Toplam 23,448 Hadis
Konular

Mearic Suresi Tefsiri Kategorisi

Kasım ve Hasan b. Sa'd anlatıyor:

#18,677
Abdullah (b. Mes'ud)'a şöyle soruldu: Allah, Kur'an'da namazı çokça anmaktadır. Nitekim bu meyanda "Onlar ki namazlarını sürekli kılarlar''3, "Onlar ki namazlarını hiç bırakmazlar'' 4 buyurmuştur. Dedi ki: "Bu, namaz vakitlerine riayetle ilgilidir." İnsanlar: "Oysa biz bunun, namazın terk edilmesiyle ilgili olduğunu sanırdık" deyince "Bilakis namazın terki, küfürdür" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11440. Bunu Taberani, rivayet etmiştir. Fakat Hasan b. Sa'd ve Kasım, İbn Mes'ud'dan hadis işitmemişlerdir.5 3 Mearic Sur. 23. ; 4 Mearic Sur. 34. ; 5 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (8938)

İbn Abbas,

#18,676
"0 gün gök erimiş maden gibi (mühl) olur''
ayetinde geçen "المهل" kelimesini "zeytin yağı tortusu", yine "آناء الليل"
1 sözcüğünü de "gece ortası" olarak açıklamıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11439. Mearic Sur. 8. *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden Kabus b. Ebi Zıbyan'ı İbn Main ve başkaları güvenilir görürlerken Nesai ve başkaları zayıf olarak değerlendirmişlerdir. Diğer ravileri ise Sahih'in ravileridir.2 1 AI-i İmran Sur. 113; Ta Ha Sur. 13; Zümer Sur. 9. ; 2 Ahmed b. Hanbel (1/223)

Ebu Said el Hudri (r.a.)’dan rivayete göre:

#2,039 عَنِ النَّبِيِّ فِي قَوْلِهِ: "ف كَالْمُهْلِ، قَالَ: كَعَكَرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيهِ
Rasulullah (s.a.v.) “ayette geçen Kelmühl” kelimesi hakkında: “Yağın tortusu gibi” demiştir. Onu yüzüne yaklaştırdığı zaman yüzünün derisi onun içine düşecektir.

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 69 Hn: 3322ve diğerleri. ž Tirmizî: Bu hadis garibtir. Sadece Rişdîn’in rivâyetiyle bilmekteyiz.