Toplam 23,714 Hadis
Konular

Beyyine Suresinin Tefsiri Kategorisi

İbn Abbas anlatıyor:

#18,946
Bir adam Hz. Ömer'e gelerek: "Kıtlık bizi kırdı, bitirdi" dedi. Ömer: "Sen kimlerdensin?" diye sordu. Ömer adamı iyice tanıyıncaya kadar soyunu soruşturmaya devam etti. Meğer adam zenginmiş. Bunun üzerine Ömer şöyle dedi: "Ademoğlunun bir veya iki vadi dolusu malı olsa üçüncüsünü ister. Ademoğlunun gözünü ancak toprak doyurur. Sonra Allah, tövbe edenlerin tövbesini kabul eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11511. Ben derim ki: Hadisi "Allah, tövbe edenlerin tövbesini kabul eder" cümlesi hariç, İbn Mace de irad etmiştir. Bu şekliyle ise onu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir. Aynı hadisi Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir.2 2 Ahmed b. Hanbel (5/117). (Daha uzun metni olup bir öncekinin benzeridir).

İbn Abbas anlatıyor:

#18,945
Bir adam Hz. Ömer'e gelerek ondan maddi yardım istedi. Ömer, üzerinde fakirlik alameti görebilir miyim diye onun bir başına, bir ayaklarına bakmaya başladı. Sonra adama: "Ne kadar malın var?" diye sordu. Adam: "Kırk devem var" dedi. İbn Abbas der ki: Bunu duyunca dedim ki: Allah ve Resülü (sallallahu aleyhi ve sellem) doğru söylemiş: "Ademoğlunun iki vadi dolusu altını olsa muhakkak üçüncüsünü ister. Ademoğlunun gözünü ancak toprak doyurur. Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. " Ömer bana: "Bu okuduğun da nedir?" dedi. Ben: "Ubey bana bu şekilde (ayet olarak) okuttu" deyince "Haydi ona gidelim" dedi ve Ubey'in yanına geldiğinde "Bu ne söylüyor?" dedi. Ubey: "Bana Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) bu şekilde okuttu" dedi. Ömer: Peki onu Mushaf'a kaydedeyim mi?" diye sorunca Ubey: "Olur, kaydet" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11510. Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir.1 1 Ahmed b. Hanbel (5/117)

Diğer bir rivayet ise şöyledir: Ubey b. Ka'b'ın bildirdiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#18,944
"Kuşkusuz Yüce Allah bana, sana Kur'an okumamı emretti .... " Bu ayetler cümlesinden şunu da okudu: "Ademoğlu bir vadi dolusu mal istese ve kendisine istediği verilse, muhakkak ikincisini ister. İkincisini istese ve kendisine istediği verilse, muhakkak üçüncüsünü de ister" ....

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11509. Ben derim ki: Hadisin bir kısmı Tirmizi'de, bir bölümü de Sahih'de yer almıştır. Bu şekliyle ise Ahmed b. Hanbel ve oğlu tarafından rivayet edilmiş olup ravilerinden Asım b. Behdele'yi bir grup bilgin güvenilir kabul ederken başkaları zayıf olarak değerlendirmiştir.1 1 Ahmed b. Hanbel (5/131)

Ubey b. Ka'b anlatıyor: Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#18,943
"Allah bana, sana Kur'an okumamı emretti" dedi. Sonra bana "Kitap ehlinden ve putperestlerden olan inkarcılar, kendilerine apaçık bir belge; içinde kesin ve en doğru hükümlerin bulunduğu tertemiz sahifeleri okuyan, Allah katından bir peygamber gelene kadar dinlerinden vazgeçecek değillerdi. Kendilerine kitap verilenler, ancak o apaçık belge kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler''2 ayetlerini okudu ve "Kuşkusuz Allah katında gerçek din, Hanifliktir. Putperestlik, Yahudilik ya da Hıristiyanlık değildir. Kim bir iyilik yaparsa, yaptığı iyilik inkar edilmez" buyurdu. (Ravi) Şu'be der ki: Ardından başka ayetler de okudu. Sonra şöyle devam etti: "Ademoğlunun iki vadi dolusu. malı olsa, üçüncüsünü ister. Ademoğlunun gözünü ancak toprak doyurur." Sonra surenin geri kalanını okudu.3

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11508. 2 Beyyine Sur. 1-4. ; 3 Ahmed b. Hanbel (5/132)

Ebu Vakıd el-Leysi anlatıyor:

#18,942
Bizler vahiy aldığı sırada Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve sellem) yanına giderdik ve o bizimle konuşurdu. Bir gün bize dedi ki: "Yüce Allah buyurdu ki: Biz malı, namaz kılınması ve zekat verilmesi için indirdik. Ademoğlunun bir vadi dolusu malı olsa, bir vadi dolusu daha olmasını ister. İki vadi dolusu malı olsa, üçüncüsünün olmasını ister. Ademoğlunun gözünü ancak toprak doyurur. Sonra Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11507. Bunu Ahmed b. Hanbel ve Taberani rivayet etmiş olup Ahmed b. Hanbel'in ravileri Sahih'in ravileridir.1 1 Ahmed b. Hanbel (5/218-219); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (3300)

Muhtar b. Fülfül rahimullah dedi ki: Enes b. Malik (r.a.)’den işittim şöyle diyordu:

#2,069 قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ : يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ، قَالَ: " ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ
Adamın biri Peygamber (s.a.v)’e “Ey yaratıkların en hayırlısı” dedi. Rasulullah (s.a.v.): “O ibrahimdir” buyurdu.

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 87 Hn: 3352; Müslim, Fedail: 27; Ebu Davud, Sünnet: 17 ve diğerleri. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.