Toplam 19,499 Hadis
Konular

Alimin Hakkını Bilmek Kategorisi

Yine İbn Abbas'dan şu sözü nakledilmiştir:

#11,741
"İlmin yok olup gitmesi ne demektir? Bilir misiniz? Ulemanın yeryüzünden gitmesi demektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 992 *Bunu Ahmed b. Hanbel, Seele (Mearic) süresinde gelecek bir hadis içerisinde rivayet etmiş olup senedinde yer alan Kabüs'la ihticac konusu ihtilaflıdır. 1 Konuyla ilgili İbn Mes'üd hadisi Feraiz bahsinde gelecektir. ı A nüshasının hamişinde şu bilgi yer almıştır: "Bunu Tirmizi, Kuteybe - Abdüsselam b. Harb - A'meş- Enes senediyle rivayet etmiş ve A'meş'in Enes'ten hadis işitmediğini belirtmiştir. Ebu Davud da hadisi el-Lü'lüi rivayetinde m_uallak olarak, Abdali rivayetinde ise mevsul olarak nakletmiştir.

Said b. el-Müseyyeb demiştir ki:

#11,740
Zeyd b. Sabit'in cenazesine katıldım. Kabrine defnedildiği zaman İbn Abbas: "Ey ilmin nasıl yok olup gittiğini öğrenmek isteyenler! İşte ilmin yok olup gitmesi böyle olur. Allah'a yemin ederim ki, bugün hakikaten çok ilim gitmiştir" dedi. Said b. el-Müseyyeb demiştir ki: "Bugün hakikaten çok ilim gitmiştir" sözünü söyleyen İbn Abbas' dır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 991 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Ali b. Zeyd b. Ced'an zayıftır.

Abdullah-İbn Mes'ud-:

#11,739
"İslam nasıl eksilir? Bilir misiniz?" dedi. "Elbisenin boyasının eksildiği, binek hayvanının yağının eksildiği ve üzerinden uzun sürenin geçmesiyle dirhemin eksildiği gibi (eksilir)" "dediler. Bunun üzerine İbn Mes'ud: "Kuşkusuz bu, onun kendisinden kaynaklanır. Ama bundan daha fazlası/kötüsü, ulemanın ölümü veya gitmesidir" dedi

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 990 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kabul edilmişlerdir.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#11,737
"Fitneler çoğalacak, here (kargaşa) artacak ve ilim kaldırılacak" buyurmuştur. Hz. Ömer, Ebu Hureyre'nin "İlim kaldırılacaktır" sözünü işitince, "Bundan maksat, ilim insanların kalplerinden sökülüp alınmayacaktır. Ama alimler ölüp gideceklerdir" diye açıklama yaptı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 988 *Bunu Ahmed b. Hanbel ve Bezzar rivayet etmiştir. Hadis, Ömer'in sözü hariç Sahih- i BuhıM'de geçmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler.

Enes b. Mfilik'in bildirdiğine göre Peygamber (sallallahualeylıivesellem)

#11,736
"Yeryüzünde alimler, karaların ve denizlerin karanlıklarında yön gösteren gökteki yıldızlar gibidirler. Yıldızlar battığında, çok geçmez rehberler yollarını şaşırırlar" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 987 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir ki, Alim ve Öğrencinin Fazileti'ne dair bahiste (no. 489) geçmişti.

Ebu'd-Derda demiştir ki:

#11,735
Resulullah'ı (sallallahualeyhivesellem): "Alimin ölümü onarılmaz bir yara, kapatılmaz bir delik ve batan bir yıldızdır. Bir kabilenin ölümü bir alimin ölümünden daha hafiftir" buyururken işittim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 986 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Osman b. Eymen'i zikredeni görmedim.

Safvan b. Assfil anlatmaktadır: Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem)

#11,734
ilim kaldırılmadan önce onu elde etmeye teşvik etti. Bir adam: "İlim nasıl kaybolur ki, biz onu öğrendik. Onu çocuklarımıza öğrettik" deyince Allah Resullü (sallallahu aleyhi vesellem) buna kızdı ve: "Tevrat ve İncil, ehl-i kitabın elinde değil midir? Ama bunun onlara bir faydası oldu mu?" diye çıkışlı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 985 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Mesleme b. Ali el-Huşeni zayıftır.

Hz. Aişe, Resulullah'tan (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle dediğini nakletmiştir:

#11,733
"Alimin ölümü, İslam'da açılmış bir deliktir ve gece ile gündüz birbirini takip ettikçe bu delik kapanmaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 984 *Bunu Bezzar rivayet etmiştir. Hadisi Zühri'den nakleden Muhammed b. Abdülmelik hakkında Bezzar: "Mütabaat yapılmayacak hadisler nakletmektedir. Bu da o hadislerinden biridir" açıklamasını yapmıştır. ¹ ¹ Heysem! (no. 509) "Muhammed b. Abdülmelik hadis uydurucunun tekidir" demiştir.

Aişe'nin bildirdiğine göre Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#11,732
"Muhakkak ki yüce Allah ilmi insanlara verdikten sonra onu onlardan çekip almak suretiyle almaz. Fakat alimlerin canını alır. Her bir alim gittiğinde onunla birlikte bir parça ilim de gider. Sonunda bilmeyenler kalır ve onlar da hem kendileri sapıtırlar, hem de başkalarını saptırırlar"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 983 *Bunu Bezzar rivayet etmiş olup senedinde yer alan Leys'in katibi Abdullah b. Salih zayıf olmakla birlikte Abdülmelik b. Şuayb b. Leys kendisini güvenilir olarak değerlendirmiştir. ¹ el-Acurri'nin Ahlıiku 'l-ulemıl'sında (no. 20) Abdullah b. Salih'e mütabaat edilmiştir. (Cevıimiu kelim)

Ebu Said el-Hudri'nin naklettiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#11,731
"Allah alimlerin ruhunu kabzeder. Onlarla birlikte ilmi de alır. Sonra bir takım türedi kişiler zuhur eder ve develerin birbiri üzerine atladığı gibi birbirleri üzerine atılırlar. Aralarında tecrübeli/yaşlı olan zayıf görülür" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 982 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Bunu babasından nakleden Haccac b. Rişdeyn b. Sa'd'ı İbn Adi zayıf görürken, kimse de kendisini güvenilir olarak değerlendirmemiştir. Babasıyla ihticac konusu ise tartışmalıdır. Çoğunluk zayıf olduğu görüşündedir.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#11,730
"Şüphesiz ki Allah ilmi -size verdikten sonra, onu- sizden çekip almaz. Fakat alimlerin ruhlarını, ilimleriyle birlikte kabzeder ve geride cahiller kalır. İnsanlar onlara soru sorarlar ve onlar da (bilgisizce) fetva verirler, böylece hem kendileri sapıtır, hem de başkalarını saptırırlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 981 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde yer alan, Leys'in katibi Abdullah b. Salih güvenilir görülmekle birlikte, zayıftır

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#11,729
"Kuşkusuz ki Allah ilmi insanlardan çekip almak suretiyle almaz. Fakat [ilmi] alimlerin ruhunu kabzetmek suretiyle alır. Alimler gidince, insanlar kendilerine bir takım başlar/Uderler edinip, onlara soru sorarlar. Onlar da bilgisizce fetva verirler. Böylece hem kendileri doğru yoldan saparlar, hem de insanları saptırırlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 980 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup. Senedinde yer alan Ala b. Süleyman er-Rakki'yi İbn Adi ve başkaları zayıf görmüşlerdir. ¹ ¹ Heysemi (no. 1298) Ala b. Süleyman'ın, hadisi münker biri olduğunu söylemiştir.

Avf b. Malik el-Eşce'i'nin bildirdiğine göre

#11,727
Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) semaya bakıp: "Bu, ilmin kaldırılacağı andır" buyurdu. Ensar'dan Ziyad b. Lebid adında bir adam O'na: "Ey Allah'ın Resulü! İllin sağlamlaştırılmış ve kalpler onu ezberleyip bellemişken bu nasıl olur?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Ben de seni Medinelilerin en fakihlerinden sanıyordum" dedi ve ellerinde Allah'ın kitabı bulunmasına rağmen Yahudilerle Hıristiyanların sapıtmalarından bahsetti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 978 *Bunu Bezzar rivayet etmiş olup senedinde yer alan, Leys'in katibi Abdullah b. Salih hakkında Abdülmelik b. Şuayb: "Güvenilir biriydi" derken, diğerleri onu zayıf görmüşlerdir. Aynı hadisi el-Mu'cemu'l-keblr'de nakleden Taberani şu ilaveyi zikretmiştir: Cübeyr b. Nüfeyr demiştir ki: Sonra Şeddad b. Evs'le karşılaşbm. Kendisine Avf'ın hadisini naklettiğimde bana: "Avf doğru söylemiş. Bunun başını sana bildireyim mi? şöyledir:

İbn Ömer anlatmaktadır: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#11,726
"İlmin ilmi kaldırması pek yakındır" buyurdu ve bunu üç kere tekrarladı. Ziyad b. Lebid: "Ey Allah'ın Peygamber'i! Anam babam sana feda olsun. İlim bizden nasıl kaldırılır? Allah'ın bu kitabını biz okuduğumuz gibi onu bizim oğullarımız da kendi oğullarına okutmaktadırlar" dedi. Bunun üzerine Allah Resulü (sallallahualeyhivesellem) ona dönerek şöyle buyurdu: "Hay (ölsen de) anan ağlaya, ey Ziyad b. Lebfd! Az kalsın seni Medine fakihlerinden sayacaktım. Şu Yahudilerde Tevrat ve İncil yok mudur? Bunun onlara ne faydası oldu? Elbette ki Allah ilmi kaldırıp almakla yok etmez. Fakat onun taşıyıcılarını alır. Sanırım şunu da ekledi Ne zaman bu ümmetten bir alim (ölüp) gitse, muhakkak İslam' da bir delik açılır ve bu delik kıyamet gününe kadar kapanmaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 977 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup senedinde yer alan Said b. Sinan'ı Buhari, Yahya b. Main ve bir grup bilgin zayıf görmüşlerdir. Fakat Ebu Müshir demiştir ki: Bize Sadaka b. Halid nakletti. Dedi ki: Bana Ebu Mehdi Said b. Sinan nakletti. Bu zat Humusluların müezzini ve aynı zamanda makbul ve güvenilir bir ravi idi.

Ebu Umame anlatmaktadır:

#11,725
Veda haccında Resulullah (sallallahivesellem) ayağa kalkh. O gün esmer bir devenin sırhnda terkisine Fadl b. Abbas'ı almışh. Sonra: "Ey insanlar! İlim alınmadan ve kaldırılmadan önce ilim öğreniniz" diye hutbe irat etti. Aziz ve celil olan Allah: "Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız, size açıklanır" ¹ ayetini indirmişti. Aziz ve celil olan Allah, bu ayeti Peygamber' ine (sallallahualeyhi vesellem) indirdiği vakit biz pek çok hususu ona sormayı hoş görmeyip çekindik. Sonra bir bedevinin yanına gittik. Ona bir hırkayı rüşvet verdik. Onu sarık yapıp (başına) sardı. Hatta ucunun dışarı çıkıp sağ gözü üzerine doğru sarkhğını gördüm. Ona dedik ki: "Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) şunu sor." O da: "Ey Allah'ın Nebisi! Mushaflar aramızda yaygınken, ilim bizden nasıl kaldırılıp alınır? Mushaflarda olanları hem biz öğrendik, hem de onları kadınlarımıza, çocuklarımıza ve hizmetçilerimize/kölelerimize öğrettik?" dedi. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) başını kaldırdı. Öfkeden yüzünde kırmızılık belirdi. Sonra şöyle buyurdu: "Hay (ölesin de) anan ağlaya. İşte Yahudiler ve Hıristiyanlar! Onlarda da mushaflar vardı. Ama şimdi, peygamberlerinin getirdikleri esaslardan bir harf bile ellerinde kalmadı. üç kere: Dikkat edin. İlmin kaybolması, taşıyıcılarının ölmesi demektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 976 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiştir. İbn Mace ise bir kısmını nakletmiştir. Taberani'nin senedi daha sahihtir. Çünkü Ahmed b. Hanbel'in senedinde yer alan Ali b. Yezid oldukça zayıf biridir. Hadis Taberani'de ise bir kaç tarikten varit olmuştur. Birinde yer alan Haccac b. Ertat, müdellis olmakla birlikte saduk/dürüsttür ve hadisleri yazılır. Bile bile yalan söyleyenlerden değildir. Doğrusunu en iyi Allah bilir. ¹ Maide Sur. 4/101.

İbn Mes'ud demiştir ki:

#11,724
"Sanırım kişi, günah işlemesi sebebiyle ilmi öğrendiği gibi de unutur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 975 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kabul edilmişlerdir. Ne var ki Kasım dedesinden hadis işitmemiştir.

Abdülmelik b. Sel' anlatmaktadır:

#11,723
Abdihayr'a: "Kaç yaşındasın?" diye sordum. "120" dedi. "Cahiliye işlerinden bir şey hahrlıyor musun?" diye sordum. "Evet. Yemen' de idik. Derken Resulllah'ın (sallallahu aleyhi veselleın) insanları engin hayra davet eden mektubu geldi. Babam (Medine'ye gitmek üzere) yola çıkhğında ben henüz çocuktum. Geri döndüğünde anneme: "Söyle de şu kap köpeklerin önüne dökülsün. Biz artık Müslüman olduk" dedi

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 974 *Bunu EbCı Ya'la rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. Ben derim ki: Tarih vb. konulara dair pek çok hadis Sahabe Menkıbeleri kitabının son bölümlerinde gelecektir.

Ebu't-Tufeyl demiştir ki:

#11,722
Resullullah'ın (sallallahualeyhivesellem) hayatının sekiz yılına yetiştim. Çünkü Uhud savaşının yapıldığı yıl doğmuştum. Abdullah b. Ahmed demiştir ki: Babam şöyle anlattı: Sabit b. el-Velid, memleketimiz Kufe'ye geldi ve Ebu Ca'fer'in yurduna indi. Ben ve Yahya b. Main ona giderek kendisinden bazı hadisler dinledik.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 973 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, senedi hasendir.

Ebu't-Tufeyl demiştir ki:

#11,721
Nebi (sallallahu aleyhi vesellem) peygamber olarak gönderildiğinde ben ovadan dağa et taşıyan bir delikanlıydım.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 972 *Bunu Bezzar ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. Senedinde yer alan Mehdi b. İmran'ın rivayeti hakkında Buhari: "Ebu't-Tufeyl'den rivayet ettiği hadisine mutabaat yapılmaz" açıklamasını yapmıştır. Diğer yandan ondan. Deccal' den maksadın İbnü's-Sayyad olduğuna dair bir hadis zikretmiştir. Dolayısıyla, acaba yalnız buradaki hadisine mi mutabaat yapılamayacağını kastetti, yoksa bütün hadislerine mi, bilmiyorum. Bundan başka, Halid b. Ebi Yahya'yı zikredeni de görmedim.

Ebu't-Tufeyl demiştir ki:

#11,720
Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) hayatının sekiz yılına yetiştim. Zira Uhud savaşının olduğu yıl doğmuştum.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 971 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde yer alan Sabit b. el-Velid b. Abdullah b. Cumey'i el-Kamil'de zikreden İbn Adi, hakkında bir kelime bile etmemiştir. İbn Hibban ise es-Sikfit'ta zikrederek "Bazen hata ederdi" açıklamasını yapmıştır. Fakat ken~isinden Ahmed b. Hanbel rivayette bulunmuştur. Hocaları ise güvenilir kimselerd

Ebu Zer' in bildirdiğine göre

#11,719
onlar Resulullah (sallallahualeyhivesellem) ile Tebük gazvesindeyken Allah Resulü (sallallahualeyhivesellem): "Ey insanlar! Bugün hayatta olan hiçbir can yoktur ki; üzerinden yüz yıl geçtikten sonra Allah ona bir değer atfetsin" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 970 *Ben derim ki: Bunu Bezzar daha uzun bir hadis içerisinde rivayet etmiş olup senedinde yer alan Ali b. Zeyd zayıf biridir. Hadisi kendisinden naklettiği Abdullah b. Kudame b. Sahr'ın da kim olduğunu bilmiyorum.

Büreyde'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#11,718
"Yüz yıl geçmeden kırpan göz kalmayacaktır" buyurmuştur. Diğer bir rivayette Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem): "Kuşkusuz yüce Allah'ın bir rüzgan vardır ki, onu her yüz yılın başında gönderir ve mümin olan herkesin ruhunu kabzeder" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 968 *Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

Abdülmelik b. Raşid anlatmaktadır:

#11,717
Resulullah'ın(sallallahualevhivesellem) sahabisi Mikdam b. Ma'dikerb'ten işittim. İnsanların ekserisi "Hüküm, yüz sene sonradır" diyordu. Bununla yüz sene sonra kıyametin kopacağını söylemek istiyorlardı. Mikdam: "Çok şey söylediniz. Allah bu ümmeti (necelini) yarım gün yani 500 sene daha ertelemekten aciz değildir" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 967 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Bakıyye b. el-Velid güvenilir olmakla birlikte müdellistir.

Ebu Sa'lebe bir kere merfü olarak, başka sefer de mevkUf olarak Muaviye' den şöyle dediğini nakletmiştir:

#11,716
"Muhakkak ki Allah Teala bu ümmeti yarım günden mahrum bırakmaz. Şam' da yüz erkek ve aile fertlerini görürsen (bil ki), işte o zaman Kostantiniye (İstanbul) fethedilir. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 966 *Ben derim ki: Bunu Taberani rivayet etmiştir. el-Etraf müellifi hadis için Ebu Davud'un Melahim bölümünü kaynak göstermişse de ben onu orada bulamadım. Hadisin senedinde Leys'in katibi Abdullah b. Salih vardır ki. kendisiyle ihticac konusu ihtilaflıdır. Kalan ravileri ise güvenilir kimselerdir.

Süfyan b. Vehb el-Havlam demiştir ki: "Resulullah'ı (sallallahualeyhi vesellem):

#11,715
Yüz seneye kadar yeryüzünde kimse sağ kalmayacaktır buyururken işittim. /1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 965 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup tabii neslinden ravisi Said b. Ebi Şimr'i İbn Ebi Hatim eserinde zikrederek "Babasından rivayette bulunmuştur" açıklamasını yapmıştır. Kendisinden de Ebu Bekir b. Sevad, ondan da Abdurrahman b. Şureyh rivayette bulunmuştur ki kimse onu zayıf görmemiştir. Kalan ravileri ise güvenilir kabul edilmişlerdir .

Enes b. Malik anlatmaktadır:

#11,714
Resulullah'a(sallallahualeyhivesellem) soru sormada en cesur davrananlar bedevilerdi. Bir gün bir Bedevi geldi ve: "Ya Resulullallah! Kıyamet ne zaman kopacaktır?" diye sordu. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) cevap vermedi. Sonra Mescid' e geldi, namaz kıldı, namazı kısa kesti. Sonra Bedevi geldi. Resulullah (sallallahualeyhivesellem): "Kıyameti soran nerede?" dedi. Sonra yanından Sa' d geçerken Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Bu zata uzun ömür verilmiştir. Ömrünü tükettiğinde sizden kırpan bir göz kalmayacaktır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 964 *Bunu Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Ben derim ki: Sahih-i Buhıiri'de Enes'ten şu rivayet nakledilmiştir: "Eğer bu zat ömrünü tamamlayıncaya kadar yaşarsa, ondan sonra kıyamet kopmadıkça ölmez." Senedinde zayıf biri olan Süfyan b. Veki bulunmakla birlikte, bu hadis daha açıktır.

Nuaym b. Decace anlatmaktadır:

#11,713
Hz. Ali'nin yanında oturuyordum. Derken Ebu Mes'ud çıka geldi ve Ali: "İşte FerrUh geldi" dedi. Gelip oturdu. Hz. Ali: "Sen insanlara fetva mı veriyordun?" diye sordu. "Evet. Onlara [kıyameti anlabyorum] son zamanın daha kötü olduğunu söylüyorum" deyince Hz. Ali: "Bana da söyle sen bu konuda bir şey işittin mi?" diye sordu. O da: "Evet. (Resulullah'ın) Şöyle buyurduğunu işittim: "İnsanlar üzerinde bir sene geçmeden yeryüzünde kırpan göz kalmayacaktır" dedi. 'Bunun üzerine Hz. Ali: "Kıçını yanlış çukura soktun. Daha ilk fetvanda yanıldın. O bunu o gün yanındakileri kasdederek söyledi. Asıl bolluk yüz sene sonra gelecek değil midir?" karşılığını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 963 *Bunu Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri yine güvenilir kimselerdir.

Nuaym b. Decace anlatmaktadır:

#11,712
Ebu Mes'ud Ukbe b. Amr el-Ensari, Ali b. Ebi Talib'in yanına girdi.Hz. Ali ona dedi ki: "Yüz sene geçmeden yeryüzünde kırpan bir göz kalmayacaktır diyen sen misin? Halbuki Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi vesellem) dediği şuydu: İnsanların üzerinden yüz sene geçmeden bugün hayatta olanlardan kırpan göz kalmayacaktır.Vallahi. bu ümmete asıl bolluk, yüz sene sonra gelecektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 962 *Hadisi Ahmed b. Hanbel, Ebu Ya'la ve el-Mu'cemu'l-keblr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

Enes demiştir ki:

#11,711
Bize Hz. Peygamber'in ashabının bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Hicretin üzerinden yüz sene geçtiğinde sizden kırpan bir göz kalmayacaktır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 961 *Bunu Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde yer alan Süfyan b. Veki zayıftır.

Cabir anlatmaktadır:

#11,710
Allah, Hz. İbrahlm'in sahifelerini Ramazan'ın ilk gecesi geçince, indirdi. Tevrat'ı Musa'ya Ramazan'dan alh gün geçmişti ki, indirdi. Zebur'u Davud'a Ramazan'dan 11 gün geçmişti ki, indirdi. Kur'an'ı ise Muhammed'e (sallallahu aleyhi vesellem) Ramazan' dan 14 gün geçmişti ki, indirdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 960 *Bunu Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Süfyan b. Veki' zayıftır. ¹ ¹ Süfyan b. Veki hakkında Heysemi (IX, 412): "Oldukça zayıfhr. Ama saduk/dürüst olduğu da söylenmiştir" açıklamasını yapmıştır.

Vasile'nin naklettiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#11,709
"İbrahim' in (sallalhualeyhivessellem) Ramazan'ın ilk gecesi nazil oldu. Tevrat, Ramazan'dan altı giin geçmişti ki, nazil oldu. İncil Ramazan'dan 13 giin geçmişti ki, nazil oldu. Kur'an ise Ramazan' dan 24 gün geçtiğinde nazil oldu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 959 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İmran b. Daver el-Kattan'ı Yahya zayıf görürken, İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir. Ahmed b. Hanbel ise: "Hadisinin uygun olacağını umarım" demiştir. Kalan ravileri ise güvenilir kimselerdir.

Ebu Cemre'nin babası kanalıyla naklettiğine göre

#11,708
Peygamber (sallallahualeyhivesellem) 63 yaşında vefat etmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 958 *Bunu Taberani rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Hasan (el-Basrl)'nin bildirdiğine göre

#11,707
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) 60 yaşında vefat etmiştir

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 957 *Bunu Ebu Ya'la İbn Abbas'ın bir hadisi içinde rivayet etmiş olup ravileri güvenilir görülmüşlerdir.

Dağfel anlatmaktadır:

#11,706
Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) 65 yaşında vefat etti

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 956 *Bunu Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler. Ayrıca Taberani de rivayet etmiştir. ¹ ¹ Hasan'ın, Dağfel'den hadis işitmediği gibi Dağfel'in de sahabeliği tarhşmalıdır.

Said (İbn Yerbu)un bildirdiğine göre Resfilullah (sallallahu aleyhi vesellem) kendisine:

#11,705
"Ben mi daha büyüğüm, yoksa sen mi?" diye sormuş. O da: "Sen benden daha büyük ve daha hayırlısın. Ama ben senden daha yaşlıyım" diye cevap vermiş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 955 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de ve Bezzar rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kabul edilmişlerdir.

Ebu Zer' den nakledildiğine göre,

#11,704
(bir gün) o, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) hutbe irat ederken gelip oturdu. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Cin ve insan şeytanlannın şerrinden (Allah'a) sığındın mı?" diye sordu. (Ebu Zer diyor ki) "Ya Resullallah! Peygamberlerin ilki kimdi?" diye sordum. "Adem" buyurdu. "O peygamber miydi?" diye sordum. "Evet. Allah'ın kelamına mahzar olan bir peygamberdir" buyurdu. "Sonra kimdir?" diye sordum. "Nuh'tur. İkisi arasında on ata/nesil vardır" buyurdu. "Ya Resulullallah! Bana namazdan bahset" dedim. "O, en bereketli farzdır. Dileyen ondan çokça/bolca nasiplenir" buyurdu. "Ya sadaka/zekat nasıldrr?" diye sordum. "Sevabı kat kat olan bir ibadettir" buyurdu. "Ya oruç nasıldır?" diye sordum. "Oruç kalkandır; Zira Allah buyurur ki: Oruç bana aittir. Onun karşılığını ben vereceğim. Nefsim kudret elinde bulunan (Allah)a yemin olsun ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir" buyurdu. "Hangi sadaka daha üstündür?" diye sordum. "Varlıksız olanın kaldırabileceği ve bir de fakire gizlice verilen sadaka" buyurdu. "Hangi köleyi azat etmek, daha üstündür?" diye sordum. "Fiyatı en yüksek olan" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 954 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ben derim ki: Daha ewel Faydalanmak İçin Soru Sormak bölümünde bunu Ahmed b. Hanbel ve Bezzar'ın da rivayet ettikleri belirtilmişti. Senedinde yer alan İbn Lehi'a zayıftır .

EbuA Umame el-Bahili'nin bildirdiğine göre

#11,703
bir adam: "Ya Resuluallah! Adem peygamber miydi?" diye sordu. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem): "Evet" cevabını verdi. Adam: "Nuh ile arasında kaç yıl vardır?" diye sordu. Resulullah (sallallahualeyhivesellem): "On asır" buyurdu. Adam: "Nuh ile İbrahim arasında kaç yıl vardır?" diye sordu.Resulullah (sallallahualeyhi vesellem): "On asır" diye cevap verdi. Adam: "EyAllah'ın Resfilü! Resullerin sayısı ne kadardır?" diye sordu. "315" buyurdu. ¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 953 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler. ¹ Bkz. VIII, 210. el-Mu'cemu'l-keblr, no. 7545. el-Mu'cemu'l-keblr'de "313" ifadesiyle de bir rivayet yer almaktadır.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#11,702
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Fil yılı doğmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 952 *Bunu Bezzar ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmiştir.

Enes'in bildirdiğine göre

#11,701
Peygamber (sallallahualeyhivesellem) 65 yaşında vefat etmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 951 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler.

Cerir anlatmaktadır:

#11,700
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) 63 yaşında \. vefat etti. Ebu Bekir 63 yaşında vefat etti. Ömer 63 yaşında öldürüldü

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 950 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler.

İbn Abbas anlatmaktadu: Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)

#11,699
Pazartesi doğdu, Pazartesipeygamber oldu, Mekke'den Medine'ye ¹ , muhacir olarak Pazartesi yola çıkh, Medine'ye Pazartesi ulaşb, Pazartesi "'vefat etti, Hacer-i Esved'i Pazartesi kaldırıp yerine koydu

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 949 *Bunu Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiştir. Taberani, "Bedir zaferini Pazartesi kazandı, Maide sfuesinin "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ... " ¹ ayeti Pazartesi nazil oldu" ilavesini zikretmiştir. *Senedinde yer alan İbn Lehi'a zayıftır. Kalan ravileri ise güvenilir olup Sahih'in ravilerindendir. ² ¹ Maide Sur. 5/3. ² Ahmed b. Hanbel, Müsned, no. 2506; Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 12984 (Senedi zayıftır). Konuyla ilgili ihmal edilen zevfüdden biri de şöyledir: Enes'ten şöyle dediği nakledilmiştir: "Peygamber (sallallahu aieylıi veselleın) Pazartesi peygamber oldu, cenaze namazı Pazartesi kılındı." Ebu Ya'la, no. 4208. Senedi oldukça zayıftır.

İbn Abbas demiştir ki:

#11,698
Tarih, Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) Medine'ye geldiği seneyle başlar. O sene Abdullah b. ez-Zübeyr doğmuştu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 948 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Ya'küb b. Abbad el-Mekki'yi zikredeni görmedim.

Cübeyr b. Mut'irn'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#11,697
"Bir kavmin kız kardeş oğlu da onlardandır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 947 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir

Utbe b. Cazvan'ın bildirdiğine göre Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem)

#11,696
bir gün Kureyş'e: "Sizin aranızdan sizden olmayan kimse var mı? "buyurdu."Kız kardeşimizin oğlu Utbe b. Cazvan" dediler. Bunun üzerine: "Bir kavmin kız kardeş oğlu onlardandır. Bir kavmin anlaşmalısı onlardandır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 946 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de Utbe b. İbrahim b. Utbe b. Gazvan'ın babasından, onun da Utbe'den rivayeti olarak nakletmiştir. Ne Utbe'yi, ne de İbrahim'i zikredeni gördüm.

Enes b. Malik anlatmaktadır: Resulullah'ın (sallallahualeyhiveselleın)

#11,695
iki mevlası (azatlı kölesi) vardı. Biri Habeşi, diğeri Kıbti idi.¹ Bir gün bu il

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 945 *Bunu Taberani el-Mu'cemu's-sağlr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kabul edilmişlerdir. ¹ Ebu Ya'la'run ifadesi Nebtl şeklindedir. Nebtl, Irak civarına inip yaşayan insanlardan bir neslin adıdır. Sonra nesebi karışıklar hakkında kullanılmıştır.

İbn Ömer'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın):

#11,694
"Mevlalarımız (azatlı kölelerimiz) bizdendir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 944 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde yer alan Müslim b. Salim'i -Mesleme b. Salim de denir- Ebü Davud zayıf görürken, İbn Hibban es-Sikiit'ta zikretmiştir.

Âişe'nin bildirdiğine göre,

#11,693
Peygamber (sallallahualeyhiveselleın) "Bir kavmin kız kardeş oğlu, onlardandır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 943 *Bunu Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Attab b. Harb'ı, Fellas zayıf görürken İbn Hibban es-Sikiit'ta zikretmiştir.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesdlmı) şöyle buyurmuştur:

#11,692
"Bir kavmin (himaye ve yardım konusunda) anlaşmalısı onlardandır. Bir kavmin azatlısı, onlardandır. Bir kavmin kız kardeş oğlu, onlardandır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 942 *Bunu Bezzar rivayet etmiş olup senedinde geçen Vakıdi zayıftır.

Cefşiş el-Kindi anlatmaktadır:

#11,691
Kinde' den bir kavim Resulullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) gelerek: "Sen bizdensin" dediler. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Biz ne annemize. iftira atarız, ne de babamızdan koparız. Bizler Nadr b. Kinane'nin çocuklarındanız" buyurdu. ²

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 941 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan İsmail b. Amr b. el-Beceli'yi Ebü Hatim ve Darekutni zayıf görürken İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir. Kalan ravileri ise güvenilir kimselerdir. Ben derim ki: Sahabe Menkıbeleri bölümünde Ensab, Vefatlar, İsimler ve Künyelerle ilgili pek çok hadis gelecektir. ² Metnin manası, "Biz soyca babamıza bağlılığı bırakıp annemize intisap etmeyiz" şeklinde de olabilir.

Ebu Aşane anlatmaktadır:

#11,690
Ukbe b. Amir'i minberde şöyle derken işittim: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Medine'ye geldi. Ben o zaman sürülerimi güdüyordum. Sürüleri bırakıp yanına gittim ve: "Benim biatimi kabul eder misin, ya Resulallah?"dedim."Sen kimlerdensin?" diye sordu.Kimlerden olduğumu kendisine söyleyince Resulullah (sallallahualeyhi vesellem): "Hangisini arzu edersin? Hicret biati mi, yoksa bedevi biati mi?" diye sordu. "Hicret biati" dedim ve benim biatimi aldı: Sonra Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Burada Mead' dan kim varsa ayağa kalksın" buyurdu. Ben kalktım. "Otur!" buyurdu. Sonra yine: "Burada Mead'dan kim varsa ayağa kalksın" buyurdu. Ben kalktım. "Otur!" buyurdu. Sonra üçüncü kez aynı şeyi söyledi. Ben yine kalktım. "Otur!" buyurunca bu defa ben: "Bizler kimlerdeniz, ya Resulallah?" diye sordum. "Sizler Kuda'a b. Malik b. Himyer' densiniz" buyurdu.¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 940 Taberani bunu el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehi'a zayıftır. Hocası Ma'rüf b. Süveyd'in de biyografisini yazanı görmedim. ¹ Taberani'nin el-Mu'cemu'l-kebir'deki metni "Kudii'a'dan, sonra Malik'tensiniz" şeklindedir. el-Mu'cemü'l-evsat'ta da aynıdır (no. 347). Taberani demiştir ki: ''Bu hadisi Ma'rı'.lf b. Süveyd'den, İbn Lehi'a'dan başkası rivayet etmemiştir. Fadale b. Mufaddal bunu babasından tek başına nakletmiştir. Ma'riif b. Süveyd'i Takribü't-Tehzib'de zikreden İbn Hacer onun makbul biri olduğunu söylemiştir.

Rabi b. Sebra babasından şu sözünü nakletmiştir:

#11,689
Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) meclisinde bulundum. "Burada Mead'dan kim varsa ayağa kalksın" buyurdu. Amr b. Murre el-Cüheni kalkb. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Otur!" buyurdu ve aynı şeyi üç kere tekrarladı. Sonunda Peygamber(sallallahualeyhivesellem): "Kuda' a, Himyer' dendir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 939 Taberani bunu el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri Sahi'h'in ravileridir. Sadece Abdülaziz'in babası Muhammed b. Ebi Ubeyd ed-Deraverdi bundan müstesnadır. Onun biyografisini zikredeni görmedim.

Yine Amr b. Murre el-Cüheni anlatmaktadır:

#11,688
Bizler Hz.Peygamber'in (sallallahualeyhi vesellem) yanında bulunuyorduk. "Burada Mead'dan kim varsa ayağa kalksın" buyurdu. Amr b. Murre ayağa kalktı. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Otur!" buyurdu. O da oturdu. Sonra: "Burada Mead' dan kim varsa ayağa kalksın" buyurdu. Yine Amr b. Murre ayağa kalktı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Otur!" buyurdu. Sonra tekrar: "Burada Mead'dan kim varsa ayağa kalksın" buyurdu. Yine Amr b. Murre ayağa kalktı. Peygamber (sallalJahu aleyhi vesellem) bu defa da kendisine: "Otur!" buyurunca "Ya Resulallah! Bizler kimlerdeniz?" diye sordu. "Sizler Kudfi'a b. Malik b. Himyer'den; yadsınmayan o meşhur soydansınız" buyurdu. Amr demiştir ki: Ben bu hadisi Muaviye b. Ehi Süfyan'ın dönemine kadar gizledim. Bu dönemde Muaviye bana birini göndererek "Minbere · çıkıp Kuda'a b. Mead b. Adnan'ı zikreder misin? Bunu yaparsan, hayahm boyunca Irakeyn (Basra ve Kufe) ve Mısır'ın haraçlarını sana veririm" dedi. Amr b. Murre: "Olur" dedi ve "Namazda toplanın" diye nida etti. İnsanlar toplandı. Amr, insanların omuzlarını çiğneyerek ilerleyip minbere çıktı. Allah' a hamdü sena ettikten sonra şöyle dedi: "Ey insanlar! Beni tanıyan, tanımıştır. Tanımayan da (bilsin ki) ben Amr b. Murre el-Cüheni'yim. Bilin ki: Muaviye b. Süfyan, minbere çıkıp Kuda'a b. Mead b. Adnan'ı anmak şartıyla beni çağırdı. Bilin ki: Bizler parlak ve üstün Şeyh Kuda'a b. Malik b. Himyer'in oğullarıyız ki, bu yadsınmayan, bilinen bir soydur." Sonra minberden indi. Muaviye kendisine üç kere: "Bu yaptığın da nedir, hain!?" diye çıkıştı. "Gördüğün gibi, ey müminlerin emiri" diye cevap verdi. Sonra oğlu Züheyr peşinden gidip kendisine: "Babacığım müminlerin emirine itaat edip, yaşadığı sürece Irakeyn ve Mısır'ın haracını sana verseydi, bir şey kaybetınezdin" dedi. Fakat ona da şu şiirle cevap verdi: Ey Züheyr! Eğer dinleseydim seni, Giydirecektin bana açıktan, hal.kın arasında çir.kefli.k gömleğini. Bizim, adıyla çağrıldığımız babamız Kahtan 'dır. Huzeyme'nin babası da Hindelb. Nizar'dır. Yapraldarı insanların arasına dökülen gecenin şaş.kınlıı;"ını mı, Yoksa gündüzün şaş.kınlığını ını mazeret sayayım. Yoksa adıyla çağrıldığımız babamızı, Saklanınış, gözden ırak Ebu Muaşire mi satalım? Biz böyle bir ticarete mey/etmeyiz, Hiç altın, kurşun ve iğne karşılığı satılır mı?

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 938 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Delhas b. Davud hakkında el-Ezdi: "Atalarıyla ilgili naklettiği hadisleri sahih değildir. Bu hadis de atalarıyla ilgili nakillerindendir" açıklamasını yapmıştır.

Amr b. Murre el-Cüheni anlatmaktadır: Resulullah'ı (sallallahualeyhi vesellem) şöyle buyururken işittim:

#11,687
"Burada Mead'dan kim varsa, ayağa kalksın." Ben kalktım. "Otur!" dedi ve aynı şeyi üç kere tekrarladı. Her defasında ayağa kalkıyorum ve bana: "Otur!" diyordu. Üçüncüsünde: "Biz kimlerdeniz ya Resulallah?" diye sordum. "Sizler Himyer'den Kuda'a topluluğusunuz"buyurdu.Amr demiştir ki: Ben bu hadisi yirmi yıldan beri gizledim

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 937 *Hadisi Ahmed b. Hanbel, Ebu Ya'la, Bezzar ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiştir. Taberani'de hadisin birçok tariki vardır. Birinde ifade şöyledir: "Ya Resulullah! Biz kimlerdeniz?" diye sordum. "Sizler Himyer'in eli açıklarından ve kolay lokmalarındansınız" buyurdu. Ama senedinde İbn Lehi'a vardır.

İbn Abbas'ın naklettiğine göre bir adam Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem)

#11,686
Sebe'nin ne olduğunu, erkek mi kadın mı yoksa bir yer adı mı olduğunu sordu. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): de "Gerçekte o bir erkektir. Ondan on çocuk oldu. Onlardan altısı Yemen'e, dördü ise Şam'a yerleşti. Yemenliler Müzhic, Kinde, Ezd,Eşariler, Enmar, Himyer ve bütün Araplardır. Şamlılar ise Lahm, Cüzam ve Amile bir de Cassan'dır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 936 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiş olup senedinde yer alan İbn Lehi'a zayıftır. Ben derim ki: Konuyla ilgili olarak Sebe süresinin tefsirinde gelecek olan Yezid b. Husayn hadisi bundan daha sahihtir.

Âişe demiştir ki:

#11,685
"Halkın nesebi Mead b. Adnan' a kadar doğru çizgide devam etmiştir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 935 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde yer alan İbn İshak müdellistir.

Hz. Peygamber'in eşi Ümınü Seleme anlatmaktadır: Resulullah'ı (sallallahualeyhivesellem)

#11,684
Mead b. Adnan b. Ed b. Eded b. Zeyd b. Bera b. A'rak es-Sera" diye söylerken işittim. Sonra şöyle devam etti: "(Allah) Ad'ı, Semud'ü, Ress halkını ve bunlar arasında kalan, Allah'tan başka kimsenin bilmediği daha bir çok nesilleri helak etmiştir." Ümınü Seleme derdi ki: Mead, Mead'dır. Adnan Adnan'dır. Eded, Eded'dir. Zeyd b. Hemiysa' ve Bera Nebt'tir. A'raku's-Sera da İsmail b. İbrahim' dir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 934 *Taberani bunu el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan, Abdurrahman b. Avf'ın neslinden gelen Abdülaziz b. İmran'ı Buhari ve bir grup alim zayıf görürken İbn Hibban es-Siknt'ta zikretmiştir.

İmran b. Husayn ve Semure b. Cündüb'ün naklettiğine göre Peygamber (sallalllahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#11,683
"Nuh'tan üç çocuk oldu. Sam Arapların atası, Ham Habeşlilerin atası ve Yafes de Rumların atasıdır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 933 *Taberani bunu el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir görülmüşlerdir.¹ ¹ Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, XVIII, 145-146; Hakim, Müstedrek, il, 546. Hakim hadisi sanıh olarak değerlendirmiş, Zehebi de ona muvafakat etmiştir. Senedinde müdellis biri olan Hasan "an" sıygasını kullanmışhr.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

#11,682
"Nuh'tan Sam, Ham ve Yafes oldu. Sam'dan Araplar, İranlılar ve Bizanslılar oldu ki bunlarda hayır vardır. Yafes' den Ye'cuc ve Me'cuc, Türkler ve Slavlar oldu ki onlarda hayır yoktur. Ham' dan da Kıbtiler, Berberiler ve Siyahiler/Sudanlılar oldu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 932 *Bunu Bezzar Muhammed b. Yezid b. Sinan er-Rehavi yoluyla babasından rivayet etmiştir ki, Muhammed'i İbn Hibban güvenilir görürken Ebu Hatim de, hakkında: "Saduktur (dürüstür)" demiştir. Yahya b. Main ile Buhari ise onu zayıf görmüşlerdir. Yezid b. Sinan'ı ise Ebu Hatim güvenilir kabul edip "Onda doğruluk baskındır" açıklamasını yaparken Buhari de: "Orta seviyede" demiştir. Yahya (b. Main) ve bir grup bilgin ise onu zayıf görmüşlerdir. ¹ ¹ İbn Adi, el-Kamil' de (no. 3327), Muh. b. Seleme an Süleyman b. Erkıım ani'z-Zührf an İbni'l- Müseyyeb an Ebi Hureyre asl-ı senedi ile tahric etti. (Cevıimiu'l-kelim)

İbnü'l-Müseyyeb'in naklettiğine göre

#11,681
Muaviye b. el-Hakem, Resfilullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına gelerek: "Ya Resfilallah! Ben sana bir şey sormak istiyorum ki, onu senden sonra kimseye sormayayım. Bizim atamız kimdir?" diye sordu. Allah Resfilü (salhıllahu aleyhi vesellem) de: "Adem'dir" buyurdu. "Annemiz kimdir?" diye sordu. "Havm'dır" buyurdu. "Cinlerin atası kimdir?" diye sordu. "İblis'tir" buyurdu. "Anneleri kimdir" diye sordu. "Onun hanımıdır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 931 *Taberani bunu el-Mu'cemu'l-evsat'ta nakletmiş olup senedinde yer alan Talha b. Zeyd'i Buhari ve Ahmed b. Hanbel zayıf görürken İbn Hibban es-Silait'ta zikretmiştir.

el-Ala b. Harice'nin bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):

#11,680
"Akrabalık bağlarınızı/ilişkilerinizi devam ettirecek kadar neseplerinizi öğreniniz ... " buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 930 *Hadisin tamamı Sıla-i rahimle ilgili bölümde gelecektir. Taberani bunu el-Mu'cemu'l-keb'ir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kabul edilmiştir.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#11,679
"Akrabalık bağlarınızı/ilişkilerinizi devam ettirecek düzeyde neseplerinizi öğreniniz" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 929 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ulema senedinde yer alan Ebu'l-Esbat Bişr b. Rafi"nin zayıflığı konusunda görüş birliği etmişlerdir.

Yine Taberani'nin el-Mu'cemu'l-evsat'ta İbn Abbas'a dayandırarak naklettiğine göre

#11,678
o, aziz ve celil olan Allah'm "Yahut bir bilgi kalıntısı" (Ahkaf 4) sözü hakkında: "Güzel yazıdır" açıklamasını yapmıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 928

Taberaru'nin el-Mu' cemu'l-evsat'ta rivayet ettiğine göre

#11,677
Abbas şöyle demiştir: Resfilullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) yazı hakkında soruldu. "O, bir bilgi kalıntısıdır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 927 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir.

İbn Abbas demiştir ki:

#11,676
Süfyan, benim bildiğim onun bunu Peygamber'den (sallallahu aleyhi vesellem) naklettiğidir- "Yahut bir bilgi kalıntısı"ı ayeti.nten kasıt, hat/yazıdır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 926 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir. ¹ Ahkaf Sur. 46/4.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#11,675
"Peygamberlerden bir peygamber yazı/hat yazardı. Kimin yazısı o yazıya muvafık düşerse, bilmiş demektir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 925 Hadisi Bezzar hocası Ebu's-Sabah Muhammed b. Leys'ten nakletmiş olup bu zatı İbn Hibban es-Sikat'ta zikrederek "Bazen hata yapıp, (güvenilir ravilere) muhalefet ederdi" demiştir. Kalan ravileri ise Sahih'in ravileridir.

Ebu Musa'nın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#11,674
"Şu muhakkak ki İsrail oğulları bir kitap yazdı. Sonra ona tabi olup, Tevrat'ı terk ettiler" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 924 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kabul edilmişlerdir.

Ebü'z-Za'ra anlatmaktadır:

#11,673
Abdullah -İbn Mes'ud- demiştir ki: "Ehl-i kitab' a hiç bir şey sormayın. Çünkü onlar kendilerini saptırmışken sizi doğru yola iletemezler. Ya size doğru bir şey söylerler ve siz onu yalanlamış; ya da batıl bir şey söylerler de siz onu tasdik etmiş olursunuz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 923 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kabul edilmiştir.

Semure b. Cündüb'ün naklettiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#11,672
"Sakın aşırı gitmeyin ve gurura kapılmayın. Zira İsrail oğullarından pek çok kimse aşınlığa kaymıştı. öyle ki kısa boylu bir kadın tahtadan mest edinip, içlerini doldurur, sonra ayaklarını içine sokarak uzun boylu kadının yanına gidip onunla birlikte yürürdü. Bir de bakardı ki, onun boyuyla aynı olmuş veya ondan daha uzun hale gelmiş."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 922 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Mervan b. Ca'fer'i, İbn Ebi Hatim güvenilir kabul ederken, Ezdi i "(Bilginler) Kendisini eleştirmektedirler", Zehebi de: "İçinde münker hadislerin bulunduğu bir nüshası vardır" açıklamasını yapmıştır. ¹ ¹ Daha önceki 221 nolu hadise bak. Senedinde Muhammed b. İbrahim b. Hubeyb geçmiştir ki, hakkında İbn Hibban es-Sikfit'ta:' "Tek başına kaldığı rivayetlerine itibar edilmez" açıklamasını yapmıştır. Ayrıca Ca'fer b. Sa'd sağlam değildir. Hubeyb b. Süleyman'a gelince meçhuldür. Babası ise makbuldür.

Ebu'd-Derda'nın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahualeyhivesellem) ashabına şöyle buyurmuştur:·

#11,671
"Muhakkak ki yüce Allah, Davud'un ruhunu arkadaşları arasında kabzetti. Ne fitneye kapıldılar, ne de dinlerini değiştirdiler. Mesih'in ashabı 200 sene onun yolunu ve sünnetini takip ettiler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 921 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravileri güvenilir görülmüşlerdir.

İmran b. Husayn anlatmaktadır: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)

#11,670
bütün gece İsrail oğullarından bahseder, yalnız farz namaz için kalkardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 920 *Hadisi Bezzar, Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup senedi sahihtir.

Cabir' in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve;ellem):

#11,669
"İsrail oğullarından nakilde bulunabilirsiniz; zira onlarda olağanüstü hadiseler yaşanmıştı" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 919 *Hadisi Bezzar hocası Ca'fer b. Muhammed b. libi Veki'den, o da babasından nakletmiştir ki, ikisini de tanımıyorum. Kalan ravileri ise güvenilir kimselerdir.

İbn Mes'ıid:

#11,668
"İnsanları bıkbrmayın; sonra öğütten/ zikirden bıkarlar" demiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 918 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup senedi sahihtir.

A'meş'den nakledildiğine göre

#11,667
İbn Mes'ıid, bir topluluğa/ cemaate vaazü nasihatte bulunan bir adama rastladı ve: "Ey nasihatçi/vaiz! İnsanları umutsuzluğa sevk etme!" diye uyardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 917 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup ravileri Sahi'h'in ravileridir. Fakat A'meş, İbn Mes'Cıd'a yetişmemiştir.

Mikdam b. Ma'dikerib'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve;ellem):

#11,666
"İnsanlara (rablerinden) ilahi bir söz naklederseniz, kendilerini ürkütecek ve onlara ağır gelecek şeyleri nakletmeyin" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 916 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde yer alan Velid b. Kamil hakkında Buhari: "Garip haberler nakleder" derken, İbn Hibban ve Ebu Hatim kendisini güvenilir kabul etmiştir

Şabi rahimullah anlatmaktadır:

#11,665
Hz. Aişe, Medine halkının kıssacısı İbn Ebi' s-Sfüb' e: "Medine halkı üç şey anlattı. Ya onlar konusunda bana uyarsın, ya da seninle çarpışırım" dedi. Bunun üzerine İbn Ebi' s-Saib: "Onlar nelerdir? Elbette ben seni takip ederim, ey müminlerin annesi" deyince Aişe şöyle dedi: "Duada seciden sakın. Zira Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ve ashabı seci yapmazlardı. İnsanlara her Cuma/hafta bir kere kıssa anlat. Eğer beğenmezsen, iki kere, beğenmezsen, üç kere anlat. Sakın insanları bu Kitab' dan bıktırmayın. Sakın ola ki, sohbet etmekte olan bir topluluğun yanına varıp da onların sözlerini kesmeyesin. Fakat onları oldukları gibi bırak. Eğer seni konuşmaya zorlarlar ve bunu sana emrederlerse o zaman onlara anlat."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 915 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir. Ebu Ya'la da benzerini rivayet etmiştir

Abadile; Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. ez- Zübeyr ve Abdullah b. Amr'ın bildirdiklerine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#11,664
"Kıssacı gazap beklerken dinleyici rahmet bekler. Tacir, rızık beklerken muhtekir (ihtikar yapan/stokcıı), lanet bekler. Ağıtçı ve etraftndaki kadınlar Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 914 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Abdullah b. Mücahid b. Cebr ve ravisi Bişr b. Abdurrahman el-Ensari'yi zikredenlere rastlamadım. ¹ ¹ Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 13567; İbnü'l-Cevzi, el-Mevzuat, il, 242. İbn Adi der ki: "Bişr b. İbrahim hadis uydurucusu, Abdülvehhab da hadis uydururdu. Taberani'nin hocası Abdullah b. Eyyub el-Kırabi de metruktur."

Kürdus b. Amr anlatmaktadır:

#11,663
Bedir ehlinden bir adamdan işittim. Şu'be demiştir ki: Bunun Ali b. Ebi Talib olduğunu saruyorum Dediğine göre Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) şöyle buyurmuş: "Muhakkak ki, mufassalı geniş geniş anlatmayı, şöyle şöyle işlere yeğlerim." Şu'be der ki: Abdülınelik'e: "Hangi mufassaldır bu?" diye sordum. "Kıssalar" diye cevap verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 913 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Ravilerinden Kürdüs'u İbn Hibban güvenilir kabul ederken Ebu Hatim, hakkında "Tartışmalıdır" yorumunu yapmıştır. Kalan ravileri ise Sahih'in ravileridirler .

Bedir ehlinden bir adam Hz. Peygamber'i (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işitmiş:

#11,662
"Kuşkusuz böyle bir mecliste oturmayı, dört köle azat etmeye yeğlerim." Şu'be demiştir ki: "Nasıl bir meclisi kastediyor?" diye sordum. "Kıssacı meclisini" diye cevap verdi

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 912 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde yer alan Kürdüs b. Kays'ı İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir. Kalan ravileri ise Sahih'in ravileridir.

Ebu Umame anlatmaktadır: Resulullah {sallallahu aleyhi vesellem)

#11,661
kıssa anlatan bir kıssacırun yanına: uğradı. Kıssacı sustu. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem): "Kıssa anlatmaya devam et! Andolsun ki, sabah Güneş doğuncaya kadar oturmayı, dört köle azat etmeye yeğlerim. Yine ikindiden sonra Güneş batıncaya kadar oturmayı dört köle azat etmeye yeğlerim" buyurdu

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 911 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup Taberani'nin ifadesi şöyledir: "Kıssa anlatmaya devam et! Andolsun ki sabah namazını kılmandan sonra Güneş batıncaya kadar ben bıı yerde oturmayı .... " Ravileri güvenilir olarak değerlendirilmiştir. Ancak senedinde yer alan, Ebu Umame'nin ravisi Ebu'l-Ca'd,.eğer el-Gatafani ise, Sahlh'in ravilerindendir. Eğer başkası ise kendisini tanımıyorum.

Ubade b. es-Sam.it'in bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)

#11,660
"Ancak bir emir veya memur veyahut üzerine vazife olmayan işlere karışan (mütekellij) kimse kıssa anlatır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 910 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedi hasendir.

Ka'b b. Iyaz'ın bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):

#11,659
"Kıssacılar üç sınıftır: Emir, memur veya mağrur kimse" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 909 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Abdullah b. Yahya el-İskenderani'nin biyografisini yazana rastlamadım. ¹ ¹ Buhiiri, et-Tarihıı'l-kebir, iV, 1/222. Abdullah b. Yahya el-İskenderani'ye Buhiiri'nin rivayetinde ismi geçen Muaviye b. Siilih mutabaat etmiştir.

Avf b. Malik demiştir ki: Ben, Resulullah'ı (sallallahu aleyhi vesellem):

#11,658
"Ancak bir emir veya memur veyahut üzerine vazife olmayan işlere karışan (mütekellij) kimse kıssa anlatır" buyururken işittim. Ben derim ki: Bunu Ebu Davud, "veyahut üzerine vazife olmayan işlere karışan (mütekellij) kimse" ifadesi olmaksızın rivayet etmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 908 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde yer alan Zeyrek Ebu'l-Abbas er-Razi'nin biyografisini yazana rastlamadım.

Abdülcebbar el-Havlani anlatmaktadır:

#11,657
Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) ashabından bir adam mescide girdi. Bakb ki Ka'b kıssa anlabyor. "Bu kimdir?" diye sordu. "Ka'b, kıssa anlabyor" dediler. Bunun üzerine ben: "Allah Resullü'nü (sallallahu aleyhi vesellem): Ancak emir (yönetici/hakim) veya memur (yöneticiden izin alan) veyahut mağrur (gözü riyasette olan) biri kıssa anlatır buyururken işittim" dedim. Bu söz Ka'b'ın kulağına gitti ve bir daha kıssa anlatırken görülmedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 907 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedi hasendir

Sâilb b. Yezid demiştir ki:

#11,656
Ne Resfilullah (sallallahu aleyhi vesellem) döneminde, ne de Ebu Bekir döneminde kıssa anlatılırdı. İlk kıssa anlatan Temim ed-Dari'dir. Bu zat ayakta halka kıssa anlatmak için Hz. Ömer' den izin istedi. O da izin verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 906 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Bakıyye güvenilir olmakla birlikte müdellistir

Amr b. Dinar'ın bildirdiğine göre

#11,655
Temim ed-Dari kıssa anlatmak için Hz. Ömer' den izin istedi. Ömer izin vermeyi reddetti. Sonra yine izin istedi. Yine ona izin vermeyi reddetti. Sonra tekrar izin isteyince "Sen bilirsin" deyip eliyle boğazına işaret etti. yani boğazlanmaya

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 905 * Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir. Ne var ki Amr b. Dinar, Hz. Ömer'den hadis işitmemiştir. ² ² Heysemi, Amr b. Dinar'ın metruk olduğunu söylemiştir. (iV, 131) Hadis için bkz. Ahmed b. Hanbel, lll, 49; Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 6656; Müsnedü'ş-Şamiyyin, no. 1700. Ravilerinden Bakıyye, senette sarih olarak "haddese" sıygasını kullanmıştır.

Yahya el-Bekka anlatmaktadır:

#11,654
İbn Ömer, Mescid-i Haram' da bir kıssacı gördü. Bir oğlu da onunla beraberdi. Oğlu: "Bu ne anlatıyor?" diye sorunca o da: "Beni tanıyın, beni tanıyın diyor" diye cevap verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 904 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup Yahya el-Bekka metrOktur. ¹ ¹ Yahya el-Bekka hakkında Heysemi (il, 3) demiştir ki: Bu zatı Ahmed b. Hanbel, Ebu Zür'a, Ebu Hatim ve Ebu Davud zayıf görürlerken Yahya b. Said el-Kattan güvenilir kabul ederek: "Muhammed b. Sa'd güvenilir idi" demiştir.

Amr b. Zürare anlatrnaktadu:

#11,653
Bir gün ben mescitte kıssa anlatırken Abdullah -İbn Mes'ud- başıma dikildi ve: "Ey Amr! Sen dalalet olan/yanlış bir bidat çıkardın. Yoksa sen Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) ve ashabından daha mı doğru yoldasın" diye azarladı. Soma herkesin etrafımdan dağıldığını, sonunda kimsenin yanımda kalmadığını gördüm.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 903 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup, iki senedi vardır. Bunlardan birinin ravileri Sahih'in ravileri olup, onu Esved kanalıyla Abdullah'tan rivayet etmiştir. ¹ ¹ Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de üç ayrı senetle rivayet etmiştir; no: 8637, 8638, 8639. Müellifin, sağlamlığına işaret ettiği Esved b. Hilal kanalıyla Abdullah'tan gelen metin şöyledir: Abdullah'a bir adamın kıssa anlattığı bildirildi. O da gelip topluluğun arasına oturdu. Adamın: "Sübhanallah, şöyle şöyle oldu" dediğini işitti. Bunu duyunca ayağa kalkarak: "Duymuyor musunuz" diye seslendi. Halk kendisine doğru bakınca "Sizler Muhammed (sallallahu aleyhi veıdlern) ve ashabından daha mı doğru yoldasınız? Hayır, gerçekte sizler dalaletin ucuna tuturunuşsunuz" dedi.

Ebu Sfilih Said b. Abdurrahman el-Cıfüri' den nakledildiğine göre

#11,652
Silleym b. ltr et-Tucibi insanlara ayakta kıssa anlatırdı. Bir gün Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) ashabından olan Sıla b. el-Haris el-Cıfari kendisine: "Vallahi daha henüz Peygamberimizin döneminden çıkmadan ve akrabalık bağlarımızı koparmadan aramızda sen ve arkadaşların türedi" diye çıkışh.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 902 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedi hasendir

Rivayete göre Haris b. Muaviye

#11,651
kendisine üç hasleti sormak üzere bineğine atlayıp Ömer b. el-Hattab'ın yanına gitti. Medine'ye gelince Hz. Ömer kendisine: "Niçin geldin?" diye sordu. Haris: "Sana üç hasleti sormak için" dedi. Hz. Ömer: "Nedir onlar?" deyince Haris şöyle anlath: "Çoğu kez ben ve kadın dar bir binada bulunuyoruz. Namaz vakti gelip de ben namaza dursam, kadın benim hizamda oluyor. Eğer arkamda namaza dursa, bu defa binanın dışına taşıyor (ne yapayım?)" Ömer şöyle cevap verdi: "Kadınla arana bir perde çekersin, sonra istersen, kadın senin hizanda namaz kılabilir." Sonra Haris ikindi(nin farzın)dan sonra kılınan iki rekatı sordu. ömer: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) beni onları kılmaktan menetti" dedi. Sonra, kıssacılığı sordu. Ömer de: "Sen bilirsin" dedi. Bu şekilde sanki onu bundan menetmek istememişti. Haris: "Ben senin görüşüne göre hareket etmek istedim" deyince Ömer şöyle dedi: "Senin adına şundan endişe ediyorum: Sen kıssa anlahp, kendinde bir büyüklük hissedersin. Sonra kıssa anlatıp, kendinde bir büyüklük hissedersin. Öyle bir an gelir ki, kendini insanların fevkinde, Süreyya yıldızında hayal edersin. Sonra Allah seni kıyamet günü aynı ölçüde onların ayakları alhna indirir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 901 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde yer alan Haris b. Muaviye el·Kindi'yi İbn Hibban güvenilir kabul etmiş, birden fazla ravi kendisinden rivayette bulunmuştur. Kalan ravileri ise Sahlh'in ravileridir.

Habbab'ın naklettiğine göre Peygamber (sallallahualeyhivesellem):

#11,650
"İsrail oğulları helak olunca, kıssacılığa başladılar. " ¹

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 900 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. Eclah el-Kindi hakkında ihtilaf edilmiş olsa da çoğunluk güvenilir olduğu görüşündedir. ¹ Yani, konuşmakla yetinip, ameli bıraktılar ve bu onların helakinin sebebi oldu. Ya da bunun aksi oldu. Ameli terk etmeleri sebebiyle helak olunca kıssacılıkta karar kıldılar veyahut ilim ve fıkha iltifat etmeksizin kıssacıhkta ısrar ettiler.

Enes b. Malik'in bildirdiğine göre Resulullah (saIlallahualeyhivesellem):

#11,649
"Ümmetim yetmiş üç fırkaya bölünecektir: Biri hariç hepsi cehennemliktir" buyurmuştur. Ashabı: "O fırka hangisidir?" diye sordular. "Benim ve ashiibımın bugünkü yolundan gidenlerdir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 899 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağlr'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Abdullah b. Süfyan hakkında Ukayli: "Onun bu hadisine mutabaat yapılmamıştır" derken İbn Hibban onu es-Sikfit'ta zikretmiştir.

Hakem b. Umeyr es-Sümali'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahualeyhi vesellem):

#11,648
"Bid'at/eri yaymak; gerçek facia, ağır yük ve sonu gelmez kötülüktür" buyurmuştur

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 898 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde geçen Bakıyye b. el-Velid zayıftır.

Muaz b. Cebel'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#11,647
"Kim kendisini yüceltip saygı göstermek maksadıyla bir bid'atçinin yanına giderse, İslam'ı yıkmaya yardımcı olmuş demektir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 897 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde geçen Bakıyye zayıftır.

Ömer b. el-Hattab'ın naklettiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)

#11,646
Aişe'ye şöyle demiştir: "Ey Aişe! Dinlerini parça parça edip fırkalara/ gruplara aynlanlardanı maksat, bidatçiler ve hevaperestlerdir. Bunların tövbesi kabul olunmaz. Ben onlardan uzağım, onlar da benden uzaktırlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 896 *Bunu Taberani el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Bakıyye ve Mücalid b. Said zayıftırlar. ¹ En'am Sur. 6/159.

Ebu Umame'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahualeyhivesellem):

#11,645
"Allah nezdinde gök kubbenin altında, Allah'tan başka peşinden gidilen arzudan daha büyük kendisine tapılan tanrı/ilah yoktur" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 895 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Hasan b. Dinar hadisi metruk biridir. ¹ ¹ Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 7502; İbn Ebi Asım, es-Sünne, no. 3. Ayrıca senedinde yer alan Hasib b. Cahder de hadis uydurucusudur.

İbn Abbas demiştir ki:

#11,644
"İnsanlar, üzerlerinden bir yıl geçmez ki, bir bid'at icat edip bir sünneti öldürmesinler. Böylece bid'atler yaşarken, sünnetler ölür."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 894 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kabul edilmişlerdir.

Afif b. el-Haris el-Yemani'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellern):

#11,643
"Peygamberinin vefatından sonra dinde bir bid'at çıkarmış hiçbir ümmet yoktur ki, onun benzeri bir sünneti zayi etmiş olmasınlar" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 893 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Ebu Bekir b. Ebi Meryem hadisi münker biridir.

Cudayf b. el-Haris es-Sümali anlatmaktadır:

#11,642
Abdülmelik b. Mervan bana birini göndererek: "Ey Ebu Süleyman! Biz insanları iki mesele üzerinde birleştirdik" dedi. "Onlar nedir?" diye sorunca "Cuma günü minberlerde elleri kaldırmak ve sabah ve ikindi namazlarından sonra hikaye anlatmak" dedi. Bunun üzerine Cudayf: "Bu, bence sizin en bariz bid'atıruzdır. Ben bunlardan hiçbirinde size katılmayacağım" dedi. "Niçin" diye sorduğunda ise şu yanıtı verdi: "Çünkü Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): Bir topluluk bir bid'at çıkardı mı, mutlaka onun benzeri bir sünnet kaybolur. Öyleyse bir sünnete sarılmak, bir bid'at ihdas etmekten daha hayırlıdır buyurmuştur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 892 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve Bezzar rivayet etmiş olup senedinde yer alan Ebu Bekir b. Abdullah b. Ebi Meryem hadisi münker biridir.

Ebu Berze'den nakledildiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):

#11,641
"Sizin hakkınızda midenizin ve cinsel organlarınızın taşkın istekleri ve bir de saptırıcı arzulardan endişe etmekteyim" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 891 *Hadisi Ahmed b. Hanbel. Bezzar ve üç Mu'cem'inde Taberani rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir. Zira Ebu Berze'nin ravisi Ebu'l-Hakem'in, Taberani Ali b. el- Hakem olduğunu belirtmiştir ki Buhari ve Sünen müellifleri bu zatın hadislerini nakletmişlerdir.

Huzeyfe'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#11,640
"Gerçekte ben sizin için şu adamdan endişe ederim: Kur'an okur. Kur'an'ın gii.zelfiğini tam üzerinde yansıttığı ve İslam' a yardımcı olduğu bir anda Allah' ın iradesi çerçevesinde bir yola sapar, komşusuna kılıç çeker ve onu şirkle itham eder. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 890 *Hadisi Bezzar hasen bir senetle rivayet etmiştir.