Toplam 23,319 Hadis
Konular

Akika Kurbanı Kategorisi

Hasan bildiriyor:

#16,776
Osman b. Ebi'l-As yemeğe çağrılmışb. Ona: "Bunun ne yemeği olduğunu biliyor musun? Bu, bir kız çocuğun sünneti için tertiplenmiş bir yemektir" denildi. Bunun üzerine cevaben: "Bu, Resulullah (sailallaluı aleyhi vesellem)'in döneminde görmediğimiz bir şeydir" dedi ve (yemek) yemekten kaçındı.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6209 *Birinci hadisin ravileri içersinde ismi geçen Muhammed b. İshak güvenilir bir kişidir. Ama tedlis yapmaktadır. İkincisinin ravileri içerisinde ismi geçen EbCı Hamza elAttar'ı Ebu Hatim güvenilir kabul ederken, başkaları zayıf addetmiştir.3 3 Taberaru, M. el-Kebir (8382)

Hasan diyor ki:

#16,775
Osmiin b. Ebi'l-As, sünnet (merasimine veya düğününe) davet edilmiş; fakat davete icabet etmekten kaçınımştir. Ona (bunun sebebi) sorulduğunda şöyle demiştir: "Biz, Resulullah (sallailahu aleyhivesellem)'in döneminde sünnete gitmez ve davet de olunmazdık."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6208 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiştir. 2 2 Ahmed, Müsned (4/217), Taberaru, M. el-Kebir (8381)

Ebu Rafi nin bildirdiğine göre

#16,774
Resulullah (sallallabı aıeym veseJlem), Hasan ve Hüseyn doğduklarında kulaklarina ezan okumuş ve bunun yapılmasını (ümmetine de) emir buyurmuştur.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6207 Ben derim ki: Ebü DivOd bu hadisi "Kulağına ezan okunması ve bunun emredilmesi" kısmı olmaksızın rivayet etmiştir. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup, ravilerden Hammad b. Şuayb, oldukça zayıf biridir. 1 1 Taberaru, M. el-Kebir (926), iki senedi vardır. İkisinde de zayıf raviler mevcuttur.

Hz. Hüseyn'in bildirdiğine göre

#16,773
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kimin çocuğu olur da onun sağ kulağına ezan okur, sol kulağına kamet getirirse o çocuğa ümmü sıbyan (denilen ve bilhassa kadınlarda çocuk düşürülmesine sebep olduğuna. inanılan cin) zarar veremez."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6206 *Hadisi EbU Ya'la rivayet etmiş olup, ravilerden Mervan b. salim el-Gıf.iri metruk biridir. 2 2 EbU Ya'li, Müsned (6780), zayıf ravileri vardır.

Ali b. Ebi Talib diyor ki:

#16,772
"Hasan, Hüseyin ve Muhsin'e isimlerini Resulullah (sallallah.ı aleyhi vesellem) vermiş ve onların akikalarını kesmiştir. Başlarinı traş etmiş, saçlarinın ağırlığınca tasaddukta bulunmuş, onların sünnet edilmesini ve göbeklerinin kesilmesini emretmiştir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6205 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup, ravilerden Atiyye el-Avfi ı.aylftır. Güvenilir kabul edenler de vardlr.1 1 Taberaru, M. el-Kebir (2571)

İbn Abbas diyor ki:

#16,771
yedi şey, çocuk hakkındaki sünnetlerdendir Yedinci günde isim vermek, sünnet etmek, kendisinden (doğum sonrası üzerinde kalan kurumuş artıkları) gidermek, kulağını delmek, akika kuıbanı ~ başını braş etmek, akikanin kanının kendisine bulamak ve başındaki saçların ağırlığınca altın veya gümüş tasadduk etmek."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6204 *Hadisi Taberini ~-Mll1cemJl'l-.evsat'ta rivayet etmq olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 2 2 Taberini, M. el-Evsat (562)

Enes ten rivayet edildiğine göre

#16,770
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) kendisi için., peygamber olarak gönderildikten sonra akika kurbanı kesmiştir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6203 *Hadisi 8ezzir ve el-Mu'ceınu'l-ev611t'ta Taberini rivayet etmİi olup, Taberini'nın ravileri SahDı'in ravüeridir. Fakat Heysem b. Cemi SıııhiJr'in ravisi değildir. Bununla beraber kendisi güvıenilir kimsedir. TaberWnin hoc.aSI otan Ahmed b. Mes'Ud el-Hayy.it t#Jlakdisi(nin biyografısi, zayıf raviler halcbndaki) Mizan kitabrnda geçmemektedir. 1 1 Bezzir, Müsned (1237), Taberaru, M. el-Evslıt (998), İbnü1-Muharrer oldukça z.ayıftır.

Abdullah b. Bureyde'nin babasından bildirdiğine göre

#16,769
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Akika, yedinci gün veya on dördüncü gün veya yirmi birinci gün kesilir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6202 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden İsmail b. Müslim el-Mekki hataları çok olduğu için zayıftır.3 3 Taberaru, M. es-Sağir (723)

Katade'den rivayet edildiğine göre

#16,768
Enes b. Malik, çocukları için deveyi akika olarak keserdi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6201 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravilerdir .. 2 2 Taberaru, M. el-Kebir (685)

CAbir'den rivayet edildiğine göre

#16,767
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Hasan ve Hüseyn adına akika kurbanı kesmiştir. Sünnetlerini yedinci günlerinde yapmışhr.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6200 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağırde tamamını, el-Mu'cemu'l-kebir'de ise Sünnet bahsinin ihtisarıyla rivayet etmiştir. Ravilerden Muhammed b. Ebi's-Senyi İbn Hibban güvenilir kabul ederken başkaları, kendisinde zayıflık olduğunu bildirmiştir. 1 1 Daha önce geçti: 2572. Taberaru, M. es-Sağir (891). Başka bir kanalla da gelmiştir: Taberaru, M. el-Kebir (2573)

Bureyde diyor ki:

#16,766
"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Hasan ve Hüseyn adına akika kurbanı kesmiştir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6199 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravilerdir.

Hz. Ali'den rivayet edildiğine göre

#16,765
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Hasan ve Hüseyn adına ak.ika kurbanı kesmiştir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6198 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, raviler içerisinde ismi belirtilmeyen biri vardır.2 2 Taberam, M. el-Kebir (2572)

Enes diyor ki:

#16,764
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Hasan ve Hüseyn adına iki tane koçu, akika kurbanı olarak kesmiştir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6197 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravileri Sahlh'in ravilerdir.1 1 Taberam, M. el-Evsat (1899)

Yezid b. Abdilllah el-Müzeni'nin babasından bildirdiğine göre

#16,763
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Devede fera' olur. Davarda fara' olur. Erkek çocuk için akika kesilir. Çocuğun başına ise (kurbanın) kanı sürülmez."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6196 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve buna benzer lafızlarla el-Mu'cemu'l-evsat'ta .rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir kimselerdir. İbn Mice, bu hadisi Yezid b. Abd elMüzeni'den rivayet eder. Onun da babasından rivayet ettiğini söylemez. En doğrusunu bilen Allah'tır. 3 3 Daha önce geçti: 6005. Taberaru, M. el-Evsat (335-6)

Enes b. Malik'in bildirdiğine göre

#16,762
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kimin erkek çocuğu olursa, onun için deve veya inek veya koyundan birini akika olarak kessin.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6195 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Mes'ede b. elYesa' hadis uydurucusudur. 2 2 Taberani, M. es-Sağir (229)

Bureyde'den rivayet edildiğine göre

#16,761
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Her doğan çocuk, akikası ile rehin alın'mıştir.(Yani akikası kesildiği zaman rehni çözülür.)

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6194 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Salih b. Hayyan zayıftır. 1 1 Kaynağında bulunamamışhr.

İbn ômer'in bildirdiğine göre

#16,760
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Çocuğun yedinci günü geldiği zaman onun adına kan akıtin (kurban kesin). Ondan doğumdan kalan başındaki artıkları giderin ve çocuğun ismini koyun."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6193 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-eosat ve el-Mu'cemu'l-kebi~de rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir.3 3 Taberini, M. el-Evsat (1904), Taberaru, M. el-Kebir (13192), yazarın hocası İbn Tahir, hadis uydurmakla töhmetlidir.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#16,759
Resulullah (sallallahu"aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Erkek çocuk için iki akika, kız çocuk için bir koç akika (kesilir)."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6192 *Hadisi Bezzjr ve Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden İmran b. Uyeyne'yi İbn Main ve İbn Hibban güvenilir kabul etmişlerdir. Diğer taraftan İmran'da zayıflık vardır. 2 2 Taberini, M. el-Kebir (11327), Bezzar, Müsned (1234)

Ebü Hureyre'nin bildirdiğine göre

#16,758
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:Erkek çocuk için akika kurbanı kesin. Onun kanını akıtin. Çocuğun (başını traş ederek) (başından)da kurumuş doğum artiklarını giderin."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6191 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridir.1 1 Bezzar, Müsned (1236)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#16,757
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Yahudiler erkek çocuğu için akika olarak bir koç · keserler, kız çocuğu için ise kesmezler veya keserlerdi. -Tereddüd ravinin. kendisinden veya babasından kaynaklanmaktadır- Sizler erkek çocuk için iki koç akika olarak kesin veya kurban edin, kız çocuk için bir koç akika olarak kesin veya kurban edin."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6190 *Hadisi Bezzar, Ebu Hafs eş-Şair'den o da babasından rivayet eder. İkisinin de biyografisini yazana rastlamadım. 2 2 Bezzar, Müsned (1233)

Hz. Aişe der ki:

#16,756
Erkek için bir birine denk iki koyun, kız çocuğu için bir koyun akika olarak kesilir. Resullullah (sallallaluıaleyhivesellem), Hasan ve Hüseyin adına doğumlarının yedinci gününde ikişer koyun akika kurbanı olarak kesmiş, başlarında (doğumdan kalan kurumuş) artıkların giderilmesini emretmiş ve şöyle buyurmuştur: "Onun adına kurban kesin ve şöyle deyin. «Bismillah, Allahu Ekber, Allahım! (Bu kurban) sendendir ve senin için (kesilmiş)tir. Bu (kurban) falanın akfkasıdır»." Ravi der ki: Cahiliye devrinde pamuk alınıp akika kurbanının kanına sürülür, sonra çocuğun başına konurdu. Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem), kan yerine (çocuğun başına) haluk (safran karışımı güzel bir koku) konmasını emretti.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6189 *Hadisi Ebu Ya'la ve Bezzar kısa bir metinle rivayet etmiştir. Ravileri Sahih'in ravileridir. Ebu Ya'la'nın hocası İshak müstesna. Çünkü onu tanımıyç>rum.1 1 Ebu Ya'la, Müsned (4521), Bezzar, Müsned (1239)

Enes'ten rivayet edildiğine göre

#16,755
Resullullah (sallallaluı aleyhi vesellem), Hasan ve Hüseyin adına iki tane koçu, akika kurbanı olarak kesmiştir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6188 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Bezzar bu hadisi ihtisar edilmiş olarak rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir kimselerdir.3 3 Ebu Ya'la, Müsned (2945), Bezzar, Müsned (1235)

CAbir b. Abdillah dan rivayet edildiğine göre

#16,754
Resullullah (sallailahu aleyhivesellem), Hasan ve Hüseyin için akika kurbanı kesmiştir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6187 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 2 2 Ebu Ya'li, Müsned (1933)

Esma binti Yezid'den rivayet edildiğine göre

#16,753
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Akika haktır. Erkek için bir birine denk iki koyun, kız için bir koyun (kesilir)."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6186 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-kebfr'de Taberani rivayet etmiştir.1 1 Ahmed, Müsned (6/456), Taberaru, M. el-Kebir (24/18.3)

ümmü Seleme'den rivayet edildiğine göre

#16,752
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem); akika kurbanı hakkinda şöyle buyurdu: Kimin bir çocuğu olur da onun adına ibadet kurbanı kesmek isterse bunu yapsin."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6185 *Hadisi Taberini, el-Mıı'cemu1-evsat'ta rivayet etmŞ olup. ravile,.,_ ismll b. Müslim el-MeW zaydbr. 4 4 • Taberini,. M. el-E'OSllt (1644)

Beni Damre kabilesinden bir adam, babasından bildiriyor:

#16,751
Resulullah {sallallahu aleyhi vesellem)' e akika hakkinda soruldu. Şöyle buyurdu: "Anne-baba ya asi olmayi' (ukuk'u)1 sevmem." Sanki akika ismi hoşuna gitmemiş gibiydi. Şöyle buyurdu: "Kimin bir çocuğu olur da onun adına ibadet kurbanı 'kesmek isterse bunu yapsın." 2 ·

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6183-6184 1 Akika ve anne-babaya isyan anlamına gelen uJ;ft, ayru kökten türemiştir. 2 Ahmed, Mİisned (5/369) 6184. Bir adam, babası .kanalıyla amcasından bildiriyor. .Restilullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e Arafat'ta kesilen akikadan sorulduğuna şahit oldum. Şöyle buyurdu: "Anne-babaya asi olmayı seumem. Ancak kimin bir çocuğu olur da onun odımı ibtıdet kurbanı 'kesmek isterse bunu yııpsm." *ik; hadisi de Ahmed rivayet etmŞ olup sened de ismi befiıtilme,en biri Yardir. Diğer ravileri s.ıJıilr'"an ravik!rdir. 3 3 Ahmed, Miisne4 (5/430)

Beni Damre kabilesinden bir adam, babasından bildiriyor:

#16,750
Resulullah {sallallahu aleyhi vesellem)' e akika hakkinda soruldu. Şöyle buyurdu: "Anne-baba ya asi olmayi' (ukuk'u)1 sevmem." Sanki akika ismi hoşuna gitmemiş gibiydi. Şöyle buyurdu: "Kimin bir çocuğu olur da onun adına ibadet kurbanı 'kesmek isterse bunu yapsın." 2 ·

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6183 1 Akika ve anne-babaya isyan anlamına gelen uJ;ft, ayru kökten türemiştir. 2 Ahmed, Mİisned (5/369)

Enes b. Malik'ten rivayet edildiğine göre

#16,749
Resulullah (sallallahualeyhi vesellem), Hasan ve Hüseyn'in başlarının yedinci günlerinde traş edilmesini emretti. Sonra saçı ağırlığınca gümüş tasadduk etti. Kurban edecek bir hayvan bulamadı.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6182 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Bezzar _ da rivayet etmiştir. el-Mu'cemu'l-kebir'in isnadında geçen İbn Lehia'nın hadisi hasendir. el-Mu'cemu'l-kebir'in ise diğer ravileri Sahih'in ravilerdir. 2 2 Taberani, M. el-Kebir (2575), Bezzar, Müsned (1238), Taberaru, M. el-Evsat (127)

Ebu Rafi'den rivayet edildiğine göre

#16,748
Hz. Fatima, Hasan'ı doğurduktan sonra: "Oğlum adına akika kurbanı keseyim mi?" diye sorunca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Hayır, ancak saçını tıraş et, sonra saçının arpa ağırlığındaki gümüşü yoksul ve muhtaçlara tasadduk et." Muhtaçlar diye kasdettiğimiz, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'inMescid'inde veya Suffe'deki muhtaç olan kimselerdir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6181 *Hadisi Ahmed ve Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Bu, hasen bir hadistir. 1 1 Ahmed, Müsned (6/390-1)

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in azatlı kölesi Ebu Rafi'den rivayet edildiğine göre

#16,747
Hz. Ali'nin oğlu İmam Hasan doğduğunda Hz. Fatima, onun adına iki koçu akika olarak kesmek istedi. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Onun adına akika kurbanı kesme. Ancak saçını tıraş et ve saçı ağırlığınca gümüşü Allah yolunda. tasadduk et." Daha sonra Hz. Fatima, Hüseyn'i doğurdu. Ona da aynısını yapti.2

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6180 2 Ahmed, Müsned (6/392), Taberaru, M. el-Kebir (917, 2576)

İbn Abbas  r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#6,148
Rasulullah s.a.v: “Hasan ve Hüseyin için ikişer ikişer koç kesmişti.”

Nesai, Akika: 3 Hn: 4148; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Abdullah b. Büreyde  r.a babasından naklederek şöyle demiştir: 

#6,147
 Rasulullah s.a.v, Hasan ve Hüseyin için akika kurbanı kesmişti.

Nesai, Akika: 1 Hn: 4142; Müsned: 21980

Amr b. Şuayb  r.a babasından ve dedesinden naklederek şöyle diyor:

#6,146
Rasulullah s.a.v’e: “Akika nedir?” diye sorulduğunda:“Allah, anne babaya itaatsizliği ukuk’u sevmez” buyurdular. -Rasulullah  s.a.v, ukukkelimesine benzeyen  akika kelimesini kullanmalarından hoşlanmamış olacak ki böyle dediler. Oradakiler senden çocuğumuz olunca kesilecek kurbanı soruyoruz dediler. Bunun üzerine Rasulullah  s.a.v: “Doğan çocuğu için kurban kesmek isteyen kessin, erkek çocuğu için birbirine denk iki koyun kız için ise tek koyun kessin” buyurdular.

Nesai, Akika: 1 Hn: 4141; EbûDavud, Dahaya: 21; Müsned: 6530