Toplam 16,407 Hadis
Konular

Teyemmüm Kategorisi

Hakim b. Muaviye, amcasından şu sözünü nakletmiştir:

#11,309
Dedim ki: "Ya Resülallah! Ben bir ay sudan uzak oluyorum. Bu süre içinde ailem de yanımda bulunuyor. Onunla cinsel ilişkiye girebilir miyim?" "Evet" buyurdu. Ben: "Ya Resülallah! Bazen aylarca su bulamadığım oluyor?" deyince, "İstersen üç yıl su bulama" karşılığını verdi.
AÇIKLAMA: Bu durumlarda buluncaya kadara teyemmüm edilir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1421 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedi hasendir.

Ebu Hureyre bildiriyor:

#11,294
Bir bedevi Hz. Peygamber'e (sallallahualeyhi vesellem) gelerek "Ya Resulallah, ben dört veya beş ay boyunca çölde oluyorum. Aramızda loğusa ve hayızlı kadınlar, cünüp erkekler bulunuyor. Ne buyurursunuz?" diye sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Topraktan yararlanın" buyurdu.1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1407 *Hadisi Ahmed b. Hanbel, Ebu Ya'la ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup çoğunluk, senedinde ismi geçen Müsenna b. es-Sabbah'ın zayıf olduğu görüşündedir. Fakat Abbas, İbn Main'den onu güvenilir kabul eden bir görüş nakletmiştir. Muaviye b. Salih ise İbn Main'in onun hakkında:

İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, kendisine teyemmüm hakkında soruldu da cevaben dedi ki:

#3,700 إِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ حِينَ ذَكَرَ الْوُضُوءَ:ف فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِق، وَقَالَ فِي التَّيَمُّمِ:ف فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْق، وَقَالَ:ف وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاق، فَكَانَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَطْعِ الْكَفَّيْنِ، إِنَّمَا هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ " يَعْنِي التَّيَمُّمَ
Allah kitabında abdestten bahsederken, “Yüzlerinizi, dirseklerinize kadar kollarınızı yıkayın” buyurdu. Teyemmüm konusunda da: “Yüz ve ellerinizi meshedin” buyurdu. Hırsızlık eden konusunda da: “Hırsızlık eden erkek ve kadının ellerini kesin” buyurmaktadır. Peygamber (s.a.v.)’in el kesmedeki sünneti “ellerin bilekten kesilmesi” şeklindedir. Teyemmümde ise “iki el ve yüz” meshedilir.

Tirmizi, Tahara: 110 Hn: 145; Tirmîzî rivâyet etmiştir.  Tirmîzî: Bu hadis hasen garip sahihtir.

Ammâr b. Yâsir (r.a.)’den rivâyete göre:

#3,698 أَنّ النَّبِيَّ " أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
“Rasulullah (s.a.v.) kendisine teyemmüm etmesi için emretmiş ve teyemmüm yüz ve iki ele toprakla meshetmekten ibarettir” demiştir.

Tirmizi, Tahara: 110 Hn: 144; Buhârî, Teyemmüm: 1; Nesâî, Teyemmüm: 26  Bu konuda Âişe ve İbn Abbâs’tan da rivâyet vardır. Tirmîzî: Ammâr hadisi hasen sahihtir. Ammâr’dan başka yollarla da bu hadis rivâyet edilmiştir. Peygamber (s.a.v.)’in ashabından pek çok kimsenin görüşü budur. Ali, Ammâr, İbn Abbâs gibi yine tabiinden de pek çok kişi de Şa’bi, Atâ, Mekhul de aynı görüşte olup “Teyemmüm eller ve yüz için toprağa vurmaktan ibarettir” demektedirler. Ahmed ve İshâk bunlardandır. İbn Ömer, Câbir, İbrahim ve Hasan ve bazı ilim adamları “Teyemmüm yüz ve elleri meshetmek için birer vuruştan ibarettir.” Sûfyân es Sevrî, Mâlik, İbn’ül Mübarek ve Şâfii de aynı görüştedir. Ammâr’ın yüz ve eller için teyemmüm hadisi birkaç yönden daha rivâyet edilmiştir. Ammâr’dan şöyle dediği de rivâyet edilmektedir, “Rasûlullah (s.a.v.) ile birlikte iken omuzlara ve koltuklara kadar meshetmeyi ulaştırırdık.” Bazı hadisçiler Ammâr’dan; “Koltuklar ve omuzlar” hadisi rivâyet edilince: “Yüz ve eller” hadisinin zayıf olduğu kaydedilmiştir. İshâk b. İbrahim b. Mahled el Haznelî diyor ki: Teyemmüm “yüz ve ellerin meshedilmesinden ibarettir” şeklindeki Ammâr’ın hadisi hasen sahihtir. “Omuzlar ve koltuk altlarına kadar” hadisi bir önceki hadise ters değildir. Çünkü Ammâr teyemmüm hadisinde omuzlara ve koltuklara kadar Rasûlullah (s.a.v.) emretti demiyor. Biz öylece yaptık diyor. Sonunda Rasûlullah (s.a.v.)’e sorunca O da yüz ve elleri meshetmeyi emretmiş O da sonunda bu şekilde karar kılmıştır. Tirmîzî: Ebû Zur’a Ubeydullah b. Abdilkerim’in şöyle dediğini işittim diyor: Basra’da hafızası kuvvetli olan şu üç kişiden başkasını görmedim. Ali b. el Medinî, İbnüş Şazekûnî ve Amr b. Ali El Fellas. Ebû Zur’a diyor ki: Affân b. Müslim Amr b. Ali El Fellas’tan hadis rivâyet etmiştir.