Toplam 23,612 Hadis
Konular

Nafile Namazları Evde Kılmak Kategorisi

Suhayb b. en-Nu'man'ın bildirdiğine göre

#13,141
Resülullah (sallallalhu aleyhi vesellem): Kişinin insanlann görebilecekleri bir yerde kıldığı namaza göre evinde kıldığı namazın üstünlüğü, farz namazın nafile namaza olan üstünlüğü gibidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3496 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. Mus'ab el-Kurkusani'yi İbn Main ve başkaları zayıf görürlerken, Ahmed b. Hanbel güvenilir kabul etmiştir. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 7322. Senedinde ismi geçen Kays b. er-Rabi de dürüst olmakla beraber yaşı ilerleyince ezberi değişmiştir. Hadis bütün tarikleri dikkate alındığında hasendir. Bkz. İbnü'l-Mübarek, ez-Zühd, no. 151.

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre

#13,140
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)
şöyle buyururdu: "Evlerinizde namaz kılınız, oralan kendinize kabir
yapmayınız" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3495 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır. Kalan ravileri ise Sahlh'in ravileridirler.

Zeyd b. Halid el-Cüheni'nin bildirdiğine göre

#13,139
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Evlerinizde namaz kılınız, onlan kabirlere dönüştürmeyiniz" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3494 *Hadisi Ahmed b. Hanbel, Bezzar ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiş olup Ahmed b. Hanbel'in ravileri Sahlh'in ravileridirler. İsnadı sahihtir.