Toplam 23,448 Hadis
Konular

Mehir Kategorisi

İmrân b. Husayn'ın bildirdiğine göre

#17,869
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Nikah, ancak veli ve iki adil şahitle beraber (geçerli) olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7525 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Abdullah b. Muharrer metruktur.

Ebu Mûsa' nın bildirdiğine göre

#17,868
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Nikah, ancak veli ve iki şahidle beraber olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7524 Ben derim ki: Hadisi Ebu Davud ve başkaları "iki şahit" kelimesi olmaksızın rivayet etmiştir. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l·kebir ve hadisin sonunda " ... şahidlerle" ifadesi ile el- Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ravilerden Ebu Bilal el-Eş'ari zayıftır.

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre

#17,867
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Nikah, ancak veli ve adil iki şahitle beraber (geçerli) olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7523 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Osman b. Abdirrahman el-Vakkasi metruk biridir.

Câbir'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#17,866
"Nikah, ancak veli ve adil iki şahitle beraber olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7522 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta Muhammed b. Abdilmelik kanalıyla, Ebu'z- Zübeyr'den rivayet etmiştir. Eğer bu kişi vasıti el-Kebir ise güvenilir biridir; Değilse tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.

Ebü Hureyre'nin bildirdiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#17,865
"Nikah ancak veli ve adil iki şahidle beraber geçerli olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7521 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Süleyman b. Erkam metruk biridir .

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#17,864
"Kendilerini evlendirenler fahişelerdir. Nikah ancak veli, iki şahid ve az olsun çok olsun mehirle beraber geçerli olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7520 *İki hadisin isnadında Rebi' b. Bedr mevcuttur. Bu zat metruk biridir.2 2 Taberâni, M. el-Evsat (192, M. el-Bahreyn)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre

#17,863
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Nikah sadece veli, iki şahid ve miktan az ya da çok olsun mehir ile beraber (geçerli) olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7519 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (11343)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#17,862
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kadın, velisinin izni olmaksızın evlenmesin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7518 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Ömer b. Kays el-Mekki metruk biridir.

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre

#17,861
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Nikah ancak rüşdüne ermiş bir veli ya da devlet başkanı ile beraber olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7517 *Hadisi Taberâni. el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir.2 2 Taberâni, M. el-Evsat (525)

Câbir'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#17,860
"Nikah ancak veli ile beraber olur. Eğer taraftar anlaşmazlığa düşerlerse, arhk devlet başkanı, velisi olmayanlann velisidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7516 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Amr b. Osman er-Rakki metruktur. İbn Hibban ise güvenilir kabul etmiştir.

Ebû Umâme'nin bildirdiğine göre

#17,859
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Nikah, ancak veli ile beraber olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7515 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Ömer b. Suhban metruktur.1 1 Taberâni, M. el-Kebir (8121)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#17,858
"Nikah, ancak veli ile olur. Devlet başkanı, velisi olmayanların velisidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7514 Ben derim ki: İbn Mace bu hadisi "Devlet başkanı, velisi olmayanlarm velisidir" bölümü olmaksızın rivayet etmiştir. *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Haccac b. Ertat tedlis yapan biridir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (11298), İmam Ahmed, Müsned (2260)

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#17,857
"Velisinin izni olmaksızın evlenilen kadının nikahı geçersizdir. Eğer onu nikahlayan adam, onunla gerdeğe ginniş ise fercinden istifade ettiği için kadına mehir vermesi gerekir. (Sonrasında) birbirlerinden aynlırlar. Eğer gerdeğe ginnemişse (yine) birbirinden aynlırlar. Devlet başkanı (ya da onun bölgedeki temsilcisi), velisi olmayanının velisidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7513 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Hamza b. Ebi Hamza metruk biridir.

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#17,856
"Velisinin izni olmaksızın evlenen kadının nikahı geçersizdir, nikahı geçersizdir. Onunla gerdeğe girmesi ve fercinden istifade etmesi sebebiyle (adamın) ona mehir vermesi gerekir. Devlet başkanı (ya da kamu adına bölgedeki temsilcisi), velisi olmayanlann velisidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7512 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Ebu Ya'kub'un ismi belirtilmemiştir. Eğer bu kişi Tev'em ise İbn Hibban, kendisini güvenilir kabul etmiş, İbn Main ise zayıf görmüştür. Eğer başka biri ise, tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 2 2 Taberâni, M. el-Evsat (877), Taberâni, M. el-Kebir (11494)

Câbir'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#17,855
"Kadınlar sadece denkleriyle evlendirilir, onlan sadece veliler evlendirir. On dirhemden (gümüşten) daha az mehir yoktur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7511 *Hadisi Ebu Ya'Iâ rivayet etmiş olup, ravilerden Mübeşşir b. Ubeyd metruk biridir. 1 1 Daha önce geçti: 7446

Ebu Umâme' den rivayet edildiğine göre

#17,854
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kim Cuma namazını kılar, o günü oruçla geçirir, hasta ziyaret eder, cenaze ve nikahta hazır bulunursa, o kişiye cennet vacib olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7510 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Muhammed b. Hafs el-Evsabi zayıftır. 2 2 Taberâni, M. el-Evsat (2369)

İbn Abbâs diyor ki:

#17,853
"Pazar günü bina ve ağaç dikme günüdür. Pazartesi günü yolculuk günü; Salı günü kan günü; Çarşamba günü alma günü, o günde verme yoktur; Perşembe günü devlet başkanının huzuruna çıkma günü; Cuma günü ise evlenme günüdür."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7509 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup, ravilerden Yahya b. el-Ala metruk biridir.1 1 Ebû Ya'la, Müsned (2612), Amr b. el-Husayn, metrûktur.

Ebu Hureyre' den rivayet edildiğine göre

#17,852
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), gizli nikahı yasaklamıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7508 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta Muhammed b. Abdissamed b. Ebi'l- Cerrah'tan rivayet etmiştir. Bu zata hiç kimse bir eleştiride bulunmamıştır. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.

Meymûn el-Kürdi, babasından bildiriyor:

#17,851
Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Kim bir kadınla az olsun çok olsun bir mehir karşılığı evlenir de, kalbinde kadının hakkını ona ödememek niyeti olursa, onu aldatmış olur. (Bu niyet üzerine) ölse ve kadına hakkını ödememiş olsa kıyamet günü, Allah'ın huzuruna zinakfir olarak çıkar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7507 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. Bu konudaki hadis Alışveriş kitabının Borç bölümünde geçmiştir. 1 1Daha önce geçti: 6664.

Ebû Hureyre şöyle demektedir:

#17,850
Bende Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' den işittiğim iki hadis var. Birinde Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Kim Ensar'ı severse, Allah da onlan sever;" diğerinde ise: "Her kim bir kadına mehir tayin eder de onu vermemek niyetinde olursa o kişi zinaktirdır'' buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7506 *Hadisi Bezzar, Muhammed b. el-Husayn el-Cezeri'den rivayet etmiştir. Bu zatı tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 2 2 Bezzar, Müsned (1429), İbnü'l-Cevzi, İlel (1029), "sahih değildir."

Suheyb b. Sinan'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#17,849
"Kim bir kadına (evleneceği zaman) mehir tayin eder, Allah da onun mehri vermeme niyetinde olduğunu bilirse, böylelikle Allah adına onu (kadını) kandırmış olarak kadınının ferdnden batıl yolla istifade ederse kıyamet gününde Allah'ın huzuruna zinakar olarak çıkar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7505 *Hadisi Ahmed ve Taberani rivayet etmiştir. Ahmed'in senedinde isimsiz bir ravi bulunmaktadır. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. Taberani'nin senedinde tanımadığım raviler bulunmaktadır. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (4/332), Taberâni, M. el-Kebir (7301), İbnü'l-Cevzi, İlel (1027- 8) "sahih değildir''

Hz. Aişe ile Mekhul'un bildirdiklerine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#17,848
"Kadının fercini helal kılan mehir ve iddet, kadına aittir. Kadının babasına ya da kardeşine ya da velisine nikah akdinden sonra ikram edilen şey onlara aittir. Kişi, kız kardeşine ya da kızına bir adamın ikram ettiği şeye daha layıktır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7504 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, hadisin isnâdı munkatıdır. Ravilerden Hacac b. Ertat tedlis yapan biridir. 3 3 Buraya ait zevüddendir: Ebu Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz evleneceği zaman malı az olsun çok olsun nikâhtan sonra cimrilik yapmasın." Taberâni, el-Mu'cemu'l-Evsat'ta (723) rivayet etmiş olup, ravilerinden İsmail b. Ayyaş hakkında şaibe vardır; aynca Ebu Harun el-Abdi kimilerince yalanolıkla suçlanmıştır.

İbn Sirin diyor ki:

#17,847
"Hasan b. Ali bir kadınla evlendi. Ona yüz cariye gönderdi. Her cariyenin beraberinde bin dirhem (gümüş) bulunuyordu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7503 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri Sahi'h'in ravilerdir. 2 2 İmam Ahmed, Müsned (6/122)

Mesrûk anlatıyor:

#17,846
Hz. Ömer, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in minberine çıkıp şöyle dedi: "Ey insanlar! Kadınların mehrini ne kadar çok tutuyorsunuz. Halbuki Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) ve ashabı zamanında mehirler kendi aralarında dört yüz dirhem (gümüşten) aşağı idi. Şayet mehri çok tutmak Allah kabnda takva ve asalet olsaydı, bu hususta onları geçemezdiniz. Hiç kimsenin mehrini dörtyüz dirhemden fazla tuttuğunu bilmeyeyim." Daha sonra Hz. ômer minberden indi. Kureyşli bir kadın, ômer' e itiraz ederek: "Ey Müminlerin emiri! İnsanlara kadınların mehirleri hususunda dört yüz dirhemden fazla mehir vermeyi yasakladın (doğru mu)?" diye sorunca Hz. Ömer: "Evet" dedi. Kadın: "Allah'ın Kur'an'daki şu kavl-i şerifini işitmedin mi?" diye sorunca Ömer: "Neredeymiş o?" dedi. Kadın:" Allah'ın: «Onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız bile dahi ondan hiçbir şey geri almayın. Siz iftira ederek ve apaçık günah işleyerek onu geri alır mısınız?»1 buyurduğunu işitmedin mi?" deyince, Ömer şöyle dedi: "Allahım! Beni bağışla! İnsanların hepsi Ömer' den daha bilgili." Sonrasında Hz. Ömer döndü ve minbere çıkarak şöyle dedi: "Ey insanlar! Kadınlara verilen mehirleri dört yüzden fazla tutmanızı yasaklamıştım. Dileyen malından arzuladığı kadarını (mehir olarak) vermek isterse versin veya gönlü arzulayan (bunu) yapsın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7502 *Hadisi Ebu Ya'la el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Mücalid b. Said zayıftır. Güvenilir kabul edenler de vardır. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (2564) 1 Nisa Sur. 20.

Muğire b. Sebil anlatıyor:

#17,845
Ömer b. Hureys, Adiy b. Hatim' den kızını istedi. Adiy ona: "Hükmüme razı olmadıkça seni nikahlamam" deyince, ômer b. Hureys: "Hüküm senindir" dedi. Adiy, Ömer' e: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in kızlarından daha hayırlı değildir" dedi ve ona kızını (onlara tahsis edilen devlet maaşı miktarı mehir) karşılığında nikahladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7501 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Kays b. er-Rebi'yi, Şu'be ve Sevri güvenilir kabul etmiş, diğerleri zayıf görmüştür. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.2 2 Taberâni, M. el-Kebir (17/102)

İkrime b. Zeyd b. Sabit' ten rivayet edildiğine göre

#17,844
Hz. Ali, Fatıma'ya (mehir olarak) bir şey vermeden önce gerdeğe girmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7500 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Haccac Ertat tedlis yapan biridir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (4908)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre

#17,843
Hz. Ali, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) tarafından demirden bir zırh (mehir) mukabilinde Hz. Fatıma ile evlendirildi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7499 *Hadisi Bezzar ve Taberani rivayet etmiş olup, Taberani'nin ravileri Sahih'in ravileridir.

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre

#17,842
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Hz. Ali'yi Fatıma ile evlendirdiği zaman şöyle buyurmuştur: "Ey Ali! Ailene bir şeyler sunmadıkça onlann yanına ginne." Ali: "Ya Resulallah! Benim, (verecek) hiç bir şeyim yok" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Ona Hutami zırhını gönder" buyurdu. İbn Ebi Revvad der ki: "Zırha dört yüz seksen dirhem (gümüş) kıymet biçilmişti."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7498 *Hadisi Taberani, el·Mu'cemu'l-evsat ve kısa metniyle el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravilerden Said b. Zünbûr'un biyografisini yazana rastlamadım. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 2 2 Bezzar, Müsned (1428), Taberâni, M. el-Kebir (11636)

Hz. Ali anlatıyor:

#17,841
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e: "Ya Resulallah! Atımı mı satayım, yoksa zırhımı mı?" deyince, "Zırhını sat" buyurdu. Ben de zırhımı on iki ukiyye (gümüş) karşılığında sattım. Bu, Fatıma'run mehri oldu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7497 *Hadisi Ebû Ya'la, Abbâs b. Cafer b. Zeyd b. Talk'ın babasından, o da dedesinden olmak üzere rivayet etmiştir. Bu kişileri tanımıyorum. Diğer ravileri, Sahih'in ravilerdir. 1 1 Ebû Ya'la, Müsned (470)

Ali b. Ebi Tâlib anlatıyor:

#17,840
Resulullah (sav), beni, demirden olan Hutami zırh karşılığında, kızı Fatıma ile evlendirdi. O zırh ile beni kuşandırmıştı. Resulullah (sav): "'Bunu Onu (Fatıma'ya) gönder, bununla onu kendine helal kılmış olursun"' buyurdu. Ben de zırhı ona gönderdim. Vallahi zırhın değeri şu kadar ve dörtyüz dirhemdir (gümüştür).

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7496 *Hadisi Ebû Ya'lâ rivayet etmiş olup, ravilerden Mücâhid Hz. Ali'den hadis işitmiştir. Hadisin ravileri, güvenilir kimselerdir. 3 Ebû Ya'lâ. Müsned (503)

Hz. Ali anlatıyor:

#17,839
Resulullah (sav)'den evlenmek için kmnı istemeyi arzuladım. (Kendi kendime) "'(Mehir olarak) hiç bir şeyim yok. Nasıl olsun ki?" dedim. Daha sonra O'nunla olan akrabalık bağımla aidiyetimden söz ettim ve O'ndan kıznı istedim. Bana Resulullah (sav): "Yanında bir şey varmı?" diye sordu. Ben: "Hayır" dedim "Falan günde sana verdiğim Hutami zırh nerde?" diye sordu. Ben: "'Yanımda,, dedim. "Öyleyse onu ver" buyurdu. Bende zırhımı ona verdim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7495 *Hadisi Ahmed rivayet etmştir. Senedde imsiz: bir ravi bulunmaktadtr. Diğer ravileri. Sahih ravilerin .2 2 İmam Ahmed, Müsned (603)

Şa'bi diyor ki:

#17,838
Cüveyriye, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in eli altında (esir olarak) bulunuyordu. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), onu azat edip hürriyetini, onun mehri olarak saydı (ve onunla evlendi). Ardından (kabilesi olan) Beni'l-Mustalik'ten olan bütün esirleri azat etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7494 *Hadisi Taberani mürsel olarak rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. 3 3 Taberâni, M. el-Kebir (24/59)

Safiyye diyor ki:

#17,837
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), (esir olduğum halde) beni azat etti. Hürriyetimi mehrim olarak saydı."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7493 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta şöyle demiştir: "Bu hadis Safıyye'den sadece bu senedle rivayet edilmiştir." 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (24/73-4), Taberani, M. el-Evsat (193, M. el-Bahreyn), başka şahitleriyle sahihtir.

Enes b. Mâlik'ten rivayet edildiğine göre

#17,836
Necaşi, Ümmü Habibe'yi Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e nikahladı. Malından ona mehir olarak ikiyüz dirhem verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7492 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta iki senedle rivayet etmiş olup, birinde hadisi İsmail b. Ali el-Ensari kanalıyla Revvâd b. el-Cerrah'tan rivayet etmiştir. Rewad zayıftır. Bir grup alim güvenilir kabul etmiştir. isman'i ise tanımıyorum. Bu senedin geri kalan ravileri, güvenilir kimselerdir. Diğer isnadı ise zayıftır. 1 1 Taberâni, M. el-Evsat (1671)

Abdulmûheymin b. Abbâs b. Sehl (b. Sa' d), babası kanalıyla dedesinden naklediyor:

#17,835
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) için, her gece Sa' d b. Ub!de' den gelen bir yemek tabağı bulunurdu. Eşlerine hitap ederek şöyle buyurdu: "Şu ve şu (yemek) senin içindir. Sa'dın çanağı benimle beraber dolaşıp duruyor (yemeği hiç eksik olmuyor)."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7491 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Abdulmuheymin b. Abbas b. Sehl b. Sa'd zayıftır. 2 2 Taberani, M. el-Kebir (57/1)

Hz. Aişe diyor ki:

#17,834
Resuullah (sallallahu aleyhi vesellem), dört dirheme (gümüşe) eş değer olan eşya karşılığında benimle evlendi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7490 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Atiyye el-Avfi zayıftır. Güvenilir kabul edenler de vardır.

Ebû Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre

#17,833
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Ûmmü Seleme ile kıymeti on dirhem (gümüş) olan ev eşyası karşılığında evlenmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7489 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Amr b. el- Ezher metruktur. 1 1 Taberâni, M. el-Evsat (467)

Enes'in naklettiğine göre

#17,832
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Ümmü Seleme ile değeri bir dirhem olan eşya karşılığında evlenmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7488 *Hadisi Ebû Ya'lâ, Bezzâr ve Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Hâtim b. Atiyye zayıftır. 3

Ebû Hadred el-Eslemi'den rivayet edildiğine göre

#17,831
Kendisi, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gelip ondan bir kadının mehri hususunda kendisine maddi yardımda bulunmasını istedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Ona ne kadar mehir belirledin?" diye sordu. Adam: "İki yüz dirhem (gümüş)" deyince, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Batluin vadisinden avuçla (gümüş) toplasaydın daha fazla bulamazdınız."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7487 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-avsat ve el-Mu'cemu'l-Kebir'de Taberâni rivayet etmiştir. Ahmed'in ravileri Sahih'in ravıleridir.2 2 İmam Ahmed, Müsned (3/448), Taberâni, M. el-Kebir (22/352)

Ebu. Hureyre anlatıyor:

#17,830
Bir adam Resulullah (sav)' e gidip: "Ensar' dan bir kadınla evlendim" dedi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), "Ona baktın mı? Çünkü Ensar'ın gözlerinde şaşılık olur" diye sorunca, adam: "Evet" dedi. Resulullah , (sallallahu aleyhi vesellern), "Ne kadar (mehir) kızrşılığında?" diye sorunca adam: "Dört ukiyye" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Dört ukiyye mi?" Şu dağın bir yamacında gümüş yontuyorsun galiba."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7486 Ben derim ki: Bu hadisin başından bir bölüm, Sahih'te mevcuttur. *Hadisi: Bezzar, Ahmed b. Ebân'dan rivayet etmiştir. Ahmed'i tanımıyorum. Diğer ravileri, Sahih' in ravileridir. 1 1 Bezzâr, Mûsned (1425)

Enes' ten rivayet edildiğine göre

#17,829
Abdurrahman b. A vf, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) zamanında çekirdek ağırlığındaki albn karşılığında bir kadınla evlendi. Ravi der ki: "Çekirdeğin kıymeti, 3,33 gümüş değerinde idi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7485 Ben derim ki: Hadis -çekirdeğin kıymeti hariç- Sahih'de mevcuttur. *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden Haccac b. Ertat tedlis yapan biridir.2 2 Bezzar, Müsned (1427)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), koyunları ashc\bı arasında taksim ediyordu.

#17,828
Bir koyun iki kişiye düştü. Biri diğerine şöyle dedi: "Payını bana ver, karşılığında seni evlendireyim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7484 *Hadisi Ebû Ya'lâ rivayet etmiş olup, ravilerde'den Harb. b. Meymün el-Abdi zayıftır. Ebü Hâtim güvenilir kabul etmişttr. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 ravileri, Sahih' in ravileridir. 1 1 Ebû Ya'la, Müsned (6041)

Yahya b. Abdirrahman b. Ebi Lebibe'run babasından, onun da dedesinden bildirdiğine göre

#17,827
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "(Bir kadını) evlilik akdinde bir dirhem karşılığında kendine helal kılan kimse, (kadını kendine) helal kılmış demektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7483 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup, ravilerden Yahya b. Abdirrahman b. Ebi Lebibe zayıftırr. 2 2 Ebu Ya'la, Müsned (943)

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#17,826
'"İstenmesini kolaylaştırması, mehrini hafif tutması ve doğurgan olması, kadının bereketindendir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7482 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu's-sağir'de Taberani rivayet etmiştir. Taberani iki kitabında şöyle eklemiştir: Urve'den rivayetle: Ben derim ki: "Mehrinin çok olması, kadının ilk uğursuzluğudur." Hadisin isnadında geçen Usame b. Zeyd b. Eslem zayıftır. Güvenilir kabul edenler de olmuştur. Ahmed'in geri kalan ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (6/77), Taberâni, M. es-Sağır (469)

Hz. Aişe'nin-bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#17,825
"Kadınların mehirleri en hafif olanlan, bereketleri en çok olanlardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7481 *Hadisi TaberAni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Haris b. Şibl zayıftır.

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#17,824
"Onların (kadınlann) en hayırlılan, mehri en hafif olanlandır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7480 *Hadisi Taberâni iki senedle rivayet etmiş olup, birinin isnadında geçen Câbir el- Cu'fi zayıftır. Şu'be ve Sevri bu zatı güvenilir görmüştür. Diğer senedinde geçen Reca b. el-Hâris'i, İbn Main ve başkaları zayıf görmüştür. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (11100-1)

Hüseyn b. Abdillah b. Dumayra'nın babasından, onun da dedesinden naklettiğine göre bir adam Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e gelip:

#17,823
"Ya Resulallah! Beni falan kızla evlendir" deyince, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Ona mehir olarak verecek neyin var?" diye sordu. Adam: "Bir şeyim yok" deyince, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Şu yüzük kimin?" diye sordu. Adam: "Benim" deyince, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Yüzüğü ona ver'' buyurarak, adamı kadınla evlendirdi. Hiçbir şeyi olmayan başka bir adamı da Bakara suresini bilmesi karşılığında evlendirdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7479 *Hadisi Taberâni rivayet etmiştir. Ravilerden Hüseyn metruktur. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (8153)

Sehl b. Sa' d diyor ki:

#17,822
"Resulullah (sav), bir adamı taşı gümüş olan demir yüzük. (mehir) karşılığmda bir kadınla evlendirdi."'

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7478 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Abdullah Mus'ab ez-Zûbeyir zayıftır. 3 3 Taberâni, M. el-Kebir (5837)

Sehl b. Sa" d"ın bildirdiğine göre Resûlullah (sav). şöyle buyurmuştur:

#17,821
"Bir kamıçı bile olsa onlara bedellerini verin." Resulullah (sav ), bu sözüyle evliliği kasdetmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7477 *Hadisi Taberâni rivayet etmiştir. Raviler içerisinde tanımadığım, bir ravi bulunmaktadır. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (5931)

İbn Abbâs'm bildirdiğine göre Resûlullah (sallallalm aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur.

#17,820
"Ailelerin razı olduğu mehir karşılığında bekarları evlendirin. Resulullah (sav), bu sözü üç kere buyurmuştur.) Bu misvak ağacından olsa bile."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7476 * Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravileriden Abdirrahman el-Beylemâni zayıftır. 1 Taberâni, M el-Kebir (12990), Beylemâni, metûktur.