Toplam 22,921 Hadis
Konular

Cenaze Bölümü Kategorisi

Ebu Rayhane'nin bildirdiğine göre Restllullah (sailallahu aleyhi vesellern) şöyle buyurmuştur:

#13,931
"Humma (yüksek ateş) cehennem sıcaklığındandır. O, müminin ateşten nas,ibidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3828 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Şehr b. Havşeb şaibelidir. Bir grup bu kişinin güvenilir olduğunu berlirtmiştir.

Enes'in bildirdiğine göre Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,930
"Humma (yüksek ateş) ümmetimin cehennemdeki payıdır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3827 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan İsa b. Meymun, İmam Ahmed ve bir gruba göre zayıftır. Fellas ise onun hakkında şöyle demiştir: "Yanılgısı çok olan bir saduk'tur. Hadisi ise metriık'tur."

Hz. Aişe bildiriyor:

#13,929
Resullullah (sailallahualeyhivesellem), normalde sohbetlerine katılan bir adamı göremeyince: '!Neden falanca kişiyi aranızda göremiyorum?" diye sordu. Dediler ki: "Ya Restllallah! O kişi hummaya (yüksek ateşe) yakalandı." Bunun üzerine: "O halde kalkın da onu ziyarete gidelim" buyurdu. Daha sonra o kişiyi ziyarete gittiklerinde o delikanlı ağladı. Bunun üzerine Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) ona şöyle buyurdu: "Ağlama! Zira Cibril bana, humma hastalığının ümmetimin cehennemdeki payından olduğunu bildirdi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3826 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Ömer b. Raşid, İmam Ahmed ve başkalanna göre zayıftır. İdi ise güvenilir olduğunu belirtmiştir.

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,928
"Humma (yüksek ateş) her Müslümanın ateşten nasibidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3825 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. İsnadı hasendir.

Selman' dan rivayet edilmiştir:

#13,927
Humma (yüksek ateş sıtma) hastalığı, Resulullah(sallallahualeyhivesellem)' in yanına gelmek için kendisinden izin istedi. Resulullah (sailallahualeyhi vesellem) ona: "Sen kimsin?" diye sorunca o da: " Ben eti eriten ve kanı çeken hurnmayım" dedi. Resullullah (sallallahualeyhivesellem) de ona:"Kuba halkına git!" buyurdu. O da bunun üzerine onlara gitti. Daha sonra Kuba halkı, benizleri sararmış bir halde Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem yine yanına gelerek sıtmayı Resulullah (sav)' e şikayet ettiler. Bunun üzerine Resuullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Hangisini istiyorsunuz? Allah'a dua edersem onu sizin başınızdan atıp uzaklaştınr. Dilerseniz de bırakın bu hastalık sizin kalan günahlannızı döksün?" Onlar da: "Ya Resulullallah! Bırak kalsın" dediler.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3824 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Hişam b. Lahik isimli kişi Nesai'ye göre güvenilir kimsedir. İmam Ahmed ve İbn HibMn'a göreyse zayıftır.

Sa'd'ın azatlısı olan Üınmü Tarık bildiriyor:

#13,926
Resullullah (sallallahualeyhivesellem) Sa'd'ın evine geldi ve kendisinden içeriye girmek için izin istedi. Sa'd birincisinde sesini çıkarmadı. Resulullah (sav) tekrar izin istedi. Sa'd yine sesini çıkarmadı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) üçüncü defa da izin istedi. Sa'd yine bir şey söylemeyince Resulullah (sav) gerisin geri döndü. Sa'd beni hemen O'nun peşinden yollayıp: "Size cevap vermeyişimiz sadece biraz daha dua ve selamınızı uzatmanız arzusudur (Buyurunuz başımızın üzerinde yeriniz var)" dedi. Daha soma kendini görmediğim; ancak kapıda girmek için izin isteyen bir kişinin sesini işittim. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Kimsin?" diye sordu. "Üınmü Mildem" cevabını verince Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) ona: "Ne hoş geldin, ne de sefalar getirdin. Kuba halkının yanına gitmek ister misin?" diye sorunca o da: "Evet" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sallallhualeyhi vesellem): "O halde onlara git" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3823 *Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. Taberani de el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ricali güvenilir kimselerdir.

cabir bildiriyor:

#13,925
Humma (sıtma), Resulullah (sav)' den müsaade istedi. Resftlullah (sav) de: "Kim o?" diye sordu. Sıtma: "Ümınü Mildem" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav) ona Kuba halkına gitmesini emretti. Ondan bayağı eziyet çektiler ve dayanamayarak Resulullah (sallallalhualeyhi vesellem)'e gelip içinde bulundukları durumu şika.yet ettiler .. Resulullah (sallallahu aleyhiveıellem) şöyle dedi: "Hangisini istiyorsunuz? Dilerseniz Allah'a dua edeyim, o da bu hastalığı sizin başınızdan alsın. Dilerseniz de bırakın bu hastalık sizin için bir arınma ve temizlenme vesilesi olsun?" Onlar da: "Ya Resullallah! Bunu yapar mısın?" diye sordular. O da: "Evet" buyurunca onlar: "Bırak kalsın" dediler.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3822 *Hadisi, İmam Ahmed ve Ebu Ya'la rivayet etmiştir. İmam Ahmed'in ricali, Sahih ricalidir.

Ebu Umame'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,924
"Yüksek ateş, cehennemin körüğüdür. Hummaya (yüksek ateşe) yakalanan mümin, cehennemden nasibini almış demektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3821 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ayrıca Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Senetteki Filistinli Ebu Husayn adlı kişinin, Muhammed b. Mutarrif dışında herhangi birisinden rivayet ettiğini görmedim. ¹ ¹ İmam Ahmed (2/252, 263) rivayet etmiştir. Taberaru ise el-Kebtr'de (7468) rivayet etmiştir. Bunu destekleyen başka rivayetler de vardır. Bkz. es-Silsiletu's-Sahiha (1822).

Ubey b. Ka'b' dan rivayet edildiğine göre o, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e şöyle dedi:

#13,923
"Ey Yüce Allah'ın Elçisi! Allah sana salat ve selam eylesin. Yüksek ateşin mükMah nedir?" Resulullah (sallallahu aleyhi vessellem): "Acı çekip hastalandığı sürece sevap kazanır" buyurdu. Ubey b. Ka'b ise şöyle dua etti: "Ey Allahım! Ben senden, beni senin yolunda cihad etmekten alıkoymayacak, evin olan Mekke' deki Kabe'yi ve Medine' deki Resulü'nün Mescid'ini ziyaret etmemi engellemeyecek kadar humma hastalığıyla imtihan etmeni niyaz ediyorum." Ravi devamında şöyle dedi: Ubey'ye ne zaman dokunulsa ateşi vardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3820 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Bunu Muhammed b. Muaz b. Ubey b. Ka'b'ın babasından rivayet etmiştir. Ancak bu iki şahsın kimlikleri, İbn Main'inde dediği gibi mectrûkdür. Derim ki: Bu kişileri İbn Hibban güvenilir kişilerden saymıştır. Yine derim ki: Ebû Said'in bunu açıklayıcı hadisi daha önce geçti.

Abdullah b. Mes'üd dedi ki:

#13,922
"Bela ve musibetlere uğramış olan kişiler kıyamet günü, kendilerine sevapları taksim edildiğinde, (önceki dünya hayahnda iken) derilerinin makaslarla kesilmiş olmasını temenni edecekler." ²

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3819 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebtr'de rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan bir kişi isimlendirilmemiştir. Senetteki diğer kişiler güvenilir kimselerdir. ² Taberaru, M. el-Kebir' de (8777) rivayet etmiştir. Aynca senedinde yer alan Yezid bin Ziyad el-Haşimi vardır ki, hem saduktur, hem de kötü bir hafızaya sahiptir.

Esbağ b. Nübate bildiriyor:

#13,921
Hz Ali ile beraber hasta olan Hz. Hasan'ın ziyaretine gitmiştik. Ona şöyle sordu: "Ey Yüce Allah Elçisinin çocuğu! Nasıl sabahladın?" O da: "Yüce Allah'a hamdolsun. Annınış olarak sabahladım" karşılığını verdi. Hz. Ali: "İnşallah dediğin gibidir" dedi. Daha sonra Hz. Hasan: "Bana destek olun!" deyince Hz. Ali bin Ebi Talib, onu göğsüne dayadı. Hasan şöyle dedi: Dedem Resulullah (sallallahualeyhiveselleın)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Cennette bir ağaç vardır. Buna bela ağacı denir. Bela ve musibetlere uğramış olan kişiler getirildiğinde onlar için mahkeme kurulmaz. Başlanndan aşağıya bol bol sevaplar saçılır." Daha sonra da "Sabredenler karşılıklarını hesaba çekilmeden alırlar'' ayetini ¹ okudu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3818 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Sa'd b. Tarif çok zayıftır. ¹ Zümer Sur. 10.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurmuştur:

#13,920
"Şehit, kıyamet günü hesap vermek üzere getirilip durdurulur. Daha sonra malını infak eden kişi getirilip durdurulur. Daha sonra da bela ve musibetlere uğramış olan kişi getirilir. Ancak ne mizan, ne de divan için durdurulup bekletilmez (onun için mahkeme kurulmaz.) Başlanndan aşağıya öyle sevaplar dökülür ki sağlıklı olanlar olduklan yerde ona gıpta ederek onun kazandığı bu sevaplann güzelliği karşısında (dünya hayatında iken) bedenlerinin makaslarla doğranmış olmasını temenni ederler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3817 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Muca'a b. ez-Zübeyr, İmam Ahmed tarafından güvenilir olarak tanımlanırken, Darekutni ise zayıf olduğunu belirtmiştir.

Hz. Aişe der ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim:

#13,919
"Yüce Allah, müminin hissettiği her acıya karşılık, mutlaka bir günahını affedip bir sevap yazar ve onu bir derece yüceltir. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3816 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsa' ta rivayet etmiştir; İsnadı hasendir.

Hz. Aişe demiştir ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesessellem)'in şöyle buyurduğunu işittim:

#13,918
"Kendisine diken batan her Müslümana Yüce Allah mutlaka on sevap yazıp on günahını da bağışlar .. Aynca onu on derece yüceltir. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3815 *Derim ki: Bu hadis, Sahlh'te kısa bir metinle yer almıştır. Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağlr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Ravh b. Musatir zayıftır.

Utbe b. Mes'ud'un bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,917
"Mümin ile onun hastalıktan kaynaklanan endişesi hayrete şayandır. Hastalıktan dolayı kazanacaklannı bir bilse tüm zamanın hastalıkla geçmesini arzu ederdi." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) daha soma başını semaya kaldırarak gülümsedi. Soruldu ki: "Ey Allah'ın Elçisi! Neden başını semaya kaldırıp güldün?" Buyurdu ki: "İki meleğe hayret ettim. Bu ikisi Mescid' de bulunan bir kişiyi aradıklan halde bulamayınca geri dönüp şöyle dediler: «Ey Rabbimiz! Falanca kulunun gece gündüz yapmış olduğu şeyleri yazıyorduk, ancak gördük ki kendisini iplerinden biriyle engellemişsin.» Yüce Allah şöyle buyurdu: «Kulumun gece gündüz yaptıklannı yazın, hiçbir eksik te olmasın. Onu engellediğim zamanın mükfifahnı ben veriyorum. Kendisine, önceden yaphklannın aynısı (nın sevabı yapmayı sürdürüyor gibi) vardır.»"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3814 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ayrıca Bezzar bunu kısa metinle tahric etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Muhammed b. Humeyd çok zayıftır.

Ebu Hureyre' nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,916
"Bir kul hastalandığmda, Yüce Allah koruyucu meleğine, onun yaptığı kötü işleri yazmamasını emreder. Yaptığı güzel şeylerin ise on katını yazmasını emreder. Aynca sapasağlamken yaptığı güzel şeyleri de hastayken yapmadığı halde yapmış gibi yazmasını emreder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3813 *Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Abdul-A'la b. Ebi'l-Musavir zayıftır.

Enes b. Malik'in bildirdiğine göre Resülullah (sallaIIahualeyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,915
"Yüce Allah, Müslüman kullanndan bir kulunun bedenini, herhangi bir belayla imtihan ettiği zaman, meleğine şöyle buyurur: Daha önce yapmış olduğu salih amelleri aynen eskisi gibi yaz. Şayet iyileştirirsem yıkanıp temizlenmiş olur. Yok, eğer bundan dolayı canını alırsam bu (bela/ hastalık), onun için rahmet ve bağışlanma vesilesi olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3812 *Hadisi, İmam Ahmed ve Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Ricali güvenilir kimselerdir.

Ebu'l-Eş'as es-San'âni şöyle anlabyor:

#13,914
Dimaşk'ta (Şam'da) bir mescide gitmiştim. Yanımda Ravah' ı da götürmüştüm. Bu arada Şeddad bin Evs el-Ensarl ve Sunabihi ile karşılaşbm. Onlara dedim ki: "Yüce Allah üzerinizden rahmetini eksik etmesin, nereye gidiyordunuz?" Onlar da: "Şuracıkta Mısırlı bir hastayı ziyarete gidiyoruz" karşılığını verdiler. Ben de onlara takıldım ve adamın yanına girdik. Ona: "Nasıl sabahladın (geceyi nasıl geçirdin?" diye sorduklarında o: "Allah'ın nimetiyle sabahladım" deyince Şeddad ona şöyle dedi: Günahlarının affedilmesinden, hatalarının bağışlanmasından dolayı seni müjdeler ve kutlarım. Zira ben, Resülullah(sallailahualeyhivesellern)'in şöyle dediğini işittim: "Yüce Allah şöyle buyuruyor: Mümin kullanmdan bir kulumu herhangi bir belayla imtihan ettiğim zaman, o da buna karşılık bana hamd ederse, (meleklerime derim ki:) «Sapasağlamken kendisine nasıl sevap yazıyor idiyseniz şimdi de aynısını yapın»." ¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3811 *Hadisi, İmam Ahmed tahric etmiştir. Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat ve el- Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Hepsinin rivayeti, İsmail bin Ayyaş an Raşid es- San~nikanalıyladır. Bu kişi, Şamlıların dışındaki rivayetlerinde zayıftır. ¹ İmam Ahmed (4/132) ve Taberaru el-Kebir'de (7136) hasen bir isnatla rivayet ebniştir. Ravileri ise güvenilir kişilerdir. Raşid bin Davud es-San'aru hakkında hafif bir söylenti vardır; ancak bu, onu rivayet ettiği hadisi hasen derecesinden aşağıya düşürmez. Ken~isi Şarnlıdır. Aynca bkz. es-Silsiletu's-Sahiha (1711).

Abdullah b. Amr' dan rivayet edildiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,913
"Kul, ibadetlerini gerektiği gibi güzel bir şekilde yerine getiren bir kişi ise, hastalandığı zaman, onunla ilgilenen meleğe şöyle denir: Kendisi iyileşinceye veya onu kendime katıncaya (yani ölünceye) kadar normalde ne amel işliyor idiyse aynen yaz. " ¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3810 *Hadisi, imam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. ¹ İmam Ahmed sahih isnadla rivayet etmiştir (6985).

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,912
"Bedeninde herhangi bir rahatsızlık olan her mümin için Yüce Allah muhafaza meleklerini çağırarak şunu emreder: Ahdime uygun olarak, kulumun hesabına, normalde yapmış olduğu güzel şeyleri, gece gündüz yine yapmaya devam ediyormuş gibi yazın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3809 *Hadisi, İmam Ahmed ve Bezzar rivayet etmiştir. Ayrıca, Taberani de el-Mu'cemu'l- kebfr'de rivayet etmiştir. İmam Ahmed'in rivayetindeki kişiler Sahih'in ravileridirler.

Ukbe b. Amir'in bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#13,911
"Periyodik olarak günlük amelleri işlemek suretiyle her gün yapması gereken amelleri amel defterine kaydettiren mümin hastalandığında, melekler şöyle derler: «Ey Rabbimiz! Falanca kulunuzuhapsettin/sınırladın» Yüce Allah şöyle buyurur: «İyileşince veyahut· ölünceye kadar periyodik olarak günlük amellerini kendisinin hesabına geçirin»"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3808 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Taberani ise el-Mu'cemu'l-evsat ve el- Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Aynca senedinde yer alan İbn Lehi'a şaibelidir.

Enes b. Malik' in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahııaleylıivesellem) şöyle buyUrınuştur:

#13,910
"Hastalığı geçip te iyileşen kişi, semadan yere ak ve pak olarak inen kar taneciğine benzer."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3807 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Velid b. Muhammed el-Mukari zayıftır.

Yine aynı ravi Resülullah (sav)' den şu sözünü nakletmiştir:

#13,909
"Yüce Allah, hastalanan bütün mümin kadın ve erkeğin geçmiş günahlarını bu hastalık sebebiyle affeder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3806 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Yusuf bin Halid es-Simti zayıftır.

Abdullah bin Amr'ın bildirdiğine göre Resülullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#13,908
"Kimin, Yüce Allah için bir şeyler düşünürken başı ağrır da bunun karşılığını Allah'dan umarsa, daha önceki tüm günahları affedilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3805 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. İsnadı hasendir.

Hz. Aişe' nin bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#13,907
"Hastalığa yakalanan müminin ızdırabı, körüğün demirin pasını temizlediği gibi günahlarını temizler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3804 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. isnadındaki kişiler güvenilirlerdir, ancak Taberani'nin hocasını tanımıyorum. ¹ ¹ İbn Hibban Sahih (2936), İmam Buhari'niri şartlarına uygun olarak sahih bir ravi zinciri ile.

Ebu Umame el-Bahili, Resulullah (sav)' den şöyle rivayet etmiştir:

#13,906
"Yüce Allah, hastalıktan dolayı kendisine yakanşta bulunan her kulunu temizler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3803 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan kişiler güvenilirdirler

Hasan(-ı Basri) anlahyor:

#13,905
Çok ağır bir hastalığa yakalanmış olan İmran birı Husayn' ırı ziyaretine gitmiştik. Bir adam ona: "Senirı şu halirı beni çok üzüyor" deyirıce İmran şöyle cevap verdi: "Ey kardeşimin oğlu! Lütfen böyle konuşma. Allah'a yemirı ederim ki, Allah içirı sevimli olan benim içirıde sevimlidir. Zira Allah şöyle buyurmaktadır: «Sizi çarpan her musibet, kendi ellerinizin işleyip kazandığı yüzündendir. (Bununla beraber Allah) bir çoğunu da affeder.» İşte bu, benim ellerimle kazandığımdır. Daha sonra kalanlar içirı Rabbimirı affı gelecektir." ¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3802 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat ta rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. ¹ Şura Sur. 30

Abdurrahman bin Ezher dedi ki: Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

#13,904
"Şiddetli baş ağnsı ve ateşi olan mümin, ateşe sokulup pası ve kirinden arınan demire benzer. " ¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3801 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Taberani de el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri arasında bilinmeyen bir kişi vardır. ¹ Hadisi ayrıca Hakim, Müstedrek'inde (1/348) aynı isnatla rivayet etmiş olup: ''.İsnadı sahihtir, ravileri de Medine ve Mısırlı kişilerdir" demiştir. Zehebi de bu hükmü onaylamıştır.

Abdullah b. ômer dedi ki: Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

#13,903
"Kimin, Yüce Allah için bir şeyler düşünürken başı ağnr da bunun karşılığını Yüce Allah' dan umarsa, daha önceki tüm günahlan affedilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3800 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadı hasendir.

Cübeyr b. Mut' im dedi ki: Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

#13,902
"Yüce Allah mümin kulunu, bütün günahlannı bitirinceye kadar hastalıkla imtihan eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3799 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Aynca senedinde yer alan Abdurrahman bin Muaviye bin el-Huveyris hakkında, İbn Main: "zayıftır" derken, İbn Hibban ise: "güvenilirdir" demektedir.

Bir adam Resülullah (sailallahualeyhivesellem)'e

#13,901
"Bizim şu yakalandığımız hastalıklardan dolayı kazancımız var mıdır?" diye sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) de "(Kazancınız) kefaretler, yani günahlann affedilmesidir" buyurdu. Bunun üzerine Ubey isimli zat: "Peki ya bu hastalıklar az olursa?" diye sorunca Resülllah (sailallaluı aleyhi vesellem): "İsterse diken batması veya daha hafif olsun" buyurdu. Ubey bunun üzerine Yüce Allah' dan hac, umre, Allah yolunda savaş ve cemaatle birlikte beş vakit namazını engellememesi kaydıyla, ömrü boyunca hastalık ateşinin kendisinden hiç eksik olmamasını diledi. Ölünceye kadar ona dokunan herkes, mutlaka onun o ateşli halini fark ediyordu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3798 *Derim ki: Bu hadis, Sahlh'te değişik bir versiyonla yer almıştır. Hadisi, İmam Ahmed ve Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Rivayet edenler güvenilir kimselerdir. Ubey bin Ka'b'ın Hastalık Ateşi konusundaki hadisi ileride gelecektir.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi veıellem) şöyle buyurmuştur:

#13,900
"Yüksek ateş ve şiddetli baş ağnsı, günah ve hatalan Uhud dağı kadar olan erkek ya da kadın kulun, zerre kadar günahı kalmayıncaya kadar devam eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3797 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Rivayet edenler güvenilir kimselerdir. ¹ ¹ EbU Ya'la (6150). Aynca senedinde yer alan Süveyd bin Said zayıfbr.

Enes el-Cüheni hasta olan Ebu' d-Derda'nın yanına girerek: "Hasta olmayasın, sağlık bulasın!" deyince Ebu' d-Derda şu karşılığı verdi: . Resullullah (sallallaluıaleyhivesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim:

#13,899
"Şiddetli baş ağnsı ve yüksek ateş, Uhud dağı kadar günahı olan mümin bir kulun, hiç günahı kalmayıncaya kadar yakasını bırakmaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3796 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ayrıca Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat ve el- Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan İbn Lehi'a şaibeli bir kişidir.

Enes bin Malik bildiriyor:

#13,898
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir ağacın yanına gelip yaprakları dökülünceye kadar onu salladı ve şöyle buyurdu: "Bela ve acılar, insanoğlunun günahlarını dökme konusunda benim şu ağacın yapraklannı dökmemden daha etkilidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3795 *Hadisi Ebu Ya'la ¹ rivayet etmiştir. Ravileri arasında yer alan Cabir el-Cu'fı zayıftır. ¹ Ebu Ya'la ( 4299). Aynca senedinde yer alan Ziyad en-Numeyri de zayıfhr.

Esed b. Kurz'un bildirdiğine göre Resulullah (sallailahualeyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,897
"Hastalık, ağacın yapaklannı dökmesi gibi kişinin hatalannı döker."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3794 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ayrıca Taberani de el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Hadisin İsnadı hasendir.

Muaviye der ki: Resülullah (sailallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim:

#13,896
"Mümin bir kişi, başına gelen her problemden dolayı, hatta bir diken batması nedeniyle bile, ya kendisine bir sevap yazılır ya da bir hatası bağışlanır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3793 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ayrıca Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat ve el- Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ayrıca bir de kıssa yer almıştır. İmam Ahmed'in rivayetindeki kişiler Sahih'in ravileridir.

Saib bin Hallad, Resulullah (sallailahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

#13,895
"Mümin bir kişi, başına gelen her problemden dolayı, hatta bir diken batması nedeniyle bile, ya kendisine bir sevap yazılır ya da bir hatası bağışlanır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3792 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri arasında Rişdeyn adli şaibeli bir kimse vardır.

Câbir bin Abdillah, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle dediğini işitmiştir:

#13,894
"Hasta olan bir mümin kadın ve erkeği.n, müslüman kadın ve erkeğin hatasının cezası mutlaka kaldınlır." Başka bir rivayette ise: "O kişinin bazı hatalannın cezalan kaldınlıp iptal edilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3791 *Hadisi, İmam Ahmed, Ebû Ya'la ve Bezzar rivayet etmiştir. imam Ahmed'in rivayetindeki kişiler Sahih'in ravileridir.

Ebu Zur'a el-Bustaru bildiriyor:

#13,793
Babam ve başka insanlarla beraber, hasta olan Ebu'd-Derda'run ziyaretine gitmiştik. Kendisi yeni yapılmış bir evin içindeydi ve yüzü duvara dönüktü. Hanımı başucunda oturuyordu. Topluluk ona: "Ebu'd-Derda geceyi nasıl geçirdi?" diye sorunca kadın: "Vallahi mükafat ve sevaplarla dolu bir gece geçirdi" karşılığını verdi. Ebu' d-Derda yüzünü bizlere doğru çevirip: "Mükafat ve sevaplarla dolu bir gece geçirmedim" deyince hepimiz bir an şok olduk. Devamla: "Niçin böyle konuştuğumu sormayacak mısınız?" diye sorunca, biz de: "Niçin?" diye sorduk. Bunun üzerine şöyle söyledi: Resulullah (sav) şöyle buyurduğunu işittim: "Mümin hastalandığı zaman kendisine mükafat/sevap yazılmaz; bilakis kendisinin günahlan silinir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3789 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Hadisin senesinde bulunan, Hafs bin Amr bin Ebi'l-Kasım'a hiçbir yerde/kaynakta rastlıyamadım. Bunun dışındaki kişiler güvenilir kimselerdir.

İya.d b. Gutayf'tan rivayet edilmiştir:

#13,792
Rahatsız ve şika.yetçi olduğu bir hastalıktan dolayı Ebu Ubeyde b. el- Cerra.h' ın ziyaretine gitmiştik. Zayıfça olan hanımı başucunda oturuyordu. Dedik ki: "Ebu Ubeyde geceyi nasıl geçirdi?" "Vallahi mükafat ve sevaplarla dolu bir gece geçirdi" diye karşılık verince Ebu Ubeyde: "Mükafat ve sevaplarla dolu bir gece geçirmedim" dedi. Bu arada yüzü duvara doğru dönük idi. Daha sonra bize doğru dönerek: "Ne demek istediğimi sormayacak mısınız?" diye sorunca, biz de: "Söylediğin şey pek hoşumuza gitmedi. Ne kastettiğini bilmek istiyoruz" dedik. O da şöyle cevap verdi: Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Kim, Yüce Allah için değerli bir yardımda bulunursa bunun karşılığında ona yedi yüz katı sevap verilecektir. Kim, kendisi ve ailesine harcamada bulunursa veya bir hastayı ziyaret ederse veya bir problem ve sorunu ortadan kaldınrsa onun on katı sevapla mükafatlandınlır. Bozmadığı müddetçe oruç kalkandır. Yüce Allah kimi bedeniyle (onu hasta etmek suretiyle) imtihan ederse, bu imtihan onun günah ve hatalannın dökülmesine sebep olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3788 *Hadisi, İmam Ahmed, Ebu Ya'la ve Bezzar rivayet etmiştir. Senette bulunan Beşşar b. Ebi Seyf hakkında ne müsbet, ne de menfi bir eleştiride bulunan kimseye rastlamadım. Bunun dışındakiler ise güvenilir kimselerdir. ¹ ¹ Bu hadisi aynca Bezzar rivayet etmiştir. Senedinde Haris bin Gutayf da vardır (763). Hakim, Müstedrek'inde (3/265) buna sahih hükmü vermiştir. Beşşfu- b. Ebl Seyf, İbn Mace tarafından güvenilir olarak nitelendirilmiştir.

Enes b. Malik bildiriyor:

#13,791
Ebu Talib hastalanmıştı. Resullullah (sav) kendisini ziyaret edince amcası ona: "Ey kardeşimin oğlu! Kendisine ibadet ettiğin ilahına dua et te beni iyileştirsin." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bunun üzerine şöyle dua etti: "Ey Allahım! Amcamı iyileştir." Bu dua, etkisini hemen gösterdi ve Ebu Talib son derece dinç olarak ayağa kalktı ve şöyle dedi: "Ey kardeşimin oğlu! Görüyorum ki kendisine ibadet ettiğin ilahın seni dinliyor." Bunun üzerine Resulullah (sav) buyurdu ki: "Senin onu dinlemen halinde seni de dinler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3787 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Hadisin senesinde bulunan, el-Heysem b. Cemmaz el-Bekka, zayıftır. ¹ ¹ Heysem bin Cemmaz hakkında Heysemi (1185) metruk ifadisini kullanmışhr.

Ebû Hureyre' nin bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#13,790
"Üç hastalığa düçar olanlann ziyaret edilmesi gerekmez; göz, diş, baş ağnlan."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3786 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Hadisin senesinde bulunan Mesleme bin Ali el-Huşeni zayıftır.

İbn Abbas dedi ki:

#13,789
Bir adam Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gelince ona: "Nasıl sabahladınız?" diye sorunca O da cevaben: "Çok şükür hastası olmayan, cenazesi kalkmayan bir toplumla sabahladık" karşılığını verdi

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3785 *Hadisi Ebü Ya'la rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. Derim ki: Orucun Fazileti konusunda Ebü Hureyre'nin hadisinde bu konuya tekrar değinilecektir.

Muaz b. Cebel'in bildirdiğine göre Resülullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#13,788
"Beş şey vardır ki kim bunlardan birini yaparsa Allah'ın güvencesindedir. Hastayı ziyaret eden; cenazeyle birlikte çıkan; gazi olan; yöneticiye hak ettiği övgü ve uyanyı yapan; bir de evinde oturup insanlara zarar vermeyen ve onlann zararlanndan korunan kişi. " ²

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3784 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Senette bulunan İbn Lehi'a hakkında söylentiler vardır. Senetteki diğer kişiler ise güvenilirdir. ² Aynca Taberaru, M. el-Kebir (20/37), İmam Ahmed (20/37) ve Bezzar (1649).

Avf bin Malik'in bildirdiğine göre

#13,787
Resullullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurmuştur: "Hastayı ziyaret edin, cenazelere de katılın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3783 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de ¹ rivayet etmiştir. Hadisin senedinde bulunan Yezid b. İyad zayıftır. ¹ Aynca Bezzar (1404) ise uzun bir metinle rivayet etmiştir.

Abdullah bin ömer ve Ebu Hureyre' den rivayet edildiğine göre ikisi şöyle demişlerdir:

#13,786
" Kim, Müslüman bir kardeşinin herhangi bir ihtiyacını gidermek için gayret sarf edip çabalarsa, Yüce Allah yetmiş beş bin melekle onu gölgelendirir. Ona dua ederler. Kişi kardeşine yardım etme işini bitirinceye kadar rahmetin içinde gibidir. O, kardeşine yardım etme işini bitirince, Yüce Allah yardımı yapana bir hac ve umre yapmış gibi sevap yazar. Kim, hasta olan Müslüman bir kardeşini ziyaret ederse Yüce Allah yetmiş beş bin melekle onu gölgelendirir. Kaldırdığı her adım için bir sevap yazılırken indirdiği her adım için de bir günahı silinip affedilir ve oturacağı yere oturuncaya kadar makamı yüceltilir. Oturmasından kalkıp evine gitmesine kadar, rahmetin içinde olup rahmetle kuşatılmıştır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3782 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Hadisin senedinde bulunan Cafer b. Meysera el-Eşcei hadiste zayıftır.

Enes bin Malik anlatıyor:

#13,785
Resülullah (sallallahualeyhi vesellem) çok ateşi olan bir Bedevinin ziyaretine gitmişti. Ona şöyle dedi: "(Bu hastalığın ve halin) temizlenme ve günahlardan annmadır." Bedevi ise şöyle dedi: "Bilakis bu (hastalığım ve halim) yaşlı bir insanı kabre sürükleyip kamını kaynatan bir ateştir." Bunun üzerine Resülullah (sav) adamın yanından kalkarak orayı terketti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3781 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Senedindeki kişiler güvenilirdir. Derim ki: Şurahbil'in, hastalık ateşine sabredip mükafat uman kişi bölümündeki rivayeti bundan daha net olarak gelmektedir.

Hz. Aişe bildiriyor:

#13,784
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) bir hastayı ziyaret ettiğinde, elini ağrıyan yere bırakıp daha sonra da: "Yüce Allah'ın adıyla bir sorun kalmaz" derdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3780 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedindeki kişiler güvenilir kimselerdir.

Selman dedi ki:

#13,783
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) hastalığımdan dolayı beni ziyaret etti; tam çıkmak üzereyken şöyle buyurdu: "Ey Selman! Yüce Allah sıkıntını gidersin; günahlarını affetsin; hayatının sonuna kadar dinini ve bedenini koruyup gözetsin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3779 ·*Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Hadisin senedinde bulunan Amr bin Halid el-Kuraşi zayıftır. ² ² Heysemi kitabında (5/97) Amr bin Halid hakkında yalancı ve metrûk olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bkz. M. el-Kebir (6106).

Ebu Hureyre anlatıyor:

#13,782
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem),
ashabdan hasta olan ve ağrısı bulunan bir adamı ziyarete gitti. Ben de onunla gittim. Bir eliyle onun elini avuçlayıp diğer elini de onun alnına
koydu. Hz. Peygamber (salllallahu aleyhi vesellem) bu hareketi, ziyaretin
eksiksiz olarak yerine getirilmesinden sayıyordu. Aynca buyurdu ki: "Yüce Allah şöyle buyurdu: Ateşimi mümin kuluma musallat ederim. Böylelikle bu, onun ahiretteki nasibinden sayılır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3778 *Derim ki: İbn Mace bunu özet olarak rivayet etmiştir. Senette bulunan Abdurrahman b. Yezid b. Temim zayıftır. ¹ ¹ Hadisi Taberaru el-Mu'cemu'l-evsat'ta (10) tahric etmiştir. Hadisi sadece Abdurrahman rivayet etmiştir.