Toplam 23,487 Hadis
Konular

Siyeri Enbiya Peygamberlerin Hayati Kategorisi

Zübeyr b. el-Avvam der ki:

#22,029
Mekke'nin fethinde, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) Kureyş' ten bir adamı ömür boyu hapsetti ve dedi ki: "Bu günden sonra hiçbir Kureyşli ölene kadar hapsedilmez. Osman b. Affan'ı öldüren kişi hariç. Eğer onu ölene kadar hapsetmezseniz, koyunun öldürüldüğü gibi öldürülürsünüz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14581 *Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Bezzâr da kısa metinle rivayet etti ve dediler ki: "Bu hadis, Resûlullah'tan (sav) sadece bu isnadla rivayet edilmiştir." Taberâni'nin senedinde, Ebû Hayseme Mus'ab b. Said, Bezzâr'ın senedinde ise Abdullah b. Şebib vardır ve ikisi de zayıftır. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-Evsat (1674) ve B.ezzâr da (2518) rivayet etmiştir.

Ebû Halife, Abbâs b. el-Fadl er-Riyaşi'nin, Leyla el- Uhayliyye'ye okuduğu şiiri şöyle nakletti:

#22,028
Osman 'dan sonra ümmet hala hayır mı bekleyecek. O, ayaklan üzerine yürüyenlerin en hayırlısıydı Allah 'ın halifesiydi onlara istediklerini verdi Altın ve para vererek ihsanda bulundu. Allah 'ın vaadini yalanlama, Allah 'tan kork. Başkasından korkma Hiçbir şeye de şu işi yapacağım deme İnsanlann karşılaşacakarı şeyleri Allah takdir etmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14580

Taberâni, Ebü Halife kanalıyla

#22,027
Ebu Muhammed et-Tuzrden Hassan b. Sabit' e ait şu beyitleri aktarmışhr: Yol kesenlerle cihadı bırakıp, Muhammed'in kabrinin yanındaki bir kavimle savaşmaya geldiniz. Salihler doğruyu bulamadı siz buldunuz (öyle mil) Bu yaptığınız teheccüde kalkan abidlerin işi değildir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14579

Başka bir rivayette

#22,026
Sumame b. Adiyy'in sahabi olduğu belirtilmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14578 *Taberâni, iki isnâdla rivayet etti. Birisi Sahih'in ravileridir.2 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (1405) rivayet etmiştir.

Ebû Kılâbe şöyle nakleder:

#22,025
Kureyş'ten, Sumame adında birisi (Yemen) San'a'da idareciydi. Kendisine Osman'ın öldürüldüğü haberi geldiğinde halka bir konuşma yaph ve epeyce ağladı. Kendine geldikten sonra şöyle dedi: "Bu gün nübüvvet hilafeti, Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) ümmetinden çekip alındı. Hilafet, hükümdarlık ve zorbalığa dönüştü. Kim ondan bir şey alırsa aldığı onun aleyhinde olur."1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14577 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (1404) rivayet etmiştir.

Zübeyr b. Bekkâr der ki:

#22,024
"Osman, Cuma günü Zilhicce'nin on sekizinci gününde hicri otuz alb yılında ikindiden sonra seksen iki yaşında öldürüldü. O gün oruçluydu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14576 *Taberâni rivayet etmiştir. 3 3 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (101) rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir.

Misver b. Mahrame der ki:

#22,023
"Osman'ın hilafeti, on iki sene sürdü."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14575 *Taberâni rivayet etmiştir. Senedi hasendir.2 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (206) rivayet etmiştir. Ravilerden, Leys'in kâtibi Abdullah b. Salih zayıftır.

Katâde şöyle nakleder:

#22,022
"Osman, doksan veya seksen sekiz yaşında öldürüldü."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14574 *Ahmed ve Taberâni rivayet etti. Katâde haricinde ravileri güvenilirdir. 1 1 Ahmed (547) ve Taberâni el-Mu'cemu'l-kebir'inde (104, 108) rivayet etmiştir.

Yahyâ b. Bukeyr bildiriyor:

#22,021
Hz. Ômer'in tayin ettiği şftra, Hicri yirmi üç yılında, Zilhicce' nin sondan üçüncü günü Osman' ı halife seçtiler. Osman, Hicri otuz beş yılının Zilhicce ayının on sekizinde Cuma günü öldürüldü. Yaşı, seksen sekizdi. Sakalını sarıya boyardı. Osman'ın hilafeti, on iki sene sürdü."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14573 *Taberâni rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir.

Muğire bildiriyor:

#22,020
Cerir, Adiy b. Hatim ve Hanzalutu'l-Katib, Kufe' den çıkıp Karkisya' ya gittiler ve: "Osman' ın hakarete uğradığı bir beldede ikamet etmeyiz" dediler.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14572 *Taberâni rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir. Fakat Muğire sahabeden hadis dinlememiştir. 2 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (2217) rivayet etmiştir.

Umeyr b. Zevi anlatıyor:

#22,019
Hz. Ali, onlara hutbe verdi; onlar sözünü kesince: "Osman öldürüldüğü zaman gevşek davrandım" dedi. Sonra· onlara, ağaçlık bir yerde toplanan üç öküzle bir aslanı misal verdi. Öküzlerin biri siyah, biri kırmızı, birisi de beyazdı. Aslan onlardan birisini (yemek) istediğinde bir araya gelir ve onu engellerlerdi. Aslan siyah ve kırmızı öküze dedi ki: "Bu beyaz öküz bizim buradaki yerimizin başkaları tarafından da bilinmesine sebep oluyor ve rezil ediyor. Beni bırakın onu yiyeyim. Zaten ikinizle ben, aynı renkteyiz." Sonra öküze saldırıp onu öldürdü ve siyah öküze dedi ki: "Bu kırmızı öküz bizim buradaki yerimizin başkaları tarafından da bilinmesine sebep oluyor ve rezil ediyor. Beni bırak onu yiyeyim. Zaten seninle benim rengimiz aynı." Kırmızı öküze saldırıp öldürdü ve siyah öküze: "Seni de yiyeceğim" dedi. Öküz: · "Bırak üÇ kere bağırayım (ondan sonra beni yersin)" dedi ve şöyle bağırdı: "Şunu bilin ki ben beyaz öküzün yendiği gün yenmişim. Şunu bilin ki ben beyaz öküzün yendiği gün yenmişim. Şunu bilin ki ben beyaz öküzün yendiği gün yenmişim." Sonra Hz. Ali ekledi: "Şunu bilin ki ben Osman'ın öldürüldüğü gün gevşek davrandım."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14571 *Taberâni, bundan önceki isnâdla rivayet etti. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (113) rivayet etmiştir.

Umeyr b. Zevdi anlatıyor:

#22,018
Hz. Ali insanlara hutbe verirken şöyle dedi: "Ey insanlar! Eğer sadece Osman'ın katilleri cehenneme girecek olsa, ben girerim. Eğer cennete sadece Osman'ın katilleri girmeyecekse, ben giremem." Minberden indiğinde kendisine dediler ki: "öyle bir kelime söyledin ki; dostlarını etrafından dağıthn." (Tekrar) Onlara hutbe verdi ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Şunu bilin ki, Osman'ı Allah öldürdü, ben de onunlaydım." Muhammed b. Sirin dedi ki: "Bu iki manaya çekilebilen (tipik bir) Kureyş sözüdür."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14570 Taberâni dedi ki: Ali şunu kastediyordu: "Allah, Osmân'ı öldürdü, ben de onunla öldürüldüm." *Taberâni rivayet etti. Ravilerden Mücalid vardır ve çoğunluk onun zayıf olduğu görüşündedirler. Umeyr'i tanımıyorum. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir.

Alkame b. Vakkâs anlatıyor:

#22,017
Hz. Osman'ın ölümünden sonra, biat etmek maksadıyla Mahrame'nin evinde toplandık. Ebu Cehm b. Huzeyfe dedi ki: "Sizden kime biat edersek ondan kısas sözü almadan biat etmeyiz." Ammar: "Osman'ın kanının kısasını mı? Olmaz!" diye karşılık verip te Ebu Cehm: "Allah Allah! Ey İbn Sumeyye! Yediğin birkaç kırbacın kısasını istiyorsun da Osman'ın kanının kısasını istemiyor musun?" deyince o gün biat etmeden dağıldık.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14569 *Taberâni rivayet etti. Ravileri güvenilir bulunmuştur.2 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (115) rivayet etmiştir.

Hasan(-ı Basri) der ki:

#22,016
"Fasık Muhammed b. Ebi Bekr, Mısır'ın mahallelerinden birinde yakalandı ve bir merkebin kamına sokularak yakıldı."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14568 *Taberâni rivayet etti. Ravileri güvenilirdir.1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (123) rivayet ebniştir.

Ebû'l-Esved, Talik b. Haşşaf'tan naklediyor:

#22,015
Osman'ın öldürülme sebebini öğrenmek için bir grupla Medine'ye gittik. Medine'ye geldiğimizde, kimimiz Ali'nin, bazıları Hüseyn b. Ali'nin ve bir kısmımız da Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) hanımlarına uğradık. Âişe'ye gidip selam verdim. Selamımı alıp: "Sen kimsin?" diye sordu. "Basra halkındarum" dedim. "Basra halkından kimlerdensin?" diye sordu. "Bekr b. Vail kabilesinden" dedim. "Bekr b. Vail kabilesinden kimlerden?" diye sordu. "Kays b. Sa'lebe oğullarındanım" dedim. "Falan aileden mi?" deyince: "Ey müminlerin annesi! Emiru'l-müminin Osman hangi sebeple öldürüldü?" diye sordum. "Vallahi o mazlum olarak öldürüldü. Allah, onu öldürenlere lanet etsin. Allah Osman' a karşılık Ebu Bekr'in oğlunu öldürsün. BenuTemim'in evlerine zillet versin. Sapıklıklarına karşılık, Benli Bedil'in kanını akıtsın. Eşter'e, oklarından bir ok göndersin" karşılığını verdi. Vallahi, onun bu bedduası kavimlerdeki adamların hepsine isabet etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14567 *Taberâni rivayet etti. Talik dışında ravileri Sahih'in ravileridir. O da güvenilirdir.

Abdullah b. Said, babasından bildiriyor:

#22,014
Ali b. Ebi Talib'in yanında oturuyorduk. Sağında Ammar b. Yasir, solunda Muhammed b. Ehi Bekr vardı. Ğurab b. Fulun es-Saydani geldi ve dedi ki: "Ey Müminlerin emiri! Osman hakkında ne diyorsun?" Ammar ve Muhammed ona kızarak şöyle dediler: "Müslüman olduktan sonra küfre giren ve münafık olan birini mi soruyorsun?!" Adam onlara dedi ki: "Ben size sormadım. Sizin yanınıza da gelmedim." Ali ona dedi ki: "Ben bu iki kişinin dediği gibi demiyorum." Ammar ile Muhammed, Ali'ye dediler ki: "O zaman onu niye öldürdük?" Ali dedi ki: "Sizin idarenizi aldı ve son günlerinde sizi kötü idare etti. Siz de buna katlanamadıruz ve sabırsız davrandınız. Vallahi benim ve Osman'ın halinin, Allah'ın şu ayette dediği gibi olmasını isterdim: "Biz onların gönüllerinde olan kini çıkardık, artık onlar sedirler üzerinde karşılıklı oturan kardeşlerdir." (Hicr Sur. 47)

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14566 •Taberâni rivayet etti. Ravilerden Abdulmun'im b. Beşir vardır ve ona itibar etmek caiz değildir.

Zehdem el-Cermi nakleder:

#22,013
İbn Abbas, hutbesinde şöyle dedi: "Eğer insanlar Osman'ın kanının hesabını sormazlarsa, gökyüzünden taşlarla taşlanırlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14565 *Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir ile el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etmiştir. el- Mu'cemu'l-kebir'in ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (122) rivayet etmiştir.

Katâde der ki:

#22,012
"Osman'ın namazını Zübeyr kıldırdı ve defetti. Osman, bunu ona vasiyet etmişti."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14564 *Ahmed rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak Katade olaya yetişmemiştir.2 2 Ahmed (549) rivayet etti.

Osmân b. Affân'ın azatlısı Müslim b. Ebi Sâid anlatıyor:

#22,011
Hz. Ostnan yirmi köle azat etti. Sonra birkaç tane don isteyip onları giydi. Halbuki bu donları -bu şekilde- ne Cahiliye, ne de Müslümanlık döneminde giymişti. Sonra dedi ki: "Ben Resulullah'ı (sallallahu aleyhi vesellem), Ebu Bekr'i ve Ômer'i rüyamda bana: «Sabret! Zira sen akşama bizimle iftar edeceksin» derlerken gördüm." Sonra bir Kur'An istedi ve önüne koyup sayfalarını açh. Öldürüldüğünde, Kur' an önündeydi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14563 *Abdullah (b. Ahmed b. Hanbel) ve Ebû Ya'lâ, el-Mu'cemu'l-kebir'inde rivayet etti. İkisinin de ravileri güvenilirdir. 1 1 Abdullah (526) rivayet etmiştir. Ravilerden Yûnus b. Ebi Ya'kûb'u, Ahmed ve başkaları zayıf bulmuştur. Dârakutni güvenilir bulmuş, Müslim ise hadisini kitabına almıştır.

Bir rivâyette ise Hasan:

#22,010
"Gördüğüm rüyadan sonra savaşmam" deyip yukarıdaki sözleri söyledi ve şöyle devam etti: "Osman'ı, elini Ömer'in omzuna koymuş bir şekilde gördüm. Arkalarında çok kan gördüm ve: «Bu ne?» diye sordum. "Osman'ın kanıdır. Allah bu kanın hesabını soruyor" denildi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14562 *Ebû Ya'lâ, iki isnadla hepsini rivayet etti. İsnâdlardan birinde tanımadığım bir kişi mevcuttur. Diğerinde Süfyan b. Veki vardır ve zayıftır.2 2 Ebû Ya'lâ (6767) rivayet etti. Ravilerden Süfyan b. Veki ve meçhul olanlar vardır.

Hasan(-ı Basri) bildiriyor:

#22,009
"Ey insanlar! Dün rüyamda acayip bir şey gördüm. Yüce Allah'ı Arş'ın üzerinde gördüm. Resülullah (sailallahu aleyhi vesellem) gelip Arş'ın direklerinden birinin yanında durdu. Ebü Bekr geldi, elini Resülullah' ın (sailallahu aleyhi vesellem) omuzuna koydu. Sonra Ömer geldi, elini Ebü Bekr'in omuzuna koydu. Sonra Osman geldi. Bir kenarda duruyordu. Dedi ki: "Ey Rabbim! Kullarına beni niçin öldürdüklerini sor." Hasan dedi ki: "Sonra gökyüzünden yeryüzüne iki oluktan kan akmaya başladı." Bunun üzerine Hz. Ali'ye: "(Oğlun) Hasan'ın ne konuştuğunu görmüyor musun?" diye sorulduğunda: "Gördüğünü konuşuyor" dedi.1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14561 1 Ebû Ya'lâ (6767) rivayet etti. Ravilerden meçhul olanlar vardır.

Fulfule el-Cu'fi, Hz. Hasan b. Ali'nin şöyle dediğini nakleder:

#22,008
"Rüyamda Resulullah'ı (sallallahu aleyhi vesellem) gördüm. Arş'a tutunmuştu. Ebu Bekr, Resillullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) elbisesinin kemerinden tutmuş, Ömer de Ebu Bekr'in elbisesinin kemerinden tutmuştu. Osman da Ômer'in elbisesinin kemerinden tutuyordu. Kan da gökyüzünden yere doğru akıyordu." Hasan, yanında Şiilerden bir grup varken bu olayı anlattı. Dediler ki: "Ali'yi nasıl gördün?" Hasan dedi ki: "Hiç kimse Ali'nin Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) elbisesinin kemerinden tutmasını benim kadar isteyemez. Fakat bu gördüğüm bir rüyadır." Ebu Mes'ild dedi ki: "Siz, Hasan b. Ali'nin gördüğü bir rüyayı konuşuyorsunuz. İnsanların (açlık ve yorgunluktan) bitkin hale düştüğü bir gazvede Resillullah'la (sallallahualeyhi veselleın) beraberdik. Müslümanların yüzünden moralsizlik, münafıkların yüzünden ise sevinç açıkça okunuyordu. Resillullah (sallallahu aleyhi vesellem) bu durumu görünce buyurdu ki: "Vallahi güneş batmadan Allah size nzık gönderecektir." Osman, Allah'ın ve Resillullah'ın (sallallahu aleyhi veselleın) doğru söyleyeceğini biliyordu. Osman, üzerindeki yiyeceklerle birlikte on dört deve satın alıp dokuzunu Resülullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) gönderdi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) "Bu nedir?" diye sorunca: "Osman bunu sana hediye etti" dediler. (Osman'ın bu hediyesi yüzünden) Müslümanların _ sevinci yüzünden okunuyordu. Münafıkların yüzünden de üzüntü okunuyordu. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) koltuk altındaki beyazlık gözükecek şekilde kollarını kaldırıp ne daha önce, ne de sonra hiç kimseye etmediği şekilde şöyle dua ettiğini gördüm: "Allahım! Osman'a nzıklar ihsan et ve ona karşı cömert ol."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14560 *Taberâni. el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'inde ise kısa metinle rivayet etti. Senedi hasendir.1 1 Taberâne, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (2759) rivayet etmiştir.

Osmân'ın öldürülmesine şahit olanlardan Sehm b. Hubeyş anlabyor: Akşam olduğunda dedim ki:

#22,007
"Eğer dostunuzu sabaha kadar orada bırakırsanız, cesedine eziyet ederler." Bunun üzerine gece karanlığından istifade ederek onu (Baki) Garkad mezarlığına götürdük. Onu taşırken, arkamızdan kararbların geldiğini farkettik. Onlardan o kadar korktuk ki neredeyse onu bırakıp dağılacakbk. (O sırada) bir ses şöyle dedi: "Korkmayın, yerinizde kalın. Biz de sizinle bu işte bulunmaya geldik." İbn Hubeyş şöyle derdi: "Vallahi onlar meleklerdi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14559 *Taberâni rivayet etti. Ravilerden Abdulvehhab b. ed-Dahhâk metrûktur. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (110) rivayet etmiştir.

Enes b. Mâlik anlatıyor:

#22,006
Hz. Osman öldürüldüğünde falan kabilenin çöplüğünde üç gün ahlı kaldı. İçlerinde Dedem Malik b. Ebi Amir, Huvaytib b. Abdiluzza, Hakim b. Hizam, Abdullah b. ez-Zübeyr ve Âişe binti Osman'ın bulunduğu on iki kişi yanına gittiler. Yanlarında bir koku kabında bir lamba vardı. Onu bir (ahşap) kapının üzerine yerleştirip Baki mezarlığına taşıdılar. Taşırken başı kapıya çarpıp "tak! tak" diye ses çıkarıyordu. Namazını kimin kıldıracağı konusunda ihtilafa düştüler. Namazını Hakim b. Hizam veya Huvaytib b. Abdiluzza kıldırdı. -Kimin kıldırdığı konusunda (ravi) Abdurrahman şüpheye düştü- Onu defnetmek istediklerinde, Beni Mazin' den birisi dedi ki: "Eğer onu Müslümanların arasına defnederseniz, yarın insanlara bunu söylerim. Bunun üzerine onu Haşşu Kevkeb denilen yere gömdüler. Onu kabre koyduklarında Aişe binti Osman feryad etmeye başladı. İbnu'z-Zübeyr ona dedi ki: "Sus! Vallahi eğer bir daha bağırırsan kafanı kırarım." Onu defnettikten sonra da: "Şimdi istediğin kadar bağır" dedi. Enes b. Malik dedi ki: "Osman daha önce Haşşu Kevkeb denilen yerin yanından geçerken şöyle dermiş: "Burada, salih bir adam defnedilecektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14558 *Taberâni rivayet etti ve dedi ki: "Haşş, bostanın içinde bir yerdir." Ravileri güvenilirdir.

Adiy b. Hâtim der ki:

#22,005
Osman öldürüldüğü zaman bir adam şöyle dedi: "Onun zamanında iken iki keçi bile toslaşmazdı!" Ben de: "Evet" dedim. Bu söz üzerine birçok göz yaşardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14557 *Taberâni rivayet etmiştir. Senedi hasendir.2 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (17/ 69, 70) rivayet etmiştir.

Ebû'd-Derdâ der ki:

#22,004
"Osman'dan sonra Medine eskisi gibi olmaz. Muaviye' den sonra da arhk daha fazla refah ve bolluk olamaz." Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: "Allah, bana Ebu' d-Derda' nın Müslüman olacağını vaad etti ve Ebu' d-Derda Müslüman oldu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14556 *Taberâni rivayet etmiştir. Senedi hasendir.

Şa'bi anlatıyor: Mesruk, Eşter'le karşılaştığında, ona dedi ki:

#22,003
"Osman'ı öldürdünüz mü?" Eşter: "Evet" karşılığını verince Mesrük: "Vallahi onu oruçluyken ve ibadet ederken öldürdünüz" dedi. Eşter gidip Ammar' a bunu söyledi. Ammar, Mesruk' a gidip dedi ki: "Ammar dövülüyor, Ebu Zer sürgün ediliyor (Osman) akrabalarını gözetiyor, sen buna rağmen onu oruçluyken ve ibadet ederken öldürdünüz diyorsun." Mesrük ona: "Vallahi siz şu iki şeyden birini yapmadınız. Size yapılana aynıyla karşılık vermediniz. Sabretmediniz. Halbuki sabredenler için sabretmek daha hayırlıdır" karşılığını verdi. Mesruk bu sözüyle sanki Ammar'ın ağzını taşla tıkamış gibiydi. Şa'bi ekledi: "Hemedmlı bir (başka) kadın, Mesruk gibisini doğurmamıştır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14555 *Taberâni rivayet etmiştir. Ravilerden Hasan b. Ebi Câfer el-Câferi dikkatsizliği yüzünden zayıftır. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (114) rivayet etmiştir. Ravilerden Mücâlid b. Said zayıftır.

Muhammed b. Sirln der ki:

#22,002
Hz. Osman'ı kuşattıkları zaman, Osman'ın karısı: "Onu öldürmek mi istiyorsunuz? Onu öldürseniz de bıraksanız da o, gecesini Kur'an'in tümünü bir rekatta okuyarak ihya ederdi" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14554 *Taberâni rivayet etmiştir. Senedi hasendir. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (130) rivayet etmiştir. İbn Sirin olaya yetişmemiştir.

Yezid b. Ebi Habib bildiriyor:

#22,001
"Osman'ı öldürmek için yola çıkan bütün süvariler cinayette ortaktır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14553 *Taberâni rivayet etmiştir. Senedi hasendir.3 3 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (134) rivayet etmiştir.

Ebû Seleme b. Abdirrahmân der ki:

#22,000
Osman'ın elini kesen kişi, o anda dedi ki: "Bu el, mafsaldan kesilen ilk eldir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14552 *Taberâni rivayet etmiştir. İsnâdı hasendir. 2 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (119) rivayet etmiştir. Ebû Seleme olaya şahid olmamıştır.

Hasan(-ı Basri), Hz. Osmân'ın korumasının, kendisine şöyle anlattığını nakleder:

#21,999
Osman' ın yanına Ensar' dan bir adam girdi. Osman ona dedi ki: "Geri dön yeğenim, sen benim katilim değilsin." Adam: " Bunu nasıl anladın?" diye sorunca Osman dedi ki: "Doğduğunun yedinci günü Resulullah'a (sallallahualeyhi vesellem) getirildin, ResuIullah (sallallahu aleyhi vesellem), damağına bir şey sürdü ve sana hayırla dua etti." Sonra yanına başka bir adam girdi. "Geri dön yeğenim, sen benim katilim değilsin." Adam: " Bunu nasıl anladın?" diye sorunca Osman dedi ki: "Doğduğunun yedinci günü Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) getirildin, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), damağına bir şey sürdü ve sana hayırla dua etti." Sonra yanına Muhammed b. Ebi Bekr girdi. Osman: "Katilim sensin" dedi. O: "Nereden biliyorsun, ihtiyar ahmak!?" dedi. Osman: "Doğduğunun yedinci günü Resulullah' a (sallallahu aleyhi veıellem), damağına bir şey sürmesi ve sana dua etmesi için getirildin, getirildin ancak sen Resülullah'ın (sallallahu aleyhi veselleın) üzerine pisledin." Muhammed b. Ebi Bekr, Osman'ın göğsünün üzerine çıkarak sakalını tuttu. Bunun üzerine Osman: "Senin bu yaptığınla babanı üzecek bir şey yapıyorsun" dedi. (Hz. Ebu Bekir'in oğlu olan) Muhammed, elinde bulunan ince uzun bir oku Osman'ın boğazına sapladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14551 *Taberâni rivayet etmiştir. Ravilerden Osmân'ın korumasının adı verilmemiştir. Diğer ravileri güvenilirdir. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (118) rivayet etmiştir. Ravilerden Mübarek b. Fadale müdellistir ve an'an'e yoluyla hadis rivayet eder.

Hasan(-ı Basri) anlatıyor:

#21,998
Hz. Osman'a buluğ çağında yetiştim. Halka hitap ederken onu duydum ve şöyle dediğine şahit oldum: "Benden neyin intikamını alıyorsunuz?" Hasan dedi ki: Osman her gün birçok malı halka paylaştırır ve: "Ey insanlar! Gelip size verilenleri alınız" derdi. İnsanlar gelip kendileri için hazırlanmış birçok malı alırlardı. Sonra ·denirdi ki: "Ey insanlar! Gelip size verilen giyecekleri alınız." Elbiseler getirilir ve aralarında paylaştırılırdı. Hasan dedi ki: "Düşman yok edilmiş, insanlara yardım dağıtılıyor, insanların birbiriyle arası iyi, hayır (mal) çoğalmıştı, yeryüzünde müminden korkacak mümin yoktu. Kişi, yaşayan birini gördüğünde onu kardeşi, dostu ve yardımcısı bilirdi. Fitne, ancak kardeşine kılıç çekmek olarak kabul edilirdi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14550 *Taberâni rivayet etti. Senedi hasendir. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (131) rivayet etti. Ravilerden Mubarek b. Fudala zayıftır.

Ebû Bekre der ki:

#21,997
"Gökyüzünden düşüp parçalanmayı, Osman'ın öldürülmesine ortak olmaya tercih ederim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14549 *Taberâni rivayet etmiştir. Ravileri Sahih'in ravileridir. 2 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (132) rivayet etmiştir.

Abdullah b. Mes'ûd der ki:

#21,996
"Karşılığında Uhud dağı kadar altınım olsa bile, ona isabet etmeyeceğini zannettiğim bir okla dahi Osman'ı öldürmek maksadıyla vurmak istemem."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14548 *Taberâni rivayet etmiştir. Ravilerden İmran b. Umeyr'i tanımıyorum. Diğer ravileri güvenilirdir.1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (8838 ve 8839) rivayet etmiştir.

Abdulmelik b. Umeyr anlatıyor:

#21,995
Muhammed b. Yusuf b. Abdillah b. Selam, (Zalim lakaplı) Haccac b. Yusuf'un yanına girmek için izin istedi, izin verilince de girip selam verdi. Divanda oturan iki kişiye kendisine yer açmalarını istedi. Ona yer açtılar ve oturdu. Haccac . ona dedi ki: "Babanın adını vererek soruyorum. Baban Abdulmelik b. Mervan'ın, deden Abdullah b. Selam'dan naklettiği hadisi biliyor musun?" Muhammed: "Allah sana rahmet etsin, hangi hadisi soruyorsun. Bende kırbalar dolusu (çok) hadis var" diye karşılık verdi. Haccac: "Mısırlıların Osman'ı muhasaraya aldıkları hadis" deyince de, Muhammed şu karşılığı verdi: O hadisi biliyorum. Osman, kuşatma halindeyken Abdullah b. Selam geldi. Ona yol verdiler ve Osman' ın yanına girdi ve: "Allah' ın Selamı üzerine olsun, ey müminlerin emiri!" dedi. Osman selama cevap verip: "Seni buraya getiren sebep nedir?" diye sordu. Dedi ki: "Şehid olana kadar veya Allah sana bir çıkış yolu gösterene kadar yanında seni desteklemeye geldim. Bu insanların muhakkak surette seni öldüreceğini zannediyorum. Eğer seni öldürürlerse, bu senin için hayır onlar içinse şerdir." Osman dedi ki: "Senin üzerinde olan hakkım adına senden şunu istiyorum. Onların yanına çık (ve onlarla konuş.) Belki seninle Allah bir hayrı getirip bir şerri defeder." İbn Selam, Osmanl'ın sözünü dinleyip insanların yanına çıktı. İnsanlar onu görünce kendisinden iyi haberler alacaklarını zannederek etrafında toplandılar. O, insanlara hitab etmek için kalktı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra şöyle dedi: "Şunu bilin ki Allah, Muhammed'i (sallallahu aleyhi vesellem) müjdeci ve uyarıcı olarak göndermiştir. Kendisine itaat edenleri cennetle müjdeler. İsyan edenleri de cehennemle korkutur. Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için, kendisine tabi olanı gönderen O'dur. O müşrikleri seçti (ve İslam'ı onlara anlatmasını istedi) Sonra miskinleri seçti. Sonra ona Medine'yi seçti. Orayı hicret ve iman yurdu yaptı. Vallahi, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) Medine'ye geldiği günden bu güne kadar melekler Medine'yi kuşatmışlardır. Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) Medine'ye geldiği günden bu güne kadar Allah'ın kılıcı size kapalıdır." Sonra şöyle devam etti:" Allah, Muhammed'i (sallallahualeyhivesellem) hak dinle göndermiştir. Kim hidayete ererse bu, Allah'ın yardımıyladır. Dalalete düşen de kendisine İslam açıklandıktan ve deliller sunulduktan sonra düşmüştür. Geçmişte hiçbir peygamber öldürülmedi ki, onun sebebiyle yetmiş bin savaşçı öldürülmesin. Aynca hiçbir halife öldürülmüş olmasın ki, onun sebebiyle otuz beş bin savaşçı öldürülmesin. Bu ihtiyarı öldürmekte acele etmeyin. Vallahi sizden kim onu öldürürse kıyamet günü Allah'ın huzuruna eli felç olmuş (kesilmiş) olarak çıkar. Şunu bilin ki; bir babanın oğlu üzerindeki hakkı kadar bu ihtiyarın da sizin üzerinizde hakkı vardır." Ancak ona: "Yalan söylüyorsun ey Yahudi!" dediler. O da şu karşılığı verdi: "Vallahi siz yalan söylüyorsunuz. Siz günah işliyorsunuz.Ben Yahudi değilim, Müslümanlardan biriyim. Allah, Resulü ve müminler bunu biliyor. Zira Allah, Kur'an'da şöyle buyuruyor: "De ki: «Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve kitabı bilenler yeter." (Ra'd Sur. 43) Diğer bir ayette de şöyle buyurur: "De ki: "Eğer bu Kitab Allah katından ise ve siz de onu inkar etmişseniz; lsrailoğullarından bir şahit de bunun böyle olduğuna şehadet edip de inanmışken, siz yine de büyüklük taslarsınız, bana söyleyin kendinize yazık etmiş olmaz mısınız?" (Ahkaf sur. 10) Sonra kalkıp Osman'ın yanına girdiler ve halan boğazlar gibi onu boğazladılar. Şuayb dedi ki: Abdulmelik b. Umeyr' e "Halôn nedir?" diye sorunca: "Ana rahminden çıkarılan doğum zamanı gelmemiş oğlaktır" dedi. Ravi anlatıyor: Hz. Osman, Kesir b. es-Salt'a: "Ey Kesir! Vallahi ben yarın öldürüleceğim" dedi. Kesir ise: "Hayır! Allah senin şanını yükseltecektir ve düşmanını rezil edecektir ey müminlerin emiri!" karşılığını verdi. Osman sözünü üç defa tekrarladı. Kesir de ona aynı cevabı verdi. Osman dedi ki: "Resulullah'ı (sallallahu aleyhi vesellem) rüyamda gördüm. Yanında Ebu Bekr ve ômer vardı. Bana dedi ki: «Ey Osman! Sen yarın yanımızda olacaksın. Sen yarın öldürüleceksin.» Vallahi ben öldürüleceğim." Öldürüldükten sonra, Abdullah b. Selam insanlar dağılmadan yanlarına çıktı ve dedi ki: " Ey Mısır halkı! Ey Osman'ın katilleri! Emiru'l-müminini öldürdünüz. Artık ahid bozulmuştur, kan akmıştır, mallar taksim edilmiştir Allah size su vermesin!"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14547 *Taberâni rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir.

Abdullah b. Ma'kıl'in bildirdiğine göre Abdullah b. Selâm, Osmân meselesinde insanlar ayaklandıklarında şu konuşmayı yaptı:

#21,994
"Ey insanlar! Bu ihtiyarı öldürmeyiniz, kınayınız. Hangi ümmet peygamberini öldürdüyse, içlerinden yetmiş bin kişinin kanı akmadıkça işleri düzelmez (aralarında barış gerçekleşmez). Hangi ümmet halifesini öldürdüyse, içlerinden kırk bin kişinin kanı akmadıkça işleri düzelmez." Ancak onu dinlemediler ve Osman'ı öldürdüler. O da oturup Ali'yi bekledi. Hz. Ali gelince ona: "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Ali: "Irak'a gitmek istiyorum" diye karşılık verince: "Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) minberi senin emanetindeyken Irak' a gitme!" dedi. Ali'nin adamlarından bazıları üzerine yürüyüp ona saldırdı. Ali: "Onu bırakın. O Ehl-i beyt'tendir" diye müdahale etti. Hz. Ali öldürüldüğü zaman Abdullah, İbn Ma'kil' e şöyle dedi: "Bu, kırk bin kişinin başıdır. Bunun sonunda barış olacaktır. Hangi ümmet peygamberini öldürürse, içlerinden yetmiş bin kişi öldürülür. Hangi ümmet halifesini öldürürse, içlerinden kırk bin kişi öldürülür."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14546 *Taberâni rivayet etmiştir. Ravileri Sahih'in ravileridir

Abdullah b. Ebi Râfi, annesinden naklediyor:

#21,993
Sa'be binti'l-Hadrami'nin çıkıp, oğlu Talha b. Ubeydillah'a şöyle dediğini duyduk: "Osman'ın muhasarası şiddetlendi. Gidip onlarla konuş, muhasarayı biraz hafifletmelerini sağla." Talha o anda başının yarısını yıkıyordu. Annesinin isteğine cevap vermedi. Annesi elini gömleğinin kolundan sokup göğsünü çıkardı ve: "Senden, karnımda taşımam ve verdiğim süt hakkı için bunu yapmanı istiyorum" dedi. Yıkamakta olduğu saçlarını ıslak bir halde bağlayıp kalktı ve evinin önünde oturan Hz. Ali'nin yanına gitti. Talha, yanında annesi ve Abdullah b. Ehi Rafi'nin annesi olduğu halde Ali'ye: "Osman' ın kuşatması çok şiddetlendi, bunu biraz gevşetsen" dedi. Ali: "Vallahi bu işte senin hoş görmediğin şeyi (muhasarayı) ben de sevmiyorum" karşılığını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14545 *Taberâni rivayet etmiştir. Ravilerden tanımadıklarım vardır. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (127) uzun bir metinle rivayet etmiştir.

Hz. Ômer'in azatlısı Eslem anlatıyor:

#21,992
Osman'ı, muhasaraya alındığı gün cenazelerin namazının kılındığı yerde gördüm. (Evinin etrafı o kadar kalabalıklı ki) taş atsan yere düşmezdi. Osman, Cibril makamı denilen delikten (pencereden) göründü. "Ey insanlar! Talha içinizde mi?" diye sordu. Oradakiler sustular. Bir daha: "Ey insanlar! Talha içinizde mi?" diye sordu. Oradakiler yine sustular. Sonra bir daha: "Ey insanlar! Talha içinizde mi?" dedi. Talha b. Ubeydillah kalkh. Osman ona dedi ki: "Seni burada görüyorum. Beni üçüncü seslenişimde duyacak ve cevap vermeyecek insanların içinde olacağını sanmazdım. Allah'ın adını vererek sana soruyorum ey Talha! Hatırlıyor musun? Falan yerde sen ve ben Resülullah'la (sallallahu aleyhi veselleın) beraberdik. Onunla, ashabından başka da kimse yoktu. Sadece sen ve ben vardık." Talha: "Evet" dedi. Osman devam etti: "Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) sana: «Ey Talha! Hiçbir peygamber yoktur ki, ümmetinden onunla cennette birlikte olacağı arkadaşı olmasın. Bu da Osman'dır.» Yani «0, Cennette yoldaşımdır>> buyurdu." Talha: "Vallahi, doğru söylüyordun" dedi ve orayı terk etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14544 *Derim ki: Nesâi kopuk isnâdla bir bölümünü irad etmiştir. Abdullah (b. Ahmed b. Hanbel), Ebû Ya'lâ, el-Müsnedu'l-Kebir'inde ve Bezzâr rivayet etmiştir. Abdullah ve Bezzâr'ın senedindeki Ebû Ubade ez-Zuraki metruktur. Ebû Ya'lâ onu isnadından çıkarmıştır. Allah, en doğrusunu bilir. 1 1 Abdullah, Müsned'inde (552; zevâid dolarak), Bezzâr (2513)-ve İbnu'l-Cevzi, el-İlelu'l- Mütenâhiye isimli eserinde (323) Abdullah'ın tarikiyle rivayet etti ve dedi ki: "Bu hadis sahih değildir. Ebû Ubade'nin ismi, Isâ b. Abdirrahman b. Ferve'dir. Ebû Hâtim er-Razi onun hakkında: "Metrûke yakın zayıf"; Nesai ise metrûk hükmü vermiştir. Kasım b. el- Hakem için, Ebû Hâtim er-Razi mechûl demiştir. Kâsım b. el-Hakem b. Evs el-Ensâri içinse Zehebi, Mlzan'ında "Kökeninde dürüstlük vardır'' ifadesini kullanmıştır.

Muhammed b. Sirin naklediyor:

#21,991
Kufe'de bir adam, Hz. Osman' ın şehit olarak öldürüldüğünü söyledi. Zaptiyeler adamı alıp Hz. Ali'ye götürdüler ve dediler ki: "Eğer kimseyi öldürmememizi emretmemiş olsaydın onu öldürürdük. Osman'ın şehid olarak öldürüldüğünü iddia ediyor." Adam Ali'ye dedi ki: "Sende şehid olduğuna inanıyor musun?" Ali şu karşılığı verdi: Hatırlar mısın? Resulullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) gittim, ondan (bir şey) istedim. Bana istediğimi verdi. Ebu Bekr' e gittim, ondan (bir şey) istedim (o da bana istediğimi) verdi. Sonra Ömer'e gittim. Ondan (bir şey) istedim (o da bana istediğimi) verdi. Sonra Osman b. Affan' a gittim. Ondan da (bir şey) istedim (o da bana istediğimi) verdi. Sonra Resulullah'a (sailallahualeyhi vesellem) gittim ve dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Bana (nzkımda) bereket vermesi için Allah'a dua et." Resulullah (sallallalnıaleyhi vesellem) buyurdu ki: "Allah sana nasıl bereket vermesin, sana bir peygamber, bir Sıddik iki de şehid istediklerini verdiler. Allah sana nasıl bereket vermesin, sana bir peygamber, bir Sıddik iki de şehid istediklerini verdiler. Allah sana nasıl bereket vermesin, sana bir peygamber, bir Sıddik, iki de şehid istediklerini verdiler. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14543 *Ebû Ya'lâ rivayet etmiştir. Ravileri Sahih'in ravileridir.1 1 Ebû Ya'lâ (1601) rivayet etmiştir.

Taberâni' deki bir rivayette şöyle geçmektedir:

#21,990
"Beni hayrete düşüren, Osman'ın diz çöküp: «Haksız yere ve düşmanlıklarından dolayı mı, ey Allah'ın Resulü?» demesidir. Bunun üzerine öldürüleceğini haber verdiğini tahmin ettim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14542 *Taberâni'nin iki isnâdından biri hasendir

Ebû Abdillah el-Cesri anlatıyor:

#21,989
Hz.Âişe'nin yanına girdim. Yanında, Hz. Ömer'in kızı Hafsa vardı. Bana dedi ki: "Bu, Resulullah'ın (sallallahualeyhivesellem) hanımı Hafsa' dır." Sonra ona dönerek şöyle dedi: Allah'ın adını vererek senden şunu istiyorum. Eğer söyleyeceğim yalansa beni tasdik etme. Söyleyeceğim doğruysa da beni yalanlama. Biliyorsun ki ben ve sen Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanındayken bayıldı. Sana: "Sence öldü mü?" diye sorduğumda sen: "Bilmiyorum" dedin. Sonra kendine geldi ve dedi ki: "Ona kapıyı açın." Sonra bir daha bayıldı. Sana dedim ki: "Sence öldü mü?" Sen: "Bilmiyorum" dedin. Sonra kendine geldi ve dedi ki: "Ona kapıyı açın." Sana dedim ki: "(Gelen) babam ve baban mı?" Sen: "Bilmiyorum" dedin. Gelene kapıyı açtık, Osman b. Affan' dı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onu görünce: "Yaklaş!" dedi. Ona eğildi ve senin de, benim de bilmediğimiz bir şey fısıldadı. Sonra başını kaldırdı ve: "Sana dediğimi anladın mı?" diye sorunca Osman: "Evet" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) (bir daha): "Yaklaş!" dedi. Bir daha aynı şekilde ona eğildi ve senin de, benim de anlayamadığımız bir şey fısıldadı. Sonra başını kaldırdı ve: "Sana dediğimi anladın mı?" diye sordu. Osmam "Evet" dedi. Yine: "Yaklaş!" dedi. Bu sefer kendisine daha çok eğilerek, bir şeyler fısıldadı ve başını kaldırdı. Yine: "Sana dediğimi anladın mı?" dedi. Osman: "Evet! Kulaklarım duydu, kalbim anladı" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Ona: "Çık!" dedi. Hafsa dedi ki: "Evet vallahi doğru söyledin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14541 *Derim ki: Başka bir anlatımla Âişe'nin bir hadisi İbn Mace'de yer almıştır. Tümünü de Ahmed rivayet etmiştir. Taberâni ise şu ifadelerle rivayette bulundu: Dedi ki: (Resûlullah) üç defa: "Allah sana bir gömlek giydirebilir. Münafıklar o gömleği çıkarmanı isterlerse çıkarma." Nu'man b. Beşir, (Âişe'ye): "Ey müminlerin annesi! Bu hadisi niye daha önce söylemedin?" diye sorunca Âişe: "Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki, adam öldürülene kadar unuttum" karşılığını verdi.

Abdurrahman b. Ebi Bekr,

#21,988
Hz. Âişe' den yukarıdaki hadisin aynısını nakleder.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14540 *Ebû Ya'lâ rivayet etmiştir. Lafızlar da onundur. Ebû Ya'lâ'nın senedinde İbrâhim b. Ömer b. Osmân el-Osmâni zayıftır. 1 1 Ebû Ya'lâ (7046) rivayet etmiştir. Bundan önceki hadise bakın. Bu, İbrâhim b. Ömer b. Eban' dır. İbn Osmân değildir. O da zayıftır.

Resûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) hanımı Hafsa oturuyordu, Âişe de Resûlullah'la (sallallahu aleyhi veselleın) beraber yanındaydı. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki:

#21,987
"Ashabımdan birisinin yanımda olmasını ve onunla konuşmayı isterdim." Âişe: "Seninle konuşması için Ebü. Bekr' e haber vereyim mi?" deyince; Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) "Hayır" dedi. Hafsa dedi ki: "Seninle konuşması için Ömer' e haber vereyim mi?" Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yine: "Hayır, fakat Osman'a haber göndereceğim" buyurdu. Osman gelip girdi. Hafsa ve Âişe kalktılar ve (kendileriyle Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) arasındaki) perdeyi indirdiler. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Osman'a buyurdu ki: "Sen öldürülerek şehid edileceksin. Sabret, Allah sana sabır versin. Allah'ın sana, on iki yıl altı ay giydirdiği gömleği Allah'ın senden razı olacağı bir şekilde ona kavuşana kadar çıkarma." Osman ekledi: "Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) bana dua etti ve «Allahım! Ona sabır ver» buyurdu." Osman çıktı. Uzaklaşınca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Allah sana sabır versin. Oruçluyken şehid edilip öleceksin ve benimle iftar edeceksin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14539

Abdullah b. Ömer dedi ki:

#21,986
"Ebu Bekr es-Sıddik, onu adı gibi dürüst buldunuz. Ömer demirden bir boynuz gibiydi (Ona gücünüz yetmedi.) Osman'ın adını karaladınız. Mazlum olarak öldürüldü ve sonuçta ona iki kat sevap verildi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14538 *Taberâni iki isnâdla rivayet etmiştir. Birisinin ravileri, Ukbe b. Evs dışında, Sahih'in ravileridir. O da güvenilirdir.2 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (139) rivayet etmiştir. Bu bölüme zevaid olacak bir rivayet vardır: Mücahid bildiriyor: Adamın biri, İbn Ömer'e gelerek: "Ali hakkında ne dersin?" diye sordu. "İşte evi orada" cevabını verdi. Adam: "Osmân hakkında ne dersin?" diye sorunca; "Allah'a karşı günah işleyip, Allah'ın kendisini affettiği, size karşı bir suç işlediğinde de endisini öldürdüğünüz birisi hakkında ne diyeyim?" karşılığını verdi. Taberâni, el-Mu'cemu'l-Evsat'ında (559) rivayet ebniştir.

Cubeyr b. Nufeyr anlatıyor:

#21,985
Hz. Osman'ın öldürülmesinden sonra Muaviye'nin ordugahındaydık. Murra b. Ka'b el-Behzi, kalktı ve dedi ki: "Vallahi ben, eğer Resulullah'tan(sallallahu aleyhivesellem) duyduğum şey olmasaydı burada bulunmazdım. Muaviye, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) anıldığını duyunca insanları oturttu ve dedi ki: Biz Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanında otururken, Osman b. Affan üzerinde yünlü bir elbiseyle yaya olarak uğradı. Hz. Peygamber (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurdu: "Ayağımın alhndan bir fitne çıkacaktır. O gün bu ve buna tabi olanhır doğru yolda olanlardır." Kalkıp Osman'ın omuzlarından tuttum ve Resulullah'a (sallallahualeyhivesellem) göstererek "Bu mu?" diye sordum. Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) "Evet budur. O gün kim ona tabi olursa doğru yoldadır" buyurdu. Abdullah b. Havale el-Ensari, minberin yanından ayağa kalkarak: "Bunu yapan sen misin?" diye sorunca Muaviye: "Evet" dedi. Bunun üzerine: "Vallahi ben o mecliste bulunuyordum. Eğer halkın içinde beni tasdik edecek birisinin olduğunu bilseydim bunu ilk söyleyen ben olurdum" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14537 *Derim ki: Murre'nin hadisini Tirmizi rivayet etmiştir. Taberâni rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (20/ 316) ve Ahmed (4/ 236) rivayet etmiştir.

Abdullah b. Havâle bildiriyor:

#21,984
Sedir ağacının gölgesinde otururken, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına gittim.Yanında bir katib dediğini yazıyordu. "Ey İbn Havale! Seni de yazayım mı?" diye sordu. "Allah'ın ve Resulü' nün benim için neyi tercih ettiğini bilmiyorum" dedim. Bunun üzerine benden yüz çevirdi. - (ravi) İsmail rivayetinde: Dönüp yazdırmaya devam etti- Sonra: "Seni de yazalım mı ey İbn Havale'nin oğlu?" diye sordu .. " Allah'ın ve Resülü'nün benim için neyi tercih ettiğini bilmiyorum" dedim. Bunun üzerine benden yüz çevirdi. -(ravi) İsmail rivayetinde: Dönüp yazdırmaya devam etti- Baktım yazıda Ömer'in de ismi var. Ômer'in hayırdan başka bir şeyde adını yazdırmadığını düşündüm. Sonra: "Seni de yazalım mı ey İbn Havale?" diye sorduğunda: "Evet" dedim. "Ey İbn Havale! İneklerin boynuzu gibi yeryüzünün her yerinden çıkan fitnelerde nasıl yaparsın?" diye sordu. "Allah'ın ve Resulü'nün benim için neyi tercih ettiğini bilmiyorum" dedim. "Tıpkı birincisi gibi yeryüzünün her tarafında çıkacak olan ve tavşanın sıçraması gibi (bir yerden bir yere sıçrayacak) olan başka fitnede ne yaparsın?"
diye sordu. "Allah' ın ve Resül' ünün benim için neyi tercih ettiğini bilmiyorum" dedim. O anda sırtını dönmüş birisini göstererek: "Buna tabi olunuz" buyurdu. Hızlı bir şekilde çıkıp adama yetişerek omuzundan tuttum. Adam, Resulullah' a (sailallahu aleyhi vesellem) yüzünü dönünce ben; "Buna mı?" diye sorduğumda "Evet" dedi. O adam, Osman b. Affan' dı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14536 *Ahmed ve Taberâni rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir.1 1. 1199l'de geçmiştir.

Bir rivayet ise şöyledir:

#21,983
"Üzerimize düşen vazife ne kadar büyük ve zor olursa olsun geri durmadık."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14535 *Taberâni iki isnâdla rivayet etti. Birinin ravileri, Sahih'in ravileridir.3 3 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (8840, 8841) rivayet etmiştir.

Nezzâl b. Sebra der ki:

#21,982
Osman halife olduğu zaman İbn Mes'ud şöyle dedi: "Hayatta kalanların en hayırlısı başımıza geçti ve bize bir şey emrettiğinde ondan geri durmadık."2

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14534 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (8842, 8843) rivayet etmiştir.

Ubeydullah b. Adiy b. el-Hiyar, Hz. Osmân'm kendisine şöyle dediğini nakletti:

#21,981
"Yeğenim! Resulullah'a (slllallahu aleyhivesellem) yetiştin mi?" O ise: "Hayır! Fakat onun ilminden ve yakininden, Azra'ya (Meryem'e) saklandığı yerde nasıl geliyorsa bana da öyle geliyor" karşılığını verdi. Bunun üzerine Osman şehadet kelimesini söyleyip şöyle dedi: "Allah, Muhammed'i hakkı tebliğ için gönderdi. Ben Allah'ın ve Resulünün davetine icabet ve Muhammed' in getirdiklerine iman edenlerdendim. Sonra dediğim gibi iki defa hicret ettim. Resule damat olma şerefine nail oldum. Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) biat ettim. Allah, Resulünü vefat ettirene kadar, vallahi ona ne isyan ettim, ne de aldathm."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14533 *Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Ahmed (480) rivayet etmiştir. Buhari Sahih'inde (5/14) uzun bir metinle irad etmiştir.

İbn Abbâs, Ümmü Gülsüm'ün Resûlullah'a (sallallahualeyhivesellem) gelip şöyle dediğini nakletti:

#21,980
"Ey Allah'ın Resulü! Fatıma'nın kocası mı, benim kocam (Osman) mı daha hayırlıdır?" Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: "Senin kocanı Allah ve Resulü sever. O da Allah'ı ve Resül'ünü sever. Sana daha fazlasını söyleyeyim. Cennete girip onun makamını görsen, ashabımdan kimsenin onun makamından daha yüksekte olduğunu göremezsin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14532 *Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etmiştir. Ravileri, ihtilaflı olmaları yanısıra güvenilir bulunmuşlardır.1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-Evsat'ında (1785) rivayet etmiştir.