Toplam 23,612 Hadis
Konular

Humma, Ateşlenme ve Diğer Hastalıklar Kategorisi

İsmet dedi ki:

#14,548
Resulullah (sallallahu aleylü vesellem) kabirlerin arasında ayakkabıyla dolaşan bir adam görünce şöyle buyurdu: "Ey köseleli kişi, ayakkabılannı çıkar!"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4323 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. İsnadı zayıftır. 1 1 Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr (17/185); Fadl oldukça zayıfhr; Taberani'nin hocası Ah. b. Rişdin hadis uydurmakla töhrnetlidir.

Abdullah b. Mes' ud dedi ki:

#14,547
"Bir Müslümanın kabrine basmaktansa bir ateş koruna basmayı tercih ederim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4322 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ata b. es-Saib şaibelidir.

Umara b. Hazm dedi ki:

#14,546
Resulullah (sallallahu aleylü vesellem) beni kabrin üzerinde oturmuş bir vaziyette görünce şöyle buyurdu: "Ey kabrin yanındaki! Kabrin üzerinden in, ne sen kabirdekini rahatsız et, ne de o seni."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4321 •Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan İbn Lehi'a şaibelidir.

Ebû Said el-Hudri dedi ki:

#14,545
Resullullah (sallallahu aleyhi veıellem) kabirler üzerine yapı yapılmasını, üzerlerine oturulmasını ve ona doğru namaz kılınmasını yasakladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4320 *Derim ki: İbn Mace bu konuda sadece "Üzerine yapı yapılması" kısmını rivayet etmiştir. Hadisi, Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. 3 3 Ebu Ya'la, Müsned (1020), İbn Mace (1564).

Ümrnü Seleme dedi ki:

#14,544
Reslllullah (sallallahualeyhivesellem) kabirlerin üzerine bina/ duvar/ türbe yapılması veya kireçlenmesini yasakladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4319 *Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. Mürsel bir rivayette ise şu ilave yer almıştır: " ... veya kabrin üzerine oturulmasını (yasakladı.)" Aynca senedinde yer alan İbn Lehi'a şaibelidir. 2 2 Ahmed, Müsned (6/299)

Beşir b. el-Hasasiyye dedi ki:

#14,543
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e Baki' de yetişmiştim ki şöyle buyurduğunu işittim: "Bu kabirlerdeki mümin halka selam olsun!" Fakat aniden ayakkabımın ipi koptu. Bunun üzerine: "Ayakkabının ipi mi koptu?" diye sordu. Ben de dedim ki: "Ya Resullallah! Uzun zamandır akrabalarımdan ve yakınlarımdan uzak bekar hayatı yaşıyorum." O da şöyle buyurdu: Ey Beşfr! Seni kendileri olmasa yeryüzü ve üzerindekilerin tersyüz olacağı (gibi yanlış bir) inanca sahip bir kavminden seni tutup kurtaran/çıkaran Yüce Allah'a hamd etmen gerekmez mi?"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4318 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ricali güvenilir kimsedir. İleride inşallah Menakib bölümünde de geleceği üzere imam Ahmed başka bir rivayet zinciriyle rivayet etmiştir. 1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (1236)

Mucemmi b. cariye, babasından-bildiriyor:

#14,542
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Amr b. A vf oğllarından bir adamın cenazesine kablmışh. Kabristana kadar ona eşlik edip şöyle buyurdu: "Kabir halkına selam olsun!" (Bunu üç defa dedi(kten sonra da sözlerine şöyle devam etti) "Sizlerden Müslüman ve Mümin olanlara. Sizler bizlerin önünden gidenler, bizler sizleri arkadan takip edenleriz. Yüce Allah bizlere de, sizlere de afiyet/ güzellikler ihsan eylesin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4317 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan İsmail b. Ayyaş şaibelidir; fakat güvenilir olduğu söylenmiştir.

Abdullah b. Ömer der ki:

#14,541
Resullullah (sallailahualeyhivesellem) Uhud dönüşünde Mus'ab b. Umeyr ve arkadaşlarının yanından geçerken durup şöyle dedi: "Sizlerin Allah katında diriler olduğunuza şehadet/ tanıklık ederim. (Daha sonra dirilere hitaben sözlerine şöyle devam etti) Bundan dolayı onları ziyaret edip onlara selam verin. Canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki kıyamete kadar kendilerine selam.veren herkesin selamlanna karşılık verirler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4316 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Darekutni, senedinde bulunan Ebu Bilal el-Eş'ari'nin zayıf olduğunu belirtmiştir.

Abdullah b. Ömer bildiriyor:

#14,540
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Bakiu'l-Garkad adlı mezarlığa gitmişti. Orada şöyle buyurdu: "Müslüman ve Mümin diyannın halkına selam olsun! Yüce Allah öncülere (önden gidenlere/ yani ölenlere) rahmet eylesin. İnşallah bizler de sizlere (ölmek ve sizinle birlikte olmak suretiyle) yetişeceğiz/ katılacağız."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4315 *Hadisi Bezzar 1 rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Galib b. Ubeydillah zayıftır. 1 Bezziir (864

İbn Ebi Muleyke dedi ki:

#14,539
Hz. Ebu Bekr'in oğlu Abdurrahman (Mekke'nin' 12 mil dışında bulunan) Hubeşi denilen yerde vefat etmişti. Hz. Aişe hac yaptığı zaman kabrinin yanına gelip şöyle dedi (mealen şu şiiri okudu): Onlarca yıl birbirinden ayrılmaz etle tırnak gibiydik. Ama ayrılınca o kadar uzun beraberlikten sonra Ben ve Malik bir gece dahi sabahlamamış gibiydik.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4314 *Hadisi Taberani, el-Mu'.cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Sahih'in ravileridir.

Hz. Ali der ki:

#14,538
"İki bayramda mezarlığa gitmek sünnettendir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4313 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Haris zayıftır. 2 2 Bu hadis zevfildden değildir. Tirmizi, Sünen'inde (1055) tahric etmiştir.

Ebü Hureyre'nin bildirdiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#14,537
"Her kim anne ve babasının veya ikisinden birisinin kabrini her Cuma ziyaret ederse günahlan bağışlanıp aynca iyilerden olarak yazılır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4312 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdulkerim Ebu Umeyye zayıftır. 1 1 Taberani, el-Mu'cemu's-sağir (955).·

Abdullah b. Ömer bildiriyor:

#14,536
Resulullah (sallallahu aleyhi vessellem) mezarlığa yürüyerek giderdi ve yürüyerek dönerdi. Hz. Ebu Bekr ile Hz. Ömer de böyle yaparlardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4311 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında tanımadığım biri vardır. 2 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (13382), el-Mu'cemu'l-evsat (116 M. el-Bahreyn)

Bezzar'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah (sailallahualeyhi vesellem) bir gece kapısını çalarak kendisine şöyle der:

#14,535
"Ey Ebu Muveyhibe! Bir şeyle emrolundum. Hadi bakalım kalk. Ben Baki (Medine mezerlığın)da ki kişilere istiğfar dilemekle emrolundum." Bunun üzerine ben de harkete geçip Medine mezarlığına geldiğimde şöyle bµyurdu: "Ey kabir sahipleri! Esen kalınız (es-Selamu aleykum) Sizlerin burada karşılaştığınız, insanlann karşılaşacağından daha hafiftir. Yüce Allah'ın, sizleri yaklaşmakta olan bir fitneden nasıl kurtardığını bir bilseniz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4310 *İmam Ahmed ile Bezzar'ın isnadları zayıftır. 1 1 Bezzar (863).

Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in azatlısı Ebû Muveyhibe dedi ki:

#14,534
Reslullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e, Medine mezarlığında yatçın kişiler için cenaze namazı kılması emredildi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) de geceleyin üç defa namaz kıldı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4309 *Hadisi, İmam Ahmed daha uzun metinle rivayet etmiştir. İnşallah, Peygamberlik Mucizelerinin vefa kısmında gelecektir. 1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (13733), Ahmed, Müsned(3/488).

Hz. Aişe der ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'i şöyle buyururken işittim:

#14,533
"Sizlere üç şeyi yasaklamıştım: Kabir ziyareti, kurban etlerinin üç günden fazla saklanması ve kendisiyle içki içilen kaplann kullanılmalan. Artık kardeşlerinizi ziyaret edip onlara selam verin; çünkü onlarda ibret vardır. Kurban etlerine gelince onu hem yiyebilir hem de stoklayabilirsiniz. Şunu iyi bilmelisiniz ki; her sarhoş edici şey şaraptır ve her şarap ta haramdır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4308 *Derim ki: Sahih'te bir bölümü yer almıştır. Bu hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş ve şöyle demiştir: Abdulcebbar'dan sadece Muhammed b. Ebi'l-Husayb rivayet etmiştir. Derim ki: Ondan bahseden kimseyi bulamadım.

Sevbân'ın bildirdiğine göre Resullullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

#14,532
"Sizlere kabir ziyaretini yasaklamıştım; artık ziyaret edebilirsiniz. Ancak bu ziyaretinizi, günahlannın affedilmesi isteği ve onlar için hayır dua şeklinde yapın. Ayrıca sizlere, kurban etlerini üç günden fazla bekletmenizi yasaklamıştım. Artık o etlerden yiyip stok yapabilirsiniz. Diğer taraftan ben sizlere, kabak, çömlek ve ağaçtan oyulmuş kap gibi içlerinde şarap kurulan kaplarda nebiz (şıra) yapmanızı yasaklamıştım; artık nebiz (şıra) yapabilir ve bundan yararlanabilirsiniz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4307 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de 1 rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Yezid b. Rabia er-Rahabi zayıftır. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (1419)

İbn Abbâs' ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#14,531
"Sizlere kabir ziyaretini yasaklamıştım; artık ziyaret edebilirsiniz, ancak çirkin şeyler konuşmayın. Aynca sizlere, kurban etlerini üç günden fazla bekletmenizi yasaklamıştım. Artık yiyin ve stok yapın. Sizlere şıra içmeyi de yasaklamıştım artık içebilirsiniz. Ancak sakın sarhoş edici şeyler içmeyin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4306 ·*Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Nadr Ebu Ömer çok zayıftır. Derim ki: Bu hadislerin devamı Kurbanlar ve İçecekler ketaplannda inşallah gelecek.

Zeyd b. Sabit'in bildirdiğine göre Resülullah (sallallahualeyhiveıellem) şöyle buyurmuştur:

#14,530
"Kabirleri ziyaret edin; ancak çirkin şeyler konuşmayın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4305 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Muhammed b. Kesir b. Mervan çok zayıftır. 2 2 Taberani, el-Mu'cemu's-sağir (881).

Hz. Ali, Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in kabirlerin ziyaret edilmelerini, içki kaplarının kullanılmalarını ve kurban etlerinin üç gün içinde tüketilmemeleri halinde stok edilmesini yasakladığını, ancak daha soma ise şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

#14,529
"Ben sizlere kabir ziyaretini yasaklamıştım; artık ziyaret edebilirsiniz. Çünkü bu, sizlere ahireti hatırlatır. Aynca ben sizlere, bazı kap kaçaklann kullanılmasını yasaklamıştım; artık dilediğinizden içebilirsiniz (kullanabilirsiniz). Ancak sarhoş edenden uzak durun. Aynca ben sizlere, kurban etlerini üç günden fazla bekletmenizi yasaklamıştım. Artık bundan istediğinizi de stok yapıp saklayabilirsiniz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4304 *Derim ki: Sahlh'te bunun bir bölümü vardır. Hadisi, Ebu Ya'la 1 ve İmam Ahmed rivayet etmiştir. İmam Buhari: "İsnadında yer alan Rabia b. en-Nabiğa'nın Hz. Ali'den kurbanla ilgili rivayet ettiği hadisler sahih değildir" demiştir. 1 Ebu Ya'la, Müsned (278), Ahmed, Müsned (1/145)

Zeyd b. el-Hattab bildiriyor:

#14,528
Mekke' nin fethedildiği gün Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile birlikte kabirlere doğru gitmiştik. Resulullah (sav) bir kabrin yanına oturdu. Sanki yalvarıyordu. Daha sonra kalkıp gözlerindeki yaşı sildi. Hz. Ömer, bizim en önümüzde olduğundan Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gelerek ona: "Anam babam sana feda olsun, neyin var/ seni ağlatan nedir?" diye sorunca Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurdu: "Rabbimden beni doğuran ve üzerinde hakkı bulunan annemin kabrini ziyaret etmek için müsaade etmesini istedim. Beni sakındırdı." Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) daha sonra oturmamız işaretini verince bizler de oturduk. Şöyle buyurdu: "Ben sizlere· kabir ziyaretini yasaklamıştım. Arhk sizlerden ziyaret etmek isteyen kişi ziyaret edebilir. Yine ben sizlere, kurban etlerini üç günden fazla bekletmenizi yasaklamıştım. Artık bunu rahatlıkla yiyip istediğinizi de stok yapıp saklayabilirsiniz. Bir de bazı kap kaçaklann kullanılıp bazılannın ise kullanılamamasını emretmiştim. Bunlarda nebiz (şıra) yapabilirsiniz. Şüphesiz ki kap kaçak bir şeyi helal veya haram kılmaz. Ancak sarhoş eden her şeyden sakının."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4303 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ravileri arasında tanımadığım biri vardır. Derim ki: İçecekler bölümünde inşallah bu konuda başka hadisler gelecek. 1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (4648) Ravilerinden Ebfı Cenab, çok tedlis yapması nedeniyle zayıf addedilmiştir.

Hz. Aişe bildiriyor:

#14,527
Resulullah (sav) kabirlerin ziyaret edilmelerini yasakladıktan sonra tekrar buna izin verdi ve tahminime göre şöyle buyurdu: il Çünkü o, ahireti hatırlatır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4302 *Hadisi Bezzar 3 rivayet etmiştir. Ricali güvenilir kimselerdir. 3 Bezzar (862) Kavl-i Nebi dışındaki metin İbn Mace'de yer almışhr.

Ebu Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre Resullullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#14,526
"Kurban etlerini üç günden fazla bekletmenizi yasaklamıştım. Artık bunu rahatlıkla yiyip stok yapabilirsiniz. Aynca sizleri kabir ziyaretinden sakındırmıştım; artık ziyaret edebilirsiniz. Ancak sakın ha Allah' ı kızdıracak sözler söylemeyin. Aynca sarhoş edici içecekler kurulan kap, bardak vb. kullanmamanız konusunda da sizleri uyarmıştım; o kaplan (temizledikten sonra) kullanabilir ve nebiz 1 yapabilirsiniz. Ancak şunu iyi bilin ki her sarhoş edici (içecek) haramdır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4301 *Hadisi Bezzar 2 rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. Ravileri Sahlh'in ravileridir. 1 Kuru üzüm, hurma, bal, arpa, buğday vb. şeylerin suda bekletilerek onu tatlandırması yolu ile elde edilen bir içecek çeşidi. Sarhoş etsin veya etmesin aynı adla anılır. Nitekim, nebiz'e şarap (hamr) dendiği gibi, üzüm suyundan elde edilen şerbete de nebiz denilmektedir (Bakz. İbnu'l-Esr, en-Nihiiye fi Garlbil-Hadis, 5/8. Ancak burada kastedilen ve izin verilen, hadisin sonundan da anlaşıldığı gibi, sarhoş etmeyenidir.) 2 Bezzar (861)

Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre Resullullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#14,525
"Sizlere kabir ziyaretini yasaklamıştım. Artık onlan ziyaret edebilirsiniz; zira bunda sizler için alınacak dersler/ibretler vardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4300 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de 2 rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Yahya b. el-Mütevekkil zayıftır. 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (23/278)

Ebü Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre Resullullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#14,524
"Ben, sizlere kabir ziyaretini yasaklamıştım. Artık onlan ziyaret edebilirsiniz; zira bunda alınacak dersler vardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4299 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri Sahih'in ravileridir.1 1 Ahmed, Müsned (3/38).

Osman b. Abdirrahman der ki: Bana kardeşim şöyle anlatı:

#14,523
Baban Abdurrahman, İbnü' z-Zübeyr ile (savaşırken yaralandı ve baban) öldü. İbnü'z-Zübeyr onun Kabe'nin mescidine gömülmesini emretti. Daha sonra da izlerinin belli olmaması için üzerinden at geçirip çiğnenmek suretiyle de düzleştirilmesini emretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4298 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiştir. Darekutni isnadında yer alan Osman'ın zayıf olduğunu bildirmiştir.

Muaviye der ki:

#14,522
"Kabrin tesviye edilmesi (düzleştirilip yükseltilmemesi) sünnettendir. Yahudi ve hırıstiyanlar, kabirlerini yükseltirler; sakın onlara benzemeyiniz.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4297 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de 3 rivayet etmiştir. Ravileri Sahlh'in ravileridir. 3 Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr (19/352)

Ya'la b. Siyabe der ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir kabre uğrarnıştı ki şöyle buyurdu:

#14,521
"Bu kabirde yatan kişi, büyük günah dışındaki bir şeyden dolayı azap ediliyor." Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) daha sonra bir dal getirilmesini emredip onu kabre saplayarak: "Yaş olduğu sürece o kişinin kabir azabının hafifletilmesini ümit ediyorum" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4296 *Hadisi, İmam Ahmed 2 rivayet etmiştir. Hüseyni: "İsnadında yer alan Habib b. Ebi Cubeyre meçhuldür" demiştir. 2 Ahmed, Müsned (4/172)

Ebu Hureyre bildiriyor:

#14,520
Resullullah (salallahu aleyhi vesellem) bir kabre uğrayıp: "Bana iki dal parçası getirin" buyurdu. Bunlardan birini başucuna, diğerini ise ayak ucuna koydu. Ona: "Ya Resullallah! Bu ona bir fayda verir mi ki?" sorusuna ise: "Bunlar yaş olduklan sürece azabın bir kısmını hafifletir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4295 *Hadisi, İmam Ahmed 1 rivayet etmiştir. Ravileri Sahlh'in ravileridir. 1 Ahmed, Müsned (2/441)

Abdullah b. Ömer bildiriyor:

#14,519
Bir ara ben, Bedir civarlarında dolaşırken, aniden boynunda boyunduruk bulunan bir adam, bir çukurdan çıkarak bana: "Ey Abdullah! Bana su ver!" diye seslendi. Ancak, ismimi bildiği için mi, yoksa bu, Arapların seslenirken kullandıkları bir genel isim olduğu için mi Abdullah dedi bilemiyorum. O kuyudan elinde kırbaç bulunan başka bir adam çıkıp o da: "Ey Abdullah! Ona su verme! Çünkü o kafirdir" diye seslendi. Daha sonra da ona, elindeki kırbaçla, çukuruna geri dönünceye kadar vurdu. Bunun üzerine hızlıca Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in yanına gelerek kendisine olanları haber verince bana: "Gerçekten de onu gördün mü?" diye sordu. Ben de ona: "Evet" dedim. Bu sefer şöyle buyurdu: "O kişi Allah'ın düşmanı Ebu Cehil b. Hişam'dı. Gördüğün ise onun kıyamete kadar devam edecek olan azabıydı."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4294 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdullah b. Muhammed b. el-Muğira zayıftır. 1 1 Bak. İbn Ebi'd-Dünya, Men'âşe ba'de'l-mevt (33-4).

Abdullah b. Ömer bildiriyor:

#14,518
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) kabirlerin yanından elinde yaş bir hurma dalıyla geçerken bu dalı ikiye bölüp birini bir kabre, diğerini ise başka bir kabre saplayıp geçti. Bunun üzerine biz kendisine: "Ya Resullallah! Bunu neden yaptınız?" diye sorunca: "Buradaki iki kişiden biri laf taşıyıcılığı yapmış olması sebebiyle azap ediliyordu. Diğeri ise sidikten sakınmıyor (temizliğe dikkat etmiyor)du. Bu dal yaş olduğu müddetçe bunlar azap edilmeyecekler" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4293 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Cafer b. Meysere zayıftır.

Ebû Umâme anlatıyor:

#14,517
Resulullah (sav) çok sıcak bir günde Medine mezarlığının oradan geçiyordu. Bu arada insanlar da onun peşinden yürüyorlardı. Onların ayak seslerini işitince içinde değişik bir takım duygulara kapıldı. Durup insanların kendisini geçmelerini bekledi ki kalbinde kibir namına bir şey oluşmasın. Daha sonra Medine mezarlığında iki adamın defnedildiği kabirlerin yanına uğrayınca: "Bugü.n buraya kimi defnettiniz?" diye sordu. "Ya Resfilallah! Falanca ve filancayı" dediler. Bunun üzerine Resulullah (sav): "O ikisi hem azap edilmekte, hem de imtihan edilmektedirler" buyurdu. Oradakiler de: "Ne oldu ki (neden)?" diye sorunca: "Buradaki iki kişiden biri laf taşıyıcılığı (koğuculuk) yapıyor; diğeri ise sidikten sakınmıyor (temizliğe dikkat etmiyor)du" buyurdu. Daha sonra bir hurma dalı alıp ikiye yardı ve bunları kabirlerin üzerine dikti. Oradakiler bu davranış üzerine: "Ya Resulallah! Neden böyle bir şey yaptınız?" diye sorunca: "Kendilerinden bu azap hafifletilsin diye (yaptım)" buyurdu. Bu sefer ashab: "Ya Resulluallah! Ne zamana kadar azap edilecekler?" diye sorunca: "Bu, Allah'dan başka hiç kimsenin bilemediği bir bilinmeyendir. Şayet kalplerinizin katılığı ve ileri geri ölçüsüz konuşmalannız olmasaydı benim duyduklanmı sizler de duyardınız" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4292 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ali b. Yezid şaibelidir. 1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr (7869). Aynca Muaz b. Rifa'a adlı ihtilaflı bir ravi de vardır.

Abdullah b. Mes' ûd' un bildirdiğine göre Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#14,516
"Ölüler mezarlannda öyle azap edilirler ki hayvanlar dahi onlann seslerini işitirler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4291 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir: İsnadı hasendir.1 1 Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir (10459)

Ebu Said el-Hudrl anlabyor:

#14,515
Bir yolculuk esnasında Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraberdik. Kendisi bineğinin üzerindeydi. Bineği aniden ürkerek aksileşti. Bunun üzerine Resülullah (sallallahualeyhi vesellem)' e: "Ya Resulallah! Bineğiniz neden ürktü?" diye sorunca şöyle buyurdu: "Çünkü bineğim, mezannda azap gören bir adamın sesini işitti. Onun için ürktü."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4290 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Cabir el- Cu'fi çok şaibelidir. Aynı zamanda tevsik edilmiştir.

Enes der ki:

#14,513
Kendisi hakkında hadis uydurma töhmetinde bulunmayacağım Resülullah (sav)' in ashabından biri bana. anlattı: Resülullah (sav) ve Bilal, Baki mezarlığında bir ara dolaşırken, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veselleın) aniden: "Ey Biliil! Benim duyduğumu sen de duyuyor musun?" diye sorunca o: "Ya Resa.lallah! Vallahi bir şey duymuyorum" diye cevap verdi. Bunun üzerine Resülullah (sav), Cahiliye zamanında ölmüş olan kişileri kast ederek: "Bu kabir sahiplerinin azap edildikleri (çığlık) seslerini duymuyor musun?" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4288 *Hadisi, İmam Ahmed 1 rivayet etmiştir. Ravileri Sahlh'in ravileridir. 1 Ahmed, Müsned (3/259)

Enes buyurdu ki:

#14,512
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Ebu Talha'run hurma bahçesinde bir takım ihtiyaçlarını giderip dolaşırken Bilal da ona hürmeten yanında yürümek yerine ardı sıra geliyordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir kabrin yanından geçerken, Bilal kendisine yetişinceye kadar durdu. Yetiştiğinde ona: "Hey gidi Bilal! Benim duyduğumu sen de duyuyor musun?" diye sorunca Bilal: "Duymuyorum" diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah (sav): "Kabrin sahibi (içindeki yatan kişi) azab ediliyor" buyurdu. Kabrin kime ait olduğunu sorunca bir Yahudi kabri olduğunu öğrendi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4287 *Hadisi, İmam Ahmecl 1 rivayet etmiştir. Ravileri Sahlh'in ravileridir . 1 Ahmed, Müsned (3/151)

Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#14,511
"Mümin, kabrinde gülistanda gibidir. Kabri kendisi için yetmiş zira genişletilip, Dolunay'ın aydınlattığı gibi aydınlatılır. (Daha sonra da ashaba sordu) "••• Bilsin ki onun dar bir geçimi olur ve kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz" 2 ayetinin neden indirildiğini biliyor musunuz? Peki ya « ... dar bir geçim» ile ne kast edilmektedir biliyor musunuz?" Onlar da:" Allah ve Resillü daha iyi bilir" dediler. Resülullah (sav) şöyle buyurdu: "Bu, kafirin azabı kabrindedir demektir. Bana dilediği her şeyi rahatlıkla yapabilme gücüne sahip olan Yüce Allah' a yemin ederim ki onlara tam doksan dokuz ejderha musallat olur. Ejderhanın ne olduğunu biliyor musunuz? Bunlar doksan dokuz yılan olup her bir yılanın yedi tane kafası vardır. Bunlar kıyamet gününe kadar, kafirin üzerine üfler, onu sokar ve tırmalayıp hırpalarlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4286 •Hadisi, EbO Ya'la rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Derrac isimli kişinin hadisi hasendir; kendisi konusunda ihtilaf vardır. 3 2 Taha Sur. 124. 3 Ebu Ya'la, Müsned (6644)

Ebu Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#14,510
"Kafire kabirde doksan dokuz ejderha musallat olur. Kıyamet gününe kadar onu sokarlar. Bunlardan sadece biri yeryüzüne üfleyecek olsa hiçbir yeşillik bitmez."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4285 *Hadisi, İmam Ahmed ve mevkuf olarak Ebû Ya'la rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Derrac hem şaibelidir, hem de tevsik edilmiştir. 1 1 Ahmed, Müsned (6/38), İbn Hibban, Sahih (3121), Ebu Ya'la, Müsned (1329)

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#14,509
"(Kabirde) kafir olan kişiye, biri ayak, diğeri ise başucuna olmak üzere iki yılan gönderilir: Bu iki yılan kıyamete kadar o adamı ısınr dururlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4284 *Hadisi, İmam Ahmed 1 rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. 1 Ahmed, Müsned (6/152)

Taberani, M. el-Evsat'ta tahric etmiştir: Cabir dedi ki:

#14,508
Reslllullah (sailallahu aleyhivesellem) Neccar oğullan kabilesine ait ve Cahiliye zamanında ölmüş olan bir takım kadınların mezarlarının yanından geçerken söz taşıyıcılığı yapmaları sebebiyle kabirlerinde azap edildikleri (çığlık) seslerini işitti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4283 *Ahmed'in ravileri Sahih'in ravileridir. Ayrıca senedinde yer alan İbn Lehi'a şaibelidir.

Cabir b. Abdillah bildiriyor:

#14,507
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Neccar oğullarına ait bir bölgeye girmişti. Neccar oğullarından, Cahiliye zamanında ölen biİ- takım adamların, kabirlerinde azab edildikleri işkence seslerini işitince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ürpererek hemen oradan ayrıldı. Ashabına da kabri azabından Allah'a sığınmalarını emretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4282 *Hadisi Bezzar ve İmam Ahmed rivayet etmiştir. 2 2 Ahmed, Müsned (3/295-6), Bezzar (871), Ebu Ya'la, Müsned (2149)

Hz. Aişe' den rivayet edildiğine göre

#14,506
yanında çalışıp ona hizmet eden Yahudi bir kadın vardı. Aişe ona her iyilik yaphğında mutlaka şöyle derdi: "Allah seni kabir azabından korusun." Hz. Aişe şöyle devam ediyor: Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vessellem) yanıma geldiğinde kendisine dedim ki: "Ya Resulallah! Kabirde kıyamet gününden evvel azap var mı?" Resullullah (sav) şöyle dedi: "Hayır! O da nedir (o da nereden çıktı)?" Hz. Aişe dedi ki: "Şu yahudi kadına her iyilik yaphğımda o da bana mutlaka: «Allah seni kabir azabından korusun» diyor." Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Yahudiler yalan söylüyorlar. Zaten onlar devamlı Allah' a karşı yalan uydurmaktadırlar. Kıyametin dışında herhangi bir azap yoktur." Hz Aişe şöyle devam ediyor: Bu düşünce bir süre bu şekilde böyle algılandı. Bir müddet sonra Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir gün ortasında elbisesini tutmuş gözleri kızarmış bir vaziyette, sesinin en yüksek tonuyla şöyle sesleniyordu: "Ey insanlar! Gecenin karanlık parçalan gibi fitneler sizleri yanılttı. Ey insanlar! Şayet benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Ey insanlar! Kabir azabından Allah' a sığının; çünkü kabir azabı gerçektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4281 *Derim ki: Sahlh'te bu hadisin bir bölümü vardır. Hadisi, İmam Ahmed 1 rivayet etmiştir. Ravileri Sahlh'in ravileridir. 1 Ahmed, Müsned (6/81)

İbn Abbas dedi ki:

#14,505
Kabre gelen iki meleğin isimleri Münker ve
Nekir'dir. (Kur'an-ı kerim' de isimleri geçen) Harut ve Marut yer yüzüne inmeden önce gökteyken isimleri Azer ve Aziz idi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4280 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta 1 rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. 1 el-Mu'cemu'l-evsat (2724)

Ebü Hureyre'nin bildirdiğine göre Resülullah (saIlallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurmuştur:

#14,504
"Ôlü, onu terk edip te geri dönüşlerinde, onlann ayak seslerini işitir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4279 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. 4 4 Bezzar (873)-İbn Hibban, Sahih (3118)

Abdullah (b. Mes'üd) dedi ki:

#14,503
Sizlere bir hadis rivayet edersem onun doğruluğunu da haber vermiş olurum: Mümin bir kişi kabre oturduğunda kendisine şunlar sorulur: "Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir?" O da derki: "Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim de. Muhammed (sav) dir.'' Bunun üzerine kabri genişletilir ve sıkıntısı giderilir. Abdullah daha sonra şu ayeti okudu: "Yüce Allah - şirk ve tağutu reddederek- iman edenleri dünyada ve ahirette sağlam bir söz (olan kelimeyi şehadet) ile sabit tutar. Zalimleri ise saptırır.'' 2

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4278 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de 3 rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. 2 İbramın Sur. 27. 3 Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr (9145)

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhl vesellem) şöyle buyurmuştur:

#14,502
"Ölü defnedildiğinde kendisini bırakıp ta geri gidenlerin ayak seslerini duyar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4277 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de 1 rivayet etmiştir. Ricali güvenilir kimselerdir. 1 Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir (11135)

Ebu Hureyre bildiriyor: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile bir cenazede bulunmuştuk. Defin işlemleri tamamlanıp ta insanlar dağılınca Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

#14,501
"O şu anda sizlerin ayak seslerini duymaktadır. Kendisine, gözleri bakır kazanını andıran Münker ve Nekir geldi. Köpek dişleri sığınn boynuzlan gibidir. Sesleri şimşek gibidir. Onu oturtup neye ibadet ettiğini, peygamberinin kim olduğunu sorarlar. Bu kişi Allah'a ibadet edenlerden ise: «Allah'a ibadet ederdim. Peygamberim ise bize Allah' ın açık delillerini getiren ve bizim de kendisine inanıp peşinden gittiğimiz Muhammed (sallallahualeyhi vesellem)' dir>> der. İşte bu, Allah'ın şu ayetinde geçmektedir: «Yüce Allah - şirk ve tağutu reddederek- iman edenleri dünyada ve ihirette sağlam bir söz (olan kelime-i şehadet) ile sibit tutar.» 1 Bunun üzerine kendisine: «Sağlam ve hiçbir tereddüt bulunmayan bir inançla yaşadın; yine bu inanca sahipken vefat ettin ve bu şekilde de diriltileceksin.» Daha sonra ise kendisine cennetten bir kapı açılıp kabri de genişletilir. Şayet tereddüt edenlerden ise: (kendisine sorulan sorulara) "Bilmiyorum insanlann bir şeyler söylediklerini duydum, ben de aynısını söyledim» diye cevap verir. Bunun üzerine kendisine: «Hep şüpheyle yaşadın, bu şekilde öldün ve bu şüpheli inanç üzere de diriltileceksin» der. Daha sonra da cehenneme bir kapı açılıp ejderha ve akrepler kendisine musallat olup ısınrlar. Bu yaratıklardan birisi dünyaya üfleyecek olsa bir daha hiçbir bitki yetişmezdi. Yer. ise kemikleri bir birine gerinceye kadar onu sıkmakla emrolunur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4276 •Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ayrıca senedinde yer alan İbn Lehi'a şaibelidir. 1 İbrahim Sur. 27.

Ebu Rafi bildiriyor:

#14,500
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Ebu Rafi ile, geceleyin dua etmek üzere Baki mezarlığına gitti. Bir müddet dua ettikten sonra geri dönüp te bir kabrin yanından geçerken şöyle dedi: "Of, of, of!" Ebu Rafi kendisine: "Ya Resulallah! Anam babam sana feda olsun, yanında benden başkası mı var?" diye Resulullah (sallallahualeyhi vesellem): "Hayır yok; bilakis ben, şu kabirdeki kişiden dolayı oflayıp pufladım; zira kendisine ben sorulunca şüpheye düştü" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4275 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de 1 . rivayet etmiştir. Senette kendisini tanımadığım bir kişi vardır. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr (961), ravilerinden sadece İbn Hibban'ın tevsik ettiği ilci ravi mevcuttur.

Eyyub b. Beşir, babasından bildiriyor:

#14,499
Muaviye oğullarındaki bir anlaşmazlığı düzeltmek üzere giderken bir mezara kafasını çevirip: "Bilmeyesice!" buyurdu. Kendisine bunun sebebi sorulduğunda ise "(Şu) yatan kişiye ben sorulunca «bilmiyorum» dedi de, ondan dolayı" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4274 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Muhammed b. Suhban zayıftır. 2 2 Bezzar (870), Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (1237)

Ebu Rafi bildiriyor:

#14,498
Bir ara biz Resulullah (sallallahu aleyhi veıellem) ile beraber Baki mezarlığında onun arkasında yürürken şöyle buyurdu: "Ne doğrul, ne de doğrultu[ (yolunu/doğruyu ne bulasın, ne de buldurulasın) ne doğrul, ne de doğrultu[; ne doğrul, ne de doğrultul" Dedim ki: "Ne yaphm ki? Ya Resulallah!" Buyurdu ki: "Seni. değil, kendisine benim kim olduğum sorulunca tanımadığını iddia eden şu kabirde yatanı kastediyorum" dedi. Ben de bir de bakhm ki kabrinirı üzeri (yeni gömülmüş olması sebebiyle) su serpilmiş vaziyette.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 4273 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiştir. Senedinde tanımadığım birisi vardır. 1 1 Bezzar (869), Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr (968).