Toplam 25,103 Hadis
Konular

İman Kategorisi

Afif el-Kindi anlatmaktadır:

#10,986
Bizler, Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) yanında bulunurken Yemen'den bir heyet çıka geldi. İmriü'l- Kays b. Hucr el-Kindi'yi andılar. Bunun üzerine Resfilullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Bu, dünyada anılan, ama ahirette unutulan bir adamdır. Dünyada şerefli, ahirette ise tanınmayan biridir. Kıyamet günü şairlerin sancağı ile birlikte gelir ve onları cehenneme götürür"buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 471 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de Ferve b. Said b. Afif kanalıyla babasından, o da dedesinden nakletmiştir ki, bunların biyografilerini yazanı görmedim.

Selman b. Amir ed-Dabbi anlatmaktadır:

#10,985
Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) gelerek: "Ey Allah'ın Resulü! Muhakkak ki benim babam akrabalık hukukunu gözetir, misafiri ağırlar, sözünde dururdu" dedim. "İslam dönemine yetişmedi mi?" diye sordu. Ben: "Hayır" dedim. Sonra arkamı dönüp gidince: "Bana ihtiyarı getirin" buyurdu. Sonra: "Bu (meziyet), senin neslinde olacaktır. Bu hal üzere devam edeceksiniz, asla ayrılıp parçalanmayacaksınız" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 470 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kabul edilmişlerdir.

İbn Ömer anlatmaktadır: Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem)

#10,984
yanında Hatim anılınca: "O, bir amaç peşinde olan bir adamdı ve amacına da ulaştı" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 469 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ubeyd b. Vakıd el-Kaysi'yi Ebu Hatim zayıf görmüştür.

Sehl b. Sa' d'ın naklettiğine göre Adi b. Hatim Resulullah' a (sallallahualeyhivesellem) gelerek:

#10,983
"Ey Allah'ın ResUlü! Benim babam akrabalık hukukunu gözetir, insanların yükünü taşır, yemek yedirirdi" dedi. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de: "İslam dönemine yetişti mi?" diye sordu. "Hayır" deyince: "Kuşkusuz senin baban şöhreti severdi, nitekim şöhrete ulaştı da" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 468 *Hadisi Taberani, · el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Rişdeyn b. Sa'd hadisi terkedilmiş biridir.

Adi b. Hatim anlatmaktadu:

#10,982
"Ya Resulallah! Benim babam akrabalık hukukunu gözetir, şunu şunu yapardı" dedim. "Kuşkusuz senin baban bir amaç gütmüştü ve o amaca yani şöhreteulaştı" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 467 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. Taberani de el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir.

Seleme b. Yezid el-Cu'fi anlatmaktadrr:

#10,981
Ben, kardeşim ve babam Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına gitmek üzere yola çıktık (Vardığımızda): "Ey Allah'ın Resulü! Annemiz Muleyke akrabalık hukukunu gözetirdi, misafir ağırlar, şunu, şunu yapardı. O, cahiliye döneminde öldü. Bu yaphkları ona hiç fayda verir mi?" diye sorduk. "Hayır" buyurdu. "O (Cahiliye' de) bir kız kardeşimizi diri diri toprağa gömmüştü. Bunun ona bir yararı olur mu?" diye sorduk. "Kız çocuğunu diri diri toprağa gömen de, toprağa gömülen kız çocuğu da cehennemdedir. Ancak diri diri kız çocuğu gömen kadın İslam dönemine yetişir de Allah kendisini bağışlarsa o başka" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 466 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridir. Taberani de el-Mu'cemu'l-kebir'de benzerini rivayet etmiştir.

Ümmü Seleme anlatmaktadır:

#10,980
"Ya Resulallah! Amcam Hişam b. el-Muğire yemek yedirir, akrabalık haklarını gözetir, şunu, şunu yapardı. Sana yetişseydi muhakkak Müslüman olurdu" dedim. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "O, bunu yalnız dünya için, orada övülmek ve anılmak için yapardı. Hiçbir gün .Allahım! Hesap günü günahımı bağışla! dememiştir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 465 *Hadisi Taberaniı el-Mu'cemu'l-keblr'de ve ayrıca Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.

Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) eşi Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre,

#10,979
Veda haccında Haris b. Hişam Resulullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) gelerek: "Ey Allah'ın Resulü! Sen akrabalık ilişkilerini gözetmeye, komşuya iyi davranmaya, yetimi barındırmaya, misafire ikramda bulunmaya ve yoksulu yedirmeye teşvik ediyorsun. Bütün bunları Hişam b. el-Muğire de yapardı. Sence onun durumu nasıldır? Ya Resuluallah" diye sordu. Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) de: "İçinde yatanın, Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahadet etmediği her kabir cehennemden bir parçadır. Ben, amcam Ebu Talib' i cehennemin tam ortasında gördüm. Benin nezdimdeki yeri ve bana olan iyiliği dolayısıyla Allah onu oradan çıkarıp cehennemin sığ bir yerine yerleştirdi" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 464 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdullah b. Muhammed b. Akil, hadisi münker biridir. Hadisi hüccet alınmaz. Bununla beraber güvenilir olduğu da söylenmiştir.

Ebi'ı Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallalhu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#10,977
"Muhakkak ki kıyamet günü bir adam babasının elinden tutacak. Oysa ki Allah onun için ateş biçmiştir. Onu cennete sokmak isteyecek. Derken Hiç bir müşrik cennete giremez. Kuşkusuz Allah, cenneti her müşrike haram kılmıştır diye nida edilecektir. Fakat o zat: Ey Rabbim! Bu benim babamdır diyecek. Sonra o kişi çirkin bir surete dönüşerek etrafa pis bir koku yayacak ve o da onu (babasını) terk edecektir." Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) ashabı bu adamın İbrahim (aleyhisselam) olduğunu düşünürlerdi. Ama Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onlara bundan fazla açıklama yapmadı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 462 *Hadisi Ebu Ya'la ve Bezzar rivayet etmiş olup ravileri Sahfh'in ravileridir.

Sa'd'ın yani İbn Ebi Vakkas'ın- bildirdiğine göre

#10,976
bir bedevi Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem) gelerek: "Ey Allah'ın Resfilü! Babam nerededir?" diye sordu. O da: "Cehennemde" buyurdu. "Peki, senin baban nerededir?" diye sorduğunda ise: "Ne zaman bir kafirin kabrine uğrarsan, onu cehennemle müjdele" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 461 *Hadisi Bezzar ve: "Sonra bedevi Müslüman oldu ve Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana ağır bir yük yükledi; ne zaman bir kafirin kabrine uğradıysam, onu cehennemle müjdeledim> dedi" ilavesiyle Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Sahfh'in ravileridir

İmran b. Husayn'ın anlattığına göre

#10,975
babası Husayn, Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) gelerek: "Misafir ağırlayıp akrabalık ilişkilerini gözeten, ama hem kendisi, hem de babası senden önce ölmüş olan bir adam hakkında ne buyurursun?" diye sordu. Resfilullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Benim babam, senin baban ve sen cehennemliksiniz" buyurdu. Sonra Husayn müşrik olarak öldü.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 460 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.

İbn Abbas'ın naklettiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Tebük

#10,974
Tebük gazvesinden döndükten sonra umre yaph. Usfan tepesinden nince, ashabına: "Ben dönene kadar sırtlarını akabeye!yokuşa dayasınlar" diye emir verdi. Sonra gidip annesinin kabri başında indi. Uzun süre Rabbine münacatta bulunduktan sonra ağladı ve ağlaması arttı. O ağlayınca bunlar da ağladılar ve: "Allah'ın Nebisi'ni (sallallahualeyhi vesellem) bu yerde ağlatan sebep nedir? Yalnız burada annesine, onun tahammül edemeyeceği bir şey mi oldu" diye merak ettiler. Bunlar da ağlayınca kalkıp onların yanına geldi ve: "Sizler neden ağlıyorsunuz?" diye sordu. "Ey Allah'ın Nebisi! Sen ağlayınca biz de ağladık. Belki annene, senin tahammül edemeyeceğin bir şey olmuştur, dedik" dediler. Buyurdular ki: "Böyle bir şey oldu. Fakat ben bir kabrin başına gittim. Allah'tan, kıyamet günü onun için şefaat izni istedim. Allah bana izin vermeyi kabul etmedi. Ona acıdım. O annemin kabriydi. Bu yüzden ağladım. Sonra bana Cebrail geldi ve İbrahim'in babası için af dilemesi sadece ona verdiği sözden dolayı idi. Ne var ki, onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca, ondan uzaklaştı.¹ Sen de İbrahfm'in babasından uzaklaştığı gibi annenden uzaklaş!> dedi. Ben de ona acıdım. O annemdir. Ümmetimden dört şeyi kaldırması için Rabbime dua ettim. Ama onlardan ikisini kaldırdı ve ikisini kaldırmayı ise kabul etmedi. Onlardan gökten taş yağdırma ve yere batırma cezasını kaldırması, onları fırkalara ayırmaması ve birbirlerine düşürmemesi için Rabbime dua ettim. Onlardan gökten taş yağdırma ve yere batırma cezalarını kaldırdı. Ama Allah onlardan iki şeyi kaldırmayı kabul etmedi: Cinayetler ve şiddetli çatışma." Onun annesinin kabrine doğru yönelmesi, annesini şu şu yerde medfun olması ve Usfan'ın kendilerine ait olmasından dolayı idi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 459 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde sondan başa doğru Ebu'd-Derda Abdülaziz b. Münib, İshak b. Abdullah, babası ve İkrime isimleri yer almıştır ki, İkrime dışındaki ravileri ne tanıyorum ne de onları zikredene rastladım. ¹Tevbe Sur. 9/114.

Bureyde anlatmaktadır.

#10,973
Resfilullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraberdik. Sonra Veddan'aı veya mezarlara vardığımızda annesi için şefaat hakkı istedi. -sanırım dedi ki- Hemen Cebrail göğsüne vurarak: "Müşrik olarak ölen kimse için istiğfarda bulunma!" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 458 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş ve "Hadisi bu senetle yalnız Muhammed b. Cabir, Simak b. Harb'den rivayet etti" demiştir. Ben derim ki: Burada sözü edilen Muhammed b. Cabir'i zikredene rastlamadım.² ¹Veddan, Cuhfe yakınında bir vadidir. ²Yakın manada İmam Ahmed Müsned'inde Eyyılb b. Cabir tarikiyle Simak'tan tahric etmiştir. (Cevamiu'l-kelim)

Bureyde anlatmaktadır:

#10,972
Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile birlikte idim. Derken konakladı. Onunla birlikte yaklaşık bin binekli idik. İki rekat namaz kıldı.Sonra yüzünü bize döndü. İki gözünden yaşlar boşalıyordu. Bunu gören Ömer b. el-Hattab yanına vararak: "Anam babam sana feda olsun, sana ne oldu? Ey Allah'ın Resulu!" diye sordu. Allah Resulü de (sallallahualeyhivesellem): "Ben, aziz ve celil olan Rabbimden, annem için istiğfarda bulunmak istedim, bana izin vermedi. Cehennemdeki haline acıdığımdan gözlerimden yaş aktı" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 457 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Ebu Razln el-Ukayli (amcasından) şu sözünü nakletmiştir:

#10,971
"Ya Resululallah! Annem şimdi nerededir?" diye sordum. "Annen cehennemdedir" buyurdu. "Ya senin ailenin geçmişleri nerededirler?" diye sordum. "Annenin, benim annemle birlikte olması seni memnun etmez mi?" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 456 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir

Alkame anlatmaktadır:

#10,970
Aişe'nin yanında oturuyorduk. Derken Ebu Hureyre içeri girdi. Aişe: "Bir kadının bir kediyi bağlaması; ona ne yemek, ne de su vermemesi sebebiyle azap gördüğüne dair hadisi sen mi rivayet ediyorsun?" diye sordu. Ebu Hureyre: "Ben bunu ondan yani Peygamber' demişittim" deyince Aişe: "Sen o kadının ne olduğunu biliyor musun? Kadın, bunu yapmakla beraber aynı zamanda kafirdi de. Mümin ise -aziz ve celil olan- Allah nezdinde, bir kedi sebebiyle azap görmeyecek kadar değerlidir. Bu yüzden Allah Resullü'nden (sallallahualeyhi veıellem) bir söz naklederken, ne konuştuğuna dikkat et! " diye uyardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 455 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahualeyhiveıellem):

#10,969
"İbrahim' in dinini ilk değiştiren kişi Amr b. Lühey b. Kama'a b. Hındif Ebu Huza' a' dır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 454 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senednde ismi geçen Tev'eme'nin azatlısı Salih'i bunaklığı sebebiyle zayıf görmüştür. Fakat lbn Ebi Zi'b ondan bunaklık döneminden önce hadis işitmiştir.

Abdullah b. Mes'ud'un bildirdiğine göre Peygamber (sallallahualeyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#10,968
"Şüphesiz ki saibe (putlar adına serbest bırakılan ve sütünden ancak misafirlerin istifade ettiği deve) salıverme adetini ilk çıkaran ve putlara ilk tapan kişi, Ebu Huza'a Amr b. Amir'dir. Fakat ben onu bağırsaklarını sürükleyerek cehenneme girerken gördüm."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 453 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde yer alan İbrahim el-Heceri zayıftır.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#10,967
Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Muhakkak ki mümin, sizden biriniz yolculukta devesini bitkin düşürdüğü gibi, şeytanlarını bitkin ve güçsüz düşürür" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 452 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde İbn Lehi'a vardır.

Yine Sâib' den nakledildiğine göre

#10,966
kendisi Cahiliye döneminde Kabe'yi inşa edenler arasındaymış. Demiştir ki: Benim bir taşım vardı. Onu kendi ellerimle yontar, Yüce Allah' a tapmaz, ona tapardım. Sonra kendim için hazrrladığım katılaşmış sütü (yoğurdu) getirip onun üzerinden aşağıya döktüm. Sonra bir köpek geldi ve onu yaladı. Sonra da bir ayağım kaldrrarak işedi... ..

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 451 *Hadisin tamamı Kabe'nin İnşası bölümündedir. Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahfh'in ravileridir.

es-Sfüb b. Ebi's-Sfüb demiştir ki:

#10,965
Ailem tanrılarına benimle bir tas süt ve tereyağı gönderdi. Ben de götürdüm. Ondan bir şey yemekten korktum ve onu (söylenen yere) koydum. Derken bir köpek geldi ve sütü içip yağı yedi. Sonra da putun üzerine işedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 450 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

Yine Muaviye' den şu sözü nakledilmiştir: Resulullah (sallallahualeyhı vesellem)

#10,964
peygamber olarak gönderildiği zaman Müslüman olmak üzere O'nun yanına gittim. İki üç adamla birlikte İslam' a girmek istedim. Sonra insanların başında toplandığı bir suyun yanına vardım. Derken köyün davarlarını güden köy çobanı geldi. "Niçin geldin?" diye sordular. "Kurt her gece gelip bir koyun kapıyor. Bu putumuz da ayakta duruyor; ne faydası dokunuyor, ne de zararı. Ne bu durumu değiştiriyor, ne de ona engel oluyor" dedi. İnsanlar köylerine geri döndüler. Ben onların Müslüman olacaklarını umuyordum. Sabah olunca çoban yine heyecanlı heyecanlı gelerek "N"e büyük müjde, ne büyük müjde. Kurt getirildi. O şimdi elleri ve ayakları bağlanmış olarak putun önünde durmaktadır" dedi. Onlarla birlikte olay yerine ben de gittim. Hepsi onu (putu) öpüp, kendisine secde ettiler. Bana: "Sen de böyle yap!" dediler. Sonra Peygamber' in (sallallahualeyhiveselleın) yanına girip bu olayı kendisine anlatınca: "Şeytan onlarla oynamış" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 449 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir.

Muaviye b. Kurre, babasından şu sözünü nakletmiştir:

#10,963
Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem) gitmek üzere babamla birlikte yola çıkbm. Bir süre yol aldıktan sonra bir kabileye uğradık ve orada geceledik. Derken çoban koşa koşa kabile halkına geldi ve: "Ben sizin sürülerinizi gütmem. Zira kurt her gece gelip sürüden bir koyun kapıyor. Put da bakıp duruyor; bunu ne önlüyor, ne de değiştiriyor" dedi. Topluluk çobana: -sanırım- "Sen bizimle kal. Biz onun yanına gider, konuşuruz" dediler. Sonra ona gidip etrafında konuştular. Sonra çobana: "Bu gece kal!" dedi. O da: "Bu gece kalıp, bakacağım" dedi. Sonra o geceyi orada geçirdik. Sabah namazı olunca çoban heyecanlı heyecanlı köy halkına koşup: "Müjde! Görmez misiniz, kurt putun önünde herhangi bir bağ olmaksızın bağlanmış duruyor" dedi. Halk kalkıp oraya gittiler. Onlarla beraber biz de gittik. "Evet. Hep böyle yap" dediler. Sonra Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına vardık. Babam olayı kendisine anlatınca: "Şeytan onlarla oyun oynuyor" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 448 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup merkezinde yer alan Ezher b. Sinan'ı İbn Main zayıf görmüştür. İbn Adi ise: "Hadisleri uygundur (salihtir). O kadar münker değildir" değerlendirmesini yapmıştır.

Ebu Musa el-Eş'ari'nin naklettiğine göre Peygamber (sallallahualeyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#10,962
"İblis sabaha erince, Kim bugün bir Müslüman'ı doğru yoldan saptırırsa, ona taç giydiririm diyerek askerlerini etrafa salar. Sonra askerleri gelir ve onlardan biri Hanımını boşayıncaya kadar ona musallat oldum der. O da: Çok geçmeden tekrar evlenir der. Diğeri gelir, Anne babasına saygısızlık edinceye dek ona musallat oldum der. Ona da: Kısa süre sonra onlara iyi davranabilir der. Bir başkası gelir: Şirk koşuncaya kadar ona musallat oldum der. Ona ise: "İşte asıl sen saptırmışsın der."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 446 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Ata b. es-Saib ileri yaşlarında bunamıştır. Kalan ravileri ise güvenilir kimselerdir

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#10,961
İblis, Rabbine: "Ey Rabbim! Adem'i yeryüzüne indirdin. Ben biliyorum ki, kitap ve elçiler olacaktır. Onların kitapları nedir? Elçileri kimlerdir?" diye sordu. Rabbi: "Elçileri (Resülleri) meleklerdir. Peygamberler ise kendilerinden olacaktır. Kitapları ise Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan' dır" buyurdu. İblis: "Benim kitabın nedir?" diye sordu. Rabbi: "Senin kitabın dövme, Kur'an'ın şiir, elçilerin kahinler, yiyeceğin, üzerine Allah'ın adı anılmayan yiyecekler, içeceğin de sarhoşluk veren her içkidir. Senin doğrun yalan, evin hamam, tuzakların kadınlar, müezzinin çalgı/zurna, mescidin de çarşı pazardır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 445 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Yahya b. Salih el-Eyli'yi Ukayli zayıf görmüştür. Ben derim ki: İnşallah Edeb bölümünün sonlarında Şiir hakkında benzer veya daha ayrıntılı olarak Ebü Umame hadisi gelecektir.

Abdullah b. Mes'ud'a bir adam:

#10,960
"Ben münafık olmaktan korkuyorum." deyince, o da: "Eğer münafık olsaydın, bundan korkmazdın" diye cevap vermiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 444 Taberani'nin el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olduğu bu hadisin ravi zincirinde kopukluk vardır.

Fadale b. Ubeyd'in naklettiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#10,959
"Kim bu mertebelerden bir mertebeye erişmiş olarak ölürse, kıyamet günü o mertebede dirilir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 443 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senetlerden birinin ravileri güvenilir kimselerdir.¹ ¹Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, XVIII, 305, no. 784, 785; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 19-20; İbn Hibban, Mevlirid, no. 694; Hakim, Müstedrek l, 34-35. Hakim rivayetin Müslim'in şarbna göre sahih olduğunu söylemiş, Zehebi de muvafakat etmiştir.

Cabir'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#10,958
"Her nefis/canlı kendi arzusuna göre haşrolunacaktır. Kim küfrü arzu ederse, o kafirlerle birlikte olacak ve amelinin ona hiç bir yararı dokunmayacaktır" buyurmuştur. Ben derim ki: Yine Cabir'den Sahih-Bııhliri'de yalnız "Her kııl, öldüğü hal üzere diriltilecektir" ifadesinin geçtiği bir rivayet yer almıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 442 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde geçen İbn Lehi'a zayıftır.

Abdurrahman b. Avf anlatmaktadır:

#10,957
Hz. Ömer'in yanına girdim. Bana: "Abdurrahman b. Avf! Sen insanların İslam'ı terk edip ondan çıkmalarından endişe ediyor musun?" diye sordu. "Hayır, inşallah. Aralarında Allah'ın kitabı ve ResUlü'nün (sallallahu aleyhi vesellem) sünnetleri varken onu nasıl terk ederler ki?" dedim. Bunun üzerine: "Eğer böyle bir şey olursa, muhakkak bunu Falan oğulları yapar" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 441 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.

Abdullah b. Amr demiştir ki:

#10,956
"Müezzin ezanı okur ve bazı kimseler mümin olmadıkları halde namaz kılarlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 440 "Müezzin ezanı okur ve bazı kimseler mümin olmadıkları halde namaz kılarlar."

Sa' d b. Huzeyfe anlatmaktadır:

#10,955
Ammar b. Yasir, Sıffin günü insanların halini ve sulh meselesini anlahrken dedi ki: "Vallahi onlar Müslüman olmamış; fakat dıştan teslim olup küfrü gizlemişlerdi. Sonra küfür için destekçiler görünce de bu hallerini açığa vurdular."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 439 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde geçen Sa'd b. Huzeyfe'nin biyografisini zikredene rastlamadım.

Muhacir b. Kunfuz bildiriyor:

#10,954
Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem)bir deve üzerinde üç kişi gördü ve: "Üçüncüsü melıındur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 438 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

Sefine'nin bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)

#10,953
oturuyordu. Derken yanından deve üzerinde bir adam geçti. Önünde bir rehber, arkasında da sürücü vardı. Resulullah (sallallahu aleyhivesellem): "Allah, rehbere de, sürücüye de, biniciye de lanet etsin" diye beddua etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 437 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

Rivayete göre Hasan b. Ali, Ebu'l-A'ver es-Sülemi'ye:

#10,921
"Kahrolası! Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Ri'l ve Zekvan kabileleri ile Amr b. Süfyan'a lanet okumadı mı?" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 436 Rivayeti Ebu Ya'la nakletmiş olup, Abdurrahman b. Ebi Avf hariç, ravileri Sahih'in ravileridir. Abdurrahman da güvenilir kimsedir. Hasan' a kadar ulaşan başka bir senetle şöyle nakledilmiştir: Hasan demiştir ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Fatıma'nın evinde yanınuza girdi....ilh.

İbn Abbas demiştir ki: Onlardan biri:

#10,920
"Babam ResUlullah' a sahabi olmuştur" deyip övünür. Gerçekten de babası Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber olmuştur. Ama yırtık bir papuç, onun babasından daha hayırlıdır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 435 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.

İbnü'z-Zübeyr anlatmaktadır: Resulullah (sallallahualeylıivesellem):

#10,919
"Bu kapıdan ilk girecek olan cehennemliklerdendir" buyurdu. Derken falan kimse girdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 434 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde zayıf biri olan İbn Lehi'a vardır

Yine Abdullah b. Amr anlatmaktadrr: Allah Resulü (sallallahu aleyhı vesellem):

#10,918
"Birazdan yanınıza şu taraftan cehennemliklerden bir adam çıkıp gelecektir" buyurdu. Babamı evde abdest alrrken brrakmışbm. Bunun o olmasından korktum. Derken başka biri çıka geldi. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de: "O budur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 433 Hadisin ravileri Sahih'in ravileridir.

Yine Abdullah b. Amr bildiriyor: Resulullah (sallallahualeyhivesellem):

#10,917
"Birazdan yanınıza öyle bir adam girecektir ki, kendisi kıyamet günü benim dinimden başka bir din üzere diriltilecektir" buyurdu. Ben, babamı evde bırakmıştım. Bu kişinin o olmasından korktum. Derken başka bir adam çıka geldi ve Resulullah (sallallahualeyhivesellem): "O budur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 432 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridir. Bununla beraber senedinde ismi zikredilmeyen bir ravi vardır.

Abdullah b. Amr anlatınaktadır:

#10,916
Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) yanında oturuyorduk. (Babam) Amr b. el-As da bana yetişmek üzere elbiselerini giymeye gitmişti. Bizler, Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem).yarunda iken: "Birazdan yanınıza melun bir adam girecektir" buyurdu. Bunun üzerine ürpermeye başladım. Merakla girip çıkıp etrafı gözetliyordum.Derken falan kimse girdi. -Yani el-Hakem b. Ebi'l-As

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 431 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridir.

Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#10,915
"Ashabımdan öyleleri vardır ki, ben ölünce sonsuza dek ne ben onları görürüm, ne de onlar beni görürler." Bu söz Hz. Ömer'in kulağına varınca hızla Ümrnü Seleme'nin yanına gitti ve ona: "Allah aşkına şöyle, ben onlardan birimiyim?" diye sordu. Ümrnü Seleme: "Hayır. Ama senden sonra asla başka kimseyi temize çıkartmam" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 430 *Hadisi Ahmed b. Hanbel, Ebu Ya'la ve el-Mu'cemu'l-kebfr'de Taberani rivayet etmiştir. Ebu Ya'la ve Ahmed b. Hanbel'in bir başka ifadesi ise şöyledir: Abdurrahman b. Avf, Ümrnü Seleme'nin yanına girdi ve: "Ey Anne! Malımın çokluğunun beni helak etmesinden endişe ettim. Çünkü ben Kureyş halkı arasında en çok mala sahip olanım" dedi. Ümınü Seleme de şöyle dedi: "Oğlum, infak et! Zira ben, Allah ResUlü'nü (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim: "Ashabım arasında öyleleri vardır ki, ben kendisinden ayrıldıktan sonra bir daha beni göremez." ... *Hadisin senedinde geçen Asım b. Behdele güvenilir olmakla birlikte (bazen) hata ederdi.

Ebu Mes'ud anlatmaktadır:

#10,914
Allah Resulü(sallallahualeyhivesellem) bize bir hutbe irat etti ve Allah' a hamdü senada bulunduktan sonra şöyle buyurdu: "Muhakkak ki içinizde münafıklar var. Kimin ismini söylersem, ayağa kalksın!" Sonra şöyle devam etti: "Ayağa kalk ey falanca, ayağa kalk ey falanca, ayağa kalk ey falanca!" Bu şekilde otuz altı kişinin ismini saydı. Sonra: "Aranızda (münafık olanlar var) Allah'tan korkun!" buyurdu. Daha sonra Ömer, bu ismini saydıklarından yüzü örtülü birine rastladı ve ona "Neyin var?" diye sordu. O da Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi vesellem) söylediklerini anlabnca: "Öyleyse diğer günlerde benden uzak dur" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 429 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiş olup senedinde yer alan lyaz b. lyaz'ı ve babasını zikredene rastlamadım.

Abdullah b. Osman b. Huseym anlatmaktadır:

#10,913
Ebu't-Tufeyl'in huzuruna girdim. Kendisini iyi gününde buldum. Kendi kendime: "Mutlaka bu fırsatı değerlendireceğim" dedim ve: "Ey Ebu't-Tufeyl! Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi vesellem) lanet okuduğu grup kimlerden ibaretti? Bunlar kimlerdi? İsimlerini söyle" dedim. Tam bana onları bildirecekti ki hanımı Sevde seslendi: "Yavaş ol, ey Ebu't-Tufeyl! Duymadın mı? ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellern) şöyle buyurmuştu: Allahım, ben ancak bir insanım. Müminlerden hangi bir kula beddua etmişsem, bunu onun için bir arınma ve rahmet vesilesi kıl"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 428 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir .

Ebu't-Tufeyl anlatmaktadır:

#10,912
Tebük gazvesi olunca Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) münadisi şöyle seslendi: "Su azdır. Kimse benden önce suya varmasın." Suya ulaşbğında bir grup O' dan önce varmışh; btınun üzerine onları lanetledi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 427 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Bekir b. Bekkar ve ravisi Yahya b. Muhammed b. es-Seken'in biyografilerini zikredene rastlamadım.

Taberaru demiştir ki:

#10,911
Bize Ali b. Abdülaziz bildirdi. Dedi ki: Bize V Zübeyr b. Bekkar bildirdi. Dedi ki: Akabede'ki grupta yer alanların isimleri şunlardır: Amr b. A vf oğullarından Mu'tib b. Kuşeyr b. Müleyl. Bu zat Bedir şavaşına katılmışb. Bu şahıs: "Muhammed bize Kisra ve Kayser'in hazinelerini vaat etmektedir. Oysa ki hiçbirimiz evini/kenefini bile güvende hissetmemektedir" diyen kişidir. Yine "Eğer bu işte bizim bir payımız/dahlimiz olsaydı, şimdi burada öldürülmezdik"1 diyen kişi de budur. Zübeyr (b. Bekkar) demiştir ki: Onun bu sözü söylediğine Zübeyr (b. el-Avvam) tanık olmuştur. Vedi'a b. Sabit b. Amr b. Avf. "Sadece lafa dalmış, eğleniyorduk"² diyen kişi budur. Yine: "Şu Kur'an okuyucularımız var ya, bunlar karınları en iştahlılarımız, ama savaşta en korkaklarımızdır" diyen de budur. Amr b. Avf oğullarından Ced b. Abdullah b. Nebil b. el-Haris. Bu zat Cebrail'in (aleyhisselam) hakkında şöyle söylediği kişidir: "Ey Muhammed! Bu, uzun saçlı, siyahi adam da kim? Gözleri, adeta bakırdan iki tencere, şeytanın gözleriyle bakıyor. Ciğeri eşek ciğeri gibi. Münafıklara seninle ilgili istihbarat götürüyor." Bu, durumu bildirilmiş olan kişidir. Amr b. Avf oğullarının müttefiki Haris b. Yezid et-Tai. Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) kendisinden önce bir kimsenin gitmesini yasakladığı kuyuya O'ndan önce varıp, suyundan içen kişidir. Harise oğullarından Evs b. Kayzi. "Cidden evlerimiz korumasızdır" 1 diyen kişi budur. Bu Yahya b. Said b. Kays'ın dedesidir. Amr b. A vf oğullarından Cülas b. Süveyd b. es-Simit. Bize ulaşan bilgiye göre bu zat daha sonra tövbe etmiştir. Malik b. Neccar oğullarından Sa'd b. Zürare. Allah Resulü'ne (sallallahu aleyhi vesellem) karşı kinle dolup taşan kişidir. Grup içerisinde yaşça en küçükleri ve en çirkefleridir. Süveyd ve Dais. Bu ikisi Belhubla oğullarından olup Tebük gazvesinde insanları terk edip yardımsız bırakması için İbn Übeyy'i techiz eden kimselerdendirler. Kays b. Amr b. Sehl. Zeyd b. el-Lasit. Bu zat Kaynuka' yahudilerindendi. Dıştan Müslümanlığını ilan etti. Ama içinde Yahudilerin hıyaneti ve münafıkların nifakı eksik olmadı. Kaynuka' oğullarından Selame b. el-Humam. Dıştan Müslümanlığını ilan etmişti. Taberani'nin el-Mu'cemu'l-kebfr'de naklettiği bu rivayet.gördüğün gibi Zübeyr b. Bekkar'ın sözüdür.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 426

Ebu't-Tufeyl anlatmaktadu:

#10,910
Resullullah (sallallahu aleyhivesellem) Tebuk gazvesine çıkh ve Akabe'ye /sarp yokuş mevkine varınca münadisine: "Kimse sarp yokuş yolunu almasın! Zira Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) o yola girecektir" diye seslenmesini emretti. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) o yoldan gidiyor, Huzeyfe önden (bineğini) çekiyor, Ammar da arkadan sürüyordu. Derken develeri üzerinde maskeli bir grup çıka geldi ve Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) etrafını sardılar. Ammar geri dönüp develerin yüzlerine doğru vurdu. Bu durumu gören Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Huzeyfe 'ye: "Devam et, devam et!" buyurdu. Sonra Ammar kendisine yetişti. Ona da: "Sür, sür!" dedi. Daha sonra deveyi çöktürdü. Resululallah (sallallahu aleyhi vesellem) Ammar' a: "O grubu tanıyor musun?" diye sordu. Ammar: "Hayır. Maskeli idiler. Ama develerin hepsini tamdım" dedi. "Sence Allah Resulü'ne ne yapmak istediler?" dedi. (Ammar dedi ki): "Allah ve Resfilü daha iyi bilir" dedim. Bunun üzerine Resulu Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem): "Resulullah'ın devesini ürkütüp, onu tepeden aşağı atmak istediler" buyurdu. Daha sonra Ammar ile onlardan biri arasında, herkes arasında yaşanan türden bir tarhşma yaşandı. Ammar: "Allah aşkına söyle, Resulullah'a (sallallahualeyhivesellem) tuzak kurmak isteyen o yokuştaki grup kaç kişi idi?" diye sordu. Onun da: "Biz on dört kişi olduklarını düşünüyoruz" diye cevap vermesi üzerine Ammar: "Eğer sen de onlardan idiysen, sayıları on beştir" dedi. Ammar onlardan on ikisinin hem dünya hayatında ve hem de şahitlerin şahitlik edeceği günde Allah ve Resulu'nün düşmanı olduğuna tanıklık ederdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 425 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

Cabir anlatmaktadır:

#10,909
Anunar b. Yasir ile Vecli'a b. Sabit arasında bir münakaşa oldu. Vecli'a, Ammar'a: "Sen zaten Ebu Huzeyfe b. Muğire'nin kölesisin. O henüz seni azat etmedi" dedi. Ammar da: "Akabe/dik yokuş grubu kaç kişiydi?" diye sordu. Vecli'a: "Allah bilir" dedi. Bunun üzerine Ammar: "Sen bana bildiğini söyle" dedi. Vedi'a sustu, cevap vermedi. Yanındakiler: "Sana sorduğu soruya cevap ver!" dediler. Ammar ona, asıl onun da Akabe'deki grup arasında olduğunu söylemek istemişti. O da: "Hepsinin 14 erkek olduklarından bahsederdik" deyince Ammar: "Eğer sen de onlar arasında idiysen, sayıları 15 'tir" dedi. Bunun üzerine Vedi'a: "Yavaş ol, ey Ebu'l-Yakazan! Allah aşkına bugün beni deşifre/rezil etme!" dedi. Ammar da buna şöyle cevap verdi: "Vallahi ben kimsenin adını anmadım. Asla kimsenin adını anmam da. Ama şahadet ederim ki, on beş erkekten on ikisi hem dünya hayatında ve hem de şahitlerin şahitlik edeceği günde Allah ve Resylü'nün düşmanlarıdır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 424 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup bir kısmı Sahih-i Buhiiıf'de geçn:ıiştir. Senedinde yer alan Vakıdi zayıftır.

Huzeyfe anlatmaktadır: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)

#10,908
Batnü'l-Vadi yoluna girdi. İnsanlar ise Akabe yoluna girdi. Derken yüzleri maskeli yedi kişi geldi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onları görünce ki, o vakit Huzeyfe devesinin yularından çekiyor, Ammar da arkasından sürüyordu, "Aranızı kapatın" buyurdu. Böylece bir şey yapamadılar. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) onlara baktı ve: "Ey Huzeyfe! Bu topluluğun kimler olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben: "Onlardan sadece kızıl devenin üzerindekini tanıyorum. Onun falan kimse olduğunu biliyorum" dedim. Ben derim ki: Konuyla ilgili Huzeyfe' nin Sahlh-i Buhfiri'de başka senetle bir hadisi daha vardır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 423 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Telid b. Süleyman'ı el-leli güvenilir kabul etmiş ve: "Sakıncasızdır. Şiilik taassubuna sahipti ve tedlis yapardı" demiştir. Bir grup bilgin ise onu zayıf görmüşlerdir.

Huzeyfe anlatmaktadır: Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem)

#10,907
devesinin dizgininden tutmuş önden çekiyordum. Ammar da arkadan sürüyordu, veya Ammar önden çekiyor, ben arkadan sürüyordum- Derken yüzleri maskeli on iki kişiyle karşılaştık. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem): "Bunlar kıyamete kadar münafıktırlar" buyurdu. Ben: "Ey Allah'ın Resulü! Onlardan her birine birini gönderip öldürtsen ya?" deyince, "İnsanların, Muhammed kendi arkadaşlarını öldürüyor diye konuşmalarını istemem. Belki Dübeyle onların haklarından gelir?" buyurdu. Biz: "Dübeyle nedir?" diye sorduk. "Onlardan her birinin kalp damarları üzerine konmuş öldürücü bir ateş topudur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 422 *Ben derim ki: Buhari'nin Sahfh'inde hadisin bir bölümü geçmiştir. Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde yer alan Abdullah b. Seleme'yi bir grup bilgin güvenilir kabul ederken Buhari hadisine mutabaat yapılamayacağını söylemiştir.

Sâla b. Züfer anlatmaktadır:

#10,906
Huzeyfe'ye: "Resulullah'ın ashabından kimse tanımazken, ne Ebu Bekir, ne de Ömer tanımazken, sen münafıkları nasıl tanıdın?" diye sorduk. Dedi ki: Ben, Resulullah'ın (sallallahualeyhi vesellem) arkasından yürürdüm. Bir gün bineğinin üzerinde uyudu. Bazı kimselerin aralarında: "Şunu bineğinin sırtından atsak da boynu kırılsa. Böylece ondan kurtulmuş oluruz" diye konuştuklarını işittim. Hemen onlarla Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) arasına girerek yüksek sesle Kur'an okumaya başladım. Bunun üzerine Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) uyandı ve: "Kim o?" diye sordu. Ben: "Huzeyfe!" dedim. "Bunlar kim?" diye sordu. "Falan, falan ... kimseler" diyerek hepsini saydım. "Söylediklerini işittin mi?" diye sordu. "Evet. Zaten bu yüzden seninle onlar arasına girdim" dedim. "Şu falan, falan kimseler hepsinin isimlerini sayarak münafıklardır. Sakın kimseye söyleme!" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 421 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde geçen Mücalid b. Said bunamıştır. Bir grup bilgin de onu zayıf saymıştır.

Ebu Hureyre anlatmaktadır: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem),

#10,905
bir gölgede duran Abdullah b. Übey b. Selfil'ün yanından geçti. Abdullah: "Ebu Kebşe'nin oğlu üzerimizi toz etti" deyince onun oğlu: "Seni üstün kılıp kitabı indirene yemin ederim ki, eğer istersen, sana onun başım getiririm" dedi. Ama Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Olmaz! Fakat babana iyi davran ve onunla iyi geçin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 420 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş ve demiştir ki: "Bunu Zeyd b. Bişr el-Hadrami tek başına rivayet etmiştir." Ben derim ki: İbn Hibban bu zatı güvenilir kabul etmiştir. Senedin kalan ravileri ise güvenilir kimselerdir.