Toplam 22,892 Hadis
Konular

Kuran Öğrenmenin ve Öğretmenin Fazileti Kategorisi

İbn Mes'ud derdi ki:

#20,103
"Sizden birinize "Eğer sabah köye gidersen, sana dört yüz adet genç dişi deve verilecektir'' denilse, sabah muhakkak "Artık yola çıkma vaktim geldi" derdi. Eğer sizden biriniz sabah kalkıp Allah'ın Kitab'ından bir ayet öğrense, bu onun için dört, artı dört, artı dört vs. -bu şekilde devam ederek büyük bir rakama ulaştı- deveden daha hayırlı olurdu.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11680. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir. Ne var ki Ebu İshak, İbn Mes'ud'dan hadis işitmemiştir. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (8662)

Abdullah b. Mes'ud

#20,102
bir adama bir ayet okuttuktan sonra: "Bu,
üzerine güneş doğan her şeyden veya yeryüzünde bulunan her şeyden
daha hayırlıdır" derdi. Aynı şeyi Kur'an'ın tümü için söylerdi.2
Diğer bir rivayet ise şöyledir: Sabah olunca insanlar İbn
Mes'ud'un evine gelirler. İbn Mes'ud: "Yerinizde kalın" dedikten sonra
Kur'an okuttuğu kimselerin yanına giderek: "Ey falan! Hangi
suredesin?" diye sorardı. O da hangi surede olduğunu söyleyince
"Hangi ayettesin?" diye sorardı. Sonra ona, bir sonraki ayeti okutur ve
"Bunu da öğren. Bu, senin için gökle yer arasında bulunan her şeyden
daha hayırlıdır" derdi. öyle ki adam, Kur' an'da ondan daha hayırlı
başka ayet bulunmadığını sanırdı. Sonra diğerinin yanına gider ve aynı
şeyleri ona da söylerdi. Bu şekilde hepsinin yanına giderek aynı şeyleri
söylerdi.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11678. 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (8663) ; Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11679. Bütün bu rivayetleri Taberani nakletmiş olup hepsinin ravileri de güvenilir kimselerdir. Fakat bir rivayette hadisi Ebu Ubeyde'nin, babasından naklettiği söylenmiştir ki o, babasından hadis işitmemiştir.

Sa'd b. Cunade anlatıyor:

#20,099
Ben Taif halkından Peygamber'e
(sallallahu aleyhi ve sellem) ilk gelenler arasındaydım. Serat'ta ailemin yanından
erkenden ayrıldım. İkindi saatlerinde Mina'ya geldim. Dağa çıktım.
Sonra indim. Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve sellem) yanına vararak
kendisine selam verdim. Bana İhlas ve Zilzal surelerini öğretti. Sonra
bana şu sözleri öğretti: "Subhanallah ve'l-hamdu lillah vela ilahe
illallahu vallahu ekber" ("Allah'ı her türlü noksanlıktan tenzih ederim.
Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah uludur").
Sonra: "İşte bunlar, kalıcı salih amellerdir" buyurdu.2
Diğer bir rivayette "ve Kafirun süresi" ifadesi geçmiştir.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11676. 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (5483); Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11677. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Hüseyin b. Hasan el-Avfi zayıftır.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (5482)

Kuleyb b. Şihab der ki:

#20,098
Ali b. Ebi Talib mescitte bir gürültü işitti. İnsanlar Kur'an okuyor ve okutuyorlardı. "Ne mutlu bunlara! Bunlar Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) en sevdiği insanlardır" dedi.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11675. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta, ayrıca Bezzar benzerini rivayet etmiş olup Taberani'nin isnadında ismi geçen Hafs b. Süleyman el-Gadıri metruktur. Bununla beraber Ahmed b. Hanbel kendisini bir rivayete göre güvenilir, diğer bir rivayete göre ise zayıf görmüştür. Bezzar'ın isnadında yer alan İshak b. İbrahim es-Sekafi ise zayıftır.1 1 11644 nolu hadisin tekrarı.

Abdullah b. Mes'ud Peygamber'den (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,097
"Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı okuyan ve okutandır" buyurduğunu bildiriyor.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11674. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup isnadında yer alan Şerik ve Asım'dan her biri, zayıf yönü bulunsa da güvenilirdir.3 3 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (10325)

Enes b. Malik'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,080
"Sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir" buyurmuştur.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11673. Bunu Taberani, el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. Sinin el-Kazzaz'ı Darekutni güvenilir kabul ederken bir grup bilgin zayıf görmüştür.2 2 Taberani, el-Mu'cemu's-sağir (379). Hocası Hasan b. Sehlan el-Askeri'nin biyografisi yazılmamıştır.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#20,066
"Dünyada iken çocuğuna Kur'an öğreten hiçbir
kimse yoktur ki kıyamet günü cennette babasına bir taç giydirilmesin. Bütün
cennet halkı bunun ona dünyada iken çocuğuna Kur' an öğrettiği için
verildiğini bilir."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11672. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Cabir b. Süleym'i Ezdi zayıf olarak değerlendirmiştir.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat (96). Aynca: "Bunu Abbad b. Ebi Salih'ten sadece Cabir b. Müslim nakletti" dedi.

Enes b. Malik'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#20,064
"Kim oğluna yüzünden Kur'an öğretirse, onun geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır. Kim de oğluna ezberden Kur'an öğretirse, Allah onu kıyamet günü dolunay gecesindeki Ay suretinde diriltir ve oğluna «oku!» denir. O her bir ayeti okudukça Yüce Allah babasının mertebesini bir derece yükseltir. Bu hal, o ezberindeki son Kur'an ayetini okuyuncaya kadar böyle devam eder gider."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11671. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden tanımadıklarım vardır.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat (1956). Aynca der ki: "Bu hadisi Hasan'dan Ömer b. Sehl' den başkası rivayet etmemiş ve rivayette İbn Ebi Füdeyk teferrüd etmiştir."

Ali b. ebi Talib r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,577 خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
“Sizin en hayırlınız, Kuran-ı öğrenen ve öğretendir.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: 15 Hn: 2909; Darimi, Fedail-ül Kuran: 27 ve diğerleri.ž Bu hadisin Ali vasıtasıyla rivâyet edildiğini sadece Abdurrahman b. İshâk’ın rivâyetiyle bilmekteyiz.

Osman b. Afvan r.a. dedi ki: Rasülullah s.a.v. şöyle buyurdu:

#1,576 خَيْرُكُمْ أَوْ أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
“Sizin en hayırlınız Kuran-ı öğrenen ve öğretendir.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: 15 Hn: 2907 ve 2908; Buhari, Fedail-ül Kur’ân: 27; İbn Mace, Mukaddime: 17 ve diğerleri. Ebu Abdurrahman dedi ki: Beni şu oturduğum yerde oturtan sebeb işte budur. Ebu Abdurrahman, Osman’ın halifeliği döneminde Kuran öğretmeye devam etmiş Haccac b. Yusuf’un zamanına kadar bu işe devam etmiştir. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. 2908 nolu rivayet aynı hadistir, ancak 2908 nolu hadisin senedi ile ilgili Tirmizi şu bilgileri aktarır: Abdurrahman b. Mehdî ve pek çok kimseler bu hadisi Sûfyân es Sevrî’den, Alkame b. Mersed’den, Ebû Abdurrahman’dan ve Osman’dan rivâyet etmişlerdir. Sûfyân hadisin senedinde Sa’d b. Ubeyde’den dememiştir. Yahya b. Saîd el Kattan bu hadisi, Sûfyân’dan, Şu’be’den, Alkame b. Mersed’den Sa’d b. Ubeyde’den, Ebû Abdurrahman’dan ve Osman’dan bu şekilde rivâyet etmişlerdir. Aynı şekilde, Muhammed b. Beşşâr: Yahya b. Saîd, Sûfyân’dan, Şu’be’den pek çok kere bu hadisi rivâyet etmişlerdir. Alkame b. Mersed, Sa’d b. Ubeyde’den, Ebû Abdurrahman’dan, Osman’dan bu hadisi bize aktarmışlardır. Muhammed b. Beşşâr diyor ki: Sûfyân’ın arkadaşları bu hadisi Sûfyân’dan rivâyet ederken senedinde Sûfyân’dan ve Sa’d b. Ubeyde’den dememiştir. Muhammed b. Beşşâr bu rivâyet daha sağlamdır dedi. Tirmizî: Şu’be bu hadisin senedinde Sa’d b. Ubeyde’yi ilave etmiş olup Sûfyân’ın rivâyet ettiği hadis daha sağlamdır. Ali b. Abdullah, Yahya b. Saîd’in şöyle dediğini anlatmıştır: Bence hiç kimse Şu’be’ye eşit olamaz. Ama Sûfyân ona muhalefet ederse Sûfyân’ın rivâyetini alırım. Tirmizî: Ebû Ammâr’dan işittim. Şu’be’nin şöyle dediğini Vekî’den bize aktardı. Sûfyân’ın hafızası benden daha kuvvetlidir. Sûfyân bana bir kimseden ne rivâyet etmişse onu kendisine sorduğum vakit aynen rivâyet ettiği gibi bulmuşumdur. Bu konuda Ali ve Sad’den de hadis rivâyet edilmiştir.