Toplam 23,714 Hadis
Konular

Tekvir Suresi Tefsiri Kategorisi

(Amr b. Şurahbil el-Hemdani) Ebu Meysere der ki:

#18,774
Abdullah (İbn Mes'ud): "Hayırı Akıp giden (gece) kaybolup (gündüz) ortaya çıkan yıldızlara andolsun •••• " ayeti ile ilgili olarak "Amr bunlar nedir?" diye sordu. "Sığır" dedim. O da: "Ben de öyle düşünüyorum" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11471. Tekvir Sur. 15-16. * Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir.3 3 Taberini, el-Mu'cemu'l-kebir (9063)

Halife b. Husayn'ın bildirdiğine göre

#18,773
Kays b. Asım Peygamber' e (sallallahu aleyhi ve sellem): "Ben Cahiliye çağında diri diri on iki veya on üç kız çocuğu gömdüm" dedi. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) de ona: "Onlardan her biri için bir canı azat et" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11470. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Yahya b. Abdilhamid el-Himmani zayıftır.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (18/338)

Ömer b. el-Hattab'a

#18,772
"Diri diri toprağa gömülen kız çocuğunun hangi suçtan ötürü gömüldüğü sorulduğu zaman .... " ayeti soruldu. Şöyle anlattı: Kays b. Asım, Resulullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) gelerek: "Ya Resulallah! Ben Cahiliye çağında sekiz kız çocuğumu diri diri toprağa gömdüm" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Her biri için bir köle azat et!" buyurdu. Kays: "Ya Resulallah! Ben develeri olan biriyim" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Öyleyse onlardan her biri için bir deve kesiver" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11469. Tekvir Sur. 8-9. * Bunu Bezzar ve Taberani rivayet etmiş olup Bezzar'ın ravileri, güvenilir bir ravi olan Hüseyin b. Mehdi el-Eyli hariç, Sahih'in ravileridir.3 3 Bezzar (2280); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (18/337)

İbn Ömer'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellern) şöyle buyurmuştur:

#18,771
"Kıyamet gününe çıplak gözle bakmak isteyen Tekvir, İnfitar, İnşikak -şunu da ekledi: ve Hud- surelerini okusun."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11468. Ben derim ki: Bunu Tirmizi, İbn Ömer'in sözü olarak nakletmiştir.1 Bu şekliyle ise Ahmed b. Hanbel iki ayrı isnadla rivayet etmiş olup her iki senedin de ravileri, güvenilir kimselerdir. Aynca hadisi Taberani de Ahmed b. Hanbel'in senediyle rivayet etmiştir.2 1 Tam tersine Tirmizi hadisi, İnfıtar ve Hud Surelerini· zikretmeksizin merfu olarak (Peygamber'e dayandırarak) nakletmiştir. ; 2 Ahmed b. Hanbel (4806, 4941)

Hz. Ebu Bekr anlatıyor:

#18,770
Dedim ki: "Ya Resulallah! Çok hızlı yaşlandın (neden)?" Buyurdu ki: "Beni Vakıa, Nebe ve Tekvir sureleri yaşlandırdı."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11467. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta, aynca "ve Hud suresi" ilavesiyle benzerini Ebu Ya'Ia rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir. Ancak Ebu Ya'la'nın ifadesi şöyledir: "İkrime'nin bildirdiğine göre Ebu Bekir der ki: Allah Resulü'ne (sallalahu aleyhi ve sellem) sordum ki ......" Ne var ki İkrime, Ebu Bekir'e yetişememiştir.

İbn Ömer r.a. diyor ki: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#2,050 مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ
“Gözüyle görmüş gibi kıyamet manzaralarını görmek kimi sevindirirse “Tekvir, İnfitar ve İnşikak” surelerini okusun.”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 74 Hn: 3333; Ahmed, Müsned Hn: 4575 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen garibtir. Hişâm b. Yusuf ve başkaları bu hadisi bu senedle rivâyet ederek şöyle demişlerdir: “Kim gözüyle görmüş gibi kıyamet manzaralarını görmek ister ve buna sevinirse “Tekvir” sûresini okusun.” İnfitar ve İnşikak sûrelerini zikretmemişlerdir.