Toplam 23,164 Hadis
Konular

Hasta Namazı Nasıl Kılar Kategorisi

Muhtar b. Fulful dedi ki:

#12,553
Enes (b. Malik r.a.)'e hasta namazını sordum. "Hasta, farz namazlarda oturduğu yerde rüku ve secde eder" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2901 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

İbrahim (en-Nehai) anlatmaktadır:

#12,552
Alkame ve Esved, Abdullah'ın (İbn Mesud'un) yanına girerek "Ümmü'l-Esved yatalak hasta oldu. Secde etmesi için bir yel(paze) sopa dikilse ne dersin?" diye sordular. Abdullah ise: "Ben şeytanın bu çubuğu teklif ettiğini sanıyorum. O, yapabilirse yere secde etsin. Yoksa ima ile kılsın" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2900 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ancak İbrahim en-Neha'i İbn Mes'ud'a yetişmemiştir. Kalan ravileri ise güvenilir ravilerdir.

İbn Mesud (r.a.)'dan:

#12,551
O, kardeşi Utbe'nin yanına girdiğinde onu, yüzüne kadar kaldırdığı bir misvak üzerine (secde ederek) namaz kılarken gördü. Hemen misvakı elinden alıp fırlatarak "(Namazını) İma ile kıl. Rükuda (başın) secdedekine göre biraz daha yüksekte olsun" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2899 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

Enes b. Malik' in bildirdiğine göre:

#12,550
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yer üzerinde farz namazını oturarak kılmıştır. Nafile namazı ise yerde
oturarak ima ile kılmıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2898 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Haleb kadısı Hafs b. Ömer zayıftır. ² ² Hafs b. Ömer hakkında Heysem! (V, 35)

İbn Abbas (r.a.)'ın naklettiğine göre:

#12,549
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Hasta namazını ayakta kılar. Eğer bu kendisine meşakkat veriyorsa, oturarak kılar. Bu da kendisine meşakkat veriyorsa, yattığı yerde başıyla ima ederek kılar. Eğer bu da kendisine meşakkat veriyorsa, yalnız tespih eder" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2897 *Hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet eden Taberani: "Bunu İbn Cüreyc'den, Halbes b. Muhammed ed-Dab'i'den başkası rivayet etmemiştir" demiştir.1 1 Halbes b. Muhammed'den maksat, es-Sevrl'den rivayette bulunan el-Kelbi olabilir. Eğer onunla bu kişi kastedilmişse, hadisi metıiıktur. Bkz. Mlzanü'l-itidiil, 1, 587. 2 Hafs b. Ömer hakkında Heysem! (V, 35) "Son derece zayıftır" demiştir.

İbn Ömer (r.a.) dedi ki: Resulullah (sallallahu aleyhivesellem):

#12,548
"Kimin secde etmeye gücü yeterse, secde etsin. Kim de buna güç yetiremezse, secde etmek için alnına bir şey kaldırmasın. Fakat rüku ve secdesi ima ile kılsın" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2896 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir olarak değerlendirilmiş olup haklarında değerini düşürücü bir tenkit yoktur. Doğrusunu Allah bilir.

İbn Ömer (r.a.) anlatmaktadır:

#12,547
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ashabından hasta bir adamı ziyarete gitti. Yanında ben de vardım. Yanına girdiğinde adamın alnını bir dal üzerine koyarak namaz kıldığını gördü. Kendisine işaret etti, o da dalı ath. Sonra eline yashk aldı. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Onu da bırak. Eğer yapabiliyorsan, yere secde et. Değilse (namazını) ima ile kıl ve secdede başını rükua göre biraz daha fazla eğ" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2895 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Hafs b. Süleyman el-Minkari metruktur. Bununla beraber Ahmed b. Hanbel'in onun hakkındaki değerlendirmesiyle ilgili farklı rivayetler nakledilmiştir. Doğru olanı, onu zayıf saydığıdır. Doğrusunu Allah bilir. Ayrıca İbn Hibban da bu zatı güvenilir ravilere dair kitabında zikretmiştir.

Cabir b. Abdullah (r.a.) dedi ki:

#12,546
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir hastayı ziyarete gitti. Ben de onunla beraberdim. Hastanın namaz
kılarken yastık üzerine secde ettiğini gördüm ve Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) onu bundan menederek: "Eğer yere secde edebiliyorsan, yere secde et. Değilse ima ile kıl ve secdede başını rükua göre biraz daha fazla eğ" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2894 *Hadisi Ebu Ya'la ve benzerini Bezzar rivayet etmiştir. Ancak Bezzar'ın ifadesi şöyledir: Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir hastayı ziyarete gitti. Hasta kişinin namaz kılarken yastık üzerine secde ettiğini gördüm. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) yastığı alıp attı. Sonra adam eline bir dal alarak onun üzerinde namaz kılmağa başladı. Resülullah (sallallahualeyhi vesellem) onu da alıp attı. Bezzar'ın ravileri Sahih'in ravileridirler