Toplam 22,921 Hadis
Konular

Ceza-Hudud Kategorisi

Nafi' b. Cubeyr b. Mut'im, babasından nakletmiştir:

#19,455
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) hadlerin mescitlerde uygulanmasını yasaklamıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10700; * Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Senedinde bulunan Vakıdi tedlis yaptığı için zayıf sayılmıştır. Ama burada hocasından açıkça işittiğini belirtmiştir.2 Hadisi Bezzar (1565) rivayet etmiş ve: "Bu sened, bu hadisin en hasen isnadıdır. Bununla birlikte sahih bir kanalla muttasıl olarak geldiğini bilmiyoruz (sanmıyoruz). Çünkü ilim ehlinden bir kısmı Muhammed b. Ömer el-Vakidi hakkında menfi görüş bildirdi" demiştir.

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi veıellem) şöyle buyurmuştur:

#19,454
"Civanmert insanların hatalarını bağışlayın!"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10699; * Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir.

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#19,453
"Ben Allah adına şahidim (ahit veriyorum)! Akıllı ne zaman düşecek olursa; Allah onu kaldırır! Yine düşecek olursa tekrar kaldırır! Bir daha düşecek olursa tekrar kaldırır! Üstelik bu durum, o Cennet' e girinceye kadar devam eder!"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10698; * Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiştir. Senedi hasendir.1 Hadisi Taberaru, el-Mu'cemu's-sağir'de (852) rivayet etmiştir. Taberaru'nin hocası Muhammed b. Abdirrahman b. Muhammed b. Mansılr el-Basri'nin biyografisi yapılmamışbr. Bak. Elbaru, Daifu'l-Cıimi'is-sağir (1402)

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre ResuIullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#19,452
Cömerdin hatasını bağışlayın! Çünkü cömert, ne zaman düşecek olsa, Allah onun elinden tutar!"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10697; * Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Senedinde tanımadığım raviler bulunmaktadır.1 Hadisi Haraiti, el-Mekarimu'l-Ahltik'ta (282; Müntehab el-Hafız es-Selefi) İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resfilullah (sallallahu aleyhi vesellem.) şöyle buyurmuştur: "Cömerdin hatasını bağışlayın! Çünkü cömert, ne zaman düşecek olsa, Allah onun elinden tutar!" ifadesiyle rivayet etmiştir. Senedinde bulunan Leys b. Ebi Süleym zayıftır.

Zeyd b. Sabit'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)şöyle buyurmuştur:

#19,451
"Allah'ın hadlerinden bir haddi uygulamak hariç, til-i cenap kimselerin hatalarını bağışlayın!"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10696; Derim ki: Hadisin tamamı, Kabir Ziyareti bahsinde yer almıştır. * Hadisi Taberani, M. es-Sağir'de rivayet etmiştir. Senedinde bulunan Muhammed b. Kesir b. Mervan el-Fihri zayıftır .

Abdullah (b. Mes'ud)'un bildirdiğine göre Resullah (sallallahu aleyhi vesellem)şöyle buyurmuştur:

#19,450
"Al-i cenap kimselerin hatalarını görmezden gelin!"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10695; * Hadisi Taberani, Muhammed b. Asrm'dan, o da Abdullah b. Muhammed b. Yezid er-Rifai'den rivayet etmiştir. Bu iki raviyi tanımıyorum. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir.

Abdullah (b. Mes'ud)'un bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#19,449
"Cömerdin hatasını bağışlayın! Çünkü o, düşeceği zaman, Allah onun elinden tutar!"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10694; * Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Senedinde bulunan Bir b. Ubeydillah ed-Darisi zayıftır. 1 Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta (1221) rivayet etmiş ve: "Bu hadisi A'meş'ten sadece Muhammed b. Humeyd rivayet etti. Bişr, hadisi rivayette tek kaldı" demiştir.

Sa' d anlatıyor:

#19,448
Bir yolculukta Hz. Peygamber'le (sallallahu aleyhi vesellem) beraber bulunuyorduk, yanımızda biraz hurma vardı. Safvan: "Bu hurmadan bana ver, yiyeyim!" dedi. Ben: "Bu hurma azdır. Üstelik hurmayı istemeyeceğinden de emin değilim! Mola verdikleri zaman herkesle birlikte yersin!" dedim. Safvan: "Bana yedir! Zira açlık beni helak edecek!" deyip maruz kaldığı açlığın boyutunu anlattı. Buna rağmen ona hurma vermeyi reddettim. Bunun üzerine Safvan, üzerinde hurma yükü bulunan devenin dizlerinin damarlarım keserek sakatladı. Bu durum Allah' ın Resülü' ne (sallallahu aleyhi vesellem) ulaşınca: "Safvan 'a söyleyin gitsin!" buyurdu. Safv!n, o gece Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) ashabını dolaşmaktan uyumadı. En son Ali' nin yanına gelip: "Nereye gideyim? Küfre mi döneyim?" dedi. Bunun üzerine Ali, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına gelip durumu haber verince: "Safvan'a söyleyin gelsin!" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10693; * Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir.

Nu'man b. Beşir'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#19,447
"Kim had cezası gerekmeyen bir şeyde had cezası uygularsa haksızlık yaparak aşırıya gitmiş olur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10692; * Hadisi Taberini rivayet etmiştir. Senedinde bulunan Muhammed b. el-Hüseyn elFeddad ve Mis'er'in dayısı Velid b. Osman'ı tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.

Başka bir rivayette Zeyd b. Erkam der ki: Derim ki:

#19,445
Yahudilerden bir adam, Hz. Peygamber' e sihir yaptı. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) bundan dolayı birkaç gün hasta kaldı. Bu arada yanına Cibril gelip: "Yahudilerden bir adam birkaç düğüm atarak sana sihir yaptı" dedi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) onu çıkarmak üzere Hz. Ali' yi gönderdi; o düğümleri (sihri) çıkardı. Düğümlerden her birini çözdüğünde biraz daha iyileştiğini hissediyordu .... Hadis, önceki gibi devam ediyor.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10691; Nesai, bu hadisi kısa metniyle irad etmiştir. * Hadisi Taberani, birkaç senedle rivayet etmiştir. Bir tanesinin ravileri, Sahlh'in ravileridir. Daha önce Tıp bahsinde Hz. Aişe'nin cariyesiyle ilgili kıssası geçmişti. 1Hadisi Taberaru el-Mu'cemu'l-kebir'de (5016) rivayet etmiştir. Bak. en-Nesei (7/112113

Zeyd b. Erkam anlatıyor:

#19,443
Devamlı Hz. Peygamber'in yanına gelen bir adam Resulullah'a (sallallahu aleyhi vesellem)birkaç düğüm atıp (sihir yapıp) Ensar' dan bir adamın kuyusuna attı. (Allah'ın Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) bu sihirden dolayı rahatsızlanınca) kendisini ziyaret etmek üzere yanına iki melek geldi. Bu meleklerden bir tanesi başucunda, diğeri ayaklarının yanında oturdu. Meleklerden biri: "Hastalığının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorunca diğeri: "Bir süredir yanına giren o adam sihir yapıp, Ensar' dan birisinin kuyusuna atmıştır. Birini gönderse suyun sarardığını görecektir" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) bir adam göndererek (sihir yapılan) o düğümleri kuyudan çıkarıp çözdü. Böylece Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) iyileşti. Daha sonra o adam Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi veseUem) yanına geldi; Resulullah (sal1allahu aleyhi vesellem) ona bu yaptığından dolayı bir şey söylemedi ve onu azarlamadı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10690;

İbn Ömer anlatıyor:

#19,442
Hz. Peygamberin (sallallahu aleyhi vesellem) hanımı Hafsa'nın bir cariyesi Hafsa'ya sihir yaptı ve ona sihir yaptığını itiraf etti. Bunun üzerine Hafsa, Abdurrahman b. Zeyd' e cariyeyi öldürmesini emretti; Abdurrahman da cariyeyi öldürdü. Bunun üzerine Hz. Osman, Hafsa'nın bu yaptığını uygun bulmadı. Abdullah (b. ômer), Osman'ın yanına geldi ve o cariyenin Hafsa'ya sihir yaptığını itiraf ettiğini söyledi. Osman, Hafsa'nın, hakime müracaat etmeden öyle bir şey yapmasını uygun bulmamıştı (yani cezayı uygulamak fertlerin işi değil hakimin işidir).

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10689; * Hadisi Taberani, lsmail b. Ayyaş'ın Medinelilerden rivayetiyle aktarmıştır. Bu kanal zayaftır. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1Hadisi Taberaru el-Mu'cemu'l-keblr'de (23/187) rivayet etmiştir.

Vasile'nin bildirdiğine göre Allah'm Resülü (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#19,441
"Kim bir zimmıye zina iftirasında bulunursa kıyamet günü ateşten kırbaçla ona had uygulanır." Mekhul' e: "Bu konuda söylenen en kötü söz nedir?" diye sorunca: "Ona «Ey kafirin evladı!» denilmesidir" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10688; * Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Senedinde. bulunan Muhammed b. Mihsan elUkkaşi metruktur. 1 Hadisi Taberani el-Mu'cemu1-kebir'de (22/57) rivayet etmiştir. Muhammed b. Mihsan yalancıdır.

Ebu Osman en-Nehdi der ki:

#19,440
Ebu Bekre, Nafi' ve Şibl b. Ma'bed, (üçü birlikte) Muğire b. Şu'be aleyhine sürme milinin sürmeliğe girdiği gibi (zina ettiğine dair) gördüklerine şahitlik ettiler. Bu arada Ziyad geldi. Hz. Ömer: "Sadece hak (doğru) şahitlik yapan bir adam geldi" dedi. Ziyad: "Beni şaşırtan kötü bir görüntü gördüm" deyince ômer, onlara iftira haddi uyguladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10687; * Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir.

Abdullah b. Mes'ud:

#19,439
"Sadece iki şeyde had cezası vardır: Kişinin babasının nesebinden çıkarılması ve iffetli bir kadına (zina ettiğine dair) iftira edilmesi" demiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10686; * Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Ancak Kasım, dedesi Abdullah'tan (hadis) işitmemiştir. Lakin ravileri, güvenilir kimselerdir.2 Hadisi Taberam el-Mu'cemu'l-kebrr'de (8933) rivayet etmiştir.

Amr b. Şuayb, babasından, dedesinin (Abdullah b. Amr'ın) şöyle dediğini nakletmiştir:

#19,438
Allah'ın Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) kendi aralarında (eşine zina isnat edip de kendisinden başka şahitleri olmayan kişinin eşiyle karşılıklı yem.in etmeleri olan) lian yapan eşlerin çocuğunun; annesine varis olacağı gibi annesinin de o çocuğa varis olacağına hükmetmiştir. Ayriyeten kim o kadına zina iftirası atarsa veya o çocuğa "veledi zina" diye hitap ederse seksen değnek vurulmasına hükmetmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10685; * Hadisi Ahmed, İbı:ı İshak kanalıyla rivayet etmiştir. Amr b. Şuayb'ı zikretmiştir ki, eğer bununla açıkça hadisi işittiğini kastediyorsa hadisin ravileri, güvenilir kimselerdir. Değilse bu, İbn ishak'ın an'ane yoluyla rivayet ettiği hadistir. Zira İbn İshak müdellistir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.1 Hadisi Ahmed (7028) rivayet etmiştir.

İbn Abbas bildiriyor:

#19,437
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Aişe'ye iftira edenlerin her birine seksen değnek vurdu(rdu)."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10684; * Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Senedinde bulunan Muhammed b. es-Saib elKelbi hadis uydurucusudur. Aişe'nin menakıbında kıyamet günü onlara had cezası uygulanacağı hakkında İbn Abbas'ın hadisi vardır.3 Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de (23/163) rivayet etmiştir.

Ebu'l-Yusr'un bildirdiğine göre: Allah'ın Resulü (sallallahu aleyhi veıellem) Aişe'ye:

#19,436
Ey Aişe! Yüce Allah beraatını indirdi" deyince Aişe: "Hamd Allah' a! Sana değil!" dedi. Sonra Resulullah (sallallahu aleyhi vesellern) Aişe'nin yanından çıkıp Abdullah b. Ubeyy'e haber gönderdi ve ona kazf (iffetli kadına iftira) haddini iki defa uyguladı. Mistah ve Harnne'ye de haber gönderdi ve onlara da had cezası uyguladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10683; * Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Senedinde bulunan İsmail b. Yahya et-Teymi hadis uydurucusudur. 2 Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de (23/124) rivayet etmiştir.

Huzeyfe'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#19,435
"Muhsan (evli) iffetli bir kadına iftira etmek yüz yıllık ameli yok eder!"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10682;* Hadisi Taberani ve Bezzar rivayet etmiştir. Senedinde bulunan Leys b. Ebi Süleym zayıftır. Ama hadisi hasen sayılır. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir.1 Hadisi Bezzar (105) rivayet etmiş ve: "Hadisi sadece Leys'in merfil olarak naklettiğini biliyoruz. Leys'ten sadece Musa b. Eymen rivayet etmiştir. Hadisi bir topluluk Ebii İshak'tan mevkuf olarak aktarmıştır." demiştir

Ebu Macid el-Hanefi anlatıyor:

#19,434
Bir adam bir yeğenini sarhoş olduğu halde Abdullah'm yanına getirip: "Bunu sarhoşken yakaladım" dedi. Bunun üzerine Abdullah (b. Mes'ud): "Onu sarsın, sallayın ve içki kokusunu çıkarın" dedi. Kuvvetli bir şekilde hareket ettirip sallandı; şarap kokusu hissedilince Abdullah, onun hapse atılmasını emretti. Ertesi günde onu hapisten çıkarıp bir sopa getirilmesini emretti. Sopada bulunan küçük çubuklar alındı ve kırbacın ucu eğrildi. Sonra cellada: "Vururken elini geri çek ve her organa hakkını ver" dedi. Cellat ona çok şiddetli olmayan vuruşlarla vurdu. Ona bir kaban (veya gömlek) ve şalvar giydirdi. .. Hadis aslında devam ediyor. Daha önce hırsızlığın haddi bahsinde geçmişti.

* Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Ebu Macid zayıftır.1 Hadis mükerrerdir (10659)

İbn Büreyde'nin bildirdiğine göre babası şöyle demiştir:

#19,372
Maiz b. Malik, Hz. Peygamber'in yanına geldi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onu geri çevirdi. Sonra: "Ağzının kokusunu alın! (yani onu sallayarak ağzının içki kokup kokmadığını öğrenin)" buyurdu. Nitekim öyle yaptıktan sonra onu recmetti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10680; * Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir. 3 Hadisi Bezzar (1564) rivayet etmiştir.

Ebu Cafer (el-Bakır) der ki:

#19,371
"Hz. Ali, içki içen Kureyş'ten bir adama had cezası olarak iki uçlu bir kırbaçla kırk kırbaç vurdu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10679; * Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Ancak Ebu Cafer, Hz. Ali'den hadis işitmemiştir.2 Hadisi Ebu Ya'la (599) rivayet etmiştir

İmran b. Husayn der ki: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem),

#19,370
ayakkabılarla ve hurma dallarıyla kırk değnek vurdurmuştur!"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10678; * Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Senedinde bulunan Amr b. Ubeyd, habis, yalana ve metruktur.1 Hadisi Taberaru el-Mu'cemu'l-kebir'de (18/173) rivayet etmiştir.

Abdurrahman b. Ezher ez-Zühri, babasından nakletmiştir:

#19,369
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Hayber' deyken yanına içki içen bir adam getirildi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) onun yüzüne toprak serpti. Sonra ashabına, o adama ayakkabılarıyla ve ellerinde bulunan diğer şeylerle vurmalarını emretti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onlara: "Onu kaldınn!" buyuruncaya kadar vurmaya devam ettiler. "Onu kaldırın" deyince vurmaktan vazgeçtiler. Allah'ın Resulü (sallallahu aleyhi vesellem)vefat edinceye kadar bu, onun sünneti olarak devam etti. Sonra Ebu Bekr, içkiden dolayı kırk değnek vurdurdu. Daha sonra Ömer, hilafetinin ilk sıralarında kırk değnek, hilafetinin sonlarına doğru seksen değnek vurdurdu. Sonra Osman, hilafeti sırasında kırk değnek olarak haddi uyguladı. Sonra Muaviye, seksen değnek olarak haddi uyguladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10676; * Hadisi Taberani, Ebu't-Tahir b. es-Serh yoluyla rivayet etmiştir ki bu zat, "Dayımın kitabında "Ukayl'dan ... " buldum" diyerek (yani vicade yoluyla) nakletmiştir. Bahsettiği dayısı, güvenilir bir ravi olan Abdurrahman b. Abdilhamid b. Salim'dir. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir.1 Hadisi Taber8ni el-Mu'cemu'l-kebir'de (1003) ve el-Mu'cemu'l-eosat'ta (1937) rivayet etmiştir.

Cabir b. Abdillah'ın bildirdiğine göre

#19,368
daha önce üç defa içki içen Nuayman, Hz. Peygamber'in (sallalahu aleyhi vesellem) yanına getirildi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona had cezası uygulanmasını emretti. Dördüncü defa içki içip getirildiğinde bir daha had cezası uygulanmasını emretti. Bu uygulama, öldürme hükmünü nesh etmiş (kaldırmış) oldu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10675;* Derim ki: Hadisi Tirmizi "Bu, öldürme hükmünü nesh etmiş (kaldırmış) oldu" ifadesi olmaksızın ve Nuayman ismini zikretmeden rivayet etmiştir. Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. 3 Hadisi Bezzar (1562) rivayet etmiş ve: "Bu hadisi İbn İshak'tan başka kimsenin rivayet ettiğini bilmiyoruz" demiştir. Tirmizi onun hadisini muallak olarak (2/330) zikretmiştir.

Aynı hadisi Ebu Ya'Ia,

#19,367
"İbn Ömer «İçkin nedir? (Neden yapılmıştır?)» diye sorunca: «Kuru üzüm ve hurmadandır» dedi" ilavesiyle nakletmiştir.2

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10674; Hadisi Ebu Ya'la (5783) ve Ahmed (2/46) rivayet etmiştir.

İbn Ömer'in bildirdiğine göre

#19,366
Hz .. Peygamber'e bir sarhoş getirildi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)ona içki içme cezasını uyguladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10673; * Hadisi Ahmed, Necrani yoluyla ibn Ömer'den rivayet etmiştir. Bu raviyi tanımıyorum. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir.1 Hadisi Ahmed (2/25-51) rivayet etmiştir.

Ümmü Habibe binti Ebi Süfyan bildiriyor:

#19,365
Yemen'den birtakım insanlar Hz. Peygamber'in yanına geldiler. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) onlara namazı, sünnetleri ve farzları öğretti. Sonra: "Ya Resülallah! Bizim buğday ve arpadan yaptığımız bir tür içeceğimiz vardır" dediler. Allah'ın Resülü (sallallahu aleyhi vesellem): "Gubeyrıi mı?" diye sorunca: "Evet" dediler. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Onun tadına bakmayın (yani içmeyin)!" buyurdu. İki gün sonra aynı hususu O(na tekrar sordular. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Gubeyrıi mı?" diye sorunca: "Evet" dediler. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Onun tadına bakmayın (yani içmeyin)!" buyurdu. Daha sonra ülkelerine dönecekleri gün tekrar bu hususu O' na sorduklarında yine Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Gubeyrıi mı?" diye sorunca: "Evet" dediler. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Onun tadına bakmayın (yani içmeyin)!" buyurdu. Bunun üzerine etraftakiler: "Bu insanlar bunu bırakmaz!" deyince: "Onu içmeyi bırakmayanın boynunu vurun!" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10672; * Hadisi Ahmed, Ebu Ya'la ve Taberani rivayet etmişlerdir. Senedinde bulunan ibn Lehia'nın kendisinde zayıflık bulunmasına rağmen hadisi hasendir. Ahmed'in diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. ı Hadisi Ahmed (6/427), Ebu Ya'la (7147) ve el-Mu'cemu'l-kebfr'de (23/242-246) Taberini rivayet etmiştir. Senedinde bulunan Derrac Ebu's-Semh hakkında menfi görüş vardır.

Muaviye b. İyad b. Gutayf, babasından, babası da dedesinden Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#19,364
"Bir adam içki içerse ona had cezası uygulayın! İçmeye devam ederse bir daha had cezası uygulayın! Yine içmeye devam ederse bir daha had cezası uygulayın! Tekrar içmeye devam ederse onu öldürün!"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10671; * Hadisi TaberAni ve Bezzar rivayet etmiştir. Ravileri, güvenilir ravilerdir. 2 Hadisi Taberani,. el-Mu'cemu'l-keblr'de (18/264) ve Bezzir (1563) rivayet ebniştir. Bezzar: "Ôutayfın bundan başka hadis rivayet ettiğini bilmiyoruz" demiştir. Senedlerinde bulunan İsmail b. Ayyaş'ın Şaınlılardan rivayet ettiği hadisler dışındaki rivayetleri zayıfbr. Bak. Şerhu'l-Müsned (9/61-62) Sahabenin adındaki ihtilafa işaret edilmiştir.

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#19,363
"Kim içki içerse ona had cezası uygulayın! İçmeye devam ederse bir daha had cezası uygulayın! Yine içmeye devam ederse bir daha had cezası uygulayın! (Üç defa had uygulandıktan sonra) tekrar içmeye devam ederse dördüncüde onu öldürün!" Abdullah: "(Had uygulanmasına rağmen) üç defa içki içen (içmeye devam eden) birini getirin onun boynunu vurayım!" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10670; * Hadisi Taberani birçok yol ve ravilerle rivayet etmiştir. Buradaki yolun ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 Hadisi Taberini, el-Mu'cemu'l-kebir'de (7244), Ahmed (4/388-389) ve Hakiın, Müstedrek'te (4/372) rivayet etmiştir. Hakikı, Müslim şartıyla hadisin sahih olduğunu söylemiştir Zehebi de bu hükmü onaylamıştır.

Şerid'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#19,362
"Sizden biri içki içerse ona had cezası uygulayın! İçmeye devam ederse bir daha had cezası uygulayın! Yine içmeye devam ederse bir daha had cezası uygulayın! (iiç defa had uygulandıktan sonra) tekrar içmeye devam ederse dördüncüde onu öldürün!"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10669; * Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Senedinde bulunan Abdullah b. Utbe b. Urve b. Mes'ud es-Sakafi'yi tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir ravileridir.

Halid b. Cerir, babasından Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#19,361
"Kim içki içerse ona had cezası uygulayın! İçmeye devam ederse bir daha had cezası uygulayın! Yine içmeye devam ederse bir daha had cezası uygulayın! (Üç defa had uygulandıktan sonra) tekrar içmeye devam ederse dördüncüde onu öldürün!"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10668; * Hadisi Taberani rivayet etmiş olup senedinde zayıf sayılan Davud b. Yezid el-Evdi bulunmaktadır.1 Hadisi Taberaru el-Mu'cemu'l-kebir'de (2397-2398) rivayet etmiştir. Davıid b. Yezid el-Evdi hakkında, kendisini cerh etmeyecek şekilde bir görüş beyan edilmiştir. Şu'be ondan hadis rivayet etmiştir ki o, sadece güvenilir ravilerden hadis rivayet ederdi. Zevfildden buraya istidrak edilenlerden: Muhammed b. el-Hanefiyye, babasından (yani Hz. Ali' den) bildiriyor: "Res\ılullah (sallallah.ı aleyhi vese11emı içki içmede had cezası olarak seksen değnek vurdurmuştur" Hadisi Taberaru, el-Mu'cemu'l-evsarta (351) rivayet ebniş ve: "Bu hadis Muhammed b. el-Hanefiyye' pen sadece bu senedle rivayet edilmiştir. İbn Lehia hadisi rivayette tek kalmıştır" demiştir. Senedinde hadis uydurucusu sayılan Taberani'nin hocası Ahmed b. Rişdin bulunmaktadır.

Ebi Bişr anlatıyor:

#19,360
Yezid b. Ebi Kebşe, Şam'da hutbe okurken şöyle dediğini duydum: Hz. Peygamber' in ashabından biri, Abdulmelik b. Mervan'la içki hakkında konuşuyordu. Sahabi, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) içki hakkında şöyle buyurduğunu nakletti: "Bir kişi içki içerse ona had cezası uygulayın! Bir daha içerse tekrar had cezası uygulayın! Bir daha içerse tekrar had cezası uygulayın! (Üç defa had uygulandıktan sonra) tekrar içerse dördüncüde onu öldürün!"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10667; * Hadisi Taberani rivayet etmiş olup senedinde zayıf sayılan Mesleme b. Ali bul* Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. Yezid b. Ebi Kebşe'yi İbn Hibban güvenilir saymıştır. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir. 2 Hadisi Ahmed (5/369) rivayet etmiştir.

Ashabdan olan Şurahbil b. Evs'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#19,359
"Kim içki içerse ona had cezası uygulayın, tekrar. içerse tekrar had cezası uygulayın, bir daha içerse tekrar had cezası uygulayın, tekrar içerse onu öldürün!" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10666; * Hadisi Ahmed ve Taberani rivayet etmiştir. Senedinde İmran b. Mihmer -veya Mihber- bulunmaktadır ki; bu raviyi tanımıyorum. Diğer ravileri, Sahlh'in ravileridir. 1 Hadisi Ahmed (4/234) ve Taberaru el-Mu'cemu'l-kebir'de (620) rivayet ebniştir. Senedinde İmran b. Muhammed değil de Nimran b. Muhammed (?) bulunmaktadır ki; bu ravi güvenilir ravidir. Bak. Şerhu'l-Müsned (9/57-58)

Abdurrahman b. Zeyd b. Hafid' in bildirdiğine göre babası,

#19,358
Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) kapkaççılığı ve yağmalamayı yasakladığını işittiğini söylemiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10664-65; * Hadisi Ahmed ve Taberani rivayet etmiştir. 2 Hadisi Ahmed (4/117, 5/193) ve el-Mu'cemu'l-kebir'de (5264) Taberani rivayet etmiştir. Başka bir rivayette "nuhbe" (kapıp kaçırma) yerine "musle" (organlarını kesmek suretiyle ölüye kötü muamelede bulunmak) ifadesi geçmektedir. * Hadisin senedinde bir ravinin adı zikredilmemiştir.3Hadis mükerrerdir (10497)

Yusuf b. Ya'ktib, Muhammed b. Hatib veya b. el-Haris'den bildiriyor:

#19,357
Abdullah b. ez-Zübeyr zikredilince: "Emir (halife) olmayı çok istemişti" dedi. Ben: "Neden öyle diyorsun?" deyince şu karşılığı verdi: Hz. Peygamber' e bir hırsız getirildi. Allah' ın Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) hırsızın öldürülmesini emredince: "Ama hırsızlık yaptı" denildi. Restilullah (sallallahu aleyhi vesellem): "O zaman elini kesin!" buyurdu. Daha sonra aynı kişi, Ebu Bekr zamanında hırsızlık suçuyla getirildi. Bu arada daha önce ayakları kesilmişti. Ebu Bekr: "Senin için Resülullah'ın (sallallahu aleyhi veaiem) öldürülmeni emrettiği günkü hükümden başkasını bulamıyorum. Zira Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) senin durumunu daha iyi biliyordu" dedi. Sonra içlerinde benim bulunduğum Muhacir çocuklarından bir kısım gençlere o hırsızı öldürmeyi emretti. O zaman Abdullah b. ez-Zübeyr: "Beni emir seçin" dedi. Biz de onu başımıza emir seçip o hırsızı Baki mezarlığına götürdük ve onu öldürdük.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10663; * Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir. Ancak Yusuf b. Ya'kub'un sahabeden işittiğine dair hiçbir bilgi bulamadım.1 Hadisi Ebu Ya'la (28) ve el-Mu'cemu'l-kebir'de (3409) Taberaru rivayet etmiştir. Senedinde Yusuf b. Sa'd Ebu Ya'kub-Yfisuf b. Ya'kfib değil- bulunmaktadır. Bu şekilde sened sahih ve muttasıl olur. Bu hatanın menşei Heysemi'nin Ebu Ya'la nüshasındandır. Çünkü onda "Yusuf Ebu Ya'kub yerine Yusuf b. Ya'kub'dan" geçmektedir. Allah daha doğrusunu bilir.

Ebu Hureyre der ki:

#19,356
Resülullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) bir hırsız getirilip: "Bu hırsızlık yaptı!" dediler. Allah'ın Resulü (sallallahu aleyhi vesellem): "Onun bunu yapacağını sanmıyorum!" buyurdu. Adam: "Ya Resulallah! Bilakis yaphm!" deyince: "Onu götürün, elini kestikten sonra kanın kesilmesi için kanlı yeri dağlayın sonra yanıma getirin!" buyurdu. Adam götürülerek eli kesilip dağlandıktan sonra Hz. Peygamber'in yanına getirildi. Resulullah (sallallahu aleyhi veıellem): "Allah'a tövbe et!" buyurunca adam: "Allah' a tövbe ettim!" dedi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veıellem~ "Allah tövbeni kabul etsin! Allahım! Onun tövbesini kabul eyle!" diye dua etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10662; * Hadisi Bezzar, şeyhi Ahmed b. Eban el-Kuraşi'den rivayet etmiştir. İbn Hibban onu güvenilir saymıştır. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 Hadisi Bezzar (1560) rivayet ebniş ve: "Ebii Hureyre'den sadece bu senedle rivayet edildiğini biliyoruz" demiştir.

Abdullah b. Abbas'ın bildirdiğine göre:

#19,355
Safvan b. Umeyye Medine' ye gelip Mescid' de yattı ve başının altına ipekten siyah çizgili elbise koydu. Bir hırsız gelip bu elbiseyi çaldı. Hırsız yakalanıp Hz. Peygamberin (sallallahu aleyhi veselleın) yanına getirilince elinin kesilmesini emretti. Safvan: "Ya Resulallah! Elbise onun olsun.!" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellern): "Hırsız yanıma getirilmeden önce bunu söyleseydin ya!" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10661; * Hadisi Taberani rivayet etmiş olup senedinde Ya'kub bin Humeyd bulunmaktadır ki: İbn Hibban ve başkaları güvenilir sayarken, Nesai ve diğerleri onu zayıf saymışlardır. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 Hadisi Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr'de (10978) rivayet etmiştir.

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)

#19,338
devrinde bir kadın hırsızlık yaptı. Kendilerinden hırsızlık yaptığı kişiler kadını (yakalayarak) Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına getirip: "Ya Resulallah! Bu kadın bizden bir şeyler çaldı" dediler. Kadının akrabaları: "Onu kurtarmak için fidyesini veririz!" deyince Allah'ın Resulü (sailallahu aleyhi veıellem): "Onun elini kesin!" buyurdu. Akrabaları: "Elinin kesilmemesi karşılığında beş yüz dinar fidye veririz!" dediler. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Elini kesin!" buyurdu. Kadının sağ eli kesilince: "Ya Resulallah! Tövbe etsem tövbem kabul olur mu?" dedi. Allah'ın Resulü (sallallahu aleyhi veselleın): "Evet, sen bugün günahından annenden doğmuş gibi temizlenmiş oldun!" buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah: "Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz, Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir" (Maide Sur. 39) ayetini indirdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10660; * Hadisi Ahmed olarak rivayet etmiş olup senedinde İbn Lehia bulunmaktadır ki; bu ravi zayıf olduğu halde hadisi hasen sayılmıştır. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.

Ebi Macid el-Hanefi anlatıyor:

#19,336
Bir adam bir yeğenini sarhoş olduğu halde Abdullah (b. Mes'ud)'un yanına getirip: "Bunu sarhoşken yakaladım" dedi. Bunun üzerine Abdullah: "Onu hareket ettirin, sallayın ve içki kokusunu çıkarın" dedi. Kuvvetli bir şekilde hareket ettirip sallandı; şarap kokusu hissedilince Abdullah, onun hapse ahlmasıru emretti. Ertesi günde onu hapisten çıkarıp bir sopa getirilmesini emretti. Sopada bulunan küçük çubuklar alındı ve kırbacın ucu eğrildi. Sonra cellada: "Vururken elini geri çek ve her organa hakkını ver" dedi. Cellat ona çok şiddetli olmayan vuruşlarla vurdu. Ona bir kaban (veya gömlek) ve şalvar giydirdi. Sonra suçlunun amcası: "Yetimin sorumlusu olmak ne kötüdür! Zira ne tam terbiye verebildim. Ne de kötülüğü gizleyebildim" dedi. Sonra: "Ey Ebft Abdirrahman! Bu benim yeğenimdir; oğlum için üzüldüğüm gibi onun için üzülürüm!" dedi. Bunun üzerine Abdullah: "Muhakkak ki Yüce Allah affetmeyi sever! Bununla birlikte hiçbir valiye had gerektiren bir suç getirildiğinde uygulamaması uygun düşmez! Mutlaka uygulamalıdır!" dedikten sonra Resulullah'tan (sailallahu aleyhi vesellem) bir hadisi aktarmaya başladı. "Müslümanlar içinde ilk olarak Ensar' dan bir adama el kesme cezası uygulandı. Hz. Peygamber' e (sailallahu aleyhi vesellem): "Bu adam hırsızlık yaph!" denildi..." deyip daha önce zikredilen hadise benzer bir hadis aktardı. ı

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10659; * Ravilerinden Ebu Macid zayıftır. 1 Hadisi Taberaru el-Mu'cemu'l-kebir'de (8572) rivayet etmiştir.

Başka bir rivayette Ebu Micid der ki

#19,335
Bir adam İbn Mes'ud'a bir yeğenini getirdi ve: "Bu benim yeğenim; içki içti!" dedi. Abdullah: "İslam' da ilk uygulanan haddi biliyorum. Bir kadın hırsızlık yaptı ve eli kesildi" deyip bir önceki hadisin benzerini zikretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10658; * Hadisin bütününü Ahmed rivayet etmiştir. Ebu Ya'la ise kadının durumunu muhtasar bir şekilde aktardı. Ebu Macid el-Hanefi zayıftır.2 Hadisi Ahmed (3711) rivayet etmiştir.

Ebu Macid el-Hanefr den bu manada gelen başka bir rivayette şu ifade geçmektedir:

#19,334
"Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yüzünde sanki onun için bir üzüntü belirdi. Yüzüne toprak serpilmiş gibi oldu."1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10657; * Hadisi Taberani rivayet etmiş olup senedinde zayıf sayılan Mesleme b. Ali bulunmaktadır. ı Hadisi Ahmed (4169) rivayet etmiştir.

Ebu Macid el-Hanefi bildiriyor:

#19,333
Beraber oturduğum Abdullah (b. Mes'ud) anlath: Allah'ın Resulü'nün (sallallahu aleyhi vesellem) ilk elini kestiği adanu habrlıyorum. Bir gün bir hırsız getirildi; elinin kesilmesini emretti. Sanki Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) yüzünde onun için bir üzüntü belirdi. İnsanlar: "Ya Resulallah! Sanki onun elini kesmekten hoşlanmanuş gibisin!" dediler. Resfil.ullah (sallallahualeyhiveseUem)şu karşılığı verdi: "Beni ne engelleyebilir? Kardeşinizin aleyhine şeytana yardımcı olmayın. Zira lidere düşen, kendisine bir suç getirildiğinde o suça uygun cezanın uygulanmasını sağlamasıdır. Şüphe yok ki Yüce Allah affedendir, affetmeyi sever! (Yüce Allah şöyle buyuruyor) "Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." (Nur Sur. 22)

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10656;* Hadisi Ahmed rivayet etmiştir.2 Hadisi Ahmed (3977-4168) ve Ebu Ya'la (5150) rivayet etmiştir.

İsmet der ki

#19,332
Restllullah (sallallahu aleyhi vesellem) zamanında bir köle hırsızlık yaptı. Durumu Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) arz edildi. Reslllullah (sallallahu aleyhi vesellem) onu affetti. Sonra ikinci defa hırsızlık yaptı ve durumu tekrar O'na arz edildi. Tekrar Reslllullah (sallallahu aleyhi vesellem) onu affetti. Sonra üçüncü defa hırsızlık yaptı ve durumu Hz. Peygamber' e arz edildi. Bu defa da onu affetti. Dördüncü defa hırsızlık yaptı ve durumu Reslllullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) arz edildi. Tekrar Hz. Peygamber onu affetti. Sonra beşinci defa hırsızlık yaptı; durumu Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) arz edildiğinde elini kesti(rdi). Sonra altıncı defa hırsızlık yaptı; durumu Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) arz edilince bu sefer ayağını kesti(rdi). Sonra yedinci defa hırsızlık yaptı; durumu bir daha Resulullah'a (sallallahu aleyhi vesellem)arz edilince diğer elini kesti(rdi). Sonra sekizinci defa hırsızlık yaptı; durumu Hz. Peygamber' e · (sallallahu aleyhi vesellem) arz edilince diğer ayağını kesti ve: 11 Dörde karşılık dört!" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10655; * Hadisi Taberani rivayet etmiş olup senedinde zayıf sayılan Fadl b. el-Muhtar bulunmaktadır.1Hadisi Taberaru, el-Mu'cemu'l-/cebir'de (17/172) rivayet etmiştir. Senedinde hadis uydurmakla suçlanan Taberani'nin hocası Ahmed b. Rişdin bulunmaktadır.

Kasını der ki:

#19,331
Abdullah (b. Mes'tld), Irak'a geldiğinde Sa'd b. Ebi Vakkas, kasrı (hükümet konağını) inşa etmişti. Hurmacılar için bir de mescid yaphnnıştı. Sa' d, namaz vakitlerinde o mescide çıkardı. Abdullah, beytülmalin yönetimini ele alınca bir adam beytülmalin duvarını deldi. Ama adamı yakaladılar. Bu hususta Abdullah (bunun hükmünü sormak için) ômer' e mektup yazdı. Hz. Ömer, Abdullah' a: "Adamın elini kesme! Mescidin yerini değiştir ve beytülmali kıble tarafına al! Çünkü mescitte devamlı namaz kılanlar bulunur (böylece beytülmalden kimse hırsızlık yapamaz)!" diye cevap gönderdi. Nitekim Abdullah, mescidin yerini değiştirdi ve bu uygulamayı yaptı. Sa' d' ın inşa ettiği kasır şadırvan şeklindeydi; imam orada dururdu. Abdullah onun yıkılmasını emretti. Böylece imamın yeri insanların durduğu yerle aynı seviyeye gelmiş oldu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10654;* Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Ancak Kasım dedesinden (hadis) işitmemiştir. Ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 Hadisi Taberaru el-Mu'cemu'l-kebir'de (8949) rivayet etmiştir.

Kasım der ki:

#19,329
Abdullah (b. Mes'ud)'a hırsızlık yapan, fakat henüz hayız görmeyen bir cariye getirildi; elini kestirmedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10653; * Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Ancak Kasım b. Abdirrahman b. Abdillah b. Mes'ud, dedesinden (hadis) işitmemiştir. Lakin ravileri, Sahih'in ravileridir.2 Hadisi Taberaru el-Mu'cemu'l-kebir'de (9198) rivayet etmiştir. Senedinde bulunan Ebu Nuaym b. Dırlir b. Sard zayıftır.

Hemmam b. el-Haris'in bildirdiğine göre-

#19,328
İbnu'l-Mukarrin, Abdullah b. Mes'ud'a: "Ey Ebu Abdirrahman! Ben bir sene boyunca yatağımda yatmayacağım, diye yemin. etmiştim! (bunun hükmü nedir?)" diye sordu. Abdullah: "Ey iman edenleri Allah'ın size helAI klldığı iyi ve temiz nimetleri (kendinize) haram etmeyin ve (Allah'ın koyduğu) smırlan aşmaymn. Çünkü Allah, haddi a~nlan sevmez." (Mfilde Sur. 87) ayetini okuduktan sonra "Yemininin kefaretini ver ve yatağında yat!" dedi. Adam: "Benim halim vaktim yerinde" deyince: "O zaman köle azad et!" dedi. Adam: "Bir kölem diğer bir kölemin elbisesini (kabanını) çaldı" deyince: "Malının bir kısmı, diğer bir kısmını çalınış. ôyle olunca el kesme cezası uygulanmaz!" dedi. Adam: "Cariyem zina yaptı" dedi. "Ona had cezası uygula" dedi. Adam: "Ama henüz muhsan (evli) değildir!" deyince: "Müslüman olması onun için ihsandır (namustur)" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10652; * Hadisi Taberani değişik senedlerle rivayet etmiştir. Bunun ve diğerlerinin ravileri Sahih'in ravilerdir.1 Hadisi Taperaru el-Mu'cemu'l-kebir'de (9693) rivayet etmiştir.

İbn Ömer'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#19,325
"Ağılların dışında bulunan (korumasız) sürüde el kesme cezası yoktur. Urün harmana getirilip korunmadıkça onda da el kesme cezası yoktur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10651;* Hadisi Taberani rivayet etmiş olup senedinde Abdullah b. Said b. Ebi Said bulunmaktadır ki; bu ravi metruktur.2 Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de (13298) rivayet etmiştir.

Cabir b. Abdillah'ın bildirdiğine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)

#19,159
devrinde bir cariye üç dirhem meblağına ulaşmayan küçük bir şarap kırbası çalmıştı da Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) onun elini kesmemişti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10650; * Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Senedinde Ebu Havmel bulunmaktadır ki Zehebi, onun tanınmadığını söylemiştir. 1 Hadisi Bezzar (1561) rivayet etmiş ve: "Ebu Havmel'den sadece İsrfill'in hadis rivayet ettiğini biliyoruz. Bu hadis sahih ise bu, içkinin haram kılınmasından önce olmuştur. Allah daha doğrusunu bilir. Hadisin sadece bu senedle rivayet edildiğini biliyoruz" demiştir.

Hz. Ali b. Ebi Talib der ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)

#19,158
değeri yirmi bir dirhem olan demirden bir miğferden dolayı el kesmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10649; * Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup senedinde zayıf sayılan Muhtar b. Nafi' bulunmaktadır.2Hadisi Bezzar (1559) rivayet etmiştir.