Toplam 22,921 Hadis
Konular

Zekat Kategorisi

Enes b. Mâlik dedi ki: Resülullah (sallallahu aleyhi veselem)'i şöyle buyururken işittim:

#15,040
"Bir ev halkından biri ölür de onun ölümünden sonra yine onun adına sadaka verilirse, Cebrail nurdan bir tabak içerisinde, kabrinin kenannda durur ve sonra da, bunu ona hediye ederken şöyle sunar: «Ey derin kabnn sahibi! Bu, sana ailen tarafından gönderilmiş bir hediyedir; buyur kabul et.» Hediye,, kendisine ulaşır ve o da bundan son derece sevinç duyarak mutlu olur. Kendilerine hediye edilmeyen yanındaki komşulan ise üzülüp kederlenirler."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4770 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ezdi, isnadında bulunan Şamh Ebu Muhammed'in yalancı olduğunu söylemiştir.

Abdullah b. Âmr b. el-Âs dedi ki: Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurdu:

#15,039
"Bir kişi nafile olarak (zekat ve fitrenin dışında) anne babası adına sadaka verirse kendisine bunun sevabının tamamı ve kendi sevabından eksiltilmeksizin bir aynısı da anne ve babasına verilir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4769 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Harice b. Mus'ab ed-Dabbi zayıftır.

Sa' d b. Ubâde anlatıyor: Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e gelerek dedim ki:

#15,038
"Annem vefat etti ve herhangi bir vasiyette bulunmadığı gibi sadaka da vermedi. Onun yerine sadaka versem kabul edilir mi? Bunun ona herhangi bir faydası olur mu?" Resulullah (sav) buyurdu ki: "Evet, velev ki bir parça yanık koyun (eti dahi) olsun (yararı olur)."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4768 Dedim ki: Ebû Davûd'da Sa'd'ın bundan başka bir hadisi de mevcuttur. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Muhammed b. Kureyb zayıftır

Enes'in bildirdiğine göre Sa'd, Resulullah (sav)'in yanına gelerek:

#15,037
"Ya Resulallah! Annem öldü ve bir vasiyette de bulunmadı, onun adına sadaka vermem kendisine bir fayda sağlar mı?" diye sordu. Resulullah (sav): "Evet, hatta (onun adına) su dağıtmalısın."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4767 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ricali, Sahih ricalidir.

Ukbe b. Amir'in bildirdiğine göre bir delikanlı, Resûlullah (sallallahu aıeym vesellem)'in yanına gelerek:

#15,036
"Ya Resulallah! Annem vefat etti ve zinet eşyalarını geride bırakh; onun adına bunları sadaka olarak vereyim mi?" diye sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Sana böyle yapmanı annen mi emretti?" buyurunca o: "Hayır'' cevabını verdi. Resulullah (sav) de: "O halde malını elinde tut." buyurdu.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4766 *Hadisi İmam Ahmed ve aynca şu ibarelerle Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir: "Annem öldü ve takılarını geride bıraktı. Ancak herhangi bir vasiyette bulunmadı. Bunları onun adına sadaka olarak dağıtsam kendisine faydası olur mu?" diye sordu. Resûllullah (sav): Malını kendin sakla buyurdu. Taberani'nin ravileri Sahih ricalidir. Ahmed'in isnadında İbn Lehia vardır. 1 Ahmed, Müsned (4/150), Taberâni, M. el-Kebir (17/280-1)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Resûllullah (sav) ; şöyle buyurdu

#15,035
"Kör birini güveneceği bir yere kadar ulaştıran kişinin kırk büyük günahı ve cehenneme girmesini gerektiren dört büyük günahı bağışlanır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4765 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnidında yer alan Ömer b. Vahyi el-Ubulli'nin biyografisini yapana raslamadım. Bununla beraber senette şaibeli olan Ali b. Yezid vardır. 1 Taberani, M. el-Kebir (12942). Ravilerinden Ömer b. Yahya hadis hırsızlığı ile suçlanmıştır, bkz. Lisanu'l Mizân (4/338)

İbn Ömer dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,034
"Kim bir köre kırk adım kadar el ayak olur da ona yoldaşlık ederse, cennet kendisine vacip olur. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4764 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de ve Ebu Ya'la rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ali b. Urve hadis uydurmakla maruftur. 1 Taberâni, M. el-Kebir (13322)

Enes b. Mâlik'in bildirdiğine göre Resülullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,033
"Kim bir köre kırk adım kadar el ayak olur da ona yoldaşlık ederse, bir köle azat etmiş gibi olur."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4763 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Yusuf b. Atiyye es-Saffar metûktur.

Ümınü Sa' d anlatıyor:

#15,032
Hz. Aişe'nin yanına gidip kendisine dedim ki: "Ey müminlerin annesi! Bir kadın, kocasının evinden (malından) bir şeyi sadaka olarak verdiğinde bunun sevabı kadına mı, yoksa kocasına mıdır?" "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in bana bildirdiğine göre o sevap ikisine de aittir" cevabını verdi

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4762 Derim ki: Hz. Aişe'nin Sahih'te yer alan rivayeti şöyledir: "Art niyet olmadığı sürece ve zarar vermeksizin, kadm kocasmm malmdan (evinden) bir sadaka verirse, bunun sevabı kocasma ve onun sevabmdan hiçbir şey eksilmeksizin aynısı da hanımına verilir." *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında tanımadığım biri vardır.

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,031
"Kadın kocasının evinden (malından), ancak onun izninin olması halinde sadaka verebilir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4761 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İmam Ahmed ve bir grup, ravilerinden Rişdeyn b. Kureyb hakkında "zayıftır" demişlerdir. İbn Adiy ise: "Zayıf ta olsa hadisi yazılabilirlerdendir" demiştir.

Sehl b. Sa' d es-Sâidi'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,030
"Hayırlı bir şeye teşvik eden, ona yol gösteren, onu yapan gibi sevap alır. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4760 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet ederek şöyle demiştir: Sehl'den sadece bu isnadla rivayet edilir. Derim ki:· İsnadında tanımadığım biri vardır. Bu bölüme dair diğer hadisler İlim kitabında geçmişti. 2 Taberâni, M. el-Evsat (2405)

Enes'in bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,029
"Hayırlı bir şeye teşvik eden ve ona götüren, onu yapan gibi sevap alır. Yüce Allah, sıkıntıya düşen kişiye yardım edilmesinden hoşlanır."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4759 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiştir. İbn Hibbân, isnAdında yer alan Ziyâd en- Numeyri'nin güvenilir olduğunu belirterek: "Hata yaptığı olurdu" diye eklemiştir. İbn Adiy de aynı değerlendirmede bulunmuştur. Bu arada çoğunluk onun zayıf olduğunu belirtmiştir. Bunun dışındakiler güvenilir kimselerdir. Ebü Ya'la da aynısını rivayet etmiştir.

Ebû Umâme el-Bâhili'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,028
"Dört grup vardır ki öldükten sonra sevap lan yine devam eder: Kendini Yüce Allah'ın yoluna adamış kişi; bir amel işleyerek başkalannın da onu işlemesine vesile (örnek) olan kişi; verdiği sadakadan faydalanma işi devam ettikçe kişinin vermiş olduğu sadaka ve arkasından, kendisi için dua eden bir evlat bırakan kişi. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4758 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Daha önce ilim öğreten kişi bölümünde başka bir kanalla geçmişti. İsnâdında yer alan İbn Lehia zayıftır. 1 Ahmed, Müsned (5/261)

Ebû Mâlik el-Eşcai,

#15,027
babasından, Resulullah (sav)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Her iyilik, bir sadakadır."2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4757 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında tanımadığım birkaç kişi vardır. 2 Taberârni, M. el-Kebir (8200)

Adiy b. Sâbit, babasından, o da dedesinden bildiriyor:

#15,026
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Her iyilik, bir sadakadır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4756 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Sâbit'ten, oğlu Adiy dışında kimse rivayet etmemiştir. Bunun dışındakiler güvenilir kimselerdir. 1 Taberâni, M. el-Kebir (2/387)

Ebû Mes'ûd el-Ensâri'nin bildirdiğine göre

#15,025
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Her iyilik, bir sadakadır. "3

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4755 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricalidir. 3 Taberâni, M. el-Kebir (17/230)

Abdullah b. Mes'ûd'un bildirdiğine göre

#15,024
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Zengine olsun, fakire olsun, her iyilik bir sadakadır. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4754 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de ve Bezzar rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Sadaka b. Müsa ed-Dakiki zayıftır. 2 Taberâni, M. el-Kebir (10047), Bezzar, Müsned (955)

Nubeyt b. Şarit dedi ki:

#15,023
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem.)'i şöyle derken işittim: "Her iyilik, bir sadakadır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4753 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında bilmediğim biri vardır. 1 Taberaru, M. es-Sağir (64), Taberaııl'nin hocası Ah. b. İshak el-Eşcai hadis uydurmakla suçlarunışhr.

Ebû Ya'la, başka bir kanalla nakletmektedir:

#15,022
Cabir'in bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Her iyilik sadakadır. Bir kişinin kendi ailesi ve sahip olduğu şeyler için yaptığı harcamalar kendisi için sadaka olarak kaydedilir. Kendisiyle namusunu koruduğu harcamalar sadakadır." Ayrıca şunu söyledi: "Mümin bir kulun masiyete yönelik olmayan ve bina yapımı dışındaki bütün harcamalanna Yüce Allah telafi garantisi vermiştir." Misver ekledi: Muhammed b. el-Münkedir şöyle dedi: Bunun üzerine Cabir b. Abdullah'a: "Sayesinde namusunu koruduğu harcamalar sadakadır" sözünün anlamı nedir?" diye sorunca: "Şair ve keskin dilliler ile onların çirkeflilerinden korunmak için harcama yapar" demektir şeklinde cevap verdi. Cabir yine: "Yani dilinden korunulması gerekenler kastedilmektedir" demiştir.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4752 Derim ki: Sahih'te, bunun bir kısmı vardır. * Ebü Ya'la rivayet etmiştir. İmam Ahmed ise geride geçtiği üzere kısa metinle rivayet etmiştir. Ahmed'in rivayetinde bulunan Münkedir b. Muhammed b. el- Münkedir, İmam Ahmed ve başkalarına göre güvenilirdir. Nesai ve başkalarına göre ise zayıftır. Ebü Ya'la'nın rivayetindeki Misver b. es-Salt zayıftır.

Ebu Ya'Iâ' daki rivayet ise şöyledir:

#15,021
Cabir dedi ki: Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Zengine veya fakire fark etmez, yapmış olduğun her _iyilik kıyamet günü senin için sadaka olarak değerlendirilecektir. "

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4751

Câbir b. Abdillah dedi ki: Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,020
"Her iyilik sadakadır. Güler yüzle kardeşini karşılaman, kovandakinden onun kabına boşaltman (bile bir) iyiliktir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4750 * İmam Ahmed'in hadisi buraya kadardır.

Abdullah b. Yezid el-Hatmi dedi ki:

#15,019
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: " Her iyilik sadakadır. "

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4749 *Hadisi İmam Ahmed ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiştir. Ahmed'in ricali güvenilirdir.

Muâviye b. Kurra, babasından naklediyor:

#15,018
Ma'kıl b. Yesar' ile beraber yolların birinde giderken rahatsızlık veren bir şey yolumuza çıkınca onu yolun kenarına veya dışına atb. Ben de aynı rahatsız edici başka bir manzara gördüğümde aynı harekette bulundum. Bunun üzerine elimi tutarak bana şöyle dedi: Resulullah (sav)'i şöyle buyururken işittim: "Kim, Müslümanlann yolundan onlara rahatsızlık veren bir şey kaldınrsa onun için kendisine bir hasene (sevap) verilir. Yaptığı hasene kabul edilen kişi ise cennete girer. "

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4748 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-Keblr'de rivayet etmiştir. Mizzi der ki: Bunun doğru olanı, Buhari'nin el-Edebu'l-mufred'de verdiği gibi senedin "Müstenir b. el-Ahdar b. Muaviye b. Kurra, dedesinden" şeklinde olmasıdır. Şayet Mizzi'nin dediği gibiyse isnadı hasendir. Ayrıca ravi zinciri, "Babası Ahdar'dan" şeklinde ise ben, Ahdar hakkında bir bilgi verene de rastlamadım. En doğrusunu Yüce Allah bilir.

Ebu Şeybe el-Mehri anlatıyor:

#15,017
Muaz, bir adamla birlikte yürürken aniden yerde duran bir taşı kaldır(ıp kenara at)dı. Adam: "Bunu neden yaptın?" diye sorunca Muaz şu karşılığı verdi: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'i şöyle buyururken işittim: "Kim, Müslümanlann yolundan bir taş kaldınrsa onun için bir sevap verilir. Kendisinin bir sevabı bulunan kişi ise cennete girer. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4747 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir kimselerdir. 1 Taberâni, M. el-Kebir (20/101-2)

Ebu'd-Derda'nın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,016
"Kim, Müslümanlann yolundan, onlara rahatsızlık veren bir şeyi kaldınrsa Yüce Allah bundan dolayı ona yüz sevap (hasene) verir. Her kime kendi katında bir sevap (hasene) verirse, onu bundan dolayı cennete sokar. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4746 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat ile "Bunun dışmda başka bir şey yapmasa da" ziyadesiyle el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. isnâdında yer alan Ebu Bekr b. Ebi Meryem zayıftır. 2 Taberâni, M. el-Evsat (32)

Enes b. Mâlik dedi ki:

#15,015
İnsanlara rahatsızlık veren bir ağaç vardı. Bir adam gelip o ağacı yolun dışına çekince Resulullah (sav) buyurdu ki: "Onu (adamı), cennette o ağacın gölgesinde keyiflenirken gördüm. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4745 *Hadisi, İmam Ahmed ve Ebu Ya'lâ rivayet etmiştir. isnâdında yer alan Ebû Hilâl, güvenilir olmakla birlikte şaibelidir. 1 Ahmed, Müsned (3/154), Ebu Ya'lâ, Müsned (3058); Ebu Hureyre hadisinden sahih bir şahidi vardır.

Ebû Zer anlatıyor:

#15,014
Ebu Zer anlatıyor: Dedim ki: "Ya Resulullah! Kulu cehennemden ne kurtarır "Yüce Allah'a inanmak (kulu ateşten kurtanr)" buyurdu. Dedim ki: "Ya Resulallah! Peki ya imanla beraber amel de (gerekir) mir Buyurdu ki: "Yüce Allah'ın verdiği nzıktan, azıcık sadaka verilmesi (kulu ateşten kurtarır)." "Ya Resulallah! Peki ya fakir ve bir şey verebilecek durumda değilse?'' diye sordum. "İyiliği emredip kötülükten sakındınt" karşdığını verdi. Dedim ki: "'Ya Resulallah! Ya bilgisiz biri olduğu için iyiliği emredemez, kötülükten de sakındıramazsa?" Buyurdu ki: "Becerebildiğini yaptırır. "'Ya ResuJallah! Peki, beceriksiz olduğundan bir şey yapamazsa?" deyince şöyle buyurdu: "Yenilgiye uğramş (mazlum olan)' birine yardım eder." Dedim ki: "Peki, eğer zayıf olduğu için yenilgiye uğramış (mazlum olan) birine yardım edemezser buyurdu ki: "Arkadaşmm hayırlı bir iş yıpmasına olanak tanıda böylce insanlara eziyet etmektm kendini koruyup frenlesin." Dedim ki: Ya Resulallah Bunu yaparsa cennete girermi.? Buyurdu ki: "Bunu yapan her Müslümanın elinden tutup onu cennete sokarı."' 1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4744 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir kimselerdir. daha öncede geçmistir. 1 Taberâni,. M.el-Kebir (1650, İbn. Hibbân,. Sahih (373)

Abdullah b. Ömer dedi ki: Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurdu: ·

#15,013
"Kardeşinin yüzüne karşı gösterdiğin güler yüz, senin hesabına, sadaka vermişsin şeklinde yazılır. Senin kovandan kardeşinin kovasına su vs. boşaltman senin hesabına, sadaka vermişsin şeklinde yazılır. Yoldan, eziyet veren bir şeyi uzaklaştırman senin hesabına, sadaka vermişsin şeklinde yazılır. İyiliğe teşvik etmen sadakadır. Kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden birine doğru yolu göstermen senin hesabına, sadaka vermişsin şeklinde yazılır. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4743 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Aynca Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. isnadında yer alan Yahya b. Ebi Ata mechuldür. 2 Bezzâr, Müsned (956)

Enes bildiriyor:

#15,012
Res1llullah (sallaDahu aleyhi veıellem) biz.e öyle bir şey anlath ki "islam'la müşerref olduktan sonra ondan daha sevindirici bir şeyle karşılaşmadık. Res1llullah (saDallahı.ıaleyhivesellem) şöyle buyurdu: "Mümin olan kişinin, yoldaki (güzergahı aksatan) bir taşı uzaklaştırması (yol kenanna çıkarması), bir kişiye yolunu bulmasında yardım etmesi, kekeme veya konuşma, özürlü birisinin meramını anlatmasına yardımcı olması, süt vermesine karşılık mükafatlandınlır. Hatta elbisesinin cebindeki para kesesine elinin çarpmasıyla dokunmasına karşılık dahi mükafatlandırılır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4742 *Hadisi, Ebü Ya'la ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. Bezzar ise şu ilaveyle irad etmiştir: "O, ailesiyle girdiği ilişkiye karş!lık, hatta ve hatta elbisesi (nin cebi)nde bulunan para) yı yoklamak üzere elini yanlış yere uzatıp onu yerinde bulamaması, daha sonra ise iyice yokladığmda, Yüce Allah'm onu yerine koyması ve onu kaybetmediğini fark edinceye kadarki içinin sızlamasma karşılık mükafatlandmlır. " Senedinde bulunan Minhal b. Halife, Ebü Hatim ve Ebü Davüd'a göre güvenilir olsa da aynı zamanda şaibelidir. 1 Ebu Ya'lâ, Müsned (3473), Bezzar, Müsned (957)

Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre bir adam Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in yanına gelerek:

#15,011
"Ya Resulallah! Hangi ameller daha üstündür?" diye sordu. Resulullah (sav) şöyle cevap verdi: "Yüce Allah'a iman ve onun yolunda dhad (etmek en hayırlı amellerdendir.)" Adam bu defa: "Peki ya buna gücüm yetmezse?" diye sorunca Resulullah (sav) şöyle cevap verdi: "Kaybolmuş veya sakat birine yardım etmen (de ondan sonra en hayırlı amellerdendir.)" Adam tekrar: "Peki ya buna da gücüm yetmezse?" diye sorunca Resullullah (sav) şöyle buyurdu: "Kendini kötülükten koru. Bunu yapmak kendin için yapmış olduğun sadaka mesabesindedir. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4741 *Hadisi, imam Ahmed rivayet etmiitir. Ravileri güvenilir kimselerdir. 1 Ahmed, Müsned (2/388)

Abdullah b. Amr b. el-As dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,010
"Bir Müslüman bir ağaç veya bitki eker ve dikerse, onun bu ektiğinden de 'bir insan veya bir kuş veya başka bir canlı yerse, mutlaka kendisine sevap verilecektir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4740 *Hadisi Taberâni el-Mu'cemu'l-evsııt'ta rivayet etmiıtir. İsnâdı hasendir. Derim ki: Alışveriş kitabında inşallah ağaç dikme ve bina yapmayla ilgili hadisler gelecektir. Daha önceki Cömertlik Bölümü'nde abir'in hadisi geçmişti.

Muâz b. Enes'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahualeylivesellem.) şöyle buyurmuştur:

#15,009
"Zulüm ve taşkınlık yapmadan, kim bir bina yaparsa veya zulüm ve taşkınlık yapmadan bir ağaç dikerse, yüce Rahman olan Allah'ın kullan ondan faydalandığı sürece o kişi sürekli sevap kazanr. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4739 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Zebban'ı, Ebu Hatim tevsik etmiştir. Ancak bu kişi şaibelidir. 1 Ahmed, Müsned (3/438) Ayrıca iltilaflı İbn Lehiâ mevcuttur.

Ebû Zer'in bildirdiğine göre Resûullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#15,008
"Ey Ebu Zer! Sana söyleyeceklerimi iyi anlayıp düşün. Müslümanlardan bir kişinin, kendisinden istifade edeceği bir deve, kendisinden sonraya bırakacağı Uhud dağı kadar altından daha hayırlıdır."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4738 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Nesai, ravilerinden Ebu'l-Esved el-Gifari'nin zayıf olduğunu belirtmiştir.

Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre Resülullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,007
"Kırk güzel huydan dolayı Yüce Allah cennete sokacaktır. Bunlann en yücesi, koyun bağışlamaktır."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4737 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Salih el- Murri zayıftır.

Ebû Hureyre dedi ki:

#15,006
"Sadakann en hayırlısı, sabah akşam sevap kazandırandır. Bir deve bağışlaması, sarışın veya kumral bir köle azat etmek gibidir. Bir koyun bağışlaması ise, zenci bir köle bağışlamak gibidir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4736 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdullah b. ,Sabiha'yı İbn ebi Hatim zikretmiş; ancak herhangi bir değerlenirmede bulunmamıştır. Bunun dışındaki kişiler güvenilirdir.

Nu' Mân b. Beşir dedi ki:

#15,005
Resulullah (sav)' i şöyle buyururken işittim: "Kişinin, gümüş veya alhn veya bir kap süt bağışlaması veya bir deve hediye etmesi, bir köleyi azat etmesine eş değerdedir. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4735 *Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ayrıca Taberani de el-Mu'cemu'l-Kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricalidir. 2 Bezzâr, Müsned (948)

Abdullah b. Mes'ûd'un bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,004
"Hangi sadaka daha hayırlıdır, biliyor musunuz?" Dediler ki: "Yüce Allah ve onun elçisi daha iyi bilir." Buyurdu ki: "Bağış ve yardım; birinizin diğer bir kardeşinize dirhem (para) bağışlaması binek hayvan bağışlaması, koyun veya inek sütü bağışlamasıdır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4734 *Hadisi, İmam Ahmed ve ". .. dinar ve inek ... "fazlalığı ile Ebu Ya'la ile Bezzar ve M. el-Evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. Ahmed'in ravileri Sahih ricafidir. 1 Ahmed, Müsned (4415), Ebu Ya'Ia, Müsned (5121), Bezzar, Müsned (947), Taberâni, M. el-Kebir (10029), Taberâni, M. el-Evsat (120 M. el-Bahreyn). İbr. b. Müslim, Sahih ricâlinden değildir.

Enes'in bildirdiğine göre

#15,003
Resulullah (sav)'in eşleri, akşam karanlığında, tulumları su doldurur ve Resulullah (sav)'in ashabına su dağıbrlardı.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4733 *Hadisi Ebû Ya'Iâ rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir kimselerdir.

Hz. Aişe bildiriyor: Dedim ki: "Ya Resûlallah! Engellenmesi haram olan şey nedir?"

#15,002
"Su, tuz ve ateştir" buyurdu. Dedim ki: "Hadi suyu anladık; tuz ve ateşin hikmeti nedir?" Şöyle buyurdu: "Tuz veren kişi, o tuzun kullanıldığı şeylerin hepsini vermiş gibidir. Ateş veren kişi, o ateşin pişirdiği şeylerin hepsini vermiş gibidir. Kim suyun bulunduğu bir ortamda,bir müslümana bir içimlik su verirse bir köle azat etmiş gibi olur. Kim de suyun bulunmadığı bir ortamda, bir müslümana bir içimlik su verirse ona hayat vermiş gibi olur. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4732 Derim ki: İbn Mâce kısa metinle rivayet etmiştir. *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Zuheyr b. Merzûk, Buhâri'ye göre mechûI ve hadisleri münker birisidir. 1 Ebû Buheyse hadisinden şahidi vardır; bkz Ebû Ya'la, Müsned (7177)

Enes b. Malik, Resûlullah (sav)' den şöyle rivayet etmiştir:

#15,001
"İki adam tenha bir yola girmişler, bunlardan biri abid, diğeri ise ayak takımındanmış. Abid olan öyle susamış ki (susuzluğu sebebiyle) yere düşmüş. Bunun üzerine ayak takımından ve yanındaki matarasında birazcık suyu olan adam, baygın abide bakarak şöyle düşünmüş: «Bende bu su varken vallahi bu iyi insan ölecek olursa Yüce Allah'ın hiçbir iyiliğine asla uğrahlmam. Şayet suyumu ona verecek olsam bu defa da ben ölürüm.» Daha sonra da Yüce Allah'a güvenip kesin karar alarak abid olanın yüzüne suyu serpiştirmiş. Kalanı da yine ona içirmiş. Bunun üzerine abid olan yeniden kalkmış ve birlikte o ıssız yolu katedip oradan kurtulmuşlar. Kıyamet olup ta o ayak takımından olan kişi hesaba çekildiğinde kendisinin cehenneme gönderilmesi emredilir. Üstelik melekler de onu oraya doğru sürüklerler. Oraya doğru sürüklenirken abid olan kişiyi görünce ona: «Beni tanımadın mı?» diye sorar. Abid: «Sen de kimsin?» diye sorunca o da:«Ben o ıssız yolda seni kendime tercih eden kişiyim» deyince, abid olan kul: «Tamam seni tanıdım» der. Daha sonra hemen meleklere: «Durun» der. Melekler de hemen dururlar. O kişi Yüce Allah'ın huzuruna gelerek şöyle yalvarmaya başlar: «Ya Rabbi! Sen onun yardım elini ve benim için kendisini nasıl tehlikeye athğım biliyorsun. Ya Rabbi! Onu bana bağışla ... » Yüce Allah da ona şöyle buyurur: «Onu sana bağışladım.» O da hemen gelerek kardeşinin elinden tutup onu cennete sokar." Cafer b. Süleyman ekledi: Ebü Zilal' e; "Enes bunu sana Resülullah (sav)'den mi rivayet etti?" diye sordum. O da: "Evet" dedi.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4731 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ebû Zilal, Buhari ve İbn Hibban'a göre güvenilir sayılmıştır. Ancak diğer bir yönden şaibelidir. 1 Taberani, M. el-Evsat (2927)

Sa' d b. Ubâde'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) kendisine şöyle buyurdu:

#15,000
Ey Sa' d! Sana, yükte hafif, mükafatı büyük (kıymette ağır) bir sadaka bildireyim mi?" O da: "Tabi ki ya Resulullallah" diye cevap verdi. Hz. Peygamber (sav) de: "Su dağıtmak" buyurdu. Nitekim Sa' d da su dağıtırdı.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4730 Derim ki: Sa'd'ın bu hadisin dışında Ebû Dâvûd'da yer alan başka bir usu dağıtmak" hadisi vardır .1 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Dırar b. Surad zayıftır. 1 Taberâni, M. el-Kebir (5385)

Kudeyr ed-Dabbi'nin bildirdiğine göre bir bedevi,

#14,999
Resulullah (sav)'in yanına gelerek: "Bana, beni cennete yaklaşbnp cehennemden uzaklaşhracak bir amel söyle" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav): "Seni, bu ikisi mi meşgul ediyor?" diye sordu. Adam da: "Evet" dedi. Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Dürüst ol ve malının fazlasını başkalarına ver." Bedevi: "Vallahi sürekli doğruyu söyleyemem, dürüst olamam ve malımın fazlasını veremem" deyince Resulullah (sav): "O halde yemek yedir ve bol bol selam ver" deyince, adam yine: "Bu da ağır" dedi. Resulullah (sav): "Deven var mı?" diye sordu. Adam: "Evet" dedi. "Devene ve su kabına iyi bak; daha sonra da ev halkına yönel. Susuzluktan kavrulduklarında onları sula. Umulur ki develerin ölmeden ve su kabın delinmeden cenneti hak edeceksin" buyurdu. Bedevi tekbir getirerek oradan uzaklaştı. Develeri ölmeden su kabı delinmeden şehit olarak öldürüldü.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4729 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ricâli Sahih riâlidir. 1 Taberâni, M. el-Kebir (19/187)

İbn Abbas bildiriyor:

#14,998
Bir adam Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem)' e gelerek: "Yaptığım zaman sayesinde cennete gireceğim amel nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah (sav) adama: "Sen, suyun taşındığı bir bölgede mi yaşıyorsun?" diye sordu. Adam da: "Evet" diye karşılık verince Resulullah (sallallahualeyhivesellem): "Orası için yeni bir su kabı satın alıp o delininceye kadar onunla su ikram et. Onu delinceye kadar hiç şüphen olmasın ki cennete ulaştıracak amele sahip olursun. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4728 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Yahya b. el-Himmani şaibelidir; ancak diğer bir yandan güvenilir sayılmıştır. Bunun dışındaki kişiler güvenilirdir. 2 Ahmed, Müsned (7075)

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallah aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#14,997
"En üstün ve değerli sadaka, sudur. Cehennemliklerin Cennetliklerden ısrarla ne istediğini duymadın mı? Cehennemlikler cennetliklere: «Bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıktan gönderin» derler. " 1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4727 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Ayrıca Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Musa b. el-Muğira mechuldür. 1 A'raf Sur. 50-51; Ahmed, Müsned (7075)

Abdullah b. Amr' ın bildirdiğine göre bir adam Resûlullah (sallallahualeyhivesellem)'in yanına gelerek dedi ki:

#14,996
"Ben, havuzuma (kuyudan) su çekiyorum. Onu kendi develerim için doldurduğumda bazen başka develer geliyor ve ben onları da suluyorum. Bundan solayı bana sevap veriliyor mu?" Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Ciğeri susuzluktan yanmış her canlı için sevap vardır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4726 *Hadisi, imam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir kimselerdir. 1 Ahmed, Müsned (7075)

Âsım b. Kuleyb bildiriyor:

#14,995
iyad b. Mersed veya Mersed b. İyad'ı bir adama anlatırken duyduğuma göre kendisi, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e kendisini cennete sokacak bir amel (öğretmesin)i istemeyip te Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Anne babandan sağ olan var mıdır?" şeklinde üç defa sorunca adam: "Hayır'' cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Su dağıt, suyu senin yanında olmadıklarınada onlara taşı; yanında olduklannda ise ikram et, engelleme."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4725 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricalidir.

İyâd b. Mersed veya Mersed b. İyâd'ın kendilerinden bir kişiden rivayet ettiğine göre

#14,994
O, Resulullah (sav)'e şöyle bir soru sormuş: "Ya Resulullah Bana, beni cennete sokacak bir amel söyler misin?" Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem} adama: "Anne babandan sağ olan var mıdır?" şeklinde birkaç defa sorunca adam: "Hayır" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah (sav): "O halde su dağıt" Buyurdu. Adam bu defa: "Peki nasıl dağıtayım?" diye sorunca Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Geldiklerinde kendilerine su kabını Sunup ikram et. Yanına gelemediklerinde ise onlara bunu sen taşıyıp götür. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4724 *Hadisi İmam Ahmed ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberâni . Huseyni. iyâd b. Mersed miydi. yoksa Mersed b. İyici miydi? şeklinde tereddüte düşmüştür. Taberânin kendisinden ~ etti9ne göre ise Resûlullah (sav)'e soran kişi iyâd b. Mersed veya Mersed b. İyâd'ın bizzat kendisidir. Râhi. Sahih ricalinden güvenilir bir kişidir. Dolayısıyla senedin başında (zikredilen bir adam şeklinde)ki bilinmezlik ortadan kalkmış bulunmaktadır. 2 Ahmed, Müsned (5/368)-Taberâni M. el-kebir (17/370)

Ebû Cuneyde el-Fihri, babasından, o da dedesinden bildiriyor: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#14,993
"Her kim, bir susuzun suzuzluğunu giderirse, Cennetten onun için bir kapı açılarak kendisine: «Şu kapıdan gir!» denir. Her kim de bir açı yedirip dqyurur ve bir susuzun susuzluğunu giderirse Cennetin bütün kapılan onun için açılarak kendisine: «Şu kapıdan istediğinden içeri gir!» denir. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4723 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan İshak b. AbdiUah b. Ebi Ferve zayıftır. 1 Taberâni, M. el-Kebir (22/375)

Muâz b. Cebel'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#14,992
"Kim, mümin bir kişiyi açlığından kurtanp yedirirse, Yüce Allah onu cennete, sadece kendisi gibilerinin o kapıdan girdiği bir kapıdan sokacaktır. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4722 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Amr b. Vâkıd şaibelidir. Muhammed b. el-Mübirek es-Sûri onun hakkında dedi ki: "Sultana (o zamanki devlet adamlarına) yakınlaşırdı ve do!)ru sözlü idi." 2 Taberâni, M. el-Kebir (20/85)

Ömer b. el-Hattâb bildiriyor:

#14,987
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e amellerin hangisinin daha üstün olduğu sorulunca şöyle buyurdu: "Yedirmek suretiyle açlığını gidererek veya giydirmek suretiyle açığını kapatarak veya herhangi bir ihtiyacını karşılamak suretiyle bir mümin kişiyi mutlu ettiğin (amel en güzel amel)dir. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 4721 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Muhammed b. Beşir el-Kindi zayıftır. 1 Taberâni, M. el-Evsat (95 M. el-Bahreyn). Hadisin şahitleri vardır. Bkz. es-Silsiletu's- sahVıa (1494)