Toplam 22,984 Hadis
Konular

Alış Veriş Kategorisi

İbn AbbAs, Yüce Allah'ın buyurduğu:

#17,329
İbn AbbAs, Yüce Allah'ın buyurduğu: "Faiz yiyenler (kabirlerinde) şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar"1 Ayeti ve devamındaki Ayetler hakkında şu açıklamalarda bulunmuştur: Faiz yiyenler bu şekilde tanınırlar. Kalkmaya güç yetiremezler. Kalktıklarında ise boğazlanan cinlinin kalktikları gibi kalkarlar. "Bu hal onlarin «Alım-satım, tıpkı faiz gibidir» demeleri yüzündendir": Allah'a iftira ediyorlar "Halbuki Allah, alım-satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklannızı terk edin. Şayet (faiz hakkında söylenenleri) yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından (faizcilere karşı) açılan harpten haberiniz olsun. Eğer tövbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir; ne haksızlık etmiş, ne de haksızlığa uğramış olursunuz." 2 -Allah en doğrusunu bilir- Bize ulaştiğına göre bu Ayetler, Sakif kabilesinden Amr b. Umeyr b. Avf, Beni Mahzum'dan Muğire oğulları hakkında inmiştir. Muğire oğulları, Sakif için faiz alıyorlardı. Yüce Allah, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'i Mekke (ahalisine) galip kılınca o gün hepsi bütün faizleri kaldırdı. Taif ahalisi ise kendi lehlerine olan faizlerin kalmasını, kendi aleyhlerine olan faizlerin ise kaldırılması yönünde anlaşma yapti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onlara gönderdiği mektubun son sayfasında şöyle yazmışbr: "Müslümanlar lehine hangi şeyler varsa onlann lehine de aynı şeyler, Müslümanlann aleyhine hangi şeyler varsa onlann aleyhine ·de aynı şeyler vardır. Faiz yemeyecekler, karşılıklı faiz muamelesinde bulunarak birbirlerine faiz yedinneyecekler." Bunun üzerine Amr b. Umeyr oğullan ve Muğire oğullan Attab b. Esid'in yanina gittiler. -Attab o zaman Mekke'deydi- Muğire oğullan: "İnsanların en bedbahh bize niçin faiz belirlemedi? Faiz bizden başka insanlar için kaldırıldı" dediler. Muğire oğulları ise: "Faizlerimizin bize kalması şartıyla bizimle anlaşma yapıldı" dediler. Bunun üzerine AttAb b. Esid bu hususta Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e mektup yazdı. Hemen ardından şu ayet-i kerime indi: "Şayet (faiz hakkında söylenenleri) yapmazsantz Allah ve Resulü tarafından (faizcilere karşı) açilan harpten haberiniz olsun. "1 Amr b. Umeyr oğullan, "Eger tövbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir; ne haksızlık etmiş (sermayeden daha fazla almış) ne de haksizliga ugramış (sermayeden hakkmtz eksilmiş) olursunuz"2 mealindeki ayetle Allah ve Resülü tarafından kendilerine harp açıldığını bilmiş oldular. "Eger (borçlu) darlık içinde ise" alacağınızı (almayıp) bırakmanız sizin için daha hayırlıdır; eğer (gerçekleri) anlarsanız." Eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek (gerekir). Eger (gerçekleri) anlarsantz bunu sadakaya (veya zekata) saymak, sizin için daha hayırlıdır." Allah'a döndürüJeceginiz, sonra da herkese hak ettiginin eksiksiz . verilecegi ve kimsenin haksizliga ugrtılmayacagi bir günden sakının"3 Onlar, bu ayet (no. 281) ile NisA suresinin son ayetinin, Kur'an'ın son ayetleri olduğunu söylerler.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6589 *Hadisi Ebô Ya'IA rivayet etmiş olup ravilerden Muhammed b. es-5aib el-Kelbi hadis uyduran biridir.4 1 Bakara Sur. 275. 2 Bakara Sur. 278, 279 1 Bakara Sur. 279. 2 Bakara Sur. 279. 3 Bakara Sur. 280, 281. 4 Ebu Ya'la, Müsned (2668)

A vf b. Malik' in bildirdiğine göre

#17,328
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Bağışlanmayan (şu) günahlar benden uzak olsun: Dolandıncılık yapmaktan sakın. Kim bir şey hususunda hile/dolandıncılık yaparsa kıyamet günü onu yanında getirir. Faiz yemekten sakın. Kim faiz yerse kıyamet günü o kişicin çarpmış deli olarak diriltilir" Sonra (sallallahu aleyhi vesellem) şu Ayeti okudu: "Faiz yiyenler (kabirlerinde) şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktlğı gibi kalkarlar."1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6588 *Hadisi Taber3ni rivayet etmiş olup ravilerden Hüseyin b. Abdilewel zayıftır.2 1 Bakara Sur. 275. 2 Taberaru, M. el-Kebir (18/60)

Kasım b. Abdilvahid el-Vezzan anlahyor:

#17,327
Abdullah b. Ebi Evfa'yı çarşıdaki para değiştokuşu yapanlar (dövizci ve tefeciler) arasında gördüm. İnsanlara şöyle diyordu: "Ey dövizciler topluluğu, müjdeler olsun!" Bunun üzerine "Ey Ebu Muhammed! Bizi müjdelediğin şey için Allah da seni cennetle müjdelesin, (nedir o bizi müjdelediğin şey)?" dediler. Abdullah: "Resulullah (sallallahu ·aleyhi vesellem): «Cehennemle müjdelenin» buyurmuştur" karşılığını verdi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6587 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Kasım hakkında Zehebi şöyle demektedir: "Zannediyorum ki Kasım'dan hadis rivayet eden tek kişi Fudayl b. Hüseyn el-Cahderi'dir. Ben derim ki: Kasım'ı zayıf gören kimseye rastlamadım.

İbn Mes'ud'un bildirdiğine göre

#17,326
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), faiz yiyene, yedirene, (faiz muamelesini) yazana ve bildikleri halde şahitlik yapanlara lanet etmiştir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6586 Ben derim ki: Bu hadisi Ebu Davud "bildikleri halde" kısmı hariç rivayet etmiştir. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden İsa b. Ebi İsa el-Hannat metruk biridir.1 1 Taberaru, M. el-Kebir (10057)

Semure b. Cündüb'ün bildirdiğine göre

#17,325
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), faiz yiyene ve yedirene lanet etmiştir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6585 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden İbrahim b. İsmail b. Yahya b. Seleme b. Küheyl zayıftır.

Abdullah b. Mes'ud diyor ki:

#17,324
"Bir beldede zina ve faiz yaygınlaşmadıkça, o belde ahalisi asla helak olmaz."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6584 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Ahmed b. Yahya el-KQfı el-Ahvel zayıftır. 2 2 Taberfuıi, M. el-Kebir (10329)

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#17,323
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Faiz ve zina, bir beldede yaygınlaştığında o belde kendisine Allah'ın yazdığı (azabı)nı hak etmiş olur."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6583 *Hadisi TaberAni, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravilerden Haşim b. MerzQk'un biyografisini zikredene rastlamadım. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.1 1 Taberaru, M. el-Kebir (460), Haklın, Müstedrek (2/37, "sahih")

İbn Mes'ud' dan rivayet edildiğine göre

#17,322
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kıyametten önce şarap, zina ve faiz, pek yaygın olacaktır."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6582 *Hadisi TaberAni el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet" etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir .

İbn Mes'ud' dan rivayet edildiğine göre

#17,321
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Zina ve faizin apaçık işlendiği hiç bir' toplum yoktur ki, Allah'ın azabını hak etmiş olmasınlar."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6581 *Hadisi EbQ Ya'la rivayet etmiş olup isnadı ceyyiddir.3 3 Ebu Ya'la, Müsned (4981), Ahmed, Müsned (389).

Amr b. el-As diyor ki:

#17,320
Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "İçlerinde faiz uygulamalari aşikar olan toplumlar, gaflet ile cezalandırilırlar. Kendilerinde rüşvet yaygın olan toplumlar ise korku ile cezalandınlırlar."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6580 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup senedinde tanımadığım bir kişi bulunmaktadır.2 2 Ahmed, Müsned (4/205), İbn Lehia şaibelidir.

Abdullah b. Mes'üd diyor ki:

#17,319
"Faizi yiyen, yediren, yazan, faiz olduğunu bildiği halde şahitlik yapan; güzel görünmek için dövme yaphran ve yapan kadın, zekatı geciktiren, hicretten sonra dinden dönen Araplar, Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem) lisanı ile lanet edilmişlerdir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6579 Ben derim ki: Sahfh'te ve başka kitaplarda bu hadisten bir bölüm bulunmaktadır. *Hadisi Ahmed, EbQ Ya'la ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup ravilerden Haris el-A'var zayıftır. Güvenilir kabul edenler de vardır.1 1 Ahmed, Müsned (3881), Ebu Ya'la, Müsned (5241), sahih bir hadistir.

Ka'bu'l-Ahbar diyor ki:

#17,318
"Otuz üç kadınla zina etmem, bana (bir şeyi) yediğimde faiz olarak yediğimi Allah'ın bildiği bir dirhem faiz yemekten daha sevimli geliyor."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6578 *Hadisi Ahmed, Hanzale b. er-Rihib kanalıyla Ka'b el-AhbAr'dan rivayet etmiştir. Hüseyni şöyle demektedir: "Hanzale, meleklerin yıkadığı kişi midir? Eğer öyleyse Hanzale, Uhud savaşında şehit edilmiştir. Nasıl Ka'b'den hadis rivayet etsin ki!? Yok, eğer başka birisi ise o takdirde ben başka bir Hanzale tanımıyorum. Zahir olan şudur ki ravi; Hanzale'nin oğlu olan Abdullah'tır. Orijinal metinden Abdullah ismi düşmüş olmalıdır. Allah en doğrusunu bilir." Hadisin ravileri Hanzale'ye . kadar Sahih'in ravileridir.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#17,317
Resulullah (sallal.lahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Yürütüldüğü.m (Mirac) gece(si) yedinci kat semaya ulaşıp yukarima baktığımda gök gürültüsü, yıldırim ve şimşekler gördüm. Bir topluluğun yanından geçtim. Karinlari evler kadar büyük olup bakıldığında dışandan içerisindeki yılanlar görülüyordu. ,«Ey Cibril! Bunlar kimlerdir?» diye sordum. «Bunlar, faiz yiyenlerdir» karşılığını verdi."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6577 *Ben derim ki: Ahmed'in Müsned'inde daha uzun metniyle geçen bu hadis, "Mahlukatın Acaiplikleri" kitabında (bölümünde) geçmektedir. İbn Mke de kısa metniyle rivayet etmiştir. Ravilerden Ali b. Zeyd hakkında bazı tenkitler yapılmıştır. Onun hakkında ağır basan görüş ise zayıf olduğudur.

İbn AbbAs'ın bildirdiğine göre

#17,316
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kim hakkı iptal e'tmek için zalime yardım ederse Allah ve ResUlü'nün zimmetinden (güvencesinden) uzak olmuş olur. Kim faizden elde edilmiş bir dirhem yerse bu, otuzüç zina gibidir. Kimin eti haramda yetişirse o kişiye Cehennem layıktır. "

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6576 *Hadisi Taber3ni, el-Mu'cemu's-Sağir ve el-Mu'cemu'l-evııat'ta rivayet etll'Hştir. Said b. Rahme zayıftır.

BerA b. Azib'in bildirdiğine göre

#17,315
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Faiz yetmiş iki kısımdır. En hafifi kişinin annesiyle zina etmesi gibidir. Faizlerin en ağıri ise kişinin, kardeşinin namusuna el uzatmasıdır. "

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6575 *Hadisi, Taber3ni el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerden Ömer b. R3şid'i, kli güvenilir kabul ederken, hadis imamlarının çoğunluğu ise zayıf 'addetmektedir.

Abdullah b. Selam' dan rivayet edildiğine göre

#17,314
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kişinin faizden aldığı bir dirhem, Allah katında müslümanken işlemiş olduğu otuz· üç zinadan daha büyüktür.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6574 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Ata' elHorAsAni, İbn Selam'dan hadis işitmemiştir.

Meleklerin yıkadığı Abdullah b. Hanzala'nin bildirdiğine göre

#17,313
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Faiz olduğunu bildiği halde kişinin yediği bir dirhemlik faiz, otuz altı kez zina yapmaktan daha kötüdür."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6573 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-keblr'de TaberAni rivayet etmiştir. Ahmed'in ravileri Sahi'h'in ravileridir.

Abdullah b. Mes'ud'da.n rivayet edildiğine göre

#17,312
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem.) şöyle buyurmuştur: "Faiz yetmiş çeşittir. Şirk te bunun gibidir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6572 *Hadisi Bezrir rivayet etmiş olup raviferi Sahi'h'ih ravileridir. İbn Mke ise "şirkte bunun gibidir" ifadesi o1maksızın rivayet etmiştir.

Ebu Harra er-Rakaşi, amcasından aktarıyor:

#17,311
Veda haccında, Teşrik günlerinin ortasında, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in devesinin yularını tutuyordum. Yapmış olduğu konuşmada şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Her faiz kaldınlmıştır. İlk kaldırilan faiz, Abbas b. Abdilmuttalib'in faizidir. Mallarinızın sermayesi (ana parası) size aittir. Zulmetmeyin ve zulme de maruz kalmayın."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6571 * Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravilerden Ali b. Yezid zayıftır. Güvenilir kabul edenler de vardır. Ebu Harre'yi Ebu Davud güvenilir kabul etmiş, İbn Main zayıf görmüştür.2 2 Ebıl Ya'la, Müsned (1569), Taberaru, M. el-Kebir (3609), Ahmed, MÜsned (5/72-3)

Sa' d b. iyas el-Beceli anlahyor:

#17,310
Abdullah (b. Mes'ud) iki dirheme karşılık bir dirhem, iki dinara karşılık bir dinar (almay)a ruhsat veriyordu. Medine'ye gitmek üzere çıkh. Hz. ômer, Ali ve Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in diğer ashabından bir kısmıyla karşılaşh. Onlar, onun bu işi yapmasını yasakladılar. Geri döndüğünde onu gördüm. Sarrafları (yabancı para satanları) dolaşıyor onlara şöyle söylüyordu: "Ey insanlar topluluğu! Vay başınıza gelenler! Faiz yemeyin. İki dirheme karşılık bir dirhemi, iki dinara karşılık bir dinarı satin almayın."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6570 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.1 1 Taberaru, M. el-Kebir (8577)

Ebu'l-Muarik'ten şöyle rivayet edilmiştir:

#17,309
Gafik kabilesinden bir adamın Mehre kabilesinden bir adama Hz. Osman zamanında kalma yüz dinar borcu vardı. (Savaştan dönüldüğünde) Ganimet elde etmişlerdi. Mehreli adam Gafikliye: "Bana olan yüz dinar borcunu silmek için senden peşin olarak yetmiş dinar istiyorum." Yüz dinar borç, (daha önce bir kaç kez) ertelenmişti. Gafikli adam buna razı oldu. Yanlarından Mikdad geçiyordu. Hayvanını bağlamak için eyerinden ·tuttu. Kendisine bu olay anlatıldığında şöyle dedi: "İkiniz de Allah ve Resulü' ne karşı bir savaş açmış durumdasınız."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6569 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravilerden EbQ'l-Muarik'in biyografisini zikredene rastlamadım. Şu kadar var ki Mizzi bu kişiyi Ayyaş b. Abbas'ın biyografisinde zikretmiştir. İsminin Ali Ebu'l-Muarik el-Vadi olduğunu söylemiştir. Diğer ravileri, Sahlh'in ravileridir.1 . 1 Taberaru, M. el-Kebir (20/252)

Bişr b. Harb anlatıyor:

#17,308
İbn ömer' e: "İki dirheme karşılık bir dirhem alsam, olur mu?" diye sorunca şöyle cevap verdi: "Bu, faizin ta kendisidir. Asla böyle bir şeye yeltenme. Sen, Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in ne buyurduğunu biliyor musun? Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Misli misline (başa baş) alın."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6568 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Bişr b. Harb zayıftır. Kendisi hakkında cılız da olsa güvenilir kabul edilme durumu mevcuttur.

İbn Ömer' in bildirdiğine göre

#17,307
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Altin altin ile gramı gramınadır. Her kim ziyade ederse veya ziyade isterse. faiz muamelesi ·yapmış olur." Vallahi İbn ômer Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) adına asla yalan söylemez.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6567 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kabul edilen kişilerdir. Bazıları hakkında bir takım tenkitler olsa da bu zarar verecek düzeyde değildir.

Ebu Bekre'nin bildirdiğine göre

#17,306
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) ölümünden iki ay önce sarfı (farklı para biriminin değiş tokuşunu) yasaklamıştır.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6566 Ben derim ki: Ebu Bekre'nin Sahih'de tarih ifadesi olmaksızın Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in altına karşılık altını yasaklaması rivayeti mevcuttur. *Hadisi, Bezzar rivayet etmiş olup ravilerden Bahr b. Keniz es-Sekka' zayıftır.1 1 Bez.zir, Müsned (1320)

Enes ve Ubade b. es-samit' in bildirdiklerine· göre

#17,305
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Altın altın ile misli misline, gümüş gümüş ile misli mislinedir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6565 Ben derim ki: Ubade'nin hadisi Sahlh'te mevcuttur. *Hadisi, Bezzar rivayet etmiş olup ravilerden Rabi' b. Sabih'i, Ebu Zür'a ve başkaları güvenilir kabul ederken bir grup alim ise zayıf addetmektedir.2 2 Bezzar, Müsned (1319)

Ebü Rafi' anlabyor:

#17,304
Ben, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in hanımları için kuyumculuk yapıyordum. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittiklerini bana söylediler: "Altın altın ile gümüş gümüş ile gramı gramına (aynı olmak zorunda)dır. Her kim ziyade ederse ya da ziyade taleb ederse faiz muamelesi yapmış olur."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6564 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup ravilerden Yahya el-Bekka zayıftır.

İbn ômer diyor ki:

#17,303
Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gümüşe karşılık altin veya altına karşılık gümüş satın alsam olur mu? diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Bunlardan birini diğerine karşılık satın aldığın zaman, arkadaşın (müşterin) seninle kendi arasında şüphe olduğu halde ayrilmasın."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6563 Ben derim ki: Sünen kitaplannda İbn Ömer'in gümüş mukabili deve sattığı, ancak (ücreti olarak alırken gümüş yerine) altın aldığı rivayeti mevcuttur. *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridir.1 1 Ahmed, Müsned (5628)

Şurahbil b. Sa' d' dan rivayet edildiğine göre

#17,302
İbn ômer, Ebu Hureyre ve Ebu Said, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in şöyle buyurduğunu haber verdiler: "Altın altın ile misli misline, gümüş gümüş ile misli misline ve peşindir. Ziyade eden veya ziyade isteyen faiz muamelesi yapmıştır." Ayrıca Şurahbil: "Eğer ben, bunları Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' den işitrnediysem Allah beni ateşe soksun" diye ekledi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6562 Ben derim ki: Ebu Hureyre ve Ebu Said'in hadisi Sahih'te mevcuttur. *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup ravilerden Şurahbil b. Sa'd'ı, İbn Hibban güvenilir kabul ederken, hadis imamlarının çoğunluğu zayıf addetmişlerdir.2 2 Daha önce geçti: 6554.

Ebu Rafi' anlatıyor:

#17,301
İki tane halhalı (ayak bileziğini) satmak üzere evden çıkmışhm. Ailem bakıma muhtaç durumdaydılar. Ebu Bekr es-Sıddik'i gördüm. Bana "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Ben, "Ailem nafakaya muhtaç durumda olduğundan şu iki halhalı satmak istedim" deyince Ebu Bekr: "Ben de evden bir kaç dirhemcikle çıkbm. Onlarla daha iyi gümüş almak istiyorum" dedi. Ebu Bekr halhalları bir kefeye, dirhemleri (gümüş paraları) bir kefeye koydu. Halhallar dirhemlerden biraz ağır geldi. Ebu Bekr makas istedi. Ben "Sübhanallah, hayret bir şey, halhallar senin olsun (kesmene gerek yok)" dedim. Ebu Bekr şöyle dedi: "Sen bunu bana bıraksan bile Allah bunu bana bırakmaz. Zira ben, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Altın altın ile misli misline, gümüş gümüş ile misli mislinedir: Ziyade eden veya ziyade isteyen ateştedir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6561 *Hadisi Ebu Ya'la ve Bezzar rivayet etmiş olup Bezzar'ın isnadında geçen Hafs b. Ebi Hafs hakkında Zehebi: "Güçlü biri değildir" ifadesi kullanmıştır. Ebu Ya'la'nın isnadında Muhammed b. es-Saib el-Kelbi geçmektedir. Ona isnad edilen kabahatlerden dolayı Allah'a sığınırız, (umarız doğru değildir).1 1 Ebu Ya'la, Müsned (55), Mervezi, Müsned Ebi Bekr (81), Bez:ıar, Müsned (1318)

Ebu Kıla.be anlahyor:

#17,300
İnsanlar, veresiye olarak gümüş karşılığında altin satın alıyorlardı. Yanlarına Hişam b. Amir geldi ve onlara bu işi yasakladıktan sonra şöyle dedi: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) altinı gümüşe veresiye olarak satmayı yasaklayarak şöyle buyurmuştur: "İşte bu, faizin ta kendisidir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6560 *Hadisi Ahmed ve Ebu Ya'la rivayet etmiş olup Ahmed'in ravileri Sahfh'in ravileridir.1 1 Ahmed, Müsned (4/19-21), EbU Ya'la, Müsned (1554), Taberaru, M. el-Kebir (22/176)

Zekvan Ebu Salih'ten rivayet edildiğine göre

#17,299
Cabir b. Abdillah, Ebu Said ve EbO. Hureyre sarfı yasaklamışlardır. Bunlardan ikisi bu görüşlerini Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e dayandırmışlardır.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6559 *Hadisi Ahmed ve EbCı Ya'la rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir. 2 2 Ahmed, Müsnetf (2/437; 3/8, 297~8); EbU Ya'Ia; Müsned (1285)

Ebu'z-Zübeyr el-Mekki anlatıyor:

#17,298
İbn Abbas'ın iki dinara karşılık bir dinar alınmasına fetva verdiği zaman Ebu Useyd es-Saidinin neler söylediğini işittim. İbn Abbas' a ağır sözler sarfetti. Bunun üzerine İbn Abbas. ona: "Ey Ebu Useyd! Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile olan akrabahğımı bilen birinin bana bu gibi sözler söyleyeceğini sanmazdım" dedi. Bunun üzerine Ebu Useyd şöyle dedi: Şahadet ederim ki Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'iı:ı şöyle buyurduğunu işittim: "Dinar dinar ile dirhem dirhem ile bir sa' buğday bir sa' buğday ile bir sa' arpa bir sa' arpa ile bir sa' tuz bir $a' tuz ile misli mislinedir. Bunlardan hiçbirinde ziyade olmaz." Bunun üze~e İbn Abbas şöyle dedi: "Bu, kendi. görüşümle söylediğim bir şeydir. Bu hususta Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' den herhangi bir şey işitmedim."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6558 *H~isi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olu~ hadisin isnadı hasendir.1 1 Taberini, M. el-Kebir (19/268)

Ebui Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre

#17,297
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellerrt) şöyle buyurdu: "Altın altın ile, gümüş gümüş ile, buğday buğday ile, arpa arpa ile, tuz tuz ile misli mislinedir. Kim ziyade ederse veya ziyade isterse faiz muamelesi yapmış olur." Denildi ki: "Ya Resulallah! Senin hurmanin sahibi bir sa' (kalitesiz) hurmayı iki sa' (kalitelisi) ile satın alıyor." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona bir adam gönderdi. Adam kendini şöyle savundu: "Ya Resulallah! Benim hurmam şöyle şöyle (iyi ve kaliteli)dir. İnsanlar bu hurmayı sadece (alacağım kalitesiz hurmanın miktarinı) arttırdığımda· (değiŞ tokuşla) alıyorlar." Resulullah · (sallallahu aleyhi vesellem)adatna: "BOyle yapma!" buyurdu.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6557 Ben derim ki: Bu had'rsi Sahfh'de muhtasar olarak mevcuttur. *Hadisi TaberAni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş Olup- ravUeri güvenifir kimselerdir.

Ebu' z-Zübeyr el-Mekki anlatıyor:

#17,296
Cabir b. Abdillah' a buğdayı (kilo) olarak daha fazla hurma ile değiştirmeyi sordum. Bana şöyle dedi:. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in zamanında iken bir sa' .buğday ile altı sa' hurmayı peşin olarak satın alırdık. Eğer cinsleri aynı olursa o zaman onda hayır yoktur. Ancak misli misline olursa müstesna:"

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6556 *Hadisi.EbQ Ya'la rivayet etmiş olup ravik!ri güvenilir kimseferdir.1 1 Ebıi Ya'la, Müsned (220'7), Eş'as zayıf bir ravidir.

İbn Ömer' in bildirdiğine göre

#17,295
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: Altın altın ile gümüş gümüş ile buğday buğday ile arpa arpa ile tuz tuz ile hurma hurma ile misli misline ve ölçek ölçeğe (aynı gramajda alınır satılır). Her kim ziyade ederse veya ziyade talep ederse faiz muamelesi yapmış olur.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6555 *Bu hadisi Ebu Ya'la, Abdülmü'min kanalıyla İbn Ömer'den rivayet etmiştir. Buradaki Abdülmü'min'i tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.2 2 Ebu Ya'Ia, Müsned (5716)

İbn ômer, Ebu Hureyre ve Ebu Said, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu bildirmişlerdir:

#17,294
Altın altın ile misli misline, gümüş gümüş ile misli misline ve peşin olarak (alınır satılır). Kim ziyade ederse ya da ziyade isterse faiz muamelesi yapmış olur.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6554 Ben derim ki: Ebu Said ve Ebu Hureyre'nin hadisi Sahlh'de mevcuttur. *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup ravilerden Şurahbil b. Sa'd'ı İbn Hibban güvenilir kabul ederken çoğunluk alimler ise zayıf olduğu hususunda görüş birliği halindedirler.1 1 Ahmed, Müsned (11556), Ebu Ya'la, Müsned (1016). Başka kanalla Butıari'de yer almıştır.

İbn Ömer' in bildirdiğine göre

#17,293
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Bir dinari iki dinar karşılığında, bir dirhemi iki dirhem karşılığında, bir sa'ı iki sa' karşılığında satmayın. Hiç şüphesiz ben sizin rimaya düşmenizden korkuyorum." -Rima: Faiz demektir- Bunun üzerine bir adam kalkarak şöyle dedi: "Ya Resulallah! Atin karşılığında (farklı özellikte) atlar satan, develer karşılığında soylu develer satan kişi hakkında ne buyurursunuz?" Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Bire bir olduğu sürece bir sakınca yoktur" karşılığını verdi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6553 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-kebfr'de Taberani buna benzer lafızlarla rivayet etmiştir. Ravilerden Ebu Cenab güvenilir biri olmakla beraber tedlis yapmakla maruftur.2 2 Daha önce geçti: 6510.

Büreyde anlahyor:

#17,292
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in canı hurma çekti. Kendisine bir sa' (yaklaşık 1.5 kg) acve hurması getirildi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına getirildiğinde hurmaları hoş karşılamadı. "Bu hurmalar size nereden geldi?" diye sorunca "(Şundan) iki sa' hurma gönderdik, karşılığında bir sa' (bu) hurma getirildi" dediler. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Geri verin bunu, geri verin! Bizim buna ihtiyacımız yok" buyurdu.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6552 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat rivayet etmiş olup ravilerden Hayyan b. Abdillah zayıftır.1 1 Taberaru, M. el-Evsat (751)

Enes anlahyor:

#17,291
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e Reyyan hurması getirildi: "Bu hurma nereden geldi?" diye sordu. "Yanımızda yağmur suyuyla ıslanmış hurma vardı: İki sa' o hurmanın· karşılığın.da bir sa' bu hurmadan aldık" dediler. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Bunu sahibine geri verin" buyurdu._

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6551 *Hadisi Bezzar . ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta laberAni rivayet etmiştir. Ancak TaberAni'iiin ifadesi şöyledir: "Bunu sahibine geri verin, (elinizdekini) satıp parasty/a dil}erinlsatin alm. "Hadisin isnadı haseııdir:2 2 Beuir, Müsned (1317)

Bilal anlatıyor:

#17,290
Yanımda kuru hurma bulunuyordu. Pazara gittim ve onları daha kaliteli hurmaya benimkilerin yari . ölçeğince sattım. Sonra gelip ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e takdim ettim. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) (hurmaların tadına bakınca): "Bugü.n bu hurmalardan daha gü.zel bir hurma görmedim. Bunlar nereden geldi ey Bilal?" diye sorunca ben de yaptığımı ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e anlattım. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Git ve bunlari sahibine geri ver. Hurmanı aldıktan sonra satip buğday veya arpa al" buyurdu. Hemen ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in dediklerini yaptım. Sonrasında Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Hurma hurma ile misli misline (alınır satilır), buğday buğday ile misli misline, arpa arpa ile misli misline, tuz tuz ile misli misline, gümüş gümüş ile gramı gramınadır. Fazla olanı faizdir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6550 *Hadisi Bezzar ve şu ilave lafzıyla Taber3nf, el-Mu'cemu'l-kebtr'de rivayet etmiş etmiştir: "(Değiş tokuş edilecek mallann) türleri farklı olduğunda (alıp•satma) bire karştllk on(a kadar bile) sakmca yoktur" Bezzar'ın ravileri Sahlh'in ravileridir. Şu lcadan vardır ki hadis, Said b. el-Müseyyib kanalıyla Bilal'den rivayet edilmiştir. Said ise Bilal'den hadis işitmemiştir. Said'in, Taberani'de bazısının isnadı İbn Ömer kanalıyla bundan kısa olarak Bilal'den rivayet edilen hadisler bulunmaktadır. Bu isniddald raviler güvenilir kimselerdir. Bazısının isnadı ise Ömer b. el-Hattab kanalıyla buna benzer lafızlarla Bilal'den rivayetle gelmiştir. Bu isnad zayıftır.1 1 Tabedrd, M.' el·Kebfr (1017), Bezzar, Müsntd (1314)

Ebu Dihkane anlahyor:

#17,289
Abdullah b. ômer'in yanında oturuyorken, ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e bir grup misafir geldi. Bilal'e: "Yemek getir!" diye emir buyurdu. Bilal gitti ve iki sa' hurmayı bir sa' kaliteli hurma ile değiştirdi. Zira Bedevilerin hurması kalitesizdi. Hurmalar, ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in hoşuna gitti. Bilal'e: "Bu hurma nereden geldi?" diye sordu. Bilal de iki sa' hurmaya karşılık bir sa' (iyi hurma) aldığını ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Bize hurmalanmızı geri getir" buyurdu.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6549 *Hadisi Ahmed, EbCı Ya'la ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiştir. Ahmed'in ravileri güvenilir kimselerdir.1 1 Ahmed, Müsned (2/21), Ebu Ya'la, Müsned (5710)

Muhammed b. Suka, babasından naklediyor:

#17,288
Amr b. Hureys evini inşa edince ondan ev .kiralamak için yanına gittim. Bana: "Kiralayacağın evle ne yapacaksın?" diye sordu. Ben "Orada oturup mal alıp mal satmak istiyorum" dedim. Amr: "Bunu sen mi diyorsun? Sana bu ev hususunda bir olay anlatacağım" dedi ve anlatmaya başladı: Hiç şüphesiz bu ev, gerek oturan, gerekse alışveriş yapanlar için bereketli bir yerdir. Şöyle ki: Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gitmiştim. Yanında yere konmuş paralar vardı. Avucuyla oradan dirhemler alıp bana verdi ve: "Ey Amr! Bu dirhemleri al!" buyurunca ben de hemen o dirhemleri aldım. Sonra dirhemleri anneme götürüp dedim ki: "Anneciğim! Şu dirhemleri, nereye koyacağımızı (harcayacağımızı) düşünene kadar sakla! Çünkü bunlar, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in bana verdiği dirhemlerdir." Annem dirhemleri aldı. Allah'ın dilediği kadar sakladıktan sonra nihayet Küfe'ye geldik. Bir ev satın almak istedik. Annem bana: "Yavrucuğum! Ev alıp parasını hazırladığın zaman bana haber ver" dedi. Ben de öyle yaptım. Sonra gidip annemi çağırdım. Eve geldiğinde temin ettiğim para yerde duruyordu. yanından bir şey çıkarıp dirhemlerin arasına attı. Sonra onu eliyle karıştırdı. Ben: "Anneciğim! Bunlar hangi dirhemlerdir?" diye sorunca şöyle cevap verdi: "Yavrucuğum! Bunlar (bir zamanlar bana) getirdiğin dirhemler. Zannediyorum ki bunları sana Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) kendi elleriyle vermişti. Ben o yüzden biliyorum ki bu ev, hem içinde oturanlar için bereketli, hem de alışveriş yapanlar için bereketlidir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6548 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ebu Ya'la'nin rivayete ise şöyledir: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gittim. Bir deve kesmişti. Onun paylaştırılmasını istedi. Paylaştıran kişiye: "Ondan Amr'a da bir pay veri° buyurdu Ama paylaştıran kişi, bana pay vermeyip unuttu. Ertesi gün olunca Resulullah (sallallahualeyhi vesellem)'in yanına gittim. Önünde dirhemler vardı. Bana: "Sana verilmesini emrettiğim payı aldm mı?" diye sordu. Ben: "Ya Resulallah! Bana bir şey vermedi" dedim. Bunun üzerine Resulullah (sa1Jallalnı aleyhi vesellem), dirhemlerden bir avuç alıp bana verdi." Ravi devamla yukandaki rivayetin benzerini zikretti. Hadisin senedinde tanımadığım kişiler bulunmaktadır.1 1 Ebu Ya'la, Müsned (1671)

Asım b. Adiy anlatıyor:

#17,287
Ben ve kardeşini., Hayber hisselerinden yüz hisse sabn almıştık. Bu haber, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e ulaşınca şöyle buyurdu: "Ey Asım! Koyun sürüsüne dadanmış ve böylelikle sahiplerinin sürjisünü telef etmiş olduğu iki tane saldırgan kurt, mal ve şerefine düşkünlüğün kişinin dinine verdiği zarardan daha ziyade zarar verici değildir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6547 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Senedinde tanımadığım bir ravi vardır.2 2 Karşılaştır: 6285, 17233. Taberaru, M. el-Keblr (27/173-4)

Abdullah b. Amr' dan rivayet edildiğine göre

#17,286
o, Rafi' b. Hadic' e Acemlerin arazileri hakkında Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in hükmünü sordu. Ra'fi' şöyle cevap verdi: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Acemlerin arazilerini satmayı, satın almayı ve kiralamayı. yasaklamıştır."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6546 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Bu hadis, dinlenilen M. el.Kebir nüshasında yoktur. Ravilerden Bişr b. Umare el-Has'ami ise zayıftır.

Şa'bi anlatıyor:

#17,285
Utbe b .. Ferkad, Fırat ·kenarında bir arazi satın aldı. Araziyi kamışlık haline getirdi.Hz .. ômer'i görünce Fırat kenarında bir arazi aldığını ona söyledi. ômer: "Araziyi kimden aldın?" diye sordu. Utbe: ''Sahiplerinden" dedi. Akşam olunca Utbe'nin .arkadaşları ·toplanıp onu çağırdılar. "Araziyi kimden aldın?" diye ômer sorunca, Utbe yine: "Sahiplerinden" cevabını verdi. ômer orada bulunan kişilere: "Hiç bir şey sattınız mı?" dedi. "Hayır, satmadık" dediler. ômer: "Bunlar senin aldığın arazinin sahipleridir. O halde araziyi satın aldığın kisiye geri verip paranı al" dedi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6545 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Bükeyr b. Amir el-Beceli, çoğunluk alimlerin zayıf gördüğü birisidir. Rivayete göre İmam Ahmed, 8ükeyr'i -güvenilir kabul etmiştir. Ahmed'den gelen doğru rivayet ise Bükeyr'i zayıf gördüğüdür. En doOrusunu Allah bilir.1 1 TaberBni, M. el-Kebir (17/132)

Ebu Zerin bildirdiğine göre

#17,284
;Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) -şöyle.buyurdu: "Her kim, yerine 'başka birini almaksızın bir ev satarsa evin parası ona bereketli-kılınmaz."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6544 *Hadisi Taber.ini, el-Mu'cemu'l-eosat'ta rivayet etmiıtir. Senedinde tanımadığım ·kip!er. bulunmaktadfr .

Basra kadısı Abdullah b. Ya'la el-Leysi nin bildirdiğine göre

#17,283
Ma'kil b. Yesar yüz bin dirheme bir ev satın aldı ve şöyle dedi: Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Her kim evini yada tarlasını ihtiyacı olmaksızın satarsa Allah ona malını telef edecek bir şey gönderir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6543 *Hadisi Taberani, el-Mu'cmıu'l-e9Stıfta rivayet -etmqtir. Senedinde tanımadığım ~-buiunmaktadtr . .:AbduUah· b. Ya'fa,_eltleysi bunlardan biridir.

Huzeyfe ile Amr b. Hureys'in bildirdiğine göre

#17,282
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Her kim bir ev satar da parasıyla benzerini almazsa, o para ona bereketli kılınmaz."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6542 Ben derim ki: Huzeyfe'nin hadisini İbn Mace rivayet etmiştir. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'd~ rivayet etmiş olup ravilerden Sabah b. Yahya metruk biridir .

İmran b. Husayn'ın bildirdiğine göre

#17,281
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Evini ya da tarlasını (paraya ihtiyacı olmadığı halde) satan hiçbir kimse yoktur ki Allah onun malını telef edecek bir şey göndermiş olmasın."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6541 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Beşir b. Şüreyh zayıftır.2 2 Taberani, M. el-Kebir (18/222)

Muhammed b. Ebi'l-Melih el-Hüzeli der ki:

#17,280
Kabileden bir adam bana haber verdi: Ya'la b. Süheyl, İmran b. Husayn'ın yanına uğramışh. İmran, Ya'la'ya: "Ey Ya'la! 100 bine bir ev sattiğın bana bildirildi, doğru mu?" diye sordu. Ya'la: "Evet, 100 bine bir ev sattim" karşılığını verdi. İmran, "Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Her kim (paraya ihtiyacı yok iken) malı tutan şeyi (yani evini) satarsa, Yüce Allah da malı telef eden bir şeyi ona musallat kılar."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6540 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup görüldüğü gibi senedinde ismi bilinmeyen biri bulunmaktadır.1 1 Ahmed, Müsned (4/445)