Toplam 23,594 Hadis
Konular

Namazı Beklemek Kategorisi

İbn Ömer bildiriyor:

#12,370
Peygamber (sallallahu aleyhi veellem) bir yolculuk sırasında sabah namazım kıldı(rdı), namazda "Kul ya eyyuhe'l-kafinln" ve "Kul huvallahu ehad" sfuelerini okudu, sonra "Size Kur'an'ın üçte birini ve dörtte birini okudum" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2718 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup alimler senedinde ismi geçen Cafer b. Ebu Cafer'in zayıflığı konusunda görüş birliği etmişlerdir. ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 9190.

Abdullah b. Mes'ud,

#12,369
Esed oğullarına ait mescitlerden birinde sabah namazı kıldı. İmamları cemaate namazı, Abdullah'ın tertibine göre Mufassal surelerden en uzun iki sureyi okuyarak kıldırdı. Namazı bitirince imama: "Bakıyorum da genç bir imam olarak bu namazda bu iki sureyi okuyorsun" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2717 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'del rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ata b. es-Saib güvenilir olmakla beraber ömrünün sonunda bunamıştır.

Rifa'a el-Ensari'nin naklettiğine göre

#12,368
Hz. Peygamber (sallallahualeyhi vesellem): "Sabah namazında da, yatsı namazında on ayetten ² az okunmaz" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2716 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden İbn Lehi'a ile ihticac konusu tartışmalıdır.³ ² el-Mu'cemu'l-kebir'de "yirmi ayetten az" ifadesi geçmiştir. ³ Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 4538. Ravilerinden Mikdam b. Davud da güvenilir değildir. Bkz. es-Silsiletü'z-zaife, no. 1262.

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre

#12,367
Resulullah' a(sallallahualeyhiveselleın) sabah namazında "Ve'l-leyli iza yeğşa" ve "Ve'ş-şemsi ve-duhaha" surelerini okuması emredilmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2715 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 11276. İbn Lehi'a burada zayıfhr. Çünkü rivayeti kendisinden Abdullah'lardan başkası nakletmiştir.

Ebu Hureyre bildiriyor: Ben,

#12,366
Medine'ye geldiğimde Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) henüz Hayber' de idi. Gifar oğullarından bir adam insanlara imamlık yapıyordu. İlk rekatta Meryem, ikinci rekatta ise "Veylün lil-mutaffifin" süresini okudu. Ravi der ki: "Sanırım, bunun sabah namazında olduğunu söylemişti."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2714 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Eğar el-Müzem den nakledildiğine göre

#12,365
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) sabah namazında Rum süresini okumuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2713 *Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Mu'emmil b. İsmail güvenilir olmakla beraber çokça hata yaptığı söylenmiştir.

Yine Cabir' den nakledilen bir başka rivayete göre

#12,364
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) sabah namazında Vakıa ve benzeri stlreleri okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2712 *İki rivayeti de Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ta nakletmiş olup Ya Sin rivayetinin ravileri Sahih'in ravileridirler. Vakıa sûresiyle ilgili rivayetin senedinde ismi geçen Ya'kub b. Humeyd b. Kasib'i bir grup bilgin, bazısı had cezası almış olmasını sebep göstererek zayıf görürlerken İbn Hibban güvenilir raviler hakkındaki kitabında zikretmiştir. Kalan ravileri ise Sahih'in ravileridirler. ¹ ¹ Ya'kı1b b. Humeyd hakkında Heysem! demiştir ki: Bu zah İbn Main ve başkaları zayıf görürlerken, Buhari "Kendisinden iyilikten başka bir şey görmedik" demiştir. İbn Hibban da onu güvenilir ravilere dair eserinde zikrederek bazen hata yaphğını belirtmiştir. Bkz. no. 1889.

Cabir b. Semure'nin bildirdiğine göre

#12,363
Hz. Peygamber (sallallahualeyhi veselleın) sabah namazında YÂ Sin Suresini okurdu .

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2711

Simak b. Harb' ın, Medine halkından bir adamdan naklettiğine göre

#12,362
söz konusu adam, Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi veselleın) arkasında namaz kılmış ve Restllullah'ın (sallallahu aleyhi veselleın) namazda "KM, ve'l-Kur' Ani'l-mecid" sűresini okuduğunu işitmiş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2710 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Abdurrahman b. Yezid anlatmaktadır:

#12,361
İbn Mes'ud yatsı namazını kıldırdı. Namaza Enfal süresiyle başladı ve 110 ne güzel mevla/sahip, ne güzel yardımcıdır''ı ayetine varınca rükfta gitti. Sonra ikinci rekatında mufassal sürelerden iki sure okudu. Diğer bir rivayette ise "mufassal sürelerden bir süre" ibaresi geçmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2709 *Her iki rivayeti de Taber3ni, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. ¹ Enffil 8/40.

Büreyde' den nakledildiğine göre

#12,360
Muaz b. Cebel arkadaşlarina yatsı namazını kıldırdı ve namazda "İkterabeti' s-saa" (Kamer) süresini okumaya başlayınca bir adam namazı bitirmeden çekilip (tek başına) namazını kılıp gitti. Muaz onun hakkında sert konuştu. Sonra adam Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) giderek: "Ben hurma bahçesinde çalışıyordum ve su(yun taşmasın)dan endişe ettim" diyerek mazeret bildirdi. Bunun üzerine Allah Resulü (saDallahu aleyhi vesellem): (Muaz' a): "Ve'ş-şemsi ve duhfiha" ve benzeri surelerle namazı kıldır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2708 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Yine Ebu Hureyre' den nakledilen bir habere göre

#12,359
Hz. Peygamber'e (sailailahu aleyhi vesellem) yatsı namazında "Ve's-semai" diye başlayan süreleri okuması emredilmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2707 *İki hadisi de Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ikisinin senedinde de ismi geçen Ebu'l-Mühezzim'i Şu'be, İbnü'l-Medini, Ebu Zür'a, Ebu Hatim ve Nesai zayıf görürlerken, Ahmed b. Hanbel "Hadisi doğruya ne kadar da yakındır" değerlendirmesini yapmıştır.

Ebu Hureyre' den nakledildiğine göre

#12,358
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yatsı namazında "Ve's-semfil zati'l-buruc" ve "Ve's-semfil ve't-tarık" sürelerini okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2706

Abdullah b. el-Haris b. Abdilmuttalib'in naklettiğine göre

#12,357
Resulullah'ın(sallallahualeyhi vesellem) en son kıldığı namaz, akşam namazıdır. Bunun ilk rekahnda "Sebbihi' sme rabbike'l-a'la" suresini, ikincisinde ise "Kul ya eyyuhe'l-kafirun" suresini okumuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2705 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Haccac b. Nusayr'ı İbnü'l-Medini ve bir grup bilgin zayıf görürlerken, İbn Hibban ve bir rivayete göre İbn Main güvenilir olarak değerlendirmişlerdir.

Abdullah b. Zeyd' den nakledildiğine göre

#12,356
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) akşam namazında "Ve't-tin ve'z-zeytün" suresini okumuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2704 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Cabir el-Cu'fı'yi Şu'be ve Süfyan güvenilir kabul ederken kalan imamlar zayıf görmüşlerdir.

İbn Ömer' den nakledildiğine göre

#12,355
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) onlara akşam namazında "Ellezine keferu ve-saddu an sebilillah"¹ suresini okumuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2703 ¹ Muhammed 47 /1. 22 Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 13380; el-Mu'cemu'l-evsat, no. 1261, 1763; el- Mu'cemu's-sağir, no. 117. Senedinde ismi geçen Ebu Muaviye Muhammed b. Hazım hakkında İmam Ahmed: "A'meş dışındakilerden naklettiği hadisleri muzdaribdir. Ubeydullah b. Ömer' den de münker hadisler nakleder ki bu da o hadislerinden biridir" demiştir. 1835 nolu hadiste bu hususu gözden kaçıran el-İhsan fi tertibi Sahihi İbn Hibbiin'm muhakkiki hocamızın eksiği böylelikle giderilmiş olmaktadır.

Ebu Eyüb' un naklettiğine göre

#12,354
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) akşam namazında Enfal süresini okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2702 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Urve'nin bildirdiğine göre

#12,353
Zeyd b. Sabit, akşam namazının (ilk) iki rekatında Enfal suresini okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2701 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Mervan bildiriyor:

#12,352
Bana Zeyd b. Sabit dedi ki: Niçin namazda mufassal surelerin kısalarını okuyorsun? Halbuki ben, Allah Resulü'nün (sallailahualeyhivesellem) en uzun iki süreyi okuduğuna şahit oldum." "En uzun iki süreden maksadın nedir?" diye sordum. "A'raf ve Yunus sftreleridir" karşılığını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2700 *Ben derim ki: Yunus suresiyle ilgili kısım hariç hadis Sahih'te geçmiştir. Hadisi bu ifadelerle Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler. ² ² İbn Huzeyme, Sahih, no. 518. Bunun metninde "Ebu Eyyıûb veya Zeyd b. Sabit'' denmiştir. Hadis için ayrıca bkz. el-Mu'cemu'l-kebir, no. 4812.

Ebu Eyyub veya Zeyd b. Sabit'ten nakledildiğine göre

#12,351
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) akşam namazında A' raf süresini okumuş ve onu iki rekata yaymıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2699 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve Taberanil rivayet etmiş olup Ahmed b. Hanbel'in ravileri Sahih'in ravileridirler. Zeyd b. Sabit hadisi "Onu iki rekata yaymıştır" kısmı hariç, Sahih'te geçmiştir. ¹ "Onu iki rekata yaymışhr" ifadesi, Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 3893, 4823'de geçmemiş, yalnız Müsned' de yer almışhr. Bkz. (V, 418).

Ebu Eyyôb'un bildirdiğine göre

#12,350
Allah Resulü'ne (sallallahualeyhi vesellem): "Ya Resulallah! Burada bir topluluk var ki gündüz namazında kıraati cehren yapmaktadır" denildi. Allah Resulü (sallallahualeyhi vesellem) de: "Üzerlerine hayvan pisliği atsaydınız ya" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2698 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Vazi' b. Nafi' metrûktur.

Humeyd ve Osman el-Betti demişlerdir ki:

#12,349
Biz, Enes b. Malik'in arkasında öğle ve ikindi namazlarını kıldık ve namazda onun "Sebbihi' sme rabbike'l-a'la" suresini okuduğunu işittik.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2697 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.

Yine Tabera.nt, Abdullah b. Ziyad el-Esedl' den şu sözünü nakletmiştir:

#12,348
Öğle ve ikindi namazlarında . Abdullah (b. Mes'ud)'un yanına durdum ve kıraatini duydum.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2696 *Ravileri güvenilir ravilerdir.

Abdullah b. Ziyad el-Esedl demiştir ki:

#12,347
Ben, Abdullah (b. Mes'ud)'un gün içindeki iki namazdan birinde okuduğu kıraatini işittim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2695 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir.

Alkame anlatmaktadır:

#12,346
Ben, Abdullah (b. Mes'ud)'un yanı başında namaz kıldım. "Rabbim ilmimi artır" ¹ ayetini duyuncaya kadar ne okuduğunu anlayamadım. Ancak o zaman Ta Ha suresinden okuduğunu anladım.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2694 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. ² ¹ Taha,114. ² el-Mu'cemu'l-kebir, no. 9390.

İbn Sirin' den nakledildiğine göre

#12,345
İbn Mes' ud, öğle ve ikindi namazlarının ilk iki rekatından her birinde Fatihatu'l-Kitab ve bir süre okurdu. Son iki rekatında ise yalnız Fatihatu'l-Kitab' ı okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2693 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'/-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir. Ne var ki, İbn Sirin, İbn Mes'ud'dan hadis işitmemiştir.

İkrime' den şu sözü nakledilmiştir:

#12,344
Öğle ve ikindi namazlarında Ümmü'l-Kitab (Fatiha süresi) dışında kıraat söz konusu değildir. Zira İbn Abbas dedi ki: "Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) bize kıraati emrettiği gibi o Resulullah (sallallahu aleyhivesellem),Rabbi'nden kendisine indirilen mesajları da tebliğ etmiştir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2692 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de ¹ rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbrahim b. el-Hakem b. Eban son derece zayıftır.² ¹ el-Mu'cemu'/-keblr, no. 11606. ² Heysemi İbrahim b. el-Hakem'in metnlk olduğunu belirtmiştir. Bkz. (VI, 39)

Adi b. Hatim

#12,343
insanlara öğle namazını kıldırmış, namazda "İza's-semau'n-şekkat" gibi bir sure okumuş. Namazı bitirince, "Size Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi vesellem) namazını eksiksiz olarak gösterdim" demiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2691 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Eyyub b. Cabir'i İbn Main, İbnü'l-Medini ve başkaları zayıf görürlerken, Ahmed b. Hanbel ve Amr b. Ali el-Fellas güvenilir kabul etmişlerdir. ³ ³ Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, XVII, 101-102.

Ebu Malik el-Eş'ari'nin bildirdiğine göre

#12,342
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) bütün rekatlarda, yani öğle ve ikindi namazlarının dört rekatında da Kur' an okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2690 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Şehr b. Havşeb hakkında tenkit bulunmakla beraber bir grup bilgin tarafından güvenilir de kabul edilmiştir.² ² Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr, no. 3437. Senedinde yer alan Leys b. Ebi Süleym de zayıfhr.

Abdullah b. Mes'ftd'un belirttiğine göre

#12,341
öğle ve ikindi namazlarında Resulullah' ı (sallallahualeyhi vesellem) Kur' an okuduğu sakalını oynatmasından bilinirdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2689 Haberi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Zeyd b. el-Hariş'il İbn Ebi Hatim eserinde zikretmiş, fakat mecruh/zayıf ya da güvenilir olup olmadığını belirtmemiştir. Kalan ravileri ise güvenilir ravilerdir. ¹ Heysem! (X, 281), Zeyd b. Hariş'in güvenilir olduğunu belirtmiştir. İbnü'l-Kattan ise halinin bilinmediğini söylemiştir. Bkz. el-Mu'cemu'l-kebir, no. 10108.

Enes b. Malik' in bildirdiğine göre

#12,340
Resftlullah (sallallahu aleyhi vesellem) öğle vakti onlara namaz kıldırdı. Namazda yüksek sesle "Ve'ş-şemsi ve duhaha", "Ve'l-leyli iza yağşa"surelerini okudu. Ubey b. Ka'b kendisine: "Ya Resftlallah! Bu namaz konusunda sana belli bir şey emredildi mi?" diye sordu. "Hayır. Fakat size namazınızın vaktini tayin etmek istedim" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2688 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ebu'r-Rical el-Ensari el-Basri hadisi münker biridir.

Enes'in bildirdiğine göre

#12,339
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) öğle ve ikindi namazlarında "Sebbihi' sme rabbike'l-a'la" ve "Hel etake hadisü'l-ğaşiye" sürelerini okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2687 *Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler. Hadisi ayrıca Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir.

Abdülaziz b. Ehi Sükeyn anlatmaktadır:

#12,338
Enes b. Malik'e gittim. "Bana, Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhivesellem) namazını anlat" dedim. Bunun üzerine aile halkına imam olup, bize öğle ve ikindi namazlarını kıldırdı. Namazda kıraati gizli okuyarak Mürselat, Naziat, Amme yetesaelun ve benzeri sureleri okudu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2686 *Hadisi Ebu Ya'la ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup ravilerinden Sükeyn b. Abdilaziz'i Ebu Davud ve Nesai zayıf görürlerken, Veki', İbn Main, Ebu Hatim ve İbn Hibban güvenilir kabul etmişlerdir. ¹ ¹ Sükeyn b. Abdilaziz bu hadiste teferrüd etmiştir. Bkz. Taberaru, el-Mu'cemu'l-evsat, no. 2776. Ayrıca yine senedinde ismi geçen Müsenna b. Dinar el-Kattan da hadiste gevşek biridir. Aynı ravi Ebu Ya'la'run senedinde de yer almıştır (no. 4230). Aynca "Sükeyn, yani Ebu Sükeyn" açıklaması yapılmıştır.

Bera anlatmaktadır:

#12,337
Biz, Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber öğle namazında secde ettik ve onun Secde suresini okuduğunu düşündük

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2685 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Yahya b. Ukbe b. Ebi'l- Ayzar hadisi münker biridir.

Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) ashabından biri demiştir ki:

#12,335
Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) öğle namazındaki kıraati sakallarını oynatmasından anlaşılırdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2683 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

Muttalib b. Abdillah bildiriyor:

#12,334
İnsanlar öğle ve ikindi namazlarında okunacak kıraat konusunda tarhşblar. Sonra beni Harice b. Zeyd'e gönderdiler. Harice şunu söyledi: Babam (Zeyd b. Sabit)bana dedi ki: Resülullah (sallallahualeyhivesellleım) kıyamı uzun tutar, dudaklarını oynatırdı. Anlardım ki, bunu yalnız Kur' an okurken yapıyordu ve ben de aynısını yapardım.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2682 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Kesir b. Zeyd ile ihticac konusu ihtilaflıdır. ² ² Ahmed b. Hanbel, V, 186; Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 4886 (muhtasar olarak)

İbn Abbas' dan nakledildiğine göre

#12,333
Resftlullah (sallallahu aleyhi vesellem) gelip yalnız Ümmü'l-Kur'an'ı okuyarak iki rekat namaz kılmıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2681 *Hadisi Ahmed b. Hanbel, Ebu Ya'la, el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani ve Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Hanzala es-Sedûsi'yi İbn Main ve başkaları zayıf görürlerken İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir.¹ ¹ Bkz. no. 3240. aynca hadisi "Ona hiçbir şey katma" ilavesiyle Ebıl Ya'la, (no. 2561) ve el-Mu'cemu'l-kebir'de (no. 31016) Taberani rivayet etmiştir.

Zeyd b. Sabit'ten şu sözü nakledilmiştir:

#12,332
"Kıraat sünnettir. -ravilerden İbn Ebi Meryem'in rivayetinde:- Kendi kişisel görüşünü öne çıkarıp insanlara muhalefet etme."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2680 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Ebi'z-Zinad zayıftır. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 4855. "Kendi kişisel görüşünü öne çıkarıp insanlara muhalefet etıne" kısmı Said b. Ebi Meryem'in ilavesidir. Bu zat da bunaması sebebiyle zayıftır.

Cabir b. Abdillah' dan şu sözü nakledilmiştir:

#12,331
"Namazda sünnet olan kıraat, ilk iki rekatta Ümmü'l-Kur'an ve bir sure, son iki rekatta ise yalnız Ümmü'l-Kur'an'ı okumakhr."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2679 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde zikri geçen Taberani'nin hocası ile hocasının hocasını zikredeni görmedim.

Ubade b. es-Sarnit der ki:

#12,330
Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) "Ftitihatu'l-Kittib (Fatiha suresi) ve onunla beraber iki tiyet okunmadan namaz olmaz"buyururken işittim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2678 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde yer alan Hasan b. Yahya el-Huşeni'yi Nesaı ve Darekutni zayıf görürlerken, Duhaym, İbn Adi ve bir rivayete göre İbn Main güvenilir kabul etmişlerdir.

Esma binti Ebi Bekir bildiriyor:

#12,329
Ben ernrolunduğunu yapmakla (peygamberlikle) görevlendirilmeden önce Resulullah'ı (sallallahu aleyhi vesellem) Rükn'e (Hacer-i esved köşesine) doğru namaz kılarken dinledim. Müşrikler de onun ağzından "O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?" ¹ ayetini dinliyorlardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2677 ¹ Rahman 55/13.

Ebu'l-Aliye bildiriyor:

#12,328
Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) ashabından otuz kişi toplanıp şöyle dediler: Biz, Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi vesellem) kıraati açıktan okuduğu namazları biliyoruz. Kıraati açıktan okumadıklarını ise açıktan okuduklarıyla karşılaşhrarak öğreniyoruz. Bu kişiler yine şu konuda görüş birliği etmişler, içlerinden iki kişi bile farklı düşünmemiştir: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) öğle namazının ilk iki rekatının her birinde otuz kadar ayet, son iki rekatında ise bunun yarısı kadar Ayet okurdu. İkindide ise öğlenin ilk iki rekatında okuduğunun yarısı kadar, son iki rekahnda da onun yarısı kadar kıraatle bulunurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2676 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdurrahman b. Abdillah el-Mes'ud güvenilir olmakla beraber bunamıştır. Denildiğine göre Yezid b. Harun ondan bunak halinde hadis almıştır.

Nafi' demiştir ki:

#12,327
"İbn Ömer bir çok kez bize farz namazda iki üç sure okuyarak imamlık yapmıştır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2675 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Ebu'l-Aliye bildiriyor:

#12,326
Bana, bizzat kendisinden duyan birinin bildirdiğine göre Allah Resulü (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurmuş: "Her surenin rüku ve secdeden nasibi vardır" Ravi der ki: Sonra kendisiyle karşılaştım ve: "İbn Öm.er bir rekatta birkaç sure okuyor. Sana bu hadisi nakledeni tanıyor musun?" diye sordum. "Elbette tanıyorum. Hem de onu bana bildirdiği kaç sene öncesinden beri tanıyorum. Onu bana ta elli sene önce bildirmişti" karşılığını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2674 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Enes b. Malik demiştir ki:

#12,325
Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) ashabı farz namazlarda Kur'an'ı başından sonuna kadar okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2673 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Sehl b. Ebi Hazm'ı bir grup kimse sağlam olmadığını söyleyerek zayıf görürken, İbn Main güvenilir kabul etmiştir. Kalan ravileri ise güvenilir ravilerdir.

Abdullah b. Amr demiştir ki:

#12,324
"Ben, namazda Allah Resulü' nün (sailallahualeyhivesellem) ayetleri belli bir sayıyla okuduğunu gördüm."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2672 *Hadisi Taberani, rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Nasr b. Tarif metrOktur.

İbn Ömer:

#12,323
"Mufassal surelerden kısa ya da uzun hiçbir sure yoktur ki Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) onu namazda okurken işitmiş olmayayım" demiştir.¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2671 *Hadisi Taberani, İsmail b. Ayyaş kanalıyla Hicazlılardan nakletmiştir ve zayıftır. ¹ el-Mu'cemu'l-kebfr, no. 13359.

Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) ashabından Eğar demiştir ki.

#12,322
Ben, Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) arkasında namaz kıldım. Rum sűresini okudu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2670 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

Ümmü'l-Husayn' dan nakledildiğine göre

#12,321
O, Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) arkasında kadınlar safında namaz kılarken onun /1 el-Hamdü lillahi rabbi'l-alemin, er-Rahman ir-Rahim, maliki yevmi' d-din.... gayri'l-mağdftbi aleyhim ve-laddallin" ayetini okuyup, il Amin" dediğini işitmiş."Hatta ben bunu kadınlar safında iken işittim. Secde ve rükft yaparken de tekbir alırdı" demiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2669 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İsmail b. Müslim el-Mekki zayıftır.

Vail b. Hucr'dan nakledildiğine göre

#12,320
o, Resulullah'ı (sallallahualeyhi vesellem) «gayri'l-mağdubi aleyhim ve-laddallin» ayetini okuduktan sonra «Rabbim beni bağışla, amin» derken işitmiş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2668 *Ben derim ki: "Rabbim beni bağışla" kısmı hariç hadisi İbn Mace rivayet etmiştir. Bu şekliyle ise Taberani rivayet etmiştir. Senedinde ismi geçen Ahmed b. Abdilcebbaar el-Utaridi'yi Darekutni güvenilir kabul etmiştir. Yine Ebu Kureyb kendisinden övgüyle bahsederken, bir grup kimse ise onu zayıf görmüştür. İbn Adi ise "Münker hadisine rastlamadım" demiştir.¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, :XXII, 43. Senedinde yer alan Ahmed b. Abdilcebbar'm babası zayıfhr. Ayrıca bkz. Beyhaki, es-Sünenü'l-kübra, il, 58.