Toplam 25,098 Hadis
Konular

Mutaffifin Süresi Tefsiri Kategorisi

Abdullah b. Amr der ki:

#18,777
Ben, Allah Resulü'nü (sallallahu aleyhi ve sellem) " O gün insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda dururlar'' ayetini okurken işittim. Sonra Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Yüce Allah, okları ok çantasında topladığı gibi sizleri bir yerde toplayıp elli yıl yüzünüze bakmadığında haliniz nice olur?"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11476. Mutaffifin Sur. 6. * Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir.

Abdullah b. Mes'ud der ki:

#18,776
"Veyl, cehennemde irinle dolu bir vadidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11475. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Yahya el-Himmani zayıftır.3 3 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (9114)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#18,775
Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Siba' b. Urfuta'yı Medine'ye vali tayin ettiğinde kendisine: "insanlardan alırken ölçü ve tartıyı tam, onlara verirken ise noksan yapan hilebazlara yazıklar olsun"1 ayetini okudu. (Ebu Hureyre der ki:) Bunun üzerine ben de: "(Desene) falan kimse helak oldu. Çünkü onun kullandığı iki ayrı ölçek vardır; biriyle verir, diğeriyle alır" dedim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11474. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravileri, İsmail b. Mes'ud el-Cahderi hariç, Sahih'in ravileridir. lsmail ise güvenilirdir.2 1 Mutaffifin Sur. 1-3. ; 2 Bezzar (2281)

İbn Mes'ud,

#18,680
Yüce Allah'ın "Sonunda (hitamuhu) misk kokusu vardır''1 ayetinde geçen hitamı şöyle açıklamıştır: Bununla kastedilen, kendisiyle (resmi yazıların) mühürlendiği mühür (hatem) değildir. Fakat karışımında misk vardır, demektir. Bilmez misin ki kadınlarınız "Kokusunun karışımında şu şu maddeler bulunmaktadır" ifadesi kullanır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11458. Bunu Taberani, Abdullah b. Muhammed b. Said b. Ebi Meryem zayıftır.2 1 Mutaffifin Sur. 26.; 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (9062)

İbn Ömer r.a.’dan: Peygamber sallallahu aleyhi vesellem:

#2,053 يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ
“O gün insanlar alemlerin rabbi huzurunda hazır olup dikileceklerdir.” Ayeti hakkında şöyle demişlerdir. Onlardan her biri kulaklarının yarısına kadar ter içinde kalacaktır. İbn Hibbanın ziyadesinde şu da var: O gün için bir gün (dünya senesi ile) elli bin yıldır, hatta öyle ki kişi devamı yukardaki hadisin aynısı. İbn Hibban, Sahih Hn: 7331; Nesai, Sünenil Kübra Hn: 11592;

Abdullah b. Mübarek, Müsned Hn: 94; İbn Şeybe, Musannef Hn: 35356; Buhari, Tefsir-ül Kuran: 27 Hn: 4938, 6531; Müslim, Cennet: 15 Hn 2865; İbn Mâce, Zühd: 33 Hn: 4278; Tirmizi, Sıfatül Kıyame ver Rekaik vel Vera: 2 Hn: 2422, Tefsiril Kuran: 75 Hn: 3336; Nesai, Sünenil Kübra Hn: 11593; Ahmed, Müsned, Hn: 4599, 4683, 5296, 5365, 5789, 5876, 6039; İbn Hibban, Sahih Hn: 7332; Bezzar, Müsned Hn: 5561; Ebu Naim, Ahbaru İsbehan Hn: 1119; Temma Errazi, Kavaid Hn: 929; İbn Şahin, Kavaid Hn: 10; Esbehani, El Avalil Mevafekat Hn: 34; Abdurrezzak, Tefsirul Kuran Hn: 3530; İbn Ebid Dünya, El Ahval Hn: 133, 199; Ebu Naim, Hilyetül Evliya Hn: 1092; El Vasıt Fi Tefsiril Kuranil Mecid Hn: 1048; Camiul Beyan Tefsiri Hn: 34050, 34058; Zehebi, Tarihul İslam Hn: 79 ve Siyeri Alemü Nübela Hn: 1376, 6016 Mizzi, Tehzibul kemal Hn: 2022; Henned b Siri, Zühd Hn: 326, 330; İbn Mübarek, Zühd Hn: 1317; Veki b Cerrah, Zühd Hn: 27; Ahmed, Zühd Hn: 1068 ve diğerleri. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Bu konuda Ebu Hüreyre’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame ver Rekaik vel Vera: 2 Hn: 2422; Müslim, Cennet: 15; İbn Mâce, Zühd: 68 Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Hennâd, İsa b. Yusuf vasıtasıyla İbn Avn’dan, Nafi’den, İbn Ömer’den geçen hadisin bir benzerini bize aktarmıştır. Garip Osman der ki: Metin isbehaninindir. Tirmizinin rivayetinde hammad hadis merfu hükmündedir dedi, çünkü o senedde Nebi s.a.v. zikredilmemektedir. Hadir merfu ve sahihtir.

Hammad (ravi) bu hadis bize göre merfu hükmündedir demiştir. İbn Ömer r.a.’dan:

#2,052 يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ: " يَقُومُونَ فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ
Mutaffifin suresi 6. ayet hakkında şöyle demiştir: “Kulaklarının yarılarına kadar ter içersinde kalacaklardır.”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 75 Hn: 3335; Buhârî, Tefsir-ül Kuran: 27; Müslim, Cennet: 17 ve diğerleri.

Ebu Hüreyre r.a.’dan: Rasülullah s.a.v. şöyle buyurdu:

#2,051 ِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ:ف كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
"Kul bir hata işlerse kalbine siyah bir nokta konulur. Şayet o günahtan el çeker, bağışlanma diler, tevbe edip Allah’a dönerse kalbi cilalanır. Eğer bunları yapmaz günah ve hataya devam ederse siyah nokta artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar. İşte Allah’ın Mutaffifin suresi 14. ayetinde: “Yaptıkları yüzünden kalbleri pas tutmuştur.” Diye anlattığı pas işte budur.

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 75 Hn: 3334; İbn Mace, Zühd: 27 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.