Toplam 19,439 Hadis
Konular

Cenaze Bölümü Kategorisi

Ebu Rayhane'nin bildirdiğine göre Restllullah (sailallahu aleyhi vesellern) şöyle buyurmuştur:

#13,931
"Humma (yüksek ateş) cehennem sıcaklığındandır. O, müminin ateşten nas,ibidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3828 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Şehr b. Havşeb şaibelidir. Bir grup bu kişinin güvenilir olduğunu berlirtmiştir.

Enes'in bildirdiğine göre Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,930
"Humma (yüksek ateş) ümmetimin cehennemdeki payıdır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3827 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan İsa b. Meymun, İmam Ahmed ve bir gruba göre zayıftır. Fellas ise onun hakkında şöyle demiştir: "Yanılgısı çok olan bir saduk'tur. Hadisi ise metriık'tur."

Hz. Aişe bildiriyor:

#13,929
Resullullah (sailallahualeyhivesellem), normalde sohbetlerine katılan bir adamı göremeyince: '!Neden falanca kişiyi aranızda göremiyorum?" diye sordu. Dediler ki: "Ya Restllallah! O kişi hummaya (yüksek ateşe) yakalandı." Bunun üzerine: "O halde kalkın da onu ziyarete gidelim" buyurdu. Daha sonra o kişiyi ziyarete gittiklerinde o delikanlı ağladı. Bunun üzerine Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) ona şöyle buyurdu: "Ağlama! Zira Cibril bana, humma hastalığının ümmetimin cehennemdeki payından olduğunu bildirdi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3826 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Ömer b. Raşid, İmam Ahmed ve başkalanna göre zayıftır. İdi ise güvenilir olduğunu belirtmiştir.

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,928
"Humma (yüksek ateş) her Müslümanın ateşten nasibidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3825 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. İsnadı hasendir.

Selman' dan rivayet edilmiştir:

#13,927
Humma (yüksek ateş sıtma) hastalığı, Resulullah(sallallahualeyhivesellem)' in yanına gelmek için kendisinden izin istedi. Resulullah (sailallahualeyhi vesellem) ona: "Sen kimsin?" diye sorunca o da: " Ben eti eriten ve kanı çeken hurnmayım" dedi. Resullullah (sallallahualeyhivesellem) de ona:"Kuba halkına git!" buyurdu. O da bunun üzerine onlara gitti. Daha sonra Kuba halkı, benizleri sararmış bir halde Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem yine yanına gelerek sıtmayı Resulullah (sav)' e şikayet ettiler. Bunun üzerine Resuullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Hangisini istiyorsunuz? Allah'a dua edersem onu sizin başınızdan atıp uzaklaştınr. Dilerseniz de bırakın bu hastalık sizin kalan günahlannızı döksün?" Onlar da: "Ya Resulullallah! Bırak kalsın" dediler.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3824 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Hişam b. Lahik isimli kişi Nesai'ye göre güvenilir kimsedir. İmam Ahmed ve İbn HibMn'a göreyse zayıftır.

Sa'd'ın azatlısı olan Üınmü Tarık bildiriyor:

#13,926
Resullullah (sallallahualeyhivesellem) Sa'd'ın evine geldi ve kendisinden içeriye girmek için izin istedi. Sa'd birincisinde sesini çıkarmadı. Resulullah (sav) tekrar izin istedi. Sa'd yine sesini çıkarmadı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) üçüncü defa da izin istedi. Sa'd yine bir şey söylemeyince Resulullah (sav) gerisin geri döndü. Sa'd beni hemen O'nun peşinden yollayıp: "Size cevap vermeyişimiz sadece biraz daha dua ve selamınızı uzatmanız arzusudur (Buyurunuz başımızın üzerinde yeriniz var)" dedi. Daha soma kendini görmediğim; ancak kapıda girmek için izin isteyen bir kişinin sesini işittim. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Kimsin?" diye sordu. "Üınmü Mildem" cevabını verince Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) ona: "Ne hoş geldin, ne de sefalar getirdin. Kuba halkının yanına gitmek ister misin?" diye sorunca o da: "Evet" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sallallhualeyhi vesellem): "O halde onlara git" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3823 *Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. Taberani de el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ricali güvenilir kimselerdir.

cabir bildiriyor:

#13,925
Humma (sıtma), Resulullah (sav)' den müsaade istedi. Resftlullah (sav) de: "Kim o?" diye sordu. Sıtma: "Ümınü Mildem" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav) ona Kuba halkına gitmesini emretti. Ondan bayağı eziyet çektiler ve dayanamayarak Resulullah (sallallalhualeyhi vesellem)'e gelip içinde bulundukları durumu şika.yet ettiler .. Resulullah (sallallahu aleyhiveıellem) şöyle dedi: "Hangisini istiyorsunuz? Dilerseniz Allah'a dua edeyim, o da bu hastalığı sizin başınızdan alsın. Dilerseniz de bırakın bu hastalık sizin için bir arınma ve temizlenme vesilesi olsun?" Onlar da: "Ya Resullallah! Bunu yapar mısın?" diye sordular. O da: "Evet" buyurunca onlar: "Bırak kalsın" dediler.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3822 *Hadisi, İmam Ahmed ve Ebu Ya'la rivayet etmiştir. İmam Ahmed'in ricali, Sahih ricalidir.

Ebu Umame'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,924
"Yüksek ateş, cehennemin körüğüdür. Hummaya (yüksek ateşe) yakalanan mümin, cehennemden nasibini almış demektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3821 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ayrıca Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Senetteki Filistinli Ebu Husayn adlı kişinin, Muhammed b. Mutarrif dışında herhangi birisinden rivayet ettiğini görmedim. ¹ ¹ İmam Ahmed (2/252, 263) rivayet etmiştir. Taberaru ise el-Kebtr'de (7468) rivayet etmiştir. Bunu destekleyen başka rivayetler de vardır. Bkz. es-Silsiletu's-Sahiha (1822).

Ubey b. Ka'b' dan rivayet edildiğine göre o, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e şöyle dedi:

#13,923
"Ey Yüce Allah'ın Elçisi! Allah sana salat ve selam eylesin. Yüksek ateşin mükMah nedir?" Resulullah (sallallahu aleyhi vessellem): "Acı çekip hastalandığı sürece sevap kazanır" buyurdu. Ubey b. Ka'b ise şöyle dua etti: "Ey Allahım! Ben senden, beni senin yolunda cihad etmekten alıkoymayacak, evin olan Mekke' deki Kabe'yi ve Medine' deki Resulü'nün Mescid'ini ziyaret etmemi engellemeyecek kadar humma hastalığıyla imtihan etmeni niyaz ediyorum." Ravi devamında şöyle dedi: Ubey'ye ne zaman dokunulsa ateşi vardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3820 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Bunu Muhammed b. Muaz b. Ubey b. Ka'b'ın babasından rivayet etmiştir. Ancak bu iki şahsın kimlikleri, İbn Main'inde dediği gibi mectrûkdür. Derim ki: Bu kişileri İbn Hibban güvenilir kişilerden saymıştır. Yine derim ki: Ebû Said'in bunu açıklayıcı hadisi daha önce geçti.

Abdullah b. Mes'üd dedi ki:

#13,922
"Bela ve musibetlere uğramış olan kişiler kıyamet günü, kendilerine sevapları taksim edildiğinde, (önceki dünya hayahnda iken) derilerinin makaslarla kesilmiş olmasını temenni edecekler." ²

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3819 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebtr'de rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan bir kişi isimlendirilmemiştir. Senetteki diğer kişiler güvenilir kimselerdir. ² Taberaru, M. el-Kebir' de (8777) rivayet etmiştir. Aynca senedinde yer alan Yezid bin Ziyad el-Haşimi vardır ki, hem saduktur, hem de kötü bir hafızaya sahiptir.

Esbağ b. Nübate bildiriyor:

#13,921
Hz Ali ile beraber hasta olan Hz. Hasan'ın ziyaretine gitmiştik. Ona şöyle sordu: "Ey Yüce Allah Elçisinin çocuğu! Nasıl sabahladın?" O da: "Yüce Allah'a hamdolsun. Annınış olarak sabahladım" karşılığını verdi. Hz. Ali: "İnşallah dediğin gibidir" dedi. Daha sonra Hz. Hasan: "Bana destek olun!" deyince Hz. Ali bin Ebi Talib, onu göğsüne dayadı. Hasan şöyle dedi: Dedem Resulullah (sallallahualeyhiveselleın)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Cennette bir ağaç vardır. Buna bela ağacı denir. Bela ve musibetlere uğramış olan kişiler getirildiğinde onlar için mahkeme kurulmaz. Başlanndan aşağıya bol bol sevaplar saçılır." Daha sonra da "Sabredenler karşılıklarını hesaba çekilmeden alırlar'' ayetini ¹ okudu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3818 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Sa'd b. Tarif çok zayıftır. ¹ Zümer Sur. 10.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurmuştur:

#13,920
"Şehit, kıyamet günü hesap vermek üzere getirilip durdurulur. Daha sonra malını infak eden kişi getirilip durdurulur. Daha sonra da bela ve musibetlere uğramış olan kişi getirilir. Ancak ne mizan, ne de divan için durdurulup bekletilmez (onun için mahkeme kurulmaz.) Başlanndan aşağıya öyle sevaplar dökülür ki sağlıklı olanlar olduklan yerde ona gıpta ederek onun kazandığı bu sevaplann güzelliği karşısında (dünya hayatında iken) bedenlerinin makaslarla doğranmış olmasını temenni ederler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3817 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Muca'a b. ez-Zübeyr, İmam Ahmed tarafından güvenilir olarak tanımlanırken, Darekutni ise zayıf olduğunu belirtmiştir.

Hz. Aişe der ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim:

#13,919
"Yüce Allah, müminin hissettiği her acıya karşılık, mutlaka bir günahını affedip bir sevap yazar ve onu bir derece yüceltir. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3816 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsa' ta rivayet etmiştir; İsnadı hasendir.

Hz. Aişe demiştir ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesessellem)'in şöyle buyurduğunu işittim:

#13,918
"Kendisine diken batan her Müslümana Yüce Allah mutlaka on sevap yazıp on günahını da bağışlar .. Aynca onu on derece yüceltir. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3815 *Derim ki: Bu hadis, Sahlh'te kısa bir metinle yer almıştır. Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağlr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Ravh b. Musatir zayıftır.

Utbe b. Mes'ud'un bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,917
"Mümin ile onun hastalıktan kaynaklanan endişesi hayrete şayandır. Hastalıktan dolayı kazanacaklannı bir bilse tüm zamanın hastalıkla geçmesini arzu ederdi." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) daha soma başını semaya kaldırarak gülümsedi. Soruldu ki: "Ey Allah'ın Elçisi! Neden başını semaya kaldırıp güldün?" Buyurdu ki: "İki meleğe hayret ettim. Bu ikisi Mescid' de bulunan bir kişiyi aradıklan halde bulamayınca geri dönüp şöyle dediler: «Ey Rabbimiz! Falanca kulunun gece gündüz yapmış olduğu şeyleri yazıyorduk, ancak gördük ki kendisini iplerinden biriyle engellemişsin.» Yüce Allah şöyle buyurdu: «Kulumun gece gündüz yaptıklannı yazın, hiçbir eksik te olmasın. Onu engellediğim zamanın mükfifahnı ben veriyorum. Kendisine, önceden yaphklannın aynısı (nın sevabı yapmayı sürdürüyor gibi) vardır.»"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3814 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ayrıca Bezzar bunu kısa metinle tahric etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Muhammed b. Humeyd çok zayıftır.

Ebu Hureyre' nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,916
"Bir kul hastalandığmda, Yüce Allah koruyucu meleğine, onun yaptığı kötü işleri yazmamasını emreder. Yaptığı güzel şeylerin ise on katını yazmasını emreder. Aynca sapasağlamken yaptığı güzel şeyleri de hastayken yapmadığı halde yapmış gibi yazmasını emreder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3813 *Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Abdul-A'la b. Ebi'l-Musavir zayıftır.

Enes b. Malik'in bildirdiğine göre Resülullah (sallaIIahualeyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,915
"Yüce Allah, Müslüman kullanndan bir kulunun bedenini, herhangi bir belayla imtihan ettiği zaman, meleğine şöyle buyurur: Daha önce yapmış olduğu salih amelleri aynen eskisi gibi yaz. Şayet iyileştirirsem yıkanıp temizlenmiş olur. Yok, eğer bundan dolayı canını alırsam bu (bela/ hastalık), onun için rahmet ve bağışlanma vesilesi olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3812 *Hadisi, İmam Ahmed ve Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Ricali güvenilir kimselerdir.

Ebu'l-Eş'as es-San'âni şöyle anlabyor:

#13,914
Dimaşk'ta (Şam'da) bir mescide gitmiştim. Yanımda Ravah' ı da götürmüştüm. Bu arada Şeddad bin Evs el-Ensarl ve Sunabihi ile karşılaşbm. Onlara dedim ki: "Yüce Allah üzerinizden rahmetini eksik etmesin, nereye gidiyordunuz?" Onlar da: "Şuracıkta Mısırlı bir hastayı ziyarete gidiyoruz" karşılığını verdiler. Ben de onlara takıldım ve adamın yanına girdik. Ona: "Nasıl sabahladın (geceyi nasıl geçirdin?" diye sorduklarında o: "Allah'ın nimetiyle sabahladım" deyince Şeddad ona şöyle dedi: Günahlarının affedilmesinden, hatalarının bağışlanmasından dolayı seni müjdeler ve kutlarım. Zira ben, Resülullah(sallailahualeyhivesellern)'in şöyle dediğini işittim: "Yüce Allah şöyle buyuruyor: Mümin kullanmdan bir kulumu herhangi bir belayla imtihan ettiğim zaman, o da buna karşılık bana hamd ederse, (meleklerime derim ki:) «Sapasağlamken kendisine nasıl sevap yazıyor idiyseniz şimdi de aynısını yapın»." ¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3811 *Hadisi, İmam Ahmed tahric etmiştir. Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat ve el- Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Hepsinin rivayeti, İsmail bin Ayyaş an Raşid es- San~nikanalıyladır. Bu kişi, Şamlıların dışındaki rivayetlerinde zayıftır. ¹ İmam Ahmed (4/132) ve Taberaru el-Kebir'de (7136) hasen bir isnatla rivayet ebniştir. Ravileri ise güvenilir kişilerdir. Raşid bin Davud es-San'aru hakkında hafif bir söylenti vardır; ancak bu, onu rivayet ettiği hadisi hasen derecesinden aşağıya düşürmez. Ken~isi Şarnlıdır. Aynca bkz. es-Silsiletu's-Sahiha (1711).

Abdullah b. Amr' dan rivayet edildiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,913
"Kul, ibadetlerini gerektiği gibi güzel bir şekilde yerine getiren bir kişi ise, hastalandığı zaman, onunla ilgilenen meleğe şöyle denir: Kendisi iyileşinceye veya onu kendime katıncaya (yani ölünceye) kadar normalde ne amel işliyor idiyse aynen yaz. " ¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3810 *Hadisi, imam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. ¹ İmam Ahmed sahih isnadla rivayet etmiştir (6985).

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,912
"Bedeninde herhangi bir rahatsızlık olan her mümin için Yüce Allah muhafaza meleklerini çağırarak şunu emreder: Ahdime uygun olarak, kulumun hesabına, normalde yapmış olduğu güzel şeyleri, gece gündüz yine yapmaya devam ediyormuş gibi yazın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3809 *Hadisi, İmam Ahmed ve Bezzar rivayet etmiştir. Ayrıca, Taberani de el-Mu'cemu'l- kebfr'de rivayet etmiştir. İmam Ahmed'in rivayetindeki kişiler Sahih'in ravileridirler.

Ukbe b. Amir'in bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#13,911
"Periyodik olarak günlük amelleri işlemek suretiyle her gün yapması gereken amelleri amel defterine kaydettiren mümin hastalandığında, melekler şöyle derler: «Ey Rabbimiz! Falanca kulunuzuhapsettin/sınırladın» Yüce Allah şöyle buyurur: «İyileşince veyahut· ölünceye kadar periyodik olarak günlük amellerini kendisinin hesabına geçirin»"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3808 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Taberani ise el-Mu'cemu'l-evsat ve el- Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Aynca senedinde yer alan İbn Lehi'a şaibelidir.

Enes b. Malik' in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahııaleylıivesellem) şöyle buyUrınuştur:

#13,910
"Hastalığı geçip te iyileşen kişi, semadan yere ak ve pak olarak inen kar taneciğine benzer."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3807 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Velid b. Muhammed el-Mukari zayıftır.

Yine aynı ravi Resülullah (sav)' den şu sözünü nakletmiştir:

#13,909
"Yüce Allah, hastalanan bütün mümin kadın ve erkeğin geçmiş günahlarını bu hastalık sebebiyle affeder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3806 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan Yusuf bin Halid es-Simti zayıftır.

Abdullah bin Amr'ın bildirdiğine göre Resülullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#13,908
"Kimin, Yüce Allah için bir şeyler düşünürken başı ağrır da bunun karşılığını Allah'dan umarsa, daha önceki tüm günahları affedilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3805 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. İsnadı hasendir.

Hz. Aişe' nin bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#13,907
"Hastalığa yakalanan müminin ızdırabı, körüğün demirin pasını temizlediği gibi günahlarını temizler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3804 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. isnadındaki kişiler güvenilirlerdir, ancak Taberani'nin hocasını tanımıyorum. ¹ ¹ İbn Hibban Sahih (2936), İmam Buhari'niri şartlarına uygun olarak sahih bir ravi zinciri ile.

Ebu Umame el-Bahili, Resulullah (sav)' den şöyle rivayet etmiştir:

#13,906
"Yüce Allah, hastalıktan dolayı kendisine yakanşta bulunan her kulunu temizler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3803 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan kişiler güvenilirdirler

Hasan(-ı Basri) anlahyor:

#13,905
Çok ağır bir hastalığa yakalanmış olan İmran birı Husayn' ırı ziyaretine gitmiştik. Bir adam ona: "Senirı şu halirı beni çok üzüyor" deyirıce İmran şöyle cevap verdi: "Ey kardeşimin oğlu! Lütfen böyle konuşma. Allah'a yemirı ederim ki, Allah içirı sevimli olan benim içirıde sevimlidir. Zira Allah şöyle buyurmaktadır: «Sizi çarpan her musibet, kendi ellerinizin işleyip kazandığı yüzündendir. (Bununla beraber Allah) bir çoğunu da affeder.» İşte bu, benim ellerimle kazandığımdır. Daha sonra kalanlar içirı Rabbimirı affı gelecektir." ¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3802 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat ta rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. ¹ Şura Sur. 30

Abdurrahman bin Ezher dedi ki: Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

#13,904
"Şiddetli baş ağnsı ve ateşi olan mümin, ateşe sokulup pası ve kirinden arınan demire benzer. " ¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3801 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Taberani de el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri arasında bilinmeyen bir kişi vardır. ¹ Hadisi ayrıca Hakim, Müstedrek'inde (1/348) aynı isnatla rivayet etmiş olup: ''.İsnadı sahihtir, ravileri de Medine ve Mısırlı kişilerdir" demiştir. Zehebi de bu hükmü onaylamıştır.

Abdullah b. ômer dedi ki: Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

#13,903
"Kimin, Yüce Allah için bir şeyler düşünürken başı ağnr da bunun karşılığını Yüce Allah' dan umarsa, daha önceki tüm günahlan affedilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3800 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadı hasendir.

Cübeyr b. Mut' im dedi ki: Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

#13,902
"Yüce Allah mümin kulunu, bütün günahlannı bitirinceye kadar hastalıkla imtihan eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3799 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Aynca senedinde yer alan Abdurrahman bin Muaviye bin el-Huveyris hakkında, İbn Main: "zayıftır" derken, İbn Hibban ise: "güvenilirdir" demektedir.

Bir adam Resülullah (sailallahualeyhivesellem)'e

#13,901
"Bizim şu yakalandığımız hastalıklardan dolayı kazancımız var mıdır?" diye sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) de "(Kazancınız) kefaretler, yani günahlann affedilmesidir" buyurdu. Bunun üzerine Ubey isimli zat: "Peki ya bu hastalıklar az olursa?" diye sorunca Resülllah (sailallaluı aleyhi vesellem): "İsterse diken batması veya daha hafif olsun" buyurdu. Ubey bunun üzerine Yüce Allah' dan hac, umre, Allah yolunda savaş ve cemaatle birlikte beş vakit namazını engellememesi kaydıyla, ömrü boyunca hastalık ateşinin kendisinden hiç eksik olmamasını diledi. Ölünceye kadar ona dokunan herkes, mutlaka onun o ateşli halini fark ediyordu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3798 *Derim ki: Bu hadis, Sahlh'te değişik bir versiyonla yer almıştır. Hadisi, İmam Ahmed ve Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Rivayet edenler güvenilir kimselerdir. Ubey bin Ka'b'ın Hastalık Ateşi konusundaki hadisi ileride gelecektir.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi veıellem) şöyle buyurmuştur:

#13,900
"Yüksek ateş ve şiddetli baş ağnsı, günah ve hatalan Uhud dağı kadar olan erkek ya da kadın kulun, zerre kadar günahı kalmayıncaya kadar devam eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3797 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Rivayet edenler güvenilir kimselerdir. ¹ ¹ EbU Ya'la (6150). Aynca senedinde yer alan Süveyd bin Said zayıfbr.

Enes el-Cüheni hasta olan Ebu' d-Derda'nın yanına girerek: "Hasta olmayasın, sağlık bulasın!" deyince Ebu' d-Derda şu karşılığı verdi: . Resullullah (sallallaluıaleyhivesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim:

#13,899
"Şiddetli baş ağnsı ve yüksek ateş, Uhud dağı kadar günahı olan mümin bir kulun, hiç günahı kalmayıncaya kadar yakasını bırakmaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3796 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ayrıca Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat ve el- Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan İbn Lehi'a şaibeli bir kişidir.

Enes bin Malik bildiriyor:

#13,898
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir ağacın yanına gelip yaprakları dökülünceye kadar onu salladı ve şöyle buyurdu: "Bela ve acılar, insanoğlunun günahlarını dökme konusunda benim şu ağacın yapraklannı dökmemden daha etkilidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3795 *Hadisi Ebu Ya'la ¹ rivayet etmiştir. Ravileri arasında yer alan Cabir el-Cu'fı zayıftır. ¹ Ebu Ya'la ( 4299). Aynca senedinde yer alan Ziyad en-Numeyri de zayıfhr.

Esed b. Kurz'un bildirdiğine göre Resulullah (sallailahualeyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,897
"Hastalık, ağacın yapaklannı dökmesi gibi kişinin hatalannı döker."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3794 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ayrıca Taberani de el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Hadisin İsnadı hasendir.

Muaviye der ki: Resülullah (sailallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim:

#13,896
"Mümin bir kişi, başına gelen her problemden dolayı, hatta bir diken batması nedeniyle bile, ya kendisine bir sevap yazılır ya da bir hatası bağışlanır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3793 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ayrıca Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat ve el- Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ayrıca bir de kıssa yer almıştır. İmam Ahmed'in rivayetindeki kişiler Sahih'in ravileridir.

Saib bin Hallad, Resulullah (sallailahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

#13,895
"Mümin bir kişi, başına gelen her problemden dolayı, hatta bir diken batması nedeniyle bile, ya kendisine bir sevap yazılır ya da bir hatası bağışlanır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3792 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri arasında Rişdeyn adli şaibeli bir kimse vardır.

Câbir bin Abdillah, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle dediğini işitmiştir:

#13,894
"Hasta olan bir mümin kadın ve erkeği.n, müslüman kadın ve erkeğin hatasının cezası mutlaka kaldınlır." Başka bir rivayette ise: "O kişinin bazı hatalannın cezalan kaldınlıp iptal edilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3791 *Hadisi, İmam Ahmed, Ebû Ya'la ve Bezzar rivayet etmiştir. imam Ahmed'in rivayetindeki kişiler Sahih'in ravileridir.

Ebu Zur'a el-Bustaru bildiriyor:

#13,793
Babam ve başka insanlarla beraber, hasta olan Ebu'd-Derda'run ziyaretine gitmiştik. Kendisi yeni yapılmış bir evin içindeydi ve yüzü duvara dönüktü. Hanımı başucunda oturuyordu. Topluluk ona: "Ebu'd-Derda geceyi nasıl geçirdi?" diye sorunca kadın: "Vallahi mükafat ve sevaplarla dolu bir gece geçirdi" karşılığını verdi. Ebu' d-Derda yüzünü bizlere doğru çevirip: "Mükafat ve sevaplarla dolu bir gece geçirmedim" deyince hepimiz bir an şok olduk. Devamla: "Niçin böyle konuştuğumu sormayacak mısınız?" diye sorunca, biz de: "Niçin?" diye sorduk. Bunun üzerine şöyle söyledi: Resulullah (sav) şöyle buyurduğunu işittim: "Mümin hastalandığı zaman kendisine mükafat/sevap yazılmaz; bilakis kendisinin günahlan silinir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3789 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Hadisin senesinde bulunan, Hafs bin Amr bin Ebi'l-Kasım'a hiçbir yerde/kaynakta rastlıyamadım. Bunun dışındaki kişiler güvenilir kimselerdir.

İya.d b. Gutayf'tan rivayet edilmiştir:

#13,792
Rahatsız ve şika.yetçi olduğu bir hastalıktan dolayı Ebu Ubeyde b. el- Cerra.h' ın ziyaretine gitmiştik. Zayıfça olan hanımı başucunda oturuyordu. Dedik ki: "Ebu Ubeyde geceyi nasıl geçirdi?" "Vallahi mükafat ve sevaplarla dolu bir gece geçirdi" diye karşılık verince Ebu Ubeyde: "Mükafat ve sevaplarla dolu bir gece geçirmedim" dedi. Bu arada yüzü duvara doğru dönük idi. Daha sonra bize doğru dönerek: "Ne demek istediğimi sormayacak mısınız?" diye sorunca, biz de: "Söylediğin şey pek hoşumuza gitmedi. Ne kastettiğini bilmek istiyoruz" dedik. O da şöyle cevap verdi: Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Kim, Yüce Allah için değerli bir yardımda bulunursa bunun karşılığında ona yedi yüz katı sevap verilecektir. Kim, kendisi ve ailesine harcamada bulunursa veya bir hastayı ziyaret ederse veya bir problem ve sorunu ortadan kaldınrsa onun on katı sevapla mükafatlandınlır. Bozmadığı müddetçe oruç kalkandır. Yüce Allah kimi bedeniyle (onu hasta etmek suretiyle) imtihan ederse, bu imtihan onun günah ve hatalannın dökülmesine sebep olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3788 *Hadisi, İmam Ahmed, Ebu Ya'la ve Bezzar rivayet etmiştir. Senette bulunan Beşşar b. Ebi Seyf hakkında ne müsbet, ne de menfi bir eleştiride bulunan kimseye rastlamadım. Bunun dışındakiler ise güvenilir kimselerdir. ¹ ¹ Bu hadisi aynca Bezzar rivayet etmiştir. Senedinde Haris bin Gutayf da vardır (763). Hakim, Müstedrek'inde (3/265) buna sahih hükmü vermiştir. Beşşfu- b. Ebl Seyf, İbn Mace tarafından güvenilir olarak nitelendirilmiştir.

Enes b. Malik bildiriyor:

#13,791
Ebu Talib hastalanmıştı. Resullullah (sav) kendisini ziyaret edince amcası ona: "Ey kardeşimin oğlu! Kendisine ibadet ettiğin ilahına dua et te beni iyileştirsin." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bunun üzerine şöyle dua etti: "Ey Allahım! Amcamı iyileştir." Bu dua, etkisini hemen gösterdi ve Ebu Talib son derece dinç olarak ayağa kalktı ve şöyle dedi: "Ey kardeşimin oğlu! Görüyorum ki kendisine ibadet ettiğin ilahın seni dinliyor." Bunun üzerine Resulullah (sav) buyurdu ki: "Senin onu dinlemen halinde seni de dinler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3787 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Hadisin senesinde bulunan, el-Heysem b. Cemmaz el-Bekka, zayıftır. ¹ ¹ Heysem bin Cemmaz hakkında Heysemi (1185) metruk ifadisini kullanmışhr.

Ebû Hureyre' nin bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#13,790
"Üç hastalığa düçar olanlann ziyaret edilmesi gerekmez; göz, diş, baş ağnlan."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3786 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Hadisin senesinde bulunan Mesleme bin Ali el-Huşeni zayıftır.

İbn Abbas dedi ki:

#13,789
Bir adam Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gelince ona: "Nasıl sabahladınız?" diye sorunca O da cevaben: "Çok şükür hastası olmayan, cenazesi kalkmayan bir toplumla sabahladık" karşılığını verdi

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3785 *Hadisi Ebü Ya'la rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. Derim ki: Orucun Fazileti konusunda Ebü Hureyre'nin hadisinde bu konuya tekrar değinilecektir.

Muaz b. Cebel'in bildirdiğine göre Resülullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#13,788
"Beş şey vardır ki kim bunlardan birini yaparsa Allah'ın güvencesindedir. Hastayı ziyaret eden; cenazeyle birlikte çıkan; gazi olan; yöneticiye hak ettiği övgü ve uyanyı yapan; bir de evinde oturup insanlara zarar vermeyen ve onlann zararlanndan korunan kişi. " ²

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3784 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Senette bulunan İbn Lehi'a hakkında söylentiler vardır. Senetteki diğer kişiler ise güvenilirdir. ² Aynca Taberaru, M. el-Kebir (20/37), İmam Ahmed (20/37) ve Bezzar (1649).

Avf bin Malik'in bildirdiğine göre

#13,787
Resullullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurmuştur: "Hastayı ziyaret edin, cenazelere de katılın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3783 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de ¹ rivayet etmiştir. Hadisin senedinde bulunan Yezid b. İyad zayıftır. ¹ Aynca Bezzar (1404) ise uzun bir metinle rivayet etmiştir.

Abdullah bin ömer ve Ebu Hureyre' den rivayet edildiğine göre ikisi şöyle demişlerdir:

#13,786
" Kim, Müslüman bir kardeşinin herhangi bir ihtiyacını gidermek için gayret sarf edip çabalarsa, Yüce Allah yetmiş beş bin melekle onu gölgelendirir. Ona dua ederler. Kişi kardeşine yardım etme işini bitirinceye kadar rahmetin içinde gibidir. O, kardeşine yardım etme işini bitirince, Yüce Allah yardımı yapana bir hac ve umre yapmış gibi sevap yazar. Kim, hasta olan Müslüman bir kardeşini ziyaret ederse Yüce Allah yetmiş beş bin melekle onu gölgelendirir. Kaldırdığı her adım için bir sevap yazılırken indirdiği her adım için de bir günahı silinip affedilir ve oturacağı yere oturuncaya kadar makamı yüceltilir. Oturmasından kalkıp evine gitmesine kadar, rahmetin içinde olup rahmetle kuşatılmıştır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3782 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Hadisin senedinde bulunan Cafer b. Meysera el-Eşcei hadiste zayıftır.

Enes bin Malik anlatıyor:

#13,785
Resülullah (sallallahualeyhi vesellem) çok ateşi olan bir Bedevinin ziyaretine gitmişti. Ona şöyle dedi: "(Bu hastalığın ve halin) temizlenme ve günahlardan annmadır." Bedevi ise şöyle dedi: "Bilakis bu (hastalığım ve halim) yaşlı bir insanı kabre sürükleyip kamını kaynatan bir ateştir." Bunun üzerine Resülullah (sav) adamın yanından kalkarak orayı terketti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3781 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Senedindeki kişiler güvenilirdir. Derim ki: Şurahbil'in, hastalık ateşine sabredip mükafat uman kişi bölümündeki rivayeti bundan daha net olarak gelmektedir.

Hz. Aişe bildiriyor:

#13,784
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) bir hastayı ziyaret ettiğinde, elini ağrıyan yere bırakıp daha sonra da: "Yüce Allah'ın adıyla bir sorun kalmaz" derdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3780 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedindeki kişiler güvenilir kimselerdir.

Selman dedi ki:

#13,783
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) hastalığımdan dolayı beni ziyaret etti; tam çıkmak üzereyken şöyle buyurdu: "Ey Selman! Yüce Allah sıkıntını gidersin; günahlarını affetsin; hayatının sonuna kadar dinini ve bedenini koruyup gözetsin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3779 ·*Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Hadisin senedinde bulunan Amr bin Halid el-Kuraşi zayıftır. ² ² Heysemi kitabında (5/97) Amr bin Halid hakkında yalancı ve metrûk olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bkz. M. el-Kebir (6106).

Ebu Hureyre anlatıyor:

#13,782
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem),
ashabdan hasta olan ve ağrısı bulunan bir adamı ziyarete gitti. Ben de onunla gittim. Bir eliyle onun elini avuçlayıp diğer elini de onun alnına
koydu. Hz. Peygamber (salllallahu aleyhi vesellem) bu hareketi, ziyaretin
eksiksiz olarak yerine getirilmesinden sayıyordu. Aynca buyurdu ki: "Yüce Allah şöyle buyurdu: Ateşimi mümin kuluma musallat ederim. Böylelikle bu, onun ahiretteki nasibinden sayılır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3778 *Derim ki: İbn Mace bunu özet olarak rivayet etmiştir. Senette bulunan Abdurrahman b. Yezid b. Temim zayıftır. ¹ ¹ Hadisi Taberaru el-Mu'cemu'l-evsat'ta (10) tahric etmiştir. Hadisi sadece Abdurrahman rivayet etmiştir.

Cübeyr bin Mut'irn dedi ki: Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) ashabına şöyle buyururdu

#13,781
"Benu Vakıf mahallesindeki Basfr (gören kişi) hasta olduğundan ziyaretine gidelim." Halbuki o kişinin gözleri görmezdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3777 "Benu Vakıf mahallesindeki Basfr (gören kişi) hasta olduğundan ziyaretine gidelim." Halbuki o kişinin gözleri görmezdi.

Cübeyr bin Mut' im bildiriyor:

#13,780
Restllullah (sallallahualeyhivesellem)'i, hasta olan Said bin el-As'ı ziyaret edip onun ağrıyan yerine bezi ısıbp koyduğunu gördüm.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3776 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Hadisin senedinde bulunan Muhammed bin Dab, hadiste zayıftır.

Zir bin Hubeyş bildiriyor:

#13,778
Safvan bin Assal el-Muradi'nin yanına gitmiştik; bize: "Normal bir ziyaret mi?" diye sordu. Biz: "Evet dedik." Bunun üzerine şöyle devam etti: Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Müslüman kardeşini ziyaret eden kişi; onun yanından aynlıncaya kadar rahmete dalmış gibidir. Hasta bir mümini ziyaret eden kişi ise onun yanından aynlıncaya kadar cennet bahçelerine ginniş kimse gibidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3774 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Hadisin senedinde bulunan Abdula'la b. Ebi'l-Musavir adlı kişi zayıftır.

Ebü Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#13,777
"Hastayı ziyaret eden kişi, rahmete dalan gibidir, onun yanına oturduğunda ise, artık rahmete batmış ve rahmet onu sanp kuşatmıştır. Onu sabah ziyaret etmişse o günün sabahından akşamına kadar, akşam ziyaret etmişse, akşamdan sabaha kadar bin tane melek o kişinin affedilmesi için dua ederler." Resulullah (sav)' e: "Ya Resulallah! Bu söyledikleriniz ziyaret eden kişi içindir. Peki, hastaya bir şey var mıdır?" diye sorulunca: "Bunun birçok katı vardır'' buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3773 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Hadisin senedinde bulunan Muhammed bin Abdilmelik el-Ensari'nin hiçbir yerde zikredildiğini duymadım.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#13,776
"Hastayı ziyaret eden kişi, rahmete dalan gibidir,onun yanına oturduğunda ise, artık rahmete batmış ve rahmet onu sanp kuşatmıştır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3772 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta ¹ rivayet etmiştir. Senedinde bulunan kişilerden Taberani'nin hocasının dışındakiler güvenilir kimselerdir. Taberani'nin bu hocasını hiç duymadım, tanımıyorum. ¹ Taberaru, M. el-Evsat (2226) ve's-Sağir (139). Ravileri arasında bulunan kişilerden Taberaru'nin hocası Mısırlı Ahmed bin el-Hasan el-Eyli: bilinen bir kişidir. İmam Zehebi Mizan adlı eserinde (1/89) kendisinden şöyle bahsetmiştir: "Taberaru'nin en büyük hocalarındandır." İbn Adi dedi ki: "Hadis çalardı." İbn Hibban ise onunla ilgili olarak şunları söylemiştir: "Bu kişi güvenilir kişiİerin isimlerini kullanarak hadis uyduran büyük bir yalancıdır." Darekutni ise: "Bize, kendisinin yalancı olduğu söylendi" değerlendirmesinde bulunmuştur.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,775
"Hastayı ziyaret eden kişi, rahmete dalan gibidir. Onun yanına oturduğunda ise o, rahmete batmış rahmet te onu sanp kuşatmıştır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3771 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta ¹ rivayet etmiştir. Senette bulunan kişiler güvenilir kişilerdir. ¹ M. el-Evsat (2226). Bu hadis bir sonraki hadisin de tekrarıdır. Ravileri arasında yalanolıkla itham edilen biri vardır.

Amr bin Hazın dedi ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim:

#13,774
"Kim hastayı ziyaret ederse rahmete gark olmuştur. Yanında oturup ta bu rahmetin kendisine şefaatçi olmasını niyazda bulunur. Yanından kalkıp girdiği yerden çıkıncaya kadar rahmete garkolmaya devam eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3770 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Senedinde bulunan kişiler güvenilir kişilerdir.

Abdurrahman b. Avf'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem.) şöyle buyurdu:

#13,773
"Hastayı ziyaret eden, cennetin bahçesindedir. Ziyaret eden kişi hastanın yanında oturursa rahmet onu kuşatır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3769 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Hadisin senedinde bulunan Salih bin Müsa el-Talhi zayıf olduğundan hadis imamları kendisini zayıflıkla tanımlamışlardır. İbn Adi şöyle demiştir: "Bu kişi bile bile yalan söylemeyenlerdendir."

İbn Abbas demiştir ki:

#13,772
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) hasta ziyaretinde hastanın başucuna otururdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3768 * Ebü Ya'la rivayet etmiştir. Rivayetindeki kişiler Sahlh'in ravileridir

Cabir b. Abdillah'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem.) şöyle buyurdu:

#13,771
"Hastayı ziyaret eden kişi oturuncaya kadar rahmete dalan gibidir, onun
yanına oturduğunda ise, rahmet onu kuşatıp sarmıştır. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3767 *Hadisi, İmam Ahmed ve Bezzar rivayet etmiştir. İmam Ahmed'in rivayetindeki ravileri Sahlh'in ravileridir.

Ebu Umame'nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu:

#13,770
"Hasta ziyaretçisi rahmetin içine dalmıştır." Resulullah (sav) aynca ellerini şu şekilde ön ve arkaya koymak suretiyle beline koyup: "Onun yanında oturursa rahmet onu kuşatır" diye ekledi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3766 *Hadisi, İmam Ahmed ve Taberani rivayet etmiştir. Hadisin senedinde bulunan Ali bin Yezid ve ondan rivayet eden Ubeydullah bin Zahr, her ikisi de zayıftır.

Ebu Umame'nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu:

#13,701
"Hasta ziyaretçisi rahmetin içine dalmıştır." Resulullah (sav) aynca ellerini şu şekilde ön ve arkaya koymak suretiyle beline koyup: "Onun yanında oturursa rahmet onu kuşatır" diye ekledi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3765 *Hadisi, İmam Ahmed ve Taberani rivayet etmiştir. Hadisin senedinde bulunan Ali bin Yezid ve ondan rivayet eden Ubeydullah bin Zahr, her ikisi de zayıftır.

Enes b. Malik bildiriyor:

#13,697
Resulullah (sav) kardeşlerinden (ashabından) birini üç gün göremediği zaman, onu sorardı. Şayet o civarlarda değil ise kendisine dua ederdi. O mınbkada ise ona uğrar misafir olurdu. Yok, eğer o kişi hasta ise onu ziyaret ederdi. Nitekim Ensar' dan bir kişiyi üçüncü günde göremeyince onu sordu. Kendisine: "Ey Allah ın Elçisi! Onu kendi haline bırakbğımız vakit boş kabak misali yukardan ne koysan aşağıdan aynısını çıkartıyordu" dediler. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Kardeşinizi ziyaret etmeyi ihmal etmeyin" buyurdu. Nihayet Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile birlikte o hastayı ziyarete gittik. Giden kişiler arasında Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer de vardı. Hasta zatın yanına geldiğimizde kendisinin gerçekten de anlabldığı gibi ağır hasta olduğunu gördük. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sorunca o kişi: "Yediğim her şeyi aynı şekilde çıkarıyorum" karşılığını verdi. Efendimiz · (sallallahualeyhive:ıellem): "Peki neden?" diye sorunca adam dedi ki: "Ey Allah'ın Elçisi! Sana uğramışbm, bakhm ki akşam namazını kılıyorsun, ben de seninle kıldım. Namazda da Karia suresini okuyordun. Ben de şöyle dua ettim: Ey Allahım! Azabı hak ettiğim yanlışlarım varsa onların cezasını ahiret yerine dünyada ver. İşte senin de gördüğün bu olayla karşılaştım." Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Çirkin bir şey istemişsin. Yüce Allah'dan sana hem dünya, hem de ahirette güzellikler verip ateşin acısından seni korumasını isteseydin daha iyi etmez miydin?" Resulllah(sav) ona bu şekilde dua edip kendisinin de bu şekilde dua etmesini emretti. Hemen akabinde adam zincirlerden kurtulmuşçasına ayağa kalktı. Yanından ayrılınca Hz. Ömer: "Ey Allah'ın Elçisi! Hastayı ziyaret etmemiz için biraz önce bizlere teşvikte bulundun, bunun sevabı var mıdır?" diye sordu. Resftlullah (sallallahualeyhivesellem) ise şöyle buyurdu: "Bir Müslüman, evinden bir hasta Müslüman kardeşini ziyaret etmek için çıkarsa ortasına(göbeğine) kadar rahmete dalmış olur. Hastanın yanında oturursa rahmet hem onu, hem hastayı kuşatır. Hasta Allah'ın Arş'ının gölgesinde onu ziyaret eden kişi ise kutsiyetinin (korumasının) gölgesindedir. Üstelik Yüce Allah meleklerine şöyle der: "Bakın bakalım hastayı ziyaret edenler onun yanında ne kadar durdular? İki sağım arasındaki zaman dilimi miktan kadar durdularsa melekler: «İki sağım arasındaki zaman dilimi miktarı kadar durdular» derler. Yüce Allah meleklerine şöyle der: «Hasta ziyaret eden kulum için, bin yıl boyunca gündüzleri oruçla, geceleri de namaz ve ibadetle geçirmiş gibi sevap yazıp kendisine de hiçbir hata ve günahını yazmadığımı haber verin.»" Yüce Allah meleklerine şöyle der: "Bakın bakalım hastayı ziyaret edenler onun yanında ne kadar durdular?" Melekler de, o kişiler bir vakit (saat) kaldıysalar: «Ey Rabbimiz! O kişiler bir vakit (saat) kaldılar» derler. Allah da: «Onun için on bin sene yazın. Şayet daha önce ölürse cennete girer. Şayet yaşarsa ona hiçbir günah yazılmayacaktır. Şayet sabah ise akşama kadar yetmiş bin melek onun bağışlanmasını ve cennetin bahçesinde olmasını isteyecek, vakit akşam ise yetmiş bin melek sabaha kadar bağışlanmasını ve cennetin bahçesinde olmasını dileyecek.»"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3761 * Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Bu hadisin senedinde bulunan Abbad bin Kesir, salih bir ravidir. Ancak hadis konusunda zayıftır. Gafletinden dolayı metruktür

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#13,696
Hz. Peygamber (sailallahualeyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Hasta ancak, üç gün sonra ziyaret edilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3760 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-evsa'ta rivayet etmiştir. Hadisin senedinde bulunan Nasr bin Hammaad metrúktür. Bir grup ta onun zayıf olduğunu belirtmiştir. İbn Adi ise şöyle demiştir: "Zayıf olmasına rağmen hadisi yazılır."

Ebû Vail de

#13,694
İbn Mes'ud'dan bu sözün aynısını rivayet etmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3758 *Bu iki hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ebu Hatim, hadisin senedinde bulunan Muhammed bin Abdilmelik hakkında: "Sağlam değildir" demiştir.

Amr b. Murra der ki:

#13,693
"Şu söz Yüce Allah'ın indirdiklerindendir: Yüce Allah kulunun yakarışlarını dinlemeyi sevdiği için kuluna sıkınb verir." ¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3757 ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-evsat'ta (1267)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#13,692
Hz. Peygamber (sallallahualeyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Yüce Allah şöyle buyurdu: Kulum üç günden önce mızmızlanıp hastalığını açığa çıkanrsa benden şikayetçi olmuş demektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3756 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Hadisin senedinde bulunan Abdurrahman bin Abdillah bin Ömer el-Umari metruktur.

Bera b. Azib'ten rivayet edildiğine göre,

#13,691
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: "Gözün seğirmesinden tutun- da damann çekilip titremesine kadar hepsi günahlar sebebiyledir ve Yüce Allah'ın bağışlama ve affetmesi daha fazladır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3755 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Hadisin senedinde bulunan Salt bin Behram güvenilir bir kişidir. Ancak kendisi Mürcie'dendir.

Enes bildiriyor:

#13,690
Hz. Peygamber (sallallahualeyhi vesellem) yanına gelen bir bedeviye: "Ümmü Mildem nöbeti seni ne zaman tutuyor?" diye sorunca adam: "Ümmü Mildem ·nedir?" dedi. ResUlullah (sav) buyurdu ki: "Kanı emip eti yiyip bitiren, et ile deri arasında meydana gelen bir ateştir." Adam: "Hiç bundan şikayetçi olmadım" deyince Resulullah (sallallaluı aleyhi vesellem) önce şöyle buyurdu: "Cehennem halkından bir kimseyi görmek isteyeniniz varsa şu adama baksın." Daha soma da: "Bu adamı yanımdan çıkann!" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3754 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Amr b. Ali, hadisin senedinde bulunan Hasan bin Ebi Cafer hakkında: "saduk olup ayrıca münkeru'l- hadis'tir" demiştir. İbn Adi ise: "SadOk olup, yalan töhmetine uğramamış ve uygun nitelikte rivayetleri olan biridir" değerlendirmesi yapmıştır.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallaluı aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,689
"Size cennet halkının kimler olduğunu haber vereyim mi?" Oradakiler: "Olur ya Resulallah!" dediler. O da buyurdu ki: "Güçsüz mazlumlardır. Peki, sizlere cehennem halkının kimler olduğunu söyleyeyim mi?" Oradakiler yine: "Olur ya Resulallah!" dediler. Bunun üzerine o: "Kaba, kibirli ve hiç baş ağnsı olmayan kişilerdir" buyurdu. ¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3753 Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İbn Adi, ravilerinden Bera bin Yezid el- Ganevi hakkında: "O kişi bana göre doğru sözlülüğe daha yakındır" demiştir. İmam Ahmed ve diğerleri ise bu kişiyi zayıf olarak nitelemişlerdir. ¹ İmam Ahmed ( 2/369, 508).

Ebû Hureyre bildiriyor:

#13,688
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) yanına gelen bir bedeviye sordu: "Hiç Ümmü Mildem'le karşılaştın mı?" Adam: "Ümmü Mildem nedir?" deyince Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem): "Deriyle et arasında meydana gelen bir hararettir'' buyurdu. Adam: "Hiç başıma gelmedi" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Peki ya hiç suda' ile karşılaştın mı?" diye sordu. Adam: "O da nedir?" diye tekrar sorunca Hz. Peygamber (sailallahualeyhi vesellem): "Baş ağnsıdır'' karşılığını verdi. Bunun üzerine adam tekrar: "O da hiç başıma gelmedi" deyip huzurdan ayrılınca, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veseilem) şöyle buyurdu: "Cehennem halkından bir kimseyi görmek isteyeniniz varsa şu adama baksın." ²

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3752 *Hadisi, İmam Ahmed ve Bezzar rivayet etmiştir İmam Ahmed bir rivayette ise: "Resülullah (sav) yapısı ve sağlığı güzel olan bir bedevi önünden geçmekte iken yanına çağırıp ona ... " ibaresiyle tahric etmiştir. Hadisin bundan sonraki bölümü aynıdır. Bu hadisin isnadı hasendir. ² İmam Ahmed (2/233-266); Bezzar (778); Ebıl Ya'la (6556) ve İbn Hibban (2916).

Enes bildiriyor:

#13,687
Bir kadın, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veselleın)'in yanına gelerek ona şöyle dedi: "Ey Allah'ın Elçisi! Güzel, edepli, hamarat ve birçok üstün özelliğe sahip bir kızım var. Kendisiyle evlenmenizi teklif etsem kabul eder misiniz?" Resülullah (sailallahu aleyhi vesellem): "Tamam kabul ettim" buyurdu. Kadın kızını övmeye devam edip te: "Şimdiye kadar bırakın herhangi bir hastalıktan şika.yet etmeyi, başı ağrısı dahi olmadı" deyince Resulullah (sallallahu aleyhivesellem): "Kızına ihtiyacım yok" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3751 *Hadisi, İmam Ahmed ve Ebu Ya'la rivayet etmişlerdir. Ravileri güvenilir kimselerdir. ¹ ¹ Ahmed (3/55); Ebu Ya'la (4234).

Ammar bin Yasir'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,686
"Mümin, başak gibidir. Bazen dimdik, bazense boynu bükük olur. Kafir ise pirinç gibidir. Sürekli diktir, yere kapaklansa da fark edilmez."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3750 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ancak ravilerinden Muhelleb bin el-Ala'nın herhangi bir yerde ismine rastlamadım. Derim ki: Edeb bölümünde -inşallah- buna benzeyen hadisler gelecek

Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,685
şöyle buyurmuştur: "Mümin, rüzgarlann kendisini zayıflattığı yaş
bitkiye benzer. Hatta öyle bir rüzgar eser ki onu yere seriverir. " ¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3749 *Derim ki bu, Sahm'te de yer almıştır: Ancak hadisin "Hatta öyle bir rüzgar eser ki onu yere seriverir" bölümü müstesna. Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Senedinde bulunan Muhammed bin İshak müdellistir . ¹ Keşfu 'l-Estâr' da aradım bulamadım.

Ebû Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#13,684
"Mümin, çöl ve boş arazideki kuş tüyüne benzer. Rüzgar onu kah evirip çevirir, kah sürükleyip götürür."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3748 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Senedinde bulunan Ahmed b., Abdilcebbar el- Utaridi; Darekutni ve başkalarına göre güvenilir bir kişidir. Ancak İbn Adi, "Bu kişi hakkında: Irak bilginleri bu kişinin zayıf olduğu konusunda fikir birliği etmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Enes bin Mâlik'in bildirdiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,683
"Mümin, başak gibidir. Bazen dimdik, bazen de boynu bükük olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3747 * Ebû Ya'la rivayet etmiştir. Senedinde yer alan Fehd bin Hibban zayıftır. Bezzar da rivayet etmiş olup onun senedinde ise Sabiri'nin sahibi Ubeydullah bin Selem vardır ¹ . ben kendisi hakkında bir şey bilmiyorum. Bunun dışındaki ravileri Sahlh'in ravileridir. ¹ Bu kişi Ubeydullah b. Selem olmayıp Ubeydullah bin Müslim'dir. Buhan bu kişiden et-Tılrlhu'l-keblr adlı eserinde bahsetmiştir. İbn Ebi Hatim ise el-Cerh ve't-ta'dll adlı eserinde zikretmiştir. Ancak her ikisi de olumlu veya olumsuz bir yorumda bulunmamışlardır. Kendisinden iki kişi rivayette bulunmuştur. Aynca bkz. Bezzar (48); Ebu Ya'la (3080, 3286 ve 3475); et-Tılrlhu'l-keblr (6/4).

Ubey bin Ka'b bildiriyor: Resulullah (sallallaluıaleyhiveseIIem), yanına yanına gelen bir adama şöyle sordu:

#13,682
"Deri ile et arasında meydana gelen bir yanma ve hararet şeklinde kendini gösteren Űmmü Mildem isimli hastalık ile randevun ne zamandır?" Buna cevaben: "Böyle bir ağrıyla hiç karşılaşmadım" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sallallaluı aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Mümin, bazen saranp bazen kırmızılaşan bitki gibidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3746 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri arasında ismi belirtilmeyen bir kişi 'vardır.

Cabir dedi ki: Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

#13,681
"Mümin, başak gibidir; bazen dimdik, bazen de boynu bükük olur. Kafir ise sedir ağacı gibidir. Sürekli diktir, ama bir de bakarsın ki (fazla eğildiğinde) fark etmeden yere kapaklanıvermiş."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3745 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Hadisin senedinde İbn Lehi'a vardır ki şaibelidir. Bezzar'ın rivayetindeki raviler ise güvenilirdir.

Zübeyr ailesinin azatlısı Müslim anlabyor:

#13,680
Abdullah b. İyas b. Ebi Fabma ed-Damri'nin yanına vardım. Kendisi bana babası kanalıyla dedesinden şöyle nakletti: Hz. Peygamber (sailallaluı aleyhi vesellem) ile oturuyordum. Birden bize yönelerek: "Kim sağlam olup hiç hastalanmamak ister?" diye sordu. Kendisine hemen: "Biz isteriz ey Allah'ın Resulü!" deyince yüzünde bir değişim hissettik. Daha sonra şöyle buyurdu: "Kayıp eşek gibi mi olmak istiyorsunuz?" Bunun üzerine: "Hayır, ey Allah'ın Elçisi!" dediler. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Günahlan bağışlananlardan olmak istemez misiniz? Ruhumu, elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki Yüce Allah kulunu çok değerli ve üstün olduğu için sıkıntılara sokar. O kulun Allah katında makamı yüksek olduğu halde şayet amelleri buna yeterli değilse, o makama ulaşıncaya kadar Aziz ve Celil olan Allah ona birtakım sıkıntılar verir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3744 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravilerinden Muhammed bin Ebi Humeya, hadis konusunda zayıftır. Zayıf olmasına rağmen rağmen İbn Adi: "Onun hadisi yazılır" demiştir.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,679
"Çile ve problemler, mümin erkek ve kadının yakasını, Rablerinin huzuruna tertemiz hatasız bir şekilde vanncaya kadar terk etmezler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3743 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Ravilerinden Muhammed b. Amr şaibeli biridir.

Muhammed b. Halid, babasından, o da, Resfilullah (sallallahualeyhi vesellem) ile sohbeti olan dedesinden bildiriyor:

#13,678
Hz. Peygamber (sailallahu aleyhivesellem}'İn şöyle buyurduğunu işittim: "Bir kulun, Yüce Allah'ın katında belirli bir derecesi olmasına rağmen ameli buna yeterli gelmeyince Aziz ve Celil olan Allah o kişiye bedeni malı veya çoluk çocuğuyla sıkıntıya sokar. Daha sonra da kendi katındaki makama ulaşıncaya kadar onu sabrettirir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3742 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Hadisi ayrıca, Ebû Ya'la ve içinde bir kıssa ile beraber İmam Ahmed tahric etmiştir. Muhammed b. Halid ile babasının kim olduğunu bilmiyorum. Şüphesiz Allah en iyisini bilendir.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre

#13,677
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veıellem) şöyle buyurdu: "Bir kişinin Yüce Allah'ın katında belirli bir derecesi olmasına rağmen ameli buna yeterli olmayınca Yüce Allah o kişiyi hoşlanmadığı birtakım sıkıntılara sokmak suretiyle o derecelere yüceltir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3741 * Bu hadisi Ebû Ya'la rivayet etmiştir; yine hadisih başka versiyonunda şu ibare geçer: "Bir kişinin Yüce Allah katmda yüksek bir derecesi olmasma rağmen ... " Hadisi rivayet eden kişiler güvenilir kimselerdir.

Ebu Ubeyde b. Huzeyfe, halası Fatıma'dan şöyle rivayet etmiştir:

#13,676
Kadınlar olarak hasta olan Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in ziyaretine gittik. Ateşinin yüksek olması sebebiyle başı tarafında bir su tulumundan üzerine damlayan suyu görünce kendisine şöyle dedik: "Ey Allah'ın Elçisi! Dua etseniz de Yüce Allah size şifa verip iyileştirse?" Bunun üzerine şöyle karşılık verdi: "İnsanlar arasında en büyük sıkıntıları peygamberler, daha sonra onlann takipçileri, daha sonra onlann takipçileri, daha sonra onlann takipçileri çeker."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3740 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de aynısını şu ibarelerle zikretmiştir: "Biz peygamber topluluğuna dert ve sıkmtı kat be kat verilir." İmam Ahmed'in isnadı hasendir.

Hz. Aişe bildiriyor:

#13,675
Hz. Peygamber (sallallahualeyhi veselleın) şiddetli bir sancı sebebiyle sızlanıp yatağında kıvranmaya başladı. Hz Aişe ona: "Bunu bizden bazıları yapsaydı ona sinirlenirdin" demesi üzerine Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Salihlere sıkınhlar daha çetin olarak verilir. Mümin bir insana bir diken ve hatta daha da küçük bir şeyin zarar vermesi bile, onun birtakım yanlışlannın silinmesine ve derecesinin de yüceltilmesine sebep olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3739 Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ravi zincirindeki bütün kişiler güvenilirdir

Hz. Aişe anlabyor:

#13,674
Resülullah'ın(sallallahualeyhi vesellem) bel ağrısı tuttuğunda bir ay insanların yanına çıkamazdı. Onun acı ve sıkınbsından dolayı nefesinin tutulduğunu gördüğümde Kur' an okuyup eline üflerdim. Daha sonra da Kur' an' dan ve elinden bereket meydana gelmesi ümidiyle elini alıp yüzüne sürer ve: "Ey Allahın Resülü! Şüphesiz duası kabul edilensin, Yüce Allah'dan şu içinde bulunduğun sıkınbdan kurtulmam dileseniz?" derdim. O da şöyle cevap verirdi: "Ey Aişe! Ben, insanlann en sıkıntılısı (musibete uğrayanı)yım." ²

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3738 * Bu hadisi, Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Senedinde buluna Muhammed b. İshak müdellistir. Hadisin rivayet zincirindeki diğer kişiler ise güvenilirdir. ² Ebu Ya'la bu hadisin tamamını (3769); İmam Ahmed ise bir kısmını rivayet etmiştir. (6/118)

Enes bin Mâlik'in bildirdiğine göre

#13,673
Resulullah (sallallahu aleyhi veseileın) şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah, bir topluluğu severse onlara çile vererek imtihan eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3737 Resulullah (sallallahu aleyhi veseilem) şöyle buyurmuştur: ¹ Aynca Ebt'.i Ya'la (4222) Süleyman el-Hadrami'nin Enes'den rivayete olarak tahric etmiştir.

Mahmud b. Lebid'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,672
"Azfz ve Celil olan Allah, bir kavmi sevdiğinde, o kavme bela ve musibet verir. Onlardan sabreden kişiye sabır (karşılığı mükafat); telaşlanarak üzüntüye kapılana ise hüzün ve üzüntü vardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3736 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Hadisin rivayet zincirindeki bütün kişiler güvenilir kimselerdir.

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallalhualeyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,671
"Kulun günahlan çoğaldığı halde onlan yok edecek güzel amelleri yoksa günahlanna kefaret olsun ve o günahlan yok etsin diye Azfz ve
Celfl olan Allah o kula hüzün verir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3735 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Senedinde yer alan Leys b. Ebi Süleym müdellistir. 1 Bunun dışında diğer kişiler ise güvenilirdirler. Alışveriş bölümünde inşallah bir hadis zikredilecek. İlerde gelecek olan hadis, şu ifadeleri de içermektedir: ¹ Leys, yaşlandığında rivayetleri kanşbrdığından dolayı zayıfbr; bunun dışında ınüdellis değildir.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#13,670
Resulullah (sailallalnı aleyhi vesellan) şöyle buyurmuştur: "Musibetler, dertler, sıkıntılar, yüzlerin simsiyah olduğu günde sahibinin yüzünü aydınlatacakhr."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3734 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ravilerinden Süleyman b. Mirka' "hadiste münker" birisidir.

Ebu İnbetu'l-Havlani'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,669
"Yüce Allah, bir kulun hakkında hayır murad ettiğinde, ona belalar gönderir. Gönderdiği bela da onu kimsesiz bırakır." Bunun üzerine: "Nasıl yani ey Allah'ın Resulü?" diye sorulduğunda: "Onu malsız ve ailesiz bırakır" karşılığını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3733 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Senedinde bulunan İbrahim b. Muhammed, Taberani'nin hocalarındandır. Zehebi sebep belirtmeksizin bu kişinin hadis konusunda zayıf olduğunu belirtmiştir. Senetteki diğer kişiler ise güvenilirdirler.

Yine aynı raviden rivayet ed~diğine göre Hz. Peygamber (sallailaluı aleyhi vesellem) buyurdu ki:

#13,668
"Bir Müslüman hastalandığında, Aziz ve Celil olan Allah meleklerine şöyle der: «Ey meleklerim! Ben kullanmdan birisini bağlanmdan biriyle bağladım. Bundan dolayı onun yaşamına son verecek olursam, bütün günahlannı silerim. Yok, eğer onu afiyete kavuşturursam, arhk onun bedeni temizlenmiş ve günahsızdır. " ¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3732 ¹ Bu konuda aynca 3811. hadise bakabilirsiniz. Bu hadisi Taberaru el-Mu'cemu'l- keblr'de (7701), Hakim, Müstedrek'te (4/313) tahric etmiştir. Bunu daha da kuvvetlendiren başka (şahit) rivayette bulunmaktadır. Bkz. es-Silsiletu's-sahuha no. 1611.

Yine onun senediyle (Ebu Umame'den) nakledildiğine göre Resulullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,667
"Azfz ve Celil olan Allah, sizin, saf olan altınla saf olmayan altını aynştırmak için ateşte teste tabi tutup kategorize ettiğiniz gibi, sizleri bela ve çilelerle sınar. Bu sınav ve deneme sonucunda bazılan saf altın gibi çıkarlar ki; onlar, Yüce Allah'ın şüpheli şeylerden koruduğu insanlardır. Bazılan ise ona yakın bir ayarda olurlar ki; onlar da, birtakım ufak tefek şüpheleri olanlardır. Bazılan ise siyah altın (kömür) gibidirler; işte onlar ise fitneye uğratılıp imtihana tabi tutulanlardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3731

Ebu Umame'nin bildirdiğine göre

#13,666
Resumullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah meleklerine şöyle der: «Haydi gidin ve kulumun başından aşağı sorun ve meşakkatleri boşaltın.» Böylece melekler de o kulun başından aşağı belalan boşaltırlar. Buna karşılık o kul ise, Yüce Allah'a hamd ederek onu över. Melekler de dönüp Yüce Allah'a derler ki: «Ey Rabbimiz! Bize emrettiğin gibi onu bir sürü problemle yüz yüze bıraktık.» Azfz ve Celfl olan Allah onlara: «Tamam dönebilirsiniz. Ben, artık o kulumun sesini dinlemek istiyorum» buyurur.".

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3730 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup şöyle eklemiştir: "Bu rivayetteki Ufeyr b. Ma'dan zayıftır."

Ebu' d-Derda bildiriyor:

#13,665
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem), nimeti ve nimet verdiği bir kulunun şükretmesi halinde, Yüce Allah'ın, ona ne kadar büyük mükafatlar hazırladığı, çilekeş kişiyle ilgili olarak da, sabretmesi halinde ona ne kadar büyük ödüller hazırladığını anlattı. Hemen akabinde Ebu'd-Derda: "Ey Allah'ın elçisi! Nimetlenip şükretmek, çile çekip sabretmekten daha çok hoşuma gidiyor" deyince, Hz. Peygamber (sallallahualeyhi vesellem): "Resulullah da senin gibi sağlık ve sıhhatı seviyor" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3729 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağir, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Bu hadisin senedindeki İbrahim b. el-Bera b. en-Nadr hadis konusunda zayıftır.

Ebu Mes'ud el-Ensar'nin bildirdiğine göre

#13,664
Hz. Peygamber (sailallahualeyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Yüce Allah'ın öyle kullan vardır ki onlan sorunsuz yaşatır; hayatlannı sorunsuz olarak sona erdirir ve sorunsuz bir şekilde de cennete sokar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3728 * Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Bu hadisteki İbrahim bin el-Bera bin en-Nadr isimli kişi hadis konusunda çok zayıftır

Bureyde' den nakledildiğine göre

#13,663
Peygamber (sallallahualeyhiveseileın), çileli bir insan görünce ona şöyle sordu: "Anlaşılan sen, Allah'ından senin hakkındaki sıkıntıyı ahirette değil de dünyada vermesini istedin?" Adam: "Evet" karşılığını verdi. Bunun üzerine ona şöyle buyurdu: "Rabbinden afiyet (sağlık) isteyip; «Ey Allahım! Bana dünyada ve &hirette gü.zellikler ver. Beni ateşin (cehennemin) azabından koru» demen gerekmez miydi?"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3727 *Taberani bu hadisi el-Mu'cemu's-sağir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Bu hadisin senedinde Muhammed bin Zekeriyya vardır ki Darekutni bu kişinin hadis konusunda zayıf olduğunu belirtmiştir. İbn Hibban ise bu kişinin güvenilir olduğunu şu sözleriyle belirtmiştir: "Güvenilir birisinden rivayet ederse rivayetine itibar edilir.'' ¹ ¹ Muhammed bin Zekeriyya hakkında Darekutni: "Bu adam hadis uydurur" demiştir. Ancak bu hadisi güvenilir bir kişiden rivayet etmiştir. Bkz. Lisanu'l-Mizôn (5/168)

Ebu Hüreyre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#5,357
“Ölüm meleği, Musa a.s’a gönderilmişti. Musa, meleğe bir tokat attı ve gözünü çıkardı. Melek: “Beni gönderdiğin bu kulun, ölmek istemiyor” dedi. Allah, Meleğe gözünü iade ederek, O’na: “Tekrar git ve şöyle söyle: “Elini bir öküzün sırtına koysun, elinin altındaki her bir kıl kadar sene olarak ömür verilecektir” buyurdu. Musa dedi ki: “Rabbim ondan sonra ne olacak?” Allah: “Öleceksin” buyurdu. Musa: “Öyleyse ölüm şimdi gelsin” dedi ve Arzı Mukaddese bir taş atımı yaklaştırılarak ruhunun alınmasını istedi. Rasulullah s.a.v buyurdu ki: “Eğer ben, Musa’nın ölüp defnedildiği o yerde olsaydım, yolun kenarında ve kırmızı bir kum yığınının altındaki kabrini size gösterirdim.”

Nesai, Cenaiz: 121 Hn: 2062; Buhârî, Cenaiz: 68; Müslim, Fedail: 42

Muaviye b. Kurre r.a, babasından naklederek şöyle diyor: 

#5,356
Rasulullah s.a.v bir yerde bulunduğunda ashabından bir kısmı da orada bulunurdu. Onlar arasında bir adam vardı ki küçük çocuğunu sırtında getirir ve önüne oturturdu. Onun çocuğu öldü, çocuğunölümünü hatırlayıp toplantının ahengini bozma korkusuyla bu adam sohbete gelmemeye başladı. Rasulullah s.a.v onu göremeyince, falan kimseyi göremiyorum, ona ne oldu? diye sordu. Oradakiler: “Ey Allah’ın Rasulü! yanında getirdiğini gördüğün o çocuk öldü” dediler. Rasulullah s.a.v: “O adamı buldu ve çocuğunu sordu, o da öldüğünü söyledi. Rasulullah s.a.v ona, başsağlığı diledi ve şöyle buyurdu: “Ey falan kimse yaşadığın sürece ondan faydalanman mı? daha iyidir yoksa Cennet kapılarından birine geldiğinde çocuğunun senden önce koşup kapıyı sana açması mı? Hangisi daha çok hoşuna gider?” Adam: Ey Allah’ın Peygamberi, tabii ki onun benden önce koşup Cennet kapısını açmasını isterim. Deyince, Rasulullah s.a.v: “Öyleyse istediğin olacaktır”  buyurdu. 

Nesai, Cenaiz: 120 Hn: 2061; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

İbn Abbas r.a’ten rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v, bir gün va’z etti ve şöyle buyurdu:

#5,355
“Ey insanlar, sizler Allah’ın huzurunda çıplak olarak haşredileceksiniz Ebu Davud yalınayak ve sünnetsiz ilavesini yapmış, Veki ve Vehb ise ilk yarattığımız şekilde tekrar yaratacağız ayetine göre çıplak ve sünnetsiz ilavesini yapmışlardır. Kıyamet günü kendisine ilk elbise giydirilen İbrahim a.s olacaktır. O gün Ümmetimden bir kısmı getirilecek Ebu Davud gelecek Veki ve Vehb ise getirilecek dediler ve hesabı sol taraflarından görülen kimselerin arasına atılacaklar. O zaman ben Ey Rabbim onlar benim ashabımdandır diyeceğim. Bana, sen onların aralarından ayrıldıktan sonra onların neler ortaya çıkardıklarını bilmiyorsun denilecek. Ben de salih kul İsa a.s’ın dediği gibi diyeceğim Maide Suresi 117, 118 “…Ve onların arasında yaşadığım sürece onlar üzerinde kontrolcü idim. Beni aralarından alıp katına yükselttiğinde, üzerlerinde denetleyici sadece sendin. Sen zaten her şeye yeterince şahitsin. Şayet onları azaba çarptırırsan, onlar senin kullarındır ve eğer onları bağışlarsan doğrusu sen çok güçlü ve üstün olansın…” O zaman: Sen aralarından ayrıldıktan sonra onlar hemen gerisin geriye dönerek dinden çıktılar. Ebu Davud diyor ki: Sen aralarından ayrılınca onlar gerisin geriye dönerek dinden çıkıp mürted oldular.

Nesai, Cenaiz: 119 Hn: 2060; Buhârî, Enbiya 10; Dârimi, Rikak: 80

Ebu Zer r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#5,354
En doğru sözlü olan ve sözleri tasdik olunan Peygamber s.a.v şöyle buyurdu:“Kıyamet günü insanlar üç gurup olarak haşredilirler. Bir gurup binekli, karınları doymuş ve giyinmiş haldedirler. Bir gurup ise melekler tarafından yüzü koyun süründürülecekler ve onların hepsi Cehennemde toplanmış olacaklardır. Üçüncü gurup ise; Allah’ın arkalarından gönderdiği bir afetle yürüyecekler, koşacaklar. O derece koşacaklar ki kıymetli bir bahçeyi bir deve semerine verseler bile onu almak için durmayacaklardır.”

Nesai, Cenaiz: 118 Hn: 2059; Müsned: 20483