Toplam 23,480 Hadis
Konular

Müzzemmil Süresi Fazilet ve Tefsiri Kategorisi

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem),

#18,703
"Artık, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun ... " ayetinin beyanı sadedinde "Yani yüz ayet okuyun" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11447. Müzzemmil Sur. 20. * Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Abdurrahman b. Tavus'u tanımıyorum. Diğer ravileri ise güvenilir kabul edilmişlerdir.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (10940). Senedinde ismi geçen Muhammed b. Abdillah b. Tavus'u da İbn Hibban'dan başkası güvenilir görmemiştir.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resullullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#18,698
"Hal böyle iken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek
olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz?" ayetini okudu ve:
"Bu, kıyamet günüdür. O gün Yüce Allah Adem'e: «Kalk neslinden bir güruhu
cehenneme atıver» buyurur . .Adem: «Kaç kişiden kaçını ya Rabbi?» diye sorar.
Allah da: «Bin kişiden doksan dokuzunu» buyurur. Sadece bir kişi kurtulur"
buyurdu
Bu haber Müslümanların canını sıktı. Allah Resulü (sallallahu aleyhi
ve sellem) onların duygularını yüzlerinden okudu. Sıkıntılarını yüzlerinde
müşahede edince şöyle buyurdu:
"Ama Adem'in nesli çoktur. Ye'cuc ve Me'cuc bile Adem'in neslindendir.
Onlardan biri, kendi sulbünden bin kişi yerini almadan ölmez. Bunlar ve
benzerleri sizin için (cehenneme karşı) kalkan oluştururlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11446. Müzzemmil Sur. 17. * Bunu Taberani 1, rivayet etmiş olup ravilerinden Osman b. Ata el-Horasani zayıftır. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (12034)

Hz. Aişe anlatıyor:

#18,695
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) kendisine vahiy indiği zaman Yüce Allah'ın "Doğrusu Biz sana, (taşıması) ağır bir kelam vahyedeceğiz" ayetinde ifade ettiği ağırlığı hissederdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11445. Bunu Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedi ceyyiddir.3 2 Müzzemmil Sur. 5. ; 3 Ebu Ya'la (4778)

Hz. Aişe anlatıyor:

#18,682
"Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver" ayetinin nüzulünün üzerinden az bir zaman geçmişti ki Bedir savaşı meydana geldi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn:11444. Müzzemmil Sur. 11. * Bunu Ebü Ya'la rivayet etmiş olup ravilerinden Cafer b. Mihran ve Abdullah b. Muhammed b. Ukayl, güvenilir kabul edilmiş olsalar da zayıflıkları vardır.1 1 Ebu Ya'la (4578). Ayrıca isnadında ismi geçen Muhammed b. İshak da müdellis olup hadisi an-an sıygasıyla nakletmiştir. Fakat Abdullah b. Muhammed b. Ukayl'ın ismi yer almamıştır.

Cabir anlatıyor:

#18,681
Bir gün Kureyşliler, Daru'n-Nedve'de toplanıp "Bu adama öyle bir isim bulun ki halk ondan uzaklaşsın" dediler. "Kahin" ismini buldular. Ardından "Fakat o kahin değildir" dediler. "Mecnun" dediler. Yine "Mecnun da değildir" dediler. "Büyücü" dediler. Peşinden "Büyücü de değildir" dediler. Müşrikler bu görüşlerle dağıldılar. Haber, Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve sellem) kulağına gitti ve elbisesini üzerine alıp örtündü. Çok geçmeden Cebrail gelerek "Ey örtünüp bürünen!"1 "Ey örtüsüne bürünen!"2 diye seslendi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 111443. Ben derim ki: Konuyla ilgili İbn Abbas hadisi Müddessir suresinde gelecektir.3 1 Müzzemmil Sur. 1. ; 2 Müddessir Sur. 1. ; 3 Bezzar (2276). Ayrıca demiştir ki: "Bu ifadelerle hadisin sadece Cabir'den bu isnadla nakledildiğini biliyoruz. Ravilerinden Mualla, Vasıtlı olup mutabaatı bulunmayan hadisler nakletmiştir. Bununla beraber kendisinden bir grup bilgin rivayette bulunmuştur."