Toplam 22,984 Hadis
Konular

Rüku ve Secdeyle İlgili Rivayetler Kategorisi

Hazreti Aişe radıyallahu anhe'dan:

#12,906 أَنّ رَسُولَ اللَّهِ " كَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَكَلَ
Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem cünüb olunca uyumak istediğinde namaz abdesti gibi abdest alırdı, eğer yemek, yemek istediğinde ise ellerini dirseklere kadar yıkardı.

Darekutni, Sünen Hn: 447. Hadis sahihtir.

Ümmü Seleme anlatmaktadır:

#12,905
Hassan b. Sabit'in bir cariyesi bir Ramazan bayramı günü saçlarını salmış, elinde defle şarkı söyleyerek
yanımıza girdi. (Ravi der ki) Ümmü Seleme kendisini azarladı. Bunun üzerine Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Onu rahat bırak Ümmü Seleme. Her milletin bir bayramı vardır. Bu da bizim bayramımız" buyurdu.
Diğer benzer rivayet:
Zeyneb binti Ümmi Seleme' den nakledildiğine göre Oyuncular Mescid' de oyunlarını sergilerken Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) de oradaymış ... (Yukarıdaki hadisi zikretti). Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3260 *Ben derim ki: Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de Amr b. Atıyye kanalıyla babasından bu şekilde nakletmiştir. Fakat ne Amr, ne de babası tanınmaktadır.¹ ¹ el-Mu'cemu'l-kebir, XXIV, 282.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3259 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Vazi' b. Nafi' metruktur.

Abdurrahman b. Osman et-Teymi anlatmaktadır:

#12,904
Bayram günü Resulullah'ı (sallallahu aleyhi vesellem) çarşıda ayakta durarak gelip geçenleri izlerken gördüm.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3258 *Hadisi Ahmed b. Hanbel, Ebu Ya'la ve el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. Ancak Taberani'nin her iki eserinde naklettiği rivayeti şöyledir: Resülullah'ı (sallallahu aleyhi veıelleın) gördüm; iki bayramda da namazdan çıktıktan sonra namazgahın ortasına gelerek insanların (bayram namazından) nasıl ayrıldıklarına ve davranış tarzlarına baktı. Sonra bir müddet (namazgahta) bekledi, daha sonra o da ayrıldı. Taberani'nin ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. Ravileri arasında bulunan Münkedir b. Muhammed b. el-Münkedir'i Ahmed b. Hanbel, Ebu Davud ve bir rivayete göre İbn Main güvenilir olarak değerlendirirken başkaları zayıf görmüşlerdir.

Taberarunin yine Hz. Ali' den naklettiği bir başka rivayet ise

#12,903
"Açık alanda (bayram) namaz(ı) kılmak sünnettendir" şeklindedir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3257

Hz. Ali demiştir ki:

#12,902
"İki bayramda da (namaz için) açık alana çıkmak sünnettendir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3256 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Haris zayıftır.

Habib b. ômer el-Ensan demiştir ki:

#12,901
Bana babam şöyle anlattı: Bir bayram günü Vasile ile karşılaşhm ve: "Allah bizim de senin de (bayram namazını) kabul etsin" dedim. "Doğru; Allah bizim de senin de (bayram namazını) kabul etsin" diye mukabelede bulundu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3255 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de ¹ rivayet etmiş olup ravilerinden Habib hakkında Zehebi ² "Meçhuldür" derken, İbn Hibban onu güvenilir raviler hakkındaki kitabında zikretmiştir. Fakat babasını tanımıyorum. ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebfr, XXII, 53; Beyhaki, es-Sünenü'l-kübra, III, 319. ² Bu değerlendirmeyi Zehebi, Darekutni' den nakletmiştir. Bkz. Mizan.

Ebu Said el-Hudri'nin naklettiğine göre

#12,900
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bayram günü deve üzerinde hutbe irat etmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3254 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler. ² ² İbn Huzeyme, Sahih, no. 1445.

Şa'bi'nin bildirdiğine göre

#12,899
Abdullah b. Mes'ud: "Kim bayram namazını kaçırırsa, dört rekat kılsın" demiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3253 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 9533. Şa'bi, İbn Mes'ud'dan hadis içitmemiştir.

Ebu Tarafe Abbad b. Reyyan el-Lahmi el-Himsi anlatmaktadır:

#12,898
Bir bayram günü Hıms (Humus)'dan birkaç mil uzaklıktaki bir köyde bulunan Mikdad b. Ma'dikerib'in yanına gittim. Ona: "Çık bize bayram namazım kıldır" dedik. "Olmaz. Tek başınıza kılın" deyip reddetti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3252 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Ebu Tarfe'yi tanımıyorum

Abdullah (b. Mes'ud) demiştir ki:

#12,897
"Her iki bayram namazında da tekbir sayısı, cenaze namazında olduğu gibi dörttür."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3251 *Hadisi. Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 9522. Ravilerinden Ebfı Nuaym Dırar b. Sured zayıftır.

İbn Mes'ud demiştir ki:

#12,896
"Her iki tekbir arasında bir kelimelik ara verilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3250 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Abdülkerim zayıftır.

Kurdus bildiriyor:

#12,895
Abdullah b. Mes'ud, Kurban ve Ramazan bayram namazlarında dokuzar tekbir alırdı. Önce dört kere tekbir alır ve kıraatte bulunur. Sonra bir tekbir daha alarak rükıla varır. Sonra ikinci rekata kalkar ve kıraatle başlar. Sonra dört kere tekbir alır ve dördüncüsüyle beraber rükua gider.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3249 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir .

İbrahim (en-Nehai) anlatmaktadır.

#12,894
Velid b. Ukbe Mescid'e girdi. İbn Mes'ud, Huzeyfe ve Ebu Musa Mescid'in avlusunda idiler. Velid: "Bayram geldi. Bu günde ne yapacağım?" diye sordu. İbn Mes'ud şöyle anlattı: "Allahü ekber der, Allah'a hamdü sena eder, Peygamber'e (sallallahualleyhi veselleın) salavat okursun ve Allah' a dua edersin. Sonra yine tekbir alarak Allah' a hamdü sena eder, Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) salavat okur ve dua edersin. Sonra yine tekbir alıp Allah' a hamdü sena eder, Peygamber'e (sallallahualeyhi vesellem) salavat okur ve sonra dua edersin. Sonra yine tekbir al ve Fatihatü'l-Kitab'ı, onunla beraber bir de sure oku. Sonra tekbir alarak rüku ve secde et. Sonra kıyama kalk. Fatihatü'l-Kitab ve onunla beraber bir sure oku. Sonra tekbir alarak Allah' a hamdü sena oku. Peygamber' e (sa1lallahu aleyhi vesellem) salavat getir. Dua et. Sonra tekbir alarak Allah' a hamdü sena et. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) salavat oku, sonra rüku ve secdeye git." Bunun üzerine Huzeyfe ve Ebu Musa da: "İsabet etti" dediler.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3248 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-keblr'de ¹ rivayet etmiş olup ravilerinden İbrahim, adı geçen sahabilerden hiçbirine yetişmemiştir. Dolayısıyla hadis mürseldir. Fakat ravileri güvenilir ravilerdir. ¹ el-Mu'cemu'l-keblr, no. 9515.

Kurdus bildiriyor:

#12,893
Velid yatsı namazından sonra Abdullah b. Mes'ud, Huzeyfe, Ebu Musa el-Eş'ari ve Ebu Mes'ud'a birini göndererek "Bugün Müslümanların bayramıdır. Bu günde namaz nasıl kılınacakhr?" diye sordurdu. Hepsi de: "Ebu Abdirrahman'a sor!" dediler. Bunun üzerine elçi Ebu Abdirrahman'a sordu. Ebu Abdirrahman (İbn Mes'ud) ise şöyle anlattı: "Ayağa kalkarak dört kez tekbir alır, sonra Fatiha suresini ve onunla beraber Mufassal surelerden ¹ bir süre okur. Sonra dört kere tekbir alır, dördüncü tekbirle beraber rükua gider. Her iki bayramda da alacağı tekbir sayısı dokuzdur." İçlerinden hiçbiri Ebu Abdurrahman' ın bu anlabmına itiraz etmedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3247 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir . ¹ Mufassal sıûreler, Hucurat'la başlayıp Nas suresine kadar devam eden ve aralan besmele ile sık aralıklarla ayrılan sfırelerdir. (Mütercim)

Ebu Vakıd el-Leysi ve Aişe' den nakledildiğine göre

#12,892
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Ramazan ve Kurban bayramlarında cemaate namaz kıldırarak ilk rekatta yedi kere tekbir getirip "Kaf. Ve'l-Kur'aru'l-mecid" suresini, ikinci rekatta ise beş kere tekbir getirip "İkterabeti' s-sa' a ve'nşakka'l-kamer" suresini okumuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3246 *Ben derim ki: Ebü Vakıd hadisi, tekbirle ilgili kısmı olmaksızın yalnız kıraatle ilgili bölümü Sahih'te geçmiştir. Aişe hadisini ise kıraatle ilgili kısmı hariç, Ebu Davud ve başka kaynaklar rivayet etmiştir. Hadisi bu şekliyle ise Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır. ² ² Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 329, 3305, 3306; Ahmed b. Hanbel, V, 217-219.

İbn Abbas'ın naklettiğine göre

#12,891
Peygamber (sallallahualeyhi vesellem) iki bayram namazında, birinci rekatta yedi, ikinci rekatta ise beş olmak üzere (toplam) on iki kez tekbir getirirdi. (Namazgaha) Bir yoldan gider, başka bir yoldan dönerdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3245 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Süleyman b. Erkam zayıftır. ¹ ¹ el-Mu'cemu'l-keblr'de (no. 10708) Taberaru, İbn Abbas ismini düşürerek hadisi doğrudan Said b. el-Müseyyeb'in Resfilullah'tan (sailallahu aleyhi veselleın) nakli şeklinde zikretmiştir.

Abdurrahman b. Avf'ın bildirdiğine göre

#12,890
Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) için iki bayram günü baston çıkarılır ve namazı ona doğru kılardı. Namazda on üç kere tekbir alırdı. Hz. Ebu Bekir ve Ömer de aynısını yaparlardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3244 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Hasan b. Hammad el- Beceli'yi ne zayıf göre, ne de güvenilir kabul eden olmuştur. Yalnız Mizzi, onu diğer ravilerden ayırt etmek maksadıyla ismini zikretmiştir. Senedin kalan ravileri ise güvenilir ravilerdir. ¹ ¹ Bezzar, no. 655. Bezzar demiştir ki: "Hadisi Abdurrahman b. Avf'tan yalnız bu senetle nakledildiğini bilmekteyiz. Hasan el-Beceli hadis konusunda gevşektir. İnsanlar onun hadisi hakkında hüküm vermemişlerdir. Sanırım bu zattan maksat Hasan b. Umare'dir." Heysemi ise ondan farklı değerlendirerek bu kişinin Hasan b. Hammad olduğunu söylemiştir.

Hz. Ali der ki:

#12,889
"Bayram namazında kıraati aşikar yapmak sünnettendir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3243 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Haris zayıftır.

İbn Abbas' ın naklettiğine göre

#12,888
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) iki bayram namazında" Amme yetes~lftn (Nebe')" ve "Ve'ş-şems ve duhaha (Şems)" surelerini okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3242 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Eyyub b. Seyyar zayıftır.

Semure b. Cundub'un bildirdiğine göre

#12,887
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) iki bayram namazında da: "Sebbihi' sme rabbike'l-a'la (A'la)" ile "Hel etake hadisu'l-ğaşiye (Gaşiye)" sftrelerini okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3241 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiş olup İbn Hanbel'in ravileri güvenilir ravilerdir. ¹ ¹ Ahmed b. Hanbel, V, 13; Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 6773; İbn Hibbful, Sahih, no. 2808. Hadis Ebu Davud, Nesai ve İbn Hibban tarafından Cuma namazı hakkında nakledilmiştir.

İbn Abbas demiştir ki:

#12,886
Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın) bayram namazını yalnız Ümmü'l-Kitab'ı (Fatiha'yı) okuyarak iki rekat kıldı.Bunlara başka rekat ilave etmedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3240 *Hadisi Ahmed b. Han bel rivayet etmiş olup ravilerinden Şehr b. Havşeb hakkında tenkit bulunmakla beraber güvenilir olarak da değerlendirilmiştir.

Said b. Ehi Vakkas'ın naklettiğine göre

#12,885
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi v€Sellem) bayram namazını ezansız ve kametsiz olarak kılmıştır. Bayram namazında ayakta iki hutbe okur ve hutbeler arasını bir oturuşla ayırırdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3239 *Hadisi Bezzar vicade yoluyla rivayet etmiş olup senedinde tanımadığım raviler vardır.

Bera b. Azib' den nakledildiğine göre

#12,884
Resülullah (sallaUahu aleyhi vesellem) Kurban bayramı namazını ezansız ve kametsiz olarak kıldı. Sonra erkeklere, ardından da kadınlara yönelerek onlara hitap etti ve onları sadaka vermeye teşvik etti. Bunun sonucunda Bilal' in yanında bir çok mal birikti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3238 *Ben derim ki: Konuyla ilgili Bera'nın, Sahih ve başka kaynaklarda nakledilmiş bundan başka bir hadisi daha vardır. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Abdullah b. Ömer b. Eban'ı tanımıyorum.¹ ¹ el-Mu'cemu'l-evsarta (no. 1317) Taberaru'nin belirttiği gibi Abdullah b. Ömer b. Eban hadiste teferrüd etmiştir.

Ebu Rafi'nin bildirdiğine göre

#12,883
Resulullah (sallaUahu aleyhi vesellem) bayram namazlarına yürüyerek gider, namazı ezansız ve kametsiz olarak kılardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3237 *Ben derim ki: "Namazı ezansız ve kametsiz olarak kılardı" kısmı hariç hadisi İbn Mace de rivayet etmiştir. Bu şekliyle ise Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de Muhammed b. Ubeydillah b. Ebi Rafi' kanalıyla rivayet etmiştir ki, bir grup alim bu zatı zayıf görürken, İbn Hibban onu güvenilir raviler hakkındaki kitabında zikretmiştir. ¹ ¹ Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 943. Senedinde ismi geçen Mindel b. Ali zayıftır.

Amr b. Hureys'in azatlısı Velid b. Seri bildiriyor:

#12,882
Bir bayram günü Müminleri emiri Ali b. Ebi Talib ile birlikte (namazgaha) çıktık. Ashabından bazıları: "Ey müminlerin emiri! Bayram günü namaz öncesi ve sonrasında kılınan (nafile) namazlar hakkında ne dersin?" diye sordular. Cevap vermedi. Sonra başka bir topluluk geldi ve -öncekilerin sorduklarının- aynısını sordular. Onlara da cevap vermedi. Nihayet namaz mahalline vardık ve cemaate namazı kıldırdı. (Birinci rekatta) yedi, (ikinci rekatta) beş kere tekbir aldı. Sonra insanlara hutbe irat etti. Sonra hutbeden inerek hayvanına bindi. Bunu gören cemaat: "Ey Müminlerin emiri! Şu insanlar namaz kılmaya devam etmektedirler?" deyince: "Ne yapabilirim? Siz bana sünnet olanı sordunuz mu ki? Peygamber (sailallahu aleyhi vedlem) bayram namazı öncesi ya da sonrasında başka namaz kılmamışhr. öyleyse isteyen kılar, isteyen kılmaz. Siz benden, namaz kılmakta olan bir topluluğu bundan men etmemi mi bekliyorsunuz. Ben bunu yaparsam, O zaman namaz kılan bir kulu engelleyen kişi durumuna düşerim" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3236 *Hadisi rivayet eden Bezzar "Hadis Ali'den yalnız bu senetle rivayet edilmektedir" açıklamasını yapmıştır. Ben derim ki: Senedinde tanınmayan raviler vardır.

Abdülmelik b. Ka'b b. Ucre bildiriyor:

#12,881
Bayram günü Ka'b b. Ucre ile beraber· namazgaha gittim. Ka'b oturup imamıri; gelmesini bekledi ve imam bayram ·namazını bitirene kadar başka hiç. namaz kılmadı. İnsanlar ise adeta. oluk oluk mescide akın ediyorlardl!. Ben: ''Şunları görmüyor musun?"·· dedim. "Bu bir bidattıt ve sünnetin terkidir" karşılığını verdi. Diğer bir rivayette ise 'şöyle geçmiştir: "Şu gördüklerimizin çoğu, kabalık ve cahilliktir. Şüphesiz (kıldığıminız) bu iki rekat bu günün duasıdır. Ta ki, şu namaz seni çağirana kadar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3235 *Hadisi iki. rivayeti de. Taberani el-Mu.'cemu'l-kebir'de nakletmiş olup ravilerinde Abdülmelik'i İbn Hibban güvenilir raviler hakkındaki kitabında zikretmiştir.

İbn Sirin'in bildirdiğine göre

#12,880
Mes'ud ve Huzeyfe insanların imamı bayram namazına çıkmasından önce , namaz kılinmasin menederlerdi-veya derdi ki- narnaz kılarken gördüklerini oturturlardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3234 Hadisi Taberâni birkaç senetle el-Mu'cemu'l-kebir"de ¹ rivayet· etmiş "olup 'bir kısmında "Bana bildirildi ki İbn Me'sud Huzeyfe ... " rivayet sıygası kullanılmıştır. Hadis, senedi sahih Olmakla birlikte mürseldir. ¹ el-Mu'cemu'l-kebir, no. 9524.

Fâid Ebu'I-Verkâ demiştir ki:

#12,879
Ben, bir bayram günü Abdülİah b. Ebi Evfa'yı Cebban'a ³ götürdüm. "Beni minbere yakın bir yere götür" dedi. Dediği gibi yapbm. Hemen oturdu, ne öncesinde, ne de sonrasında namaz kılmadl. Resüllullah'ın (Sallaliahualeyhi vesellem) de ne (bayram namazı) öncesinde, ne de sonrasında namaz kıldmadığını belirti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3233 *Hadisi Teberâni el-Mu'cemul' kebir rivayet etmiş olup ravilerinde Fâid metrûktur. ³ Cebbân, sahra/çöl olup kabristana ait bir alan olduğu da söylenir.'

Ebu·Mes'ud demkştir ki:

#12,878
"Bayraın günü imamın (namazgaha) çıkmasından önce namaz kılmak sünnete uygun değildir'.''

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3232 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l kebir de r.ivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

İbn Sirin; ve Katade'nin naklettiğine göre

#12,877
İbn Me'sud, bayram namazı sonrasında dört veya. sekiz rekat namaz kildlğı' halde Öncesinde hiç kılmazdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3231 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l·kebir'de sahih ve fakat mürsel şenetlerle rivayet etmiştir. ² el- Mu'cemu'l'-kebir, no 9529

Eyyub bildiriyor:

#12,876
Enes b. Malik ve Hasan'ın bayram günü imam henüz (namazgaha) çıkmazdan önce namaz kıldıklarını, Muhammed b. Sirin'in ise gelip oturduğunu ve namaz kılmadığını gördüm.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3230 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Taberani ise el-Mu'cemu'l-kebir'de "Enes dört rekat namaz kılardı" ifadesiyle rivayet etmiştir. Ebu Ya'la'nın ravileri Sahih'in ravileridirler. ¹ ¹ Eyyub, Enes'e yetişmemiştir. Bu yüzden hadis munkatıdır. Bkz. EbûYa'la, Müsned, no 4193

Abdullah b. Ömer'in bildirdiğine göre

#12,875
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem) Ramazan ve Kurban bayramlarında önce namazı kılardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3229 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır.

Enes' in bildirdiğine göre

#12,874
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem), Ebu Bekir ve Ömer bayram günü hutbeden önce namazı kılarlardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3228 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir. Hadis Sahih'te de "Resulullah (sa1Jallııhu aleJlıi vesellem) Kurban bayramı günü namaz kıldıktan sonra hutbe irat etti" ifadesiyle yer almıştır. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-evsat, no. 2438. Senedinde ismi geçen Müemmel b. İsmail'i İbn Main ve İbn Hibban güvenilir görürlerken, Buhari ve başkaları zayıf olarak değerlendirmişlerdir.

Vehb b. Keysan bildiriyor:

#12,873
Abdullah b. ez-Zübeyr'i bayram günü dinledim. Hutbeden önce namazı kıldı. Soma ayağa kalkarak insanlara şöyle hitap etti: "Ey cemaat! Bunların hepsi Allah'ın ve ResUlü'nün sünnetidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3227 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

Abdullah b. Mes'ud'dan nakledildiğine göre

#12,872
Mes'ud'dan nakledildiğine göre Hz. Peygamber'in (sallailahualeyhi vesellem) bayram günlerinde okuduğu duası şöyledir: "Allahım! Senden takvalı bir yaşam, rahat bir ölüm, rezil etmeyen ve utandırmayan bir diriliş diliyoruz. Allahım! Bizi ansızın helak etme, canımızı ansızın alma, herhangi bir borcumuzu ödemeden ya da vasiyetimizi yazmadan ruhumuzu kabzetme. Allahım! Senden iffet, zenginlik, takva, hidayet, dünya ve ılhirette güzel akıbet dileriz. Dininden şüphe duymaktan, (dinine) muhalefet etmekten, gösteriş yapmaktan, şöhret peşinde koşmaktan sana sığınınz. Ey kalpleri istediği kalıba sokan(Allahım)! Bizi doğru yola hidayet ettikten sonra kalplerimizi kaydırma, bize kahndan rahmet eyle. Zira Sen, lütfu bol olansın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3226 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Nehşel b. Said metruktur. ¹ ¹ Nehşel b. Said hakkında Heysemi (no. 491) "Yalananın tekidir" demiştir.

Said b. Evs el-Ensâri'nin babasından nakledildiğine göre Resullulah (sav) şöyle buyurmuştur

#12,871
Ramazan bayramı günü olunca melekler yol girişlerinde durarak şoyle nida ederler: Ey Müslümanlar topluluğu! Cömert Rabbe doğru koşun, Önce hayır lütfediyor ardından bol sevapla mükafatlandınyor. Sizlere gece ibadet etmenizi(teravih namazı) emrolundu, emri yerine getirdiniz. Gündüz oruç tutmanız emrolundu, oruç tuttunuz. Rabbinize itat ettiniz. Öyleyse ödüllerinizi alınız.» Namazı kıldıklan zaman ise bir münadi şöyle nida eder: «Dikkat edin! Kuşkusuz Rabbiniz sizi bağışladı. Şimdi doğruca konak yerlerinize dönün. Gün mükafat günüdür.» Böylece O gün semada mükafat günü olarak isimlendirilir." Diğer bir rivayette "Cömert Rab" ifadesi yerine " Merhamet sahibi Rab" ifadese gecmiştir. (Rab buyuruyor ki) "Sizin bütün günahlarınızi bağışladım."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3225 *Hadlsi Taberani, el-Mu'cemu'l~keblr;de' rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Cabii el- Cu'fi'yi sevri güvenlir kabul ederek ondan hem kendisi, hem de Şu'be rivayette bulunmuştur. Fakat diğer alimler onu zayıf görmüşlerdir. Dolayısıyla metruktur.

Abdurrahınan b. Hatıb demiştir ki:

#12,870
Ben, Hz. Peygamber' i (sallallahu aleyhi veıelleın) bayram namazına bir yoldan gidip, başka bir yoldan dönerken gördüm.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3224 *Hadi.si Ta.berani, el~Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Halid b.İlyas metruktur. Konuyla ilgili İbn Abbas hadisi ileride gelecektir.

Sa'd b. Ehi Vakkas'ın bildirdiğine göre

#12,869
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) bayram namazına yürüyerek gider, sonra başka bir yoldan dönerdi.·

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3223 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Halid b. İlyas metruktur.

Utbe b. Abdillah b. Amr demiştir ki:

#12,868
Bana babam dedemden şu sözü nakletti: Ben bir bayram günü Allah Resülü'nün(sallallahualeyhivesellem) yanındaydım."Bana Ensar'ın efendisini çağırın" buyurdu. Ubey b. Ka'b'ı çağırdılar. Ona: "Ubey! Hemen namazgaha gidip orasını temizlet. İnsanlara da söyle, (namazgaha) çıksınlar" buyurdu. Ubey kapıya kadar gitti. Sonra dönüp "Ya Resülallah! Kadınlar da çıkacaklar mı?" diye sordu. "Ergenlik çağına gelmiş genç kızlar, adet gören kadınlar da insanlarla birlikte bu çağrıya icabet etsinler" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3222 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Yezid b. Şeddad el-Hinai meçhuldür. Aynı şekilde Utbe b. Abdillah b. Amr b. el-As da meçhuldür.

İbn Ömer'in bildirdiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#12,867
"Kadınlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkamazlar. Yani, hizmetçileri yoksa çıkabilirler. Bayram namazları; Ramazan bayramı ve kurban bayramı namazları bunun dışındadır. Yolda da ancak kenardan.yürüyebilirler.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3221 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Sewar b. Mus'ab hadisi metruk biridir.

Müminlerin annesi Hz. Aişe bildiriyor:

#12,866
Hz. Peygamber' e (sallallahualeyhi vesellem): "Kadınlar bayram namazına giderler mi?" diye sordum. "Elbette, giderler" buyurdu. "Ya henüz ergenlik çağına girmiş genç kızlar?" diye sordum. "Evet, gidebilirler. Eğer giyecek elbisesi yoksa, arkadaşının elbisesini giyip gitsin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3220 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Muti' b. Meymun hakkında İbn Adi: "Mahfuz olmayan iki hadisi bulunmaktadır" derken, İbnü'l-Medini güvenilir olmadığını söylemiştir.

Abdullah b. Revaha'run kız kardeşinin naklettiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#12,865
"Her kuşak sahibineı (bayram namazı için namazgtiha) çıkmak farzdır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3219 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve "Yani, bayram namazlarında" ilavesiyle Ebu Ya'la, ayrıca el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup senedinde tabiin neslinden ismi zikredilmeyen bir kadın vardır. ¹ Bu ifadeyle mutlak manada "kadın" kastedilmektedir (Mütercim)

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre

#12,864
ergenlik çağına gelmiş genç kızlar Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) için bayram namazlarında haremlerinden çıkıp (namazgaha) giderlerdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3218 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Cabir' in bildirdiğine göre·

#12,863
Resulullah (sallallahualeyhivessellem) bayram namazına hem kendi gider hem de ailesini götürürdü.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3217 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş .olup senedinde ismi geçen Haccâc b. Ertat hakkında tenkit vardır. Kalan ravileri ise Şahih'in ravileridirler.

Resülullah'ın (sailallahu aleyhi veselleın) müezzini Sa' d b. Ammar el- Karaz' ın bildirdiğine göre

#12,862
Resulullah (sallallahualeyhiveseıllem) bayram namazlarında hutbe verirken bir yay üzerine dayanarak hitap ederdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3216 *Ben derim ki: İbn Mace'de Sa'd'ın: "Savaş sırasında hitap ederken bir yaya dayanarak konuşurdu" ifadesiyle bir hadisi yer almıştır. Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağfr'de rivayet etmiştir. Dana ewvel Cuma hadsinde.el- Mu'cemu'l-kebfr'den naklen başka bir hadisi zikredilmişti ki iki hadis de zayıftır.·

İbn Ömer'in bildirdiğine göre

#12,861
Hz. Peygamber (sav) iki Bayram namazın da yanında bir kargı ve kalkanla çıkardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3215 *Hadisi Taberani, el-Mu' cemu 'l- evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Ebü Kurz zayıftır.

Büryede'nin bildirdiğine göre

#12,860
Resullullah (sav) Ramazan bayramı günü bir şeyler yemeden (namazgaha) çıkmazdı. Kurban bayramı günü ise dönene kadar bir şey yemezdi. Sonra kestiği Kurbanın etinden yerdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3214 *Hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani ve ayrıca Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinçlen Ukbe b. Abdillah er-Rifa'i zayıftır.

Hz. Ali'nin bildirdiğine göre

#12,859
Hz.Peygamber(salallahuaİeyhi vesellem) Ramazan bayramı günü namazgaha Çıkmazdan önce bir şeyler yerdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3213 *Bunu Tabe,rani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet .etmiş olup senedinde ismi geçen Sevvâr b. Mus'ab son derece zayıftir;

Cabir. b .Semure' nin bildirdiğine göre

#12,858
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellern) Ramazan bayramı günü gelince (namazgaha} çıkmazdan önce yedi tane hurma yerdi. Kurban bayramı günü ise hiçbir şey yemezdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3212 *Hadisi El'mu'cemu'l- kebir' de Taberani rivayet etmiş olup ravilerinden Nasıh b. Abdillah Ebu Abdullah el-Haik metruktur.

İbn Abbas demiştir ki:

#12,857
"(Namazgaha) çıkmazdan önce bir adet hurma dahi olsa bir şeyler yemen sünnettendir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 3211 *Bunu Bezzar ve el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiştir. Ancak Taberani'nin ifadesi: "Ramazan bayramı günü sadaka vermeden ve bir şeyler atıştırmadan (namazgaha) çıkmaman sünnettendir" şeklindedir. Taberani'nin senedi hasendir. Bezzar'ın senedinde ise tanımadığım raviler bulunmaktadır.