Toplam 18,888 Hadis
Konular

Namazı Cem Etme Kategorisi

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#12,631
Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) Medine' de hiçbir korku yokken iki namazı cem etmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2978 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Osman b. Halid el-Umevi zayıftır.² 2 Bezzar, (no. 689) demiştir ki: Hadisin rivayetinde, kendisine mütabaat yapılmayan Osman b. Halid teferrüd etmiştir. Buhari, Ebu Ahmed el-Hakim ve Ebu Hatim onun "hadisi münker" biri olduğunu belirtmişlerdir. İbn Adi de "Hadisleri mahfilz değildir" demiştir.

Abdullah b. Mesud (r.a.)'ın bildirdiğine göre

#12,630
Resulullah (sallallahualeyhivesellem) öğle ile ikindi arasını ve akşam ile yatsı arasını cem etmiş,
kendisine bunu nedeni sorulunca da: "Bunu yaphm ki, ümmetim sıkıntı yaşamasın" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2977 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdullah b. AbdilkuddCıs'ü İbn Main ve Nesai zayıf görürlerken, İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir. Buhari ise "Kendisi dürüsttü; ama zayıf ravilerden rivayette bulunurdu" demiştir. Ben derim ki: Bu hadisi güvenilir biri olan A'meş'ten rivayet etmiştir.ı ı Abdullah b. Abdilkuddüs, A'meş'ten rivayetinde teferrüd etmiş ve hadisi İbn Mesud'un müsnedi yaparak yarulmışhr. Halbuki hadis, Müslim'in Sahih'i ve başka kaynaklarda İbn Abbas'dan nakledilmiştir. Yine hadis mevkuf (sahabiye ait) olduğu halde burada ravi "sıkıntının kaldırılması" gerekçesini Peygamber'e (sallaDalııı aleyhi~ dayandırmışhr. Bkz. es-Silsiletü'z-zaife, no. 1212; el-Mu'cemu'l-keblr, no. 10525.

İbn Abbas (r.a.)'ın naklettiğine göre:

#12,629
Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın) Hayber' de altı ay kaldı. Bu süre içinde öğle ile ikindi namazlarını cem ederek kılardı. Aynı şekilde akşam ile yatsı namazlarını da cem ederek kılardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2976 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Hafs b. Ömer el-Cüddi hakkında Zehebi hadisi münkerdir demiştir.

Muaz b. Cebel anlatmaktadır:

#12,628
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile birlikte Tebuk gazvesine çıktık.Öğle ile ikindi namazlarını cem etmeye
başladı; öğle namazını vaktinin sonunda, ikindiyi ise vaktinin başında kılardı. Sonra yola devam edip akşam namazını, şafak kaybolmayacak şekilde vaktinin sonunda, yatsıyı ise şafak kaybolduğu anda, vaktinin
başında kılardı. Tebuk'e yaklaştığında: "Yarın inşallah Tebuk'te konaklayacağız. Bizden önce subaşını kimse kapmasın" buyurdu. Muaz demiştir ki: Suyun yanına ilk varan bendim. Bakhm ki iki adam bizden önce suya varmış. Onlarla birlikte iki kırba doldurduk, su bulandı. Sonra Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) gelince: "Ben sizi, bizden önce suya kimse gitmesin diye bundan menetmedim mi?" buyurdu. Sonra o iki kırbayı istedi ve onları suya/ göle geri boşalttı. Sonra Allah' a dua etti ve su taşh. Sonra da: "Muaz! Eğer ömrün uzun olursa, bütün bu yerlerin bahçelerle dolduğunu görebilirsin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2975 *Ben derim ki: Hadis farklı ifadelerle Sahih ve başka kaynaklarda da geçmiştir. Bu şekliyle ise Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş ve:

Abdullah b. Yezid el-Ensari, Huzeyme b. Sabit'ten şöyle nakletmiştir:

#12,623
Peygamber (sallallahualeyhivesellem) ile beraber tek kametle (iki namaz) cem edilerek namaz kıldım.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2970 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'del rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Kays b. er-Rabi'yi Şu'be ve Sevri güvenilir kabul ederken bazı kimseler zayıf görmüşlerdir. ¹ el-Mu'cemu'l-kebir, no. 3714.

Hz. Aişe' den nakledildiğine göre

#12,618
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) yolculuk sırasında öğle namazını geciktirip ikindi namazını ileri
alırdı (yani, vaktin başında kılardı). Yine, akşam namazını geciktirip yatsıyı ileri alırdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2965 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde yer alan Muğire b. Ziyad'ı İbn Main, İbn Adi ve Ebu Zür'a güvenilir kabul ederlerken Buhari ve başkaları zayıf görmüşlerdir.