vahyetti. Bunun üzerine o: "Ya Rab! Neden?" diye sorunca: "Ellerinin kana bulanmış olması sebebiyle" karşılığını verdi. O da: "'Ya Rab! Bunlar senin rizan ve hoşnutluğun için değil miydi?" deyince Yüce Allah: "Tabii ki, fakat öyle de olsa onlar benim kullarim ve ben, onlara karşı çok merhamet sahibiyim. Bu bana çok ağır geldi" buyurdu. Daha sonra Yüce Allah ona şöyle vahyetti: "Üzülme, zira ben, onu oğlun Süleyman aracılığıyla tamamlayacağım." Hz. Davud öldüğünde Hz. Süleyman mabedin yapımına 'başladı. İnşası tamamlandığında hediye ve kurbanlar sunarak İsrail oğullarinı bir araya topladı. Allah ona şöyle vahyetti: «Evimin inşa edilmesi sebebiyle bir memnuniyet görüyorum; benden ne dilersen dile, ben de vereyim.» O da şöyle dedi: «Senden üç şey istiyorum; Senin rizana uygun bir hükümdarlık; benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir maddi varlık ve buraya sadece namaz kılmak için gelen kişinin annesinden doğduğu günkü gibi günahsız ve arinmış olmasını diliyorum.»" Resulullah sallahualeyhi vesellenı) ekledi: "İki şey kendisine verildi; üçüncü isteğinin de bana verilmesini diliyorum. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5876 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Muhammed b. EY)'Ub b. Süveyd er-Rarnli hadis uydurmakla itham edilmiştir. 1 Taberani, M. el-kbir (4477)

Zü'l-Asabi' bildiriyor:

#16,227
Resülullah (sallallahu aleyhi veıellem)' e: "İleride sıkınti ve belalara maruz kalırsak nereye gitmemizi emredersin?" diye sorunca şöyle buyurdu: · "Beytü'l-Makdis'e gidin. Umulur ki Allah, sizlere sabah akşam oradaki mescide gidip gelen bir nesil bahşeder. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5875 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de ve imam Ahmed'in oğlu Abdullah babasının Müsned'ine yapmış olduğu ziyadeler içinde rivayet etmiştir. Seneciinde Osman b. Ata vardır. Duhaym güvenilir olduğunu belirtirken bir takım insanlar zayıf olduğunu ileri sürmüşlerdir. 1 Ahmed, Müsned (4/67), Taberarii, M. el-Kebir (4237)

Ebu Zer anlatıyor:

#16,226
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanında kendi aramızda "Resulullah (sallallaluı aleyhi vesellem)'in mescidi mi, Beytü'lMakdis mi?" şeklinde hangi mescidin, daha üstün olduğu konusunu konılşurken Hz. Peygamber (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurdu: ''Benim bu mescidimde kılınan namaz, oradaki dört namazdan daha üstündür. O namaz kılana ne mutlu. Bir insanın, Beytü'l-Makdis'i gören bir yerde ok atımlık mesafe kadar bir arazisinin bulunması, tüm dünyaya sahip olmasından daha hayırlıdır."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5874 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricalidir.

Ebu' d-Derda bildiriyor:

#16,225
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Mescid-i Haram'da namaz kılmanın üstünlüğü, yüzbin namaz miktaridır. Benim bu mescidimde namaz kılmanın üstünlüğü, bin namaz miktaridır. Beytü'l-Makdis' de namaz kılmanın üstünlüğü, beşyüz namaz miktarıdır. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5873 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de Rvayet etmiştir. Ravileri. güvenilirdir. Bir kısmı ise eleştirilmiştir. Hadis· hasendir. 1 Bezzar, Müsned (422)

Meymune bildiriyor:

#16,223
"Ya Resulallah! Beytü'l-Makdis hakkında bize bilgi verir misin?" diye sordum. "Orası toplanma ve dağılma yeridir. Oraya namaz kılmak için gidin. Çünkü orada kılınan bir namaz, bin namaz gibidir" karşılığını verdi. "Ya Resulallah! Oraya gidemeyen kişi ne yapmalı?" diye sordum. Buyurdu ki: "Oraya gidemeyen kişi (oranın yağ lambasıyla) aydınlatılması için oraya zeytinyağı hediye etsin. Oraya zeytinyağı hediye eden oraya gitmiş gibidir. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5872 Ebu Davud'da hadisin bir parçası yer almıştır. *Hadisi, Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. 2 Ebu Ya'la, Müsned (7088)

Ubeyd b. Adem anlatıyor:

#16,222
Hz. Ômer'i, Ka'b'a: "Ne. dersin, nerede namaz kılayım?" derken işittim. Ka'b: "Beni dinleyecek olursan kayanın arkasında kıl. Çünkü bu şekilde tüm Kudüs gözünün önünde olur" karşılığını verdi. Bunun üzerine Hz .. ômer: "O takdirde Yahudileri de katmış olursun; hayır, Resullullah (sallailaluı aleyhi vesellem) nerede kılmışsa ben de orada kılacağım" dedi ve kıbleye ilerleyip namazini kıldı. Daha sonra ise yeleğini çıkararak tozlarını silkeledi. İnsanlar da silkelediler.1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5871 *Hadisi, İmaİn Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında İsa b. Sinan el-Kasmeli vardır. İbn Hibban ve bir takım kişiler bu kişinin güvenilir olduğunu belirtirken, İmam Ahmed ve başkalan ise zayıf olduğunu ifade etmekdedirler. Bunun dışındaki ricali güvenilirdir. 1 Ahmed, Müsned (261)

Cubeyr b. Mut' im' in bildirdiğine göre

#16,220
Resullullah (sallailahuı aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Bu mescidimde kılınan namaz, Mescid-i Haram dışında, başka bir mescitte kılınan namazdan bin kat daha faziletlidir. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5870 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Yahya elHimmani çok şaibelidir. 2 Taberaru, M. el-Kebir (1562)

Ali b. Ebi Talib ve Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#16,219
Resullullah (sailallahualeyhivesellem) şöyle buyurdu: "Kabrim ile minberimin arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir. Bu mescidimde kılınan namaz, Mesdd-i Haram dışında, başka bir mescitte kılınan namazdan bin kat daha hayırlıdır. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5869 Ebu Hureyre'nin hadisinin tamamı Sahlh'de vardır. Hz. Ali'nin hadisini ise namaz kısmı olmaksınız Tirmizi rivayet etmiştir. *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. isnadında yer alan Seleme b. Verdan zayıftır . 1 Bezzir, Müsned (430)

Ebu Said bildiriyor:

#16,218
Resulullah (sallallaluı aleyhi vesellem) bir adamla vedalaşırken ona: "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Adam: "Beytü'l-Makdis' e gitmek istiyorum" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah (sallallaluıaleyhivesellem) şöyle buyurdu: "Bu mescidimde kılınan namaz Mescid-i Haram dışında, başka bir mescitte kılınan namazdan yüz kat daha faziletlidir. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5868 *Hadisi, Ebu Ya'la ve 08in kat daha fazilet/idir0 ibaresiyle Bezzar rivayet etmiştir. 1 Ebu Ya'la, Müsned (1165), Bezzir, Müsned (428) EbQ Ya'IA'nın ravileri Sahih ricalidir.

Enes'in bildirdiğine göre

#16,217
Resulullah (sallallaluı aleyhi veıellem) şöyle buyurdu: "Bu mescidimde kılınan namaz, Mescid-i Haram dışında, başka bir mescitte kılınan namazdan bin kat daha faziletlidir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5867 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. İsnidında EbQ Bahr el-Bekrivi vardır. İmam Ahmed ve EbQ Divud'a göre bu adam güvenilirdir. Bir grup ise zayıf olduğunu belirtmiştir

Aişe validemiz, Resulullah (sallalahu aleyhi veıellem)' in şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#16,216
"Mescid-i Haram' da namaz kılmak, başka mescitlerde namaz kılmaktan yüz kat daha üstündür."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5866 *Hadisi Tabetani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. isnadında yer alan Süveyd b. Abdilaziz zayıftır.

Abdullah b. ez-Zübeyr'in bildirdiğine göre

#16,215
Resulullah (sallallaluı aleyhivesellem) şöyle buyurdu: "Bu mescidimde kılınan namaz, Mescid-i Haram dışında başka bir mescitte kılınan namazdan bin kat daha faziletlidir. Mescid-i Haram' da kılınan namaz da, benim mescidimde kılınan namazdan bin kat daha faziletlidir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5865 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricalidir.

İbnü'z- Zübeyr der ki:

#16,214
Resulullah (sallallaluı aleyhi veıellem)'i şöyle buyururken işittim: · "Mescid-i Haram' da kılınan namaz, başka mescitlerde kılınan namazdan bin kat daha faziletlidir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5864 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan· Sehl b. Ubeyde et-Tüsteri hakkında kayda rastlamadım Bunun dışındaki ricali güvenilirdir .

Bedir savaşına kablanlardan olan Erkam bildiriyor:

#16,213
Resulullah (sallallahu aJeyhi. veıellem) Safa' da Müslümanların sayısı kırka ulaşıncaya kadar onun evinde kalmışlardı. Bu kırk kişinin en son Müslüman olanı ômer b. el-Hattab da sayılan kırka ulaşbğında müşriklerin karşısına çıkmışlardı. İşte bu kişi şöyle anlatmiştir: Mescid-i AksA'ya gitmek istiyordum. Yola çıkmadan önce Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile vedalaşmak üzere yanına gittim. Hz. Peygamber (sallallahu aJeyli vesellem) bana: "Oraya neden gidiyorsun, ticaret için mi?" diye sordu. Ben: "Hayır, orada namaz kılmak istediğim için gidiyorum" cevabını verdim. Bunun üz.erine şöyle buyurdu: "Burada kılınan namaz, oradaki bin namazdan daha hayırlıdır. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5863 *Taberini'nin ricali güvenilirdir. İmam Ahmed'in rivayetinde ise EbU Hitim'in mechQI olduğunu belirttiği Yahya b. İmrin vardır. 1 Taberini, M. el-Kebir (907), Hikiın, Müstedr~ (3/504)

Erkam' ın bildirdiğine göre

#16,211
o, Resulullah (sallallahu aleyhi veselıem)' in yanına geldiğinde ona; "Nereye gidiyorsun?" diye sorunca o da: uya Resulallah! Şuraya" diyerek (eliyle Beytu'l-Makdis tarafını gösterdi) Bu defa: "Oraya neden gidiyorsun, ticaret için mi?" diye s0runca: "Hayır, oraya namaz kılmak istediğim için gidiyorumn karşılığını verdi. Bunun üzerine Mekke yönünü işaret ederek şöyle buyurdu: "Orada namaz kılmak, (şum.da kılınan) bin nam.azdım daha hayırlıdır." Sonra eliyle bu defa Şam tarafına işaret etti.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5862 *Hadisi, İmam Ahmed ve Taberini, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmipir:

Ebu Hureyre veya Hz. Aişe validemizin bildirdiğine göre

#16,210
Resulullah (sallallahualeyhiwsellem) şöyle buyurdu: "Benim mescidimde namaz kılmak, Mescid-i Aksa dışında başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5861 *Ebô Hureyre'nin hadisi Sızlıih'de Mescid-i Aksa ifadesi olmaksızın rivayet edilmiştir. Fakat bu ibareyi daha sonra kendi senediyle iade ederek "'Mescid-i Hi1r8m dıpndil" demiştir. Başka bir rivayetinde uEbu Hureyre ve Hz. Aişe" ibaresiyle tereddüt olmaksızın geçmiştir. IMrincinin ravileri Sahih ricalidir. Sonuncunun ricali ise güvenilirdir. EbU Ya'Ja sadece Aişe validemizden rivayet etmiştir. 1 Ahmed, Müsned fl71.0, 7725-6), Ebii Ya'13, Müsned (4691), Bezdr, Müsned (1193)

Sa'd b. Ebi VakkAs der ki: Resulullah (sallallaluıaleylıivesellem)'i şöyle derken işittim:

#16,208
"Benim mescidimde kılınan namaz, Mescid-i Haram dışında, başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5860 *Hadisi, imam Ahmed, Ebu Ya'la ve Bezzar rivayet etmiştir. isnadında yer alan Abdurrahman b. Ebi'z-Zinad zayıftır. 2 Ahmed, Müsned (1/184), Bezzar, Müsned (426), Ebu Ya'la, Müsned (774)

Cubeyr b. Mut' im' in bildirdiğine göre

#16,207
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellern) şöyle buyurdu: · "Benim mescidimde namaz kılmak, Mescid-i Haram dışında ·başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5859 *Hadisi, imam Ahmed, Ebu Ya'la, Bezzar ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiştir. İlk üçünün isnadlan mürseldir. Taberani'nin ravileri Sahih ricali olup muttasıl olan bir isnadla rivayet edilmiştir . 1 Ahmed, Müsned (4/80), Ebu Ya'la, Müsned (7411), Bezzar, Müsned (423), Taberaru, M. el-Kebir (1558, 1604, 1607, 1562)

Abdullah b. ez-Zübeyr'in bildirdiğine göre

#16,206
Resulullah {sallallaluı. aleyhivesellem) şöyle buyurdu: "Benim mescidimde namaz kılmak, Mescid-i Haram dışında başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır. Mescid-i Haram' da namaz kılmak ta burada kılınan yüz namazdan daha hayırlıdır. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5858 *Hadisi İmam Ahmed ve "Mescid-i HarAm'da kılman namaz, burada kılmanan namazm üzerine ilaveten yüz namaz daha hayırlıdır" ibaresiyle Bezzar rivayet etmiştir. Taberani de el-Mu'cemu'l·kebir'de Bezzar'ınkine benzer bir şekilde rivayet etmiştir. imam Ahmed ve Bezzar'ın ravileri Sahih ricalidir. 2 Bezzar, Müsned (425), Ahmed, Müsned (4/5), İbn.Hibban, Sahih (1620)

Berâ b. Âzib'in bildirdiğine göre

#16,139
Resülullah (sallallahıaleyhivsellem) Merru' z-Zahran denilen yerde konaklayınca kendisine bir av hayvanının bir parçası hediye edildi. Ancak Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) bunu kabul etmeyerek şöyle buyurdu: "Kendisine selam söyleyip deyin ki: ihramlı olmasaydık bu hediyeyi geri çevirmezdik. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5414 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu's-sağlr'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Hammad b. Şuayb zayıftır. 2 Taberâni, M. es-Sağir (129)

Hz. Aişe' nin bildirdiğine göre

#16,138
Resülullah (sav)' e ihramdayken kurutulmuş ceylan eti hediye edildi; ancak bunu kabul etmedi.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5413 *Hadisi, İmam Ahmed ve Ebu Ya'lâ rivayet etmiştir. Ahmed'in ravileri Sahih ricâlidir. 1 Ahmed, Müsned (6/40, 245), Ebû Ya'lâ. Müsned (4616)

Yine ondan yapılan bir rivayette şöyle geçmektedir:

#16,137
Osman b. Affan, Kudeyd denilen yerde mola verince tepsinin içine, ayaklan yukarıya doğru dikilmiş olarak yerleştirilmiş (pişmiş) keklik getirilince, devesini yemleyen Hz. Ali'yi de yemeğe çağırttı. Ali geldiğinde elleri hala yemden dolayı tozluydu. Ali yemeyince diğer insanlar da yemediler. Sonra Hz. Ali: "Aranızda Eşca' kabilesinden olan var mı?" diye sorunca bir bedevinin Resulullah (sav) e deve kuşu yumurtaları ve vahşi merkep etinden kuşbaşı yemeği· getirdiğinde, Resulullah (sav)'in adama: «Onu ailene yedir. Çünkü ben, ihramlıyım» dediğinden haberiniz var mı?" diye sorunca oradakiler: "Tabii ki biliyoruz" dediler. Bunun üzerine Hz. Osman yatağında arkasını döndü daha sonra da çıkarken Hz. Ali'ye: "Her şeyi berbat ettin" dedi.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5412 *Hadisi. imam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ali b. Yezid şaibeli olmakla birlikte güvenilir. Bunun dışındakiler Sahih ricalidir.

Başka bir rivayette ise

#16,136
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e beş tane deve kuşu yumurtası getirilmiştir .

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5411

Abdullah b. Harise b. Nevfel el-Haşimi anlatıyor:

#16,135
Hz. Osman'ın hilafeti zamanında bir iş icabı Mekke' de bulunmaktaydım ki Osman da
Mekke'ye gelmişti. Ben de onu Mekke' de bulunan Kudeyd denilen yerde bir misafirhanede karşıladım. Orada oturmakta olan Su kabilesi
halkı da kuş avlamışlardı. Bizler de onu tuzlu suda kaynatmak suretiyle pişirerek etlerini de didip çorbalı bir yemek yapıp onu Osman ve
yanındaki arkadaşlarına ikram ettik. Ancak yanındakiler yemeğe ellerini uzatmadılar. Bunun üzerine Hz. Osman şöyle dedi: "Bir av ki, ne biz
avladık, ne de avlanmasını emrettik. Ayrıca bu avı da ihramlı olmayan kişiler avlayıp bize yememiz için ikramda bulundular. Peki, bunda bir mahzur var mıdır ki?" (Oradaki kişiler bunda mahzur vardır şeklinde tavır takınınca) Osman: "Bunu kim söylüyor?" diye sorduğunda oİllar: "Hz. Ali söylüyor" dediler. Bunun üzerine Hz. Ali'nin çağırılması için birisini gönderdi ve Ali de geldi.
Ellerindeki tozu toprağı temizlemek için ellerini bir birine vurup çırparak Hz. Ali' nin geldiği anı hala görür gibiyim; sanki şu anda ona bakıyorum. Geldiğinde Osman ona şöyle dedi: "Bir av ki, onu ne biz avladık, ne de avlanmasını emrettik. Üstelik bu avı ihramlı olmayan kişiler avlayıp bize yememiz için ikramda bulundular. Bunu yememizde bir mahzur var mıdır?" Bunun üzerine Hz. Ali sinirlenerek şu karşılığı verdi: Aranızda, Reullullah (sallaIIahu aleyhi vesellem)' e yabani eşek budu getirilip de ikram edildiği zaman Resulullah (sallallalnı aleyhi vesellem)'in: "Bizler
ihramlıyız; bu nedenle bunu ihramlı olmayan kişilere vererek yedirin" dediğine tanık olan bir adam varsa, Allah için bunu belirtsin." Bunun üzerine Resullullah (sav)' in ashabından on iki
kişi buna tanıklık ettiler. Hz. Ali daha sonra şöyle dedi: "Aranızda, Resulullah (sav)' e bir parça deve kuşu eti getirilip de ikram edildiği zaman Resulullah (sav)'in: "Bizler ihramlıyız; onun için bunu ihramlı olmayan kişilere verin yesinler"
buyurduğuna tanık olan bir adam varsa, Allah için bunu belirtsin." Bunun üzerine Resulullah (sav)' in ashabından o on iki kişiden daha azı buna tanıklık ettiler. Bu durum karşısında Hz. Osman yemeğe sırtını dönerek odasına girdi. Yemeği de ihramlı olmayan kişiler yediler.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5410 Derim ki: Ebû Dâvud bu hadisin yaban eşekli bölümünü şahitlik yapanlann sayısını 'belirtmeden rivayet etmiştir.ı *Hadisi, imam Ahmed, Ebû Ya'la ve Bezzar rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ali b. Yezid çok şaibeli olmakla birlikte güvenilirdir. 1 Ahmed, Müsned (783, 784), Ebu Ya'la, Müsned (356), Bezzar, Müsned (1100)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

#16,134
"(Beyaz ve zehirli olan) kertenkeleyi, Kabe'nin ortasında dahi olsa öldürün".1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5409 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Ömer b. Kays el-Mekki zayıftır. 1 Taberâni, M. el-Kebir (11495)

Ebû Rafi der ki:

#16,133
Bir ara Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) namazdayken aniden bir şeye vurdu. Bir de baktık ki vurup ta öldürdüğü şey akrepmiş. İhramlılara akrep, yılan, fare ve kertenkeleyi öldürmelerini emretti.2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5408 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. İbn Ebi Hâtim, isnadında bulunan Yûsuf b. Nafi isimli raviden bahsetmiş; ancak menfi veya müspet eleştirisini yapmamıştır. İbn Hibban ise bu kişiyi güvenilirlerden saymıştır. 2 Bezzâr, Müsned (1096)

Vebera der ki:

#16,132
İbn Ömer'i şöyle derken işittim: Resulullah (sav) kurdun öldürülmesini emretti.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5407 *Hadisi, İmam Ahmed, Sahih'te bulunan bir hadis içinde rivayet etmiştir. Taberâni de el-Mu'cemu'l-kebir'de mevkuf olarak rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Haccac b. Artat isimli ravi güvenilir olması yanında müdellistir.

İbn AbbAs' ın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#16,131
"Beş şey vardır ki bunlar zararlı olduklarıdan ihramlı kişi tarafından, hatta Mescid-i Haram'ın içinde bile olsa öldürülebilirler: Fare, akrep, yılan, kuduz küpek ve karga. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5406 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ebú Ya'la'da "yılan" kelimesi yerine "kertenkele" sözcüğü geçmektedir. Bezzar ve Taberani ise el-Mu'cemu'l-evsat ve el- Mu'cemu'l-kebir'de her ikisini rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Leys b. Ebi Süleym isimli kişi güvenilir olması yanında müdellistir. 1 Ahmed, Müsned (2330-1), Ebu Ya'lâ, Müsned (2428), Taberâni, M. el-Kebir (10959), isnadı sahihtir.

Alkame, kendisiyle Mekke' de kesilmek üzere kurban gönderen Abdullah b. Mes'ûd'dan şu sözünü bildiriyor:

#16,130
"Sen ve arkadaşların onun üçte birini yiyin, üçte biriniyse sadaka olarak dağıbn. Kardeşim Utbe'ye ise üçte birini verin." Süfyan'a: "Bu kurbanlık, farz olmayan nafile kurbanlık mıdır?" diye sorunca o da: "Evet" karşılığını verdi.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5405 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricâlidir. Daha önce (no. 5385) İbn Abbâs'ın kurbanlığın etinin yenilmesi konulu hadisi geçmişti. 1 Taberâni, M. el-Kebir (9702)

Ebû Kâtâde'nin bildirdiğine göre

#16,129
Resulullah (sav)' e farz olmadığı halde nafile olarak Meleke' de kesilmek üzere üzere yanma aldığı kurbanlığın yolda bir aksilik sebebiyle telef olması halinde ne yapması gerektiğini sorunca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "O hayvanı orada kesip ayağını kanına batınp sonra da bu kanlı ayağı hayvanın yanına bırakır. O etten yiyecek olursa onun kazasını yapması vacip olur."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5404 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta merfû olarak rivayet etmiştir. Mevkuf olarak ise merfû rivayetten daha kısa metinle rivayet etmiştir. Her ikisinin isnadında da kötü bir hafızaya sahip olan Muhammed b. Ebi Leylâ vardır.

Sinân b. Seleme el-Huzeli, Resûlullah (sav)'in sahabisi olan babasından Hz. Peygamber (sav)'in bir adamı Mekke' de kesilmek üzere sevkedilen iki kurbanlık ile gönderdiğini ve adama şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

#16,128
"Yolda ilerlemesini engelleyecek bir durum olursa bu iki kurbanı kesip ayaklannı kanlanna daldırdıktan sonra o ayaklannı göğüslerine koy ki Mekke' de kesilmek üzere aynlmış kurban olduklan bilinsin. Her ikisinin de göğüslerine koy. Etinden ne sen, ne de senin yanındakiler yesin. Sizden sonra oradan geçecek olanlara bırakın. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5403 *Hadisi İmâm Ahmed rivayet etmiştir. Aynca Taberâni de el-mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. isnadında yer alan Abdulkerim b. Ebi'l-Muhârik zayıtr. 1 Ahmed, Müsned (5/6-7), Taberâni, M. el-Kebir (6345)

Resûlullah (sav)'in Mekke' de kesilmek Üzere kurbanını kendisiyle gönderdiği ve Ensar' dan olan ashabından biri diyor ki:

#16,127
Dönüp Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e dedim ki: "Ya Resulallah! Yolda ilerlemesini engelleyecek bir pürüz çıkması halinde ne yapmamı emir buyurursunuz?" Şöyle buyurdu: "Onu boğazlayıp ayağını kanına buladıktan sonra göğsüne veya yanına koy. Etinden ne sen, ne de seninle bulunanlar yemesin. "3

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5402 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. isnadında yer alan Leys b. Ebi Süleym isimli kişi güvenilir olması yanında müdellistir. 3 Ahmed, Müsned (5/377)

Resûlullah (sav)'in sancaktan olan Kays b.

#16,126
Sa' d, hac yapmak istiyordu ve saçının yansını taramış bir durumdayken Mekke' de kesilmek üzere ayırdığı kurbanının süslenip hazırlatıldığını görünce saçının diğer tarafını taramayı bırakarak telbiye getirmek suretiyle hacca niyet etti.2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5401 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricâlidir. 2 Taberâni, M. el-Kebir (18/347)

Amr es-Sümâli der ki:

#16,125
Resulullah (sav) babamla (ya da benimle) beraber Mekke' de kesilmek üzere kurbanlık göndererek şöyle buyurdu: "Şayet yolda ilerlemesini engelleyecek bir sakatlık meydana gelecek olursa onu 'boğazlayıp ayağını kanına buladıktan sonra göğsüne değdir. Etinden ne sen, ne de senin yanındakiler yesin. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5400 *Hadisi İmam Ahmed ve el-Mu'cemu'l-kebir'de TaberAni rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Leys b. Ebi Süleym güvenilir olması yanında müdellistir. kişi güvenilir olması yanında müdellistir. 1 Ahmed, Müsned (4/187, 238), Taberâni, M. el-Kebir (17/42)

Ata b. Yesâr, Seleme oğullanndan bir topluluktan bildiriyor:

#16,124
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) oturmaktayken elbisesini boydan boya yırtarak şöyle buyurdu: "Ben, (Mekke' de kesilmek üzere hazırladığım) kurbanlık hayvanımın bugün işaretlenmesini tembihlemiş tim "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5399 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricâlidir. 2 Ahmed, Müsned (5/426)

Câbir b. Abdillah anlatıyor:

#16,123
Resulullah (sallallahu aleyhi veıellern) ile beraber oturmaktayken aniden elbisesini yalcasından eteklerine kadar yırtıp yardı. Herkes Resulullah (sav)' e balcınca şöyle buyurdu: "Ben bugün (Mekke'ye götüreceğim) kurbanımın falanca yerdeki suyun yanında süslenip kurbanlık olduğu anlaşılsın diye de işaretlenmesini emretmiştim. Gömleğimi giydim ve çıkartmayı da unuttum. Gömleğimi başımdan çıkartmış olmamak için de bu şekilde boydan boya yırttım." Resulullah (sav) Mekke' de kesilmek üzere kurbanını yollamış; fakat kendisi henüz yola koyulmaınışb.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5398 *Hadisi, İmam Ahmed ve kısa metinle Bezzâr rivayet etmiştir. Ahmed'in ravileri güvenilir kimselerdir. 1 Ahmed, Müsned (3/400), Bezzar, Müsned (1107)

Enes der ki:

#16,122
Resulullah (sav) kendisi yalın ayale olduğu halde kurbanlık devesini sevkeden bir kişiyle karşılaşınca: "Ona bin!" buyurdu. Adam ise: "Ya Resulallah! Bu, kurbanlık olacak" deyince Resulullah (sav) adama yine: "Ona bin!" deyince adam da üzerine bindi.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5397 Derim ki: Bu hadis Sahih'de "yalın ayak" ifadesi bulunmaksızın yer almıştır. *Hadisi Ebü Ya'la rivayet etmiştir. İsnadında yer alan İsmail b. Müslim el-Mekki isimli kişinin, zayıf olmasına rağmen hadisi yazılır. 1 Ebu Ya'la, Müsned (2763). Süveyd zayıf bir ravidir.

Hz. Ali' den rivayet edildiğine göre ona:

#16,121
"Bir kişi (Mekke' de keseceği) kurbanının üzerine binebilir mi?" diye sorulunca şöyle cevap verdi: "Olabilir. Çünkü Resullullah (sav) bazı insanların yanından geçerken onların yaya yürümekte olduklarını görünce o kişilere, Resulullah (sav)' e ait kurbanlık hayvanlara binmelerini emrederdi. Dolayısıyla Peygamberinizin yolundan daha iyi bir yola tabi olamazsınız."1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5396 *Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Muhammed b. Ubeydillah b. Ebi Rafi'yi İbn Hibban tevsik etmiş, bir grup ise zayıf addetmiştir. 1 Ahmed, Müsned (979)

Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre

#16,120
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellıem) (hacda kesilecek) kurbanlıkları hem işaretledi, hem de süsledi.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5395 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Süfyan b. Veki zayıftır.

Enes bin Mâlik'in bildirdiğine göre

#16,119
Resulullah (sav) Zulhuleyfe' den geçerken Mekke'ye yanında götürdüğü kurbanlıkların işaretlemelerini emretti.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5394 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Bezzar'ın hocası olan Muhammed b. İshak b. Eban hakkında biyografini verene rastlayamadım. Bunun dışındakiler Sahih ricâlidir .

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#16,118
"Aşın cılız, bir gözü olmayan veya kulağı kesik olan hayvanlardan kurbanlık olmaz."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5393 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Ali b. Asım zayıftır.

Enes bin Mâlik der ki:

#16,117
Hudeybiye yılında Resulullah (sav)'in ashabıyla bir devede yedi kişinin bulunduğu bir ortaklığa girdiğini gördüm.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5392 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Muâviye b. Yahya es-Sadeti zayıftır. 1 Daha önce 5389' da geçti.

Abdullah b. Mes'ûd'un bildirdiğine göre

#16,116
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem) şöyle buyurdu: "Deve ve sığın yedi kişi kesebilir. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5391 *Hadisi Taberini, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu's-sağlr'de rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Hafs b. Cumey' zayıftır. 1 Taberâni, M. es-Sağır (862)

Şa'bi anlatıyor:

#16,115
İbn Ömer' e: "Deve ve sığır yedi kişinin kurbanına bedel midir?" diye sorunca: "Ey Şa'bi! Onun yedi canı vardır" karşılığını verdi. Bunun üzerine dedim ki: "Resulullah (sav)'in ashabı, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in, deve ve sığırı yedi hisseye taksim ettiğini söylüyor (inanıyor)lar; buna ne dersin?" İbn Ömer bir adama: "Ey falanca! Gerçekten de öyle mi?" diye sordu. Adam da: "Evet" şeklinde cevap verince İbn Ömer: "Bunun farkında değildim" dedi.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5390 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricâlidir.

Enes bin Malik der ki:

#16,114
Hudeybiye yılında Resulullah (sav)'in ashabıyla bir devede yedi kişinin bulunduğu bir ortaklığa girdiğini gördüm.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5389 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. isnadında yer alan Muaviye b. Yahya es-Sadefi zayıftır.