Toplam 23,448 Hadis
Konular

Küsuf Güneş Tutulması Namazı Kategorisi

Ata demiştir ki:

#12,960
İbn Mes'ud tan ağardiktan soma konuşmakta olan bir topluluğa rastladı ve onları bundan menetti. Dedi ki:"Siz yalnız namaz için geldiniz. öyleyse ya namaz kılın, ya da susun."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3314 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ancak Ata, İbn Mes'Od'dan hadis işitmemiştir. Kalan ravileri ise güvenilir kimselerdir.

Ebu Ubeyde b. Abdillah b. Mes'ud demiştir ki:

#12,959
Abdullah b.Mes'ud sabah namazından sonra Allah'ı zikirden başka söz etmekten sakınırdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3313 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ancak Ebu Ubeyde babasından hadis işitmemiştir. Kalan ravileri ise güvenilir kimselerdir. Başka bir rivayetinde ise şöyle geçmiştir: "Fecrin doğmasından sonra sabah namazını kılıncaya kadar (boş) konuşurken işitilmek ağnna giderdi." ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 9434, 9436. İlk rivayette yer alan Ebû Nuaym Dırar b. Sured zayıfhr.

Usame b. Umeyr'in bildirdiğine göre

#12,958
O, Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) ile beraber sabah namazının iki rekabru ona yakın bir yerde kılnuş. Allah Resulü (sallallahualeyhivesellem) iki kısa rekat kılnuş. (Usame der ki) Onu şöyle dua ederken işittim: "Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in ve Muhammed'in Rabbi! Cehennem ateşinden sana sığınınm." -bunu üç kere tekrarladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3312 * Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rvayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abbad b. Said hakkında Zehebi: "Abbad b. Said'in Mübeşşir'den rivayeti hiçbir değer ifade etmez" demiştir. Ben derim ki: İbn Hibban onu es-Sikfit'ta zikretmiştir. ² ² Bkz. Hakim, Müstedrek, III, 622.

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre

#12,957
Resulullah (sallallahualeyhivessellem) sabah namazından önce iki rekat (nafile) namaz kılar, sonra "Allahım! Ey Cebrail ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, ey Muhammed'in Rabbi! Cehennem ateşinden sana sığınınm" diye dua eder ve sonra namaza çıkardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3311 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ubeydullah b. Ebi Humeyd metrüktur. ¹ ¹ Ebu Ya'la, no. 4889. Senedinde ismi geçen Süfyan b. Veki'nin hadisleri bir değer ifade etmez.

Abdullah b. Amr' ın naklettiğine göre

#12,956
Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın) sabah namazının iki rekat sünnetini kılınca, sağ yanı üzerine uzanırdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3310 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup Taberani'nin senedinde İbn Lehi'a yer almamıştır. Fakat Ahmed b. Hanbel'in senedinde adı geçmiştir. Kalan ravileri ise güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. Sadece Huyey el-Mearifi hakkında ihtilaf edilmiş olsa da, o da güvenilir olarak kabul edilmiştir. ¹ ¹ Ahmed b. Hanbel, no. 6619.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sal1allalnı aleyhi vec;ellem) şöyle buyurmuştur:

#12,955
"Tan ağardıktan sonra sabah namazının iki rekat sünnetinden başka namaz kılınmaz" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3309 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İsmall.b. Kays zayıftır.

Abdullah b. Amr'ın naklettiğine göre

#12,954
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem): "Sabah namazından önce sabah namazının iki rekat sünneti dışında başka namaz kılınmaz" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3308 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiş olup ravilerinden Abdurrahman b. Ziyad b. En'um'la ihticac konusu tartışmalıdır. ¹ ¹ Aynca bkz. Tirmizi, Sünen, il, 280. Bu konuda gözden kaçırılmış zevaidden biri de şöyledir: Abdullah b. Amr' dan nakledildiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) bir adamın, kamet getirilmişken hala sabah namazının iki rekat sünnetine devam ederken gördü ve "Sabah namazı dört rekat mı oldu?" buyurdu. Bunu Bezzar zayıf bir senetle rivayet etmiştir. Bkz. no. 6619.

Bezzar tarafından yine Enes' den şöyle nakledilmiştir: ·

#12,953
Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi vesellem) vitir namazından sonra kıldığı iki rekat namazda "Kul ya eyyuhe'l-kafirün" ve "Kul huvellahu ehad" surelerini okurdu

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3307 Her iki rivayetin ravileri de güvenilir kimselerdir. İkinci rivayetin senedinde Utbe b. Ebi Hatim'in adı geçmiştir. Fakat o da güvenilir biridir. Bununla beraber Nesai ve .başkaları onu zayıf olarak değerlendirmişlerdir.

Enes'in bildirdiğine göre

#12,952
Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi vesellem) sabah namazının iki rekatında "Kul ya eyyuhe'l-kafirun" ve "Kul huvellahu ehad" surelerini okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3306 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir.

İbn Ötner'in bildirdiğine göre

#12,951
Resülullah (sailallahu aleyhivesellem): "Kul huvellahu ehad" (İhlas Suresi) Kur'an'ın üçte birine denktir. "Kul ya eyyühe'l-kdfirün" da Kur'an'ın dörtte birine denktir." Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) bu süreleri sabah namazının iki rekat sünnetinde okur ve "Bu iki rekatta bütün zamanlann sevabı vardır" buyururdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3305 *Ben derim ki: İbn Ömer'den Tirmizi yalnız sabah namazının iki rekâtında bu iki surenin okunmasına dair kısmını nakletmiştir. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de, ayrıca Ebu Ya'la benzerini rivayet etmiştir. Ebu Ya'la hadisi Ebu Muhammed kanalıyla, Taberani ise Mücahid kanalıyla İbn Ömer'den nakletmiştir. Ebu Ya'la'nın ravileri güvenilir kimselerdir. ¹ ¹ Ebu Ya'la, no. 5720. Senedinde zayıf biri olan Leys b. Ehi Süleym'in adı geçmiştir.

San' a halkından Eyyub b. Selman bildiriyor:

#12,950
Mekke'deydik. Mescid'in duvanrun yanında Ata el-Horasarnin yanına oturduk. Ne biz ona bir şey sorduk, ne de o bize bir şey anlattı. Sonra İbn Ömer'in yanına, sizin şu oturuşunuz gibi oturduk. Ne biz ona bir şey sorduk, ne de o bize bir şey anlattı. Sonunda dedi ki: "Sizin neyiniz var? Ne konuşuyorsunuz, ne de Allah' ı zikrediyorsunuz. «Allahu ekber, ve'l-hamdu lillah, subhanallahi ve bihamdih» deyin de Allah size bire on_, ona yüz versin. Kim daha fazlasını yaparsa, Allah da daha fazlasını verir. Kim de susarsa Allah onu bağışlar. Size Allah Resulü'nden (sallallahualeyhiveıelleın) işittiğim beş şeyi bildireyim mi?" Biz: "Elbette, bildir" deyince şöyle devam etti: "Sabah namazının iki rekfit sünneti ki, bu iki rekata devam ediniz; çünkü o iki rekatta büyük sevaplar vardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3304 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ² uzunca bir hadis içerisinde zikretmiş olup senedinde ismi zikredilmeyen biri vardır. Aynı hadisi Ebu Davud da rivayet etmiştir. ² Müsned, no. 5544 (il, 82).

Yine İbn Ömer şöyle demiştir:

#12,949
Resulullah'ı (sailallaluıaleyhi vesellem): "Sabah namazından önce kılınan iki rekat (sünnet) namazı(nı) bırakmayın. Çünkü bu iki rekatta büyük sevaplar vardır" buyururken işittim. Yine Hz. Peygamber' i (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim: "Sakın çocuklanndan hiçbirini reddetme. Sonra senin onu dünyada rezil ettiğin gibi Allah da yarattıklannın ortasında seni rezil eder." Yine Hz. Peygamber'i (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyururken işittim: "Üzerinde borç bulunurken sakın ölme; zira ahirette yalnız iyilikler ve kötülükler vardır, mükafat ve borç ödemek için dinar ya da dirhem yoktur. (Unutma ki) Allah kimseye haksızlık etmez."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3303 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Abdurrahman b. Yahya zayıftır. Ahmed b. Hanbel ise hadisten yalnız "Sabah namazının iki rekatma devam ediniz; zira o iki rekatta büyük sevaplar vardır" kadarını nakletmiş olup, senedinde ismi zikredilmeyen biri bulunmaktadır. ¹ ¹ el-Mu'cemu'l-kebir, 13504. Müellifin işaret ettiği Ahmed b. Hanbel tarafından rivayet edilen hadisi, bunun hemen peşinden gelecektir (no. 3304). Oraya bakılabilir. Yine Müsned üzerine yapılan talika da bakınız; zira orada da borçla ilgili açıklama bulunmaktadır. el-Mu'cemu'l-kebir'deki rivayetin senedinde ismi geçen Leys b. Ehi Süleym de zayıfbr.

İbn Ömer' in naklettiğine göre

#12,948
Bir adam: "Ya Resllallah! Bana, Allah'ın beni faydalandıracağı bir amel söyle" dedi. O da: "Sabah namazının iki rekahnı bırakma. Zira onlar faziletlidir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3302 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. el-Beylemani zayıftır.

Ebu' d-Derda. demiştir ki:

#12,947
Dostum (sallalahualeyhi veselleın) bana şu üç şeyi tavsiye etti: Her ayın üç günü oruç tutmak, uyumadan önce vitir kılmak ve bir de sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3301 *Ben derim ki: Hadisi, "Sabah namazının iki rekM sünnetini kılmak" ifadesi hariç, Ebu Davud da rivayet etmiştir. Bu şekliyle ise Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre

#12,946
Resülullah (sallallahualeyhivesellem): "Deniz tarajlannda bir bulut peyda olup Şam cihetine doğru yöneldi mi, (bilin ki) o çağlayan bir pınara dönüşür" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3300 *Hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet eden Taberâni, Vakıdi'nin bu hadiste teferrüt ettiğini belirtmiştir. Ben derim ki: Vakıdi hakkında tenkit bulunmakla beraber, aynı zamanda birden fazla kimse tarafından da güvenilir kabul edilmiştir. Kalan ravileri ise sakıncasız olup güvenilir kabul edilmişlerdir. Doğrusunu Yüce Allah bilir.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#12,945
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Güney rüzgan, vadinin derinliklerinde kuşkonmaz bitkisi ² kımıldattı mı, vadide seller akıtır'' buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3299 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravilerinden Fadl b. Ata'nın biyografisini zikredeni görmedim. ² Orijinal metinde "Sa're" diye geçen kelimeyle kuşkonmaza benzer bir bitki türünün kastedildiği anlaşılmaktadır. (Mütercim)

Sa'd b. İbrahim-b. Abdirrahman b. Avf- bildiriyor:

#12,943
Humeyd b. Abdirrahman' ın yanında oturuyordum. Derken Gıfar oğullarından yakışıklı bir ihtiyar geçti. Kulaklarında sağırlık vardı. Bu yüzden Humeyd, ona birini göndererek yanına çağırttı. Gelince "Yeğenim, seninle benim aramda ona yer aç; çünkü o, Resulullah'a (sailallaluıaleyhi vesellem) arkadaş (sahabi) olmuştur" dedi. Sonra gelip benimle onun arasına oturdu. Humeyd ona: "Bana, daha evvel Allah Resulü'nden (sallallahualeyhivesellem) nakletmiş olduğun hadisi naklet" dedi. İhtiyar da dedi ki: "Ben, Allah Resftlü'nü (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim: "Muhakkak ki -aziz ve celil olan- Allah bulutu yaratır ve bulut en güzel dille konuşur, en güzel yüzle güler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3297 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler.

Ebu Hureyre bildiriyor:

#12,942
Hz. Peygamber (sallallaluı aleyhi vesellem) eliyle göğe doğru işaret ederek "Asıl sağanak yağmur şuradadır" demiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3296 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#12,941
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem), Medine üzerine yağmur yağıp oluklar sel olup aktığı zaman: "Bu yıl size kıtlık yoktur" derdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3295 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup ravilerinden İbrahim b. Kudame'yi İbn H.ibban es-Sikfit'ta zikretmiştir. Bununla beraber Bezzar onunla ilgili olarak: "Hadisi tek başına rivayet ederse, kendisiyle ihticac olunmaz" açıklamasını yapmıştır.

Abdullah b. Yezid el-Hutaymi'den nakledildiğine göre

#12,940
bir gün İbnü' z-Zübeyr halka yağmur duası yapmak üzere çıktı. Bu münasebetle hutbe okuyup, sonra ezansız ve kametsiz olarak namaz kıldırdı. O gün cemaat arasında Bera b. Azib ve Zeyd b. Erkam da vardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3294 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler.

Semure b. Cundeb'in bildirdiğine göre

#12,939
Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi vesellem) hutbe verirken ellerini, koltuk altlarının beyazı görünecek kadar kaldırırdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3293 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmiştir. Ancak ben, Taberani'nin hocası Muhammed b. Raşid el-İsbahani'nin biyografini bulamadım.¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 6933. Taberaru'nin hocasının biyografisi Ahbar İsbahfin' da (il, 203) geçmiştir. Söz konusu eserde Ebu Nuayın, onun hakkında herhangi bir cerh (tenkit) ya da ta' dil (olumlu değerlendirme) ifade etmemiştir.

Şifa binti Halef'in bildirdiğine göre

#12,938
Peygamber (sallallahualeyhivesellem) Cuma günü Mescid' de yağmur duası yapmiş ve ellerini kaldırarak: "Rabbinizden bağışlanmak dileyin. Zira o, çokça bağışlayandır" ² ayetini okumuş ve hırkasını ters çevirmiş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3292 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ancak senedinde ismi geçen Halid b. İlyas zayıf olup hiçbir değer ifade etmez. ¹ NUh Sur. 71/10.

Semure b. Cundeb'un bildirdiğine göre

#12,937
Peygamber (sailallahualeyhivesellem) yağmur duasına çıktığı zaman "Allahım! Topraklanmıza bereketini, süsünü ve nzkını indir"diye dua ederdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3291 *Diğer bir rivayette "Bizi nzıklandır. Zira sen, nzk verenlerin en hayırlısısm" ilavesi de yer almıştır. Her iki rivayeti de Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de ve ayrıca muhtasar olarak Bezzar rivayet etmiş olup senedi hasen veya sahihtir.¹ ¹ Bezzar, no. 661, 662. Senedinde ismi geçen Yusuf b. Halid es-Semti zayıfur. Aynca bkz. Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 6904, 6928, 6952.

İbn Ömer'in bildirdiğine göre

#12,936
Resulullah (sailallahu aleyhl vesellem) yağmur yağdığını görünce "Allahım! Sağanak halinde ve faydalı olsun" diye dua ederdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3290 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Ali b. Asım b. Suhayb hakkında tenkit vardır.

Ebû Lûbâbe b. Abdilmünzir bildiriyor:

#12,935
Resulullah (sailallahu aleyhl veıellem) yağmur duası yaptı Ebu Lubabe b. Abdilmünzir: "Ya Resftlallah! Hurmalar daha sergilerde" deyince "Allahım! Bize öyle yağmur yağdır ki, Ebu Lubabe çıplak kalkıp mirbedinin (hurma kurutma yerinin). deliğini izanyla (belalh kıyafetiyle) kapatmak zorunda kalsın" diye niyaz etti. Gökte hiç bulut görmüyorduk. Derken birden yağmur yağmaya başladı. Herkes Ebu Lubabe'nin yanında toplanarak:"Galiba sen kalkıp çıplak olarak mirbedinin deliğini izarınla kapamadıkça bu yağmur durmayacak" dediler. O da öyle yaph ve bulut dağıldı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3289 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağir'de ¹ rivayet etmiş olup ravileri arasında tanınmayanlar vardır. ¹ Taberâni, el-Mu' cemu 's-sağir (385).

Amir b. Harice b. Sa'd'ın, dedesi Sa'd'dan naklettiğine göre

#12,933
bir topluluk Resülullah' a (sallallahu aleylıi vesellem) kuraklıktan yakındı. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de onlara dizleri üzerine çömelmelerini emretti, çömeldiler. Sonra "«Ya Rabbi» deyin!" buyurdu. Dediler. Derken yağmura boğuldular, öyle ki sonunda yağmurun durmasını istediler. Amir b. Harice b. Sa'd'ın babasından, onun da dedesi Sa'd'dan naklettiğine . göre bir topluluk Resulullah' a (sa1lallahu a1eylıi veselleı:n) kuraklıktan yakındılar. O da (sallallahu aleyhi veselleın): "Dizleriniz üzerine çömelin ve «Ya Rabbi, Ya Rabbi» deyin!" buyurdu. Sonra işaret parmağını semaya doğru kaldırdı. Derken yağmura boğuldular. O kadar ki sonunda yağmurun durmasını istediler.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3287 *Bu, Bezzar'ın ifadesidir. Taberani ise el-Mu'cemu'l-evsat'ta şöyle nakletmiştir: *Doğru olanı, Taberani'nin rivayetidir. Zira Zehebi de Amir b. Harice'nin biyografisinde hadisi bu şekilde zikrederek kendisini zayıf olarak değerlendirmiştir. ¹ ¹ Bezzar, no. 665. Aynca: "Hiç sanmıyorum ki Amir, dedesinden bir şey işitmiş olsun" demiştir.

Ebu Umame bildiriyor:

#12,932
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) kuşluk vakti Mescid' de namaza durup üç kere tekbir getirdi. Sonra şöyle dua etti: "Allahım! Bize yağmur lutfeyle -Bunu üç kere tekrarladı-. Allahım! Bize fızık olarak yağ, süt, iç yağı ve et ihsan eyle." Gökte hiç bulut görmüyorduk. Derken sert bir rüzgar çıkh, etraf toz toprak oldu. Bulutlar toplandı ve gökten yağmur boşaldı. Pazarcılar çığlık çığlığa Mescid'in çardakları altına ve evlerine koşuştular. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ise ayakta bekliyordu. Yollar sel olup akh.O gün yağmurun Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi ve:ıellem) saçlarından ve omuzlarından aşağı inci taneleri gibi akhğını gördük. Peygamber (sallallahualeyhivesellem) oradan ayrıldı. Peşinden ben de ayrılıp onu takip ettim. "Bu (yağmur suyu), sizin içinizde Rabbiyle en son birlikte olanınızdır" diyordu. Ebu Umame demiştir ki: Ben o yılki kadar tereyağı, sütü, iç yağı ve eti bol bir yıl hiç görmedim. Bu yiyecekler yollarda sahlıyordu. Neredeyse hiç kimse onları satın almıyordu. Sonra Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) erkeklerin yanına gitti, onlara vazü nasihatte bulundu, onları(yasaklardan) menetti. Sonra kadınların yanına gitti. Onlara da vazü nasihatte bulundu, ipek elbise ve altın konusunda onlara çıkışlı. Derken Amir oğullarından bir zat çıkageldi ve: "Ya Resulallah! Duyduk ki, sen ipek elbise ve altın kullanma konusunda sert konuşmuşsun. Seni hak ile gönderen (Allah')a yemin ederim ki, ben güzel görünmeyi severim. Hatta güzelliğe olan sevgimden dolayı bu kırbacımın kabını kaplan derisinden yaphm" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ise bunun üzerine: "Kuşkusuz Allah güzeldir, güzeli sever. Asıl kibir, hakkı tanımamak ve insanlan küçük gönnektir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3286 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de ¹ rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ubeydullah b. Zahr ve hadisi kendisinden rivayet ettiği Ali b. Yezid zayıftır. ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir (7822).

Abdullah b. Abbas'ın bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle yağmur duası yapmıştır:

#12,931
"Allahım! Bize, imdadımıza yetişen, her tarafı kaplayan, her tarafı saran, gecikmeyen, hemen gelen, hasara yol açmayan, fayda veren bereketli bir yağış ihsan eyle." (İbn Abbas der ki) Çok geçmeden üzerimize yağmur yağdı, her taraf sel olup aktı. Bunun üzerine halk Allah Resulü'ne (sallallahualeyhi veıellem) gelerek: "Suya boğulduk" dediler. Resülullah (sallallahualeyhi vesellem) de: "Allahım! Üzerimize değil, çevremize yağdır" diye dua etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3285 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de ¹ rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. Ebi Leyla hakkında bir çok söz vardır. ¹ Taberaru, el-Mu' cemu 'l-keblr' de (10673)

Câbir b. Abdillah ve Enes'in bildirdiklerine göre Resulullah (sallallaluıaleyhivesellem) yağmur duasında şöyle dua ederdi:

#12,930
"Allahım! Bize mallan ve canlan doyuracağın sakin ve faydalı bir yağış, köylümüzü şehirlimizi kapsayan memnuniyet verici, rahatlahcı, her tarafı kaplayan, bol ve bereketli bir yağmur ihsan eyle. Bununla (üzerimize) gökteki bereketlerden indir, bize yerdeki bereketlerden çıkar ve bu nimet karşısında bizi şükredenlerden eyle. Şüphesiz sen dualan işitirsin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3284 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Musa b. Muhammed b. İbrahim b. el-Haris et-Teymi zayıftır .

Enes b. Malik bildiriyor:

#12,929
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)
zamanında insanlar kuraklık yaşadılar. Bunun üzerine Müslümanlar Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) giderek: "Ya Resulullah, uzun süre yağmur yağmadı, ağaçlar kurudu. Hayvanlar kırıldı. İnsanlar koktu. Bizim için Rabbine yağmur duası ediver" dediler. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Şu, şu günler gelince (namazgaha) çıkın. Beraberinizde sadaka da getirin" buyurdu. O gün gelince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ve halk dışarı çıkarak sükunet ve vakarla yürüdüler. Namazgaha gelince
Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) öne geçti ve halka, kıraati açıktan okuyarak iki· rekat namaz kıldırdı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bayram namazları ve yağmur duası namazının ilk rekatında Fatihatu'l- Kitab'la birlikte "Sebbihi' s-me rabbikel-a'la", ikinci rekatında ise yine Fatihatu'l-Kitab'la birlikte "Hel etake hadisü'l-ğaşiye" süresini okurdu.
Namazı bitirdiğinde yüzünü cemaate doğru döndü, hırkasını tersyüz
etti. Sonra dizleri üzerine çöküp, ellerini (semaya) kaldırarak yağmur
duasına başlamadan bir kere tekbir getirdi. Sonra şöyle dua etti:" llahım! Bize, imdadımıza yetişen, bahar yağmuru gibi, geniş arazileri sulayan, ihtiyacı karşılayan, bol, her tarafı kaplayan, her tarafı sulayan, bizi
memnun eden, bereketli, her tarafı kapsayan, sağanak, her yere ulaşan, her yere akan, sel olmayıp, gökten inci taneleri gibi dökülen, zarar vermeyen, yarar sağlayan, gecikmeyen, hemen gelen bir yağmur ihsan eyle. Allahım! Sen bu yağmurla beldeleri canlandınr, kullanna imdat eder, şehirlimize ve köylümüze can verirsin. Allahım! Topraklanmıza süsünü ver, topraklanmıza nzkını indir. Allahım! Bize gökten temiz su indir, onunla ölü bir beldeye can ver, yaratmış olduğun pek çok insanı ve hayvanı suya kandır."Sonra çok geçmeden (gökte) parçalı bulutlar peyda oldu. Derken bulutlar birbirlerine yaklaşarak yoğunlaşh. Sonra yedi gün, yedi gece hiç durmadan Müslümanların üzerlerine yağmur yağdı. Yağmur bir türlü Medine' den uzaklaşmıyordu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3283 *Ben derim ki: Hadisin devamını, Sahlh'de yer alan ifadelerle nakletmiştir. Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Mücaşi' b. Amr hakkında İbn Main: "Benim gözümde o, hadis uyduranlardan biridir" demiştir. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-evsat'ta (Bkz. 87 Mecmau'l-Bahreyn) ve el-Ahdisu't-tival kitabı (27).

Talha b. Abdillah b. A vf anlatıyor:

#12,928
İbn Abbas' a yağmur duasındaki uygulamanın (sünnetin) ne olduğunu sordum. Dedi ki: Yağmur duasındaki uygulama, bayram namazındaki uygulamanın aynısıdır. Resülullah (salJallahu aleyhi vesellem) yağmur duası yapmak üzere çıkıp iki rekat namaz kıldı. Rekatlarda Kur'an okudu. hk rekatta yedi, ikincisinde ise beş kere tekbir aldı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3282 *Ben derim ki: Hadis, tekbirle ilgili açıklama hariç, Sünen'de geçmiştir. Hadisi bu şekliyle ise Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Muhammed b. Abdilaziz b. Ömer ez-Zühri metruktur.

Ebu' d-Derda bildiriyor:

#12,927
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) zamanında uzun süre yağmur yağmadı. Bunun üzerine Allah Resulü'nden (sailallahu aleyhi vesellem) bizim için yağmur duası etmesini istedik. Allah'ın Peygamberi (sallallahu aleyhi vesellem) sabah (evinden) çıkbğında "Bu gece şu, şu yıldız sayesinde yağmura kavuştuk" diye konuşmakta olan bir topluluğa rastladı. Bunun üzerine "Allah hangi millete bir nimet ihsan etmişse, muhakkak onu inkar eder olmuşlardır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3281 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiş olup ravilerinden İsmail b. Ayyaş hakkında tenkit vardır.

Muaviye el-Leysi'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi veseilem) şöyle buyurmuştur:

#12,926
"İnsanlar kuraklık yaşarlar. Sonra -yüce- Allah onlara nzık türlerinden bir nzık indirir de onlar putperest oluverirler." "Bu nasıl olur, ey Allah'ın Resulü?" diye sorulunca: "Çünkü derler ki: Şu, şu yıldız sayesinde biz yağmura kavuştuk" buyurdu

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3280 *Hadisi Ahmed b. hanbel, Bezzar ve el-Mu'cemu'l-keblr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir .

Enes'in bildirdiğine göre

#12,925
rüzgarın şiddetini artırması Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) (endişeli) yüz ifadelerinden anlaşılırdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3279 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Peygamber (sailallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#12,924
"Rabbiniz buyurdu ki: Eğer kullanm bana itaat etselerdi, muhakkak ki ben onlan gece yağmur suyuna kandınr, gündüz üzerlerine Güneş doğdurur, onlara gök gürlemesini duyurmazdım." *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve Bezzar rivayet etmiştir. Ancak Bezzar ayrıca şu ilaveyi de nakletmiştir: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "İmanmızı tazeleyin?" buyurdu. Ashabı: "Ya Resulullallah! İmanımızı nasıl tazeleyelim?" diye sordular. "İmanmızı «La ilahe illallah)) sözüyle tazeleyin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3278 Sonra Bezzar "Hadis, Hz. Peygamber'den (sav)yalnız bu senetle rivayet edilmektedir" diye de eklemiştir. Ben derim ki: Hadisin merkezinde yer alan Sadaka b. Musa ed-Dkiki'yi İbn Main ve başkaları zayıf görürlerken, Müslim b. İbrahim onun hakkında: "Bize Sadaka ed-Dakiki bildirdi, ki kendisi dürüst (sadûk) biriydi" ifadesini kullanmıştır.

Ebu' d-Derda'nın naklettiğine göre

#12,923
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) fırhnalı bir gece olursa Mescid' e sığınır, fırtına dininceye kadar beklerdi. Gökte Güneş ya da Ay tutulması gibi bir olay olursa, namaza durur, Güneş veya Ay açılıncaya kadar namaz kılardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3277 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de Ziyad b. Sahr kanalıyla Ebu'd-Derda'dan nakletmiştir ki, bu zatın biyografisini yazanı görmedim. Kalan ravileri ise güvenilir kimselerdir. Doğrusunu Allah bilir.

Müsa b. Abdirrahman'ın Ümmü Süfyan'dan naklettiğine göre

#12,922
bir Yahudi kadın Hz. Aişe'nin yanına girer, onun yanında.konuşurdu. Ayağa kalkıp giderken de "Allah seni kabir azabından korusun" derdi. Sonra Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) geldiğinde, Aişe bunu kendisine bildirdi. Allah Resulü (sailallahu aleyhi vesellem): "Yalan söylemiş. Bu, yalnız Kitap ehli hakkındadır" buyurdu. Sonra Güneş tutuldu ve Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) "Kabir azabından Allah' a sığınırım" dedi. Sonra tekbir alarak kıyama durdu. Kıyamı uzattı. Sonra rükuya gitti. Rükuyu da uzattı. Sonra başını kaldırıp doğruldu. Yine kıyamı uzattı. Sonra tekrar rükuya vardı ve rükuyu, ilkine göre daha kısa tutmakla beraber yine uzattı. Sonra iki kere rüku ve iki kere secde yaptı. Bunları da kıyam ve rükusu kadar uzattı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3276 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Musa b. Abdirrahman tabii neslinden olup kendisini zikredeni görmedim. Kalan ravileri ise güvenilir kimselerdir. ¹ ¹ el-Mu'cemu'l-kebir, XXV, 161-162. Mfrsa b. Abdirrahman'ı Buhan et-Tarlhu'l-kebir'de ve İbn Ebi Hatim hakkında cerh ya da ta' dil nakletmeksizin el-Cerh ve't-Ta'dil'inde zikrebniştir.

Ukbe b. Amir bildiriyor:

#12,919
İbrahim vefat edince Güneş tutuldu.
Halk: "Güneş, İbrahim'in ölümü sebebiyle tutuldu" dediler. Bunun üzerine Allah Restllü (sailallahualeyhiveselleın): "Kuşkusuz Güneş ve Ay, Allah'ın
ayetlerinden (kudret delillerinden) birer ayettirler. Hiç kimsenin ölümü ya da
ha.yah dolayısıyla tutulmazlar. Bunu gördüğünüzde hemen namaza durun"
buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3274 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Said b. Esed b. Musa'yı İbn Hibban es-Sikâit'ta zikretmiştir. Kalan ravileri ise Sahih'in ravileridirler

Basra halkından Sa'lebe b. Abbad el-Abdi anlatmaktadır:

#12,918
Bir gün Semure b. Cundeb'un bir hutbesini dinledim. Hutbesinde Allah Resulü' nün (sallallahualeyhivesellem) bir hadisini zikrederek şöyle anlatb: Ben ve Ensarlı bir delikanlı, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)zamanında kendimize ait iki hedefe atış yapıyorduk. Sonra Güneş, çıplak gözle bakan bir kimsenin bakışıyla iki üç mızrak boyu yükselmişken birden karardı, adeta mum ışığı gibi ışık vermeğe başladı. Bunun üzerine: "Haydin Mescid' e gidelim. Vallahi bu Güneş tutulması, Allah Resulü' ne (sallallahu aleyhi veıelleın) ümmeti hakkında önemli bir olayı haber vermektedir!!" dedik. Mescide gittiğimizde Allah Resulü'nün de (sallaDahu aleyhi veselJem) oraya Çıkmış olduğunu gördük. Meğer biz geldiğimizde Allah ResUlü de (sallallahu aleyhi vesellem) insanların yanına çıkmıştı. öne geçti. O zamana kadar bir namazda durduğu en uzun kıyam kadar bize kıyam yaptırdı. Fakat kıyam süresince kendisinden hiç ses duymadık. Sonra secdeye giderek o zamana kadar bir namazda yaptığı en uzun secde kadar secde yaptı. Secdede de kendisinden hiçbir ses duymadık. Sonra ikinci rekatta da aynısını yaptı. Tam ikinci rekatı kılıp oturduğunda Güneş açıldı. Zübeyr der ki: Sanırım şunu da söyledi: "Sonra selam verip -aziz ve celil olan- Allah' a hamd edip senada bulundu. Kendisinin Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şahadet getirdi. Ardından şöyle buyurdu: "Ey cemaat! Allah aşkına söyleyin. Benim -aziz ve celil olan- Rabbimin mesajlanndan herhangi birini tebliğde kusur ettiğimi bilip de bana haber vermediğiniz oldu mu? Zira ben Rabbimin mesajlannı, nasıl tebliğ edilmesi gerekiyorsa, öyle tebliğ ettim. Eğer benim Rabbimin mesajlannı ·tebliğ ettiğimi düşünüyorsanız, bunu bana söyleyin" Bunun üzerine bazı kimseler ayağa kalkarak: "Biz şahadet ederiz ki sen, Rabbinin mesajlarını tebliğ ettin, ümmetine nasihat görevini yerine getirdin ve üzeririe düşeni yaptın" dediler. Sonra sustular. Sonra Allah Resulü (sallaDahualeyhivesellem) sözlerine şöyle devam etti: "İmdi, bazı kişiler bu Güneş ve Ay tutulmasının, yıldızlann doğduklan yerlerden batmasının yeryüzü halklanndan bazı ulu kişilerin ölümü sebebiyle meydana geldiğini sanmaktadırlar. (Bilmiş olun ki) Onlar yalan söylemektedirler. Fakat bu olaylar, -aziz ve celil olan- Allah'ın ayetlerinden (kudret delillerinden) birer ayettirler. Bunlarla O, kullannı sınamakta ve onlardan kimlerin tövbe ettiğine bakmaktadır. Ben vallahi, kalkıp namaza durduğumdan bu yana sizin dünya ve fihirette karşılaşacaklannızı gördüm. Vallahi- sonuncusu bir gözü kör, Ebu Yahya'nın gözü gibi -o gün Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile Aişe' nin odası arasında bulunan Ensarlı yaşlı bir zatı kastetmektedir- sol gözü kör Deccal olmak üzere, otuz yalancı(peygamber) zuhur etmeden kıyamet kopmayacaktır. Deccal çıktığında kendisinin Allah olduğunu iddia edecektir. Bu durumda kim kendisine inanır, tasdik eder, ona uyarsa, daha evvel işlemiş olduğu hiçbir iyi ameli kendisine yarar sağlamaz. Kim de onu inkar edip, yalanlarsa, o da yaptığı hiçbir amel sebebiyle cezalandınlmaz -Hasan: "Geçmişte işlemiş olduğu hiçbir kötü ameli sebebiyle" demiştir-. Deccal, Harem bölgesi pe Beytü'l-Makdis hariç yeryüzünün her yerinde zuhur eder. O vakit inananlar, Beytü'l-Makdis'te · sıkıştınlarak şiddetli bir sarsıntıyla sarsılırlar. Sonra -yüce ve ulu- Allah onu ve askerlerini helak eder. Hatta duvar dipleri -veya Hasan el-Eşyeb'in ifadesine göre- ağaç kökleri: «Ey Mümin veya ey Müslüman! İşte Yahudi, işte kafir, gel onu öldür!» diye seslenir. Ama bütün bunlar sizler, gözünüzde büyük gozüken bir ·takım olaylar görmeden gerçekleşmeyecektir. O zaman birbirinize «Acaba Peygamber' iniz (sallııllahualeyhisellem) size bundan hiç bahsetmiş miydi?» diye soracaksınız. Ya da dağlar yerlerinden oynayacaklar ve peşinden kabz/ölüm gerçekleşecektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3273 *Ravi der ki: Sonra Semure'nin bir hutbesine daha tanık oldum ... Yine aynı hadisi zikretti. Ne bir kelime öne aldı, ne de geri bıraktı. Ben derim ki Sünen'de hadisin bir kısmı Güneş Tutulması bahsinde geçmiştir. Hadisi bu şekliyle Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiştir. Ancak Taberani "ve Deccal Harem bölgesi ve Beytü'l-Makdis dışmda yeryüzünün her tarafmda zuhur edecektir" ilavesini zikretmiştir. Ayrıca orada şöyle geçer: Esved b. Kays dedi ki: Sanırım Allah Resulü (sav) şunu da dedi: "O zaman Müslümanlar arasmda İsa b. Meryem de )bulunacak ve Allah, Decca/'i ve ordusunu hezimete uğratacaktır. "Hadisin geri kalanı ise aşağı yukarı benzerdir. Tirmizi ise bu rivayet hakkında "Hasen sahih bir hadistir" demiştir. ¹ ¹ Hadisin senedini Hafız İbn Hacer sahih olarak değerlendirmiştir. Bkz. el-İsabe, iV, 26. İbn Hacer hadisi aynca Ebu Ya'la, İbn Huzeyme ve başka kaynakların da rivayet ettiğini belirbniştir. Fakat ben rivayeti Ebu Ya'la' da bulamadım.

Semure b. Cundeb'in bildirdiğine göre Resftlullah (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyururdu:

#12,917
"Kuşkusuz Güneş ve Ay bir kimsenin ölümü ya da sizin bahsettiğiniz bir şey sebebiyle tutulmazlar. Fakat bunlar -aziz ve celil olan- Allah'ın nişanelerindendir. Kullan bunlar üzerinde tefekkür ederler; Allah'tan korkanlar ve O'nu ananlar şükrederler. Dolayısıyla -aziz ve celil olan- Allah'ın bazı nişanelerini görürseniz, hemen Allah'ı zikre koşun, O'nu zikredip karşısında ürperti hissedin." (Semure demiştir. ki): Nitekim Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Güneş tutulması olduğu gün bize namaz kıldırıp vazü nasihatte bulundu. Ardından şöyle buyurdu: "Size bu namazı kıldırdığımdan beri dünyada size rengi bulunan her ne gösterilmişse, cennet ve cehennemle ilgili size her ne bildirilmişse, o şu duvann önünde kesin olarak bana gösterildi ve ben onun mescidin duvanna yansımış halini seyrettim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3272 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde zaaf vardır. ¹ ¹ Taberam, el-Mu'cemu'l-kebir (7063).

İbn Abbas anlatıyor:

#12,916
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) zamanında Güneş tutuldu. İnsanlar: "Bu, güneşin büyüsüdür" dediler. Allah Resulü(sallallaluı aleyhi vesellem) ise "Kıyamet yaklaştı ve Ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve «Bu, süregelen bir sihirdir derler'' ¹ ayetini okudu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3271 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş oı'up Taberani'nin hocası Musa b. Zekeriya'dan maksat eğer et-Tüsteri ise Darekutni onu tenkit etmiştir. Başkası ise, onu tanımıyorum. Kalan ravileri ise Sahih'in ravileridirler. ² ¹ Kamer Sur. 54/1-2. ² Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat, (88 Mecmau'l-Bayreyn); el-Mu'cemu'l-keblr (11642).

Semure'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle derdi

#12,915
"Kuşkusuz Güneş ve Ay sizden herhangi birinizin ölümü sebebiyle tutulmazlar. Fakat bunlar, Allah'ın nişanelerinden birer nişanedirler. Bunlar sayesinde Allah, kendisinden kimin korktuğuna ve kendisini kimin zikrettiğine bakmak için kullannı imtihan eder. Dolay'ısıyla bunlann tutulduklannı gördüğünüzde, hemen Allah'ı zikre koşarak onu zikredin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3270 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Yusuf b. Halid es-Semti zayıftır.

Huzeyfe'nin naklettiğine göre

#12,914
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Güneş tutulması sırasında namaz kıldı. Namaz için ayağa kalkıp tekbir getirdi. Sonra Kur'an okudu. Sonra rükuya gitti ve rükuda kıraat süresi kadar bekledi. Sonra başını kaldırdı ve rükuda kaldığı süre kadar kıyamda durdu. Sonra tekrar rükuya gitti ve kıraat süresi kadar bekledi. Aynı şeyi dört kez yapb ve sonra secdeye giderek iki kere secde etti.Sonra ikinci rekata kalkarak (birincisinde yaptıklarının) aynısını yaptı Ancak rúkülar arasında Kur'an okumadı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3269 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. Ebi Leyla hakkında tenkit vardır.

Bilal bildiriyor:

#12,913
Resulullah (slllallahu aleyhi vessellem) zamanında Güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah (sallallahualeyhi vesellem): "Kuşkusuz Güneş ve Ay hiç kimsenin ölümü ya da yaşamı sebebiyle tutulmazlar. Fakat bunlar, Allah'ın nişanelerinden birer nişanedirler. Bunlann tutulduklannı gördüğünüzde, en son kıldığınız namaz gibi namaz kılın" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3267 ¹ el-Mu'cemu'l-kebir, no. 1094

Abdullah b. Mes'ud bildiriyor:

#12,912
İbrahlm'in vefat ettiği günde Güneş tutulmuştu. Peygamber (sailallaluı aleyhi vesellem): "Kuşkusuz Güneş ve Ay iki nişanedirler .... " buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3266 Devamında bölüm başındaki hadisin benzeri bir hadis nakledilmiştir .¹ ¹ Bezzar, no. 671. (onun rivayetinde Habib yer almamışbr); fakat diğer (672, 673) versiyonlarında ise Habib'in adı geçmiştir.

Rivayet edildiğine göre

#12,911
(bir gün) Güneş tutuldu. Bunun üzerine Hz. Ali hemen kalkıp beş kere rüku ve iki kere secde etti. Sonra ikinci rekata kalkarak (birincisinde yaphklarının) aynısını yaph. Sonra: "Bunu Resulullah'tan (sallallahu aleyhi vesellem) sonra benden başka kimse kılmaınışbr" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3265 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler. Nitekim Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde yer alan Ali hadisi daha önce zikredilmişti.

İbn Abbas bildiriyor:

#12,910
Ben, Hz.Peygamber'in(sallallahualeyhi vesellem) arkasında Ay tutulması (husuf) namazı kıldım. Ama kendisinden bir harf bile kıraat duymadım.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3264 *Ben derim ki: Konuyla ilgili İbn Abbas' dan ''Ama kendisinden bir harf bile kıraat duymadım" cümlesi hariç, aynı ifadelerle Sahrh'de de onun bir hadisi geçmiştir. Hadisi bu şekliyle ise Ahmed b. Hanbel, Ebu Ya'la ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır. ³ ³ Ahmed b. Hanbel, no. 2673, 2674, 3278; Ebu Ya'la, no. 2745; Taberaru, el-Mu'cemu'l- keblr, no. 11612; el-Mu'cemu'l-evsat (no. 88 Mecmau'l-Bahreyn). el-Mu'cemu'l-kebfr ve el-Mu'cemu'l-evsat'm senetlerinde İbn Leru'a yer almamış, onun yerine Musa b. Abdilaziz el-Adeni'nin adı geçmiştir ki, bu kişi dürüst olmakla beraber hafızası zayıf biridir. el-Mu'cemu'l-evsat'ta aynca değersiz/çürük biri olan Hafs b. Ömer el-Adeni'nin de adı geçmiştir.

Mahmûd b. Lebid anlahyor:

#12,909
Allah Resulü'nün (sallallaluı aleyhi vesellem.) oğlu İbrahim vefat ettiği gün Güneş tutuldu. Bunu gören insanlar: "Güneş Allah Resfilü'nün (sallallahu aleyhi vesellem) oğlu İbrahim' in ölümü nedeniyle tutuldu" dediler. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):"Kuşkusuz Güneş ve Ay -aziz ve celil olan- Allah'ın nişanelerinden birer nişanedirler. Dikkatinizi çekerim. Bunlar hiç kimsenin ölümü ya da yaşamı sebebiyle tutulmazlar. Bunlann tutulduklannı gördüğünüzde mescitlere koşun (dua edin)" buyurdu. Sonra ayağa kalkıp Elif-lfun-ra ¹ suresinden bazı ayetler okuyup rükfta gitti. Sonra doğruldu. Sonra iki kere secde edip ikinci rekata kalktı ve birinci rekatta yaptıklarının aynısını yaptı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3263 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler. ² ¹ Müsned'de bu şekildedir. Elimizdeki Mecmau'z-zevaid'in aslında ise "zariyat suresinden bazı yerler okudu" ifadesiyle yer almışhr. ² Müsned, V, 428.

Haneş' in bildirdiğine göre

#12,908
(bir gün) Güneş tutulur ve Hz. Ali halka namaz kıldırır. Namazda Yasin ve benzeri bir sftre okuyup rükfta gider ve rükftda bir sil.re okuyacak kadar bekler. Sonra rükftdan başını kaldırarak "Semiallahu limen hamideh" der. Sonra bir sftre okuyacak kadar kıyamda durup dua edip tekbir getirir. Sonra yine kıraatı miktarınca rükft yapar. Sonra "Semiallahu limen hamideh" diyerek doğrulur. Yine blı sil.re okuyacak kadar kıyamda bekler. Sonra aynı sürede rükft yapar. Bu şekilde dört rekat namaz kılar. Sonra "Semiallahu limen hamideh" der ve ardından secdeye gider. Sonra ikinci rekata kalkarak birinci rekatta yaptıklarının aynısını yapar. Sonra oturup Güneş açılıncaya kadar dua edip dilek diler. Sonra halka Resulullah'ın da (sallallaluıaleyhi vesellem) bu şekilde yaptığını bildirir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3262 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etti ve ravileri güvenilir kimselerdir.

Ebu Şureyh el-Huzai anlahyor:

#12,907
Osman (b. Affan) zamanında Güneş tutuldu. Medine'de Abdullah b. Mes'ftd da vardı. Hz. Osman sahaya çıkarak küsftf namazını halka iki rekat olarak kıldırdı ve her rekahnda iki secde yaph. Sonra Osman ayrılıp evine gitti. Abdullah b. Mes'ftd ise Aişe'nin odasının yanına oturdu. Biz de onun yanına oturduk. Dedi ki: "Resftlullah (sallallaluı aleyhi vesellem) Güneş ve Ay tutulması sırasında namaz kılınmasını emrederdi. Dolayısıyla Güneş ya da Ay tutulması gördüğünüz vakit hemen namaza durun. Zira eğer olay, sizin korktuğunuz olaysa (kıyamet ise) ona gaflet içerisinde yakalanmamış olursunuz. Değilse, sevap kazanmış ve mükafat elde etmiş olursunuz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3261 *Hadisi Ahmed b. Hanbel, Ebu Ya'la, el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani ve Bezzar rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. ¹ ¹ Ahmed b. Hanbel, no. 4387 (1, 459); Bezzar, no. 674; Ebu Ya'la, 5394; el-Mu'cemu'l- kebir, no. 9780. Senedinde ismi geçen Süfyan b. Ebi'l-Arca es-Sülemi'yi İbn Hibbart güvenilir kabul etmiştir.