Toplam 23,476 Hadis
Konular

Talak Suresi Fazilet ve Tefsiri Kategorisi

Şa'bi anlatıyor:

#18,674
Mesruk ile Şüteyr b. Şekel, en büyük camide oturdular. Halk görünce onlara doğru yöneldiler. Mesruk, Şüteyr'e: "Bunlar bizlere dönmüşler, onlara hadis aktarmamızı bekliyorlar. O halde ya sen hadis aktar. Ben seni tasdik edeyim; ya da ben aktarayım sen beni doğrula" dedi. Mesruk: "Sen aktar, ben seni doğrulayayım" deyince Şüteyr dedi ki: Bize Abdullah b. Mes'ud şöyle bildirdi: Allah'ın Kitab'ındaki en yüce ayet şudur: "Allah'tan başka tanrı yoktur. O Hayy'dır, Kayyum'dur." (yani Ayete'l-kürsi)2 Mesruk da: "Doğru söylüyor" deyip onu tasdik etti. Gerisi yukarıdaki gibidir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11423. Rivayetlerin hepsini de farklı isnadlarla Taberani nakletmiş olup ilkinin ravileri, Asım b. Behdele hariç, Sahih'in ravileridir. Asım'ın ise güvenilir olmakla beraber zayıf yönü de bulunmaktadır.3 2 Bakara Sur. 255. ; 3 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (8659). Senedinde Asım b. Behdele yer almamıştır.

Ebu'd-Duha anlatıyor:

#18,670
Mesruk ile Şüteyr b. Şekel mescitte bir araya geldiler. Mescittekiler hemen onların etrafında halka oluşturdular. Mesruk: "Sanırım bunlar yanımıza ancak bizden hayırlı bir şeyler dinlemek için toplandılar. Dolayısıyla ya sen Abdullah'tan rivayette bulun, ben seni tasdik edeyim. Ya da ben Abdullah'tan rivayette bulunayım, sen beni tasdik et, dedi. Şüteyr de: "Sen anlat, Ebu Aişe" deyince Mesruk şöyle anlattı: Ben, Abdullah b. Mes'ud'u şöyle derken işittim: "Gözler zina eder, ayaklar zina eder, eller zina eder. Cinsel organ ise bu organları ya doğrular, ya da yalanlar." Şüteyr de: "Doğru. Bunu Abdullah'tan ben de işittim, diyerek onu tasdik etti. Mesruk devamla şöyle dedi: Sen Abdullah b. Mes'ud'u şöyle derken işittin mi?: Kur'an' da helal ve haram, emir ve yasak konusundaki en kapsamlı ayet şudur: "Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor."1 Şüteyr de: "Evet. Bunu ben de işittim" dedi. Mesruk devamla şöyle dedi: Abdullah b. Mes'ud'u şöyle derken işittin mi? Kuşkusuz Allah'ın Kitab'ındaki en yüce tevekkül ayeti şudur: "Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona hiç beklemediği bir yerden rızık verir.''2 Şüteyr: "Evet. Bunu ben de işittim" dedi. Mesruk dedi ki: Abdullah b. Mes'ud'u şöyle derken işittin mi: Kur'an' daki en sevindirici ayet şudur: "Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor."3 Şüteyr: "Evet. Bunu ben de işittim" diyerek onu tasdik etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11422. 1 Nahl Sur. 90. ; 2 Talak Sur. 2-3. ; 3 Zümer Sur. 53.

Muaz b. Cebel der ki:

#18,667
Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyururken işittim: "Ey insanlar, sizler Allah korkusunu (takvayı) ticaret malı edinin; ondan sonra size rızkınız mal ya da ticaret olmaksızın gelsin." Sonra "Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona hiç beklemediği bir yerden rızık verir''1 ayetini okudu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn:11421. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden İsmail b. Amr el-Beceli zayıftır.2 1 Talak Sur. 2-3. ; 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (20/97). Senedinde ismi geçen Selam et-Tavil metruktur. Ayrıca Halid b. Ma'dan, Muaz' dan hadis işitmemiştir.