Toplam 23,487 Hadis
Konular

Mushafa/Kurana Bakarak Okumak Kategorisi

Abdullah b. ez-Zübeyr'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#20,061
"Kim Kur'an'ı ezbere veya yüzünden okursa, Allah ona cennette öyle bir ağaç verir ki bir karga onun dallarından herhangi bir dala yuva yapıp yavrulasa, sonra da uçup gitse, daha onun yaprağının sınırlarını aşıp geçmeden ihtiyarlık onu yakalar."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11670. Bunu Bezzar ve Taberani rivayet etmiştir. Ancak Taberani'nin ifadesi şöyledir: "Eğer bir karga onun herhangi bir yaprağının altına yuva yapıp yavrulasa, sonra o yavru gelişip ayağa kalksa, daha o yaprağı aşıp geçmeden ihtiyarlık onu yakalar" şeklindedir. Ravileri arasında yer alan Muhammed b. Muhammed el-Huceymi'yi tanımıyorum. Said b. Salim el-Kaddah da tartışmalıdır. Taberani'nin diğer ravileri ise güvenilirdir. Bezzar'ın senedi ise zayıftır.2 2 Bezzar (2322). Aynca demiştir ki: "Hadisi Peygamber' den sadece İbnü'z-Zübeyr'in naklettiğini biliyoruz."

Abdullah b. Mes'ud der ki:

#20,050
"Mushafa uzun uzun bakınız."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11669. Bunu Taberani, zayıf biri olan hocası Abdullah b. Muhammed b. Said b. Ebi Meryem'den rivayet etmiştir.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (8187)

Osman b. Abdillah b. Evs es-Sekafi'nin, dedesine dayandırarak bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#20,049
"Kişinin mushafa bakmaksızın Kur'an okumasına bin derece verilir. Mushafı yüzünden okumasına ise bundan iki bin derece fazlası verilir."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11668. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Ebu Said b. Avn'ı İbn Main bir rivayete göre güvenilir kabul ederken, diğer bir rivayete göre zayıf saymıştır. Diğer ravileri ise güvenilir kimselerdir.2 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (601)