Toplam 25,104 Hadis
Konular

Felak ve Nas Surelerini okumanın fazilet Kategorisi

Abdullah b. Mes'ud'un bildirdiğine göre

#19,164
Peygamber'e (sallallahu aleyhi ve sellem) bu iki sure sorulduğunda "Bana böyle (söylemem) emredildi. Ben de öyle söyledim. Dolayısıyla siz de benim söylediğim gibi söyleyin" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11564. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden İsmail b. Müslim el-Mekki zayıftır.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (10211)

Rivayet edildiğine Abdullah (b. Mes'ud),

#19,162
Muavvizeteyn surelerini mushaftan siler ve: "Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) bunların sadece (şerlerden Allah'a) sığınmak için okunmalarını emretmiştir" derdi. Bu sebeple Abdullah bu iki sureyi (namazda) okumazdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11563. Bunu Bezzar ve Taberani rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir. Bezzar rivayetin ardından şu açıklamayı yapmıştır: Sahabeden hiç kimse bu konuda Abdullah'a uymamıştır. Zira Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve sellem) bu iki sureyi namazda okuduğu ve onları Mushaf'a kaydettirdiği sahih yollarla sabittir.2 2 Bezzar (2301); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (9152)

Abdurrahman b. Yezid (en-Nehai) der ki:

#19,160
Abdullah (b. Mes'ud) kendi mushaflarından Muavvizeteyn surelerini siler ve: "Bunlar, Yüce Allah'ın Kitab'ından değillerdir" derdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11562. Bunu Abdullah b. Ahmed ve Taberani rivayet etmiş olup Abdullah'ın ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak Taberani'nin ravileri de güvenilir kimselerdir.1 1 Abdullah b. Ahmed (5/129); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (9150)

Zir anlatıyor:

#19,134
Ubey' e: "Kardeşin bu iki sureyi mushaftan silmektedir" deyince menfi bir karşılık vermedi. (Ravi Süfyan'a (kardeşi): "İbn Mes'ud mu?" diye soruldu. "Evet" dedi. (Ubey) dedi ki: Ben bunu Resulullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) sordum. O: "Bana böyle söylendi, ben de öyle söyledim" buyurdu. Dolayısıyla biz de Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) söylediği gibi söyleriz.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11561. Ben derim ki: Hadis, Sahih'de geçmiştir. Ancak mushaftan silindiklerine dair kısım metinde yoktur. Hadisi bu şekliyle Ahmed b. Hanbel ve Taberani rivayet etmiş olup Ahmed b. Hanbel'in ravileri, Sahih'in ravileridir.2 2 Ahmed b. Hanbel (5/129-130). Müellif, hadisi birden fazla rivayeti bir araya getirerek derlemiştir.

Enes b. Malik'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#19,133
"Kuşkusuz şeytan ağzını Ademoğlunun kalbi üzerine koyar. Ademoğlu Allah'ı anınca sıvışıp kaçar, fakat (Allah'ı anmayı) unutunca, onun kalbini yutar. İşte «sinsi vesveseci»den maksat budur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11560. Bunu Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravilerinden Adi b. Ebi Umare zayıftır.1 1 Ebu Ya'la (4301). Senedinde ismi geçen Ziyad en-Nümeyri zayıftır. Bak. Silsiletu'l-ehfidisi'd-daife (1367)

Abdullah el-Eslemi anlatıyor:

#19,132
Bir umre sırasında Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) ile birlikte idik. Batn-ı Vakım' a vardığımızda üzerimize sis çöktü ve yolumuzu şaşırdık. Bir tepe üzerine çıkıncaya kadar nerede olduğumuzu anlayamadık. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) bu durumu görünce bir kum yığınının yanına çekildi ve devesini çöktürdü. Sonra ayağa kalktı. Onunla birlikte isteyen kimseler de kalktılar. Şafak atıncaya kadar namaz kılmaya devam etti. Sonra devesinin yularından tutup yanında Abdullah el-Eslemi ile birlikte yürümeye başladı. Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) yanında ondan başkası yoktu. Derken Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) elini onun göğsüne koyarak "De ki!" buyurdu. (Abdullah der ki) Ben de: "Ne diyeyim?" diye sordum. «De ki O Allah'tır, tektir», «De ki: Sabah aydınlığın Rabbine sığınırım, yarattıklarının şerrinden» dedi. Ben de okuyup sureleri bitirdim. Sonra yine "De ki!" buyurdu. Ben: "Ne diyeyim?" diye sordum. «De ki: insanların Rabbine sığınırım» dedi. Ben de: "De ki: lnsanların Rabbine sığınırım ... " diye başlayarak sureyi sonuna kadar okudum. Sonra Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Bu şekilde (şerlerden) korun. Zira kullar bu sureler gibisiyle hiç korunmamışlardır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11559. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir.1 1 Bezzar (2300). Aynca demiştir ki: "Hadisi bu şekilde İbn Yezid b. Ruman rivayet etmiştir. Başkası ise bunu Abdullah el-Eslemi dışında birinden nakletmiştir."

Ebu Mes'ud'un bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem):

#19,131
"Bana öyle sureler indirildi ki daha önce benzerleri indirilmemişti:
Muavvizeteyn (Felak ve Nas sureleri)."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11558. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir.

Ukbe b. Amir anlatıyor:

#19,130
Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) ile
karşılaştım. Önce ben davranıp elini tuttum ve: "Ey Allah'ın
Peygamberi! Müminin kurtuluşu nedir?" diye sorunca bana dedi ki: "Ey
Ukbe b. Amir! Sana Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'da benzerleri indirilmemiş
bazı sureler öğreteyim mi? Zira ben onları okumadan hiçbir gece geçirmem:
Bunlar Kul huvallahu ehad, Felak ve Nas sureleridirler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11557. Ben derim ki: Ukbe hadisi Sahih ve başka kaynaklarda daha kısa metinle yer almıştır. Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir.1 1 Ahmed b. Hanbel (4/148, 158-159); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (17/271)

Ebu'I-Ala (Yezid b. Abdillah b. eş-Şihhir), bir adamdan naklediyor:

#19,129
Bir yolculuk sırasında Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) ile
birlikte idik. İnsanlar, binek develerinin sayısı az olduğundan
(bineklerine) dönüşümlü olarak biniyorlardı. Sonra Allah Resulü'nün
(sallallahu aleyhi ve sellem) ve benim bineklerden inme vaktimiz gelince
Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) arkamdan yetişip omzuma vurdu ve "De
ki: Sabah aydınlığının Rabbine sığınırım"2 buyurdu. Ben de: "Sabah
aydınlığının Rabbine sığınırım" dedim. Sonra Resulullah (sallallahu aleyhi
ve sellem) sureyi okudu, onunla birlikte ben de okudum. Sonra "De ki:
İnsanlaınm Rabbine sığınırım"3 dedi ve sureyi okudu. Onunla beraber ben
de okudum. Sonra "Namaz kılarken bu iki sureyi oku" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11556. Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir.4 2 Felak Sur. 1. ; 3 Nas Sur. 1. ; 4 Ahmed b. Hanbel (5/24)