Toplam 23,484 Hadis
Konular

Ala Suresi Fazilet ve Tefsiri Kategorisi

İbn Abbas der ki:

#18,814
"Kuşkusuz bu (anlatılanlar) ilk sahifelerde, İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardı" ayeti inince Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): "Bütün bunlar -veya bu (anlatılanlar)- İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardı" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11489. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Ati b. es-Saib bunamıştı. Diğer ravileri ise Sahih'in ravileridir.3 2 A'la Sur. 18-19. ; 3 Bezzar (2285). Aynca demiştir ki: "Bizim bildiğimize göre güvenilir raviler, Ata-İkrime- İbn Abbas yoluyla- sadece bunu ve bundan başka bir hadis daha nakletmiştir."

Cabir b. Abdillah'ın bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#18,810
"«Arınan, Rabbinin adını anıp namaz kılan, muhakkak kurtuluşa ermiştir»1 ayetinde arınandan murat, Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahadet eden, (Allah'a) ortak koşulan putları terk eden ve benim Allah'ın Resülü olduğuma şahadet eden kimsedir. «Rabbinin adını anıp namaz kılan» cümlesiyle ise beş vakit namaz ve bunları kılmaya devam edilmesi, kastedilmektedir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11488. Bunu Bezzar, metruk biri olan hocası Abbad b. Ahmed el-Arzemi'den rivayet etmiştir.2 1 A'la Sur. 14, 15. ; 2 Bezzar (2284). Bezzar hadisin Cabir' den sadece bu isnadla rivayet edildiğini belirtmiştir.

Husayle binti Vasile anlatıyor:

#18,803
Ben babamı şöyle derken işittim: "Annan, Rabbinin adını anıp namaz kılan, muhakkak kurtuluşa ermiştir''2 ayetiyle Ramazan bayramı günü (fıtır sadakası için) buğdayı namazdan önce namazgaha (getirip) koymak kastedilmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11487. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. Eşkar zayıftır.3 2 A'la Sur. 14, 15. ; 3 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (22/98)

Avf b. Malik'in bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem),

#18,799
bayram namazı kılınmadan fıtır sadakasının verilmesini emreder ve şu ayeti okurdu: "Arınan, Rabbinin adını anıp namaz kılan, muhakkak kurtuluşa ermiştir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11486. A'la Sur. 14, 15. * Bunu Bezzar rivayet etmiş olup1 ravilerinden Kesir b. Abdillah zayıf olmakla beraber Tirmizi hadisini hasen derecesinde görmüştür. 1 Bezzar (3383)

İbn Abbas der ki: Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem),

#18,797
Cebrail kendisine vahiy getirdiğinde henüz vahiy aktarımını bitirmeden unutma endişesiyle vahyin baş tarafını okumaya başlardı. Cebrail: "Bunu niçin yapıyorsun?" diye sorunca "Unutmaktan korkuyorum" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sana (Kur'an'ı) Biz okutacağız ve asla unutmayacaksın"2 ayetini indirdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11485. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Cüveybir zayıftır.3 1 A'la Sur. 6. ; 2 A'la Sur. 6. ; 3 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (126, 49). İsnadında aynca kopukluk vardır. Zira Dahhak. İbn Abbas'a yetişememiştir.

Ali -İbn Ebi Talib-'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)

#18,791
"Sebbih isme Rabbike'l-A'la" suresini okumayı severdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11484. Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden Suveyr b. Ebi Fahite metruktur.2 2 Ahmed b. Hanbel (742); Ebu Cafer et-Taberi, Tehzibu'l-asar -Müsned Ali, s. 222. Taberi hadisle ilgili şu açıklamayı yapmıştır: "Bu haber bize göre senedi sahih bir haberdir. Fakat aşağıdaki illetlerden dolayı başkalarının değerlendirmesine göre sağlam ve sahih olmayabilir: a) Hadisin bu tarik dışında Resülullah'a kadar uzanan sahih bir senedi yoktur. Bilginlere göre bir haberi tek kişi rivayet etmişse, onun sabit olup olmadığını araştırma zorunluluğu vardır. b) Yine onlara göre Suveyr b. Fahite, rivayet ettiği hadisi ihticaca elverişli olmayan kişilerden biridir. c) Yine onlara göre İsrail b. Yunus da, rivayetine güvenilmeyen ve haberlerinin sabit olup olmadığı araştırılması gereken kişilerdendir.