Toplam 22,892 Hadis
Konular

İhlas Suresi ve Okumanın Fazileti Kategorisi

İbn Ömer'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#19,128
"Kul huvallahu ehad ve Kafirun sureleri Kur'an'ın üçte birine denktir" buyurdu. Nitekim Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) bu iki sureyi sabah namazının iki rekat farzında okurdu. Buyurdu ki: "Bu iki rekat namazda bütün bir ömürde elde edilecek sevap vardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11555. Ben derim ki: Tirmizi hadisin yalnız söz konusu iki surenin sabah namazının iki rekatında okunduğuna dair kısmını nakletmiştir. Bu şekliyle ise hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri, içerisinde zayıf yönü bulunan Ubeydullah b. Zahr'ı bir grup bilgin güvenilir olarak değerlendirmiştir. 1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat (188); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (12493). Taberani demiştir ki: "Hadisin baş kısmını Leys' den sadece Ubeydullah b. Zahr rivayet etmiş olup bunun rivayetinde Yahya b. Eyyub teferrüd etmiştir."

Cabir' in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#19,127
"Kul huvallahu ehad suresi, Kur'an'ın üçte birine denktir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11554. Bunu Bezzar, zayıf biri olan hocası Muferric b. Şuca'dan nakletmiştir.2 2 Bezzar (2299)

Muaz b. Cebel'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#19,126
"Kul huvallahu ehad suresi, Kur'an'ın üçte birine denktir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11553. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravileri, bir kısmı hakkında tartışma olsa bile güvenilirdir.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, 20/112); Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat (745)

Abdullah (İbn Mes'ud)'un bildirdiğine göre Resulullah {sallallahu aleyhi ve sellem):

#19,125
"Sizden herhangi biriniz bir gecede Kur'an'ın üçte birini okuyamaz mı?" buyurdu. Ashabı: "Ya Resulallah! Buna kim tahammül edebilir ki?" deyince Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem): "Kul huvallahu ehad suresini de mi okuyamaz? Zira bu sure, Kur'an'ın üçte birine denktir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11552. Bunu Bezzar ve birkaç isnadla el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta kısa metinle Taberani rivayet etmiş olup isnadlardan birinin ravileri, Abdullah b. Ahmed hariç, Sahih'in ravileridir. Abdullah b. Ahmed ise güvenilir ve (hadiste) imamdır.

Sa'd b. Ebi Vakkas der ki: Ben, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyururken işittim:

#19,123
"Kim Kul huvallahu ehad suresini okursa, Kur'an'ın üçte birini okumuş gibi sevap kazanır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11551. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Zekeriyya b. Atıyye zayıftır.2 2 Bezzar (2297, 2298); Taberani el-Mu'cemu'l-kebir (10245-merfu; 8669 mevkuf).

Enes bildiriyor: Ben, Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyururken işittim:

#19,121
"Sizin herhangi biriniz Kul huvallahu ehad suresini bir gecede üç kere okuyamaz mı? Zira bu sure, Kur'an'ın üçte birine denktir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11550. Bunu Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravilerinden Ubeys b. Meymun metruktur. Hadisin tamamı Halifelik bölümünün Kötü Valiler ve Zulme Destek Olanlar bahsinde gelecektir.1 1 Ebu Ya'la (4118). Senedinde ismi geçen Yezid er-Rakkaşi zayıftır.

Enes'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#19,119
"Sizin herhangi biriniz bir gecede Kur'an'ı okuyamaz mı? Kul huvallahu ehad suresi, Kur'an'ın bütününe denktir ... " buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11549. Bunu Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravilerinden Ubeys b. Meymun metruktur.3 3 9300 nolu hadisin mükerreridir.

Ümmü Külsüm binti Ukbe'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#19,117
"Kul huvallahu ehad suresi, Kur'an'ın üçte birine denktir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11548. Bunu Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup Ahmed b. Hanbel'in ravileri Sahih'in ravileridir.2 2 Ahmed b. Hanbel {6/403-404); Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat, (307-308 Mecmau'l-Bahreyn); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (25(74-75)

Ubey b. Ka'b veya Ensar'dan bir zatın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#19,116
"Kim Kul huvallahu ehad suresini okursa, Kur'an'ın üçte birini okumuş gibi sevap kazanır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11547. Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir.1 1 Ahmed b. Hanbel (5/141). Ravilerinden İbn Ebi Leyla'nın hafızası zayıftır.

Abdullah b. Amr anlatıyor:

#19,064
Ebu Eyyub el-Ensari bir mecliste şöyle diyordu: "Her gece Kur'an'ın üçte birini okuyamaz mıyız?" Meclistekiler: "Bunu yapabilir miyiz?" deyince o da: "Kul huvallahu ehad suresi, Kur'an'ın üçte birine denktir" dedi. Derken Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) çıkageldi ve Ebu Eyyub'u dinledikten sonra: "Ebu Eyyub doğru söylüyor'' buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11546. Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden İbn Lehia'da zayıflık vardır.2 2 Ahmed b. Hanbel (6613)

Seleme b. Verdan'ın bildirdiğine göre Resulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) sahabisi Enes b. Malik ona şöyle nakletmiş:

#19,063
Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) sahabesinden bir zata: "Ey falan! Evlendin mi?" diye sordu. Adam: "Hayır. Evlenecek malım yoktur" deyince "Kul huvallahu ehad suresini de mi bilmiyorsun?" buyurdu. "Bilakis, biliyorum" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Bu, Kur'an'ın dörtte biri eder'' buyurdu. Sonra "Kafirun suresini bilmiyor musun?" diye sordu. Adam: "Biliyorum" deyince "Bu da Kur'an'ın dörtte birine denktir" buyurdu. Resullullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Zilzal suresini bilmiyor musun?" diye sordu. Adam: "Biliyorum" deyince Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem): "Bu da Kur'an'ın dörtte birine denktir" buyurdu. Sonra: "Peki Nasr suresini bilmiyor musun?" diye sordu. Adam: "Biliyorum" deyince "Bu da Kur'an'ın dörtte birine denktir" buyurdu ve sonra "Peki Ayete'l-kürsi'yi bilmiyor musun?" diye sordu. Adam yine: "Biliyorum" deyince "Bu da Kur'an'ın dörtte birine denktir" buyurdu, sonra üç kere "Haydi şimdi evlen, evlen, evlen" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11545. Ben derim ki: Bunu Tirmizi, Ayete'l-kürsi ve İhlas suresinin Kur'an'ın dörtte biri olduğuna dair kısmını zikretmeksizin muhtasar olarak nakletmiştir. Bu şekliyle ise hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden Seleme zayıftır.1 1 Ahmed b. Hanbel (3/221); Bezzar (2308) (kısa metinle).

Hamza b. Yusuf b. Abdillah b. Selam'ın bildirdiğine göre

#19,062
(dedesi) Abdullah b. Selam, Yahudi alimlerine: "Ben atamız İbrahim ile İsmail' in mescidini ziyaret edeceğim" dedi ve sonra Mekke' de bulunan Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) yanına gitti. Müslümanlara yetiştiğinde, onlar hac ziyaretini bitirip ayrılmışlardı. Resulullah'ı (sallallahu aleyhi ve sellem) Mina' da buldu. İnsanlar Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) etrafını sarmışlardı. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) kendisini görünce, "Sen Abdullah b. Selam olmalısın?" dedi. · (Abdullah der ki) Ben de: Evet" dedim. "Yaklaş" buyurdu. Yaklaştım. "Allah aşkına söyle Abdullah b. Selam, sen Tevrat'ta benim Allah'ın elçisi olduğum bilgisini görmüyor musun?" buyurdu. Ben de: "Bana Rabbimizi anlat" dedim. Derken Cebrail geldi ve Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) önünde durarak "De ki: O Allah'tır, tektir. Allah samettir (Her varlık O'na muhtaç, ama O hiçbir şeye muhtaç değildir). O ne doğurmuştur, ne de başkasından doğmuştur. Hiçbir şey O'na denk değildir"1 süresini okudu. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) de bunu bize okudu. Bunun üzerine Abdullah b. Selam: "Şahadet ederim ki Allah'tan başka tanrı yoktur ve sen Allah'ın elçisisin" diyerek Müslüman oldu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11544. Ben derim ki: Hadisin tamamı Abdullah b. Selam'ın menkıbesinde zikredilmiştir. Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir. Ne var ki Hamza, dedesi Abdullah b. Selam'a yetişmemiştir.2 1 İhlas Sur. 1-4. ; 2 Aynca bak. İbn Ebi Asım, Sünne (664)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem):

#19,057
"Her şeyin bir nesebi vardır. Allah'ın nesebi de Kul huvallahu ehad suresidir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11543. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Vazi' b. Nafi' metruktur.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat (736). Taberani hadisin Ebu Hureyre'den sadece bu isnadla rivayet edildiğini belirtmiştir.

Cabir anlatıyor:

#19,053
İnsanlar: "Ey Allah'ın Resulü! Bize Rabbi'nin nesebini anlat!" dediler. Bunun üzerine Kul huvallahu ehad süresi nazil oldu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11542. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Aynı hadisi Ebu Ya'la da şu ifadelerle nakletmiştir: Bir bedevi Peygamber'e (sallallahu aleyhi ve sellem) gelerek: "Allah'ın nesebini anlat" dedi. ... " Senedinde yer alan Mücalid b. Said hakkında İbn Adi: "Şa'bi kanalıyla Cabir'den rivayeti bulunmaktadır" demiştir. Diğer ravileri ise Sahih'in ravileridir.2 2 Ebu Ya'la (2044)

Cabir b. Abdillah'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#19,050
"Kim her gün elli defa Kul huvallahu ehad suresini okursa kıyamet günü kabrinde kendisine «Ey Allah'ı öven kişi, kalk ve cennete gir» diye seslenilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11541. Bunu Taberani, el-Mu'cemu's-sağir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta hakkında bilgi sahibi olmadığım hocası Ya'kub b. İshak b. Zübeyr el-Halebi'den nakletmiştir. Diğer ravileri ise güvenilir kimselerdir.1 1 Taberani, el-Mu'cemu's-sağir (1134). Ayrıca demiştir ki: "Hadisin rivayetinde güvenilir bir ravi olan Abdurrahman b. Amr el-Harrani teferrüd etmiştir." Ancak isnadda ismi geçen Ebu'z-Zübeyr müdellis olup hadisi an-an sıygasıyla nakletmiştir.

Sa'd b. Malik (=Ebi Vakkas)'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#19,043
"Kim Kul huvallahu ehad suresini okursa, Kur'an'ın üçte birini okumuş gibi sevap kazanır. Kim Kafirun suresini okursa, Kur'an'ın dörtte birini okumuş gibi sevap kazanır.''

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11540. Bunu Taberani, el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup ravilerinden tanımadıklarım vardır.2 2 Taberani, el-Mu'cemu's-sağir (165). Ayrıca demiştir ki: "Hadis Sa'd'dan sadece bu isnadla rivayet edilmekte olup onu rivayetinde Zekeriyya b. Atıyye teferrüd etmiştir."

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#19,040
"Kim sabah namazından sonra on iki defa Kul huvallahu ehad suresini okursa Kur'an'ı dört defa hatmetmiş gibi sevap kazanır. Eğer (günahlardan) sakınırsa, o gün yeryüzü halkının en faziletlisi olur"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11539. Bunu Taberani, el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup isnadında tanımadığım raviler vardır.1 1 Taberani, el-Mu'cemu's-sağir (166)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#19,038
"Kim Kul huvallahu ehad suresini on defa okursa onun için cennette bir köşk yapılır. Kim yirmi defa okursa, onun için iki köşk yapılır. Kim de otuz defa okursa, onun için üç köşk yapılır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11537. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Hani b. el-Mütevekkil zayıftır.2 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat (283). Aynca demiştir ki: "Bu hadisi -muttasıl bir isnadla- Zühre b. Ma'bed'den sadece Halid b. Humeyd rivayet etmiş olup hadisin rivayetinde Ham b. el-Mütevekkil teferrüd etmiştir."

Abdullah b. eş-Şıhhir'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#19,034
"Kim ölümüne yol açan hastalığı sırasında Kul huvallahu ehad suresini okursa, kabrinde yanılmaz ve kabir sıkıntısından emin olur. Kıyamet günü de melekler onu omuzlarında taşıyarak sırat köprüsünden geçirip cennete ulaştırırlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11538. Bunu el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet eden Taberani hadisin Peygamber'den (salalahu aleyhi ve sellem) yalnız bu isnadla nakledildiğini belirtmiştir. Ancak isnadda ismi geçen Nasr b. Hammad el-Verrak metruktur.

(Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve sellem) hizmetinde bulunmuş Necaşi'nin kız kardeşinin oğlu) İbnu'd-Deylemi'nin bildirdiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#19,033
"Kim namazda veya namaz dışında Kul huvallahu ehad suresini yüz kere okursa, Allah onun için cehennemden kurtuluş beratı yazar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11536. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. Kudame el-Cevheri zayıftır.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (18/331)

Muaz b. Enes'in bildirdiğine göre

#19,032
Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Kim Kul huvallahu ehad suresini on kere okursa, Allah onun için cennette bir ev inşa eder" buyurdu. Ömer b. el-Hattab: "Ya Resulallah! Öyleyse bunu çokça okuyalım (mı)?" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Allah'ın vereceği sevaplar daha çok ve daha hoştur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11535. Bunu Taberani, ve Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir. Ancak İbn Hanbel'in ifadesi: "Peygamber'in (sallalahu aleyhi ve sellem) sahabisi Sehl b. Muaz b. Enes el-Cüheni Resülullah'dan (sallalahu aleyhi ve sellem) nakletmiştir" şeklinde olup "Babasından naklen" ifadesini kullanmamıştır. Anlaşılan o ki bu ibare metinden düşmüştür. Her iki kaynağın isnadında da isimleri geçen Rişdeyn b. Sa'd ile Zebban, güvenilir oldukları yönünde pek de sağlam olmayan bir değerlendirme bulunsa bile zayıftırlar.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (20/183); Ahmed b. Hanbel (3/437). bak. Silsiletu'l ehadisu's-sahiha (589)

Diğer bir rivayete göre ise Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem):

#19,018
"Bu, ise bağışlanmıştır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11534. Hadisi Ahmed b. Hanbel iki ayrı isnadla rivayet etmiş olup birinde ismi geçen Şerik tartışmalıdır. Diğer ravileri ise Sahih'in ravileridir.2 2 Ahmed b. Hanbel (4/65); (5/378)

Peygamber'e (sallallahu aleyhi ve sellem) yetişmiş olan bir ihtiyar anlatıyor:

#19,017
Resülullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ile beraber bir yolculuğa çıktım. Allah Resülü (sallallahu aleyhi ve sellem), Kafirun süresini okuyan bir adama rastladı ve: "Bu, artık şirkten kurtulmuştur" buyurdu. Sonra, Kul huvallahu ehad suresini okuyan birine rastladı ve: "Onun sayesinde cenneti hak etmiştir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11533.

Ebü Umame anlatıyor:

#19,016
Resülullah (sallallahu aleyhi ve sellem), Kul huvallahu ehad süresini okumakta olan bir adama rastladı ve: "Bu ona cenneti hak ettirdi" veya "Bu kişi cenneti hak etti" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11532. Bunu Ahmed b. Hanbel ve Taberani rivayet etmiş olup ravilerinden Ali b. Yezid zayıftır.1 1 Ahmed b. Hanbel (4/63-64). Ravilerinden Mes'udi ahir ömründe bunamıştır.

Dahhak b. Muzahim'in bildirdiğine göre

#19,015
Nafi b. el-Erzak, İbn Abbas'a Yüce Allah'ın "Samed" ayetini sordu. Dedi ki: "Biz Ehad (tek) kelimesini biliyoruz. Ya Samed ne demektir?" İbn Abbas buna şöyle cevap verdi: "Bütün işlerde kendisine dayanılan varlık demektir." İbnü'l-Ezrak: "Araplar Kitab, Muhammed' e indirilmeden önce bu kelimeyi bilir miydiler?" diye sorunca İbn Abbas buna şöyle cevap verdi: "Elbette bilirlerdi. Sen hiç Esedli kadının şu beyitlerini işitmedin mi?" Haberci, Esed oğullarının en hayırlı iki evladının; Amr b. Mes'ud ile kabilenin direği (samed) ve efendisi (Halid b. Nadle')nin ölüm haberini yetiştir. Bunun üzerine İbnü'l-Ezrak: "Doğru" diyerek onu tasdik etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11531. Bunu Taberani, daha evvel Kur'an'ı tefsir etme yöntemi bahsinde geçen uzunca bir hadis içerisinde rivayet etmiş olup isnadında yer alan Cuveybir metruktur.

Büreyde, Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi ve sellem) dayandırarak der ki:

#19,014
"«Samed» kelimesi, «İçinde boşluğu bulunmayan» demektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11530. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Salih b. Hibban zayıftır.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (1162)

Ebul Aliye rahimullah dedi ki:

#2,082 أَنّ النَّبِيَّ ذَكَرَ آلِهَتَهُمْ، فَقَالُوا: انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ السُّورَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
Peygamber (s.a.v), müşriklerin tanrılarından söz etti onlar da dediler ki: Sen de Rabbinin nesebi hakkında bize bilgi ver. Bunun üzerine Cibril bu sureyi indirdi.

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 93 Hn: 3365; Ahmed, Müsned Hn: 20372 ve diğerleri.ž Abd b. Humeyd bu hadisin bir benzerini bize aktarmış olup “Übey b. Ka’b’tan” dememiştir. Bu hadis Ebû Sa’d’ın ismi Muhammed b. Müyesser’dir. Ebû Cafer er Razî’nin ismi ise İsa’dır. Ebû’l Âliye’nin ismi Rüfey’dir. Kendisi köle idi Sabiye’nin karısı onu azâd etmiştir.

Übey b. Kab r.a.’dan:

#2,081 أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ : انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:ف قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ { 1 } اللَّهُ الصَّمَدُ { 2 }ق فَالصَّمَدُ: الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إِلَّا سَيَمُوتُ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إِلَّا سَيُورَثُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمُوتُ وَلَا يُورَثُف وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ وَلَا عِدْلٌ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
Müşrikler Peygamber (s.a.v)’e Rabbini bize tanıt nesebi hakkında bilgi ver demişlerdi de Allah’ta, İhlas suresini indirdi: “Samed” Doğmamış, doğurmamış. Kul köle olunmaya değer bir efendidir. Doğan herkes mutlaka ölecektir. Ölen herkesin mirası da paylaşılacaktır. Allah ise; ölmez ve mirası da alınmaz. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Onun benzeri bir varlık ta yoktur.

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 93 Hn: 3364; Ahmed, Müsned Hn: 2037 ve diğerleri.

Enes b. Malik r.a. dedi ki:

#1,570 كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَقَرَأَ بِهَا افْتَتَحَ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَقْرَأُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِيكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى، فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى، قَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِهَا فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ، وَكَانُوا يَرَوْنَهُ أَفْضَلَهُمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: " يَا فُلَانُ، مَا يَمْنَعُكَ مِمَّا يَأْمُرُ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ أَنْ تَقْرَأَ هَذِهِ السُّورَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُحِبُّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ
Ensar’dan bir adam vardır. Kuba mescidinde imamlık yapardı. Okuyabileceği bir sureyi namazda onlara okuyacağında İhlas suresiyle başlar sonra başka bir sure okur ve her rekatta aynen böyle yapardı. Arkadaşları kendisiyle konuştular ve şöyle dediler: “Sen bir sureyi okuyor onu yeterli görmeyip başka bir sure daha okuyorsun. Ya daima bu sureyi oku veya diğerini oku.” Ensar’dan olan bu kimse dedi ki: “Ben bu İhlas suresini okumayı bırakacak değilim size bu sure ile namaz kıldırmamı isterseniz yaparım istemiyorsanız imamlığı bırakırım.” Bu kimseyi en değerli kişileri olarak gördüklerinden başka birisinin kendilerine imam olmasını istemediler. Peygamber (s.a.v.) onlara geldiğinde durumu ona haber verdiler. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.), Ey filan dedi; cemaatin söylediğinden seni alıkoyan ve her rekatta bu sureyi okumaya seni yönelten sebeb nedir? Buyurdu. O kimse: Ey Allah’ın Rasülü ben bu sureyi seviyorum. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bu surenin sevgisi seni Cennete sokacaktır.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: 11 Hn: 2901; Darimi, Fedail-ül Kuran: 27 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis Ubeydullah b. Ömer’in Sabit’den rivâyeti olarak bu şekliyle hasen garib sahihtir. Mübarek b. Fedâle, Sabit’den, Enes’den şöyle rivâyet etmiştir: Bir adam şöyle dedi: Ey Allah’ın Rasûlü! Ben bu İhlas sûresini seviyorum. Rasûlullah (s.a.v.)’de buyurdu ki: Senin o sûreyi sevmen seni mutlaka Cennete girdirecektir. Aynı şekilde Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş’as, Ebû’l Velid vasıtasıyla Mübarek b. Fedâle’den bu şekilde rivâyet etmiştir.

Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,569 احْشُدُوا فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، قَالَ: فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ فَقَرَأَ " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " ثُمَّ دَخَلَ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ إِنِّي لَأَرَى هَذَا خَبَرًا جَاءَ مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ: سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، أَلَا وَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ
“Toplanınız size Kuran’ın üçte birini okuyacağım. Bunun üzerine toplanan toplandı. Sonra, Rasülullah (s.a.v.) odasından çıkarak İhlas suresini okudu ve odasına girdi. Birbirimize şöyle dedik: Rasulullah (s.a.v.), size Kuran’ın üçte birini okuyacağım buyurmuştu. Ben kuvvetle tahmin etmekteyim ki bu kendisine gökten gelen bir haberdir. Daha sonra Rasülullah (s.a.v.) çıktı ve şöyle buyurdu: Size Kuran’ın üçte birini okuyacağımı söylemiştim, dikkat edin o okuduğum sure (İhlas suresi) Kuran’ın üçte birine denktir.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: Hn: 2900; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 27; İbn Mace, Edeb: 17 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis bu şekliyle hasen sahih garibtir. Ebû Hazım el Eşcaî’nin ismi Selman’dır.

Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,568 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ
“İhlas suresi Kuran’ın üçte birine denktir.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: 11 Hn: 2899; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 27; İbn Mace, Edeb: 17 ve diğerleri.ž Bu hadis hasen sahihtir.

Enes r.a.'dan rivayete göre, Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,567 مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَتَيْ مَرَّةٍ " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
“Kim İhlas suresini her gün ikiyüz kere okursa elli senelik günahları silinir. Ancak üzerindeki kul borcu bunun dışındadır.” Aynı senedle Rasülullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu da rivayet edilmiştir: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ قَرَأَ " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا عَبْدِيَ ادْخُلْ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ “Kim uyumak istediğinde yatağı üzerinde sağ yanına yatar sonra İhlas suresini yüz kere okursa kıyamet günü Rabbi ona şöyle diyecektir: Ey kulum! Sağından Cennete giriver.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: Hn: 2898; Darimi, Fedail-ül Kuran: 27 ve diğerleri.ž Tirmizî: Sabit’in, Enes’den rivâyeti olarak bu hadis garibtir. Yine bu hadis Sabit’den değişik şekillerde de rivâyet edilmiştir.

Ebu Hüreyre r.a. dedi ki:

#1,566 أَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : وَجَبَتْ، قُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ
Rasülullah (s.a.v.) ile beraber geldim Rasulullah (s.a.v.) bir kimsenin İhlas suresini okuduğunu işitti ve vacib oldu buyurdu. Ben ne vacib oldu? Dedim; “Cennet” buyurdular.

Tirmizi, Fedailil Kuran: 11 Hn: 2897; Ahmed, Müsned Hn: 7669 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen garibtir. Bu hadisi sadece Mâlik b. Enes’in rivâyetiyle bilmekteyiz. Ebû Huneyn Ubeyd b. Huneyn’dir.

Ebu Eyyub r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,565 أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ مَنْ قَرَأَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ
“Bir gecede Kuran’ın üçte birini okumaktan hanginiz acizdir? Kim Kulhüvallahu ehad (ihlas) suresini okursa Kuran’ın üçte birini okumuş sayılır.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: 11 Hn: 2896; Nesai, İftitah: 27; Darimi, Fedail-ül Kuran: 17 ve diğerleri.ž Bu konuda Ebud Derda, Ebu Said, Katade b. Numan, Ebu Hüreyre, Enes, İbn Ömer ve Ebu Mesud’tan da hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Bu hadisi Zaide’den daha iyi rivâyet eden bir kimseyi tanımıyoruz. Fudayl b. Iyaz ve İsrail rivâyetlerinde ona uymuşlardır. Şu’be ve pek çok güvenilir kişiler bu hadisi Mansur’dan rivâyet etmekte ve karışıklığa düşmektedirler.