Toplam 23,164 Hadis
Konular

Hilafet Bölümü Kategorisi

İbnu' s-Sa' dr den rivayet edildiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#20,282
"Düşmanla savaşmaya devam edildiği sürece hicret kesilmez." İbnu's-Sa'drnin bu rivayeti üzerine Muaviye, Abdurrahman b. Avf ve Abdullah b. Amr b. el-Âs, Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu söylediler: "Hicret iki şeydedir: Birincisi, günahlardan lıicret etmek, ikincisi Allalı ve Resulü'ne hicret etmektir. Tövbe kabul edildiği sürece hicret kesilmez. Güneş batıdan doğuncaya kadar tövbe kabul edilir. Güneş batıdan doğduğunda ise kalplere, içinde bulunan şeylale beraber mühür vurulur ve insanların amele ihtiyacı kalmaz (önceden işledikleri amellerle yetinirler)."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9280 Ben derim ki: Ebû Dâvûd ve Nesâi, Muaviye hadisinin bir kısmını rivayet etmiştir. *Hadisi İmam Ahmed ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberâni, İbnu's-Sa'di hadisini zikretmeksizin rivayet ederler. Bezzâr sadece Abdurrahman b. Avf ve İbnu's-Sa'di hadisini rivayet eder. Ahmed'in ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 Müsned-i İmam Ahmed (1671), Taberâni, M. el-Kebir (19/381), Taberâni, M. el-Evsat (59) ve Müsned-i Bezzâr (1747-8). İmam Ahmed'in isnadı hasendir.

Hâris b. Ğaziyye bildiriyor:

#20,278
Mekke'nin fethedildiği gün, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu işittim: "Fetihten sonra hicret yoktur. Hicret (artık) sadece iman ve niyettir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9279 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden İshak b. Ubeydillah b. Ebi Ferve metruk biridir. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (3390)

Ğaziyye b. el-Haris anlatıyor:

#20,272
Kureyşli bir grup genç, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına hicret etmek isteyince babalan onları engelledi. Bu hadise, Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) anlatılınca şöyle buyurdu: "Fetihten sonra hicret yoktur. Hicret, artık sadece cilıad ve niyettir. "2

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9277 2 Taberâni, M. el-Kebir (18/262; no: 656)

Mücâşi' b. Mes'ûd el-Behzi'den rivayet edildiğine göre

#20,267
kendisi, amcasının oğluyla beraber hicret üzere biat etmek için Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına gitti. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), ona şöyle buyurdu: "Hayır, bilakis İslam üzere biat edilir. Çünkü fetihten sonra hicret yoktur. (Kişi bu durumda ancak) ihsan ile (dalıa önce hicret edenlere) tabi olanlardan olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9276 Ben derim ki: Hadis, Sahih kitabında: "İhsan ile tabi olanlardan olur" kısmı olmaksızın yer almıştır. *Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak Yahya b. İshâk, Sahih ravisi olmamakla beraber güvenilir biridir.1 1 Müsned-i İmam Ahmed (3/468-9)

Abdullah (b. Mes'ûd) diyor ki:

#20,261
"Yolculukta üç kişi olduğunuzda birinizi başınıza yönetici seçin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9274 •Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir.2 2 Taberâni, M. el-Kebir (8915)

Ebû Humeyd es-Sâidin'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

#20,260
"Valilere verilen hediyeler hainliktir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9273 •Hadisi Bezzâr, lsmail b. Ayyaş'ın Hicazlılardan rivayeti ile rivayet etmiştir. O halde buradaki de zayıftır. Ben derim ki: Rüşvet hakkındaki başka hadisler Ahkam kitabında yer almıştır. 1 1 Müsned-i Bezzâr (1599)

Ebu' d-Derda'run bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#20,259
"Hiç şüphesiz Allah şöyle buyurmaktadır: «Ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur.Hükümdarlann sahibi ve krallann kralıyım. Hükümdarlann kalbleri benim elimdedir. Kullanm bana itaat ettiklerinde, hükümdarlann kalblerini onlara rahmet ve merhametle çeviririm. Kullanm bana isyan ettiklerinde başlanndaki hükümdarların kalblerini onlara öfke ve intikamla çeviririm. Onlar da kendilerine en kötü azabı uygularlar. Kendinizi, hükümdarlara beddua etmekle meşgul etmeyin. Lakin zikirle, bana boyun eğmekle meşgul olun ki hükümdarlannıza karşı sizi koruyayım."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9272 •Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Vehb b. Raşid metruk biridir. 2 2 Taberâni, M. el-Evsat (9195), Ebu Nuaym, Hilye (2/388) ve es-Silsiletu'd-Daife (602, 1466)

Ebu Musabbah el-Hımsi anlatıyor:

#20,253
Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) ashabından bir grupla beraber oturdum. İçlerinde Şeddad b. Evs ve Peygamber Efendimiz'in (sallallahualeyhivesellem) azatlısı Sevban da vardı. Aralarında bir meseleyi müzakere ediyorlardı. Dediler ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kişi şöyle şöyle hayırlı ameller işler, ama münafıktır." İnsanlar: "Ya Resulallah! Sana inandığı halde nasıl münafık olur ki?" diye sorduklarında: "İdarecilere söver ve onlann aleyhine ileri geri konuşur" buyurdu.1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9271 1 Taberâni, M. el-Kebir (7159)

Ebû Umâme'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#20,252
"İdarecilere sövmeyin. Onlann ıslalı olmalan için dua edin. Çünkü onlann ıslah olması, sizin de durumunuzun iyi olmasını sağlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9270 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de hocası Hüseyn b. Muhammed b. Mus'ab el-Esnani'den rivayet etmiştir. Bu zatı tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. Aynca başka bir ravi kanalı daha vardır. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (7609) ve Taberâni, M. el-Evsat (1629)

Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#20,251
"Üç kimse vardır ki Allah anlan sevmez: Yalancı hükümdar, kibirli fakir ve cimri zengin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9269 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden biri Yahy.l!ı b. Abdirrahman el-Erhabi'de bir beis bulunmamakta)dır. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.

İmrân b. Husayn' dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#20,250
"Ben, Kureyş adına sadece nefisleri (ne düşkünlüklerin)den korkuyorum."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9268 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir.2 2 Taberâni, M. el-Kebir (18/240)

İmran b. Husayn diyor ki:

#20,249
Bir bedevi, bana Resulullah'ın (sallailahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu işittiğini haber verdi: "Ben Kureyş'in sadece nefisleri(ne düşkünlüklerin) den korkuyorum." Ben: "Onlara ne oldu ki?" diye sorunca, Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem): "Cimri ve göbekli (oburdur)lar, ömrün yeterse onları görebilirsin. İnsanları öyle bir fitneye düşürecekler ki halkın onların aralarında iki havuz arasında kalmış koyunlar gibi olduğunu göreceksin. Bir o havuza, bir bu havuza gidip gelecekler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9267 *Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak Bilal b. Yahya el-Absi, Sahih ravisi olmamakla birlikte güvenilir biridir. Bu hadisin uzun bir tariki daha vardır. Peygamberlik Alametleri kitabının Hasais bölümünde geçecektir. 1 1 Müsned-i Ahmed (4/66-7)

Abdullah b. Habbab, babasından naklediyor:

#20,248
Resullullah'ın (sav) kapısının yanında oturuyorduk. Derken Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) çıkarak yanımıza geldi: "Duyuyor musunuz?" diye sorunca, biz de iki ya da üç kere: "Duyduk" dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Başınıza bir takını idareciler gelecek. "Onların yalanlarını doğrulamayın ve zulümlerine yardımcı olmayın. Çünkü onların yalanlarını doğrulayan ve zulümlerine yardımcı olan kimse, yanıma Havuz'uma gelemeyecektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9266 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak Abdullah b. Habbab, Sahih ravisi olmamakla birlikte güvenilir biridir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (3627), Müsned-i Ahmed (6/395), İbn Hibban, Sahih (3019) ve Hakim, Müstedrek (1/78)

Huzeyfe'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#20,247
"Yalan söyleyip zulmedecek bir takım idareciler olacak. Onlann yalanlannı doğrulayan, zulümlerine yardımcı olan bizden değildir, ben de ondan değilim. Benim yanıma Havuz'uma da gelemeyecektir. Ama onların yalanlannı doğrulamayan, zulümlerine yardımcı olmayan ise bendendir, ben de ondanım ve benim yanıma Havuz'uma yakında gelecektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9265 *Hadisi İmam Ahmed, Bezzâr ve el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberâni rivayet etmiştir. Bezzâr'ın isnadlarından birinin ravileri, Sahih'in ravileridir. Ahmed'in ravileri de aynı şekildedir. 2 2 Müsned-i Ahmed (5/384), Müsned-i Bezzâr (1606-7) ve Taberâni, M. el-Kebir (3019)

Nu'man b. Beşir anlatıyor:

#20,246
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), yanımıza çıkageldi. O esnada biz yatsı namazını kılmış Mescid' de oturuyorduk. Gözünü gökyüzüne kaldırdıktan sonra aşağı indirdi. O kadar ki biz gökyüzünde bir şey olduğunu sandık. Ardından şöyle buyurdu: "Dikkat edin! Benden sonra bir takım idareciler gelecek, yalan söyleyecekler ve zulmedecekler. Onların yalanlarını doğrulayan, onların zulümlerini destekleyen benden değildir, ben de ondan değilim. Onlann yalanlannı doğrulamayan, onların zulümlerini desteklemeyen bendendir, ben de ondanım. Dikkat edin! Müslümanın (dökülen) kanı, kendisi için kefarettir. Dikkat edin! Şu «Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber» zikirleri kalıcı olan salih amellerdir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9264 Ben derim ki: Nu'man'ın kalıcı salih ameller hakkında, bunun dışında İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadisi daha vardır. *Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiş olup, senedinde isimsiz bir ravi bulunmaktadır. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 1 Müsned-i Ahmed (4/267-8)

Câbir b. Abdillah'tan rivayet edildiğine göre

#20,245
Resulullah (salıallahu aleyhi vesellem), Ka'b b. Ucre'ye: "Allah seni sefih idarecilerden korusun" buyurunca Ka'b: "Sefih idareciler kimlerdir?" diye sordu. lfa. Peygamber (sallallahu aleyhi veselleın): "Benden sonra gelecek olan bir takım idarecilerdir. Onlar benim hidayetime tılbi olmazlar ve sünnetimi benimsemezler. Onların yalanlarını doğrulayan ve zulümlerine yardımcı olanlar benden değildir, ben de onlardan değilim. Onlar yanıma Havuz'uma da gelemeyeceklerdir. Onların yalanlarını doğrulamayan ve zulümlerine yardımcı olmayanlar ise bendendir, ben de onlardanım. Üstelik onlar, yakında yanıma Havuz'uma gelecekler. Ey Ka'b b. llcre! Oruç kalkandır, sadaka hataları söndürür, namaz Allalı'a yakınlaşmadır -ya da şöyle buyurdu-: Namaz burhandır. Ey Ka'b b. Ucre! Cennete haramdan beslenen bir et(iıı sahibi) asla giremez. Cehennem ona daha layıktır. Ey Ka'b b. Ucre! İnsanlar iki sınıf halinde giderler: (Birincisi) nefsini satın alıp onu azat edenler ve (ikincisi de) nefsini satıp onu helak edenler" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9263 *Hadisi imam Ahmed ve Bezzâr rivayet etmiştir. Hadisin ravileri, Sahih' in ravileridir. 1 1 Müsned-i Ahmed (3/321, 399), Müsned-i Bezzâr (1609) ve Ebu Ya'lâ, Müsned (1999)

İbn Ömer'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#20,244
"Başınıza bir takım idareciler geçecek. Kendileri yapmadıklan şeyleri size emredecekler. Onların yalanlarını doğrulayan ve zulümlerine yardımcı olan benden değildir, ben de ondan değilim. Üstelik benim yanıma Havuz' uma da asla gelecek değildir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9262 *Hadisi İmam Ahmed ve şu ifadelerle Bezzâr rivayet etmiştir: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) evinden çıkarak Mescid'e girdi. Mescid'de dördü azatlılardan, beşi Araplardan olmak üzere toplam dokuz kişi vardı. Şöyle buyurdu: "Başmıza bir takım idareciler geçecek. Onlarııı zulmüne yardımcı olan, yalanlarını doğrulayan ı•e kapılarına sarılan benden değildir, ben de ondan değilim. Benim yarımın Havuz'umıı da ııslıı gelecek değildir. Onların zulmüne yardımcı olmayan, yalaıılarını doğrulamayıııı ise bendendir, berı de ondanım ve yakında yanıma Havuz'uma gelecektir." Senedinde yer alan İbrahim b. Kuays'ı Ebü Hatim zayıf kabul etmiş, İbn Hibban ise güvenilir addetmiştir. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 1 Müsned-i Ahmed (5702) ve Müsned-i Bezzâr (1608)

Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#20,243
"Bir takım idareciler gelecek. Etrafındakiler ve alçak insanlar onları(n iç yüzlerini tebaalan olan) halktan gizleyecekler. Zulmedecek/er ve yalan söyleyecekler. Onların yanına girip te yalanlarını doğrulayan ve zulümlerine yardımcı olan, benden değildir, ben de ondan değilim. Onlann yanına girmeyip te yalanlarım doğrulamayan ve zulümlerine yardımcı olmayan bendendir, ben de ondanım. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9261 *Hadisi İmam Ahmed ve "Ben ondan uzağım, o da benden uzaktır" ifadesiyle Ebû Ya'lâ rivayet etmiştir. Ravilerden Süleyman b. Ebi Süleyman el-Kuraşi'yi tanımıyorum. Diğer ravileri Sahlh'in ravileridir. 2 2 Müsned-i Ahmed (3/24, 92), Ebu Ya'Iâ, Müsned (1187, 1286) ve İbn Hibban, Sahih (286)

Ebu Hureyre diyor ki:

#20,242
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bana şöyle buyurmuştur: "Ey Ebu Hureyre! Siyasi liderin yanına kesinlikle girme. Buna mecbur olup da girmek zorunda kalırsan sünnetimden çıkma. Onun kılıcından korkma. Onun kılıcı, senin, ona Allah'tan korkmasını ve O'na itaat etmesini emretmendir. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9260 *Hadisi Taberâni, el-Mıı'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem zayıftır. Bu bölüm geride geçmişti. Bu bölümle ilgili bundan başka hadisler de vardır. 1 1 Tekrar edecektir: 9166.

İbn Ömer'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#20,241
"Siyasi liderin yanında bulunan ya hayır söylesin ya da sussun."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9259 *Hadisi Taberâni. el-Mll'cemıı'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Salih b. Muhammed b. Ziyad'ı İmam Ahmed ve İbn Adiy güvenilir kabul ederken, bir grup alim zayıf addetmiştir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.

Sülmâ oğullarından bir zatın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#20,240
"Sultanların kapılanna gitmekten sakının. Çünkü bu (size) zorluk olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9258 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir.

Abdullah b. el-Hâris b. Cez' ez-Zübeydrnin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#20,239
"Benden sonra lıir takım hükümdarlar gelecek. Onların kapılarındaki fitneler, develerin çöktükleri yerler gibidir. Onlar, lıiç kimseye hiçbir şey vermezler ki, verdiği şey kadannı o kişinin dininden almış olmasın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9257 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Hassan b. Gâlib metruk biridir.

Ebû Hureyre' nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurmuştur:

#20,238
"Çölde yaşayan kaba olur, av peşinden giden gafil olur, sultanın kapısına giden fitneye düçar olur. Bir kulun, sultana olan yakınlığı ne derece artarsa, o nisbette Allah'a olan uzaklığı artar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9256 Ben derim ki: Ebu Dâvûd'dan gelen kendi nüshamda bu hadisi bulamadım. *Hadisi imam Ahmed ve Bezzâr rivayet etmiş olup, Ahmed'in iki isnadından birinin ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak Hasan b. el-Hakem en-Nehai, Sahih ravisi olmamakla beraber güvenilir biridir. 2 2 Müsned-i Ahmed (2/371, 440) ve Müsııed-i Bezzâr (1618)

Alyâ es-Sülerni diyor ki: Resulullah'ın (sallallahualeyhiveselleın) şöyle buyurduğunu işittim:

#20,237
"Kendisine Cehcah denilen azatlılardan olan bir adam, insanlann başına hümükdar olmadıkça kıyamet kopmaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9255 *Hadisi Taberâni rivayet etmiştir. Senedinde tanımadığım bir ravi bulunmaktadır. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (18/85)

Avf b. Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#20,236
"Sizin başınıza altı şeyin gelmesinden korkuyorum: Sefihlerin idareci olması, kan dökülmesi, hükmün (rüşvet karşılığı) satılması, akrabayla ilginin kesilmesi, Kur'tin'ı (bir çeşit çalgı olan) mezmur edinen insanların türemesi ve polislerin çoğalması."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9254 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Nehhâs b. Kahm zayıftır. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (18/57)

Uleym anlatıyor:

#20,235
Bir terasta oturuyorduk. Yanımızda Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) ashabından biri vardı. -Ravi Yezid: "Bildiğim kadarıyla bu zat Abs el-Ğıfari'dir. Ayrıca insanlar veba (salgınından) kaçıyorlardı- dedi. Abs: «Ey veba! Beni yakala!» diye üç kere seslenince, Uleym: "Niçin böyle söylüyorsun? Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellern}: «Sizden biriniz ölümü temenni etmesin. Ölüm kişinin ameli kesildiği zaman gelirse geri çevrilmez ki hoşnut edilmek istensin» buyurmadı mı?" diye sordu. Bunun üzerine Abs: "Hiç şüphesiz Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem} şöyle buyurduğunu işittim: «Altı şey gelmeden önce ölmek için acele edin: Sefihlerin idareci olması, polislerin sayısının çoğalması, hükmün (parayla) satılması, kanın hafife alınması, akraba ile ilginin kesilmesi, Kur'an'ı (bir çeşit çalgı olan) mezmur edinen insanların türemesi. Her ne kadar kendilerinden fıkıh yönünden daha az bilgili olsa da, kendilerine şarkı (söyler gibi Kur'an) okuyanlan öne geçirecekler.»"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9253 *Hadisi İmam Ahmed ve Bezzâr rivayet etmiştir. el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l- evsat'ta Taberani şu metinle rivayet etmiştir. Ancak: Abs el-Ğıfari diyor ki: Resûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu işittim: "Ümmetim hakkında altı şeyden korkuyorum: Çocuklarm idareci olması, polislerin çoğalması, hükümde rüşvet verilmesi, akraba ile ilgi ve alakanın kesilmesi, kanın hafife alınması ve Kur'ân'ı (bir çeşit çalgı olan) mezmiir edinen insanların türemesi. İnsanlar kendilerinden daha bilgili ve faziletli olmayan birini öne geçirir. O da onlara şarkı söyler (gibi Kur'an okur)." Ahmed'in senedinde geçen Osman b. Umeyr el-Beceli zayıftır. el-Mu'cemu'l-kebir'in iki senedinden birinin ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 1 Müsned-i Ahmed (3/494), Müsned-i Bezzâr (1610), Taberâni, M. el-Kebir (18/34-7) ve Taberâni, M. el-Evsat (689).

Davud b. Ebi Salih anlatıyor:

#20,234
Bir gün Mervan gelirken bir adamın yüzünü Kabr(-i Saadet)' e koyduğunu görünce: "Ne yaptığının farkında mısın?" diye çıkıştı. Adam ona yüzünü döndüğünde Ebu Eyyub (el-Ensari) olduğunu gördü. (Ebu Eyyüb) ona: "Evet. Ben, Resulullah' m (sallallahu aleyhi vesellem) yanına geldim, taşın yanına gelmedim. Peygamber Efendimiz' in (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu işittim: «Dine ehil insanlar sahip olduğunda ağlamayın. Ancak, ehil olmayan insanlar dine sahip çıktığında (işte o zaman) dine ağlayın»" karşılığını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9252 *Hadisi İmam Ahmed ve e/-Mu'cemu'/-kebir ile el-Mu'ceınu'l-evsat'ta Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Kesir b. Zeyd'i Ahmed ve başkaları güvenilir kabul ederken, Nesâi ve başkaları zayıf addetmiştir. 1 1 Müsned-i Ahmed (5/422), Taberâni, M. el-Kebir (3999) ve Taberâni, M. el-Evsat (286)

Ebû Umame el-Bâhili r.a. üzerinden Peygamber efendimiz adına uydurulmuştur.

#20,233
BU SÖZ KESİNLİKLE YALAN VE UYDURMADIR. DÖNEMİN SİYASİ KAVGA VE ÇEKİŞMELERİNDE ZINDIKLARIN UYDURMACASIDIR. HADİS OLARAK ANLATMAK BÜYÜK BİR GÜNAH VE VEBALDİR.
"Doğu tarafından Abbas oğullarına ait olan bir takım sancaklar çıkacak. İlki helak olacakhr. Sonuncusu da helak olacaktır. Onlara yardım etmeyin. Allah ta onlara yardım etmesin. Onlann sancaklannın birinin altında yürüyen kişiyi Allah, kıyamet gününde cehenneme sokacakhr. Dikkat edin! Onlar Allah'ın yarattıklannın en kötüleridir. Onlann yolundan gidenler de, Allah'ın yarattıklarının en kötüleridir. Onlar, kendilerinin benden olduklannı zannediyorlar. İyi bilin ki! Ben onlardan beriyim (uzağım), onlar da benden beridir. (Belirgin) alametlerine gelince; saçlannı uzatırlar ve siyah elbise giyerler. Toplum içerisinde onlarla beraber oturmayın. Çarşı ve pazarlarda onlarla alışveriş yapmayın. Onları yola sokmayın. Onlara su vermeyin. Onların tekbiriyle semadaki melekler bile eziyet duyar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9251 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Anbese b. Ebi Sağira hadis uydurmakla itham edilmiştir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (7494)

Sevbân' ın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#20,229
"Abbas oğullannın benle ne alıp veremediği var! Ümmetimi yaktılar, kanlarını akıttılar, ümmetime siyah elbise giydirdiler. Allalı ta onlara cehennem elbisesi giydirsin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9250 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Zeyd b. Rebiâ hakkında zayıf olmasıyla ilgili ifadeler geride geçmişti. 3 3 Taberâni, M. el-Kebir (1426), müellif hocasını münker rivayetleri vardır.

Sevbân' ın bildirdiğine göre Resûllullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#20,227
"Abbas oğullarının iki sancağı vardır. En üstte olanı küfürdūr. Merkezi sapıklıktır. Onlara ulaştığın zaman sakın sapıtmayasın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9249 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Yezid b. Rebiâ metruk biridir, hatta hadis uydurmakla itham edilmiştir. İbn Adiy der ki: "Kendisinde bir sakınca yoktur."2 2 Taberaru, M. el-Kebir (1424), müellifin hocası münker hadisleri ile maruftur.

Ümmü Hakim binti Amr b. Sinan el-Cedeliyye anlatıyor:

#20,223
Eş' as b. Kays, Hz. Ali'nin yanma girmek için izin istedi. Kanber ona izin vermeyip burnunu kanattı. O esnada Ali dışarı çıkınca onlara: "Ne oluyor sana ve Eş' as' al Yoksa!.. Vallahi Sakif' in kölesiyle uğraşan kıçındaki kıllar ürperir" dedi. Ona: "Ey müminlerin emiri! Sakif'in kölesi de kim?" diye sorulunca: "İnsanların başına vali olup ta, Arapların Ehl-i Beyt'inden ne kadar insan kaldıysa hepsini zillet içerisine sokacak bir köle" karşılığını verdi. "Ne kadar saltanat sürecek?" denilince, "Eğer ulaşırsa (ölmezse) yirmi sene" cevabını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9248 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Eclah el-Kindi'yi İbn Main ve başkaları güvenilir kabul etmiş, Ahmed ve başkaları ise zayıf addetmiştir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (651)

Sevbân' dan rivayet edildiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#20,216
"Mervan oğullarının peşpeşe minberime inip çıktıkları bana gösterilince bu beni üzdü. Abbas oğullarının peşpeşe minberime inip çıktıkları bana gösterilince bu beni sevindirdi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9247 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Zeyd b. Muaviye metruk biridir.2 2 Taberâni, M. el-Kebir (9425)

Ebû Hureyre' den rivayet edildiğine göre

#20,212
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) rüyasında minberine Hakem oğullarının çıkıp indiklerini gördü. Sabahladığında öfkeli gibiydi. Şöyle buyurdu: "Ben ne diye Hakem oğullarını, maymunların ağaca çıkıp indikleri gibi, minberime inip çıkarken gördüm acaba." Bu olaydan sonra Peygamber Efendimiz'in (sallallahualeyhi vesellem) ölünceye kadar kendini toparladığı ve güldüğü görülmedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9246 *Hadisi Ebü Ya'lâ rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak Mus'ab b. Abdillah b. ez-Zübeyr, Sahih ravisi olmamakla beraber güvenilir biridir. 1 1 Ebû Ya'lâ, Müsned (6461)

Huzeyfe anlatıyor:

#20,202
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) vefat edip, Ebu Bekr halife seçilince, Hakem b. el-Âs hakkında ona bir şeyler söylenince: "Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) düğümlemiş olduğu bağı çözecek değilim" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9245 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, Zehebi, ravilerden Hammad b. İsâ el-Absi hakkında: "Tanınmayan birisidir" açıklamasını yapmıştır. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (3168)

Abdurrahman b. Ebi Bekr anlatıyor:

#20,201
Hakem b. Ebi'l-Âs Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanında oturuyordu. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) konuştuğu zaman Hakem ilk önce titredi. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), onu görünce ona şöyle buyurdu: "Sen böyle misin?" Hakem ölünceye kadar titremeye devam etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9244 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Dırar b. Sured zayıftır.

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#20,200
"Şu kapıdan içeri girecek olan ilk kişi cehennem ahalisinden bir adamdır." Derken içeri falan adam girdi. Diğer rivayette şu ifade geçmiştir: "(Az sonra) yanınıza, kıyamet günü benim sünnetim olmayan bir yol üzerine ya da benim dinimden başka bir din üzerine diriltilecek olan bir adam girecek." Ben babamı evde bırakmıştım. Girecek olan kişinin o olmasından korktum. Derken başka biri çıka geldi. (Adamı görünce) şöyle buyurdu: "Bu (kişi) odur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9243 *Hadisin tamamını Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Muhammed b. İshak b. Raheveyh'in hadisi müstakimdir. Kendisinde açıklanmayan bir zayıflık söz konusudur. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (3167)

İbn Mevheb'in naklettiğine göre kendisi, Muâviye b. Ebi Süfyan'ın yanındayken içeriye Mervan (b. el-Hakem) girdi ve onunla ihtiyaçları hakkında konuştu. Mervan, Muâviye'ye:

#20,199
"Ey müminlerin emiri! İhtiyacımı gör, vallahi benim sıkınhm büyük. Ben on kişinin babası, on kişinin kardeşi ve on kişinin amcasıyım" dedi. Mervan çekip gidince, İbn Abbas, Muaviye'yle beraber tahtında oturuyordu. Muaviye ona: "Allah için söyle ey İbn Abbas! Sen, Resulullah'ın (sav) «Hakem oğullan(nın sayısı) otuza ulaştığında Allah'ın ayetlerini kendi aralarında elden ele dolaştıracaklar, Allah'ın kullannı köle edinecekler, Allah'ın Kitab'ını kusurlu sayacaklar. Dört yüz doksan dokuza ulaştığı zaman yok olmalan, meyvenin yok olmasından daha süratli olacak» buyurduğunu biliyor musun?" diye sorunca, İbn Abbas şu karşılığı verdi: Allah' a yemin ederim ki kesinlikle doğru (bilmiyorum)." Mervan bir ihtiyacının olduğunu hatırlayınca Abdülmelik'i Muaviye'ye gönderdi. Muaviye, Mervan'ın ihtiyacı hakkında Abdülmelik'le konuştu. Abdülmelik geri dönünce, Muaviye, İbn Abbas' a: "Allah için şöyle ey İbn Abbas! Sen, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi verllem), bu kimseden bahsederek «Dört zorbanın babası» buyurduğunu biliyor musun gerçekten?" diye tekrar sorunca, İbn Abbas yine: "Allah' a yemin ederim ki kesinlikle doğru (biliyorum)" cevabını verdi. Bu sebeple Muaviye, Ziyad'ı (ona görev vermek üzere) yanına çağırttı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9242 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden İbn Lehi'a'da zayıflık vardır. Hadisi ise hasen derecesindedir.

Sahabiliği sabit olan- Amr b. Murre el-Cuheni anlatıyor:

#20,198
Hakem b. Ebi'l-As, Resulullah'tan (sallallahu aleyhi vesellem) içeri girmek için izin istedi. Peygamber Efendimiz (saJlallahu aleyhi vesellem) onun sesini tanıdı ve şöyle buyurdu: "Ona izin verin; Allah'ın, meleklerin ve bütün insanlann laneti onun üzerine olsun! Onun neslinden gelenler -iyileri müstesna ki, bunlann sayılan da çok azdır- dünyada tazim edilecekler; ama ahirette rezil edilecekler.Aynca onlar hile ve desise sahibidirler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9241 *Hadisi Taberâni bu şekilde rivayet etmiştir. Ravilerden Ebu'l-Hasan el-Cezeri mestur biridir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.

Nasr b. Âsım el-Leysi, babasından naklediyor:

#20,197
Medine Mescid'ine girdim. Bir de baktım ki insanlar: "Allah'ın ve Resulü' nün öfkesinden Allah' a sığınırız" diyorlardı. Ben: "Ne oldu ki?" diye sorunca, şu karşılığı verdiler: "Resulullah (sallailahu aleyhi vesellem), minberi üzerinde hutbe veriyordu. Bir adam ayağa kalkarak oğlunun elinden tuttu ve Mescid' den dışarı çıkardı. Bunun üzerine Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: «Allah çekene (dışarı çıkan adama) ve çekilene (oğluna) lanet etmiştir. Kıçları büyük olan falan kimseden dolayı bir günde şu ümmetin vay başına geleceklere!»"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9240 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (17/176)

Abdullah b. Ömer anlatıyor:

#20,196
Öğleden sonra Resülullah'ın (sallallahualeyhi vesellem) yanına gittim. Ebu'l-Hasan (yani Hz. Ali) gelince Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Ey Ebu'l-Hasan! Yaklaş bana!" buyurdu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), kulağının dibine dek onu kendisine doğru yaklaştırıp onun sol tarafına geçti. Birden Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) ani korkuya maruz kalan biri gibi sesini yükselterek şöyle buyurdu: "Pis herif kulağıyla kapıyı çaldı (gizlice içeriyi dinledi). Ey Ebu'l-Hasan! Git kapıyı aç ve onu, koyunun, sağıcısına çekilip götürüldüğü gibi buraya getir" buyurdu. Bir de baktım ki Hz. Ali, Hakem'i kulağından ve altındaki sivri kemikten tutarak geliyor. Ali, onu Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) huzurunda durdurdu. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ona üç kere lanet etti. Sonrasında Ali'ye: "Bir köşeye otur" diye emir verdi. Bir süre sonra Muhacir ve Ensar' dan oluşan bir insan topluluğu Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi vesellem) yanına geldiler. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), Hakem'i çağırdıktan sonra şöyle buyurdu: "İşte bu (adam) var ya, Allah'm Kitab'ına ve Peygamber'ınin sünnetine karşı çıkacak. Onun sulbünden öyle fitneler zuhur edecek ki o fitnelerin dumanı gökyüzüne yükselecek." Müslümanlardan bir adam: "Allah ve Resulü doğru söylemiştir, O, kendisine bunların bulunması durumunda daha alçak ve değersiz değil midir?" diye sorunca, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) adama: "Evet, (dediğin gibi). O günde hem sizden, hem de o (dönemde yaşayacak) insanlardan onun taraftarları olacaktır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9239 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Hasan b. Kays er-Rahbi zayıftır. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (13602), H. b. Kays, metrfiktur.

Abdullah b. Amr' dan rivayet edildiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurmuştur:

#20,195
"Bir halife ile oun nesli, cehennem ahalisinden olacaktır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9238 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, senedinde tanımadığım bir ravi bulunmaktadır.

Abdullah (b. Mes'ud) anlatıyor:

#20,194
Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın), içerisinde on iki adam olan bir evin yanından geçerken şöyle buyurdu:"Hiç şüphesiz bu evde, ümmetim üzerine açmış olduğu fitnesi Deccal'in fitnesinden daha şiddetli olan bir adam bulunmaktadır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9237 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiştir. Ravilerden Müslim b. Keysan zayıftır. 3 3 Müsned-i Bezzâr (1622)

Ebû Ubeyde'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#20,193
"Umeyye oğullarından Yezid adında bir adam, ümmetimde ilk gedik açacak kişi oluncaya kadar, ümmetimin durumu adaletle devam edecektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9236 *Hadisi Ebû Ya'lâ ve Bezzâr rivayet etmiş olup, Ebû Ya'lâ'nın ravileri, Sahih'in ravileridir. Ancak Mekhul, Ebû Ubeyde'ye yetişmemiştir. 2 2 Ebû Ya'lâ, Müsned (870) ve Müsned-i Bezzâr (1619)

Zübeyr' in azatlısı Abdullah el-Behiy anlatıyor:

#20,189
Mescid' de bulunduğum bir sırada Mervan (b. el-Hakem) hutbe veriyordu. Bunun üzerine Abdurrahman b. Ebi Bekr: "Vallahi Ebu Bekr, ailesinden hiç kimseyi halife bırakmadı" deyince, bunu duyan Mervan: "Sen kendisi hakkında: "Ana ve babasına: «Öf be size! Benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni mi tekrar diriltilmekle tehdit ediyor sunuz?» diyen kimse" 3 ayeti nazil olan kişisin" dedi. Bunun üzerine Abdurrahman: "Yalan söyledin. Ancak, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), senin babana lanet etmiştir" karşılığını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9235 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiş olup, hadisin isnadı hasendir. 1 1 Müsned-i Bezzâr (1624) 3 Ahkâf Sur. 46/17.

Nafi' b. Cübeyr, babasından naklediyor:

#20,150
Resulullah'la (sallallahu aleyhi vesellem) beraber Hicr-i İsmail' de oturuyorken Hakem b. Ebi'l-Âs'ın yanımızdan geçmesi üzerine Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Şunun sulbündeki kişiden dolayı vay ümmetimin başına geleceklere."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9234 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Senedinde tanımadığım bir ravi bulunmaktadır. 2 2 Taberâni, M. el-Evsat (1543)

Abdullah b. Amr anlatıyor:

#20,149
Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanında oturuyorduk. Amr b. el-Âs bana katılmak için elbiselerini giyinmek üzere (evine) gitmişti. Biz, Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) yanındayken kendisi: "Yanınıza melun bir adam girecek" buyurdu. Vallahi korkarak girene çıkana bakmak suretiyle beklemeye başladım. Nihayet falan adam içeri girinceye kadar. Ravi dedi ki: "Hakem'i kastediyor."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9233 *Hadisi İmam Ahmed ve "Nihayet içeri Hakem b. Ebi'l-Asi girdi" ifadesiyle Bezzâr rivayet etmiştir. Taberâni de el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ahmed'in ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 1 Müsned-i Ahmed (6520) ve Müsned-i Bezzâr (1625)

Ebu Hureyre diyor ki:

#20,148
"Ebu'l-As oğulları(nın sayısı) otuza ulaştığında, Allah'ın dini kusurlu olur, Allah'ın malı elden ele dolaşır ve Allah'ın kulları köle yapılırlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9232 *Hadisi Ebû Ya'â nisbetini söylemeksizin İsmail kanalıyla İbn Adan'dan rivayet etmiştir. İsmail'i tanımıyorum. Diğer ravileri, Sahih' in ravileridir. 2 2 Ebû Ya'lâ, Müsned (6523)

Ebû Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#20,147
"Falan oğullan(nın sayısı) otuza ulaştığı zaman, Allah'ın malını elden ele dolaştıracaklar, Allah'ın dinini kusurlu sayacaklar ve Allah'ın kullarını köle edinecekler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9231 *Hadisi İmam Ahmed ve Bezzâr rivayet etmiştir. Ancak Bezzâr: "Ebu'l-Asi oğulları" ifadesini kullanmıştır. Ayrıca Taberâni el-Mu' cemu 'l-evsat'ta ve Ebû Ya'lâ rivayet etmiştir. Senedinde zayıflık bulunmaktadır. Hadisin diğer ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 1 Müsned-i Ahmed (3/80), Müsned-i Bezzâr (1620-11) ve Ebû Ya'lâ, Müsned (1152)

Şa'bi anlatıyor:

#20,146
Abdullah b. ez-Zübeyr'i sırhnı Kabe'ye dayanarak şöyle derken işittim: "Şu Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), falan kişiye ve onun soyundan gelenlere lanet etmiştir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9230 *Hadisi İmam Ahmed ve Bezzâr rivayet etmiştir. Ancak Bezzâr: "Allah, Peygamber'inin (sallallahu aleyhi vesellem) lisanı ile Hakem'e ve onun soyundan gelenlere lanet etmiştir" ibaresini kullanmıştır. Taberâni buna benzer bir rivayette bulunmuştur. Taberâni'nin diğer bir rivayeti Ahmed'in rivayeti gibidir. Ahmed'in ravileri, Sahih'in ravileridir. 2 2 Müstıed-i Ahmed (4/5) ve Müsned-i Bezzâr (1623)

Ebû Yahyâ en-Nehai'den rivayet edildiğine göre

#20,145
Mervan, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyn'in yanına gelip çirkin bir söz söyleyince Hasan ya da Hüseyin: "Allah' a yemin ederim ki, sonra yine Allah' a yemin ederim ki, Allah, sana Peygamberinin diliyle lanet etmiştir. Hem de sen henüz (baban) Hakem'in sulbündeyken" karşılığını verdi. Bunun üzerine Mervan bu söz karşısında sustu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9229 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Metin kendisine aittir. Ravilerden Âta b. es- Saib'in hafızası ahir ömründe değişmiştir. 1 1 Ebû Ya'Iâ, Müsned (6766), isnadı zayıftır.