Toplam 22,892 Hadis
Konular

Fiten Kategorisi

Muaviye der ki:

#22,720
Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem): "Bu işin ancak şiddeti artar, insanlann ancak cimriliği ziyadeleşir, kıyamet de ancak insanlann kötüleri üzerine kopar" dediğini işittim

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12609 *Taberani rivayet etmiştir.2 Ravileri Sahih ravileridir. 2 Taberani, el-Mu'cemıı'l-keblr, 19/357.

Abdullah -yani İbn Mes'ud- Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) şu sözünü bildiriyor:

#22,719
"Kıyametin kendilerine hayatta iken yetiştiği kimseler ile kabirleri mescid edinenler, muhakkak ki insanlann en şerlilerindendir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12608 * Bu hadisi iki isnadla Bezzar rivayet etmiştir.ı İki isnadın birinde Asım b. Behdele vardır ki kendisinde zayıflık olmasına rağmen güvenilir bir ravidir. Diğer ravileri, Sahih ravileridir. 1 Bezzar, no. 3420 ve 3421; Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 10413.

Hz. Ali'nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):

#22,718
"Kıyametin kendilerine hayatta iken yetiştiği kimseler, kabirleri mescid edinenler ve şahitlik istenmeden şahitlik edenler, muhakkak ki insanların en kötülerindendir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12607 * Hadisi Bezzar rivayet etmiştir.2 Senedinde Haris b. Abdillah el-A'ver vardır ki oldukça zayıf bir ravidir. İbn Main ise onu güvenilir görmüştür. 2 Bezzar, no. 3419. Bu hadisin Hz. Ali' den bundan başka bir isnadla rivayet edildiğini bilmiyoruz.

Abdullah b. Amr bildiriyor: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#22,717
"Allah yeryüzü ahalisinin iyilerini alıncaya kadar kıyamet kopmaz. Bu vaki olunca orada, iyiliği iyi bilmeyen, kötülüğü de kötü görmeyen rezil ve hayırsız kimseler kalır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12606 * Bu hadisi merfu ve mevkuf olarak Ahmed rivayet etmiştir.1 Her iki senedin ravileri de Sahih ravileridir. 1 Ahmed, 2/210.

İlba es-Sülemi'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#22,716
"Hayırsız insanlardan başkası üzerine kıyamet kopmaz" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12605 * Bu hadisi Ahmed, EbO Ya'la ve Taberani rivayet etmiştir.2 Ravileri güvenilir ravilerdir. 2 Ahmed, 3/499; Taberani, el-Mu'cemu'l-lcebir, 18/84-85. Bunu Ebu Ya'Ia'nın matbu eserinde bulamadım; herhalde el-Kübra' dadır.

Asım b. Adiy el-Ensari anlatıyor:

#22,715
Resulullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) gelecek olayları sorduk; "Hibsu Seyel nerededir?" diye sordu. "Bilmiyoruz" dedik. Bu arada bana Süleym oğullarından bir adam rastladı. Ona: "Sen nereden geldin?" diye sordum; "Hibsu Seyel' den geldim" dedi. Hemen onu ayakkabım mukabilinde çağırdım ve alıp Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına getirdim. "Ya Resulallah! Sen bize Hibsu Seyel' i sormuştun; biz de, «Onunla ilgili bilgimiz yok» demiştik. Durum şu ki, bu adam bana rast geldi, ona sordum, ailesinin orada olduğunu söyledi." Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Ailen nerede?" diye sordu. "Hibsu Seyel'de" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) de ona: "Aileni oradan çıkar! Çünkü oradan, Busra' daki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateşin çıkması yakındır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12604 * Taberani rivayet etmiştir.1 Senedinde İbrahim b. İsmail b. Mücemmi' vardır ki zayıf bir ravidir. 1 Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, 17/173.

Abdullah b. Selam bildiriyor:

#22,714
Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) kıyamet alametlerinin ilki soruldu; Allah'ın Resulü de (sallallahu aleyhi veselleın): "Şüphesiz kıyamet alametlerinin ilki, doğudan çıkıp da onları batıya sürecek olan ateştir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12603 * Bunu el-Mu'cemu'l-evsfit'ta Taberani rivayet etmiştir.2 Ravileri Sahih ravileridir. 2 Tabeani, el-Mu'cemû'l-evsat, no. 158.

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sa1lallahu aleyhi vesellem):

#22,713
"Doğu ahalisine bir ateş gönderilir. Onları batıya doğru sürer. O da insanların geceledikleri yerde onlarla beraber geceyi geçirir; öğleyin uyudukları yerde onların yanında o da uyur. Onlardan düşüp geri kalanlar o ateşin olur. Ateş insanları bozguna uğramış develeri sürer gibi sürer" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12602 * Hadisi M. el-Kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir ravilerdir.

Rafi' b. Bişr veya Busr es-Sülemi, babasından Resulullah (salJallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu haber vermiştir:

#22,712
" Hibsu Seyel' den 2 bir ateşin çıkması yakındır. O ateş yavaş develer gibi hareket eder. Gündüzün gider, gece kalır. Sabah akşam gidişi sürer. «Ey insanlar! Bu sabah ateş yola çıktı, haydi siz de hareket edin!» denir. Ateş de der ki: «Ey insanlar! Uyuyun! Ateş mola verdi ey insanlar, siz de mola verin!». O ateş kime yetişirse onu yer."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12601 * Hadisi Ahmed ve Taberani rivayet etmiştir.1 Ahmed' in ricali, güvenilir bir ravi olan Rafi' hariç, Sahih ricalidir. 1 Ahmed, 3/443; Taberani, el-Mıı'cemu'l-kebir, no. 1229; Ebu Ya'Ja, no. 934; Hakim, 4/442-443. Zeheb! de bunu sahih görmüş, ardından şunu eklemiştir: "Rafi', meçhul biri- dir." 2 Benli Süleym'in arazisinde bir yer.

Ebu Zer anlatıyor:

#22,711
Resulullah (salJallahu aleyhi vesellem) ile birlikte yola çıkıp Zu'l-Huleyfe' de konakladık. Bu arada birtakım kimseler Medine'ye gitmek için acele ettiler. Resulullah (salJallahu aleyhi vesellem) ise geceyi orada geçirdi, biz de onun yanında kaldık. Sabah olunca o gidenleri sorunca "Onlar Medine'ye gitmek için acele ettiler" denildi. Hz. Peygamber (salJallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Onlar Medine' ye ve kadınlara alel acele gittiler. Halbuki onlar Medine'yi en güzel haliyle bırakacaklar." Ardından devam ederek: "Yemen'deki Virıik dağından bir ateşin çıkıp da onunla Busra' daki develerin boyunlannın gündüz aydınlığı gibi ne zaman aydınlatılacağını keşke bileydim!" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12600 * Hadisi Ahmed rivayet etmiştir.1 Ravileri, güvenilir bir ravi olan Habib b. Hibban hariç, Sahih ravileridir. 1 Ahmed, 5/144.

Enes'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#22,710
"Yeryüzünde La ilahe illallah denmeyinceye kadar kıyamet kopmaz" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12599 Ben derim ki: Sahlh'te Enes'e ait şöyle bir rivayet vardır: "Yeryüzünde Allah, Allah denmedikçe kıyamet kopmaz." * Bunu Ahmed rivayet etti ve ravileri Sahih ravileridir.

Ayyaş b. Ebi Rebia bildiriyor: Hz. Peygarnber'in (sallallahu aleyhi vesellem):

#22,709
"Kıyamete kopmaya yakın bir rüzgar çıkar, bununla her müminin ruhlan alınır" buyurduğunu işittim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12598 * Hadisi Ahmed rivayet etmiştir.1 Bezzar'daki ibare: "Bunda her müminin ruhu alınır" şeklindedir. Onun ravileri Sahih ravileridir; ancak Nafi', Ayyaş'tan hadis işitmemiştir. 1 Ahmed, 3/420; Bezzar, no. 3417.

Abdullah b. Ömer'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahualeyhi vesellem):

#22,708
"Bir ümmetin sureti (maymuna veya domuza) çevrilince, onun daha nesli olmaz" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12597 *Bunu el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir.3 Senedinde Mesleme b. Ali vardır ki zayıf bir ravidir. 3 Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat, no. 299. Bunda da Taberani'nin hocası Ahmed b. Rişdin vardır ki hadis uyduran biridir.

Ümmü Seleme bildiriyor:

#22,707
ResUlullah'a (sallallahu aleyhi veE!em) suretleri çevrilecekler hakkında "Onların nesli olur mu?" diye sordum; bana: "Bir kimsenin sureti (maymuna veya domuza) çevrilince, onun daha soyu-sopu olmaz" diye cevap verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12596 * Hadisi Ebü Ya'la ve Taberani rivayet etmiştir. 2 Senedinde Leys b. Ebi Süleym vardır ki müdellis bir ravidir. Diğer ravileri, Sahih ravileridir. Ebu Ya'la, no. 6967; Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr, 23/325. Leys, ahir ömründe ezberi bozulduğundan dolayı zayıf bir ravidir; ancak müdellis raviler arasında zikredilmemiş- tir.

Ümmü Seleme bildiriyor:

#22,706
Resulullah'ın (sailallahu aleyhi vesellem): "Benden sonra Arap yanmadasında bir doğuda yere batınlma, bir de batıda yere batınlma hadiseleri vuku bulacak" dediğini işittim ve: "Ya Resulallah! Onların arasında salih kimseler olduğu halde mi yere batırılacaklar?" diye sordum. Bunun üzerine Resulullah (sallallahualeyhi veselleın): "Ahalisinin çoğu kötü olunca bunlar olur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12595 Ben derim ki: Sahih'te bunun bir kısmı vardır. * Bu hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir.1 Senedinde Hakim b. Nafi' vardır ki İbn Main onu güvenilir görürken başkaları zayıf görmüştür. Diğer ravileri güvenilir ravilerdir. 1 Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, 23/271. İbn Main bir rivayetinde Hakim'i zayıf bulmuştur.

Enes b. Malik anlatıyor:

#22,705
Ümmü Süleym, Resulullah' ın (saDallahu aleyhi vesellem) askerleri arasındaki yaraları tedavi eden bir kadındı. Resülullah'a (sallallahualeyhive:ıellem): "Ya Resulallah! Oğlum için Allah'a dua etsen!" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi ve:ıellem) de: "Enesciğe mi?" diye sordu. O da "Evet!" dedi. Resul-i Ekrem (sallallahu aleyhi veselleın) beni önüne oturttu, başımı okşadı ve: "Ey Enescik! Müslümanlar benden sonra bazı yerleri kendilerine şehir yapacaklar. Basra denen bir şehir olacak ki eğer oraya gidersen oranın çarşı pazanna ve sultanın kapısına uğramaktan sakın! Zira orada yere batınlma, suretlerin çevrilmesi ve taşlanma hadiseleri vuku bulacak. Bunun işareti, orada adaletin ölmesi ve zulmün yayılması, orada zinanın çoğalması ve orada yalancı şahitliğin yayılmasıdır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12594 * Bunu el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. Senedinde tanımadığım bir grup ravi vardır.

Said b. Ebi Raşid bildiriyor:

#22,704
Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem): "Muhakkak ki ümmetim içinde yere batınlma, suretlerin çevrilmesi ve taşlanma hadiseleri vuku bulacak" dediğini işittim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12593 * Taberani ve benzer ifadelerle Bezzar rivayet etmiştir.1 Senedinde Amr b. Mucemmi' vardır ki zayıf bir ravidir. 1 Taberanl, el-Mu'cemu'l·kebir, no. 5537; Bezzar, no. 3402. Bunda da Yunus b. Habbab vardır ki Buhari onun hadisinin münker olduğunu söylemiştir. Bu hadisin şahidleri var- dır.

Ebu Said el-Hudri bildiriyor:

#22,703
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Bu ümmet içinde, şarkıcı kadınlar edinenler, içki içenler ve ipek giyenler arasında yere batınlma, suretlerin çevrilmesi ve taşlanma hadiseleri vuku bulacak" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12591 * Bunu M. es-Sağir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir.3 Senedinde Ziyad b. Ebi Ziyad el-Cassas vardır ki İbn Hibban ona güvenilir derken, çoğunluk zayıf saymıştır. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 3 Taberani, M. es-Sağlr, no. 973. Hocası Muhammed b. el-Muafa b. Ebi Hanzale ile es- Saydavi' nin biyografileri verilmemiştir.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#22,702
"Bu ümmetten bir topluluk yeme-içme ve eğlence üzerinde geceyi geçirecekler ve maymunlarla domuzlara çevrilmiş olarak sabaha çıkacaklar" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12590 * Bu hadisi M. es-Sağlr' de Taberani rivayet etmiştir.2 Senedinde Ferkad es-Sebahi vardır ki zayıf bir ravidir. 2 Taberani, M. es-Sağlr, no. 168.

Sehl b. Sa'd bildiriyor:

#22,701
Resulullah (sallallahualeyhivesellem) buyurdu ki: "Ahir zamanda yere batırılma, taşlanma ve suretlerin çevrilmesi hadiseleri vuku bulacak." Ashab da: "Ya Resulallah! Bunlar ne zaman olacak?" diye sordu. "Bunlar, çalgı aletleri ve kadın şarkıcılar zuhur ettiği ve alkollü içkiler mubah sayıldığı zaman olacaktır" buyurdu

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12589 Ben derim ki: İbn Mace bu hadisin başından bir bölümünü rivayet etmiştir. * Bu hadisi Taberani rivayet etmiştir. 1 Senedinde Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem vardır ki kendisinde zayıflık vardır. İki tarikten birinin diğer ricali, Sahih ricalidir. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 5810.

Ebu Hureyre bildiriyor:

#22,700
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: "Beni hak ile gönderen zata and olsun ki onlann arasında yere batınlma, taşlanma ve suretlerin çevrilmesi hadiseleri vuku bulmadan dünya yıkılıp gitmez." Bunu duyan ashab: "Ya Resulallah! Bunlar ne zaman olacak?" diye sordu. O da şöyle buyurdu: "Kadınlann eğerlere bindiğini, şarkıcı kadınlann çoğaldığını, yalan şahitliğin yayıldığını ve erkeklerle erkeklerin, kadınlarla kadınlann yetindiğini gördüğün zaman bunlar olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12588 * Hadisi Bezzar rivayet etmiştir.1 Taberani de bunu el-Mu'cemu'l-evsat'ta şu ilaveyle vermiştir: "Şirk kapları olan altın ve gümüş kaplardan namaz kılanlar içtiğinde bu gerçekleşir." "Erkeklerle erkeklerin, kadınlarla kadınların yetindiği, bu konuda birbirlerinden yardım isteyip birbirlerini kışkırttıkları zaman bunlar olur." Ravi bunu söylerken eliyle işaret etti, yüzünu örtmek için elini alnına koydu. Senedinde Süleyman b. Davud el-Yemami vardır ki metruk bir ravidir. 1 Bezzar, no. 3405. Bezzar dedi ki: "Süleyman'ın hadisine mutabaat edilmez. O kuv- vetli değildir."

Enes bildiriyor:

#22,699
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Bu ümmet içinde yere bahnlma, suretlerin çevrilmesi, sarsıntı ve taşlanma hadiseleri vuku bulacak" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12587 * Hadisi Ebu Ya'la ve Bezzar rivayet etmiştir.2 Senedinde Mübarek b. Suhaym vardır ki metruk bir ravidir. 2 Ebfı Ya'la, no. 3945; Bezzar, no. 3404. Bezzar dedi ki: "Mübarek'e ait münker hadis- ler vardır. Onlara mutabaat edilmemiştir. O, mevlasından bir şey işitmemiştir."

Ubade b. es-Samit, Ebu Umame ve İbn Abbas'ın bildirdiğine göre ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#22,698
"Muhammed'in canı kudret elinde bulunan zata and olsun ki, ümmetimden birtakım kimseler, arsızlık, mağrurluk ve eğlence üzerinde geceyi geçirecekler ve o sabah kalktıklarında, maymunlara ve domuzlara çevrilecekler. Bunun sebebi, haramları mubah saymalan, kadın şarkıcılar edinmeleri, alkollü içki içmeleri, faiz yemeleri ve ipek giymeleridir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12586 * Hadisi Abdullah (b. Ahmed b. Hanbel) rivayet etmiştir.1 Taberani de sadece Ebu Umame hadisi olarak rivayet etmiştir. Ferkad zayıf bir ravidir. 1 Ahmed, 5/329. Ebu Munlb eş-Şam! araştırılmalıdır. Daha önce geçen 8215. hadise bakınız.

Ubade b. es-Samit bildiriyor:

#22,697
Bir adam Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) yanına gelerek "Ya ResUlallah! Ümmetinin rahatlık ve bolluk müddeti ne kadardır?" diye sordu. Ancak Resülullah (sailallahu aleyhi vesellem) ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet adam üç kere aynı soruyu sordu ve hiçbirine cevap alamadı. Sonra adam oradan ayrıldı. Daha sonra Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Soru soran nerede?" dedi. Gidip adamı getirdiler. Buyurdu ki: "And olsun ki sen bana, daha önce ümmetimden hiç kimsenin sormadığı bir şeyi sordun. Ümmetinin rahatlık ve bolluk müddeti yüz senedir." Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi vesellem) bunu iki veya üç defa tekrarladı. Bunun üzerine adam: "Ya Resulallah! Bunun bir emaresi veya bir alameti veya bir işareti var mıdır?" diye sordu. Efendimiz (sallallahualeyhi veıellem): "Evet. Yere batınlma, taşlanma ve celp edilen şeytanlann insanların üzerine gönderilmesidir" cevabını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12585 * Hadisi Ahmed ve Taberani rivayet etmiştir.2 Senedinde Yezid b. Sa' d vardır ki onu tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. Ahmed 5/325. Senedinde Yezid b. Sa'd b. Zi Usvan es-Sülemi eş-şami vardır ki İbn Hibban onu güvenilir raviler arasında zikretmiştir (7/624) ve "Bazen hata ederdi" demiş- tir. Bak: el-İkmıll, el-Hüseyni, no. 951.

Ebu Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahualeyhi vesellem):

#22,696
"Kıyamet yaklaştığında yıldınmlar çok olur. ôyle ki, bir adam gelir ve: <

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12584 * Bu hadisi, Muhammed b. Mus'ab' dan Ahmed rivayet etmiştir. 1 Bu ravi zayıf bir ravidir. 1 Ahmed 3/64-65.

Ka'ka'nın hanımı Bukayra anlatıyor:

#22,695
Hanımlar sofasında otururken Resulullah'm (sallallahualeyhivesellem) hutbe verdiğini ve sol eliyle işaret ederek şöyle dediğini işittim: "Ey insanlar! Eğer burada bir yere batınlma hadisesi işitirseniz biliniz ki kıyamet yaklaşmıştır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12583 * Hadisi Ahmed ve Taberani rivayet etmiştir. 2 Senedinde İbn İshak vardır ki müdellis bir ravidir. Ahmed'in iki isnadından birinin geri kalan ravileri, Sahih ricalidir. 2 Ahmed, 6/379; Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, 24/204.

Suhar el-Abdi'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#22,694
"Birtakım kabileler yere batınlmadıkça kıyamet kopmaz. Yere batınlanlar öyle çok olur ki, «Filan oğullanndan kim kaldı?» diye sorulur" buyurdu. Ravi dedi ki: "Kabileler" dediğinde bu yere batırılacaklarm Araplar olduğunu anladım; çünkü Arap olmayanlar köylerine nispet edilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12582 * Hadisi Ahmed, Taberani, Ebu Ya'la ve Bezzar rivayet etmiştir.1 Bezzar'ın ravileri güvenilir ravilerdir. 1 Ahmed, 3/483 ve 5/31; Ebu Ya'la, no. 6834; Bezzar, no. 3403; Taberani, el-Mu'cemu'l- kebir, no. 740.

Ebu Umame'nin bildirdiğine göre, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#22,693
"Alıimetlerin ilki, Güneşin battığı yerden doğmasıdır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12581 * Taberani bunu el-Mu'cemu'l-evsfit'ta rivayet etmiştir. Senedinde Fadale b. Cübeyr vardır ki zayıf bir ravidir. Taberani bu hadisi münker görmüştür.

Ebu Seriha -yani Huzeyfe b. Esid- Resulullah' ın (sallallahu aleyhi veıellem):

#22,692
"Allalı'ın, lıer müminin ruhunu kabzedeceği bir riizgıir gelir, ardından Güneş battığı yerden doğar. İşte bu, Allalı'ın Kitab'ında zikrettiği (kıyamet için) bir işarettir" buyurduğunu nakletmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12580 * Taberani rivayet etmiştir. 2 Senedinde Ubeyd b. İshak el-Attar vardır ki metruk bir ravidir. 2 Taberani, el-Mu'cemıı'l-keblr no. 3037.

Abdullah b. Ömer'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#22,690
"Güneş battığı yerden doğduğu zaman, İblis secde için yere
kapanacak ve açıktan şöyle seslenecek: «Tanrım! Emret bana da istediğine secde
edeyim.» Zebaniler de hemen onun yanına üşüşüp şöyle diyecekler: «Ey anlamı
efendisi! Nedir bu yalvanş yakarış?». O da: «Rabbim'den, belirli bir vakte kadar
bana süre vermesini diledim, işte o belirli vakit geldi» diye cevap verecek"
buyurdu. Devamla: "Sonra Safa'nın yarık yerinden Dıibbe çıkacak. İlk
adımını Antakya' ya atacak, İblis' in yanına gidip onu tokatlayacak" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 1257M * Hadisi M. el-Kebir ve el-Mu'ceınu'l-evsfit'ta Taberani rivayet etmiştir. Senedinde zayıf bir ravi olan İshak b. İbrahim b. Zibrik vardır.

Huzeyfe b. Esid'in bildirdiğine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki:

#22,689
"Dabbe, mescidlerin en büyüğünden çıkacaktır. Onlar o halde iken birden yer çınlayacak ve bu ses üzerine yer aniden çatlayacakhr." İbn Uyeyne dedi ki: "Siyasi lider, Müzdelife' den hareket ettiğinde Dabbe çıkar. Lider hacıların önünden gider ki insanlara Dabbe'nin çıkmadığını söylesin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12578 *Taberani bunu el-Mu'cemu'l-evsıit'ta rivayet etmiştir.2 Ravileri güvenilir kimselerdir. 2 Tabeanl, el-Mu'cemu'l-evsıit no. 94. Demiştir ki: "Bu hadis Abdullah b. Amr' dan sa- dece bu isnadla rivayet edilir. "

Ebu Seriha'nın -yani Huzeyfe b. Esid'in- bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#22,687
"Ddbbe'nin üç çıkış zamanı olur: Bir çıkışı Yemen'in en ucunda olacak ve çölde onun şöhreti yayılacak; ancak bahsi daha köye girmemiş olacak. Bundan sonra uzunca bir zaman gizlenecek. Ardından Mekke'ye yakın bir yerden çıkışı olacak. Bedeviler arasında onun şöhreti yayılacak, Mekke' de de adı yayılacak. Sonra uzun bir zaman geçecek. Ardından Allah nezdinde hürmet bakımından en büyüğü, en hayırlısı ve en değerlisi olan Mescid-i Haram'da insanlara saldıracak. İnsanlar ondan kendilerini kurtaracak yer olarak mescidin köşesini bulacaklar. O da Rükün ile Makam arasındakileri yakalamayı umarak onlan Mahzum oğullan kapısına sürecek, Mescid'in dış tarafının sağından çıkacaklar. İnsanlar oradan grup grup ve tek tek dağılacaklar. Onun karşısında Müslümanlardan bir grup sebat edecek. Sonunda, Yüce Allah'ı aciz bırakamayacaklannı anlayacaklar, Ddbbe onlann huzuruna çıkacak. Başından aşağı toprak saçacak, topraklar etrafa dağılacak. Sonunda onlann yüzleri parlayacak, inci tanelerini andınr bir halde onlan terk edecekler. Sonra yeryüzünde dolaşacaklar. Onu arayan ona yetişemeyecek, kaçan da ondan kurtulamayacak. Hatta adam ondan kaçarak namaza sığınacak. Namaz kılanın yanına gidip: «Ey filan! Şimdi mi namaz kılıyorsun?» diyecek, yüzüyle ona yönelip onun yüzünü damgalayacak. Sonra geçip gidecektir. Evlerde ve yolculuklarında insanlara komşu olacak. İnsanlara mallarında ortak olacak. Kafir mümini tanıyacak; öyle ki kdfire: «Ey kdfir! Hakkımı ver!» diyecek. Kafir de mümine: «Ey mümin! Hakkımı ver!» diyecek."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12576 *Taberani rivayet etmiştir. 1 Senedinde Talha b. Amr vardır ki metruk bir ravidir. ı Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr no. 3035; el-Ehadisu't-Tıviil no. 34. İbn Kesir'in el- Bidiiye'de (1/161) dediği gibi bunun Hz. Peygarnber'e nisbet edilmesinde garabet vardır.

İbn Ömer:

#22,686
"Size Resulullah'ın: «Şüphesiz Dabbe buradan çıkacak» dediği yeri göstereyim mi?" dedi ve asasıyla Safa' daki yarığa vurdu. Şöyle dedi: "Şüphesiz o, kıllı ve tüylüdür. Onun üçte biri, iyi cins atın üç gün ve üç gecelik koşması kadar bir zamanda çıkar. O, insanların karşısına günlerce çıkar; halk ondan mescidlere kaçarlar. Onlara: «Mescidlerin sizi kurtaracağını mı düşünüyorsunuz?» der ve çarşılarda sevk olundukları halde onları «Ey kdfir! Ey mümin!» diyerek damgalar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12575 * Hadisi Ebu Ya' la rivayet etmiştir. 2 Senedinde Leys b. Ebi Süleym vardır ki müdellis bir ravidir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 2 Ebu Ya'la (5703). Leys, ahir ömründe ezberi bozulduğundan dolayı zayıf bir ravidir; ancak müdellis raviler arasında zikredilmemiştir.

Bir rivayette:

#22,685
"Sonra onlar aranızda yaşayacak" şeklinde geçmektedir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12574 * Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. 1 Ravileri, güvenilir bir ravi olan Ömer b. Abdirrahman b. Atiyye hariç, Sahih ravileridir. 1 Ahmed 5/268.

Ebu Umame'ni bildirdiğine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#22,684
"Dabbe çıkıp insanlann bumunu damgalayacak. Sonra (damgalılar) aranızda yaşayacak. Hatta deve satın alan birine başka biri: «Bunu kimden satın aldın?» diye soracak o da: «Alnı damgalılann birinden sahn aldım» diyecek. "1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12573 1 Ahmed 5/268.

Huzeyfe b. el-Yeman anlahyor:

#22,683
Allah Resulü'ne (sallallahu aleyhi vcsellem) Ye'cuc ve Me'cuc hakkında sordum, şu cevabı verdi: "Ye'cuc bir ümmettir; Me' cuc de bir ümmettir. Her bir ümmet dört yüz bin ümmettir. Onlardan bir adam, önünde sulbünden eli silahlı tam bin erkek görmeden ölmez." Ben: "Onları bize tavsif et" dedim; "Ye'cuc ve Me'cuc, üç sınıftır. Onlann bir sınıfı erz (selvi) gibidir." "Ya Resulallah! Erz nedir?" diye sordumda: "O, Şam' da bir ağaçtır ki o ağacın uzunluğu göğe doğru yüz yirmi arşındır" buyurdu. Daha sonra ResOlullah (sallallahualeyhivesellem) şunu ilave etti: "İşte bunlara ne atlar dayanır, ne de demir... Onlann bir sınıfı da kulaklannın birini yere serer; ötekini de kendisine yorgan yapıp yatar. Fil, yabani hayvan, deve ve domuz ne görürlerse yerler. İçlerinden birisi öldüğünde de onu yerler. Onlann baş tarafı Şam'da, ayak kısmı da Horasan'da olacaktır. Doğu nehirlerini ve Taberiye gölünü içeceklerdir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12572 * Taberani bunu el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Senedinde Yahya b. Said el- Attar vardır ki zayıf bir ravidir.

Abdullah b. Amr bildiriyor: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#22,682
"Şüphesiz Ye'cuc-Me'cuc, Hz. Adem'in neslindendir. Onlar insanlara gönderilirse, onların yaşantılannı (bütünüyle) ifsad ederler. Onlardan biri, ardında zürriyetinden binden fazla kişi bırakmadan ölmeyecek. Onlann neslinden üç ümmet vardır: Tıivil, Taris ve Mensek" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12571 * Bunu M. el-Kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. 2 Ravileri güvenilir ravilerdir. 2 Tayalisi, Müsned (2282); İbn Kesir de Nihaye'de (1/145) Taberaru hadisi olarak irad etmiş ve şöyle demiştir: "Tek kanallı bir hadistir. Bazen Abdullah b. Amr'ın hadislerinde böyle şeyler oluyor. En doğrusunu Allah bilir."

Halid b. Abdillah b. Harmele, teyzesinden naklediyor:

#22,681
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellern) bir gün, akrep sokmasından dolayı eli sarılı bir halde cemaate hutbe okudu. Hutbesinde buyurdu ki: "Siz: «Arhk düşmanımız yoktur!» diyorsunuz. Halbuki siz, Ye'cuc ve Me'cuc ile savaşana kadar düşmanla savaşmaya devam edeceksiniz. Onlann yüzleri enli, gözleri küçük, saçlan kahverengidir. Her tepeden aşağı doğru dökülürler. Onlann yüzleri, baş tarafı öne eğik ve çekiçlenmiş kalkanı andınr."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12570 * Hadisi Ahmed ve Taberani rivayet etmiştir. 1 Her ikisinin ravileri de Sahih ravileridir. 1 Ahmed 5/271.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber (sallallahualeyhi vesellem):

#22,680
"And olsun ki ben, eğer ömrüm olursa, İsa b. Meryem ile görüşmeyi umuyorum. Ôlüm bana hemen gelirse, sizden onunla karşılaşan kimse benden ona selam söylesin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12569 * Hadisi Ahmed iki isnadla, merfô ve mevkuf olarak -ki buradaki merfôdur- rivayet etmiştir. 2 Her ikisinin ravileri de Sahih ravileridir. 2 No. 7958 ve 7959. Hadisi Hz. Peygamber' e nisbet etmek, sağlamlığını artınr ki makbul bir durumdur. Şu'be b. el-Haccac ise, ihtiyaten çoğu kez merfo hadisleri mevkuf olarak nakletmiştir.

Ebu Hureyre bildiriyor:

#22,679
Resftlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle
buyurdu: "Mesfh İsa b. Meryem'in adaletli bir hakem ve adil bir imam olarak
inmesi yakındır. O inip, domuzu öldürecek ve haçı kıracak. Davet bir tek
olacaktır. Resulullah'tan (sa/JallaJu.t ~ vesellem) ona selam söyleyin veya söyletin.
Ben onunla konuşurum; o da beni tasdik eder." Vefat anı geldiğinde Resftl-i
Ekrem (sallallahualeyhivesellem): "Benim selamımı ona iletin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12568 *Ben derim ki: Bu hadisin bir kısmı, Sahlh'te mevcuttur. Bunu Ahmed rivayet etmiştir. 1 Senedinde Kesir b. Zeyd vardır ki Ahmed ve çoğunluk onu güvenilir görürken, Nesai ve başkaları zayıf görmüştür. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. ı Ahmed, 2/394; Ebu Ya'la, no. 6584 (kısa metniyle).

Mugire b. Şu'be bildiriyor:

#22,678
Hz. Peygamber' e (sailallatnı aleyhi vesellem) Deccal hakkında benim sorduğumdan daha fazla sorulmadı. Sonunda buyurdu ki: "Onu ne yapacaksın? Sana zarar verecek değildir." Ben de: "İbn Sayyad'ı öldürsem olmaz mı?" dedim; Allah'ın Resftlü (sallallahu aleyhi vesellem): "Onu öldürüp ne yapacaksın! Eğer o Deccal ise onu öldünnen için sana müsaade edilmez; Deccal değilse de onu ne yapacaksın?" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12567 * Ben derim ki: İbn Sayyad'ı öldürme bahsi geçmeksizin bu hadis, Sahlh'te yer almıştır. Buradaki hadisi Taberani rivayet etmiştir.ı Ravileri, güvenilir bir ravi olan Cehver b. Mansur, Sahih ravileridir. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr 20/399.

Hz. Hüseyin b. Ali bildiriyor:

#22,677
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) İbn Sayyad için "Duhan" (duman) kelimesini içinde tutup sakladı ve ne sakladığını ona sordu. O da "Duh" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Defol! Sen asla haddini aşamayacaksın" dedi. Oradan dönünce Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "O ne dedi?" diye sordu; bazıları: "O, «Vah» dedi", bazıları da: "Bilakis o «Duh» dedi" diye cevap verdiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Ben daha içinizde iken ihtilafa düştünüz; benden sonra daha çetin ihtilaflara düşersiniz" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12566 * Taberani bunu iki isnadla rivayet etmiştir. 2 İki isnaddan birinin ravileri, Sahih ravileridir. 2 el-Mu'cemu'l-kebir (no. 2908 ve 2909).

Abdullah b. Mes'ud der ki:

#22,676
İbn Sayyad'ın Deccal olduğuna on kere yemin etmem, onun Deccal olmadığına bir kere yemin etmemden bana daha sevimlidir. Yine and olsun ki Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şehid olarak öldürüldüğüne dokuz kere yemin etmem, onun öldürülmediğine yemin etmemden benim için daha sevimlidir. Çünkü Yüce Allah onu peygamber yapmış ve şehit edinmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12565 * Bunu Taberani ve benzer ifadeyle ve kısa metinle Ebu Ya'la rivayet etmiştir. 1 Ebu Ya'la' mn ravileri, Sahih ravileridir. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 10119; Ebu Ya'la no. 5207 (aynı lafızla).

Yine aynı ravi bildiriyor:

#22,675
Resulullah'ın (sallallahu aleyhi veselleın) yanında İbn Sayyad' dan bahsedilince Hz. Ömer dedi ki: "Doğrusu o rastladığı her şeyin kendisiyle konuştuğunu iddia ediyor" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12564 * Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. 3 Senedinde Mücalid b. Said vardır ki zayıf bir ravidir. Onu güvenilir gören de olmuştur. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 3 İlave Ahmed' den yapılmışhr (3/79).

Ebu Said el-Hudrf nin bildirdiğine göre, Resfilullah (sallallahu aleyhi veselleın) İbn Sayyad'a:

#22,674
"Ne görüyorsun?" diye sordu; o da: "Denizin üzerinde bir taht görüyorum, etrafında da yılanlar var!" cevabını verdi. Resulullah (sa1Iallahuaieyhi vesellem) de: "İblis'in tahhnı görüyor" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12563 * Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. 2 Senedinde Ali b. Zeyd vardır ki hadisi hasen biridir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 2 Ahmed, 3/66, 97; Ebfı Ya'Ia, no. 1220 ve 1316.

Zeyd b. Harise anlatıyor:

#22,673
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellern) ashabından bazılarına: "Haydi gelin!" dedi ve Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yanındaki ashabıyla yola çıkarak iki bahçe arasındaki uzun bir sokaktan geçerek bir eve vardılar. Eve vardıklarında kötürüm bir kadına rastladılar. Bir de içi su dolu küçük bir kırba vardı. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Kırbayı görüyorum; ancak onu taşıyanı göremiyorum!" dedi. Kadın da evin bir ucundaki kadifeye işaret etti. Kadifenin yanına gidip içini açtılar ki altında bir insan var. Aniden başını kaldırınca Hz. Peygamber (sallallahualeyhivesellem): "Yüzler çirkinleşsin!" buyurdu. O ise: "Ey Muhammed! Niçin bana çirkin konuşuyorsun?" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellern): "Doğrıisu ben sana içimden bir şey tuttum; söyle bakalım o nedir?" dedi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ona, içinden Duhan suresini tutmuştu. O da: (Duhanı kelimesini yarım yamalak söyleyerek) "O Duh'tur!" dedi. Bunun üzerine Resfilullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Defol! Allah'ın dilediği olacak!" dedi ve oradan ayrıldı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12562 * Bu hadisi Bezzar ve M. el-Kebir ile el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir.1 Senedinde Ziyad b. el-Hasan b. Furat vardır ki EbO Hatim onu zayıf, İbn Hibban ise güvenilir görmüştür. 1 Bezzar, no. 3399; Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, 4666.

Ebu't-Tufeyl' den nakledildiğine göre

#22,672
kendisine "Sen Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'i gördün mü?" diye sorulunca o; "Evet!" dedi. "Peki, onunla konuştun mu?" diye sorduklarında ise şunu anlattı: Hayır. Ancak ben onu şu ve şu yerlere giderken gördüm. Yanında Abdullah b. Mes'ud ile bir grup sahabe vardı. Gidip içi oyulmuş bir eve vardılar. "Şu kapıyı açın!" buyurdu, kapı açıldı. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) içeri girdi, ben de onun yanında içeri girdim. Baktık ki evin ortasında bir kadife örtü. "Kadifeyi kaldınn!" buyurdu, kadifeyi kaldırdılar. Bir de ne görelim; kadifenin altında tek gözlü bir çocuk çıktı. Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem): "Ayağa kalk ey çocuk!" dedi. Çocuk da kalktı. Efendimiz ona: "Ey çocuk, benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediyor musun?" diye sordu. O da: "Peki sen benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediyor musun?" dedi. Bunun üzerine ResUlullah (sailallahualeyhivesellem) iki defa: "Bunun şerrinden Allah'a sığının!" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12561 * Hadisi Ahmed ve Taberani rivayet etmiştir.ı Senedinde Mehdi b. İmran vardır ki Buhari onun hakkında: /1 Onun hadisine mutabaat edilmez" demiştir. 1 Ahmed, 5/454.

Cabir b. Abdillah anlatıyor:

#22,671
Yahudi bir kadın Medine' de gözü silinmiş, şişkin bir çocuk doğurdu. Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) bunun Deccal olmasından endişe etti. Gidip baktı ki bir kadife örtünün altında hımhım diye ses çıkarıyor. Bu sırada annesi ona haber vererek: "Ey Allah'ın kulu! Bu gelen Ebu'l-Kasım! Onun yanına çık!" dedi. O da kadifenin altından çıktı. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle dedi: "O kadına ne ki! Allah onu kahretsin! Eğer onu kendi haline bıraksaydı (durumunu) açıklardı." Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) daha sonra ona: "Ey İbn Sayyad! Ne görüyorsun?" diye sordu. O da: "Hakkı da batılı da görüyorum. Suyun üzerinde bir taht görüyorum" dedi. Bu sırada örtüyü üzerine çekti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Benim Allah'ın ResUiü olduğuma şelıadet ediyor musun?" diye sordu. O da: "Peki sen benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediyor musun?" dedi. Hz. Peygamber de (sallallahu aleyhi vesellem): "Ben Allah'a ve peygamberlerine iman ettim" diye karşılık verdi. Sonra onu bırakarak oradan ayrıldı. Daha sonra bir kez daha onun yanına geldi. Geldiğinde onu kendisine ait hurma bahçesinde kendi kendine konuşurken buldu. Bu sırada annesi ona haber vererek: "Ey Allah'ın kulu! Bu gelen Ebu'l-Kasım!" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "O kadına ne ki! Allah onu kahretsin! Eğer onu kendi haline bıraksaydı (durumunu) açıklardı" buyurdu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onun konuştuğu sözlerden bir şeyler işitmek ve o, o mudur, yoksa değil midir, bunu bilmek istiyordu. Ona: "Ey İbn Sayyad! Ne görüyorsun?" diye sordu. O da: "Benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediyor musun?" dedi. Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) ise: "Ben Allah'a ve peygamberlerine iman ettim" diye karşılık verdi. Sonra örtüyü üzerine çekti, onu bırakarak oradan ayrıldı. Daha sonra üçüncü veya dördücü defa onun yanına uğradı. Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) yanında Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer ile bir grup Muhacir ve Ensar da vardı. Ben de onun yanındaydım. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bizden önce davrandı ve acele etti. Çünkü o, onun konuştuğu sözlerden bir şeyler işitmeyi umuyordu. Ancak annesi hemen atılıp: "Ey Allah' ın kulu! Bu gelen Ebu'l-Kasım!" dedi. Bunun üzerine Res:Ulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "O kadına ne ki! Allah onu kahretsin! Eğer onu kendi haline bıraksaydı (durumunu) açıklardı" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Ey İbn Sayyad! Ne görüyorsun?" diye sordu. O da: "Hakkı da, batılı da görüyorum. Suyun üzerinde bir taht görüyorum" dedi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Benim Allah 'ın Resulü olduğuma şehadet ediyor musun?" diye sordu. O da: "Peki sen benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediyor musun?" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Ben Allah'a ve peygamberlerine iman ettim" dedi. Bu sırada üstünü örttü. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Ey İbn Sayyad! Doğrusu ben sana bir şey sakladım (bil bakalım nedir)?"dedi. O da: (Duhan: Duman kelimesini yarım yamalak söyleyerek) "O Duh'tur!" dedi. Bunun üzerine Resa.Iullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Kaybol!" dedi. Bu arada Ömer b. el-Hattab: "Ya Resulallah! Bana izin ver!" diyerek, onu öldürmek için müsaade istedi. Resa.Iullah (sallallahu.aleyhi vesellem) ise: "Eğer o, o (Deccal) ise, sen bunun ehli değilsin. O işin ehli lsa b. Meryem' dir. Eğer bu o değilse, bu durumda senin, anlaşmalı kimselerden (zımmilerden) birini öldürmeye hakkın yoktur!" buyurdu. Ravi dedi ki: "Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) her zaman onun Deccal olduğundan emin idi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12560 * Hadisi Ahmed rivayet etmiştir.1 Ravileri, Sahih ravileridir. 1 Ahmed, 3/368. Senedinde Ebu'z-Zübeyr vardır ki müdellis bir ravidir ve an'ane yoluyla rivayette bulunmuştur.

Ebu Zer anlatıyor:

#22,670
İbn Sayyad'ın Deccal olduğuna on kere yemin etmem, onun o olmadığına bir kere yemin etmemden bana daha sevimlidir. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) beni onun annesine gönderip "Sor bakalım; onu ne kadar karnında taşıdı" diye sordurdu. Ben de gidip sordum; annesi: "Onu on iki ay karnımda taşıdım" dedi. Sonra yine beni gönderip "Doğduğunda çıkardığı sesi sor bakalım" buyurdu. Ben de dönüp sordum; annesi: "Bir aylık çocuk gibi ağladı" dedi. Sonra Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Doğrusu ben sana bir şey sakladım (bil bakalım nedir)?" dedi. O da: "Sen bana bir koyunun toza bulanmış ağzını ve duhan'ı (duman) sakladın!" dedi. O duhan kelimesini söylemek istedi; ancak bunu tam söyleyemedi ve "Duh" dedi. Bunun üzerine Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) de ona: "Defol! Şu bir gerçektir ki sen haddini aşamayacaksın" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12559 * Hadisi Ahmed ve Bezzar rivayet etmiştir. 1 Bezzar hadisi: "Doğrusu ben sana aklımdıı tuttuğum bir şey sakladım. Bil bakalım nedir o?" ibaresiyle vermiştir. Taberani de bunu el- Mu'cemu'l-evsılt'ta rivayet etmiştir. Ahmed'in ravileri, güvenilir bir ravi olan Haris b. Hasira hariç, Sahih ravileridir. 1 Ahmed 5/148; Bezzar, no. 3400.

Ma'kil b. Yesar, Reslllullah'ı (sallallahu aleyhi veseUem)

#22,669
-Deccal'i kastederek-: "O yemek yer ve çarşılarda dolaşır" derken işitmiş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12558 * Taberani bunu el-Mıı'cemıı'/-evsiit'ta rivayet etmiştir. Ravileri, Ali b. Zeyd b. Cüd' an hariç, Salılh ravileridir. Bu ravi gevşektir. leli ve başkaları onu güvenilir görmüş, çoğunluk ise zayıf addetmiştir.