Toplam 19,154 Hadis
Konular

Kuran Okumanın Fazileti Kategorisi

Abdullah b. Selam demiştir ki:

#13,459
"Ya Resftlallah! Ben Kur'an'ı da
Tevrat'ı da, İncil'i de okudum" dedim. Buyurdu ki: "Bir gece bunu, bir
gece bunu oku."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3627 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden, Gayyas b. İbrahim vb. gibi tanımadıklarım vardır.

Abdullah b. Amr'ın naklettiğine göre

#13,458
Bir adam bir oğlunu Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) getirerek: "Ya Resuluallah! Oğlum gündüz mushaf okuyor, gece uyuyor (ne buyurursun)?" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Bunda hoşuna gitmeyen nedir? Oğlun (gündüz) zikirle meşgul olup, geceyi emin olarak geçiriyor?" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3626 Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır. ¹ ¹ Ahmed b. Hanbel, no. 6614. Senedinde ismi geçen Huyey b. Abdillah el-Mefiliri hakkında tenkit vardır.

Abdullah (b. Mes'üd) demiştir ki:

#13,457
"Kim Bakara süresinden üç ayet okursa, çok okumuş ve güzel bir şey yapmış olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3625 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerindeh Yahya b. Amr b. Seleme'nin biyografisini zikredeni görmedim. Kalan ravileri ise Sahlh'in ravileridirler. Ben derim ki: Abdullah'tan konuyla ilgili bir hadis Bakara suresinin tefsirinde, diğer bir hadis de "Sabah akşam okunacak dualara" dair bölümde gelecektir.

Abdullah b. Amr' dan nakledildiğine göre

#13,456
Hz. Peygamber (sallallaluı aleyhi vesellem): "Kim «Kul huvellahu ehad, Allahu's-samed» suresini okursa, Kur'an'ın üçte birini okumuş sayılır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3624 Ben derim ki: "Kul huvellahu · ehad" sûresinin tefsirinde bu konuyla ilgili inşallah daha pek çok hadis zikredilecektir.

İbn Mes'ûd demiştir ki:

#13,455
"Kim Kur'an'ı üç günden daha az sürede okursa, o şairdir." ¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3623 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirfer. ¹ Yani okuduğundan bir sevap kazanmaz, sanki şiir okumuş gibi muamele görür.

Abdullah b. Mes'ud, kendi ifadesiyle

#13,454
Kur'an'ı üç günde okurmuş ve gündüz pek az okurmuş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3622 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de iki ayrı tarikle rivayet etmiş olup tariklerden birinin ravileri Sahlh'in ravileridirler.

Ebu'l-Ahvas'ın bildirdiğine göre Abdullah (b. Mes'üd) demiştir ki:

#13,453
"Kur'an üç günden daha az sürede okunmaz. Onu yedi günde okuyun ve kimse kendi hizbini ihmal etmesin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3621 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Muaz b. Enes'in bildirdiğine göre

#13,452
Resulullah (sallallahuıaleyhi vesellem.): "Kim Allah yolunda bir ayet okursa, kıyamet günü peygamberler, sıddıklar/ doğrular, şehitler ve salihlerle birlikte yazılır. Onlar ne iyi dostturlar" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3620 *Hadisi Ebû Ya'la ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup ravilerinden İbn Lehi'a ve ravisi Zeban hakkında tenkit vardır.

Kays b. Ehi Sa'sa'a', kendisinden nakledildiğine göre,

#13,451
"Ya Resululallah! Kur'an'ı kaç günde okuyup bitireyim?" diye sormuş. "On beş günde" buyurmuş. "Fakat ben, kendimi bundan daha fazlasını yapacak güçte hissediyorum" deyince; "Bir haftada" buyurmuş. "Ben kendimi bundan da fazlasını yapacak güçte hissediyorum" demiş. Sonra yaşlanıncaya kadar bu şekilde okumaya devam etmiş ve bunu yapabilmek için gözlerine bez bağlarmış. Sonra vazgeçip Kur'an'ı on beş günde bir okumaya başlamış ve "Keşke Resullullah' ın (sallallaluı aleyhi vesellem.) lk ruhsatını kabul etseydim" demiş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3619 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravilerinde İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır.

Osmcln b. Amr b. Evs, babasından şöyle nakletmiştir:

#13,450
Sakif heyetiyle Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanma gittim. Yanında kaldığımız süre zarfında yanımıza gelir, bizimle sohbet ederdi. Bir gece gecikti."Ya Resulallah! Bu gece geciktin, niçin?" diye sorduğumuzda: "Kur'an hizbimi okumaya başlamıştım. Onu bitirmeden yanda kesip gelmek istemedim" buyurdu. Sabah olunca Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellern) ashabına: "Sizler Kur'cln'ı nasıl hiziplere bölüyorsunuz?" diye sorduk. "Üç, beş, yedi, dokuz, on bir, on üç. «Kaf ve'l-Kur'ani'l-mecid»den Mufassallarm son su.resine kadarki bölüm iyi bir hizibdir" dediler. *Hadisi el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet eden Taberani onunla ilgili şu açıklamayı yapmıştır: Hadisi Velid b. Müslim bu şekilde rivayet etmiştir. Fakat Veki', Kuran b. Temam ve başkaları ona muhalefet ederek bu hadisi Abdullah b. Abdirrahman'dan, o da Osman b. Abdillah b. Evs'den, o da dedesi Kays b. Huzeyfe'den nakletmiştir. Osman b. Amr'ın biyografisini yazanı ise görmedim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3618 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravilerinde İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır.

Sa'd b. el-Münzir el-Ensari'den nakledildiğine göre

#13,449
O, "Ya Resülallah! Kur'an'ı üç günde (veya üç hizip halinde) okuyayım mı?" diye sormuş. "Olur" buyurmuş. Bu sebeple o, ölene kadar Kur'an'ı o şekilde okurmuş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3617 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-keblr'de "Gücün yeterse, olur" ifadesiyle Taberani rivayet etmiş olup senedinde yer alan İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır. ¹ ¹ el-Mu'cemu'l-keblr'de (no. 5481) de geçmiş olup rivayetin senedi zayıftır. Aynı hadisi İbnü'l-Mübarek de ez-Zühd'de (no.1274) ceyyid bir senetle İbn Lehl'a'dan nakletmiştir. Bkz. es-Silsiletü's-sahiha, no. 1512.

Abdullah b. Mes'üd demiştir ki:

#13,448
"Kim gecede elli ayet okursa, gafillerden yazılmaz. Kim yüz ayet okursa, mutilerden yazılır. Kim üç yüz ayet okursa, onun için bir kantar sevap yazılır. Kim yedi yüz ayet okursa, artık kurtuluşa ermiştir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3616 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

Ebu Said el-Hudri' nin bildirdiğine göre

#13,447
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem): "Kim (gecede) on ayet okursa, gafillerden yazılmaz. Kim yüz ayet okursa, mutilerden yazılır. Kim iki yüz ayet okursa, abidlerden yazılır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3615 *Hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet eden Taberani, ravilerinden Humeyd'in kardeşi Hammad b. Havar'ın rivayetinde teferrüt ettiğini belirtmiştir. Ben derim ki: Bu zatı İbn Hibban es-Sikıit'ta zikretmiştir.

Ebu'd-Derda'nın bildirdiğine göre Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,446
"Kim gecede yüz ayet okursa, gafillerden yazılmaz. Kim (gecede) iki yüz ayet okursa, mutilerden yazılır. Kim bin ile beş yüz arasında ayet okursa, ona bir kantar sevap yazılır. Kantann bir kıratı, koca bir tepe kadardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3614 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Musa b. Ubeyde er-Rabezi'de zayıflık vasfı hakimdir. Ahmed b. Hanbel ve İbn Main'in onunla ilgili değerlendirmesi ise çelişkilidir.

Ubade b. es-Sam.it demiştir ki: Resulullah' ı (sav) şöyle buyururken işittim:

#13,445
"Kim gecede on ayet okursa, gafillerden yazılmaz. Kim (gecede) yüz ayet okursa, kendisine bir gecenin ibadet sevabı yazılır. Kim iki yüz ayet okursa, mutilerden yazılır. Kim dört yüz ayet okursa, mütevazilerden yazılır. Kim bin ayet okursa, ona bir kantar sevap yazılır. Bir kantar, 120 ukiyyedir ve bir ukiyye, sema ile yer arasındakilerden daha değerlidir. Kim iki bin ayet okursa, cenneti hak edenlerden yazılır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3613 *Hadisi. Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Yahya b. Ukbe b. Ebi'l-Ayzar zayıftır.

Ebû Umame'nin bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#13,444
"Kim gecede on ayet okursa, gafillerden yazılmaz. Kim (gecede) yüz ayet okursa, kendisine bir gecenin ibadet sevabı yazılır. Kim iki yüz ayet okursa, mutilerden yazılır. Kim dört yüz ayet okursa, abidlerden yazılır. Kim beş yüz ayet okursa, hafızlardan yazılır. Kim altı yüz ayet okursa, huşu sahiplerinden yazılır. Kim sekiz yüz ayet okursa, mütevazilerden yazılır. Kim bin ayet okursa, ona bir kantar sevap yazılır. Bir kantar, 120 ukiyyedir ve bir ukiyye, sema ile yer arasındakilerden daha değerlidir. -veya, "üzerine Güneş'in doğduğu her
şeyden daha değerlidir" dedi-. Kim iki bin ayet okursa, artık cenneti hak
edenlerden olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3612 *Hadisi Taberant, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Yahya b. Ukbe b. Ebi'l-Ayzar zayıftır.. ¹ *Hadisi Taberant, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Yahya b. Ukbe b. Ebi'l-Ayzar zayıftır. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 7748. Senedinde ismi geçen Cubare b. Muğallis yalana, Kasım Ebu Abdirrahman da zayıfhr.

Fadale b. Ubeyd ve Temim ed-Darr den nakledildiğine göre Resulullah (sallallaluıaleyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,443
Kim bir gecede on ayet okursa, onun için bir kantar sevap yazılır. Bir kantar, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Kıyamet günü de -aziz ve celil olan- Rabbi şöyle der: «Oku ve okuduğun her ayete karşılık bir derece yüksel». Ta ki yanındaki son ayeti de okuyunca -aziz ve celil olan- Rabbi kuluna: «Tut» der. Kul eliyle: «Ey Rabbim! Sen daha iyi bilirsin» der. Rab: «Bu sonsuzluk alemini ve bu nimetleri (tut)» buyurur.,,

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3611 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş senedinde İsmail b. Ayyaş'ın adı geçmiştir. Fakat İsmail bu hadisi Şamlılardan rivayet etmiş olup Şamlılardan rivayeti makbuldür.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#13,442
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem): "Kim gecede yüz ayet okursa, gafillerden yazılmaz. Kim (gecede) yüz ayetle namaz kılarsa, -sanınm- muttakilerden yazılır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3610 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Yusuf b. Halid es-Semti zayıftır.

Temim ed-Dârî'nin bildirdiğine göre

#13,441
Resulullah (sav): "Kim (gecede) yüz ayet okursa, ona bir gece ibadeti yazılır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3609 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Süleyman b. Musa eş-Şami'yi İbn Main ve Ebû Hatim güvenilir kabul ederlerke~, Buhari: "Münker hadisleri var, ama bu değerinden bir şey düşürmez" demiştir. ¹ ¹ el-Mu' cemu 'l-keblr, no. 1252' de "Kim gecede yüz liyet okursa ... " ifadesiyle geçmiştir

Vasile' den nakledildiğine

#13,440
Resulullah (sav): "Nafile namazda okuduğunuz ayetleri sayınız, ama farz namazda saymayınız" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3608 *Hadisi EbO Ya'la rivayet etmiş olup ravilerinden Ebû Yahya et-Temimi el-Kûfi zayıftır. ¹ ¹ Ebu Ya'Ia, no. 7489. Senedinde ismi geçen Ebu Said eş-şami meçhuldür. Ebu Yahya el-Kfıfi'den maksat ise Abdülhamid b. Abdirrahman el-Himmaru'dir, et-Temimi değil. et-Temiınl olanın ismi ise İsmail b. İbrahim el-Ahvel olup zayıfhr. Burada zikri gün Abdülhamid;i İbn Maın güvenilir görürken, İbn Ahmed ve İbn Sa'd zayıf olarak değerlendirmişlerdir. Bkz. Tehzibu Tehzibi'l-Kemal hulasası, 222.

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre

#13,439
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem): "Kur'an okurken teğanni yapmayan bizden değildir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3607 *Hadisi Ebû Ya'la rivayet etmiş olup ravilerinden Asel b. Süfyan'ı, İbn Hibban güvenilir görerek "Bazen hata yapıp (güvenilir olanlara) muhalefet ederdi" derken, imamların çoğu kendisini zayıf olarak değerlendirmiştir.

Abdullah b. Mes'ûd demiştir ki:

#13,438
"Okuduğunu kulaklarına işittiren, gizli okumamış olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3606 *Bunu Taberani rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler.

Alkame b. Kays anlatmaktadır:

#13,437
Bir defasında Abdullah b. Mes' ud' un yanında geceyi geçirdim. Gecenin başında kalkıp namaza durdu. Mahallesindeki mescidin imamının kıraati gibi kıraatte bulunuyor, tertil üzere okuyor, sesıru aksettirmiyordu. Sesini etrafındakilere duyuruyor, ama terci yapmıyor/kıraatini akisli bir şekilde okumuyordu. Ta ki gece karanlığının açılmasına, akşam namazı vakti ile namazın edası arasında geçen süre kadar bir süre kalınca vitir kıldı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3605 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler.

Ebu Bekre' nin bildirdiğine göre

#13,436
Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) kıraatinde med/uzatma olurdu, ama terci' /nağmeli ve akisli okuyuş olmazdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3604 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup ravilerinden Amr b. Vecih zayıftır.

Muaz b. Cebel' in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,435
"Sizden kim, gece namaz kılarsa, kıraati açıktan okusun. Zira melekler onun namazına uyarak namaz kılarlar, kıraatini dinlerler. Yine havada/uzayda bulunan cinlerin müminleri ve kendisiyle beraber meskeninde bulunan (görünmeyen) komşulan da onun namazına uyarak namaz kılarlar, kıraatini dinlerler. Kıraati açıktan okumakla o, hem kendi evinden, hem de civanndaki evlerden cinlerin fasıklannı ve şeytanlann azgınlannı defeder ....

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3603 tamamı Gece namazına dair bölümde geçmişti. ² ² Bkz. no. 3530.

Ebu Umame'nin bildirdiğine göre

#13,434
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem): "Kur'ıin'ı yüksek sesle okuyan,sadakayı açıktan verene; Kur'ıin'ı gizli okuyan ise sadakayı gizli verene benzer" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3602 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de iki ayrı tarikle rivayet etmiş olup tariklerden birinde ismi geçen Beşir b. Numeyr metriıktur. Diğerinde yer alan İshak b. Malik'i ise Ezdi zayıf görmüştür. ¹ ¹ Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 7933 (Beşir b. Numeyr tarikiyle); no. 7742 (Süleyman b. Seleme el-Habfüri-Bakıyye b. el-Velid -İshak b. Malik tarikiyle ki, hepsi de zayıfhr. Aynca iki senette de ismi geçen Kasım Ebu Abdirrahman da tartışmalıdır.

Ebü Hureyre ve Aişe' den nakledildiğine göre

#13,433
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir evin içine bakh. İnsanlar sesli kıraatle namaz kılıyorlardı. Buyurdu ki: "Şüphesiz ki namaz kılan Rabbine münacat etmektedir. öyleyse O'na nasıl münacat ettiğine dikkat etsin. Yüksek sesle Kur'an okuyarak birbirinizi şaşırtmayın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3601 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. Amr, hafızasını zayıf olması yönünden tenkit edilmiştir.

Ammar b. Yasir bildiriyor:

#13,432
Ebü Bekir' e: "Niçin kıraatini kısık sesle yapıyorsun?" diye soruldu. "Ben kendisine yakardığım varlığa zaten sesimi duyuruyorum" dedi. ômer' e: "Sen niçin kıraatini aşikar/cehri yapıyorsun?" diye soruldu. "Uyuyanları uyarmak için" dedi. Başka bir adama "Niçin farklı sürelerden Kur'an okuyorsun?" diye soruldu. "Süreye, onda olmayan bir şeyi ilave ettiğimi işitiyor musun?" dedi. Soran kişi: "Hayır" deyince o da: "Bunları hepsi de güzeldir.Bu şekilde süreleri birbirlerine kalıyorum" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3600 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup ravilerinden Eyyû b. Cabir'i Ahmed b. Hanbel ve Amr b. Ali güvenilir kabul ederlerken İbnü'l-Medini ve İbn Main zayıf görmüşlerdir.

Hz. Ali bildiriyor:

#13,431
Ebu Bekir, Kur'an okurken sesini alçaltırdı. Ömer ise kıraati sesli yapardı. Ammar da Kur'an okurken biraz bu süreden biraz şu süreden okurdu. Sonra bu durum Hz. Peygamber' e (sallallahualeyhi vesellem) anlatılınca Ebft Bekir' e: "Niçin sesini alçaltıyorsun?" diye sordu. Ebu Bekir: "Çünkü ben münacat ettiğim varlığa (zaten) sesimi duyuruyorum" şeklinde cevap verdi. ömer' e: "Sen niçin kıraatini sesli yapıyorsun?" diye sordu. Ömer de: "Şeytan'ı ürkütmek ve uyuyanı uyandırmak için" şeklinde cevap verdi. Sonra Ammar' a: "Niçin biraz bu sureden, biraz şu süreden okuyorsun?" diye sorunca, "Sa.renin bir parçası olmayan herhangi bir şeyi ona karıştırdığımı işittin mi?" diye sordu. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) "Hayır" karşılığını verdi. Bunun üzerine: "Öyleyse bunların hepsi güzeldir" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3599 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

Ebû Hureyre' den nakledildiğine göre

#13,430
Abdullah b. Huzafe es-Sehrni kalkıp namaza durdu. Namazında kıraati yüksek sesle okumaya başladı. Bunun üzerine Resulullah (sallallahualeyhi vesellem): "Ey Huzlife'nin oğlu! Sesini bana duyurma, Rabbine duyur!" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3598 *Hadisi Ahmed b. Hanbel, Bezzar ve el-Mu'cemu'l-kebir'de "Ebû Seleme'den nakledildiğine göre Abdullah b. Huzate" şeklinde başlayan bir ifadeyle Taberani rivayet etmiş olup Ahmed b. Hanbel'in ravileri Sahih'in ravileridirler.

Beyadi bildiriyor:

#13,429
Resülullah (sallallahu aleyhi veselleın) insanların yanına çıkhğında onlar namaz kılıyor ve kıratlerini yüksek sesle yapıyorlardı. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Kuşkusuz namaz kılan kişi, -aziz ve celil olan- Rabbine yakanş halindedir. O halde neye yakardığına baksın. Aynca Kur'an okurken birbirlerinizin kıraatlerini kanştıracak şekilde seslerinizi yükseltmeyin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3597 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

İbn Ömer anlahyor:

#13,428
Resülullah (sallallaluı aleyhi vesellem) (Ramazan'ın) son on gün(ün)de itikafa girdi. Bu amaçla kendisi için hurma dallarından bir kulübe (ev) yapıldı. Bir gece kulübeden başını çıkararak: "Ey insanlar! (Bilin ki) musalli, namaz kılarken muhakkak -aziz ve celil olan- Rabbine münacat eder. ôyleyse O'na nasıl münacat ettiğine dikkat etsin. (Kur'an okurken) sesinizi yükselterek birbirinizin aklını kanştırmayın" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3596 *Hadisi Ahmed b. Hanbel, Bezzar ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup senedinde hakkında söz olan İbn Ebi Leyla vardır. Sahih'de hadisin "i'tikaf" bölümü yer almıştır. ² ² Bkz. Ahmed b. Hanbel, no. 4928. Senedi sahih olup ravileri arasında İbn Ebi Leyla'nın adı geçmemiştir. Aynca bkz. no. 5349, 6127; Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 13572. Bunun senedi de birinci rivayet gibi sahihtir.

Ali b. Ebi Talib'in bildirdiğine göre

#13,427
Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın) yatsı öncesi ve sonrasında kıraat esnasında kişinin sesini, namaz kılan arkadaşlarını yanıltacak derecede yükseltmesini yasaklamıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3595 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve Ebû Ya'la rivayet etmiş olup ravilerinden Leys zayıftır. ¹ ¹ Müsned (1, 88, no. 663); Ebu Ya'la no. 497.

Ali (r.a.) dedi ki:

#3,701 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا
“Rasulullah (s.a.v.), cünüp olmadığımız sürece her durumda bize (ezbere) Kuran okuttururdu.”

Tirmizi, Tahara: 111 Hn: 146; Ebû Dâvûd, Tahara: 90; İbn Mâce, Tahara: 105; Muvatta, Kurân: 2; Buhârî, Vudu’ 38 ve diğerleri. Tirmizi: Ali (r.a.)’ın hadisi hasen sahihtir. Peygamber (s.a.v.)’in ashabından ve tabiinden pek çok kimse bu görüşte olup şöyle demektedirler: “Abdestsiz olarak Kur’ân okunur fakat Mushaf’a temiz olanlar el sürerek okumalıdır.” Sûfyân es Sevrî, Şâfii, Ahmed ve İshâk bu görüştedir.

İbn Abbas r.a.’dan rivayete göre, dedi ki:

#1,616 قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟، قَالَ: " الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ "، قَالَ: وَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ؟، قَالَ: " الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ، كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ
Adamın biri Ey Allah’ın Rasülü! hangi amel Allah’a daha sevimlidir? Diye sordu da Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Konaklayıp yoluna devam eden kişi yani Kuran'ı baştan sona devamlı okuyup Kuran aleminde yolculuk yapıp konaklayan ve tekrar yeni bir okumayla yoluna devam eden kişinin amelidir.” Konaklayıp göçen ne demektir, diye sorulunca; Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kuran'ı baştan sona okuyup tekrar başa dönmektir.”

Tirmizi, Kıraat: 13 Hn: 2948; Darimi, Fedail-ül Kuran: 27 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis garib olup sadece İbn Abbâs rivâyeti olarak biliyoruz. Senedi pek sağlam değildir. Muhammed b. Beşşâr, Müslim b. İbrahim vasıtasıyla, Salih el Mürrî’den, Katâde’den, Zürare b. Evfa’dan bu hadisin bir benzerini bize nakletmiş olup “İbn Abbâs’tan” dememiştir. Tirmizî: Bence bu rivâyet Nasr b. Ali’nin, Heysem b. er Rabî’den yaptığı rivâyetten daha sahihtir.

Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,613 مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا قَعَدَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ
“Her kim bir kardeşinin dünyadaki sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah’a onun kıyamet günü bir sıkıntısını gideriverir herkim bir Müslüman’ın ayıbını örterse, Allah’ta o kimsenin dünya ve ahirette ayıplarını örter. Kim daralmış bir kimseye kolaylık gösterirse; Allah’ta o kimseye dünya ve ahirette kolaylıklar gösterir. Kul din kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah’ta o kimsenin devamlı yardımındadır. Her kim ilim elde etmek için bir yola girerse Allah’ta o kimseye Cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk bir mescidde oturup Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse üzerlerine ilahi huzur iner, rahmet onları kaplar, melekler onları her yönden kuşatırlar. Her kimin yaptığı işler o kimseyi Cennet yoluna gitmeye yavaşlatırsa soyu sopu onu Cennete ulaştırmaz.”

Tirmizi, Kıraat: 12 Hn: 2945; Müslim, Zikir: 27; Ebu Davud, Edeb: 17 ve diğerleri.ž Tirmizî: Aynı şekilde pek çok kimse bu hadisi A’meş’den, Ebû Salih’den, Ebû Hüreyre’den rivâyet etmişlerdir. Esbat b. Muhammed, Ameş’den rivâyet ederek şöyle demiştir: Bana Ebû Salih’den, Ebû Hüreyre’den rivâyet edildi, diyerek bu hadisin bir kısmını zikretmiştir.

Ebu Said r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,594 يَقُولُ الرَّبُّ : مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ
“Yücü Allah şöyle buyurdu: Benim Kitabımı okumak ve beni zikretmekten dolayı kim benden bir şey isteyecek durumda olmazsa; ben o kimseye isteyenlere verdiğimin en üstününü veririm. Allah’ın sözlerinin diğer sözlere karşı üstünlüğü: Allah’ın yarattıklarına karşı üstünlüğü gibidir.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: 25 Hn: 2926; Darimi, Fedail-ül Kuran17 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen garibtir. Kudsi hadis.

Ukbe b. Amir r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.)’den şöyle buyurduğunu işittim:

#1,587 الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ
“Kuran'ı açıktan okuyan açıktan sadaka vermiş gibidir. Kuran’ı gizli okuyan ise gizli sadaka vermiş gibidir.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: 20 Hn: 2919; Nesai, Kıyam-ül Leyl: 27; Ebu Davud, Salat: 17 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen garibtir. Bu hadisin manası Kuran-ı gizli olarak okuyan kimsenin açık olarak okuyan kimseden üstün olduğudur. Çünkü gizli sadaka vermek, ilim adamlarınca açıktan vermekten daha değerli görülmüştür. Bunun tefsirini de şöyle yapmışlardır: Kişi gizli vermek suretiyle kendisini beğenmişlikten kurtarmış olur. Gizli verilen sadaka ve gizli yapılan ibadetlerde kendini beğenmişlik hastalığına yakalanması açıktan yapılan kadar korkuyu gerektirmez.

Abdullah b. Amr r.a.’dan: Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,582 يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا
“Kuran okuyan kimseye denilecek ki oku ve yüksel. Dünyada okuduğun gibi oku çünkü senin derecen okuduğun ayetlerin son noktasına kadardır.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: 18 Hn: 2914; Ebu Davud, Salat: 27 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Bündar, Abdurrahman b. Mehdî vasıtasıyla Sûfyân’dan, Âsım’dan, aynı senedle bu hadisin bir benzerini bize aktarmıştır.

Abdullah b. Mesud r.a. diyor ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,578 مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ
“Kuran’dan bir harf okursa kendisine bir sevap yazılacaktır ve her sevap on katıyla karşılık bulacaktır. Elif lam mim bir harftir demiyorum. Fakat elif bir harf lam bir harf mim de bir harftir.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: 16 Hn: 2910 ve diğerleri. Bu hadis Abdullah b. Mesud’tan değişik şekillerde de rivâyet edilmiştir. Ebû’l Ahvas bu hadisi İbn Mes’ûd’tan bazen merfu bazen da mevkuf olarak rivâyet etmiştir. Tirmizî: Bu hadis bu şekliyle hasen sahih garibtir. Kuteybe’den işittim şöyle diyordu: Muhammed b. Ka’b el Kurazî’nin Peygamber (s.a.v.)’in hayatında doğduğu bana ulaşan bilgiler arasındadır. Muhammed b. Ka’b Ebû Hamza diye künyelenir.