Toplam 23,319 Hadis
Konular

Kudsi Hadisler Kategorisi

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#12,541
"Yüce Allah buyurur ki: Ben, ancak namazda azametim karşısında tevazu
gösterenin, yarattıklanma karşı büyüklük taslamayanın, bana ısrarla isyan ederek gecelerneyenin, gündüzünü beni anmakla geçirenin, yoksula, yolcuya ve dula merhamet edenin, felaketzedeye acıyanın namazını kabul ederim. Namaz
onun için Güneş ışığı gibi parlayan bir ışıktır/nurdur. Onu hem izzetimle
koruyup kollarım, hem de koruması için meleklerimi görevlendiririm. Onda
karanlığa karşı bir ışık, cahilliğe karşı bir hikmet yaratınm. Onun yarattıklanm arasındaki yeri,
cennette Firdevs'in yeri gibidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2889 *Hadisi Bezzılr rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdullah b. Vılkıd el- Harrılni'yi Nesıli, Buhılri, İbrılhim el-CQzecılni ve bir rivayete göre İbn Main zayıf görürlerken, diğer rivayete göre İbn Main güvenilir kabul etmiştir. Yine, Ahmed b.Hanbel de güvenilir kabul ederek