Toplam 23,482 Hadis
Konular

Nebe Süresi Fazilet ve Tefsiri Kategorisi

Mehdi b. Meymun der ki:

#18,719
Ben, Hasan b. Dinar'ın Hasan (el-Basri)' ye: "Cehennemliklere en ağır gelen ayet hangisidir?" diye sorarken işittim. Hasan şöyle cevap verdi: Ben bunu Ebu Berze'ye sordum. Dedi ki: Bu konuda nazil olmuş en ağır ayet şudur: "Öyleyse tadın (azabı), bundan böyle sizin ancak azabınızı artıracağız."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11463. Nebe Sur. 30. * Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Şuayb b. Beyan zayıftır.

Ebu Umame'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem),

#18,718
"Orada çağlar boyu (ahkaben) kalırlar"4 ayetinde geçen "hakb" kelimesini "otuz yıl" olarak belirtmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11462. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Cafer b. Zübeyr zayıftır.5 4 Nebe Sur. 23. ; 5 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (7957)

Ebu Hureyre,

#18,717
"Orada çağlar boyu kalırlar" ayetinde geçen "hakb" kelimesini "seksen yıl" olarak açıklamıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11461. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Haccac b. Nusayr'ı İbn Hibban güvenilir görmüş ve fakat bazen hata edip yanılgıya düştüğünü belirtmiştir. Aynca bir grup bilgin de zayıf görmüştür. Diğer ravileri ise güvenilir kimselerdir.3 2 Nebe Sur. 23. ; 3 Bezzar (2278). Aynca demiştir ki: "Hadisi Hemmam'dan nakleden Haccac dışında kimsenin onu Hz. Peygamber'e dayandırdığını bilmiyoruz. Başkası bunu sahabe sözü (mevkuf) olarak nakletmiştir."

İbn Abbas,

#18,716
Yüce Allah'ın "Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl akan yağmur indirdik" ayetini şöyle açıklamıştır: "المعصرات " kelimesiyle rüzgarlar kastedilmektedir. "ثجاجا'' kelimesi de "şarıl şarıl dökülen" demektir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11460. Nebe Sur. 14. * Bunu Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. es-Saib el-Kelbi zayıftır.1 1 Ebu Ya'la (2663). İsnadında ismi geçen Kelbi'nin bu tefsir kanalı töhmetlidir.