Toplam 23,145 Hadis
Konular

Namazı Beklemek Kategorisi

İbn Abbas demiştir ki:

#11,954
Peygamber (sallallahualeyhivesellem) namaz kılarken bir koyun önünden; kıble ile arasından geçtiği halde (Peygamber) namazını bozmadı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2313 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Eş'as b. Sewar'ı bir grup kimse zayıf görürken, İbn Main güvenilir kabul etmiştir.

Ebu Hureyre bildiriyor:

#11,856
Resullullah (sallallahu aleyhi veıellem) bize tek bir elbiseye sarınmış olarak namaz kıldırdı. Elbisenin uçları kavuşmadı. O da bağladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2215 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde biyografisine rastlamadığım raviler vardır.

Enes anlatmaktadır:

#11,851
Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) vefatına yol açan hastalığı sırasında bir pamuk elbise giyindi ve sonra Usame'ye dayanarak (Mescid' e) çıkıp insanlara namaz kıldırdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2210 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.¹ ¹ Ebu Ya'la, no. 1639. Senedinde zikri geçen Ammar'ın oğlu meçhuldür. Yahya el- Hımmaru ise hafız olmakla beraber hadis hırsızlığıyla itham edilmiştir. Aynca bkz. Abdürrezzak, Musannef, I, 313.

Abdullah b. Ehi Umeyye demiştir ki:

#11,841
Ben, Resulullah'ı (sallallahu aleyhiveselleın) iki ucunu birbirine bağlamış, tek bir elbiseyle namaz kılarken gördüm.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2200 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup tariklerinin birinde yer alan Abdurrahman b. Ebi'z-Zinad zayıftır. Aynı hadisi Bezzar da aynı tarikle rivayet etmiş, ancak "Abdullah b. Abdillah b. Ebi Umeyye" ismini zikretmiştir ki bu bilinen biridir (maruftur). Diğer rivayette ise Muhammed b. İshak yer almıştır ki, güvenilir olmakla beraber müdellistir ve burada "an-an" sıygasını kullanmıştır. Abdullah b. Ebi Umeyye Hz. Peygamber' in (sallallat.ı aleyhi veBBn) katıldığı Taif savaşında öldürülmüştü. Senette "Urve b. ez-Zübeyr, bunu Abdullah b. Ebi Umeyye'den işitti" denmiştir. Fakat İbn Abdilber, Urve'nin Abdullah'tan rivayette bulunduğunu söyleyen Müslim b. Haccac'ın yanıldığını belirterek "Urve'nin rivayette bulunduğu kişi, Abdullah b. Ebi Umeyye'nin oğludur ki, bana göre yaşının küçüklüğü sebebiyle onun sahabiliği geçerli değildir" demiştir.

Abdullah b. Ömer b. el-Hattab demiştir ki:

#11,761
Ben, Allah Resülü'nü (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim: "Muhakkak ki yüce Allah cemaatle kılınan namazdan hoşnut olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2140 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedi hasendir.