Toplam 23,448 Hadis
Konular

Duha Suresi Tefsiri Kategorisi

Diğer bir rivayete göre ise Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#18,840
"Bana, benden sonra ümmetime kapıları açılacak olan yerler gösterildi ve bu beni sevindirdi. Sonra Yüce Allah «Gerçekten senin için Ahiret dünyadan daha hayırlıdır»5 ayetini indirdi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11499. Bu rivayette adı geçen Muaviye b. Ebi'l-Abbas'ı tanımıyorum. Diğer ravileri ise güvenilir kimselerdir. el-Mu'cemu'l-kebir'in senedi hasendir. 5 Duha Sur. 3.

İbn Abbas anlatıyor:

#18,839
Allah Resulü'ne (sallallahu aleyhi ve sellem) kendisinden sonra köy köy ümmetinin eline geçecek olan topraklar gösterildi ve buna sevindi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Rabbin şüphesiz sana verecek ve sen hoşnut olacaksın"3 Ayetini indirdi. Nihayet Yüce Allah, cennette ona bin saray, her bir saray için gerektiği kadar uşak ve hizmetçi ihsan etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11498. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir.4 3 Duha Sur. 5. ; 4 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (10650); el-Mu'cemu'l-evsat (576)

Hafs b. Said el-Kuraşi der ki:

#18,838
Bana annemin, -Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) hizmetinde bulunan- annesinden naklen bildirdiğine göre bir köpek eniği eve girmiş ve sonra karyolanın altına girerek orada ölmüş. Günler geçtiği halde Allah Resulü'ne (sallallahu aleyhi ve sellem) vahiy inmiyormuş. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Havle, Allah'ın elçisinin evinde ne oldu da Cebrail bana gelmez oldu. Allah'ın elçisinin evinde bir şey mi oldu?!" demiş. (Havle devamını şöyle anlatmış) Ben: "Bu günümüz kadar iyi günümüz hiç olmadı ki" dedim. Sonra Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) hırkasını üzerine giyinerek çıktı. Ben de kendi kendime: "Evi düzenleyip süpürsem" dedim. Bu maksatla karyolanın altındaki süpürgeyi almaya eğildiğimde orada ağır bir şey gördüm. Uğraşıp onu dışarı çıkardım. Baktım ki ölmüş bir köpek eniği. Hemen onu alıp evin arkasına atıverdim. Sonra Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) geldi. Sakalları titriyordu. Vahiy geldiği zaman kendisini titreme alırdı. "Beni ört, Havle!" dedi. Derken Yüce Allah "Kuşluk vaktine ve sükuna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı"1 ayetlerini indirdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11497. Bunu Taberani, rivayet etmiştir. Ancak Hafs'ın annesini tanımıyorum.2 1 Duha Sur. 1-3. ; 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (24/249). Senedinde "Hafs b. Meysere" değil. "Hafs b. Said" ismi geçmiştir. İbn Abdi'l-Berr, el-İstiab'ının 1834. nolu biyografisinde bu konuda Havle'den nakledilen hadisin senedinin ihticaca uygun olmadığını belirtmiştir.

Hz. Aişe'nin şöyle dediği rivayet edildi: Resûluliah sallallahü aleyhi ve seilem buyurdu ;ki:

#10,337
«Çocuklarınız  kendi kazançlarınız olup, onlar sizlere Allah'ın vergisi-dir.»  «Dilediğine 'kız ve dilediğine erkek evlat verir.» [7]

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife Tefsir Hn: 506/9 [7] Sûra Sûresi 42. 49

Abdullah {bin Mesûd) un şöyle dediği rivayet edildi: 

#10,336
 «Ed-Duhan ve Batsa' [6] Hz. Peygamber zamanında vtfku bulmuştu.»

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife Tefsir Hn: 505/8 [6] Duhan  sûresinin  10. ve  16.  âyetlerinde geçen bu  iki  kelimeye çeşitli  anlamlar verilmiştir. Öğrenildiğine göre, Hz. Peygamber, azgın  Kureyşe  beddua etmiş, böylece kıt-lik ve  feiâkete  duçar olmuşlardı. Ve «duhan.  yani  dumanı o zaman  görmüşlerdi. Abdul-' 'ah  İbn   Mssûd,  âyette   geçen  -batsa'-nm Bedir Savaşı  günü  olduğunu söylemiştir.  (Alî. s. 211)

Cündeb el Beceli ra. dedi ki:

#2,062 كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي غَارٍ فَدَمِيَتْ أُصْبُعُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ : " هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ "، قَالَ: وَأَبْطَأَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:ف مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى
Bir baskında Rasulullah (s.a.v.) ile beraber idim. Bu baskında Rasulullah (s.a.v.)’in parmağı kanamıştı da şöyle buyurmuştu: “Sen sadece kanayan bir parmaksın, Karşılaştığın tüm şeyler de Allah yolundadır.” Cündeb el Beceli diyor ki: Cibrilin, Rasulullah (s.a.v.)’i ziyareti gecikmişti. Bunun üzerine müşrikler: Muhammed, Rabbi tarafından terk edildi dediler. Allah’ta, Duha suresi 3. ayeti olan; “Rabbin seni ne terk etti ne de darıldı” ayetini indirdi.

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 82 Hn: 3345; Buhari, Cihâd: 27; Müslim, Cihâd: 17 ve diğerleri. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Şu’be ve Sevrî bu hadisi Esved b. Kays’tan rivâyet etmişlerdir.