Toplam 23,448 Hadis
Konular

Rahman Suresi Tefsiri Kategorisi

Ebu Eyyub bildiriyor:

#18,403
Peygamber' e (sallallahu aleyhi ve sellem) Yüce Allah'ın "مدهامتان" ayeti soruldu. "Yemyeşil iki cennet" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11392. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Vasıl b. es-Saib metruktur.2 1 Rahman Sur. 64. ; 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (4074). Senedinde yer alan Ebu Sevra zayıf olup Ebu Eyyub' dan münker rivayetler nakleder.

İbn Mes'ud:

#18,402
"Mercan' dan maksat kırmızı boncuktur" demiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11391. Bunu Taberani, zayıf biri olan hocası Abdullah b. Muhammed b. Said b. Ebi Meryem'den rivayet etmiştir.2 1 Rahman Sur. 22. ; 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (9058)

Ebu'd-Derda,

#18,401
Hz. Peygamber'i (sallallahu aleyhi ve sellem) minberde "Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet vardır'' buyururken işitmiş. Devamını kendisi anlatıyor: Dedim ki: "Ya Resulallah! Bu kişi zina etse, hırsızlık yapsa da mı?" Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellern) ikinci kez: "Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet vardır"2 diye okudu. Ben yine: "Ya Resulallah! Zina etse, hırsızlık yapsa da mı?" dedim. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) üçüncü kez: "Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet vardır''3 diye okudu. Ben yine "Ya Resulallah! Zina etse, hırsızlık yapsa da mı?" deyince bu sefer: "Evet. Ebu'd-Derda istemese de (iki cennet vardır)" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11390. Bunu Ahmed b. Hanbel ve Taberani rivayet etmiştir. Ancak Taberani'nin metni şöyledir: Amr b. el-Esved'in bildirdiğine göre kendisi evinden dışarı çıkar. Ebu'd-Derda da evinden çıkar. İkisi de mescide doğru yönelirler. Amr, Ebu'd-Derda'nın arkasında iken Ebu'd-Derda: "Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet vardır"4 diye okuyordu. Amr: "Zina etse, hırsızlık yapsa da mı?" dedi. Aynı sözleri iki ya da üç kere tekrarladı. Sonunda Ebu'd-Derda: "Evet. Sen istemesen bu böyle Amr" dedi. Sonra: "Belki sözlerime kırıldın ama Amr. Sana söylediğimin aynısını Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) bana söyledi, dedi .... Sonra: "Sen istemesen de bu böyle, ey Umeymir (Amrcık)" dedi. Ahmed b. Hanbel'in ravileri Sahih'in ravileridir.5 1 Rahman Sur. 46. ; 2 Rahman Sur. 46.; 3 Rahman Sur. 46. ; 4 Rahman Sur. 46. ; 5 Ahmed b. Hanbel (2/357); İbn Ebi Asım, Sünne (975; kısa metinle)

Bezzar ayrıca Ebu' d-Derda' dan

#18,399
"ve dua edenin duasını kabul etmesi" ilavesiyle benzerini rivayet etmiştir. Aynı hadisi "ve dua edenin duasını kabul etmesi" kısmı hariç, İbn Mace de rivayet etmiş olup ravilerinden Vezir b. Subeyh'i tanımıyorum.1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11389. 1 Bezzar (2267). Vezir b. Subeyh, İbn Mace'nin ravilerinden olup onunla ilgili olarak İbn Ebi Hatim: "Hadisi iyidir (silihu'l-hadis)" derken İbn Hibban da Sikat'ta zikrederek bazen hata ettiğini belirtmiştir. Diğer yandan Duhaym ise: "Hiçbir değeri yoktur'' demiştir. Bezzar: "Hadis Ebu'd-Derda'dan birden fazla tarikle nakledilmiş olup bu, en iyisidir" demiştir. Bak. İbnü'l-Cevzi, el-İlelu'l-mutenahiye (24)

Abdullah b. Munib el-Ezdi anlatıyor:

#18,397
Bir gün Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bize "O her an bir tasarrufta (şe'n) bulunur"2 ayetini okudu. Biz "Ya Resulallah, شأن(şe'n) ile ne kastedilmektedir?" diye sorduk. Buyurdu ki: "Bir günahı affetmesi, bir sıkıntıyı gidermesi, bir milleti yüceltirken başkalarını alçaltması."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11388. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta, ayrıca Bezzar rivayet etmiş olup ravileri arasında tanımadıklarım bulunmaktadır.3 2 Rahman Sur. 29. ; 3 Bezzar (2266). Aynca: "Abdullah b. Munıb'in bundan başka müsned (merfu) rivayeti olduğunu bilmiyoruz" demiştir.

İbn Ömer' in bildirdiğine göre

#18,395
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Rahman süresini ashabına okudu, hepsi sustu. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Cinler sizden daha güzel tepki verdiler. Onlara «Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız»2 ayetini her okuduğumda «Ey Rabbimiz! Senin nimetlerinden hiç birini inkar etmeyiz. Sana hamdolsun» dediler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11387. Bunu Bezzar, hocası Amr b. Malik er-Rasi'den rivayet etmiştir. Bu şahsı İbn Hibban güvenilir kabul ederken başkası zayıf olarak değerlendirmiştir. Senedin diğer ravileri ise Sahih'in ravileridir.1 1 Bezzar (2269). Bezzar "Hadisin Hz. Peygamber' den sadece bu isnadla rivayet edildiğini bilmekteyiz" demiştir. ; 2 Rahman Sur. 13, 16.

Esma (binti Ebi Bekr) der ki:

#18,392
Ben, Resulullah'ı (sallallahu aleyhi ve sellem) henüz emrolunduklarını yapmaya başlamadan önce Rükn' e (Hacer-i Esved köşesine) doğru namaz kılarken "Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız"1 ayetini okurken dinledim. Müşrikler de onu dinliyorlardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11386. Bunu Ahmed b. Hanel rivayet etmiş olup ravilerinden İbn Lehia'da zayıflık vardır. Bununla beraber hadisi hasen derecesindedir. Diğer ravileri ise Sahih'in ravileridir.2 1 Rahman Sur. 13, 16. ; 2 Ahmed b. Hanbel (6/349); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (24/86-87)

Cabir (b. Abdullah) r.a.’dan rivayete göre:

#2,006 خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، فَسَكَتُوا، فَقَالَ: " لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ:ف فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِق قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ
Rasulullah (s.a.v.), ashabının yanına çıktı ve Rahman suresini başından sonuna kadar okudu. Ashab: sustular. Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Cin gecesi bu sureyi cinlere okudum onlar cevap bakımından sizden daha olumlu idiler sure içersindeki: “O halde siz ey iki topluluk, Rabbinizin bunca nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz.” Ayetine her geldikçe cinler: “Ey Rabbimiz, senin nimetlerinden hiçbirini inkar etmeyiniz sana hamdolsun” dediler.

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 56 Hn: 3291 ve diğerleri. Tirmizî: Bu hadis garibtir. Bu hadisi sadece Velid b. Müslim’in Züheyr b. Muhammed’den rivâyetiyle bilmekteyiz. Ahmed b. Hanbel diyor ki: Şam’a gelip yerleşen Züheyr b. Muhammed sanki Irak’ta kendisinden hadis rivâyet edilen bir kimse değil sanki o başka bir adamdır. Adı değiştirilmiş ve böylece kendisinden münker hadisler rivâyet edilmiştir. Muhammed b. İsmail’in de şöyle dediğini işittim: Şamlılar, Züheyr b. Muhammed’den münker hadisler rivâyet etmektedir. Iraklılar ise kendisinden makbul hadisler rivâyet etmektedirler.