Toplam 25,104 Hadis
Konular

Kuşluk Namazı Kategorisi

İbrahim (en-Nehai) demiştir ki:

#13,080
Abdullah (b. Mes'ud)'a kuşluk vakti iki rekat namaz kılmak yerine, yanı üzerine yatan kimsenin durumu soruldu. "İçinizden birinin, eşek gibi yatıp yerde yuvarlanmasından size ne?!" karşılığım verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3434 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ancak İbrahim, Abdullah'tan hadis işitmemiştir.

Itban b. Malik' in bildirdiğine göre

#13,054
Hz. Peygamber (sallallahualeyhi vesellem) evinde kuşluk namazı kılmıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3408 *Ben derim ki: ltban'ın konuyla ilgili Sahih' de de bundan başka bir hadisi vardır. Buradaki hadisini ise Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler. Hadis sahihtir.

Ebu Hureyre bildiriyor:

#13,052
Resulullah (sallallahu aleyhi veseilem) askeri bir birlik gönderdi. Birlik büyük ganimetler elde ederek kısa sürede geri döndü. Bunu gören bir zat: "Ya Resülallah! Bundan daha çabuk geri
dönen ve daha büyük ganimet elde eden bir birlik hiç görmedim!!" dedi
Bunun üzerine Allah Resulü (sallallahualeyhiveseilem) de şöyle buyurdu: "Size, onlardan daha büyük ganimet elde ederek dalıa çabuk dönen birinden bahsedeyim mi? ôyle bir adam düşünün ki evinde abdest alır, abdestini eksiksiz alır, sonra mescide giderek orada sabah namazını, peşinden de kuşluk namazını kılar. İşte bu adam daha büyük ganimet elde ederek daa çabuk dönmüş olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3406 *Hadisi Ebu Yâ'lâ ² rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler. ² Ebu Ya'la, Müsned (6559) hadis sahihtir

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre

#13,049
Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi
vesellem) kuşluk namazını yalruz Mekke'nin fethi günü kılmıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3403 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravileri, bazıları hakkında ciddi bir kusur sayılmayacak tenkit bulunsa da güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. Hadis hasendir

Abdullah b. Rabâh'ın Hz. Peygamber'in (sallailaluı aleyhi vesellem) ashabından bir zattan naklettiğine göre

#13,044
Resulullah (sallallahu aleyhi veıellem)
ikindi namazını kıldıktan sonra bir adam namaz kılmak üzere ayağa
kalkb. Onu gören Hz. ômer "Otur.
Ehl-i kitap gerçekte namazlarına
hiç ara vermedikleri için helak olmuşlardır" dedi. Bunu duyan Allah Resulü (sallallahualeyhivesellem): "Hattaboğlu iyi söyledi" buyurdu

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3398 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve Ebu Ya'la rivayet etmiş olup Ahmed b. Hanbel'in ravileri Sahih'in ravileridirler. İsnadı sahihtir