Toplam 19,499 Hadis
Konular

Zekat Kategorisi

Enes b. Mâlik dedi ki: Resülullah (sallallahu aleyhi veselem)'i şöyle buyururken işittim:

#15,040
"Bir ev halkından biri ölür de onun ölümünden sonra yine onun adına sadaka verilirse, Cebrail nurdan bir tabak içerisinde, kabrinin kenannda durur ve sonra da, bunu ona hediye ederken şöyle sunar: «Ey derin kabnn sahibi! Bu, sana ailen tarafından gönderilmiş bir hediyedir; buyur kabul et.» Hediye,, kendisine ulaşır ve o da bundan son derece sevinç duyarak mutlu olur. Kendilerine hediye edilmeyen yanındaki komşulan ise üzülüp kederlenirler."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4770 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ezdi, isnadında bulunan Şamh Ebu Muhammed'in yalancı olduğunu söylemiştir.

Abdullah b. Âmr b. el-Âs dedi ki: Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurdu:

#15,039
"Bir kişi nafile olarak (zekat ve fitrenin dışında) anne babası adına sadaka verirse kendisine bunun sevabının tamamı ve kendi sevabından eksiltilmeksizin bir aynısı da anne ve babasına verilir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4769 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Harice b. Mus'ab ed-Dabbi zayıftır.

Sa' d b. Ubâde anlatıyor: Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e gelerek dedim ki:

#15,038
"Annem vefat etti ve herhangi bir vasiyette bulunmadığı gibi sadaka da vermedi. Onun yerine sadaka versem kabul edilir mi? Bunun ona herhangi bir faydası olur mu?" Resulullah (sav) buyurdu ki: "Evet, velev ki bir parça yanık koyun (eti dahi) olsun (yararı olur)."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4768 Dedim ki: Ebû Davûd'da Sa'd'ın bundan başka bir hadisi de mevcuttur. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Muhammed b. Kureyb zayıftır

Enes'in bildirdiğine göre Sa'd, Resulullah (sav)'in yanına gelerek:

#15,037
"Ya Resulallah! Annem öldü ve bir vasiyette de bulunmadı, onun adına sadaka vermem kendisine bir fayda sağlar mı?" diye sordu. Resulullah (sav): "Evet, hatta (onun adına) su dağıtmalısın."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4767 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ricali, Sahih ricalidir.

Ukbe b. Amir'in bildirdiğine göre bir delikanlı, Resûlullah (sallallahu aıeym vesellem)'in yanına gelerek:

#15,036
"Ya Resulallah! Annem vefat etti ve zinet eşyalarını geride bırakh; onun adına bunları sadaka olarak vereyim mi?" diye sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Sana böyle yapmanı annen mi emretti?" buyurunca o: "Hayır'' cevabını verdi. Resulullah (sav) de: "O halde malını elinde tut." buyurdu.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4766 *Hadisi İmam Ahmed ve aynca şu ibarelerle Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir: "Annem öldü ve takılarını geride bıraktı. Ancak herhangi bir vasiyette bulunmadı. Bunları onun adına sadaka olarak dağıtsam kendisine faydası olur mu?" diye sordu. Resûllullah (sav): Malını kendin sakla buyurdu. Taberani'nin ravileri Sahih ricalidir. Ahmed'in isnadında İbn Lehia vardır. 1 Ahmed, Müsned (4/150), Taberâni, M. el-Kebir (17/280-1)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Resûllullah (sav) ; şöyle buyurdu

#15,035
"Kör birini güveneceği bir yere kadar ulaştıran kişinin kırk büyük günahı ve cehenneme girmesini gerektiren dört büyük günahı bağışlanır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4765 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnidında yer alan Ömer b. Vahyi el-Ubulli'nin biyografisini yapana raslamadım. Bununla beraber senette şaibeli olan Ali b. Yezid vardır. 1 Taberani, M. el-Kebir (12942). Ravilerinden Ömer b. Yahya hadis hırsızlığı ile suçlanmıştır, bkz. Lisanu'l Mizân (4/338)

İbn Ömer dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,034
"Kim bir köre kırk adım kadar el ayak olur da ona yoldaşlık ederse, cennet kendisine vacip olur. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4764 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de ve Ebu Ya'la rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ali b. Urve hadis uydurmakla maruftur. 1 Taberâni, M. el-Kebir (13322)

Enes b. Mâlik'in bildirdiğine göre Resülullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,033
"Kim bir köre kırk adım kadar el ayak olur da ona yoldaşlık ederse, bir köle azat etmiş gibi olur."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4763 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Yusuf b. Atiyye es-Saffar metûktur.

Ümınü Sa' d anlatıyor:

#15,032
Hz. Aişe'nin yanına gidip kendisine dedim ki: "Ey müminlerin annesi! Bir kadın, kocasının evinden (malından) bir şeyi sadaka olarak verdiğinde bunun sevabı kadına mı, yoksa kocasına mıdır?" "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in bana bildirdiğine göre o sevap ikisine de aittir" cevabını verdi

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4762 Derim ki: Hz. Aişe'nin Sahih'te yer alan rivayeti şöyledir: "Art niyet olmadığı sürece ve zarar vermeksizin, kadm kocasmm malmdan (evinden) bir sadaka verirse, bunun sevabı kocasma ve onun sevabmdan hiçbir şey eksilmeksizin aynısı da hanımına verilir." *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında tanımadığım biri vardır.

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,031
"Kadın kocasının evinden (malından), ancak onun izninin olması halinde sadaka verebilir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4761 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İmam Ahmed ve bir grup, ravilerinden Rişdeyn b. Kureyb hakkında "zayıftır" demişlerdir. İbn Adiy ise: "Zayıf ta olsa hadisi yazılabilirlerdendir" demiştir.

Sehl b. Sa' d es-Sâidi'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,030
"Hayırlı bir şeye teşvik eden, ona yol gösteren, onu yapan gibi sevap alır. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4760 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet ederek şöyle demiştir: Sehl'den sadece bu isnadla rivayet edilir. Derim ki:· İsnadında tanımadığım biri vardır. Bu bölüme dair diğer hadisler İlim kitabında geçmişti. 2 Taberâni, M. el-Evsat (2405)

Enes'in bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,029
"Hayırlı bir şeye teşvik eden ve ona götüren, onu yapan gibi sevap alır. Yüce Allah, sıkıntıya düşen kişiye yardım edilmesinden hoşlanır."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4759 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiştir. İbn Hibbân, isnAdında yer alan Ziyâd en- Numeyri'nin güvenilir olduğunu belirterek: "Hata yaptığı olurdu" diye eklemiştir. İbn Adiy de aynı değerlendirmede bulunmuştur. Bu arada çoğunluk onun zayıf olduğunu belirtmiştir. Bunun dışındakiler güvenilir kimselerdir. Ebü Ya'la da aynısını rivayet etmiştir.

Ebû Umâme el-Bâhili'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,028
"Dört grup vardır ki öldükten sonra sevap lan yine devam eder: Kendini Yüce Allah'ın yoluna adamış kişi; bir amel işleyerek başkalannın da onu işlemesine vesile (örnek) olan kişi; verdiği sadakadan faydalanma işi devam ettikçe kişinin vermiş olduğu sadaka ve arkasından, kendisi için dua eden bir evlat bırakan kişi. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4758 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Daha önce ilim öğreten kişi bölümünde başka bir kanalla geçmişti. İsnâdında yer alan İbn Lehia zayıftır. 1 Ahmed, Müsned (5/261)

Ebû Mâlik el-Eşcai,

#15,027
babasından, Resulullah (sav)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Her iyilik, bir sadakadır."2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4757 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında tanımadığım birkaç kişi vardır. 2 Taberârni, M. el-Kebir (8200)

Adiy b. Sâbit, babasından, o da dedesinden bildiriyor:

#15,026
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Her iyilik, bir sadakadır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4756 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Sâbit'ten, oğlu Adiy dışında kimse rivayet etmemiştir. Bunun dışındakiler güvenilir kimselerdir. 1 Taberâni, M. el-Kebir (2/387)

Ebû Mes'ûd el-Ensâri'nin bildirdiğine göre

#15,025
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Her iyilik, bir sadakadır. "3

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4755 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricalidir. 3 Taberâni, M. el-Kebir (17/230)

Abdullah b. Mes'ûd'un bildirdiğine göre

#15,024
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Zengine olsun, fakire olsun, her iyilik bir sadakadır. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4754 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de ve Bezzar rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Sadaka b. Müsa ed-Dakiki zayıftır. 2 Taberâni, M. el-Kebir (10047), Bezzar, Müsned (955)

Nubeyt b. Şarit dedi ki:

#15,023
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem.)'i şöyle derken işittim: "Her iyilik, bir sadakadır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4753 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında bilmediğim biri vardır. 1 Taberaru, M. es-Sağir (64), Taberaııl'nin hocası Ah. b. İshak el-Eşcai hadis uydurmakla suçlarunışhr.

Ebû Ya'la, başka bir kanalla nakletmektedir:

#15,022
Cabir'in bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Her iyilik sadakadır. Bir kişinin kendi ailesi ve sahip olduğu şeyler için yaptığı harcamalar kendisi için sadaka olarak kaydedilir. Kendisiyle namusunu koruduğu harcamalar sadakadır." Ayrıca şunu söyledi: "Mümin bir kulun masiyete yönelik olmayan ve bina yapımı dışındaki bütün harcamalanna Yüce Allah telafi garantisi vermiştir." Misver ekledi: Muhammed b. el-Münkedir şöyle dedi: Bunun üzerine Cabir b. Abdullah'a: "Sayesinde namusunu koruduğu harcamalar sadakadır" sözünün anlamı nedir?" diye sorunca: "Şair ve keskin dilliler ile onların çirkeflilerinden korunmak için harcama yapar" demektir şeklinde cevap verdi. Cabir yine: "Yani dilinden korunulması gerekenler kastedilmektedir" demiştir.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4752 Derim ki: Sahih'te, bunun bir kısmı vardır. * Ebü Ya'la rivayet etmiştir. İmam Ahmed ise geride geçtiği üzere kısa metinle rivayet etmiştir. Ahmed'in rivayetinde bulunan Münkedir b. Muhammed b. el- Münkedir, İmam Ahmed ve başkalarına göre güvenilirdir. Nesai ve başkalarına göre ise zayıftır. Ebü Ya'la'nın rivayetindeki Misver b. es-Salt zayıftır.

Ebu Ya'Iâ' daki rivayet ise şöyledir:

#15,021
Cabir dedi ki: Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Zengine veya fakire fark etmez, yapmış olduğun her _iyilik kıyamet günü senin için sadaka olarak değerlendirilecektir. "

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4751

Câbir b. Abdillah dedi ki: Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,020
"Her iyilik sadakadır. Güler yüzle kardeşini karşılaman, kovandakinden onun kabına boşaltman (bile bir) iyiliktir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4750 * İmam Ahmed'in hadisi buraya kadardır.

Abdullah b. Yezid el-Hatmi dedi ki:

#15,019
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: " Her iyilik sadakadır. "

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4749 *Hadisi İmam Ahmed ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiştir. Ahmed'in ricali güvenilirdir.

Muâviye b. Kurra, babasından naklediyor:

#15,018
Ma'kıl b. Yesar' ile beraber yolların birinde giderken rahatsızlık veren bir şey yolumuza çıkınca onu yolun kenarına veya dışına atb. Ben de aynı rahatsız edici başka bir manzara gördüğümde aynı harekette bulundum. Bunun üzerine elimi tutarak bana şöyle dedi: Resulullah (sav)'i şöyle buyururken işittim: "Kim, Müslümanlann yolundan onlara rahatsızlık veren bir şey kaldınrsa onun için kendisine bir hasene (sevap) verilir. Yaptığı hasene kabul edilen kişi ise cennete girer. "

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4748 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-Keblr'de rivayet etmiştir. Mizzi der ki: Bunun doğru olanı, Buhari'nin el-Edebu'l-mufred'de verdiği gibi senedin "Müstenir b. el-Ahdar b. Muaviye b. Kurra, dedesinden" şeklinde olmasıdır. Şayet Mizzi'nin dediği gibiyse isnadı hasendir. Ayrıca ravi zinciri, "Babası Ahdar'dan" şeklinde ise ben, Ahdar hakkında bir bilgi verene de rastlamadım. En doğrusunu Yüce Allah bilir.

Ebu Şeybe el-Mehri anlatıyor:

#15,017
Muaz, bir adamla birlikte yürürken aniden yerde duran bir taşı kaldır(ıp kenara at)dı. Adam: "Bunu neden yaptın?" diye sorunca Muaz şu karşılığı verdi: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'i şöyle buyururken işittim: "Kim, Müslümanlann yolundan bir taş kaldınrsa onun için bir sevap verilir. Kendisinin bir sevabı bulunan kişi ise cennete girer. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4747 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir kimselerdir. 1 Taberâni, M. el-Kebir (20/101-2)

Ebu'd-Derda'nın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,016
"Kim, Müslümanlann yolundan, onlara rahatsızlık veren bir şeyi kaldınrsa Yüce Allah bundan dolayı ona yüz sevap (hasene) verir. Her kime kendi katında bir sevap (hasene) verirse, onu bundan dolayı cennete sokar. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4746 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat ile "Bunun dışmda başka bir şey yapmasa da" ziyadesiyle el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. isnâdında yer alan Ebu Bekr b. Ebi Meryem zayıftır. 2 Taberâni, M. el-Evsat (32)

Enes b. Mâlik dedi ki:

#15,015
İnsanlara rahatsızlık veren bir ağaç vardı. Bir adam gelip o ağacı yolun dışına çekince Resulullah (sav) buyurdu ki: "Onu (adamı), cennette o ağacın gölgesinde keyiflenirken gördüm. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4745 *Hadisi, İmam Ahmed ve Ebu Ya'lâ rivayet etmiştir. isnâdında yer alan Ebû Hilâl, güvenilir olmakla birlikte şaibelidir. 1 Ahmed, Müsned (3/154), Ebu Ya'lâ, Müsned (3058); Ebu Hureyre hadisinden sahih bir şahidi vardır.

Ebû Zer anlatıyor:

#15,014
Ebu Zer anlatıyor: Dedim ki: "Ya Resulullah! Kulu cehennemden ne kurtarır "Yüce Allah'a inanmak (kulu ateşten kurtanr)" buyurdu. Dedim ki: "Ya Resulallah! Peki ya imanla beraber amel de (gerekir) mir Buyurdu ki: "Yüce Allah'ın verdiği nzıktan, azıcık sadaka verilmesi (kulu ateşten kurtarır)." "Ya Resulallah! Peki ya fakir ve bir şey verebilecek durumda değilse?'' diye sordum. "İyiliği emredip kötülükten sakındınt" karşdığını verdi. Dedim ki: "'Ya Resulallah! Ya bilgisiz biri olduğu için iyiliği emredemez, kötülükten de sakındıramazsa?" Buyurdu ki: "Becerebildiğini yaptırır. "'Ya ResuJallah! Peki, beceriksiz olduğundan bir şey yapamazsa?" deyince şöyle buyurdu: "Yenilgiye uğramş (mazlum olan)' birine yardım eder." Dedim ki: "Peki, eğer zayıf olduğu için yenilgiye uğramış (mazlum olan) birine yardım edemezser buyurdu ki: "Arkadaşmm hayırlı bir iş yıpmasına olanak tanıda böylce insanlara eziyet etmektm kendini koruyup frenlesin." Dedim ki: Ya Resulallah Bunu yaparsa cennete girermi.? Buyurdu ki: "Bunu yapan her Müslümanın elinden tutup onu cennete sokarı."' 1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4744 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir kimselerdir. daha öncede geçmistir. 1 Taberâni,. M.el-Kebir (1650, İbn. Hibbân,. Sahih (373)

Abdullah b. Ömer dedi ki: Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurdu: ·

#15,013
"Kardeşinin yüzüne karşı gösterdiğin güler yüz, senin hesabına, sadaka vermişsin şeklinde yazılır. Senin kovandan kardeşinin kovasına su vs. boşaltman senin hesabına, sadaka vermişsin şeklinde yazılır. Yoldan, eziyet veren bir şeyi uzaklaştırman senin hesabına, sadaka vermişsin şeklinde yazılır. İyiliğe teşvik etmen sadakadır. Kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden birine doğru yolu göstermen senin hesabına, sadaka vermişsin şeklinde yazılır. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4743 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Aynca Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. isnadında yer alan Yahya b. Ebi Ata mechuldür. 2 Bezzâr, Müsned (956)

Enes bildiriyor:

#15,012
Res1llullah (sallaDahu aleyhi veıellem) biz.e öyle bir şey anlath ki "islam'la müşerref olduktan sonra ondan daha sevindirici bir şeyle karşılaşmadık. Res1llullah (saDallahı.ıaleyhivesellem) şöyle buyurdu: "Mümin olan kişinin, yoldaki (güzergahı aksatan) bir taşı uzaklaştırması (yol kenanna çıkarması), bir kişiye yolunu bulmasında yardım etmesi, kekeme veya konuşma, özürlü birisinin meramını anlatmasına yardımcı olması, süt vermesine karşılık mükafatlandınlır. Hatta elbisesinin cebindeki para kesesine elinin çarpmasıyla dokunmasına karşılık dahi mükafatlandırılır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4742 *Hadisi, Ebü Ya'la ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. Bezzar ise şu ilaveyle irad etmiştir: "O, ailesiyle girdiği ilişkiye karş!lık, hatta ve hatta elbisesi (nin cebi)nde bulunan para) yı yoklamak üzere elini yanlış yere uzatıp onu yerinde bulamaması, daha sonra ise iyice yokladığmda, Yüce Allah'm onu yerine koyması ve onu kaybetmediğini fark edinceye kadarki içinin sızlamasma karşılık mükafatlandmlır. " Senedinde bulunan Minhal b. Halife, Ebü Hatim ve Ebü Davüd'a göre güvenilir olsa da aynı zamanda şaibelidir. 1 Ebu Ya'lâ, Müsned (3473), Bezzar, Müsned (957)

Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre bir adam Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in yanına gelerek:

#15,011
"Ya Resulallah! Hangi ameller daha üstündür?" diye sordu. Resulullah (sav) şöyle cevap verdi: "Yüce Allah'a iman ve onun yolunda dhad (etmek en hayırlı amellerdendir.)" Adam bu defa: "Peki ya buna gücüm yetmezse?" diye sorunca Resulullah (sav) şöyle cevap verdi: "Kaybolmuş veya sakat birine yardım etmen (de ondan sonra en hayırlı amellerdendir.)" Adam tekrar: "Peki ya buna da gücüm yetmezse?" diye sorunca Resullullah (sav) şöyle buyurdu: "Kendini kötülükten koru. Bunu yapmak kendin için yapmış olduğun sadaka mesabesindedir. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4741 *Hadisi, imam Ahmed rivayet etmiitir. Ravileri güvenilir kimselerdir. 1 Ahmed, Müsned (2/388)

Abdullah b. Amr b. el-As dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,010
"Bir Müslüman bir ağaç veya bitki eker ve dikerse, onun bu ektiğinden de 'bir insan veya bir kuş veya başka bir canlı yerse, mutlaka kendisine sevap verilecektir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4740 *Hadisi Taberâni el-Mu'cemu'l-evsııt'ta rivayet etmiıtir. İsnâdı hasendir. Derim ki: Alışveriş kitabında inşallah ağaç dikme ve bina yapmayla ilgili hadisler gelecektir. Daha önceki Cömertlik Bölümü'nde abir'in hadisi geçmişti.

Muâz b. Enes'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahualeylivesellem.) şöyle buyurmuştur:

#15,009
"Zulüm ve taşkınlık yapmadan, kim bir bina yaparsa veya zulüm ve taşkınlık yapmadan bir ağaç dikerse, yüce Rahman olan Allah'ın kullan ondan faydalandığı sürece o kişi sürekli sevap kazanr. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4739 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Zebban'ı, Ebu Hatim tevsik etmiştir. Ancak bu kişi şaibelidir. 1 Ahmed, Müsned (3/438) Ayrıca iltilaflı İbn Lehiâ mevcuttur.

Ebû Zer'in bildirdiğine göre Resûullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#15,008
"Ey Ebu Zer! Sana söyleyeceklerimi iyi anlayıp düşün. Müslümanlardan bir kişinin, kendisinden istifade edeceği bir deve, kendisinden sonraya bırakacağı Uhud dağı kadar altından daha hayırlıdır."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4738 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Nesai, ravilerinden Ebu'l-Esved el-Gifari'nin zayıf olduğunu belirtmiştir.

Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre Resülullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,007
"Kırk güzel huydan dolayı Yüce Allah cennete sokacaktır. Bunlann en yücesi, koyun bağışlamaktır."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4737 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Salih el- Murri zayıftır.

Ebû Hureyre dedi ki:

#15,006
"Sadakann en hayırlısı, sabah akşam sevap kazandırandır. Bir deve bağışlaması, sarışın veya kumral bir köle azat etmek gibidir. Bir koyun bağışlaması ise, zenci bir köle bağışlamak gibidir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4736 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdullah b. ,Sabiha'yı İbn ebi Hatim zikretmiş; ancak herhangi bir değerlenirmede bulunmamıştır. Bunun dışındaki kişiler güvenilirdir.

Nu' Mân b. Beşir dedi ki:

#15,005
Resulullah (sav)' i şöyle buyururken işittim: "Kişinin, gümüş veya alhn veya bir kap süt bağışlaması veya bir deve hediye etmesi, bir köleyi azat etmesine eş değerdedir. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4735 *Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ayrıca Taberani de el-Mu'cemu'l-Kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricalidir. 2 Bezzâr, Müsned (948)

Abdullah b. Mes'ûd'un bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,004
"Hangi sadaka daha hayırlıdır, biliyor musunuz?" Dediler ki: "Yüce Allah ve onun elçisi daha iyi bilir." Buyurdu ki: "Bağış ve yardım; birinizin diğer bir kardeşinize dirhem (para) bağışlaması binek hayvan bağışlaması, koyun veya inek sütü bağışlamasıdır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4734 *Hadisi, İmam Ahmed ve ". .. dinar ve inek ... "fazlalığı ile Ebu Ya'la ile Bezzar ve M. el-Evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. Ahmed'in ravileri Sahih ricafidir. 1 Ahmed, Müsned (4415), Ebu Ya'Ia, Müsned (5121), Bezzar, Müsned (947), Taberâni, M. el-Kebir (10029), Taberâni, M. el-Evsat (120 M. el-Bahreyn). İbr. b. Müslim, Sahih ricâlinden değildir.

Enes'in bildirdiğine göre

#15,003
Resulullah (sav)'in eşleri, akşam karanlığında, tulumları su doldurur ve Resulullah (sav)'in ashabına su dağıbrlardı.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4733 *Hadisi Ebû Ya'Iâ rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir kimselerdir.

Hz. Aişe bildiriyor: Dedim ki: "Ya Resûlallah! Engellenmesi haram olan şey nedir?"

#15,002
"Su, tuz ve ateştir" buyurdu. Dedim ki: "Hadi suyu anladık; tuz ve ateşin hikmeti nedir?" Şöyle buyurdu: "Tuz veren kişi, o tuzun kullanıldığı şeylerin hepsini vermiş gibidir. Ateş veren kişi, o ateşin pişirdiği şeylerin hepsini vermiş gibidir. Kim suyun bulunduğu bir ortamda,bir müslümana bir içimlik su verirse bir köle azat etmiş gibi olur. Kim de suyun bulunmadığı bir ortamda, bir müslümana bir içimlik su verirse ona hayat vermiş gibi olur. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4732 Derim ki: İbn Mâce kısa metinle rivayet etmiştir. *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Zuheyr b. Merzûk, Buhâri'ye göre mechûI ve hadisleri münker birisidir. 1 Ebû Buheyse hadisinden şahidi vardır; bkz Ebû Ya'la, Müsned (7177)

Enes b. Malik, Resûlullah (sav)' den şöyle rivayet etmiştir:

#15,001
"İki adam tenha bir yola girmişler, bunlardan biri abid, diğeri ise ayak takımındanmış. Abid olan öyle susamış ki (susuzluğu sebebiyle) yere düşmüş. Bunun üzerine ayak takımından ve yanındaki matarasında birazcık suyu olan adam, baygın abide bakarak şöyle düşünmüş: «Bende bu su varken vallahi bu iyi insan ölecek olursa Yüce Allah'ın hiçbir iyiliğine asla uğrahlmam. Şayet suyumu ona verecek olsam bu defa da ben ölürüm.» Daha sonra da Yüce Allah'a güvenip kesin karar alarak abid olanın yüzüne suyu serpiştirmiş. Kalanı da yine ona içirmiş. Bunun üzerine abid olan yeniden kalkmış ve birlikte o ıssız yolu katedip oradan kurtulmuşlar. Kıyamet olup ta o ayak takımından olan kişi hesaba çekildiğinde kendisinin cehenneme gönderilmesi emredilir. Üstelik melekler de onu oraya doğru sürüklerler. Oraya doğru sürüklenirken abid olan kişiyi görünce ona: «Beni tanımadın mı?» diye sorar. Abid: «Sen de kimsin?» diye sorunca o da:«Ben o ıssız yolda seni kendime tercih eden kişiyim» deyince, abid olan kul: «Tamam seni tanıdım» der. Daha sonra hemen meleklere: «Durun» der. Melekler de hemen dururlar. O kişi Yüce Allah'ın huzuruna gelerek şöyle yalvarmaya başlar: «Ya Rabbi! Sen onun yardım elini ve benim için kendisini nasıl tehlikeye athğım biliyorsun. Ya Rabbi! Onu bana bağışla ... » Yüce Allah da ona şöyle buyurur: «Onu sana bağışladım.» O da hemen gelerek kardeşinin elinden tutup onu cennete sokar." Cafer b. Süleyman ekledi: Ebü Zilal' e; "Enes bunu sana Resülullah (sav)'den mi rivayet etti?" diye sordum. O da: "Evet" dedi.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4731 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ebû Zilal, Buhari ve İbn Hibban'a göre güvenilir sayılmıştır. Ancak diğer bir yönden şaibelidir. 1 Taberani, M. el-Evsat (2927)

Sa' d b. Ubâde'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) kendisine şöyle buyurdu:

#15,000
Ey Sa' d! Sana, yükte hafif, mükafatı büyük (kıymette ağır) bir sadaka bildireyim mi?" O da: "Tabi ki ya Resulullallah" diye cevap verdi. Hz. Peygamber (sav) de: "Su dağıtmak" buyurdu. Nitekim Sa' d da su dağıtırdı.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4730 Derim ki: Sa'd'ın bu hadisin dışında Ebû Dâvûd'da yer alan başka bir usu dağıtmak" hadisi vardır .1 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Dırar b. Surad zayıftır. 1 Taberâni, M. el-Kebir (5385)

Kudeyr ed-Dabbi'nin bildirdiğine göre bir bedevi,

#14,999
Resulullah (sav)'in yanına gelerek: "Bana, beni cennete yaklaşbnp cehennemden uzaklaşhracak bir amel söyle" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav): "Seni, bu ikisi mi meşgul ediyor?" diye sordu. Adam da: "Evet" dedi. Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Dürüst ol ve malının fazlasını başkalarına ver." Bedevi: "Vallahi sürekli doğruyu söyleyemem, dürüst olamam ve malımın fazlasını veremem" deyince Resulullah (sav): "O halde yemek yedir ve bol bol selam ver" deyince, adam yine: "Bu da ağır" dedi. Resulullah (sav): "Deven var mı?" diye sordu. Adam: "Evet" dedi. "Devene ve su kabına iyi bak; daha sonra da ev halkına yönel. Susuzluktan kavrulduklarında onları sula. Umulur ki develerin ölmeden ve su kabın delinmeden cenneti hak edeceksin" buyurdu. Bedevi tekbir getirerek oradan uzaklaştı. Develeri ölmeden su kabı delinmeden şehit olarak öldürüldü.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4729 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ricâli Sahih riâlidir. 1 Taberâni, M. el-Kebir (19/187)

İbn Abbas bildiriyor:

#14,998
Bir adam Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem)' e gelerek: "Yaptığım zaman sayesinde cennete gireceğim amel nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah (sav) adama: "Sen, suyun taşındığı bir bölgede mi yaşıyorsun?" diye sordu. Adam da: "Evet" diye karşılık verince Resulullah (sallallahualeyhivesellem): "Orası için yeni bir su kabı satın alıp o delininceye kadar onunla su ikram et. Onu delinceye kadar hiç şüphen olmasın ki cennete ulaştıracak amele sahip olursun. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4728 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Yahya b. el-Himmani şaibelidir; ancak diğer bir yandan güvenilir sayılmıştır. Bunun dışındaki kişiler güvenilirdir. 2 Ahmed, Müsned (7075)

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallah aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#14,997
"En üstün ve değerli sadaka, sudur. Cehennemliklerin Cennetliklerden ısrarla ne istediğini duymadın mı? Cehennemlikler cennetliklere: «Bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıktan gönderin» derler. " 1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4727 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Ayrıca Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Musa b. el-Muğira mechuldür. 1 A'raf Sur. 50-51; Ahmed, Müsned (7075)

Abdullah b. Amr' ın bildirdiğine göre bir adam Resûlullah (sallallahualeyhivesellem)'in yanına gelerek dedi ki:

#14,996
"Ben, havuzuma (kuyudan) su çekiyorum. Onu kendi develerim için doldurduğumda bazen başka develer geliyor ve ben onları da suluyorum. Bundan solayı bana sevap veriliyor mu?" Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Ciğeri susuzluktan yanmış her canlı için sevap vardır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4726 *Hadisi, imam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir kimselerdir. 1 Ahmed, Müsned (7075)

Âsım b. Kuleyb bildiriyor:

#14,995
iyad b. Mersed veya Mersed b. İyad'ı bir adama anlatırken duyduğuma göre kendisi, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e kendisini cennete sokacak bir amel (öğretmesin)i istemeyip te Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Anne babandan sağ olan var mıdır?" şeklinde üç defa sorunca adam: "Hayır'' cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Su dağıt, suyu senin yanında olmadıklarınada onlara taşı; yanında olduklannda ise ikram et, engelleme."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4725 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricalidir.

İyâd b. Mersed veya Mersed b. İyâd'ın kendilerinden bir kişiden rivayet ettiğine göre

#14,994
O, Resulullah (sav)'e şöyle bir soru sormuş: "Ya Resulullah Bana, beni cennete sokacak bir amel söyler misin?" Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem} adama: "Anne babandan sağ olan var mıdır?" şeklinde birkaç defa sorunca adam: "Hayır" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah (sav): "O halde su dağıt" Buyurdu. Adam bu defa: "Peki nasıl dağıtayım?" diye sorunca Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Geldiklerinde kendilerine su kabını Sunup ikram et. Yanına gelemediklerinde ise onlara bunu sen taşıyıp götür. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4724 *Hadisi İmam Ahmed ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberâni . Huseyni. iyâd b. Mersed miydi. yoksa Mersed b. İyici miydi? şeklinde tereddüte düşmüştür. Taberânin kendisinden ~ etti9ne göre ise Resûlullah (sav)'e soran kişi iyâd b. Mersed veya Mersed b. İyâd'ın bizzat kendisidir. Râhi. Sahih ricalinden güvenilir bir kişidir. Dolayısıyla senedin başında (zikredilen bir adam şeklinde)ki bilinmezlik ortadan kalkmış bulunmaktadır. 2 Ahmed, Müsned (5/368)-Taberâni M. el-kebir (17/370)

Ebû Cuneyde el-Fihri, babasından, o da dedesinden bildiriyor: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#14,993
"Her kim, bir susuzun suzuzluğunu giderirse, Cennetten onun için bir kapı açılarak kendisine: «Şu kapıdan gir!» denir. Her kim de bir açı yedirip dqyurur ve bir susuzun susuzluğunu giderirse Cennetin bütün kapılan onun için açılarak kendisine: «Şu kapıdan istediğinden içeri gir!» denir. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4723 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan İshak b. AbdiUah b. Ebi Ferve zayıftır. 1 Taberâni, M. el-Kebir (22/375)

Muâz b. Cebel'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#14,992
"Kim, mümin bir kişiyi açlığından kurtanp yedirirse, Yüce Allah onu cennete, sadece kendisi gibilerinin o kapıdan girdiği bir kapıdan sokacaktır. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4722 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Amr b. Vâkıd şaibelidir. Muhammed b. el-Mübirek es-Sûri onun hakkında dedi ki: "Sultana (o zamanki devlet adamlarına) yakınlaşırdı ve do!)ru sözlü idi." 2 Taberâni, M. el-Kebir (20/85)

Ömer b. el-Hattâb bildiriyor:

#14,987
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e amellerin hangisinin daha üstün olduğu sorulunca şöyle buyurdu: "Yedirmek suretiyle açlığını gidererek veya giydirmek suretiyle açığını kapatarak veya herhangi bir ihtiyacını karşılamak suretiyle bir mümin kişiyi mutlu ettiğin (amel en güzel amel)dir. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4721 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Muhammed b. Beşir el-Kindi zayıftır. 1 Taberâni, M. el-Evsat (95 M. el-Bahreyn). Hadisin şahitleri vardır. Bkz. es-Silsiletu's- sahVıa (1494)

Abdullah b. Amr' ın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#14,985
"Her kim kardeşini doyuncaya kadar yedirirse, kanıncaya kadar da içirirse, Yüce Allah cehennemi ondan her birinin arası beşyüz yıl uzaklıkta olmak üzere yedi hendek (miktarınca) uzaklaştırır."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4720 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat ve "Kim kardeşine ekmek yedirirse" ifadesiyle el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnidında yer alan Raci b. Ebi Ata zayıftır.

Enes'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#14,969
"Her kim, Müslüman kardeşinin açlığıyla ilgilenip doyuncaya kadar onu yedirirse, susuzluğu gidene kadar da onu içirirse, Yüce Allah onun bağışlar."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4719 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Bekr b. Huneys zayıftır.

Ebd Hureyre'nin bildirdiğine göre Resûllullah (sav) şöyle buyurdu.

#14,968
"Kötü bir efendinin kölesine verdiği sadakadan daha güzel bir sadaka olamaz.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4718 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-esvat rivayet etmiştir. isnâdında yer alan Beşir b. Meymun zayıftır.

Hanzale bildiriyor: Dedim ki:

#14,966
"Ya Resullallah! Benim himayemde bir yetim var. Ben ona sadaka olarak yüz tane deve verdim." Bunun üzerine Resülullah (sav) şöyle derken yüzünden sinrlendiğini anladık: "Sadaka dediğin beştir; hadi olmadı on, hadi o da olmadı onbeştir .... " şeklinde kırka varıncaya kadar çıktı. 1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4717 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir"de· rivayet etmiştir. Derim· ki: İmam: Ahmed' bundan çok daha· uzun bir metinle, aynca bu sadakanın vasiyet olğunu ve varislerin buna müsaade etmediklerini· rivayet etmiştir. İnşallah vasiyetler bölümünde gelecektir. İsnadı hasendir. 1 Ahmed müsned (567/8) Taberâni, el-kebir (3500)

Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre Ensâr' dan bir adam Resûlullah (sav)'in yanına gelerek şöyle dedi:

#14,965
"Ya Resulallah! Malımın hepsini sadaka olarak veriyorum." Ancak sonralan, bu kişinin anne ve· babası fakirleşip çok yoksul insanlarla oturmaya başladılar. Bu anne-baba daha sonra Resulullah (sav)'in yanına gelerek: "Ya Resulallah! Oğlumuz Ensar'ın en varlıklı kişilerindendi. Malını sadaka olarak dağıtınca bizler de fakirleştik ve artık yoksul insanlarla oturuyoruz" dediklerinde: "Çocuğunuzun sadakası sizlere iade edilecek" buyurdu. Bu ebeveyn daha sonra vefat edince Resulullah (sav) oğullarına haber göndererek: "Sadakayı geri . (bize) iade et; zira sadaka, miras olarak bırakılmaz; ömür boyu kullmulmaz."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4716 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. isnadında yer alan İshak b. Abdillah b. Ebi Ferve metruktur. Konuyla ilgili başka hadisler Ferve (Miras) kitabında gelecektir.

Ebû Seleme Bişr b. Beşir el-Eslemi, babasının şöyle dediğini nakletmiştir:

#14,964
Muhacirler, Medine'ye geldiklerinde suyundan hoşlanmadılar. Gifar oğullarından bir kişinin Rume adlı bir kuyusu vardı. Bu adamcağız bir ölçek müd karşılığında bir tulum miktarı su verirdi. Resulullah (sav) ona: "Onu, bana Cennette bir kaynak karşılında sat" buyurdu. Adamsa: "Ya Resulallah! Ben ve ailemin, bundan başka bir şeyimiz yok. Maalesef bunu yapamam" dedi. Bu olay, Hz. Osman'a ulaştığında hemen o kuyuyu otuz beş bin dirheme sahn aldı. Daha sonra da Resulullah (sav)'in yanına gelerek: "Ya Resulallah! Şayet onu sabn alırsam, ona vaad ettiğin cennetteki kuyuyu bana da vaat eder misin?" diye sorunca Resulullah (sav): "Evet" karşılığını verdi. O da: "O halde ben de onu sabn aldım ve Müslümanların hizmetine sundum" dedi.2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4715 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdula'la b. Ebi'l-Musavir zayıftır. 2 Taberâni, M. el-Kebir (1226)

Fadâle b. Ubeyd'ın bildirdiğine göre

#14,963
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Engelleme yasaktır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4714 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan İbn Lehia şaibelidir. 1 Taberâni, M. el-Kebir (18/304)

İbn Abbas der ki:

#14,962
Nisa suresindeki miras Ayetleri nazil olunca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) (ölen bir kişinin malları ve hanımının başkasıyla evlenmesinin önündeki) engellemeyi yasakladı.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4713 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Mikdâd b. Dâvûd zayıftır.

Yâhya b. Abbâd el-Hanzali'den rivayet edildiğine göre

#14,961
bir heyet Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına geldiğinde kendilerine sorular sorup ta birisi yalan konuşunca Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Şayet sen, Yüce Allah'ın kendisinden dolayı seni sevdiği cömertliğin olmasaydı bir kavmi temsilen gelen heyeti, senin yüzünden kovardım."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4712 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Derim ki: İnşallah Hudud Bölümü'nde benzeri hadisler gelecek

Câbir b. Abdillah es-Sülemi anlatıyor:

#14,960
Resulullah (sav) Çarşamba günü Amr b. Avf oğullarının bölgesine geldiğinde mal ve arazilerinin daha önce olmadığı bir şekilde duvarlarla çevrilmiş olduğunu görünce kendilerine: "Ey Ensar topluluğu!" diye hitap edince onlar: "Buyur, anamız babamızdan daha kıymetli olan, buyur emrindeyiz!" karşılığını verdiler. Restl.lullah (sav) de: "Cuma günü Cuma namazı için geldiğinizde namazdan sonra, sizinle bir konuyu konuşmak istiyorum, aynlmaz da beni beklerseniz memnun olurum" buyurdu. Bunun üzerine onlar da: "Tabi ki ya Resulallah! Anamız babamızdan daha kıymetli olan senin emrine amadeyiz" dediler. 'cuma günü olduğunda Cuma namazını Resulullah (sav)'in arkasında kılmak üzere geldiler. Namaz bittiğinde Hz. Peygamber (sav) diğer Cuma günlerinde olduğu gibi selam verdikten sonra evine gidip iki rekat nafile kılarken bu defa namazı evinde değil de Mescid' deki kendine mahsus olan yerde kıldı. Namazı bittiğinde yüzünü onlara çevirdi. Bu arada ben de Mescid' de Ensar'ın hareketlerini gözlemliyordum. Onlar Resulullah (sav)'in yanına gelince kendilerine: "Ey Ensar topluluğu!" diye hitap edince onlar da: "Buyur, anamız babamızdan daha kıymetli olan,, buyur, emrindeyiz" dediler. Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Cahiliye döneminde Yüce Allah'a ibadet etmezdiniz. Ancak buna rağmen mallannızı ihtiyaç sahiplerine taşır, iyilik yapar ve akrabalannızla olan irtibatınızı kesmezdiniz. Şimdi Allah, sizlere İslam ve Muhammed'i ihsan ve ikram ettikten sonra arazilerinizi geçilmez kılıyorsunuz. (Şunu çok iyi biliniz ki, sizlerin bahçe ve arazilerinizden) insanlann, kuşlann, yabani ve yırtıcı hayvanlann yediğine karşılık mükafat vardır." Bunun üzerine arazilerine giden bu gruptan istisnasız hepsi bağ ve bahçelerinin duvarlarının her tarafını veya üç tarafını yıkarak insanların girip meyvelerinden yemeleri için kapılar açtılar.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4711 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Bezzar da benzerini rivayet etmiş ve şunu eklemiştir: O, hasta ziyaretine gider, cenaze merasimlerine katılır ve davet edildiğinde davet edildiği yere giderdi." Bezzar şunu da demiştir: Câbir'den sadece bu isriadla rivayet edilmiştir. Derim ki: İsnadında kendilerini tanımadığım bir grup vardır. 1 Bezzâr, Müsned (951)

Kays b. Sela' el-Ensari'nin bildirdiğine göre kardeşleri onu Resûlullah (sav)' e şu şekilde şikayet etmişler:

#14,959
"(Kardeşimiz) malını saçıp savuruyor ve onu sorumsuzca harcıyor." Ben de kendimi şöyle savundum: "Ya Resulallah! Payıma düşen meyveleri alıp onu Yüce Allah yolunda ve arkadaşlarım için harcıyorum." Bunun üzerine Resulullah (sav) göğsüne vurup şöyle buyurdu: "Harca! Yüce Allah da sana harcayacak." Bunu üç defa tekrar etti. O günden sonra Yüce Allah yolunda savaşa çıktığımda sadece bir bineğe sahiptim. Bugün ise ailemin en büyüğü ve rahat olanıyım.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4710 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet ederek şöyle demiştir: Bunu sadece Said b. Ziyad Ebû Asım rivayet etmiştir. Derim ki: Bu kişinin biyografisini yapana rastlamadım .

İbn Abbas bildiriyor: Resûllullah (sav)' e şöyle soruldu:

#14,958
"Ya Resulallah! Seyyid (efendi) kimdir?"Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "İbrahim (peygamberin torununun oğlu olan yani onun neslinden gelen) İshak'ın oğlu, Yakub' un oğlu olan Yusuf (peygamber)dir." "Peki, senin ümmetinin seyyidi (efendisi) var mıdır?" diye sorulunca Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Tabi ki vardır. Kendisine helal mal verilen ve hoşgörüyle nzıklandırılıp, fakiri kendisine yaklaştıran ve insanlarla fazla sorunu olmayan kişi, benim ümmetimin efendisidir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4709 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. isnadında yer alan Nâfi Ebu Hurmuz zayıftır.

Hz. Aişe' nin bildirdiğine göre Resûllullah (sav) şöyle buyurdu:

#14,957
"Cennette öyle bir ev vardır ki, kendisine cömertlik evi denir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4708 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet ederek şöyle demiştir: Cehder b. Abdillah'dan başkası rivayet etmemiştir. Derim ki: Bu kişinin biyografisini yazana rastlamadım.

Hz. Aişe diyor ki: Resûlullah (sav)'in şöyle buyurduğunu işittim:

#14,956
"Cömert, Yüce Allah'a yakın, cehenneme ise uzaktır. Allah'a yakındır. Cimri ise Allah' dan, cennetten ve insanlardan uzak, cehenneme ise yakındır. Bilgisiz (cahil) cömert, Yüce Allah'a cimri abidden daha sevgilidir. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4707 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Said b. Muhammed el-Verrak zayıftır. 2 Taberâni, M. el-Evsat (2384)

İmran b. Husayn' ın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#14,955
"Yüce Allah, bu dini kendisine ayırdı. Dininizde en uygun olan şey cömertlik ve güzel ahlaklı olmaktır. Dikkat edin ve dininizi bu ikisiyle süsleyin. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4706 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Amr b. el-Husayn el-Ukayli metruktur. 1 Taberâni, M. el-Evsat (123 M. el-Bahreyn), Taberâni, M. el-Kebir (18/159); es-Silsiletu'd- daife (1282; "uydurma")

Ebu'l-Kayn'ın bildirdiğine göre

#14,954
O, bir gün kucağında (entarisinin etek kısmına koyduğu ve dökülmesin diye de eliyle tuttuğu) bir miktar hurmayla Resulullah (sav)'in yanından geçerken Resulullah (sav) ashabına dağıtmak üzere eğilip hurma almak isteyince o da kucağındaki hurmaları göğsü ve- karnına doğru çekti. Bunun üzerine Resulullah (sav) ona: "Yüce Allah, cimriliğini artırsın" buyurdu.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4705 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmişir. isnâdında yer alan Said b. Cumhân bir grup tarafından güvenilir sayılmıştır. Ancak bu konuda ihtilaf vardır. Bunun dışındakiler ise Sahih ricaüdir: Derim. ki: Bu bölümün diğer hadisleri Zühd kitabındadır. 1 Taberâni, M. el-Kebir (17067)

Câbir'in bildirdiğine göre

#14,953
bir adam Resulullah (sav)' in yanına gelerek kendisine şöyle demiştir: "Falancanın benim bahçemde bir hurma ağacı var. Bu ağacın bahçemdeki yeri beni bayağı sıkıntıya sokuyorum." Bunun üzerine Resulullah (sav) o kişiye bir adamla: "Falanca kişinin bahçesindeki o ağacı bana sat" şeklinde bir haber yo.Uadı. Adam: "Hayır" diyerek bunu kabul etmeyince, bu defa da: "O halde hibe (hediye) et" buyurduğun.da adam yine: "Hayır" diyerek bunu kabul etmeyince Resulullah (sav) "Onun aynısı cennette sana verilmek üzere ver" buyurdu. Ancak adam: "Hayır" diyerek bunu yine kabul etmeyince, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: "islam'a gitnıemek şeklinde cimrilik yapan kişi hariç, senden daha cimrisini görmedim.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4704 *Hadisi, İmam Ahmed ve Bezzar rivayet etmiştir. İsnadında yer alan güvenilir olmakla birlikte Abdullah b. Muhammed b. Akıl şâibelidir.

Ebû Sâhih Zekvân, Resûlullah (sav)'in ashâbmdan birinden naklediyor:

#14,952
Bir adam Resulullah (sav)'in yanına gelerek kendisine şöyle dedi.: "Ya Resulullah!. Falanca benim bahçemde bir hurma ağacı var; kendisine emretseniz. de mm bana ya satsa, ya da hediye etse." Kendisinden bahsedilen adam geldiğinde Resulullah (sallallahualeyhivesellem) ona: "Söyleenii yaparsan bunun karşılığında sana cennette bir hurma ağacı verilecektir" buyurdu. Ancak adam bunu kabul etmedi. Resulullah (sav) bunun üzerine şöyle dedi: "Bu, insanlann en cimrisidir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4703 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri Sahih Ricâlidir

Câbir bildiriyor:

#14,951
Ensar' dan, Mua.z b. Cebel'in mensubu olduğu Seleme oğulları kabilesi gelmişti. Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Ey Seleme oğullan! Sizin lideriniz kimdir?" diye sorunca onlar da: "Cedd b. Kays' dır; fakat onun cimri olduğunu düşünüyoruz" karşılığını verdiler. Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Hangi hastalık cimrilikten daha beter. olabilir ki?"

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4702 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ebu'r- Rabi es-Semman zayıftır. Derim ki: Menkıbeler kitabında bu mevzuda başka hadisler inşallah gelecek.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#14,950
Resulullah (sav), hasta olan Bilal'i ziyaret edince kendisi bir öbek hurma çıkardı. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahualeyhivesellem): "Bu nedir, ey Bilal?" diye sordu. Bilal de: "Ya Resullallah! Bunu senin için saklamışbm" dedi. Resullullah (sav) şöyle buyurdu: "Cehennemde onun sana buhar kılınmasından endişelenmiyor musun? Harca, infak et, ey Bilal! Aynca Arş'ın sahibinin azaltacağı endişesi de taşıma."1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4701 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Mubarek b. Fâdale şaibelidir; ancak diğer bir yandan güvenilir sayılmıştır. Bunun dışındaki ravileri Sahih ricalidir. Taberani de M. el-Evsât'ta hasen isnadla rivayet etmiştir. 1Taberâni, M. el-Kebir (1025, 1026), Bezzar, Müsned (3654), Ebu Ya'la, Müsned (6040)

Abdullah b. Mes'ûd bildiriyor:

#14,949
Resulullah (sav) Bilal'in yanına girdiğinde birbirine yapışmış bir miktar hurması olduğunu görünce: "Bu nedir, ey Bilal?" diye sordu. Bilal de: "Ya Resulallah! Bu senin ve misafirlerin için sakladığım (hurma) dır" dedi. Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Cehennemde onun buharırın yükselmesinden endişelenmiyor musun? Harca, infak et onu ey Bilal! Aynca Arş'ın sahibinin azaltacağı endişesi de taşıma. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4700 *Hadisin hepsini Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Kays b. er-Rabi şaibelidir; ancak di{ıer bir yandan Şa'bi ve Sevri tarafından güvenilir sayılmıştır. Bunun dışındakiler güvenilir kimselerdir. 1 Taberâni, M. el-Kebir (10300), Bezzar, Müsned (3654), Ebu Ya'la, Müsned (6040)

Bir rivayette ise şöyle geçmektedir:

#14,948
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Bizi yedir, ey Bilal." Bunun üzerine ben de kendisine avuç avuç verdim. Bunun üzerine: "Artįr, ey Bilal" buyurdu. Bu şekilde üç defa artbnp daha sonra da: "Resulullah (sav)' e ayırdığım azıcık bir miktar dışında geride hiçbirşey kalmadı" dedim. Bunun üzerine Resullullah (sav) şöyle buyurdu: "Harca, infak et, ey Bilal! Aynca Arş'ın sahibinin azaltacağı endişesi taşıma."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4699 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Birinci rivayette Muhammed b. el-Hasan b. Zubâle, ikinci rivayette ise Talha b. Zeyd el-Kuraşi vardır ve her ikisi de zayıftır.

Bilal bildiriyor:

#14,947
Resulullah (sav) yanıma gelmişti ve benim de birazcık hurmaın vardı. Bunun üzerine: "Bu nedir?" diye sorduğunda ben: "Onu kışımız için sakladım" karşılığını verince şöyle buyurdu: "Cehennemde onun buhannı görmekten korkmuyor musun?"

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4698

Abdullah b. Ebi'l-Hüzeyl dedi ki:

#14,946
Hablab'ın evine girmiştik. Dirhemlerin açıkta olduğunu -görünce dedim ki: "Bunlar nedir?" O da: "Bu benim falanca kaybolan malımdır. Onu benden daha muhtaç olana tahsis ettiın.'' 1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4697 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında isimsiz birisi vardır. 1 Taberâni, M. el-Kebir (3706)

Diğer rivayet şöyledir:

#14,945
Resülullah (sav) zamanında Suffe halkından bir adam vefat edince giysisinde bir dinar bulunması üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "(Bu adam, bu dinarla) dağlanacak." Daha sonra başka bir adam vefat edince onun da giysisinde iki dinar bulununca Resulullah (sav) onun hakkında da şöyle buyurdu: "(Bu adam, bu iki dinarla) dağlanacak." 1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4696 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir'de rivayet etmiştir. Bazı senetlerindeki ravileri Sahih ricalidir. Ancak Şehr b. Havşeb bunun dışındadır; çünkü bu kişi şaibeli olması yannıda diğer bir yandan güvenilir sayılmıştır. Derim ki: Bu konudaki hadisler, inşallah Zühd kitabında gelecek. 1 Ahmed, Müsned (5/252, 253, 258)

Diğer rivayet:

#14,944
Resullullah (sav) zamanında bir adam vefat etti; ancak kendisini kefenleyecek kefen bulunamadı. Bunun üzerine Resülullah (sav) durumdan haberdar edilince: "Alt giysisinin iç kısmına bakın bakalım" buyurdu. Bakıldığında bir veya iki dinara rastlandı. İşte Resülullah (sav) bunun üzerine şöyle dedi: "(Bu adam, bu iki dinarla) dağlanacak."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4695

Diğer rivayette şu ibare geçer:

#14,943
Ressulullah (sallallahu aleyhi vesellem) zamanında vefat eden bir adam geride iki dinar bırakmıştı. Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "(Bu adam, bu iki dinarla) dağlanacak."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4694

Ebû Ûmâme dedi ki:

#14,942
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) zamanında bir kişi vefat etmişti. Bu kişinin başkasına iki dinar borcu vardı ve bunu ödeyecek herhangi bir kefili de yoktu. Ressulullah (sallallahu aleyhi vesellem)de onun cenaze namazını kıldırmayarak şöyle buyurdu: "Arkadaşınızın namazını kılın." Ebu Katade kalkarak: "Ben onun borcunu öderim" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav) kalkıp o kişinin cenaze namazını kıldı.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4693

Kays b. Ebi Hazım dedi ki:

#14,941
Hasta olması sebebiyle, Sa' d b. Mes'ud'un ziyaretine gitmiştik. Şöyle diyordu: "Anlayamıyorum, ne diyorlar? Ahh!... Keşke şu tabutumdaki kor olsaydı." Öldüğünde tabutuna baktıklarında bir de ne görsünler bin veya iki bin (altın veya gümüş) vardı.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4692 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ricâli Sahih ricâlidir. 1 Taberâni, M. el-Kebir (5481)

Bilal bildiriyor: Resûlullah (sav) bana şöyle buyurdu:

#14,940
"Ey Bilal! Fakir olarak öl. Zengin olarak ölme." Dedim ki: "Bunu inasıl yapabilirim?" Buyurdu ki: "Rızıklandınldığında (bir kenarda) saklama, senden istendiğinde ise esirgeme." "Bunu nasıl yapabilirim ki?" diye sorunca Resulullah (sav): "Ya o, ya da cehennem" buyurdu

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4691 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir .. İsnadında yer alan Talha b. Zeyd el-Kuraşi zayıftır.

Ebû Zer dedi ki: Resûlullah (sav)'i şöyle buyururken işittim:

#14,939
"Kim altın veya gümüşe dayanır da onu Yüce Allah yolunda infak etmezse o serveti kıyamet günü kendisiyle dağlanacağı kora dönüşür. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4690 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İmam Ahmed de aynısını rivayet etmiştir. Ricali güvenilir kişilerdir. Ayrıca ravileri Sahih ricali olan bir başka kanalı da vardır. 1 Ahmed, Müsned (5/156, 164-5), Taberâni, M. el-Kebir (1634, 1641)

Ebû Ûâme dedi ki: Resûlullah (sav)'i şöyle buyururken işittim:

#14,938
"Kendisi ölüp te peşinden gümüş veya altın bırakan her kul, geride bıraktığı (o gümüş veya altını)yla dağlanır. "3

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4689 *Hadisi Taberâni, el-Mıı'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnâdmda yer alan Bâkiyye müdelistir. 3 Taberâni, M. el-Kebir (7636)

Amr b. Hayyân et-Tai dedi ki:

#14,937
Rafi b. Umeyre es-Senbesi kendisinin hem Cumada, hem de yatarken giydiği bir elbisesinden başka elbisesi olmamasına rağmen, üç mescid halkmm, hays denilen yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılardı. 2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4688 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Âmr b. Hayyân'ın kim olduğu hakkında bir bilgim yok. 2 Taberâni, M. el-Kebir (4466)

Mâlik ed-Dar' dan rivayet edildiğine göre,

#14,936
Ömer b. Hattab dörtyüz dirhemi bir keseye koyup hizmetçiye dedi ki: "Bunu alıp Ebu Ubide b. el-Cerrah' a götür, sonra da evini bir müddet gözetle bakalım ne yapacak?" Hizmetçi de keseyi alıp ona götürdü ve kendisine şöyle dedi: "Müminlerin emiri, bu keseyi bir takını ihtiyaçlarmızı görmeniz için size yolladı." Bunun üzerine o da: "Yüce Allah bu yardımının karşılığını kendisinin karşısına çıkarıp merhamet eylesin" dedikten sonra cariyesini yanma çağırıp şöyle dedi: "Şu yedi diıhemi falanca kişiye, şu beş tanesini filanca kişiye, şu beşini ise filana..." şeklinde bitinceye kadar paylaştırarak dağıttı. Bunun özeıiııe hizmetçi geri dönüp te gördiiklerini Hz. Ömer'e anlatınca Muaz b. Cebel'e verilmek üzere, aynısından bir kese daha hazırlamış olduğunu gördü. Hz. Ömer hizmetçiye yine: "Bunu alıp Muaz b. Cebel e götür, sonra da evini bir müddet gözetle bakalım ne yapacaktır Hizmetçi de keseyi alıp ona götürdü ve kendisin " şöyle dedi: "Müminlerin emiri, bu keseyi bir takım ihtiyaçlanmzı gömeniz için size yolladı" Bunun üzerine o da: "Yüce Allah ona merhamet eylesin, bu yardımın karşılığını önüne çıkarsın" dedikten sonra cariyesine: "Falancanın evine şu kadar, filancanın evine şu kadar ... götür"' şeklinde dağıtınaca Muaz b. Cebelin hanımı: "'Vallahi biz ihtiyaç sahipleriyiz, bizlere de ver" diye çıkıştı. Bezin içinde iki dinardan başkası kalmayınca o iki dinarı da eşine verdi. Bunun üttrine hizmeçi geri dönerek gördüklerini Hz. Ömer' e anlatınca. sevinçle şöyle dedi. Onlar birbirlerinin kardeşleridir" 1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4687 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu1-kebir~de rivayet etmştir. Mâlik ed-Dâr'ın kim olduğlil hakkında bir bilgim yok. Bunun dışındakiler güvenilirdir. 1 Taberâni, M. el-Kebir (20/33)

Said b. Âmir b. Hizyem anlatıyor:

#14,935
Hz. Ömer' e onun evinde hiçbir şeyi bırakıp saklamadığı haberi ulaşmış. Bunun üzerine ômer kendisine onbin (dirhem) gönderince o da bu paralan alıp keselere koydu. Hanımı ona: "Bunları nereye götüreceksin?" diye sorunca: "(Bunları çalıştırıp) bize daha fazlasını verecek olana götürüyorum" dedi. Kendisine de çok az bir miktar ayırdı. Nihayet ayırdıkları da bitip tükenince hanımı ona: "Hadi bakalım, işletmeleri için paralan verdiğin şu arkadaşlarına git te karlarından biraz al" deyince o da onları savunup eşini oyalamaya başladı. Ancak bu iş uzayınca şöyle dedi: Resulullah (savin şöyle derken işittim: "Şayet (Cennet hurilerinden) bir huri parmaklanndan bir tanesini açacak (çıkaracak) olsa can sahibi herkes, onun kokusunu duyardı. Üstelik ben sizleri onlara tercih ediyorum. Ama vallahi de hayır, sizleri onlara tercih etmektense onlan sizlere terdh ediyorum. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4686 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-Kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir kimselerdir. Cennetin Vasıflan kitabında baıka tarikleri de vardır. 1 Taberâni. M. el-Kebir (5511)

Sehl b. Sa' d anlabyor:

#14,934
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in yedi tane dinarı vardı ve bunları Hz. Aişe validemizin yanına bırakmışb. Hastalandığı zaman: "Ey Aişe! Altınlan Ali'ye gönder" buyurdu. Resullullah (sav) bu sözünden sonra bayılınca Aişe validemiz, Resulullah (sav) ile meşgul olmuş ve onun yanından aynlamamışb. Hatta bunu defalarca söylemiş; ancak her konuşma sonrası baygınlık geçirdiğinden Hz.Aişe, Resulullah (sav) ile meşgul olduğundan buna fırsat bulamamışb. Nihayet Resulullah (sav) onu Hz. Ali'ye gönderdi, o da onları sadaka olarak dağıtb. Resulullah (sav) pazartesi akşamı ölüm döşeğinde geceledi. Hz. Aişe arkadaşlarından birine lambayı gönderek: "Lambamıza koymak üzere bir tabak yağ hediye etmenizi rica ediyorum; zira Resulullah (sav) sabaha kadar ölümle pençeleşti" dedi.2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4685 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ricali Sahih ricalidir. Derim ki: Zühd kitabında inşAllah benzer hadisler gelecek. 2 Taberâni, M. el-Kebir (5990)

Semure b. Cundub' un bildirdiğine göre Resûlullah (sav)- bizlere şöyle buyururdu:

#14,933
"Vallahi şu Uhud dağının hepsi bana ait altın olsa ben, bunlan benden sonrakilere miras olarak bırakmaktan hoşlanmam. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4684 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında zayıflık vardır. 1 Taberâni, M. el-Kebir (7074)

Semure b. Cundub' un bildirdiğine göre Resûllullah (sav) şöyle buyurdu:

#14,932
"Ben (beytülmalın bulunduğu) bu odaya girmeye yelteniyorum, fakat onda mal olur da onu infak etmeden bana ölüm gelir endişesiyle girmiyorum. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4683 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-Kebir'de rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. 2 Taberâni M. el-Kebir (7105)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Resûllullah (sav) Uhud dağına dönerek şöyle buyurmuştur:

#14,931
"Canımı elinde tutan Yüce Allah'a yemin olsun ki, şu Uhud dağı, Muhammed'in ailesinin sahip olacağı altına dönüşse de bunlann hepsini infak etsem ve sadece iki dinar kalsa bu beni üzer. Ancak üzerimde bulunan iki dinar borç müstesna."1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4682 *Hadisi Taberâni. el-Mu'cemu'l-lcebir'de rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir kimselerdir. İmam Ahmed de rivayet etmiştir. 1 Taberâni,. M. el-Kebir (11899)

İbn Abbâs anlatıyor:

#14,919
Resulullah (sav) bir gün elinde bir parça altınla insanları arasına gelip Abdullah b. Ömer' e dedi ki: "Muhammed öldüğü zaman bunlar yanında olursa Rabb'ına ne der?" Sonra oradan ayrılmadan onu paylaştırıp Uhud dağını işaret ederek şöyle buyurdu: "Muhammed' in dostlannın şu dağ kadar altın ve gümüşleri ashabının olsa ve bunların hepsini Yüce Allah yolunda infak etseler ve ellerinde bir dirhem bıraksalar bu dahi hoşuma gitmez." İbn Abbas şöyle devam ediyor: Nitekim Resulullah (sav)'in ruhunun alındığı gün, ne bir altın, ne bir gümüş, ne de köle veya cariye gibi bir şeye sahipti. Yani hiçbir şeye sahip değildi. Hatta zırhını Yahudilerden bir adama, otuz sa (ölçek) arpa karşılığında rehin olarak bırakmıştı. Kendisi ve ailesi bununla kannlannı doyuruyorlardı.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4681 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ricâli -senetteki kişiler- güvenilir kişilerdir. 1 Taberani, M. el-Kebir (11697), Taberânin hocası Cebnin meçhul, Yahya b. Süleyman ise zayıftır.

Abdullah b. Mes'ûd'un bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#14,915
"Yüce Allah, kendilerine hem bir sürü mal, hem de servet verdiği iki kulunu diriltip birine şöyle der: "Ey falan oğlu falan!" O kişi de:"Buyur ey Allahım!» karşılığını verir. Yüce Allah ona: "Ben sana bol bol mal mülk ve çoluk çocuk vermedim mi?" diye sorunca o da: "Tabii ki verdin ey Rabbim" der. "Peki, sana verdiklerimi nasıl değerlendirdin?" diye sorunca o kişi şöyle cevap verir: "Geçim sıkıntısı çekerler korkusuyla çocuğuma bıraktım" der. Yüce Allah buyurur ki: "Sen gerçekleri bilebilseydin az güler, çok ağlardın. Şunu iyi bilki kendisinden endişelenip te korktuğun şeyi onlann üzerlerine indirdim, onlara musallat ettim." Yüce Allah bu kez diğer kişiye şöyle sorar: "Ey falan oğlu falan!" O kişi de: "Buyur ey Allahım!" der. Yüce Allah ona: "Ben sana bol bol mal mülk ve çoluk çocuk vermedim mi?" diye sorunca o: "Tabii ki verdin ey Rabbim" der. "Peki, sana verdiklerimi nasıl değerlendirdin?" diye sorar Yüce Allah. O kişi ise şöyle cevap verir: "Senin 'razı olacağın şekilde harcadım ve benden sonra da oğluma senin adaletini ve onu yalnız bırakmayacağın inancını aşıladım." Bunun üzerine Yüce Allah: "Sen gerçekleri bilebilseydin az ağlar, çok gülerdin. Şunu iyi bil ki kendilerine aşıladığın inanç ve güvenceyi onlann üzerlerine indirdim. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4680 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiştir. İsnidında yer alan Yusuf b. es-Sefer zayıftır. 1 Taberâni M. es-sağır (600)

Enes b. Mâlik'in bildirdiğine göre Resûllullah (sav) şöyle buyurdu:

#14,911
"Her kulun mutlaka üç tane dostu vardır. Bu dostların biri şöyle der: İnfak ettiğin -harcadığın- senindir. Harcamadığın ise senin değildir. İşte bu, kişinin malıdır. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4679 Derim ki: Bu hadisin tamamı inşallah Zühd kitabında gelecek. *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ricâli güvenilir kişilerdir. Ancak bazıları şaibelidir. 2 Taberâni, M. el-Evsat (2539).

Abdurrahman b. Ehi Sebra bildiriyor:

#14,907
Ben ve babam, Resulullah (sav)'in huzuruna gelince babama: "Bu, oğlun mudur?" diye sorunca ben: "Evet" dedim. "İsmi nedir?" diye sorunca: "Hubab" dedim. Bunun üzerine: "Hubab ismini kullanma; çünkü Hubab ismi, şeytanın isimlerindendir. Bundan sonra arhk o, Abdurrahman'dır" dedikten soma babama tekrar: "Mal (seroet) olarak neyin var?" diye sorunca babam şu karşılığı verdi: "Benim çeşitli mallanın vardır; bunların bir kısmını infak eder, azat ederim ve bir takım şeyler taşırım. Ancak harcadıklarımla infak ettiklerimin bir kısmı gidince onları bu sefer elimde tutarım ve harcamam." Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Sen bir meleğin gökten: «Ey Allahım! Harcayana daha fazlasını ihsan et! Onu harcamayıp elinde tutan kişinin malını ise tel.ef et!» diye bağırdığını nida ettiğini bilmiyor musun?" Dedim ki: "Ya Resulallah! Vitir namazında hangi süreleri okuyayım?" Buyurdu ki: "Sebbih'isme rabbike'l-a'la, Kul ya eyyuhe'l-kfirun ve Kul huvallahu ehad surelerini oku."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4677 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-lcebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Suveyd b. Abdilaziz zayıftır.

Ebu' d-Derdân'nın bildirdiğine göre Resûllullah (sav) şöyle buyurdu:

#14,903
"Güneşin her ·doğuşunda mutlaka iki melek güneşin iki tarafına gönderilerek yeryüzünde insan ve cinlerin dışındakilerin duyacağı şekilde şunu duyururlar: «Ey insanlar! Rabbınıza yönelin ve şunu bilin ki az ve yeterli olan, çok ve meşgul edenden daha hayırlıdır». Aynca güneşin her batışında mutlaka iki melek güneşin iki tarafına gönderilerek yeryüzündeki insan ve cinlerin dışındakilerin duyacağı şekilde şunu duyururlar: «Ey Allahım! Harcayana daha fazlasını ihsan et. Pintilik yapıp kısanın ise malını telef et.» "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4676 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ricâli Sahih ricalidir. 1 Ahmed, Müsned (5/197), İbn Hibbân, Sahih (689, 3330)

Abdullah b. Mes'ûd'un bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#14,901
Şu dinar ve dirhem (altın ve gümüş paralar) sizlerden öncekileri helak etmişti ve bu ikisinin sizleri de perişan edeceğini gömekteyim." 1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4675 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Yahyâ b. el-Munzir, zayıftır. Derim ki: İnşallah Zühd kitabında konuyla ilgili buna benzer hadisler gelecek.

Ebû Sinan ed-Dueli'nin bildirdiğine göre

#14,900
O, Hz. Ömer'in huzuruna girdiğinde, onun yanında, ilk Muhacirlerden bir grup vardı. Hz. Ömer, Irak' taki bir kaleden getirilmiş olan bir tepsiyi getirmesi için birini yolladı. Tepsinin içinde yüzükte vardı. Oğullarından biri onu alıp ağzına sokunca o da elini içine sokarak onu zorla çıkartıverdi ve daha sonra da ağladı. Yanındaki kişi ona: "Yüce Allah sana fetih ve düşmanlarının üzerinde bir üstünlük sağlamanı nasib edip yüzünü güldürdüğü halde neden ağlıyorsun?" diye sorunca şöyle cevap verdi: Resullullah (sav)'i şöyle derken işittim: "Yüce Allah, kendisine dünya kapılan açılan· bir toplumun arasına, kıyamete kadar devam edecek nefret ve düşmanlık (tohumlan) atar. İşte ben, bundan korkuyorum." 2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4674 *Hadisi, İmam Ahmed ve Ebû Ya'la rivayet etmiştir. İsnadında bulunan İbn Lahia şaibeli bir kişidir. 2 Ahmed, Müsned (93)

Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre Resûllullah (sav) şöyle buyurdu:

#14,899
"Sizlerin fakir olmasından değil, aşın miktarda mallannızın olmasından endişeleniyorum. Sizlerin hata yapmanızdan değil, kasıtlı davranmanızdan korkuyorum. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4673 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ricali Sahih ricalidir. 1 Ahmed, Müsned (8060)

Misver b. Mahrame anlatıyor:

#14,898
Ensar dan işittiğime göre, Resulullah (sav), Eba. Ubeyde' yi Bahreyn' e göndermişti. Ebu Ubeyde Bahreyn tarafından bir takım mallarla geldi. Ashab-ı kiram da sabah namazını Resulullah (sav) ile birlikte kıldıktan sonra o giderken önüne çıktılar. Bunun üzerini Resulullah (sav) tebessüm ederek: "Anlaşılan Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den yanında bir takım mallarla döndüğümü duydunuz" buyurdu. "Evet, ya Resululallah!" dediler. Şöyle buyurdu: "Müjdeler olsun, hayırlı olanı ümit edin. Yüce Allah'a yemin olsun ki sizin fakir olmanızdan değil de, sizlerden öncekiler gibi sizlerin de başlarınızdan aşağı dünya varlığının boşaltılmasından endişe ediyor, korkuyorum." 1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4672 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnâdındaki ravileri güvenilir kişilerdir. 1 Ahmed, Müsned (4/327)

Abdurrahman b. Ebzâ'nın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#14,897
"Şöyle, şöyle diyenler müstesna, mal yığanlar helak olmuştur."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4671 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ezdi, isnadında bulunan İmran b. Süleyman için "Maruf ve münker rivayetleri vardır" demiştir. Derim ki: İnşallah Zühd kitabında bu mevzuda benzer hadisfer gelecek.

Ebu' s-Selil anlatıyor.

#14,896
Bir adam Baki mevkiindeki oturumumuza katılıp şöyle dedi: Bana babamın amcamdan rivayet ettiğine göre kendisi Resulullah (sav)'i. Baki' de gördüğünde şöyıe diyormuş: "Sadaka veren kişinin kıayamet günü tanıklığını yaparım" Bunun üzerine de sadaka vermek üzere sarığımdan bir iki sarım miktarmı çözdüm, ancak her insana olduğu gibi bana da bir takım vesveseler gelince bundan vazgeçtim. Baki mevkiinde daha önce kendisinden daha siyah olan birisini görmediğim bir adam daha önce daha güzelini görmediğim bir devenin üzerinde gelerek dedi ki: "Ya Resulallah! Sadaka mı (topluyorsun)?" Resullullah (sav): "Evet" buyurunca adam: "Buyurun bunu alın" dedi. Bir adam onu müteakip dedi ki: "Hayret! Böyle bir adam böyle bir sadaka veriyor. Yüce Allah' a yeminler olsun ki sadaka olarak verdiği şey kendisinden daha güzel." Resulullah (sav) adamın bu sözlerini işitince, üç defa: "Yanıldın. Bilakis o kişi hem senden, hem de verdiğinden daha hayırlıdır" buyurduktan sonra, üç defa: "Yüzlerce deve sahiplerine yazıklar olsun" dedi. "Bunun bir istisnası var mıdır, ya Resullallah?" diye sorduklarında ise: "Şöyle şöyle diyenler müstesna" cevabını verdi. Elbisesinin sağından solundan toparlayıp avucuyla tuttuktan sonra üç defa şöyle buyurdu: "Geçiminde zor yaşam süren kanaatkar, kendini ibadete veren (gibi)dir. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4670 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnâdında isimsiz bir adam vardır. 1 Ahmed, Müsned (5/149)