Toplam 22,984 Hadis
Konular

Adak ve Yeminler Kategorisi

Atâ b. Ebi Rebâh anlatıyor:

#17,254
Şerid, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e Fetih gününde gelip: "Ya Resulallah! Eğer yüce Allah Mekke'nin fethini sana nasip ederse Beyt-i Makdis'te namaz kılmayı adamıştım" deyince, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) üç kere: "Burada namaz kil" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6983 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de mürsel olarak rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (7258)

Abdullah b. Amr' dan rivayet edildiğine göre

#17,253
As b. Vail, Cahiliye devrinde yüz deve kurban etmeyi adamıştı. Hişam b. el-As (oğlu) onun hissesinden elli deveyi kurban etti. Amr, bunu Resulullah (sav)' e sorunca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Baban şayet Allah'ın birliğini kabul edip ikrar etseydi ve sen onun yerine oruç tutup sadaka verseydin bu, ona fayda ederdi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6982 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup ravilerden Hacac b. Ertat tedlis yapan biridir. 2 2 İmam Ahmed, Müsned (6704)

Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) zamanında ailesini koruyup gözetme yükümlülüğü üzerine almiş olan Mervân b. Kays anlatıyor:

#17,252
Bir adam, Resullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gelip: "Ya Resulullah! Babam vefat etti. Üzerinde Mekke'ye yürüyerek gitme ve orada deve kurban etme adağı bulunuyordu. Geriye miras ol:ırak mal da bırakmadı. Onun adağını yerine getireyim mi? Onun yerine Kabe'ye yürüyerek gidip, onun yerine kendi malımdan deve kurban edeyim mi?" diye sorunca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Evet, onun adağını yerine getir. Onun yerine kurban kes, onun yerine Kfibe'ye yürü. Babanın üzerinde bir adama ait bir borcu olsa da sen onun bu borcunu kendi malından ödesen bu, adamı razı etmez mi, ne dersin? O halde Yüce Allah razı edilmeye en ziyade layık olandır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6981 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.1 1 Taberâni, M. el-Kebir (20/359)

Muhammed b. Kureyb, babasından, o İbn Abbâs ile Sinan b. Abdillah el-Cüheni kanalıyla halasından bildiriyor:

#17,251
Halası, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gelip: "Ya Resulallah! Annem öldü, üzerinde Kabe'ye yürüyerek gitme adağı bulunuyordu" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Kabe'ye yürüyerek gitmeye güç yetirebilir misin?" diye sordu. Kadın "Evet" deyince; Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Öyleyse annenin yerine Kabe'ye yürüyerek gid(ip hac yap)" buyurdu. Kadın "Böyle yapmamla onun adağını ödemiş olur muyum?" diye sorunca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Evet, annenin bir borcu olsa da sen onu annenin yerine ödesen bu, ondan kabul edilir mi, ne dersin?" diye buyurunca kadın: "Evet" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bunun üzerine: "Allah buna daha ziyade hak sahibidir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6980 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Muhammed b. Kureyb zayıftır.

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre

#17,250
"Sa' d b. Uba.de, Cahiliye devrinde yerine getirmeden ölen annesinin adağı hakkında Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e fetva sorunca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) annesinin adağını-yerine getirmesini emretti.·

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6979 Ben derim ki: Bu hadis, Cahiliye devrinde kısmı hariç Sahih'te geçmektedir. *Hadisi Bezzâr rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Bezzar, Müsned (1347), Taberâni, M. el-Kebir (5365)

Kızının bildirdiğine göre Kerdeme,

#17,249
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e: "Ben üç tane devemi kurban etmeyi adamışhm" diye ne yapması gerektiğini sorunca Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Eğer adadığın develer, Cahiliye toplumlanndan bir toplum içinse, ya da Cahiliye bayramlanndan bir bayram içinse veya put içinse adağını yerine getirme. Eğer bunlardan başka bir şey içinse adağını yerine getir." Babası: "Ya Resulallah! Bu kızın annesi üzerinde yürüyerek hac yapma adağı varsa onun yerine yürüyerek ben hac yapayım mı?" diye sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Evet" diye cevap verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6978 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. Senedinde tanımadığım biri bulunmaktadır. 2

Kerdem b. Süfyaıt'ın bildirdiğine göre kendisi,

#17,248
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e Cahiliye devrinde adadığı bir şeyi sorunca Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ona şöyle buyurdu: "Put için mi, yoksa dikili taşlar için mi (adakta bulundun)?" Kerdem: "Hayır, vallahi Allah için adakta bulunmuştum" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Allah için adadığın şeyi yerine getir, O' nun için aldığın kurbanı bir yerde kes ve adağını yerine getir" buyurdu

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6977 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. Senedinde tanımadığım biri bulunmaktadır. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (3/419)

Havvât b. Cübeyr anlatıyor:

#17,247
Hastalanmıştım ve Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana ziyarete gelmişti. İyileşince bana şöyle buyurdu: "Hastalanan hiçbir insan yoktur ki bir şey adamaksın ya da hayırdan bir şey yapmaya niyet etmiş olmasın. Allah için vaat ettiğin Şey ne ise onu yerine getir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6976 *Hadisi Taberini, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Abdullah b. İshak el-Hâşim'yi Ukayli zayıf görmüştür. 2 2 Taberani, M. el-Kebir (4148)

Ebu'l-Bahteri anlatıyor:

#17,246
Abdullah (b. Mes'ud)'un talebelerinden biri ile hanımı arasında bir konuşma geçti. Kadın: "Senin ve ailenin katığı, koyunumun sütünden başka bir şey değildir" deyince adam, (bu söze öfkelenerek) koyunun sütünden hiçbir şey yememeye yemin etti. Onlara bir gün misafir geldi. Kadın onlara koyunun sütünden ikram etti. Adam (yani kocası): "Sen de biliyorsun ki ben, bunu yiyecek değilim" deyince kadın: "Vallahi sen yemesen, ben de yemem" dedi. Bu sefer misafir: "Vallahi siz yemezseniz, ben de yemem" dedi. Adam ve karısı akşam yemeği yemeden gecelediler. Hadise Abdullah'a ulaştı Adam, Abdullah'ın yanına gelince Abdullah adama: "Seninle ailen arasında ne geçti?" diye sordu. Adam: "Aramızda geçen ne talak, ne zihar, ne de İladır" dedi ve olan biteni anlattı. Abdullah adama şöyle dedi: "Sana yemin ederim ki ailene döndüğünde senin ilk yaphğın şey o koyunun sütünden yemen olacak. O koyunun sana helal olması için yemininden dolayı kefaret vermeni de uygun görüyorum."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6975 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Atâ b. es-Sâib Ahir ömründe bunamıştır. lakın kendisi güvenilir biridir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (8968), Dırar b. Surad zayıftır.

Mesrûk anlatıyor:

#17,245
Abdullah b. Mes'ud'a deve memesi getirildi. Ondan yemeye başladı ve oradaki insanlara "Yaklaşın!" dedi. İnsanlar yaklaşb; ama bir adam onlardan uzak kaldı. Abdullah: "Sana ne oldu (ki yemiyorsun)?" deyince adam: "Ben kendime deve memesini haram kılmıştım" dedi. Abdullah ona şöyle dedi: "Bu, şeytanın düşüncelerindendir. Yaklaş veya yemininden dolayı kefaret ver." Abdullah sonra şu ayeti okumuştur: "Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz yiyecekleri haram kılmayın." 1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6974 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahin'in ravileridir. 2 1 Mâide Sur. 87. 2 Taberâni, M. el-Kebir (8908)

İbn Abbâs diyor ki:

#17,244
"Her kim, kendisini veya çocuğunu kurban etmeyi adarsa (kefaret olarak) bir koç kessin." Ravi devamını yukarıdakine benzer bir şekilde vermiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6973 *Ravileri Sahih'in ravileridir.3 3 Taberâni, M. el-Kebir (11995), Abdurrezzak, Musannef (15905)

Atâ b. Ebi Rabah'ın bildirdiğine göre

#17,241
bir adrun İbn Abbas'a gelerek: "Ben kendimi kurban etmeyi adadım" deyince İbn Abbas ona şu karşılığı verdi: "Hiç şüphesiz sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır." 1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6972 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. 2 1 Ahzâb Sur. 21. 2 Taberâni, M. el-Kebir (11443), Taberâni, M. el-Evsat (210)

İbn Abbâs anlatıyor:

#17,237
Bir adam ve annesi, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e geldiler. Adam cihad etmek istiyor, annesi ise onu engelliyordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Annenin yanında kal Çünkü senin cihad ettiğinde alacağın sevabının benzeri annenin yanındadır." Daha sonra başka biri gelip: "Ben kendimi kurban etmeyi adadım" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) meşgul idi. Adam ve annesi gidince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) kendisini kurban etmek isteyen kişiyi buldu ve şöyle buyurdu: "O Allah'a hamdolsun ki adağını yerine getiren ve kötülüğü her tarafı kaplamış olan bir günden (kıyamet günü) korkan birini ümmetim içerisine koydu. Senin malın var mıdır?" Adam: "Evet" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Yüz tane deveyi Mekke' de kesilmek üzere kurban olarak gönder. Bunu üç sene içerisinde yap. Çünkü sen, yüz deveyi beraberce senden alacak birini bulamazsın. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6971 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Rişdin b. Küreyb oldukça zayıf biridir.2 2 Taberâni, M. el-Kebir (12163)

Halife b. Bişr'in bildirdiğine göre (babası) Bişr,

#17,225
Müslüman olunca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) malını ve çocuğunu ona geri vermişti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onu ve oğlunu bir iple birbirlerine bağlı olarak ayn ayn gittiklerini görünce: "Bu ne hal, ey Bişr?" diye sormuş; Bişr: "Allah bana malımı ve çocuğumu geri verirse Beytullah'ı bağlı olarak haccetmeye dair yemin etmiştim" diye cevap verince Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vessellem) ipliği tutup keşmiş ve ikisine şöyle buyurmuştur: "Haccınızı yapın. Bu yaphğınız, şeytandandır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6970 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Senedinde tanımadığım bir ravi bulunmaktadır. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (1218)

İmrân b. Husayn anlatıyor:

#17,152
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ayağa kalkarak bize her hutbe verdiğinde sadaka vermeyi emreder, müsle'yi (kişinin kendisine eziyet etmesini) yasaklardı. Resulullah (bir hutbesinde) şöyle buyurmuştu: "İyi bilin ki kişinin yürüyerek hac yapmayı adaması da müsle sayılır. Bu kişi, Mekke' de kesilmek üzere bir kurban göndersin ve binekli olarak hac yapsın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6969 Ben derim ki: Ebû Dâvûd bu hadisi "Burnun delinmesi ve hac yapma" bölümünü kısaltarak rivayet etmiştir. *Hadisi buna benzer ifadelerle Ahmed, Bezzar ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiştir. Ahmed'in ravileri Sahih'in ravileridir. Taberâni'nin rivayet ettiği hadisin ibaresi şöyledir: Resûlullah (sav) müsleyi yasaklamış ve şöyle buyurmuştur: "Müsle, kişinin başkasını iple bağlı olarak veya yürüyerek hac yapmaya yemin etmesidir. Her kim bunlardan biri için yemin ederse yemininden dolayı kefaret versin ve binekli olarak hac yapsın. "

Hz. Aişe anlatıyor:

#17,139
Bir adam Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gelerek: "Kız kardeşim Beytullah' a yürümeyi adadı" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kız kardeşine binekli olarak gitmesini emret. Kız kardeşinin kendisine azap etmesine Yüce Allah'ın ihtiyacı yoktur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6968 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cenıu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerden Muhammed b. Kesir el-Kûfi'yi Ahmed, Buhari ve İbnu'l-Medini zayıf görmüş; İbn Main ise güvenilir kabul etmiştir. 2 2 Taberâni, M. el-Evsat (1229), İmam Ahmed, Müsned (1/239, 253, 310, 311, 315), Ebu Ya'Ia, Müsned (2737), bak: Sünen-i Ebi Davud (3295-7)

İbn Abbâs'm bildirdiğine göre

#17,138
Ukbe b. Amir, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gelerek kız kardeşinin Beytullah' a yürü(yerek gitmek suretiyle haccet)meyi adadığını söyleyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kız kardeşine binekli olarak gitmesini ve bir deveyi kurbanlık olarak göndermesini emret."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6967 Ben derim ki: Ebu Davud bu hadisi "kurbanlık" kelimesi olmaksızın rivayet eder. *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (2134); Aslı Ukbe b. Amir hadisinden Sahihayn'da yer almıştır.

Tavus anlatıyor:

#17,137
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Mescid' e girdiği zaman Ebu İsrail namaz kılıyordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e: "Ya Resulullah! Şu adam oturmaz, insanlarla konuşmaz, gölgede durmaz. Oruç tutmayı da istiyor" denilince Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Bilakis otursun, insanlarla konuşsun, gölgede dursun ve oruç tutsun."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6966 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiştir. Ancak Taberani'nin ifadesi şöyledir: Resulullah (sav), Ebu İsrâil'i güneşte namaz kılarken gördü: "Bu adamm hali nedir?" diye sorunca: "Güneşte durmayı adamış" şöyle dediler, .. Ahmed'in ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (4/168), Taberâni, M. el-Kebir (22/391)

Hz. Ali anlatıyor:

#17,136
Bir adam Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gelip: "Ya Resulullah! Ben devemi kurban etmeyi, bir de şöyle şöyle bir şeyi adamışhm" deyince şöyle buyurdu: "Devene gelince; onu kurban et, ama şöyle şöyle dediğin şey şeytandandır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6965 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup ravilerden Cabir el-Cu'ti zayıftır. Fakat ne var ki Şu'be ve başkaları bu zatı güvenilir kabul etmiştir.

Ali b, Yezid b. Cüd'ân'm bildirdiğine göre

#17,135
Safvan b. el-Muattal, Hassan b. Sabit'i kılıayla bir kere vurmayı adamıştı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6964 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Ali b. Zeyd şaibeli olmakla beraber hadisi hasendir. Ancak buradaki hadis mürseldir. Diğer ravileri güvenilir kimselerdir. 2 2 Taberâni. M. el-Kebir (23/130), Ali b. Zeyd zayıftır.

Kerdem b. Kays anlatıyor:

#17,134
Ben: "Ya Resulallah! Kendim için şu ve şu şeyler adına 5-10 deve kesmeyi adamıştım" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Şöyle buyurdu: "Adağını yerine getir; sıla-i rahmi (akrabalık bağlarını) kesmek hususunda ve Ademoğlunun sahip olmadığı şeylerde adam olmaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6963 *Hadisi Taberâni rivayet etmiştir ki, inşaallah ileride Nikah kitabında daha uzun metniyle gelecektir. Raviler içerisinde tanımadığım bir ravi bulunmaktadır.1 1 Daha önce geçti: Taberâni. M. el-Kebir (19/191)

Urve b. Ruveym der ki:

#17,133
Bizzat karşılaşıp konuştuğum Ebu Sa'lebe anlatıyor: Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e gelip: "Ya Resulallah! Ben, Cahiliye putlarından bir put adına 5-10 deve kesmeyi nezretıniştim" deyince Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Adağını yerine getir. Rabbine karşı asla günah işleme" buyurduktan sonra ekledi: "Bir günah konusunda, akrabalar ile ilişkiyi kesmede ve sahip olunmayan şeylerde ise adak söz konusu değildir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6962 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de tamamı "Lukata" bölümünde geçecek olan uzun bir hadis içinde rivayet etmiştir. Ravilerden Ebû Ferve Yezid b. SinAn'ı Ebû Hâtim ve başkalan güvenilir kabul etmiş, bir grup ilim ise zayıf görmüştür

Abdullah b. Bedr'in bildirdiğine göre

#17,132
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Bir günah hususunda adak söz konusu olmaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6961 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Ebu'l-Huveyris'i Ahmed ve başkalan zayıf gönnüş, İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir .

Nevvas b. Sem'ân el-Kilâbi anlatıyor:

#17,131
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in Ced'a isimli devesi çalınmıştı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bunun üzerine: "Allah onu bana geri verirse Rabbime mutlaka şükredeceğim" buyurdu. Deve bedevi kabilelerinden birine uğradı. Orada Müslüman bir kadın vardı. Deve, otladıklarında tek başına otlar, çöktüklerinde tek başına çökerek boynunun iç kısmını yere yaslardı. Allah kadının kalbine deveye binip kaçırmasını ilham etmişti. İnsanların haberdar olması mümkün değildi. Devenin üzerine oturduğu gibi dehleyip götürdü. Onunla sabah vakti Medine'ye vardı. Müslümanlar deveyi görünce sevindiler ve devenin yanına gittiler. Nihayet Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) geldi ve deveyi görüce: "Elhamdülillah" diyerek Allah' a hamdetti. Kadın: "Ya Resulullah! Ben, Allah beni bu deve üzerinde kurtarırsa deveyi kesip etini yoksullara yedirmeyi adamıştım" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Deveye ne kötü bir karşılık verdin, sahip olduğun şeylerin dışında senin adakta bulunma hakkın yoktur." Resfilullah (sallallahu aleyhi vesellem)'i acaba oruç veya namaz kılacak mı diye beklediler. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in adağını unuttuğunu uınnettiler. Biz, Resulullah' a: "Sen.: «Allah onu bana geri verirse Rabbime mutlaka şükredeceğim» demiştiniz" dedik. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bunun üzerine şöyle buyurdu: "Elhamdülillah demedim mi?"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6960 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'c.emu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Amr b. Vakıd el-Kuraşi'yi Muhammed b. el-Mübarek es-Süri güvenilir kabul etmiştir. Muhammed'in bu görüşü reddedilmiştir. Hadis imamlarının çoğu Amr b. Vakıd'ı zayıf görmüş, hadisini terk etmişlerdir. 1 1 Taberâni., M. el-Evsaf (1075)

Câbir anlatıyor:

#17,130
Ebu İsrail, gündüzden geceye kadar bir gün ayakta durmaya ve konuşmamaya dair adamışh. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona oturmasını ve konuşmasını emretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6959 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerden Haccac b. Artat tedlis yapan biridir.

Amr b. Şuayb'ın, babası kanalıyla dedesinden bildirdiğine göre

#17,129
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) çok sıcak bir günde hutbe verdi. Güneşte kalmış bir bedevi olduğunu tahmin ettiğimiz birini ayakta gördü. Ona: "Niçin seni ayakta görüyorum?" diye sordu. Bedevi: "Hutbeni bitirinceye kadar oturmamayı adamıştım" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona şöyle buyurdu: "Otur, böyle adak olmaz. Adak, ancak kendisiyle Allah'ın nzası istenen şeydir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6958 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerden Abdullah b. Nafi' el-Medeni zayıftır. 2 2 Taberâni, M. el-Evsat (1432), İmam Ahmed, Müsned (6975)

Hz. Ali b. Ehi Tâlib diyor ki:

#17,128
Sizin için Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'den duyduğum alh şeyi aklımda tuttum: "Talak ancak nikahtan sonradır; (köle) azat etme (ona) sahip olduktan sonradır; günah olan bir hususta adağı yerine getinne yoktur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6957 *Ben derim ki: Hadis, tamamıyla talak bölümünd.:! geçmektedir. Hadisi Taberani, el- Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.1 1 İleride gelecektir. 7743. Taberâni, M. es-Sağir (266), Taberâni, M. el-Evsat (292)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre

#17,127
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Adak, sadece Allah'a itaat edilen konularda söz konusudur. Sıla-i rahmi terk etmede, talakta ve sahip olunmayan köleyi azat etmek hususunda adak olmaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6956 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş ve şu ilaveyi vermiştir: "Öfke halinde yemin geçerli değildir. " Hadisin "Sıla-i Rahmi terk etket hususunda adak olmaz" bölümünü Taberani düşürmüştür. Ayrıca el-Mu'cemu'l-kebir'in ravileri güvenilir kjmselerdir. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (10933)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre

#17,126
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) seferlerinden birinde iken Mekke'ye yakın bir yerde saçları açık bir kadın görüp: "Bu ne haldir?" diye sorunca dediler ki: "Ya Resulallah! Bu kadın Kureyşli bir kadındır. Saçları açık olarak hac yapmayı adamış." Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) kadına başına örtü takmasını emretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6955 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Senedinde geçen Yahya b. Ebi Yahya, zayıf ravileme dair Mizanu'l-i'tidalkjtabında geçen raviden başkasıdır. Çünkü bundan Sehl b. el-Fadl el-E'rac, o da Zeyd b. el-Hubab'dan rivayet etmiştir. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 1 Bezzar, Müsned (1348, 1349)

İbn Abbâs anlatıyor:

#17,125
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) öyle adadıklan için birbirlerine bağlı olarak hac vazifelerini ifa eden iki adamın yanından geçti: "İplerinizi çözün" buyurdu. Adamlar "Ya Resulullah! Bu, bir adaktır" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "önce iplerinizi çözün, sonra haccınızı yapın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6954 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerden Muhammed b. Kureyb zayıftır.

Abdullah b. Amr' dan rivayet edildiğine göre

#17,124
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) iki adam gördü. Burlar birbirlerine iple bağlı oldukları halde Beytullah' a doğru yürüyorlardı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Bu bağlamanın sebebi nedir?" diye sorunca: "Ya Resulullah! Beytullah' a beraberce birbirimize bağlı olarak yürümeyi adamıştık" cevabını verdiler. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Böyle adak olmaz." Onların ipliklerini kestikten sonra şöyle buyurdu: "Adak sadece, kendisiyle Allah'ın nzası istenen şeydir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6953 Ben derim ki: Ebû Davud bu hadisin son kısmından bir bölümü rivayet etmiştir. *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup ravilerden Abdurrahman b. Ebi'z-Zinad'ı bir grup alim güvenilir kabul ederken, diğerleri zayıf görmüştür. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (6714)

Çöl ahalisinden bir adamdan rivayet edildiğine göre kendisi,

#17,123
Bir akrabasıyla birbirlerine iple bağlı olarak hac yapıyordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onu görünce: "Nedir bu haliniz?" diye sordu. Adam: "Bu bir adaktır" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ipliğin kesilip birbirlerinden ayrılmalarını emretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6952 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında isimsiz raviler bulunmaktadır.

Câbir'in bildirdiğine göre

#17,122
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Yüce Allah'a isyan hususunda adağa vefa gösterme (yerine getirme) söz konusu değildir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6951 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup ravilerden Süleyman b. Musa'nın Cabir'den hadis işitmediği söylenmiştir. Ahmed hadisi Sahih'in ravileriyle rivayet etmiştir. Cabir'in sözü yani mevkuf olması daha doğrudur.2 2 İmam Ahmed, Müsned (3/297)

Hakem ve Talha b. Musarrif diyorlar ki:

#17,121
Ma'kil b. Sinan, Abdullah b. Mes'ud'a gitti. Ona bir adakta bulunup ta hiçbir şey belirtmeyen kişinin durumunu sordu. Abdullah: "Bir köle azat eder" karşılığını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6950 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridir. Lakin Talha ve Hakem, İbn Mes'ûd'dan hadis işitmemişlerdir. 1 1 Taberani, M. el-Kebir 9197), Dırâr b. Surad zayıtır.

Ka'b b. Ucre anlatıyor:

#17,120
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir takım asker gönderdi ve: "Allah bunları kurtarırsa O'na mutlaka şükredeceğim" ya da "Allah bunları kurtarırsa O'na şükretme üzerime borç olsun" buyurdu. Askerler sağ salim döndüler ve ganimet elde ettiler. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) bunun üzerine şöyle buyurdu: "Allahım! Bütün hamdler sana aittir, Sana şükürler olsun, fazlın olan iyilik sana aittir." İnsanlar Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in (özel) bir şey yapmasını beklediler. Fakat Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in başka bir şey yaptığinı görmediler. "Ya Resulallah! Sen Allah'a şükredeceğim demiştin" diye hatırlatıklarında Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Ben «Allahım! Bütün hamdler sana aittir, sana şükürler olsun, fazlından iyilik sana aittir» demedim mi?"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6949 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Süleyman b. Salim el-Medeni zayıftır. Ben derim ki: Nevvâs b. Sem'an hadisi, "Günah Konusunda Adak Yoktur" bölümünde gelecektir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (19/144-5)

İbn Ömer diyor ki:

#17,119
"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) adak adamayı yasakladı. (Buna karşılık adak adadığımızda) adağımızı yerine getirmemizi emretti."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6948 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de iki isnadla rivayet etmiştir. Birinin ravileri Sahih'in ravileridir.

İbn Abbâs'm bildirdiğine göre

#17,118
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in yanına fetva sormak için bir adam geldi. Bir yemininden dolayı üzerine deve (kurban etmeyi) gerekli kılmıştı. Hz. Peygamber (sav) adama deveyi (kurban etmesi) doğrultusunda fetva verdi. Adamın adağından dönmesini de yasakladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6947 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravHerden !astm b. Feyyld'ı Ebü Dâvûd güvenilir kabul ederken, İbn Main zayıf görmüştür. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (10700)

Behz b. Hakim'in, babası kanalıyla dedesinden bildirdiğine göre

#17,117
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ok atışan bir topluluğun yanından geçti. "Vallahi ıskaladın, vallahi tam isabet!" şeklinde yemin ediyorlardı. Resulullah (sav)'i gördüklerinde durdular. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "(Oklarınızı) atın. Çünkü ok atanlann yeminleri boştur. (Uygun olmadığında) yeminlerinde durmama ve kefaret söz konusu değildir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6946 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu's-sağır'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. Lakin Taberani'nin hocası olan Yusuf b. Ya'kub b. Abdilaziz es-Sekafi'yi ne tenkit eden, ne de güvenilir kabul eden rastlamadım. 1 1 Taberâni, M. es-Sağir (1151)

Abdullah b. Hasan'ın bildirdiğine göre

#17,116
Ümmü Seleme, azat edilmeyi isteyen bir kölesi hakkında yemin ederek: "Ben, bunu azat edersem, Allah beni ebedi olarak cehennemden azat etmesinn diye yemin etti. Allah'ın dilediği bir süre bekledikten sonra şöyle dedi: "Sübhanallah (ben ne yaptım), halbuki Resulullah (sav)'in şöyle buyurduğunu işitmiştim: UHer kim bir şey uzere yemin eder de ondan başkasını daha hayırlı görürse yemininden dolayı kefaret verdikten sonra daha hayırlı olanı yerine getirsin." Ümınü Seleme bunun üzerine köleyi azat ettikten soma yemininden dolayı kefaret verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6945 *Hadis Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kişişerdir. Fakat Abdullah b. Hasan, Ümmü Seteme'den hadis işitmemiştir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (23/307)

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#17,115
"Her kim, bir şey üzerine yemin eder de ondan başkasını daha hayırlı görürse, daha hayırlı olanı yerine getirsin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6944 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Müslim b. Halid ez-Zenci'yi İbn Hibban ve başkaları güvenilir kabul ederken, Ahmed ve başkaları zayıf görmüşlerdir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (6907)

Abdurrahman b. Uzeyne'nin, babasından bildirdiğine göre

#17,114
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Her kim, bir şey üzerine yemin eder de ondan başkasını daha hayırlı görürse, o kişi daha hayırlı olanı yerine getirsin, yemininden dolayı da kefaret versin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6943 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Abdurrahman b. Uzeyne güvenilir biridir. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir.

Muâviye b. el-Hakem es-Sülemi anlatıyor:

#17,113
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e: "Ya Resulallah! Ben bir şey üzerine yemin edip sonra da pişman olan (cayan) biriyim" deyince, şöyle buyurdu: "Her kim, bir şey üzerine yemin eder de ondan başkasını daha hayırlı görürse, o kişi daha hayirlı olanı yerine getirsin, yaptığı yemininden dolayı da kefaret versin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6942 Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Senedindee tanımadığım bir ravi bulunmaktadır.

Ebu'd-Derdâ anlatıyor:

#17,112
Allah, Resulüne ganimet olarak bir miktar deve ihsan etmişti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onları dağıtb. Ebu Musa, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e: "Ya Resulallah! Bana (da deve) ver" deyince Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Hayır" buyurdu. Ebu Musa bu isteğini üç defa tekrarlayınca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Vallahi yapamam" buyurdu. Geriye hörgüçleri beyaz olan dört tane deve kalmışb. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Ey Ebu Musa! Bunlan al!" buyurunca Ebu Musa şöyle karşılık verdi:" Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in başına (unutma gibi) bir hatanın gelmiş olmasından korkunca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Hiç şüphesiz ben, yemin edip de yemin ettiğim şeylerden başkasını daha üstün görürsem yeminimin kefaretini verir, daha üstün olan şeyi yerine getiririm."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6941 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. 2 2 Taberâni M. el-Kebir (873)

İmran b. Husayn' dan rivayet edildiğine göre

#17,111
Ebu Musa Resulullah (sallallahu aleyhi vesellern)' e gelip ondan yükünü yüklemek için binek istedi. Ravi hadisin devamını zikretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6940 *Ravilerden İbrahim b. Muhammed b. lrk'ı, Zebebi zayıf görmüştür. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (18/199-200)

İmran b. Husayn anlatıyor:

#17,110
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e kabilemden birkaç kişiyle birlikte gelip ondan eşyalarımızı yüklemek için deve vermesini taleb ettim. İki kere: "Vallahi yanımda sizi üzerinde taşıyacak (deve) yoktur" buyurdu. Fakat daha soma Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) develeri bize gönderdi. Biz de yüklerimizi develere yükledik. Yola koyulunca arkadaşlarıma: "Ben, bu develerin bize bereketli olacağını düşünüyorum. Çünkü Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bizi yükletmemeye dair yemin ettikten sonra bizi yüklenmemiz için bize develeri verdi" dedim. Hemen Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına geri döndük. Ona yemini hatırlabnca şöyle buyurdu: "Ben yeminimi unutmadım. Lakin bir şey üzerine yemin edip de o şeyden daha hayırlısını gördüğümde daha hayırlı olan şeyi yapar, yeminimin kefaretini de öderim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6939 *Hadisi Taberâni el-Mu'cemu'l-kebir'de tamamını, el-Mu'cemu'l-evsat'ta bir kısmını rivayet etmiş olup ravilerdl!n Said b. Zerbi zayıftır. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (18/158)

Enes'ten rivayet edildiğine göre

#17,109
Ebu Musa, (eşyalarını taşımak) için Allah'ın Resulun'nden (sallallahu aleyhi vesellem) yük devesi istedi. Bu, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in meşguliyet vaktine rastladığı için: "Vallahi, sana yük devesi veremem" buyurdu. Ebu Müsa geri dönüp gidince Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) onu peşinden çağırdı ve ona yüklemesi için deve verdi. Ebü Musa: "Ya Resulullah! Bana yük devesi vermeyeceğine dair yemin etmiştiniz" deyince Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Yemin ederim ki, elbette sana yük devesi vereceğim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6938 *Hadisi Ahmed ve Bezzar rivayet etmiş olup Ahmed'in ravileri, Sahih'in ravileridir. 3 3 İmam Ahmed, Müsned (12056, 12835, 12836, 13471, 13621) Bezzar, Müsned (1344), Ebu Ya'la, Müsned (3835)

İbn Ömer'in bildirdiğine göre

#17,108
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Her kim, bir şey üzerine yemin eder de o şeyden başkasını daha hayırlı görse, yemininin kefareti yemin ettiği şeyi terk etmesidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6937 Hadisi Ebû Ya'lâ rivayet etmiş olup ravilerden Muhammed b. Abdirrahman b. el- Beylemâni zayıftır. 2 2 Ebu Ya'la, Müsned (5762), M. b. el-Haris zayıftîr.

İbn Abbâs' ın bildirdiğine göre

#17,107
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Her kim, bir şey üzerine yemin eder de o şeyden başkasını (daha hayırlı olarak) görse o (başka) şeyi yerine getirsin. Çünkü böyle yapması, yeminini terk etmesinin kefaretidir. Ancak talak ve köle azat etmek (bu hükümden) istisna edilmiştir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6936 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Yahya b. Amr b. Malik en-Nukri hakkında Hammad b. Zeyd hadis uydurma suçlamasında bulunmuştur. Başkalan ise bu kişiyi zayıf görmüştür. Darakutni der ki: "Salihçik biridir. Kendisine itibar edilir."1 1 Taberâni, M. el-Kebir (12793)

Ebu Said el-Hudri' den rivayet edildiğine göre

#17,106
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Her kim, bir şey üzerine yemin eder de ondan daha hayırlısını görürse yemininin kefareti, o şeyi terk etmesidir. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6935 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup hadisin senedi hasendir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (3/76), isnadı zayıftır.

Ebû Hâzım'ın bildirdiğine göre

#17,105
İbn Ömer, bir adamın yanından geçti. Adamın yanında kendine ait koyunlar vardı. İbn Ömer ona: "Şu koyunu kaça sahyorsun? Şu şu fiyata satar mısın?" diye sorunca adam satmayacağına dair yemin etti. İbn Ömer gidip ihtiyacını ·gördü. Dönüşte adama uğradı. Adam: "Ey Ebu Abdirrahman! Koyunu bana verdiğin (teklif ettiğin) paraya al. (Satmayacağım diye) yemin etmiştim. Şeytana senin aleyhine yardımcı oldum. (Bu uğurda) sana karşı yeminimi bozsam da."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6934 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-kebir"de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.