Toplam 24,894 Hadis
Konular

Kuran Okumanın Fazileti Kategorisi

Enes'in bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,313
"Kuşkusuz içinde Kur'an okunan evin bereketi artarken içinde Kur'an okunmayan evin bereketi azalır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn:11710. Hadisi nakleden Bezzar "Bunu sadece Enes rivayet etmiştir" açıklamasını yapmış olup ravilerinden Amr b. Nebhan zayıftır.1 1 Bezzar (2321)

Ebu Musa'nın bildirdiğine göre

#20,312
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Aişe birlikte Ebu Musa'ya uğrarlar. O sırada Ebu Musa evinde Kur'an okuyordu. Durup onun Kur'an okuyuşunu dinlerler. Sonra geçip giderler. Sabah olunca Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Ebu Musa ile karşılaşır ve "Ebu Musa, dün gece yanımda Aişe ile birlikte sana uğradım. Evinde Kur'an okuyordun. Durup seni dinledik" der. Ebu Musa da: "Ya Resulallah! Bunu bilseydim daha da güzel okurdum" der.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn:11709. Bunu Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravilerinden Halid b. Nafi el-Eş'ari zayıftır.2 2 Ebu Ya'la (7279)

Alkame der ki:

#20,311
Ben, Kur'an okurken Allah'ın güzel ses verdiği biriydim. Nitekim İbn Mes'ud bana birini gönderip çağırtır, ben de ona Kur'an okurdum. Kur'an okumamı bitirdiğimde şöyle derdi: Anam babam sana kurban olsun biraz daha oku. Zira ben Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) "Güzel ses, Kur'an'ın süsüdür" buyururken işittim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn:11708. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Said b. Zerbi zayıftır. 1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (10023)

Abdullah (b. Mes'ud) der ki: Ben, Resulullah'ı (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyururken işittim:

#20,310
"Güzel ses, Kur'an için bir süstür."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn:11707. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Said b. Zerbi zayıfttr.2 2 Bezzar (2331). Ayrıca demiştir ki: "Hadisi rivayette, sağlam biri olmayan Said b. Zerbi teferrüd etmiştir."

Enes'in bildirdiğine göre Resululullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,309
"Her şeyin bir süsü vardır. Kur'an'ın süsü de güzel sestir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn:11706. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Abdullah b. el-Muharrir metruktur.1 1 Bezzar (2330). Ayrıca demiştir ki: "Zayıf biri olan Abdullah b. Muharrir bu rivayette teferrüd etmiştir."

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resullullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,308
"Her şeyin bir süsü vardır. Kur'an'ın süsü de güzel sestir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn:11705. Bunu Taberani rivayet etmiş olup ravilerinden İsmail b. Amr el-Beceli zayıftır.

Abdurrahman b. Avf'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,307
"Seslerinizle Kur'an'ı süsleyin" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn:11704. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Salih b. Musa metruktur.1 1 Bezzar (2329). Ayrıca demiştir ki:

Abdullah b. Ebi Nehik anlatıyor:

#20,306
Ben, Abdullah b. Ebi's-Saib ile birlikte beklerken yanımızdan Ebu Lübabe geçti. Onu, evine girene kadar takip ettik. Sonra yanına girmek için izin istedik. İzin verdi. Hane sahibi bir adam "Siz kimsiniz?" diye sordu. Biz de kendisine nesebimizi söyledik. "Kebşe'nin komşusu, hoş geldin!" dedi. Sonra onu şöyle derken işittim: Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: "Kur'an'ı teganni ile okumayan bizden değildir." İbn Ebi Müleyke dedi ki: Ben: "Ey Ebu Muhammed! Peki adamın sesi güzel değilse ne yapsın?" diye sordum. "Yapabildiği kadar sesini güzelleştirsin" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn:11703. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resullullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,305
"Kur'an okurken seslerinizi süsleyin (ya da "Kur'an'ı güzel sesle okuyun")"
buyurmuştur.2
Diğer bir rivayet ise şöyledir: "Kur'an okurken seslerinizi
güzelleştirin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn:11701. 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (11113) ; Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn:11702. Hadisi Taberani iki ayrı isnadla rivayet etmiş olup isnadlardan birinde yer alan Abdullah b. Hıraş'ı İbn Hibban güvenilir kabul ederek bazen hata ettiğini belirtmiştir. Buhari ve başkaları ise onu zayıf olarak değerlendirmişlerdir. Senedin diğer ravileri ise Sahih'in ravileridir.3 3 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (12643). Senedinde kopukluk vardır. Zira Dahhak b. Müzahim İbn Abbas'dan hadis işitmemiştir. Said b. el-Merzuban el-Bakkal da zayıf ve müdellis olup burada an-an sıygasını kullanmıştır.

İbnü'z-Zübeyr'in bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,123
"Kur'an'ı teganni ile okumayan bizden değildir'' buyurmuştur.3

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn:11700. Bunu da Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. Mahan hakkında Darekutni

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,122
"Kur'an'ı teganni ile okumayan bizden değildir'' buyurmuştur.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11699. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Ebu Umeyye b. Ya'la zayıftır.2 2 Bezzar (2333, 2334). Ravilerinden Asel b. Süfyan zayıftır. Ayrıca bak. Ebu Ya'la (4755). (Yine Asel'den).

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resullullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,121
"Kur'an'ı teganni ile okumayan bizden değildir" buyurmuştur.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11698. Bunu Bezzar ve Taberani rivayet etmiş olup Bezzar'ın ravileri Sahih'in ravileridir.1 1 Ahmed b. Hanbel (1/172); Bezzar (2332); Taberani (11239).

İbn Ömer anlatıyor:

#20,120
Resulullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) "Kur'an okurken insanların en güzel seslisi hangisidir?" diye soruldu. O da: "O kimse ki Kur'an okuyuşunu dinlerken, onun Yüce Allah' tan haşyet duyduğunu hissedersin" buyurdu.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11697. Bunu el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani ve ayrıca Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Humeyd b. Hammad b. Huvar'ı İbn Hibban güvenilir kabul ederek bazen hata ettiğini belirtmiştir. Bezzar'ın diğer ravileri ise Sahih'in ravileridir.1 1 Bezzar (2336). Ayrıca demiştir ki: "Humeyd b. Hammad b. Ebi'l-Huvar'a bu rivayetinde mutabaat yapılmamıştır. Bilakis Mis'ar bunu Abdülkerim kanalıyla Mücahid'den mürsel olarak nakletti; ayrıca Mis'ar, Abdullah b. Dinar' dan hiçbir şey nakletmemiştir. Bak. İbnü'l-Mübarek, Zühd (113)

Cabir b. Abdillah'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,119
"Allah, Kur'an'ı terennüm ederek okuyan kimseye verdiği izni kimseye vermemiştir" buyurdu.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11696. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Süleyman b. Davud eş-Şazeküni, hadis uydurmakla suçlanmıştır.

Abdullah b. Mes'ud'un bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#20,114
"Kur'an'ı sık sık okuyun. Nefsim kudret elinde bulunan (Allah)a yemin ederim ki Kur'an, vatanlarının özlemini çeken kuş sürülerinden daha hızlı biçimde kişilerin kalplerinden çıkar gider."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11691. Bunu Taberani üç Mu'cem'inde rivayet etmiştir. Ancak el-Mu'cemu'l-kebir'de ifade şöyledir: "Kur'an'ı sık sık okuyun; zira Kur'an yabancıdır." Ben derim ki: Hadis, Sahih'de de farklı ifadelerle geçmiştir. el-Mu'cemu's-sağir ve el-Mu'cemu'l- evsat'ın ravileri, güvenilir kimselerdir.2 2 Taberani, el-Mu'cemu's-sağir (305); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (1031). Taberani'nin hocası Bekr b. Mufaddal el-Basri'nin biyografisi yazılmamıştır.

Enes b. Malik'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,113
"Kur'an'ı sık sık okuyun. Nefsim kudret elinde bulunan (Allah)a yemin ederim ki Kur'an, ağıllarında bağlı develerden daha hızlı biçimde kişilerin kalplerinden çıkar gider" buyurmuştur.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11690. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir. Ancak Taberani hocası Ahmed'in nisbesini zikretmemiştir. Eğer ondan maksat İbn Halil ise bu zat zayıftır. Başkası ise hakkında bilgim yoktur.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat (2125). Hocası Ahmed b. Zuheyr et-Tusteri güvenilir, hafızası güçlü ve itkan sahibi biridir. Bak. Zehebi Tezkiratu'l-Huffaz, (2/757)

Ukbe b. Amir'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#20,112
"Allah'ın Kitab'ını öğrenin, onu sık sık ve teganni ile okuyun. Nefsim kudret elinde bulunan (Allah)a yemin ederim ki o, bağa vurulmuş develerden daha çabuk hafızalardan çıkıp gider."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11689. Bunu Ahmed b. Hanbel ve "bağa vurulmuş hamile develerden daha hızlı (akıldan) çıkar gider" ifadesiyle Taberani rivayet etmiş olup Ahmed b. Hanbel'in ravileri Sahih'in ravileridir. 2 2 Ahmed b. Hanbel (4/146, 150, 153); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (17/801-802); Ebu Ya'la (1740); İbn Hibban, Sahih (119, "Kur'an'ı öğrenin. Onu sermaye edinin" ifadesiyle)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#20,111
"Kuşkusuz bu Kur'an konusunda bir zindelik dönemi vardır. Sonra insanlar bir süre ondan uzak kalırlar. Kimin bu gevşeklik dönemi itidalle sonuçlanırsa, ne iyi. Kimin de bu gevşeklik dönemi, Kur'an'dan tamamen uzaklaşmakla sonuçlanırsa, işte onlar helak olurlar."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11688. Bunu Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravilerinden Ebu Ma'şer zayıf olmakla beraber hadisi temkinli olarak kabul edilebilir.1 1 Ebu Ya'la (6557)

Ebu Hureyre anlatıyor:

#20,110
Bir gün Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem): "Hüzün kuyusundan Allah'a sığının" diyerek çıkageldi. Biz: "Hüzün kuyusu nedir, ya Resulullah?" diye sorduk. Buyurdu ki: "Cehennemin dibinde bir vadidir. Cehennem ondan günde dört yüz kere (Allah'a) sığınır. Yüce Allah o kuyuyu, gösteriş yapan Kur'an okuyucuları için hazırlamıştır. Zira Yüce Allah katında yaratılanların en iğrenci valileri ziyaret eden Kur'an okuyucusudur."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11687. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Bukeyr b. Şihab ed-Damiğani zayıftır. Hariciler bölümünde, okuduğu Kur'an boğazlarından aşağıya geçmeyen kimselerle ilgili bazı hadisler geçmişti.

İbn Mes'ud'un bildirdiğine göre

#20,109
kendisine bir adam gelerek:
"Ey Ebu Abdirrahman! Kur'an'ı tersten (yani sondan başa doğru)
okuyan kimse hakkında ne dersin?" diye sormuş. O da: "Onun kalbi
terstir" diye cevap vermiş.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11686. Yine kendisine süslü ve yaldızlı bir mushaf getirilen Abdullah b. Mes'ud: "Mushafı güzelleştiren en iyi süs, onun hakkıyla okunmasıdır" demiştir. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir.

Abdullah (b. Mes'ud) der ki:

#20,108
"Kur'an'ı okuduğu halde onunla amel etmeyen kimse, hoş kokulu, fakat tatsız bir çiçeğe benzer. Kur'an'ın hükümleriyle amel ettiği halde onu okumayan kimse ise hurmaya benzer; tadı hoştur, ama kokusu yoktur. Kur'an öğrenip onu öğreten kimse ise portakala benzer; hem tadı hoştur, hem de kokusu. Kur'an'ı ne okuyan, ne de onunla amel eden kimse ise Ebu Cehil karpuzu gibidir; tadı acı, kokusu iğrençtir."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11685. Bunu Taberani, munkatı bir isnadla rivayet etmiştir.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (8670). Ravilerinden Ebu Nuaym Dırar b. Surad de zayıftır. Ayrıca Mes'udi de bunamıştır. Aşağıdaki rivayet de bu konuda gözden kaçırılmış zevaiddendir: İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resulullah: "Kim Kur'an'ın bir ayetini inkar ederse, kafir olur" buyurmuştur. Bunu Taberani, el-Mu'cemu's-sağir'de (no. 721) rivayet ederek hadisin rivayetinde Hafs b. Ömer el-Adeni'nin teferrüd ettiğini belirtmiştir. Hafs ise zayıftır. Ayrıca Taberani'nin hocası Abbad b. Abdillah el-Adeni'nin de biyografisi yazılmamıştır.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#20,107
"Kur'an okuyun. Kur'an'ı vesile edinerek (insanların mallarını) yemeyin, onun bilgisini kendinize de saklamayın. Kur'an konusunda aşırı gitmeyin, onu hepten de ihmal etmeyin. Kur'an'ı öğrenin. Çünkü Kur'an kıyamet günü sahibine şefaatçi olur. Bakara suresini öğrenin. Çünkü Bakara suresini öğrenmek bereket, terk etmek ise pişmanlık doğurur. (Bilin ki) tembeller (ya da diğer bir rivayete göre büyücüler) onu öğrenemezler."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11684. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta zayıf biri olan hocası Mikdam b. Davud'dan rivayet etmiştir.

Abdurrahman b. Şibl el-Ensari'nin bildirdiğine göre Muaviye ona şöyle demiş:

#20,106
Ben çadırıma geldiğimde kalkıp Allah Resulü'nden (sallallahu aleyhi ve sellem) duyduklarını insanlara anlatıver. O da şöyle demiş: Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyururken işittim: "Kur'an okuyun. Ancak Kur'an konusunda aşırı gitmeyin, onu tamamen de ihmal etmeyin. Onun vasıtasıyla (insanların mallarını) yemeyin, onun bilgisini sadece kendinize de saklamayın."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11683. Ben derim ki: Hadis daha önce Alışveriş bölümünde geçmişti. Hadisi Ahmed b. Hanbel ve benzerini Bezzar rivayet etmiş olup Ahmed b. Hanbel'in ravileri, güvenilir kimselerdir.

Ubade b. es-Samit'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#20,105
"On kişiye liderlik yapan hiçbir emir (vali) yoktur ki kıyamet günü elleri boynuna bağlanmış vaziyette huzura getirilmiş olmasın. Sonra Hak onu ya serbet bırakır ya da iyice bağlar. Kim Kur'an'ı öğrendikten sonra onu unutursa, Yüce Allah'ın huzuruna kollan kesik olarak çıkar."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11682. Bunu Abdullah b. Ahmed rivayet etmiş olup ravileri, bir kısmı tartışmalı olsa da güvenilirdir.2 2 9034 nolu hadisin mükerreri olup bak. Müsned (5/327-328)

Ebu Burde ez-Zaferi der ki: Ben, Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyururken işittim:

#20,104
"Kahinlerden bir adam çıkacak ve Kur'an'ı o kadar derin inceleyecek ki kendisinden sonra kimse Kur'an'ı onun gibi inceleyemeyecek."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11681. Bunu Ahmed b. Hanbel, Bezzar ve Taberani, Abdullah b. Muğis yoluyla babasından, o da dedesinden rivayet etmiştir ki Abdullah'ı İbn Ebi Hatim, Muğis'i de Buhari Tarih'inde zikretmiştir. Fakat kimse onları cerh etmemiştir. Diğer ravileri ise güvenilir kimselerdir.1 1 Ahmed b. Hanbel (6/11); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (12/197, 314); Bezzar (2328)

Abdullah b. Mes'ud der ki:

#20,044
"Kim ilim ararsa, Kur'an'ın derinliklerini araştırsın. Zira Kur'an'da geçmiş ve gelecek milletlerin bilgisi vardır."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11667. Bunu Taberani, birkaç isnadla rivayet etmiş olup isnadlardan birinin ravileri Sahih'in ravileridir.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (8664)

Abdullah (b. Mes'ud) der ki:

#20,043
"Kim, Allah ve Resulü'nü (sallallahu aleyhi ve sellem) sevip sevmediğini bilmek isterse şuna baksın: Eğer Kur'an'ı seviyorsa, Allah ve Resulü'nü (sallallahu aleyhi ve sellem) seviyor demektir."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11666. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir .

Ebu Umame'nin bildirdiğine göre

#20,042
bir adam Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi ve sellem) gelerek: "Ya Resulallah! Ben falan oğullarının payını satın aldım ve o sayede şöyle şöyle kar ettim" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Sana bundan daha karlı bir şey söyleyeyim mi?" buyurdu. Adam: "Daha karlı bir şey var mı?" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "On ayet öğrenen kimse (daha karlıdır)" buyurdu. Bunu duyan adam gidip on ayet öğrendi ve sonra Peygamber'e (sallallahu aleyhi ve sellem) tekrar gelerek bu durumu ona haber verdi.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11665. Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir.3 3 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (8012)

Muaz b. Cebel anlatıyor:

#20,041
Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bir gün, ileride yaşanacak fitneleri anlatarak onların büyük ve şiddetli olacağını belirtti. Bunun üzerine Ali b. Ebi Talib: "Ey Allah'ın Resulü! Çıkış yolu nedir?" diye sorunca şöyle buyurdu: "Allah'ın Kitab'ı. Onda sizden önceki milletlerin kıssaları, sizden sonra gelecek, olan milletlerin haberleri ve aranızda cereyan eden olayların hükmü vardır. Hangi zorba onu terk ederse, Allah onun burnunu sürter. Kim onun dışında bir yerde hidayet ararsa Allah onu şaşırtır. O, Allah'ın sağlam ipidir. O, hikmet dolu zikir ve dosdoğru yoldur. Nitekim cinlerin duyduklarında «Gerçekten biz hayranlık verici bir Kur'an dinledik dedikleri kitap budur. Onun üzerinde ne diller ihtilaf eder, ne de o, çokça okunmakla eskir."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11664. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Amr b. Vakıd metruktur.2 1 Cin Sur. 1. ; 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (20/84)

Abdullah b. Mes'ud'un bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,040
"Kur' an şefaati makbul bir şefaatçi ve doğruluğu kabul edilen bir davacıdır. O, kendisini önüne koyup onu rehber edineni cennete götürür. Onu arkasına atanı ise cehenneme sevk eder."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11663. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Rabi b. Bedr metruktur.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (1045); Bezzar (122); İbn Hibban, Sahih (124 (Senedi ceyyiddir).

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre

#20,039
bir kadın, Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi ve sellem) giderek: "Ya Resulallah! Kocam hiçbir şeye gücü yetmeyen yoksul bir kişidir" dedi. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) de kocasına: "Kur'an'dan herhangi bir sure okuyabiliyor musun?" diye sordu. "Şu şu sureleri okurum" dedi. Bunu duyan Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) kadına: "Bak hele. Senin kocan zenginmiş" buyurdu. Kadın kocasından ayrılmadı ve sonra tekrar Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve sellem) yanına giderek: "Ey Allah'ın Peygamberi! Allah rızkımızı artırdı" dedi.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11662. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Huyey'i bir grup alim güvenilir kabul etmekle beraber hakkında tenkit de varid olmuştur; fakat tenkit güvenirliğine zarar verecek türden değildir.

Ebu'l-Ahvas'ın bildirdiğine göre İbn Mes'ud der ki:

#20,038
"Bu Kur'an, Allah'ın ikramıdır. Sizden kim ondan bir şey öğrenebilecekse, öğrensin. Zira evlerin en hayırsızı içerisinde Allah'ın Kitabı'ndan hiçbir şey bulunmayan evdir. İçinde Allah'ın Kitab'ından hiçbir şey bulunmayan ev, imarı mümkün olmayan yıkık ev gibidir. Çünkü şeytan içinde Bakara suresinin okunduğunu işittiği evden çıkıp gider."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11661. Bunu Taberani, birkaç isnadla rivayet etmiştir. Bu tarikin isnadında yer alan ravileri, Sahih'in ravileridir.2 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (8642, 8644, 8645). bak. İbnü'l-Mübarek. Zühd (791)

Abdullah (b. Mes'ud) der ki:

#20,037
Bu Kur'an Yüce Allah'ın ikramıdır. Öyleyse gücünüz yettiğince Allah'ın ikramından öğreniniz. Bu Kur'an, Allah'ın tutunulmasını emrettiği ipidir. O apaçık nurdur, fayda veren şifadır. Kendisine tutunanlar için bir sığınaktır, kendisine sarılanlar için bir kurtuluş vesilesidir. Eğrilmez ki doğrultulsun; sapmaz ki eski haline iade edilsin. Ne şaşkınlık veren haberleri biter, ne de çokça okunmakla yıpranır. Onu okuyun. Zira Yüce Allah size onun her bir harfine karşılık on sevapla mükafatlandırır. Ben size "elif lam mim"in bir harf olduğunu söylemiyorum. Fakat elif bir harf, lam bir harf ve mim bir harftir.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11660. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Müslim b. İbrahim el-Heceri metruktur.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (8646). bak. İbnü'l-Cevzi, el-İlelü'l-mütenahiye (145)

Ebu Hureyre ve Ebu Said derler ki:

#20,036
Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Hicr ve Kehf surelerini okumakta olan bir adama rastladı. Adam onu görünce sustu. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "İşte bana, sabredip oturmam emredilen meclis budur" buyurdu.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11659. Bunu Bezzar muttasıl ve mürsel olarak rivayet etmiş olup ravilerinden Amr b. Sabit Ebu'l-Mikdam metruktur.1 1 Bezzar (2325, 2326)

İbn Mes'ud der ki:

#20,035
"Kur'an'ı irabını yapın. Çünkü Kur'an, Arapçadır. öyle topluluklar gelecek ki sizin en hayırlılarınız olmadıkları halde onu çok düzgün okuyacaklar."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11658. Bunu Taberani, birkaç tarikten rivayet etmiş olup ravilerinden Leys b. Ebi Süleym'de zayıflık vardır. Tariklerden birinin diğer ravileri Sahih'in ravileridir.2 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (8685, 8686 (mevkuf olarak), 8684 (merfu olarak). İsnadı son derece zayıftır. Bununla beraber ravileri, Abdullah b. Muhammed b. Said b. Meryem hariç, Buhari ve Müslim'in ravileridirler. Abdullah ise metruktur. Bak. Silsiletu'l-ehadisi'd-daife (1344)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,034
"Kur'an'ın irabını yapınız (lugavi inceliklerini ve irab hususiyetlerini açıklayınız) ve garip kelimelerini araştırın" buyurmuştur.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11657. Bunu Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravilerinden Abdullah b. Said b. Ebi Said elMakburi metruktur.1 1 Ebu Ya'la (6560)

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#20,033
"Kim Kur'an'ı herhangi bir harf üzere okursa, Allah onun için on sevap yazar, ondan on günahı siler, mertebesini on derece yükseltir. Kim Kur'an'ı okur ve bazen irabını yaparken (Arap gramerine uygun okurken) bazen hata ederse, onun için yirmi sevap yazılır, kendisinden yirmi günah silinir ve mertebesi yirmi derece yükseltilir. Kim de Kur'an'ı okur ve bütününün irabını yaparsa, onun için kırk sevap yazılır, ondan kırk günah silinir ve mertebesi kırk derece yükseltilir."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11656. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Abdurrahim b. Zeyd el-Ammi metruktur.

İbn Mes'ud'un bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,032
"Kur'an'ın irabını yapınız (ondaki dilsel incelikleri ve latif manaları araştırınız); zira kim Kur'an'ı okuyup onun irabını yaparsa, okuduğu her harfe karşılık kendisine on sevap verilir, on günahı bağışlanır ve mertebesi on derece yükseltilir" buyurmuştur.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11655. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Nehşel metruktur.

Avf b. Malik el-Eşce'i'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#20,031
"Kim Kur'an'dan bir harf okursa, onun için bir sevap yazılır. Ben "الم ذلك الكتاب" bir harftir, demiyorum. Fakat elif bir harf, lam bir harf, mim bir harf, zal bir harf ve kaf bir harftir."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11654. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de, ayrıca Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Musa b. Ubeyde er-Rabezi zayıftır.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat (316); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (18/76-77); Bezzar (2323)

Ömer b. el-Hattab'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,030
"Kur'an, 1 027 000 harftir. Kim onu, sevap umuduyla sabredip okursa, okuduğu her harfe karşılık kendisine hurilerden bir eş verilir" buyurmuştur.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11653. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta hocası Muhammed b. Ubeyd b. Adem b. Ebi İyas'dan nakletmiştir. Zehebi bu zatı Mizan'ında bu hadisle birlikte zikretmiştir. Başka müelliflerin onunla ilgili bir değerlendirmesine rastlamadım. Senedin diğer ravileri ise güvenilirdir.

Cabir b. Abdillah'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,029
"Kim Kur'an'ı okursa -veya ezberlerse- Allah katında müstecab bir dua kazanır; duasının karşılığını Allah dilerse dünyada verir, dilerse onu ahiretine saklar."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11652. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Mukatil b. Devvak Duz'dan maksat, denildiği gibi Mukatil b. Hayyan ise bu kişi Sahih'in ravilerindendir. Eğer İbn Süleyman ise, zayıftır. Diğer ravileri ise güvenilir kimselerdir.

Cabir' in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,028
"Kur'an okuyucusu, onun helalini helal, haramını haram kabul ederse ailesinden hepsi de cehennemi hak etmiş olan on ferde şefaat hakkı elde eder."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11651. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Cafer b. el-Haris zayıftır.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#20,027
"Kim Allah'ın Kitab'ından bir ayet dinlerse, ona iki kat sevap yazılır. Kim de bir ayet okursa bu, kıyamet günü onun için nura dönüşür."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11650. Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden Abbad b. Meysere'yi Ahmed b. Hanbel ve başkaları zayıf görürken İbn Main bir rivayete göre güvenilir, diğer rivayete göre zayıf olarak değerlendirmiştir. Ayrıca İbn Hibban da onu güvenilir kabul etmiştir.2 2 Ahmed b. Hanbel (2/341). Ravilerinden Hasan el-Basri müdellis olup hadisi an-an sıygasıyla nakletmiştir.

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,026
"Kim yedi uzun sureyi öğrenirse, o hayırlı biridir" buyurmuştur.
Aynı hadis Ebu Hureyre'den de nakledilmiştir. Fakat isnadında bir ravi zikredilmemiştir.1

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11648. Bunu Ahmed b. Hanbel ve Bezzar rivayet etmiş olup Ahmed'in ravileri, Habib b. Hind el-Eslemi hariç, Sahih'in ravileridir. Ancak Habib de güvenilirdir. Aynı hadisi (İbn Hanbel) başka bir isnadla daha rivayet etmiştir ki ravileri Sahih'in ravileridir.3 3 Ahmed b. Hanbel (6/73, 82); Bezzar (2327) ; Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11649. 1 Hadisi ne Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde, ne de Bezzar'ın Müsned'inde bulabildim.

Ebu Hureyre veya Ebu Said -burada tereddüt eden ravi A'meş'tir-der ki:

#20,025
"Kıyamet günü Kur'an okuyana denir ki: Oku ve yüksel. Zira senin yerin okuyacağın son ayetin yanındadır."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11647. Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir.2 2 Ahmed b. Hanbel (2/471). Ayrıca Atıyye el-Avfi varyantında tereddüt olmaksızın hadisin Ebu Said'den nakli için bak. Müsned (3/40); Ebu Ya'la (1094)

Muaz b. Enes'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,024
"Kim Yüce Allah yolunda Kur'an okursa, sıddıkler, şehitler ve salihler arasında yazılır. Onlar ne güzel dostturlar."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11646. Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden Zebban b. Faid zayıftır.1 1 Ahmed b. Hanbel (3/437); Ebu Ya'la (1489); "Kim Allah yolunda bin ayet okusa .... " ifadesiyle Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (20/184) Ancak ravilerinden İbn Lehia zayıftır. Aynı hadisi Hakim de Müstedrek'te (2/87-88) naklederek sahih olduğunu söylemiş, onun bu değerlendirmesine Zehebi de katılmıştır.

Hz. Aişe der ki:

#20,023
Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) huzurunda bir kişiden hayırla yad edildi. Bunun üzerine Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem): "Onu hiç Kur'an öğrenirken gördünüz mü?!" buyurdu.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11645. Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden İbn Lehia hadisi hasen derecesinde, zayıf yönü bulunan bir ravidir. Diğer ravileri ise Sahih'in ravileridir.

Kuleyb b. Şihab anlatıyor:

#20,022
Hz. Ali mescitte idi. -(Ravi: Sanırım Kufe mescidi olduğunu söylemişti" diye ekledi- Derken büyük bir gürültü işitti. "Kimdir bunlar?" diye sordu. Yanındakiler: "Kur'an okuyan veya Kur'an öğrenen bir topluluk" deyince: "Dinleyin. İnsanlar arasında Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) en çok sevdikleri, bunlardır" dedi.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11644. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden İshak b. İbrahim es-Sekafi zayıftır.2 2 Bezzar (2324). Ayrıca demiştir ki: "Hadisin Ali'den sadece bu isnadla nakledildiğini biliyoruz."

Muaz b. Enes'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#20,021
"Kim Subhanallahi'l-azim ("Yüce Allah'ı tenzih ederim") derse, kendisi için cennette bir fidan biter. Kim Kur'an'ı okuyup hatmeder ve içindekilerle amel ederse, anne babasına, içine güneş giren dünya evlerinden bir evi aydınlatan Güneş ışığından daha parlak/güzel bir taç giydirilir. (Anne babasına yapılan ikram bu ise) Sizce acaba bizzat Kur'an'la amel edenin durumu nedir?"

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11643. Ben derimki: Hadisin bir kısmını Ebu Davud da rivayet etmiştir. Buradaki rivayeti ise Ahmed b. Hanbel nakletmiş olup ravilerinden Zebban b. Faid zayıftır.1 1 Ahmed b. Hanbel (3/440); Ebu Ya'la (1494)

Hz. Osman anlatıyor:

#20,020
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Yemen'e bir heyet gönderdi. İçlerinden birini, en küçüklerini heyet başkanı (emir) yaptı. Fakat heyet günler geçmiş olmasına rağmen yola çıkmadı. Derken Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) onlardan biriyle karşılaştı ve "Ey Falanca, niçin yola çıkmadın?" diye sordu. O da: "Ya Resulallah! Heyet başı (emir) ayağından rahatsızlandı" dedi. Bunu duyan Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) hemen onun yanına gitti ve yedi kere şu duayı okuyup ona üfledi: "Allah'ın adıyla başlar ve Allah'tan yardım dilerim. Hastalığın şerrinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım." Bunun üzerine adam iyileşti. Yaşlı bir zat: "Ya Resulallah! Sen o bizim en küçüğümüz olduğu halde onu başımıza komutan yapıyorsun" dedi. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) de onun Kur'an okuyuşunu gerekçe gösterdi. Yaşlı zat: "Ya Resulallah! Eğer ihmal edip gereğini yerine getirememekten korkmasaydım onu ben de öğrenirdim" deyince Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Onu öğren. Zira Kur'an içi miskle dolu ağzı bağlı bir torbaya benzer. Eğer ağzını açarsan, ondan etrafa misk kokusu yayılır. Eğer olduğu gibi bırakırsan, misk olarak yerinde durur. İşte okuduğun veya göğsünde duran (ezberindeki) Kur'an da buna benzer."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11642. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Yahya b. Seleme b. Kuheyl'i çoğunluk zayıf görürken İbn Hibban güvenilir olarak değerlendirmiş, fakat oğlunun kendisinden naklettiği rivayetler arasında münker hadisler bulunduğunu söylemiştir. Ben derim ki: Bu hadis, oğlunun kendisinden naklettiği rivayetlerinden değildir.