Toplam 23,612 Hadis
Konular

Kerahet Vakitleri Kategorisi

Bilal demiştir ki:

#13,000
Güneşin doğuşu dışında bir vakitte namaz kılınması yasaklanmazdı. Çünkü Güneş, şeytanın iki boynuzu arasından doğar.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3354 *Bunu Ahmed b. Hanbel ve anlamca benzerini Taberani el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup Ahmed b. Hanbel'in ravileri Sahlh'in ravileridirler. Hadis merfu ve sahihtir.

Said b. Nafi' demiştir ki:

#12,999
Ebu'l-Yusr beni kuşluk namazı kılarken gördü ve beni bundan menetti. Sonra dedi ki: Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın): "Güneş yükselene kadar (bu vakitte) namaz kılmayın; çünkü o, şeytanın iki boynuzu arasından doğar" buyurdu

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3353 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. ² ² Bir önceki hadise bakın. Bu konuda gözden kaçırılmış zevaidden bifi de şöyledir: Muaz el-Kari' den nakledildiğine göre Hz. Peygamber ikindiden sonra namaz kılmaktan menetmiştir. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup (no. 609) ravileri güvenilir kimselerdir

Said b. Nâfi bildiriyor:

#12,998
Resulullah'ın(sallailahualeyhiveselleın) sahabisi Ebu Beşir el-Ensari beni güneş doğarken kuşluk namazı kılarken gördü ve bu davranışımı kınayarak beni bundan menetti. Dedi ki: Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın) "Güneş yükselene kadar (bu vakitte) namaz kılmayın; çünkü o, şeytanın iki boynuzu arasında doğar" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3352 Hadisi Ahmed b. Hanbel, Ebu Ya'la ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. Ancak Ebu Ya'la hadisi

Semure'nin naklettiğine göre

#12,996
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem: "Güneş doğarken ya da batarken namaz kılmayın; çünkü o, şeytanın iki
boynuzu arasından doğar ve yine şeytanın iki boynuzu arasından batar"
buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3350 *Hadisi Ahmed b. Hanbel, Bezzar ve el-Mu'cemu'l-kebir'de birkaç tarikle Taberani rivayet etmiştir. Bu tariklerden birinde ifadeler buradakinin benzeridir. Diğeri ise şöyledir: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bize gece ve gündüz dilediğimiz vakitte namaz kılmamızı emrederdi. Ancak güneşin doğuşu ve batışı sıralarında (namaz kılmaktan) sakınmamızı emretti ve

Ebu Umame'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#12,995
"Güneş doğarken namaz kılmayın. Zira o, bir şeytanın iki boynuzu
arasından doğar ve her bir kafir ona secde eder. Güneş batarken de namaz
kılmayın. Çünkü o, bir şeytanın iki boynuzu arasından batar ve her bir kafir ona secde eder. Gün ortasında da namaz kılmayın; çünkü o vakit cehennem ateşi tutuşturulur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3349 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve benzerini el-Mu'cemu'l-kebi'r'de Taberani rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Leys b. Ebi Süleym hakkında bir çok tenkit bulunmaktadır. Aynı hadisi Taberani de el-Mu'cemu'l-kebir'de yine Ebu Umame veya Ebu Umame'nin kardeşi kanalıyla Hz. Peygamber' den (sav) benzerini nakletmiştir. Yine İbn Sabıt'ten naklettiğine göre Ebu Umame, Resulullah'a (sav)

Murre b. Ka'b -veya Ka'b b. Murre es-Sülemi-den nakledilmektedir.

#12,994
Şu'be der ki: Bana bunu Mansür, Salim' den, o da Murre' den veya Ka'b' dan şöyle dediğini nakletti: Resulullah' a (sallallaluı aleyhi veselleın) gecenin hangi vakti (mele-i ala tarafından) en çok dinlenir?" diye sordum. "Gecenin son yansı" buyurdu; sonra ekledi:~ "Sabah/şafak doğuncaya kadar kılınacak namaz makbuldür. Sonra Güneş doğup bir iki mızrak boyu yükselinceye kadar namaz kılınmaz. Sonra gölge mızrağın yerine geçinceye (gölge sıfır noktasında oluncaya) kadar kılınacak namaz makbuldür. Sonra Güneş batı yönüne doğru dönünceye kadar namaz kılınmaz. Sonra ikindi namazına kadar kılınacak namaz makbuldür. Sonra Güneş batıncaya kadar namaz kılınmaz . .... "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3348 *Hadisi Ahmed b. Hanbel iki ayrı tarikten rivayet etmiş olup tariklerden biri budur. Diğeri ise şöyledir: Salim' den, o da bir zattan, o da Ka'b b. Murre el-Behzi'den naklen ... tereddütsüz bir ifadeyle ... Ayrıca metinde

Sa'd b. Ebi Vakkas der ki:

#12,993
Resulullah'ı (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyururken işittim: "İki namazdan sonra (nafile) namaz kılınmaz: Sabah namazından sonra Güneş doğana kadar. Bir de ikindi namazından sonra Güneş batana kadar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3347 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler. ² ² Ahmed b. Hanbel, no. 1469, 1470; Ebu Ya'la, no. 773. Senedinde ismi geçen Muaz b. Abdirrahrnan et-Teymi'yi İbn Hibban es-Sikat'ında zikretmiştir. Buhari de et-TıMhu'l- keblr'de (iV, 2/362) biyografisini vermiş, hakkında cerh ya da ta' dil nakletınemiştir.

Safvan b. el-Muattal

#12,992
Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) soru sorarak "Ey Allah' ın Peygamberi! Sana senin bildiğin, fakat benim bilmediğim bir şeyi, gece ve gündüz içinde namaz kılmanın mekruh olduğu vakitleri soruyorum?" dedi. Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) ise şöyle cevap verdi:
"Sabah namazını kıldığın zaman güneş doğuncaya kadar namaz kılma.
Güneş doğduktan sonra namaz kılabilirsin; zira bu vakitten sonra ta güneş tam tepende mızrak gibi dikilinceye değin kılınacak namaz hem meşhud (melekler de iştirak eder), hem de makbuldür. Güneş tam tepe noktana geldiği vakit ise
cehennemin ateşi tutuşturulur ve kapılan açılır. Ta ki Güneş sağ kaşını
aşıncaya kadar. Güneş sağ kaşını aşınca namaz kılabilirsin; zira bu vakitten ikindi namazını eda edinceye kadar kılınacak namaz hem meşhud (melekler de iştirak eder) hem de makbuldür."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3346 *Hadisi Abdullah (b. Ahmed b. Hanbel) Müsned'e ziyadelerinde rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler. Ancak Said el-Makburi'nin hadisi sema yoluyla alıp almadığını bilmiyorum. Doğrusunu Allah bilir. Hadisi İbn Mace de Said el-Makburi kanalıyla Ebu Hureyre'den:

Zeyd b. Sabit' in bildirdiğine göre

#12,991
Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi
vesellem) güneş yuvarlağı doğarken ya da batarken namaz kılmaktan
menetmiştir. Çünkü Güneş, şeytanın iki boynuzu arasından doğar.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3345 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler.

Kabisa b. Zueyb bildiriyor:

#12,990
Hz. Aişe'nin Zübeyr ailesine bildirdiğine göre Resulullah (sallallahualeyhivesellem) onun yanında ikindiden sonra iki rekat (nafile) namaz kılmış. Ailecek bu iki rekat namazı kılmaya devam ederlermiş. Kabisa bildiriyor: Zeyd b. Sabit dedi ki: Allah Aişe'yi bağışlasın. Biz, Allah Resulü'nü (sallallahu aleyhi vesellem) Aişe' den daha iyi tanıyoruz. Allah Resulü (sallallahualeyhi vesellem) o ikl rekatı şundan dolayı kılmıştır: Bedevilerden bir topluluk öğlenin sıcağında Resulullah' ın (sallailahu aleyhi veselleın) yanına geldiler. Oturup ona soru sormaya, görüş almaya devam ettiler. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) öğle namazını kıldı, ancak -ondan sonra kıldığı- namazı kılamadı. Sonra oturup ikindi namazına kadar bedevilerin sorularına cevap vermeye, görüş bildirmeye devam etti. Sonra ikindi namazını kıldı. Sonra evine gittiğinde öğlenin farzından sonra hiç namaz kılmadığını hatırladı ve (daha evvel kılmaya devam ettiği) o iki rekatı ikindiden sonra kıldı. Dolayısıyla biz, Allah. Resulü'nü (sallallahu aleyhi vesellem) Aişe' den daha iyi tanımaktayız. Üstelik Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ikindiden sonra namaz kılmaktan menetmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3344 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır. Taberani ise el-Mu'cemu'l-kebir'de hadisin son bölümünden bir kısmını nakletmiştir. Esbabı vuridil hadis. İlkindi namazından sonra nafile kılınmaza esbabıyla delil.

Hz. Aişe' den nakledildiğine göre

#12,988
bir gün Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) ikindiden Önce kıldığı iki rekat (nafile) namazı kaçırdı. (Farz)
namazı bitirince onları kıldı. Fakat ondan sonra bir daha onları kılmadı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3342 *Ben derim ki: Konuyla ilgili Aişe'den Sahih'de bundan başka bir hadis daha nakledilmiştir. Doğrusunu Allah bilir. Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Ebu Yahya el- Kattat'ı Ahmed b. Hanbel ve bir rivayete göre İbn Main zayıf görürlerken, diğer bir rivayete göre İbn Main güvenilir kabul etmiştir.

.

#4,248
yeni hadis

.