Toplam 18,627 Hadis
Konular

Namazı Beklemek Kategorisi

İbn Ömer bildiriyor:

#12,370
Peygamber (sallallahu aleyhi veellem) bir yolculuk sırasında sabah namazım kıldı(rdı), namazda "Kul ya eyyuhe'l-kafinln" ve "Kul huvallahu ehad" sfuelerini okudu, sonra "Size Kur'an'ın üçte birini ve dörtte birini okudum" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2718 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup alimler senedinde ismi geçen Cafer b. Ebu Cafer'in zayıflığı konusunda görüş birliği etmişlerdir. ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 9190.

Abdullah b. Mes'ud,

#12,369
Esed oğullarına ait mescitlerden birinde sabah namazı kıldı. İmamları cemaate namazı, Abdullah'ın tertibine göre Mufassal surelerden en uzun iki sureyi okuyarak kıldırdı. Namazı bitirince imama: "Bakıyorum da genç bir imam olarak bu namazda bu iki sureyi okuyorsun" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2717 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'del rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ata b. es-Saib güvenilir olmakla beraber ömrünün sonunda bunamıştır.

Rifa'a el-Ensari'nin naklettiğine göre

#12,368
Hz. Peygamber (sallallahualeyhi vesellem): "Sabah namazında da, yatsı namazında on ayetten ² az okunmaz" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2716 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden İbn Lehi'a ile ihticac konusu tartışmalıdır.³ ² el-Mu'cemu'l-kebir'de "yirmi ayetten az" ifadesi geçmiştir. ³ Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 4538. Ravilerinden Mikdam b. Davud da güvenilir değildir. Bkz. es-Silsiletü'z-zaife, no. 1262.

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre

#12,367
Resulullah' a(sallallahualeyhiveselleın) sabah namazında "Ve'l-leyli iza yeğşa" ve "Ve'ş-şemsi ve-duhaha" surelerini okuması emredilmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2715 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 11276. İbn Lehi'a burada zayıfhr. Çünkü rivayeti kendisinden Abdullah'lardan başkası nakletmiştir.

Ebu Hureyre bildiriyor: Ben,

#12,366
Medine'ye geldiğimde Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) henüz Hayber' de idi. Gifar oğullarından bir adam insanlara imamlık yapıyordu. İlk rekatta Meryem, ikinci rekatta ise "Veylün lil-mutaffifin" süresini okudu. Ravi der ki: "Sanırım, bunun sabah namazında olduğunu söylemişti."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2714 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Eğar el-Müzem den nakledildiğine göre

#12,365
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) sabah namazında Rum süresini okumuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2713 *Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Mu'emmil b. İsmail güvenilir olmakla beraber çokça hata yaptığı söylenmiştir.

Yine Cabir' den nakledilen bir başka rivayete göre

#12,364
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) sabah namazında Vakıa ve benzeri stlreleri okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2712 *İki rivayeti de Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ta nakletmiş olup Ya Sin rivayetinin ravileri Sahih'in ravileridirler. Vakıa sûresiyle ilgili rivayetin senedinde ismi geçen Ya'kub b. Humeyd b. Kasib'i bir grup bilgin, bazısı had cezası almış olmasını sebep göstererek zayıf görürlerken İbn Hibban güvenilir raviler hakkındaki kitabında zikretmiştir. Kalan ravileri ise Sahih'in ravileridirler. ¹ ¹ Ya'kı1b b. Humeyd hakkında Heysem! demiştir ki: Bu zah İbn Main ve başkaları zayıf görürlerken, Buhari "Kendisinden iyilikten başka bir şey görmedik" demiştir. İbn Hibban da onu güvenilir ravilere dair eserinde zikrederek bazen hata yaphğını belirtmiştir. Bkz. no. 1889.

Cabir b. Semure'nin bildirdiğine göre

#12,363
Hz. Peygamber (sallallahualeyhi veselleın) sabah namazında YÂ Sin Suresini okurdu .

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2711

Simak b. Harb' ın, Medine halkından bir adamdan naklettiğine göre

#12,362
söz konusu adam, Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi veselleın) arkasında namaz kılmış ve Restllullah'ın (sallallahu aleyhi veselleın) namazda "KM, ve'l-Kur' Ani'l-mecid" sűresini okuduğunu işitmiş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2710 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Abdurrahman b. Yezid anlatmaktadır:

#12,361
İbn Mes'ud yatsı namazını kıldırdı. Namaza Enfal süresiyle başladı ve 110 ne güzel mevla/sahip, ne güzel yardımcıdır''ı ayetine varınca rükfta gitti. Sonra ikinci rekatında mufassal sürelerden iki sure okudu. Diğer bir rivayette ise "mufassal sürelerden bir süre" ibaresi geçmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2709 *Her iki rivayeti de Taber3ni, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. ¹ Enffil 8/40.

Büreyde' den nakledildiğine göre

#12,360
Muaz b. Cebel arkadaşlarina yatsı namazını kıldırdı ve namazda "İkterabeti' s-saa" (Kamer) süresini okumaya başlayınca bir adam namazı bitirmeden çekilip (tek başına) namazını kılıp gitti. Muaz onun hakkında sert konuştu. Sonra adam Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) giderek: "Ben hurma bahçesinde çalışıyordum ve su(yun taşmasın)dan endişe ettim" diyerek mazeret bildirdi. Bunun üzerine Allah Resulü (saDallahu aleyhi vesellem): (Muaz' a): "Ve'ş-şemsi ve duhfiha" ve benzeri surelerle namazı kıldır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2708 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Yine Ebu Hureyre' den nakledilen bir habere göre

#12,359
Hz. Peygamber'e (sailailahu aleyhi vesellem) yatsı namazında "Ve's-semai" diye başlayan süreleri okuması emredilmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2707 *İki hadisi de Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ikisinin senedinde de ismi geçen Ebu'l-Mühezzim'i Şu'be, İbnü'l-Medini, Ebu Zür'a, Ebu Hatim ve Nesai zayıf görürlerken, Ahmed b. Hanbel "Hadisi doğruya ne kadar da yakındır" değerlendirmesini yapmıştır.

Ebu Hureyre' den nakledildiğine göre

#12,358
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yatsı namazında "Ve's-semfil zati'l-buruc" ve "Ve's-semfil ve't-tarık" sürelerini okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2706

Abdullah b. el-Haris b. Abdilmuttalib'in naklettiğine göre

#12,357
Resulullah'ın(sallallahualeyhi vesellem) en son kıldığı namaz, akşam namazıdır. Bunun ilk rekahnda "Sebbihi' sme rabbike'l-a'la" suresini, ikincisinde ise "Kul ya eyyuhe'l-kafirun" suresini okumuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2705 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Haccac b. Nusayr'ı İbnü'l-Medini ve bir grup bilgin zayıf görürlerken, İbn Hibban ve bir rivayete göre İbn Main güvenilir olarak değerlendirmişlerdir.

Abdullah b. Zeyd' den nakledildiğine göre

#12,356
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) akşam namazında "Ve't-tin ve'z-zeytün" suresini okumuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2704 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Cabir el-Cu'fı'yi Şu'be ve Süfyan güvenilir kabul ederken kalan imamlar zayıf görmüşlerdir.

İbn Ömer' den nakledildiğine göre

#12,355
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) onlara akşam namazında "Ellezine keferu ve-saddu an sebilillah"¹ suresini okumuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2703 ¹ Muhammed 47 /1. 22 Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 13380; el-Mu'cemu'l-evsat, no. 1261, 1763; el- Mu'cemu's-sağir, no. 117. Senedinde ismi geçen Ebu Muaviye Muhammed b. Hazım hakkında İmam Ahmed: "A'meş dışındakilerden naklettiği hadisleri muzdaribdir. Ubeydullah b. Ömer' den de münker hadisler nakleder ki bu da o hadislerinden biridir" demiştir. 1835 nolu hadiste bu hususu gözden kaçıran el-İhsan fi tertibi Sahihi İbn Hibbiin'm muhakkiki hocamızın eksiği böylelikle giderilmiş olmaktadır.

Ebu Eyüb' un naklettiğine göre

#12,354
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) akşam namazında Enfal süresini okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2702 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Urve'nin bildirdiğine göre

#12,353
Zeyd b. Sabit, akşam namazının (ilk) iki rekatında Enfal suresini okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2701 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Mervan bildiriyor:

#12,352
Bana Zeyd b. Sabit dedi ki: Niçin namazda mufassal surelerin kısalarını okuyorsun? Halbuki ben, Allah Resulü'nün (sallailahualeyhivesellem) en uzun iki süreyi okuduğuna şahit oldum." "En uzun iki süreden maksadın nedir?" diye sordum. "A'raf ve Yunus sftreleridir" karşılığını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2700 *Ben derim ki: Yunus suresiyle ilgili kısım hariç hadis Sahih'te geçmiştir. Hadisi bu ifadelerle Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler. ² ² İbn Huzeyme, Sahih, no. 518. Bunun metninde "Ebu Eyyıûb veya Zeyd b. Sabit'' denmiştir. Hadis için ayrıca bkz. el-Mu'cemu'l-kebir, no. 4812.

Ebu Eyyub veya Zeyd b. Sabit'ten nakledildiğine göre

#12,351
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) akşam namazında A' raf süresini okumuş ve onu iki rekata yaymıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2699 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve Taberanil rivayet etmiş olup Ahmed b. Hanbel'in ravileri Sahih'in ravileridirler. Zeyd b. Sabit hadisi "Onu iki rekata yaymıştır" kısmı hariç, Sahih'te geçmiştir. ¹ "Onu iki rekata yaymışhr" ifadesi, Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 3893, 4823'de geçmemiş, yalnız Müsned' de yer almışhr. Bkz. (V, 418).

Ebu Eyyôb'un bildirdiğine göre

#12,350
Allah Resulü'ne (sallallahualeyhi vesellem): "Ya Resulallah! Burada bir topluluk var ki gündüz namazında kıraati cehren yapmaktadır" denildi. Allah Resulü (sallallahualeyhi vesellem) de: "Üzerlerine hayvan pisliği atsaydınız ya" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2698 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Vazi' b. Nafi' metrûktur.

Humeyd ve Osman el-Betti demişlerdir ki:

#12,349
Biz, Enes b. Malik'in arkasında öğle ve ikindi namazlarını kıldık ve namazda onun "Sebbihi' sme rabbike'l-a'la" suresini okuduğunu işittik.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2697 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.

Yine Tabera.nt, Abdullah b. Ziyad el-Esedl' den şu sözünü nakletmiştir:

#12,348
Öğle ve ikindi namazlarında . Abdullah (b. Mes'ud)'un yanına durdum ve kıraatini duydum.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2696 *Ravileri güvenilir ravilerdir.

Abdullah b. Ziyad el-Esedl demiştir ki:

#12,347
Ben, Abdullah (b. Mes'ud)'un gün içindeki iki namazdan birinde okuduğu kıraatini işittim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2695 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir.

Alkame anlatmaktadır:

#12,346
Ben, Abdullah (b. Mes'ud)'un yanı başında namaz kıldım. "Rabbim ilmimi artır" ¹ ayetini duyuncaya kadar ne okuduğunu anlayamadım. Ancak o zaman Ta Ha suresinden okuduğunu anladım.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2694 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. ² ¹ Taha,114. ² el-Mu'cemu'l-kebir, no. 9390.

İbn Sirin' den nakledildiğine göre

#12,345
İbn Mes' ud, öğle ve ikindi namazlarının ilk iki rekatından her birinde Fatihatu'l-Kitab ve bir süre okurdu. Son iki rekatında ise yalnız Fatihatu'l-Kitab' ı okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2693 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'/-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir. Ne var ki, İbn Sirin, İbn Mes'ud'dan hadis işitmemiştir.

İkrime' den şu sözü nakledilmiştir:

#12,344
Öğle ve ikindi namazlarında Ümmü'l-Kitab (Fatiha süresi) dışında kıraat söz konusu değildir. Zira İbn Abbas dedi ki: "Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) bize kıraati emrettiği gibi o Resulullah (sallallahu aleyhivesellem),Rabbi'nden kendisine indirilen mesajları da tebliğ etmiştir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2692 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de ¹ rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbrahim b. el-Hakem b. Eban son derece zayıftır.² ¹ el-Mu'cemu'/-keblr, no. 11606. ² Heysemi İbrahim b. el-Hakem'in metnlk olduğunu belirtmiştir. Bkz. (VI, 39)

Adi b. Hatim

#12,343
insanlara öğle namazını kıldırmış, namazda "İza's-semau'n-şekkat" gibi bir sure okumuş. Namazı bitirince, "Size Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi vesellem) namazını eksiksiz olarak gösterdim" demiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2691 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Eyyub b. Cabir'i İbn Main, İbnü'l-Medini ve başkaları zayıf görürlerken, Ahmed b. Hanbel ve Amr b. Ali el-Fellas güvenilir kabul etmişlerdir. ³ ³ Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, XVII, 101-102.

Ebu Malik el-Eş'ari'nin bildirdiğine göre

#12,342
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) bütün rekatlarda, yani öğle ve ikindi namazlarının dört rekatında da Kur' an okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2690 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Şehr b. Havşeb hakkında tenkit bulunmakla beraber bir grup bilgin tarafından güvenilir de kabul edilmiştir.² ² Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr, no. 3437. Senedinde yer alan Leys b. Ebi Süleym de zayıfhr.

Abdullah b. Mes'ftd'un belirttiğine göre

#12,341
öğle ve ikindi namazlarında Resulullah' ı (sallallahualeyhi vesellem) Kur' an okuduğu sakalını oynatmasından bilinirdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2689 Haberi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Zeyd b. el-Hariş'il İbn Ebi Hatim eserinde zikretmiş, fakat mecruh/zayıf ya da güvenilir olup olmadığını belirtmemiştir. Kalan ravileri ise güvenilir ravilerdir. ¹ Heysem! (X, 281), Zeyd b. Hariş'in güvenilir olduğunu belirtmiştir. İbnü'l-Kattan ise halinin bilinmediğini söylemiştir. Bkz. el-Mu'cemu'l-kebir, no. 10108.

Enes b. Malik' in bildirdiğine göre

#12,340
Resftlullah (sallallahu aleyhi vesellem) öğle vakti onlara namaz kıldırdı. Namazda yüksek sesle "Ve'ş-şemsi ve duhaha", "Ve'l-leyli iza yağşa"surelerini okudu. Ubey b. Ka'b kendisine: "Ya Resftlallah! Bu namaz konusunda sana belli bir şey emredildi mi?" diye sordu. "Hayır. Fakat size namazınızın vaktini tayin etmek istedim" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2688 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ebu'r-Rical el-Ensari el-Basri hadisi münker biridir.

Enes'in bildirdiğine göre

#12,339
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) öğle ve ikindi namazlarında "Sebbihi' sme rabbike'l-a'la" ve "Hel etake hadisü'l-ğaşiye" sürelerini okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2687 *Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler. Hadisi ayrıca Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir.

Abdülaziz b. Ehi Sükeyn anlatmaktadır:

#12,338
Enes b. Malik'e gittim. "Bana, Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhivesellem) namazını anlat" dedim. Bunun üzerine aile halkına imam olup, bize öğle ve ikindi namazlarını kıldırdı. Namazda kıraati gizli okuyarak Mürselat, Naziat, Amme yetesaelun ve benzeri sureleri okudu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2686 *Hadisi Ebu Ya'la ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup ravilerinden Sükeyn b. Abdilaziz'i Ebu Davud ve Nesai zayıf görürlerken, Veki', İbn Main, Ebu Hatim ve İbn Hibban güvenilir kabul etmişlerdir. ¹ ¹ Sükeyn b. Abdilaziz bu hadiste teferrüd etmiştir. Bkz. Taberaru, el-Mu'cemu'l-evsat, no. 2776. Ayrıca yine senedinde ismi geçen Müsenna b. Dinar el-Kattan da hadiste gevşek biridir. Aynı ravi Ebu Ya'la'run senedinde de yer almıştır (no. 4230). Aynca "Sükeyn, yani Ebu Sükeyn" açıklaması yapılmıştır.

Bera anlatmaktadır:

#12,337
Biz, Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber öğle namazında secde ettik ve onun Secde suresini okuduğunu düşündük

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2685 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Yahya b. Ukbe b. Ebi'l- Ayzar hadisi münker biridir.

Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) ashabından biri demiştir ki:

#12,335
Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) öğle namazındaki kıraati sakallarını oynatmasından anlaşılırdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2683 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

Muttalib b. Abdillah bildiriyor:

#12,334
İnsanlar öğle ve ikindi namazlarında okunacak kıraat konusunda tarhşblar. Sonra beni Harice b. Zeyd'e gönderdiler. Harice şunu söyledi: Babam (Zeyd b. Sabit)bana dedi ki: Resülullah (sallallahualeyhivesellleım) kıyamı uzun tutar, dudaklarını oynatırdı. Anlardım ki, bunu yalnız Kur' an okurken yapıyordu ve ben de aynısını yapardım.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2682 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Kesir b. Zeyd ile ihticac konusu ihtilaflıdır. ² ² Ahmed b. Hanbel, V, 186; Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 4886 (muhtasar olarak)

İbn Abbas' dan nakledildiğine göre

#12,333
Resftlullah (sallallahu aleyhi vesellem) gelip yalnız Ümmü'l-Kur'an'ı okuyarak iki rekat namaz kılmıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2681 *Hadisi Ahmed b. Hanbel, Ebu Ya'la, el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani ve Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Hanzala es-Sedûsi'yi İbn Main ve başkaları zayıf görürlerken İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir.¹ ¹ Bkz. no. 3240. aynca hadisi "Ona hiçbir şey katma" ilavesiyle Ebıl Ya'la, (no. 2561) ve el-Mu'cemu'l-kebir'de (no. 31016) Taberani rivayet etmiştir.

Zeyd b. Sabit'ten şu sözü nakledilmiştir:

#12,332
"Kıraat sünnettir. -ravilerden İbn Ebi Meryem'in rivayetinde:- Kendi kişisel görüşünü öne çıkarıp insanlara muhalefet etme."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2680 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Ebi'z-Zinad zayıftır. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 4855. "Kendi kişisel görüşünü öne çıkarıp insanlara muhalefet etıne" kısmı Said b. Ebi Meryem'in ilavesidir. Bu zat da bunaması sebebiyle zayıftır.

Cabir b. Abdillah' dan şu sözü nakledilmiştir:

#12,331
"Namazda sünnet olan kıraat, ilk iki rekatta Ümmü'l-Kur'an ve bir sure, son iki rekatta ise yalnız Ümmü'l-Kur'an'ı okumakhr."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2679 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde zikri geçen Taberani'nin hocası ile hocasının hocasını zikredeni görmedim.

Ubade b. es-Sarnit der ki:

#12,330
Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) "Ftitihatu'l-Kittib (Fatiha suresi) ve onunla beraber iki tiyet okunmadan namaz olmaz"buyururken işittim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2678 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde yer alan Hasan b. Yahya el-Huşeni'yi Nesaı ve Darekutni zayıf görürlerken, Duhaym, İbn Adi ve bir rivayete göre İbn Main güvenilir kabul etmişlerdir.

Esma binti Ebi Bekir bildiriyor:

#12,329
Ben ernrolunduğunu yapmakla (peygamberlikle) görevlendirilmeden önce Resulullah'ı (sallallahu aleyhi vesellem) Rükn'e (Hacer-i esved köşesine) doğru namaz kılarken dinledim. Müşrikler de onun ağzından "O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?" ¹ ayetini dinliyorlardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2677 ¹ Rahman 55/13.

Ebu'l-Aliye bildiriyor:

#12,328
Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) ashabından otuz kişi toplanıp şöyle dediler: Biz, Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi vesellem) kıraati açıktan okuduğu namazları biliyoruz. Kıraati açıktan okumadıklarını ise açıktan okuduklarıyla karşılaşhrarak öğreniyoruz. Bu kişiler yine şu konuda görüş birliği etmişler, içlerinden iki kişi bile farklı düşünmemiştir: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) öğle namazının ilk iki rekatının her birinde otuz kadar ayet, son iki rekatında ise bunun yarısı kadar Ayet okurdu. İkindide ise öğlenin ilk iki rekatında okuduğunun yarısı kadar, son iki rekahnda da onun yarısı kadar kıraatle bulunurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2676 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdurrahman b. Abdillah el-Mes'ud güvenilir olmakla beraber bunamıştır. Denildiğine göre Yezid b. Harun ondan bunak halinde hadis almıştır.

Nafi' demiştir ki:

#12,327
"İbn Ömer bir çok kez bize farz namazda iki üç sure okuyarak imamlık yapmıştır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2675 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Ebu'l-Aliye bildiriyor:

#12,326
Bana, bizzat kendisinden duyan birinin bildirdiğine göre Allah Resulü (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurmuş: "Her surenin rüku ve secdeden nasibi vardır" Ravi der ki: Sonra kendisiyle karşılaştım ve: "İbn Öm.er bir rekatta birkaç sure okuyor. Sana bu hadisi nakledeni tanıyor musun?" diye sordum. "Elbette tanıyorum. Hem de onu bana bildirdiği kaç sene öncesinden beri tanıyorum. Onu bana ta elli sene önce bildirmişti" karşılığını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2674 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Enes b. Malik demiştir ki:

#12,325
Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) ashabı farz namazlarda Kur'an'ı başından sonuna kadar okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2673 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Sehl b. Ebi Hazm'ı bir grup kimse sağlam olmadığını söyleyerek zayıf görürken, İbn Main güvenilir kabul etmiştir. Kalan ravileri ise güvenilir ravilerdir.

Abdullah b. Amr demiştir ki:

#12,324
"Ben, namazda Allah Resulü' nün (sailallahualeyhivesellem) ayetleri belli bir sayıyla okuduğunu gördüm."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2672 *Hadisi Taberani, rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Nasr b. Tarif metrOktur.

İbn Ömer:

#12,323
"Mufassal surelerden kısa ya da uzun hiçbir sure yoktur ki Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) onu namazda okurken işitmiş olmayayım" demiştir.¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2671 *Hadisi Taberani, İsmail b. Ayyaş kanalıyla Hicazlılardan nakletmiştir ve zayıftır. ¹ el-Mu'cemu'l-kebfr, no. 13359.

Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) ashabından Eğar demiştir ki.

#12,322
Ben, Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) arkasında namaz kıldım. Rum sűresini okudu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2670 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

Ümmü'l-Husayn' dan nakledildiğine göre

#12,321
O, Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) arkasında kadınlar safında namaz kılarken onun /1 el-Hamdü lillahi rabbi'l-alemin, er-Rahman ir-Rahim, maliki yevmi' d-din.... gayri'l-mağdftbi aleyhim ve-laddallin" ayetini okuyup, il Amin" dediğini işitmiş."Hatta ben bunu kadınlar safında iken işittim. Secde ve rükft yaparken de tekbir alırdı" demiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2669 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İsmail b. Müslim el-Mekki zayıftır.

Vail b. Hucr'dan nakledildiğine göre

#12,320
o, Resulullah'ı (sallallahualeyhi vesellem) «gayri'l-mağdubi aleyhim ve-laddallin» ayetini okuduktan sonra «Rabbim beni bağışla, amin» derken işitmiş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2668 *Ben derim ki: "Rabbim beni bağışla" kısmı hariç hadisi İbn Mace rivayet etmiştir. Bu şekliyle ise Taberani rivayet etmiştir. Senedinde ismi geçen Ahmed b. Abdilcebbaar el-Utaridi'yi Darekutni güvenilir kabul etmiştir. Yine Ebu Kureyb kendisinden övgüyle bahsederken, bir grup kimse ise onu zayıf görmüştür. İbn Adi ise "Münker hadisine rastlamadım" demiştir.¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, :XXII, 43. Senedinde yer alan Ahmed b. Abdilcebbar'm babası zayıfhr. Ayrıca bkz. Beyhaki, es-Sünenü'l-kübra, il, 58.

Vail b. Hucr bildiriyor:

#12,319
Ben, Hz. Peygamber'i (sallallahualeyhi vesellem) gördüm. Namaza durdu ve Fatihatu'l-Kitab'ı (Fatiha suresini) bitirince üç kere «Amin» dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2667 *Ben derim ki: Bu hadisi "üç kere" ifadesi hariç İbn Mace de rivayet etmiştir. Hadisi bu şekliyle ise Taberani rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

Semure b. Cundub'un bildirdiğine göre

#12,318
Hz.Peygamber (sallallahualeyhi vesellem): "İmam «gayri'l-mağdubi aleyhim ve-laddallin" ayetini okuduğunda, siz de: «Amin» deyin ki Allah duanızı kabul etsin" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2666 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Said b. Beşir hakkında tenkit vardır..¹ ¹ Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr, no. 6891. Senedinde yer alan Hasan el-Basri müdellis olup burada

Selman' dan nakledildiğine göre

#12,317
Bilal, Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhivesellem) "Benden önce «Amin» deme!" demiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2665 *Bunu Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak kabul edilmişlerdir. ² ² Ahmed b. Hanbel, VI, 12, 15; Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 1124; XXII, 22. Senedinde yer alan Taberaru'nin hocası Muhammed b. Osman b. Ebi Şeybe yalanolıkla itham edilmiştir. Sa' d b. Salt hakkında ise Ebu Hatim cerh ya da ta' dil nakletmezken İbn Hibban kendisini, ravileri güvenilir kabul edilmiş bir senetle Selman Müsnedinde (no. 6136) tabiin oğullarının güvenilirleri arasında zikretmiştir. Aynı hadisi Hakim de rivayet ederek (1, 219) Buhari ile Müslim'in şartlarına göre sahih olduğunu belirtmiş, bu görüşünde Zehebi de ona kahlmışhr.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#12,316
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "İmam «gayri'l-mağdubi aleyhim ve Ieddallfn» ayetini okuduğunda, arkasındakiler: «Amin» derler ve bu, sema ve yeryüzü halklannın «Amin» sözlerine denk düşerse, Allah o kulun geçmiş günahlannı bağışlar. Diğer taraftan «Amin» sözünü söylemeyen kimse şuna benzer: Bir adam toplulukla beraber savaşa çıkar. Aralannda kura çekerler. Hepsinin oklan çıkar, ama onun oku çıkmaz. Adam: «Benim okum neden çıkmadı?» diye soruşturduğunda kendisine: «Çünkü sen "Amin" demedin» denir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2664 *Ben derim ki: Sahih'te hadisin bir kısmı geçmiştir. Buradaki şekliyle ise hadisi Ebu Ya'lal rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Leys b. Ebi Süleym güvenilir olmakla beraber müdellistir ve burada "an-an" sıygasını kullanmıştır. ¹ Ebu Ya'la, no. 6411. Senedinde ismi geçen Ka'b el-Medeni meçhul, Leys de bunaması sebebiyle zayıfhr; ama müdellisler arasında zikredilmemiştir.

Muaz b. Cebel bildiriyor:

#12,315
Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) eşlerinden birinin evinde oturdu. Aişe de yanındaydı. Derken yanına Yahudilerden bir cemaat girdi. "es-Samu aleyke ya Muhammed" dediler. Peygamber (sallailahu aleyhi veselleın) de: "ve aleykum" diyerek karşılık verdi. Sonra oturup konuştular. Aişe onların Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi veselleın) verdikleri selanun manasını anladı. Öfkesini zor tuttu, sabırsızlandı. Sonra öfkesine hakim olamayıp "Bilakis ölüm de Allah'ın gazabı da, laneti de size olsun. Siz Allah' ın Peygamber' ini (sallallahu aleyhi veselleın) böyle mi selamlıyorsunuz?" diye çıkışlı. Bunun üzerine onlar da çıkıp gittiler. Sonra Peygamber (sallailahu aleyhi veselleın) Aişe' ye: "Neden böyle yaptın?" dedi. O da: "Seni nasıl selamladıklarını duymadın mı? Vallahi onların sana verdikleri selamı duyunca kendime hakim olamadım" diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurdu: "Sakıncası yoktur. Onlara nasıl karşılık verdiğimi gördün. Yahudiler dinlerinden usanmış bir millettir. Hasetçi bir millettir. Müslümanlara şu üç hasletten daha üstün bir meziyet sebebiyle haset etmemişlerdir: Selamı almalan, saftan düzgün tutmalan ve bir de farz namazlarda imamlannın arkasında «amin» demeleri."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2663 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedi hasendir.

Hz. Aişe anlatmaktadır:

#12,314
Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellern) yanındaydım. Derken Yahudilerden bir adam yanına girmek için izin istedi, izin verdi. Yahudi "es-Scimu aleykum (sana ölüm olsun}" dedi. Peygamber (sallallahualeyhi vesellem) de: "Sana da olsun" diyerek karşılık verdi.... Sonra şöyle buyurdu: "Onlar bize, Allah'ın bizi hidayet ettiği, onlannsa şaşırdığı Cuma günü, yine Allah'ın bizi hidayet ettiği, onlannsa şaşırdığı kıble ve bir de imamın arkasında söylediğimiz «Amin» sözümüz sebebiyle olduğu gibi başka hiçbir şey için kıskanmazlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2662 *Hadisin tamamı değerlendirmesiyle beraber Kıble bahsinde geçmişti.

İbn Mes'ud

#12,313
namazına el-Hamdü lillahi rabbi'l-alemin ile başlardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2661 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Osman b. Matar son derce zayıftır.

İbn Abbas' dan nakledildiğine göre

#12,312
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) namaza el-Hamdü lillahi rabbi'l-alemin ile başlardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2660 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

İsmet' in naklettiğine göre

#12,311
Resul ullah (sallallahu aleyhivesellem) kıraate el-Hamdü lillahi rabbi'l-alemin ile başlardı. Ebu Bekir, Ömer ve Osman da böyle başlardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2659 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de ¹ rivayet etmiş olup Fadl b. el-Muhtar yalancıdır. ¹ İlave için bkz. XVII, 182. Senedinde yer alan Taberaru'nin hocası Ahmed b. Rişdeyn de yalancıdır.

Ubey b. Ka'b' ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellemı Ümmü'l-Kitab'ı okuyup şöyle buyurdu:

#12,310
"Rabbiniz buyuruyor ki: Ey Ademoğlu! Ben sana yedi ayet indirdim. Bunların üçü benim, üçü de senin içindir. Biri ise seninle benim aramda ortaktır. Benim için olanlar şunlardır: «Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. O, Rahman ve Rahimdir. Hesap gününün yegane hakimidir. (Ey Rabbim) Ancak sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz.» Yani, sana ibadet etmek, bana ise yardımcı olmak düşer. Senin için olanlar ise şunlardır: «Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanlann ya da sapıtanların yoluna değil»."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2658 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Süleyman b. Erkam metruktur.

Çöl halkından bir adam,

#12,309
Allah Resulü' nün (sallallahualeyhi vesellem) yanında esir kalmış babasından şu sözünü nakletmiştir: Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Ümmü'l-Kitab'ın okunmadığı namaz kabul olunmaz" diye buyururken işittim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2657 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi zikredilmeyen biri vardır

Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) ashabından bir zatın bildirdiğine göre

#12,308
Resulullah (sallallahualeyhi vesellem): "Belki imam Kur'an okurken siz de okuyorsunuzdur?" buyurdu ve bunu üç kere tekrarladı. Cemaat: "Evet. Bunu yapıyoruz" deyince, "Böyle yapmayınız.İçinizden sadece Fatihatü'l-Kitab'ı okuyabilirsiniz" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2656 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler.

Ebu Katade' nin naklettiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#12,307
"Siz benim arkamda Kur'an mı okuyorsunuz?" diye sorunca; "Evet" dediler. Bunun üzerine: "Ümmü'l-Kur'an'dan başka bir şey okumayın" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2655 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi zikredilmeyen bir ravi vardır.

Mihran'ın naklettiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#12,306
"Namazında Ümmü'l-Kur'an'ı okumayanın namazı eksiktir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2654 *Hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet eden Taberani demiştir ki: Hadis Mihran'dan yalnız bu senetle rivayet edilmektedir. Ben derim ki: Senedinde tanımadığın bir grup ravi vardır.

Abdullah b. Amr' ın naklettiğine göre

#12,305
Hz.Peygamber(sallailahualeyhivesellem): "Ümmü'l-Kur'an'ın (Fatiha'nın) okunmadığı her namaz eksiktir, eksiktir, eksiktir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2653 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Said b. Süleyman en-Naşiti hakkında Ebu Zür'a

Aişe' den nakledildiğine göre

#12,304
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem): "Ümmü'l-Kur'an'ın (Fatiha'nın) okunmadığı her namaz eksiktir, eksiktir, eksiktir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2652 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağlr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu's-sağlr, no. 257 ("Eksiktir" sözünün iki kere tekrarıyla). Hadis son ifade tekrar edilmeksizin İbn Mace'nin Sünen'inde de geçmiştir bkz. no. 840.

Ubâde b. es samit'in naklettiğine göre

#12,303
Resulullah (saIlallahu aleyhivesellem): "Kim imamın arkasında Kur'an okursa, (sadece) Fatihatü'l-Kitab'ı okusun" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2651 *Ben derim ki: Konuyla ilgili Sahlh'te farklı ifadelerle Ubade'den bir hadis yer almıştır. Yukarıdaki hadisi ise Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.

Humeyd b. Hilal anlatmaktadır:

#12,302
Hişam b. Amir namaza geldi. Adımlarını hızlandırıp nefes nefese namaza katıldı ve imamın arkasında sesli kıraatle bulundu. Namazını bitirdiğinde kendisine: "Sen imamın arkasında Kur'an mı okuyorsun?" denince o da: "Biz böyle yaparız" diye cevap verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2650 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.

Ebu Said el-Hudrrnin bildirdiğine göre

#12,301
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem): "Kim imamın arkasında namaz kılıyorsa, imamın kıraati onun da kıraatidir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2649 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ebu Harun el-Abdi metrCıktur.

İbrahim (en-Nehai)'nin bildirdiğine göre

#12,300
İbn Mesud imamın arkasında Kur' an okumazdı. Nitekim İbrahim de onun bu uygulamasını esas alırdı. İbn Mes'ud imam olduğu zaman ilk iki rekatta Kur'an okur, son iki rekatta ise bir şey okumazdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2648 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de ¹ rivayet etmiştir. Ancak İbrahim, İbn Mes'ud'a yetişmemiştir. ¹ el-Mu'cemu'l-keblr, no. 9313.

Ebu Vail bildiriyor:

#12,299
Bir adam İbn Mes'ud'a gelerek: "Ey Ebu Abdirrahman! İmamın arkasında Kur' an okuyayım mı?" diye sordu. O da: "Susup (imamın) kıraati(ni) dinle; zira namazda zaten yeteri kadar meşguliyet (dua, tefekkür, zikir vs.) vardır. Bu yerlerde imamın okuması sana yeter" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2647 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ¹ ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. ¹ el-Mu'cemu'l-keblr, no. 9311.

Abdullah b. Mes'ud birine:

#12,298
"Ey falan! İmamın arkasında Kur'an okuma. Ancak imam kıraati cehren yapmazsa, o zaman oku" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2646 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

Cehr anlatmaktadır:

#12,297
Ben (namazda) Hz. Peygamber'in (sallailahu aleyhi vesellem) arkasında Kur' an okudum. Namazı bitirince Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) "Cehr! Sen sesini Rabbine duyur, bana duyurma" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2645 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ancak Abdullah b. Cehr'i zikredeni görmedim.

Ebu' d-Derda bildiriyor:

#12,296
Bir adam Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem). "Ya Resülallah! Her zamanda kıraat var mıdır?" diye sordu. "Evet" buyurdu. Bunun üzerine cemaatten bir adam: "Farz oldu?" deyince Peygamber (sallallahu aleyhi veselleın): "Bana göre ise imam kırılatte bulundu mu bu yeterlidir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2644 *Ben derim ki: İbn Mace hadisi "Farz oldu" kısmına kadar rivayet etmiştir. Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedi hasendir.

Abdullah b. Amr bildiriyor:

#12,295
Resülullah (sallallahu aleyhi veselleın) ile beraber namaz kıldık. Namazı bitirince bize: "Siz namazda benimle beraberken Kur'ıln mı okuyorsunuz?" diye sorunca; "Evet" dedik. "Öyle yapmayın. Yalnızca Ümmü'l-Kur'ıln'ı okuyun" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2643 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Mesleme b. Ali zayıftır.

Enes' in bildirdiğine göre

#12,294
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ashabına namaz kıldırdı. Namazını bitirince yüzünü onlara dönerek: "Siz imamın arkasında namaz kılarken, imam kıraatte bulunduğu halde siz de mi Kur'an okuyorsunuz?" dedi. Herkes sustu. Aynı şeyi üç kere tekrarladı. Soma bir -veya birkaç- kişi: "öyle yapıyoruz" deyince: "Yapmayın. Ama sizden her biriniz Fatihatü'l-Kitab'ı içinden okusun" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2642 *Hadisi Ebu Ya'la ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.¹ ¹ Hatib el-Bağdadi, Tarih, XIII, 175-176.

İbn Buhayne' den nakledildiğine Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)

#12,293
açıktan kıraatle bulunarak bir namaz kıldırdı. Namazı bitirince: "Benim arkamda sizde mi Kur'an okuyorsunuz?" buyurdu. Cemaatten bir kısmı: "Okuyoruz" deyince Allah Resülü (sallallahualeyhiveselleın): "Yapmayın. Ben de diyorum ki, okuduğum Kur'an'ı neden kanştınyorum ki?" buyurdu. Bunun üzerine cemaat Resülullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) kıraati cehren okuduğu namazlarda kıraatle bulunmayı bıraktılar.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2641 *Bezzar hadisin tamamını, Ahmed b. Hanbel ile el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l- evsat'ta Taberani ise muhtasar olarak rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler. Ancak Bezzar demiştir ki: İbn Şihab'ın kardeşinin oğlu, "İbn Buhayne'den naklen" sözünde yanılmıştır. Aynı hadisi Ma'mer ve İbn Uyeyne ise Zühri kanalıyla İbn Ükeyme'den, o da Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir.

Abdullah b. Mes'ud demiştir ki:

#12,292
Ashab, Hz. Peygamberin (sailallahu aleyhi vesellem) arkasında Kur' an okurlardı. Allah Resulü (sailallahu aleyhi vesellem): "Bana Kur'an'ımı şaşırttırdınız" buyurdu

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2640 *Bunu Ahmed b. Hanbel, Ebu Ya'la ve Bezzar rivayet etmiş olup Ahmed b. Hanbel'in ravileri Sahih'in ravileridirler.

Allah Resulü'nün (sallallahualeyhivesellem)

#12,291
Ashabından olan Abdullah b. Buhayne'nin naklettiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhivesellem): "Biraz evvel sizden kimse benimle beraber Kur'an okudu mu?" diye sordu. Ashabı: "Evet" deyince "Ben de diyorum ki, niçin kıratim karışıyor" dedi. O bunu söyledikten sonra, insanlar onunla beraber kıraatte bulunmayı bıraktılar.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2639 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup Ahmed b. Hanbel'in ravileri Sahih'in ravileridirler. Daha sonra ileride onunla ilgili açıklama yapılacaktır.

Büreyde anlatmaktadır:

#12,290
anlatmaktadır: Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem): "Mescid' den çıkma! Sana benden önce Süleyman b. Davud dışında hiç kimseye indirilmemiş bir sureden bir ayet öğreteceğim" buyurdu. Sonra Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Mescid' den çıkmak üzere tam kapının eşiğine ulaştığında: "Namazına ve kıraatine neyle başlıyorsun?" diye sordu. "Besmele ile" dedim. "İşte o" buyurdu ve sonra sol ayağını dışarı attı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2638 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde, hafızasının zayıflığı sebebiyle zayıf görülen Abdülkerim b. Ebi'l-Muharik'ten başka tanımadığım raviler de vardır.

Nâfii'nin bildirdiğine göre

#12,289
İbn Ömer, namaza başlarken, Ümmü'l-Kur'an (Fatiha) içinde yer alan Besmele ile başlar, soma peşinden gelen surenin başında da Besmele okur ve bunu Resulullah'tan (sailallahualeyhivesellern) böyle işittiğini söylerdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2637 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdurrahman b. Abdillah b. Ömer el-Umeri son derece zayıftır.

Hz. Ali ve Ammar'ın naklettiklerine göre

#12,288
Resulullah (sailallahualeyhi vesellem) Besmele'yi cehren (açıktan) okurdu

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2636 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravilerinde Cabir el-Cu'fi'yi müdellis olmasına rağmen Şu'be, Sevri ve Züheyr b. Muaviye güvenilir kabul ederlerken, bazı kimseler zayıf görmüşlerdir.

Ebu Hureyre'nin in bildirdiğine göre

#12,287
Hz. Peygamber (sallallahualeyhi vesellem) derdi ki: "el-Hamdü lillahi rabbi'l-alemin, biri Besmele olmak şartıyla yedi ayettir. Bu, sürekli tekrarlanan yedi ayettir, yüce Kur'an'dır. Ümmü'l-Kur'an (Kur'an'ın esası) ve Fatihatü'l-kitab (Kitab'ın mukaddimesi)dir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2635 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

İbn Abbas der ki:

#12,286
Peygamber (sallallahualeyhivesellem) Besmele inene kadar bir surenin sonunu bilemezdi. Besmele inince bir surenin bittiğini, başka bir sürenin başladığını anladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2634 *Ben derim ki: Ebu Davud hadisin yalnızca "Besmele inene kadar bir surenin sonunu bilmezdi" kadarını zikretmiştir. Hadisi bu şekliyle ise Bezzar iki ayrı senetle rivayet etmiş olup senetlerden birinin ravileri Sahih'in ravileridirler.¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 12545 (Son kısmını); Hfil

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#12,285
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Besmele'yi namazda cehren/ açıktan okurdu

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2633 *Ben derim ki: Besmele'yi "cehren okuma" kısmı dışında hadisi Ebu Davud ve başka kaynaklar da rivayet etmişlerdir. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir..² *Ben derim ki: Besmele'yi "cehren okuma" kısmı dışında hadisi Ebu Davud ve başka kaynaklar da rivayet etmişlerdir. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. ²

Ebu Vail bildiriyor:

#12,284
Hz. Ali (b. Ehi Talib) ve Abdullah (b. Mes'üd) ne Besmele'yi, ne Eüzü'yü ve ne de Amin'i cehren/sesli okumazlardı. ¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2632 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ebu Said el-Bakkal güvenilir olmakla beraber müdellistir. ¹ el-Mu'cemu'l-kebir, no. 9304.

Enes'in bildirdiğine göre

#12,283
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Besmele'yi gizli okurdu. Ebu Bekir ve ômer de sessiz okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2631 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak kabul edilmişlerdir.

İbn Abbas anlatmaktadır:

#12,282
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Besmele'yi okuyunca müşrikler onunla alay eder ve "Muhammed Yemame tanrısını anıyor" derlerdi. Zira Müseyleme, Rahman ve Rahim ¹ diye isimlendirilirdi. Bu yüzden bu ayet nazil olunca Resulullah'a (sallallahualeyhivesellem) Besmele'yi cehren/açıktan okumaması emredildi

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2630 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak kabul edilmişlerdir. ¹ el-Mu'cemu'l-kebir, no. 12245; el-Mu'cemu'l-evsat, 70-Mecmau'l-Bahreyn. (Yalnız "Rahman" ifadesiyle)

İbrahim es-Sâiğ bildiriyor:

#12,281
Matar el-Vem1k'a şunu sordum: "Sen her rekatta ve her sureye başlarken Euzü Besmele çeker misin? (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlar, rahmetten kovulmuş Şeytan'ın şerrinden (Allah'a) sığınır mısın?( Dedi ki: Bana Katade'nin Muhammed b. Sirin' den, onun da Imran b. Husayn ve Semure b. Cundub'den naklen bildirdiğine göre Allah Resulü (sallallahualeyhiveseilem): "Bu iki sekteyi (sükutu) musalli, namaza başlarken ve bir de iki rekattan sonra ayağa kalkınca içinden yapar" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2629 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Reyhan Ebu Gassan'ı tanımıyorum. Kalan ravileri ise güvenilir ravilerdir.

Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem)

#12,280
eşlerinden birine -Nafi "Sanırım Hafsa'ydı" demiştir- Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi vesellem) kıraati soruldu. "Siz onun gibi yapamazsınız" dedi. "Sen bize anlat" denince o da ağır ağır okuyarak bir kıraatte bulundu. İbn Ebi Müleyke bize benzerini anlatarak bunu şöyle açıkladı: "el-Hamdü lillahi rabbi'l-alemin"i okudu ve durdu. Sonra "er-Rahman ir-Rahim"i okudu ve durdu. Sonra "Maliki yevmiddin"i okudu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2628 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Said b. Yezid Ebu Mesleme bildiriyor:

#12,279
"Resulullah (sallallahualeyhiveselleım) Besmele'yi mi, yoksa (doğrudan) el-Hamdü lillahi rabbi'l-alemini mi okurdu?" diye sordum. " Bana öyle bir şey soruyorsun ki, onu senden önce hiç kimse bana sormamışh" karşılığını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2627 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

İbn Abbas'a Besmele'nin açıktan okunması meselesi sorulduğunda:

#12,278
"Biz onun (sesli söylenmesinin) Bedevilerin okuyuşu olduğunu konuşurduk" demiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2626 *Bunu Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ebü Sa'd el-Bakkal güvenilir olmakla beraber müdellistir ve burada "an-an" sıygasını kullanmıştır. Kalan ravileri ise Sahlh'in ravileridirler.

Ebu Sa'lebe el-Huşeni anlatmaktadır:

#12,277
Allah Resulü (sallallahualeyhi vesellem) namaz kılarken birden bir adamın şöyle dua ettiğini işitti: "Rabbimin yüce zatının yüceliğine yaraşır biçimde Allah' a pak ve mübarek bir hamd ile çokça hamd ederim." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) namazı bitirince: "Şöyle şöyle niyaz eden kimdi? Ben on iki meleğin o sözleri kapmak için yanştıklannı gördüm" buyurdu. Derken Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi vesellem) gözleri şaşkınlıkla açıldı, ta ki perde kapanınca: "Kıyamet günü bu sözlerin sonucu/sevabı ve bir o kadan daha sana yazılacakhr" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2625 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Muhammed b. Yezid b. Sinan er-Rehavi'yi İbn Main, Buhari ve Nesai zayıf görürlerken İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir.

Huzeyfe b. el-Yeman bildiriyor:

#12,276
Bir gece Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) yanına gittim. Abdest aldıktan sonra kalkıp namaza durdu. Ben de gelip sol tarafına durdum. Beni sağ yanına geçirdi. Sonra "Melekut (hükümranlık), ceberut (sınırsız kudret), kibriya (büyüklük/yücelik) ve azamet sahibi Allah'ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim" diye okudu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2624 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir

Ebu Hureyre' den nakledildiğine göre

#12,275
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) namaz için iftitah tekbiri aldıktan sonra el-Hamdu lillah (Fatiha) süresini okur, sonra bir müddet sükut ederdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2623 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.

Enes' in naklettiğine göre

#12,274
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) tekbir alırken ellerini kulakları hizasına kadar kaldırır, şu duayı okurdu: "Sübhaneke, Allahümme ve-bihamdike ve-tebarake'smuk ve-teala cedduk ve-la ilfihe ğayruk" (Allahım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın/şanın her şeyden üstündür. Senden başka tanrı yoktur.)

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2622 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.

Ebu Rafi bildiriyor:

#12,273
Elime bir mektup geçti. İçinde Allah Resulü' nün (sailallahualeyhivesellem) namaza başlama şekli yazıyordu. İftitah tekbiri aldıktan sonra şunu okurmuş: "Muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan (Allah)a döndüm. Ben müşriklerden değilim. Kuşkusuz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana böyle emredildi ve ben Müslümanlardanım. Allahım! Hükümran sensin. Senden başka tanrı yoktur. Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder, överim. Sen benim Rabbimsin. Ben ise Senin kulunum. Senin ortağın yoktur. Kendime zulmettim. Günahımı itiraf ettim. Bütün günahlarımı bağışla. Zira senden başkası günahları bağışlayamaz. Her zaman emrine ve buyruğuna uymaya hazırım. Bütün hayır senin elindedir. Senin azabından yegane kurtuluş da, sığınak da yine sensin. Senden mağfiret diler, sana tövbe ederim." Sonra kıraatıru yapardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2621 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemıı'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Muhammed b. İshak güvenilir olmakla beraber müdellistir ve burada "an-an" sıygasını kullanmıştır. Kalan ravileri ise güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.

Abdullah b. Ömer' in bildirdiğine göre

#12,272
Resülullah (sallallahualeyhivesellem) namaz için iftitah tekbiri aldıktan sonra şu duayı okurdu: "Muvahhid ve Müslüman olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan (Allah)a döndüm. Ben müşriklerden değilim. Allahım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder, överim.Senin adın mübarektir. Varlığın/şanın her şeyden üstündür. Senden başka tann yoktur. Kuşkusuz ki benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana bu emredildi ve ben Müslümanlardanım."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2620 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdullah b. Amir el-Eslemi zayıftır.

Vasile' den nakledildiğine göre

#12,271
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) namaz için iftitah tekbirini aldıktan sonra "Sübhaneke, Allahümme ve- bihamdike ve-tebıirake'smuk ve-teala cedduk ve-la ilahe ğayruk" (Allahım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın/şanın her şeyden üstündür. Senden başka tann yoktur) duasını okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2619 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde simi geçen Amr b. el-Husayn zayıftır.

İbn Cüreyc demiştir ki:

#12,270
Bana kendisine güvendiğim/ inandığım birinin bildirdiğine göre Ebu Bekir, Ömer, Osman ve İbn Mes'ud, iftitah tekbirini aldıktan sonra kıraatten önce şu duayı okurlarmış: "Sübhaneke, Allahümme ve-bihamdike ve-tebarake' smuk ve-teala cedduk ve-la ilahe ğayruk." (Allahım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın/şanın her şeyden üstündür. Senden başka tanrı yoktur.)

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2618 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi zikredilmeyen ravi vardır.