Toplam 23,319 Hadis
Konular

Hac Kategorisi

Habib b. Ebi Sabit dedi ki:

#16,283
Babamla birlikte çıkıp hacilari karşıladım ve onlara günahlarla kirlenmeden önce selam verdim.1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5928 *Hadisi. İmam Ahmed rivayet etmijtir. İsn.\dında yer alan İsmail b. Abdilmelik zayıftir 1 Ahmed, Miisned (6018), i.snidı sahihtir.

Abdullah b. ömer'in bildirdiğine göre ResUlullah (sallallalnı aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,282
"Hacı ile karşılaşırsan ona selam verip tokalaş ve senin için bağışlanmanı dilemesini iste. O kişi henüz evine girmeden önce günahlarin bağışlanmış demektir. "3

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5927 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Muhammed b. el-Beylem.\ni zayıftır. 3 Ahmed, Müsned (5371, 6112)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resülullah (sallallalnı aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,281
"İnsanlarin Medine' ye dönmeleri ve görevlilerin silahlı olmalari yakındır. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5926 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. Bir kısmında ise zararsız eleştiriler vardır. 2 Ahmed, Müsned (20/402)

Sehl b. Huneyf dedi ki:

#16,280
Resullullah (sallallalnıaleyhivesellem)'i eşlerinin birinin odasından çıkarken bir taraftan elbisesini çekerken, diğer bir . yandan da şöyle derken işittim: "Gün gelecek, binalar Sel'a dağına ulaşacak. Daha sonra öyle vakit gelecek ki oradan geçen yolcular diyecekler ki: Hey gidi günler hey, bir zamanlar buralarda hayat vardı. Şimdi ise harap halde. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5925 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan İbrahim b. Abdillah b. Halid el-Mıssisi metruktur. 1 Taberaru, M. el-Kebir (5597)

Ebu Zer der ki:

#16,279
Resullullah (sailallahu aleyhi vesellem) ile birlikte ilerleyerek Zülhuleyfe'ye indik. Bir kısım kimseler beklemeden Medine' ye gittiler. Resullullah (sailallahu aleyhi veselleın) orada geceleyince biz de onunla sabahladık. Sabahladığında onları sorunca Medine' ye gittikleri söylendi. Bunun üzerine Şôyle buyurdu: · "Medine'ye ve kadınlara koştular. Yine onlar, en güzel anında onu (Medine'yi) terk edecekler. Daha sonra da ekledi: "Andolsun ki Yemen'deki Virak dağından bir ateş çıktığında, gündüzün aydınlığı gibi Busra' da çökmüş olan develerin boyunlarinı aydınlatacak. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5924 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. 1 Ahmed, Müsned (5/144)

ômer b. el-Hattab dedi ki: Resülullah (sallallalu.ıaleyhi.veıellem)'i şöyle buyururken işittim:

#16,278
"Gün gelecek ve bir süvari Medine'nin yanından geçerken diyecek ki: Heyhat bir zamanlar buralarda birçok mümin yerleşik hayat sürerlerdi. "3

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5923 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. 3 Ahmed, Müsned (124)

cabir bildiriyor: Resülullah (sallallahualeyhi.vesellem) şöyle buyurdu:

#16,277
"Gün gelecek ve bir süvari Medine'nin yanındaki vadiden geçerken diyecek ki: Heyhat, bir zamanlar buralarda bir çok mümin yerleşik hayat sürerlerdi. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5922 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. 2 Ahmed, Müsned (3/341)

cabir b. Abdillah bildiriyor: Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,276
"Medine en tatlı olduğu bir dönemde halkı tarafından terk edilecektir." Dediler ki: "Peki, onun meyvesini yemişini kim yiyecek ya Resülallah?" Buyurdu ki: "Yırtıcı hayvanlar ve kuşlar. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5921 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. 1 Ahmed, Müsned (3/332)

Mihcen b. el-Edra es-Sülemi bildiriyor:

#16,275
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) beni Medine'nin doğusundaki Haciz denilen yere bir iş için yolladı. O işi bitirip te dönünce onunla birlikte Uhud dağına çıkbk. Yukardan Medine' ye bakarak şöyle dedi: "En hayırlı şehir olduğun halde halkının seni terk edeceği şehir, sana yazıklar olsun!" Daha sonra aşağıya indi; ben de onunla birlikte indim. Mescid' in kapısına vardığımızda namaz kılan bir adam görünce elini omuzuma koydu. Elinin ışığı omzumu aydınlatırken: "Bunu samimi olarak mı yapıyor?" diye sordu. Bunu üç defa tekrar ettikten sonra ben: "Ya Resulallah! O, Medine'nin en abid kişisidir" dedim. Bunun üzerine Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) üç defa: "Sakın, bunu ona duyurma ki onu mahvetmeyesin" dedi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) daha sonra şöyle buyurdu: "Yüce Allah, ümmetim için kolaylığa razı olmuş; zorluktan razı olmamıştır." Bu sözü üç defa tekrar etti.2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5920 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricalidir. 2 Taberaru, M. el-Kebir (20/298)

Mihcen b. el-Edra' anlahyor:

#16,274
Resülullah {sallailaluı aleyhi veselleın) beni bir iş için yollamışh. Daha sonra ben, Medine yollarından bir yolda çıkmak üzereyken onunla karşılaşhk. Bunun üzerine ben de ona takıldım ve birlikte Uhud dağına çıkhk. Medine' ye yönelerek şöyle buyurdu: "Meyvesi olabileceği en uygun haldeyken onu bırakıp terk eden şehre yazıklar olsun." Ben de bunun üzerine: "Ey Allah'ın Peygamberi! O halde onun meyvelerini kim yer?" diye sorunca: "Vahşi hayvan ve kuşlar topluluğu´´ buyurdu. 1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5919 *Hadisi, imam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricalidir. 1 Ahmed, Müsned (4/338), Taberaru, M. el-Kebir (20/297)

Urve b. ez-Zubeyr'in bildirdiğine göre Hz. Aişe, Resulullah (sallallahualeyhivesellem)'i şöyle derken işitmiş:

#16,273
"Buthan denilen yer, cennet göllerinden bir gölün üzerindedir. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5918 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. İsnadında adı belirtilmeyen bir ravi vardır. 2 Bezzar, Müsned (1200)

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre Resulullah {sallailaluı aleyhi veseilem) şöyle buyurdu:

#16,272
"Ben Akik vadisindeyken birisi bana gelerek dedi ki: Sen, mübarek bir vadidesin. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5917 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricalidir. 1 Bezzar, Müsned (1201)

Seleme b. el-Ekva anlatıyor:

#16,271
Okla avlanırdım. Avladığım hayvanlarin etini de Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e hediye ederdim. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir müddet beni göremeyince: "Seleme nerede olabilir?" diye sormuş. Dedim ki: "Ya Resulallah! Av sebebiyle uzaklaşıyoruz. Kurumuş olan nehir gölgesi civarlarında avlanıyoruz." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: "Akik vadisinde avlanıyor olsaydın gittiğinde oraya senden önce ben giderdim; döndüğünde de seni karşılaşırdım. Çünkü ben, Akik vadisini seviyorum. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5916 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebır'de rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. 2 Taberaru, M. el-Kebir (6222)

Sehl b. Sa'd dedi ki: Resulullah (sallallahualeyhivesellem)

#16,270
Zübab'a dua etti. Ebu'l-Kasım (Taberani) dedi ki: Bana ulaşan bilgilere göre Zübab, Hicaz' da bir dağdır. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in dua etmesinden maksat, bereketlenmesi için yapılan duadır.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5915 İbnü'l-Esir'e göre ise o, Medine'de bir dağdır. *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'del rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdulmuheymin b. Abbas b. Sehl zayıftır. 1 Taberaru, M. el-Kebir (5712)

Sehl b. Sa'd dedi ki: Resulullah (sallallahualeyhivesellem)

#16,269
Zübab'a dua etti. Ebu'l-Kasım (Taberani) dedi ki: Bana ulaşan bilgilere göre Zübab, Hicaz' da bir dağdır. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in dua etmesinden maksat, bereketlenmesi için yapılan duadır.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5915 İbnü'l-Esir'e göre ise o, Medine'de bir dağdır. *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'del rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdulmuheymin b. Abbas b. Sehl zayıftır.

Amr b. Avf dedi ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,268
"Dört dağ cennet dağlarindandır. Dört nehir cennet nehirlerindendir. Dört savaş meydanı, cennet meydanlarindandır." "Dağlar hangileridir?" diye sorulunca şu karşılığı verdi: Uhud bizi sever, biz de onu. Cennet dağlarindan bir dağdır; (Diğer üçü ise:) Tur, Cennet dağlarindan bir dağdır; Lübnan (dağı), Cennet dağlarindan bir dağdır. Dört nehir ise; Nil, Fırat, Seyhun ve Ceyhun' dur. Savaş meydanlari ise; Bedir, Uhud, Hendek ve Huneyn'dir. 2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5914 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsn.ildında yer alan Kesir b. Abdillah zayıftır. 2 Taberaru, M. el-Kebir (17/18-9)

Enes b. Malik'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallaluıaleyhivesellem) şöyle buyurdu:

#16,267
"Uhud, öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz. Ona vardığınızda dikenli de olsa ağaçlarinın meyvesinden yiyiniz. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5913 Sahih'de kısa metinle yer almıştır. *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Kesir b. Zeyd, İmam Ahmed'e göre güvenilirdir. Diğer taraftan bu kişi, şaibelidir. 1 Taberaru, M. el-E'Vsat (1926)

Ebu Abs b. Cebr'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallaluı aleyhi vesellem) Uhud dağıyla ilgili olarak şöyle buyurdu:

#16,266
"Şu Uhud dağı var ya, öyle bir dağdır ki o bizi sever biz de onu. Cennet kapılarindan bir kapının üstünde durmaktadır. Şu Ayr dağı da öyle bir dağdır ki o bizi sevemez, biz de onu sevmeyiz. Cehennem kapılarindan birinin üzerindedir. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5912 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'lkebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdulmecid b. Ebi Abs adlı ravi, EbO Hatim'e göre gevşektir. Ayrıca isnadında tanımadığım biri vardır. 2 Bezzar, Müsned (1199), Taberam, M. el-Evsat (1/127- a), es-Silsiletu'd-dalfe (1618)

Sehl b. Sa' d bildiriyor: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,265
"Uhud, cennet temellerinden bir temeldir. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5911 *Hadisi, Ebu Ya'la ve Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında Ali b. el-Medini'nin babası olan Abdullah b. Cafer zayıftır. 1 EbU Ya'la, Müsned (7516), Taberam, M. el-Kebir (5813)

Ukbe b. Suveyd el-EnsMi, Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem)'in ashAbından olan babasından duymuştur:

#16,264
Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi vesellem) ile Hayber savaşından dönerken Uhud dağı görününce şöyle dedi: "Allahu Ekber! (İşte bu dağ) bizi seven ve bizim kendisini sevdiğimiz bir dağ."2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5910 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Taberani de el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet · etmiştir. İsnadında yer alan Ukbe'yi Ebü Hatim'in oğlu zikretmiş ve eleştirmemiştir. Bunun dışındaki ricali güvenilirdir. 2 Ahmed, Müsned (3/443), Taberani, M. el-Kebir (6467)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sailallahu aleyhi veseilem) şöyle buyurdu:

#16,263
"Şu uhud var ya öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu."1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5909 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. 1 Ahmed, Müsned (2/337)

Ümmü Kays bildiriyor:

#16,262
Henüz o zamanlar evlerin bulunmadığı Medine sokaklarında Resulullah (sallallahu aleyhi veseilem)'in elimi tutup Garkad Mezarlığına beni götürdüğünü bir görseydin! Oraya ulaşhğımızda bana: "Ey ümmü Kays!" buyurunca ben: "Buyur ey Allah'ın elçisi! Anam babam sana feda olsun" dedim. Buyurdu ki: "Kıyamet günü bu kabirden çıkan yüzleri dolunay gibi nurlu yetmiş bin kişinin çıktığını ve kendilerine hesap sorulmadan cennete gireceklerini göreceksin." Bunun üzerine Ukkaşe kalkarak: "Ben, onlardan mıyım ya Resulallah?" deyince Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Evet" buyurdu. Bir adam daha kalkıp: "Peki ya ben, onlardan mıyım, ya Resulallah ?" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi veseilem) bu defa: "Ukkaşe bu konuda seni geçti" karşılığını verdi.1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5908 *Hadisi TaberAni, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Senedinde hiç tanımadığım biri vardır. · 1 Taberaru, M. el-Kebir (25/181-2)

Ümmü Kays bildiriyor:

#16,261
Henüz o zamanlar evlerin bulunmadığı Medine sokaklarında Resulullah (sallallahu aleyhi veseilem)'in elimi tutup Garkad Mezarlığına beni götürdüğünü bir görseydin! Oraya ulaşhğımızda bana: "Ey ümmü Kays!" buyurunca ben: "Buyur ey Allah'ın elçisi! Anam babam sana feda olsun" dedim. Buyurdu ki: "Kıyamet günü bu kabirden çıkan yüzleri dolunay gibi nurlu yetmiş bin kişinin çıktığını ve kendilerine hesap sorulmadan cennete gireceklerini göreceksin." Bunun üzerine Ukkaşe kalkarak: "Ben, onlardan mıyım ya Resulallah?" deyince Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Evet" buyurdu. Bir adam daha kalkıp: "Peki ya ben, onlardan mıyım, ya Resulallah ?" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi veseilem) bu defa: "Ukkaşe bu konuda seni geçti" karşılığını verdi.1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5908 *Hadisi TaberAni, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Senedinde hiç tanımadığım biri vardır. · 1 Taberaru, M. el-Kebir (25/181-2)

Sa'd b. Hayseme bildiriyor: Resulullah (sailallaluıaleyhivesellem) şöyle buyurdu:

#16,260
"Rahmetin sanki Salim oğullari ile Beyada oğullari arasına düştüğünü gördüm." Dediler ki: "Ya Resulallah! O bölgeye taşınalım mı?" Buyurdu ki: "Hayır, ancak orada kabir kazabilirsiniz. "1Bunun üzerine onlar da ölülerini oraya gömdüler.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5907 *Hadisi TaberAni, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ya'kub b. Muhammed ez-Zühri çok şaibelidir. Aynı zamanda güvenilir olduğu söylenmiştir. 1 Taberaru, M. el-Kebir (5416}

Sa'd b. Hayseme bildiriyor: Resulullah (sailallaluıaleyhivesellem) şöyle buyurdu:

#16,259
"Rahmetin sanki Salim oğullari ile Beyada oğullari arasına düştüğünü gördüm." Dediler ki: "Ya Resulallah! O bölgeye taşınalım mı?" Buyurdu ki: "Hayır, ancak orada kabir kazabilirsiniz. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5907 *Hadisi TaberAni, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ya'kub b. Muhammed ez-Zühri çok şaibelidir. Aynı zamanda güvenilir olduğu söylenmiştir. 1 Taberaru, M. el-Kebir (5416}

Malik b. Hamza b. Ebi Useyd es-Saidi el-Hazred, babasından, o da dedesi Ebu Useyd es-Saidi den bildiriyor:

#16,258
-Bu kişinin Medine' de bir kuyusu vardı ve bu kuyuya BudA' a kuyusu denilirdi.- ResUlullah (salla1lahu aleyhi vesellem), BudA' a kuyusunun içine tükürdüğü için (Ebu Useyd) bu kuyuyla gurur duyar ve onunla bereket umardı.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5906 Bu hadis, tam metniyle inşallah Bakara Suresinin tefsiri bölümünde gelecektir.· *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir.

Sehl b. Sa' d dedi ki:

#16,257
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), BudA' a kuyusu için bereket duası yaparak içine tükürdü.3

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5805 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdülmuheymin b. Abbas b. Sehl zayıftır 3 Taberaru, M. el-Kebir (5704)

Sehl b. Sa' d anlabyor:

#16,256
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellıem)' e kendi ellerimle BudA' a kuyusundan ikram ettim.2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5904 *Hadisi, İmam Ahmed ve Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Ancak Ebu Ya'la şu ibareyi eklemiştir: Kadınların arasında bulunan Sehl b. Sa'd'ın yanına girdik. Bunun üzerine dedi· ki: "Sizlere kendi ellerimle Buda'a kuyusundan ikram edecek olsam hoşlanmazsınız ... " Taberani de el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. 2 Ahmed, Müsned (5/327, 338), Ebı1 Ya'Ia, Müsned (7519), Taberaru, M. el-Kebir (6026)

İbn ômer bildiriyor:

#16,255
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Fadih mescidindeyken kendisine fadih (o bölgeye özel bir içecek) getirildi; o da içti. Bu mescit, onun için böyle isimlendirildi.1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5903 *Hadisi, İmam Ahmed ve "Bu mescitte iken Allah Resulü'ne taze hurmanın hoşafı getirilince içti. Bu mescit, daha sonraları -"Hoşaf Mescidi" anlamında- Mescid-i Fadih adıyla anıldı" ibaresiyle Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Ulemanın çoğunluğu, isnadında bulunan Abdullah b. Nafi hakkında zayıf değerlendirmesinde bulunmuşlardır. Diğer bir görüşe göre onun hadisi yazılabilir. 1 Ahmed, Müsned (5844), Ebı1 Ya'la, Müsned (5733)

Cabir b. Abdillah' ın bildirdiğine göre

#16,254
Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) mescide yani Ahzab mescidine gelip hırkasını çıkardı. Ayağa kalkıp ellerini uzatarak (Müşriklere) beddua etti. Namaz kılmadı. Daha sonra tekrar gelip onlara beddua edip namazını kıldı.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5902 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında ismi belirtilmeyen bir kişi vardır.

Cabir b. Abdillah bildiriyor:

#16,253
Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem), Fetih mescidinde Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri olmak üzere üç defa dua etti. Duası Çarşamba günü iki namaz arasında kabul edildi. Bu, yüzündeki memnuniyetten anlaşıldı. Cabir ekledi: "Ne zaman olursa olsun bir sıkıntı veya önemli bir işle karşılaştığımda o vakti bekleyip te namaz kılıp dua edince hemen duam kabul edilir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5901 *Hadisi Bezz3r ve İmam Ahmed rivayet etmiştir. imam Ahmed'in ricali güvenilirdir.

Ka'b b. Ucre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallaluı aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,252
"Kim, güzel bir abdest alır, daha sonra da başkasına değil, sadece Mescid-i Kuba'ya yönelse; onu oraya götürüp getiren sebep, orada namaz kılmaktan başka bir şey olmazsa; oraya vardığında da dört rekat namaz kılıp her rekatta da Fatiha suresini okursa, Allah'ın evinde - Kabe'de- umre yapmış gibi sevap sahibi olur. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5900 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Yezid b. Abdilmelik en-Nevfeli zayıftır. 2 Taberaru, M. el-Kebir (19/146)

Sehl b. Huneyf'in bildirdiğine göre ResuIullah (sallallaluı aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,251
"Kim eksiksiz güzel bir abdest alır ve daha sonra da Kuba mescidine girip dört rekat namaz kılarsa, bir köle azat etmiş gibi olur. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5899 İbn Mace ve başkalarının rivayetinde: köle azat etmek yerine "Bir umre sevabı" ibaresi geçmektedir. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Musa b. Ubeyde zayıftır. 1 Taberaru, M. el-Kebir (5560)

Şemus binti'n-Nu'man bildiriyor:

#16,250
Resülullah (sallallahualeyhivesellem) gelip yerleştiğinde ve şu mescidi, yani Mescid-i Kuba'yı inşa ederken sürekli kendilerini izlemekte idim. Bir taş, kaya ve hatta onun dengesini bozup yalpalamasına sebep olan taşları taşırken, karın ve göbeğinin bunların beyaz tozlarıyla kirlendiğini gördüm. Ashabından birisi gelip te kendisine: "Anam babam sana feda olsun ya Resülallah! Bırak senin yerine ben taşıyayım" deyince: "Hayır sen de aynısından bir tane al" buyurdu. İşte bu şekilde o mescidi inşa etti ve bitiminde: "Cibril aleyhisselam Kabe' de imamlık yapıyor" buyurdu. Şemüs şöyle devam ediyor:. "O mescit, kıblesi en kesin olan mescittir" denirdi."2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5898 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. 2 Taberaru, M. el-Kebir (24/318)

Cabir b. Semura anlatıyor:

#16,249
Kuba halkı, Resulullah (sallallaluı aleyhi wsellem)' den kendileri için bir mescit yapmasını isteyince onlara: "Biriniz kalkıp deveye binsin" buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekr kalkıp · deveye binip onu hareket ettirmeye çalışh; fakat deve ilerlemedi. O da deveden inerek gerisin geri yerine oturdu. Bunun üzerine Hz. ômer kalkıp deveye binip onu hareket ettirmeye çalışh; fakat o da deveyi ilerletemeyip inerek gerisin geri yerine oturdu. Resulullah (sallailahu aleyhi wsellem) tekrar "Birisi kalkıp deveye binsin" buyurunca bu defa Hz. Ali kalkıp deveye bindi. Ayağını devenin üzengisine koyup onu hareket ettirince Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Ey Ali! Onun dizginlerini serbest bırak; hayvanın tur attığı yere mescit inşa edin; çünkü ona ne yapacağı emrolunmuştur. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5897 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Yahya b. Ya'la el-Eslemi zayıftır. 1 Taberaru, M. el-Kebir (2033), ravilerinden Nasih de metriiktur.

Ebu Hureyre dedi ki:

#16,248
Ben, Hz. ômer'in oğlu Abdullah ve Cündüb'ün oğlu Semure ile birlikte Resulullah (sallallahu aleyhi wsellem)' in yanında gitmiştik. Bizlere: "Takva Mescidine gidin" dediler. Biz de hemen oraya yöneldik. Onu karşıladığımızda elleri Ebu Bekr ile ômer'in omuzlarındaydı. Kendisine görününce: "Bunlar kimdir ey Ebu Bekr?" diye sorunca o: "Onlar, Ebu Hureyre, ômer'in oğlu Abdullah ve Cündüb'ün oğlu Semure'dir'' karşılığını verdi.1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5896 *Hadisi, İmam Ahmed EbO Umeyn kanalıyla rivayet etmiştir. Hakkında herhangi bir kayda raslayamadım. Bununla ilgili diğer hadisler inşallah Bera'a SOresinin tefsirinde gelecektir. 1 Ahmed, Müsned (2/522)

Ubey b. Ka'b'ın bildirdiğine göre

#16,247
Resuilullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e takva üzere inşa edilen mescidin hangisi olduğu sorulduğunda: şöyle buyurdu: "O benim mesddimdir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5895 *Hadisi, imam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdullah b. Amir elEslemi zayıftır .

(Sehl b. Sa' d' dan gelen başka) bir rivayet ise şöyledir:

#16,246
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e takva üzere inşa edilen mescidin hangisi olduğu sorulduğunda: "O benim mesddimdir" derdi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5894 *Hadisi, İmam Ahmed ve kısa metinle Taberani rivayet etmiştir. Her ikisinin ravileri Sahih ricalidir.

Sehl b. Sa' d bildiriyor:

#16,245
Resulullah (sallallal:uı aleyhi vesellem) zamanında takva üzere bina edilen mescidin hangisi olduğu konusunda iki adam arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Birisi onun Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in Mescid'i olduğunu iddia ederken; bir diğeri ise Kuba mescidi olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine Resulullah (sallallahualeyhiwsellem)'e gelerek bu meseleyi ona sorunca şöyle buyurdu: "O, benim bu mesddimdir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5893

cabir'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallaluı aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,244
"Şu mescidimize bu yıldan sonra Kitab Ehli ve onlann hizmetçileri hariç, hiçbir müşrik girmesin. "2 Bir rivayette ise "ve hizmetçileriniz" şeklinde geçmektedir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5892 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Eş'as b. Sevv3r'da zayıflık vardır. Diğer bir yandan güvenilir sayılmıştır. 2 Ahmed, Müsned (3/339)

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,243
"Şu direğin bulunduğu yerde öyle bir bölge vardır ki insanlar orada namaz kılmanın değerini bilselerdi orada namaz kılmak için kura çekerlerdi." Hz. Aişe bu hadisi bildirirken yanında da Muhacirlerin çocuklarından ve ashAbdan bazı insanlar vardı. Bunun üzerine: "Ey müminlerin annesi! O hangisidir?" dedilerse de onlara bunun hangisi olduğunu söylemedi. Buna rağmen onun yanında bir süre beklediler ve daha sonra da oradan ayrıldılar. Fakat Abdullah b. ez-Zübeyr oradan ayrılmadı. Onlar da bunun üzerine şöyle dediler: "Kesinlikle ona bu yerin neresi olduğunu söyleyecek. Onun için nerede namaz kılacağını gözetleyin bakalım." Bir müddet sonra çıkıp oğlu Amir b. Abdillah ez-Zübeyr'in namaz kıldığı direğin yanında namaz kıldı. İşte ondan dolayı o direğe Kura Direği denilmiştir. O .direk, Hz. Peygamber'in kabri ile minberi arasındaki direktir. Direğin minbere bakan tarafında iki direk daha vardır .. Kendisiyle minber arasında da iki direk vardır. Bir de kendisiyle Rahbe arasında iki direk vardır. Bu direk onları ortalamaktadır. İşte bu, Kura Direği diye adlandınlır. 1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5891 *Hadisi Taber3ni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. 1 Taberini, M. el-Evsat (866)

Enes b. Malik dedi ki:

#16,242
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Odamla namazgah.ım arası cennet bahçelerinden bir bahçedir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5890 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. isnAdında yer alan Adiy b. el-Fadl et-Teymi metruktur.

Zübeyr b. el-Avvam dedi ki: Resullullah (sallaJlahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim:

#16,241
"Evimle minberim arası, cennet bahçelerinden· bir bahçedir. Minberim Havz'ın üzerindedir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5889 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ebü Zür'a Muhammed b. MOsa isimli kişi Hikim'e göre güvenilirdir. Başlcalanna göre ise zayıftır.

Ebu Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre Resülullah (sallaJlahualeyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,240
"Minber ile Aişe'nin evinin (odasının) arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5888 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İnşallah hasen bir hadistir .

Ebu Vakıd el-Leysi dedi ki: Resulullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurdu:

#16,239
"Minberimin direkleri, cennetin temelleridir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5887 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Yahya b. Abdilhamid el-Himmani zayıftır.

Abdullah b. ômer'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahU aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,238
"Kabrimle minberim arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim ise Havz'ın üzerindedir. "2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5886 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. 2 Taberani, M. el-Kebir (13156), Taberani, M. el-Evsat (614, 737)

MuAz b. el-Haris der ki: Resulullah (sallallaluı aleyhi vesellem)'i şöyle buyururken duydum:

#16,237
"Minberim cennet kapılarinın birinin üzerindedir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5885 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. İsnadında Amr b. Melik er-Rasibi vardır. İbn Hibban bu kişi hakkında garib (tek kanallı) hadisler naklettiğini ve hata yaptığını söylemekte ve güvenilir olduğunu belirtmektedir. Ebu Zür'a ve başkaları ise bu adamdan hadis rivayet etmemektedirler.

Sa' d b. Ebi V akkAs' ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,236
"Evimle minberim · arası -veya kabrimle minberim arası- cennet bahçelerinden bir bahçedir. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5884 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. 1 Bezzar, Müsned (1195)

Ebu Bekr es-Sıddik' ın bildirdiğine göre

#16,235
Resulullah (sallallaluı aleyhi veıellem) şöyle buyurdu: "Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim cennet kapılarinın birinin üzerindedir. "3

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5883 *Hadisi, Ebu Ya'la ve Bezzar rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ebu Bekr b. Ebt Sebra hadis uyduran biridir. 3 Ebu Ya'la, Müsned (118), Bezzar, Müsned (1194)

Sehl (b. Sa' d), Resülullah (sallallahu aleyhi veıellem)'i şöyle derken işitmiştir:

#16,234
"Minberim cennet tur' alarindan bir tur' adır. "2 Ona (Sehl'e): "Ey Ebu'l-Abbds! Tur'a nedir?" diye sordum. "Kapıdır'' dedi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5882 *Hadisi, İmam Ahmed ve Taberant el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İmam Ahmed'in ravileri Sahih ricalidir. 2 Ahmed, Müsned (5/335, 339), Taberaru, M. el-Kebir (5779)