Toplam 23,164 Hadis
Konular

Rasüle İtaat Kategorisi

Ebu Hüreyre (r.a) dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#7,550 مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي
“Kim bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim de bana isyan ederse Allah’a isyan etmiş sayılır. Benim yolumda giden iradecime itaat eden bana itaat etmiş olur, idarecime isyan eden bana isyan etmiş olur.”

Ebu Yusuf, Kitabul Haraç Hn: 19; Mamer b. Raşid, Camii Hn: 20679; Abdurrezzak, Musannef; Buhari, İtisam: Hn: 7137; Müslim, Sahih Hn: 1837-1838; Nesai, Biat: 27 Hn: 4122 ve Süneni, Kübra Hn: 7765-8674-8675; İbn Mâce, Mukaddime: 1 Hn: 3, Cihad: 39 Hn: 2859; Ahmed, Müsned Hn: 7386-7600-7935-8300-9739-9696-10259; İbn Hibban, Sahih Hn: 4556; Hakim, Müstedrek Hn: 4556-4578; Ebu Avane, Müstahreç Hn: 7084-7086-70877090-7091-7092-7093-7094-7096; Humeydi, Müsned Hn: 1156; Ebu Yala, Müsned Hn: 6272; İbn Ebi Şeybe, Musannef Hn: 33063-33064; Taberani, Mucemül Evsat Hn: 9210; İbn Arabi, Mucem Hn: 659; Nushati Veki An Ameş Hn: 10; Beyhaki, Şuabul İman Hn: 7345 ve Süneni Kübra Hn: 15263; İbn Ebi Asım, Essünne Hn: 1065-1066-1067-1068; Ebu Bekir b. Hallal Essünen Hn: 47 ve diğerleri. Hadis merfu, aziz ve sahihtir.