Toplam 23,594 Hadis
Konular

Kader Kategorisi

Enes'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#22,067
"Çocuklar cennet ahalisinin hizmetçilerdirler" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11956 *Bunu Ebû Ya'lâ, Bezzâr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberâni rivayet etmiştirler. Ancak son iki kaynakta "Müşriklerin çocukları" ifadesi geçmiştir. Ebû Ya'lâ'nın senedinde ismi geçen Yezid er-Rakkaşi zayıftır. Bununla beraber hakkında İbn Main: "Dürüst biridir" derken İbn Adi de kendisini güveniİir kabul etmiştir. Diğer ravileri ise Sahih'in ravileridirler. 3 3 Ebû Ya'lâ (4090); Bezzâr (2170, 2171 merfû).

Semure b. Cundub anlatıyor:

#22,066
Allah Resulü'ne (saælallahu aleyhi vesellem) müşriklerin çocuklarının durumunu sordum. "Onlar cennet ahalisinin lıizmetçilerdirler" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11955 *Bunu el-Mu'cemu'l-kebir ile el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberâni ve ayrıca Bezzâr rivayet etmiş olup ravilerinden Abbâd b. Mansûr'da, her ne kadar Yahyâ el-Kattan güvenilir kabul etse de zayıflık vardır. Diğer ravileri ise güvenilirdirler.2 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (6993); Bezzâr (2172). Bak. Silsiletü'l-ehâdisi's-sahiha (1468).

Enes b. Mâlik'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#22,065
"Rabbimden, insan neslinden oyun ve eğlence düşkünlerine (çocuklara) azap etmemesini diledim, dileğimi kabul etti" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11954 *Hadisi Ebü Ya'lâ birkaç tarikten rivayet etmiş olup birinin ravileri, Sahih'in ravileridirler. Yalnız Abdurrahman b. el-Mütevekkil bundan müstesnadır. Ancak o da güvenilirdir. Söz konusu tarikle gelen hadisin metni: "Allah'tan, insan neslinden oyun ve eğlence düşkünlerini istedim, isteğimi kabul etti" şeklindedir. 1 Daha önce çocuklarla ilgili bölümde oyun ve eğlence düşkünlerin kimler olduğunun açıklaması geçmişti. 1 Ebû Ya'lâ (3570, 3636, 4102). bak. Silsiletu'l-ehâdisi's-sahiha (1881); el-İlelü'l-mütenılhiye (1545).

Enes'in bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)

#22,064
"Çocuk cennettedir. Diri diri toprağa gömülen kız çocuğu cennettedir" buyurdu. Ravi der ki: Üçüncüsünü de zikretmişti. Ama unuttum.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11953 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiş olup ravilerinden Muhtâr b. Muhtâr'ı, el-Ezdi tenkit etmiştir. Ayrıca İbn İshâk da müdellistir. Diğer ravileri ise güvenilirdirler. Ben derim ki: Daha önce Nikâh kitabında kocanın hakkı ve karının kocasına itaati hakkında benzer hadisler geçmişti. 2 2 Bezzâr (2169).

İbn Abbâs' ın bildirdiğine göre

#22,063
Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) kimlerin cennette oldukları soruldu. O da: "Peygamber cennettedir. Şehit cennettedir. Çocuk cennettedir. Diri diri toprağa gömülen kız çocuğu cennettedir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11952 •Hadisi Bezzâr rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler. Yalnız Muhammed b. Mûaviye b. Sâlih bunun dışındadır. Fakat o da güvenilirdir. 1 1 Bezzâr (2168); Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (12468).

Esved b. Seri'nin bildirdiğine göre Allah Resûlü'ne (sallallahu aleyhi vesellem)

#22,062
"Ya Resulullah! Kimler cennettedirler?" diye soruldu. O da: "Peygamber cennettedir. Şehit cennettedir. Çocuk cennettedir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11951 *Bunu Taberâni rivayet etmiş olup ravileri arasında bir grup var ki onlan İbn Hibban güvenilir kabul ettiği halde başkalan zayıf görmüşlerdir. Diğer ravileri ise Sâhih'in ravileridirler. 3 3 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (838).

Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#22,061
"Müslümanlann çocuklan, cennettedirler ve onlan İbrahim koruyup kollamaktadır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11950 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden Abdurrahman b. Sâbit'i İbnü'l-Medini ve bir grup güvenilir olarak değerlendirirken İbn Main ve başkalan zayıf olduğunu söylemişlerdir. Diğer raviieri ise güvenilirdirler. 2 2 Ahmed b. Hanbel (2/326).

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Peygamber (sallallahualeyhivesellem):

#22,060
"Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra ebeveyni onu Yahudi ve Hıristiyan yapar" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11949 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiş olup senedinde tanımadığım birden fazla ravi bulunmaktadır. Ben derim ki: Daha örce, Cihad kitabında kadınlarla çocukların öldürülmesini yasaklayan Esved b. Seri ve daha başkalarından nakledilen hadis geçmişti. 1 1 Bezzâr (2167). Hocası dışındaki ravileri tanınan ravilerdirler.

İbn Abbâs' ın bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):

#22,059
"Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra ebeveyni onu Yahudi ve Hıristiyan yapar" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11948 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiş olup ravilerinden Abbâd b. Mansûr zayıftır. Ancak Yahyâ el-Kattan'ın onu güvenilir olarak değerlendirdiği de nakledilmiştir. 3 3 Bezzâr (2167). Senedinde Abbâd b. Mansûr yer almamıştır. Anlaşılan o ki bu hadis bir öncekiyle kanşmıştır.

Semure b. Cundub'un bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahualeyhivesellem):

#22,058
"Her doğan fıtrat üzere doğar. Sonra ebeveyni onu Yahudi, ya da Hıristiyan yapar" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11947 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiş olup ravilerinden Abbad b. Mansûr zayıftır. Ancak Yahyâ el-Kattan'ın onu güvenilir olarak değerlendirdiği de nakledilmiştir.2 2 Bezzâr (2166).

Câbir b. Abdillah'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#22,057
"Her doğan çocuk, fıtrat üzere doğar ve bu hali, dili konuşmaya başlayıncaya kadar devam eder. Dili konuşmaya başladığında ise« Ya şükredici, ya da nankör»3 olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11946 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden Ebû Câfer er-Razi güvenilir olmakla beraber tartışmalıdır. Diğer ravileri ise güvenilirdirler.1 1 Ahmed b. Hanbel (3/353). Senedinde ismi geçen Hasan el-Bâsri müdellis olup burada "an-an" sıygasını kullanmıştır. 3 İnsan Sur. 3.

İbn Abbâs anlatıyor:

#22,056
Allah Resulü (sav) gazvelerinden birinde idi. Bir adam ona: "Ya Resulallah! Oyun ve eğlence düşkünleri 1 hakkında ne dersin?" diye sordu. Allah Resulü (sailallahu aleyhi vesellem) sustu, bir kelime bile söylemedi. Sonra gazvesini tamamladığında (savaş meydanında) dolaşırken bir çocuğun toprakta oynarken öldürülmüş olduğunu gördü. Hemen münadisi: "Oyun ve eğlence düşkünlerini soran kişi nerede?" diye seslendi. Adam Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına gitti ve Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) çocukların öldürülmesini yasakladı. Sonra: "Allah onların ne işleyeceklerini en iyi bilendir. İşte bu çocuk, oyun ve eğlence düşkünlerindendi" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11945 *Hadisi Bezzâr ve el-Mu'cemu'l-kebir ile el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberâni rivayet etmiş olup ravilerinden Hilal b. Habbab güvenilir olmakla beraber tartışmalıdır. Diğer ravileri ise Sahih'in ravileridirler. 2 2 Bezzâr (2173); Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (11906). Taberâni: "Hadisin İbn Abbâs" dan bu tarikten başka bir tarikle geldiğini bilmiyoruzn demiştir.

Diğer bir rivayette

#22,055
"Hemen sözümü kestim" ifadesi geçmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11944 *Hadisi Ahmed b. Hanbel iki ayn senetle rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler. 3 *Hadisi Ahmed b. Hanbel iki ayn senetle rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler. 3

İbn Abbâs anlatıyor:

#22,054
Ben müşriklerin çocuklarının da onlara katılacaklarını söylüyordum. Sonra bir adam bana aynı şeyi Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem.) ashcibından bir zattan nakletti. Sonra ben o kişiyle karşılaştım ve bana Peygamber' in (sal.lallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildirdi: "Rableri onlan daha iyi bilir. Zira onlan · o yaratmıştır. Onlan ve ne amel işleyeceklerini en iyi o bilir. "2

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11943 2 Ahmed b. Hanbel (5/410).

Hz. Hatice anlatıyor:

#22,053
"Ya Resülallah! Senden olan çocuklarım nerededir?" diye sordum. "Cennettedirler" buyurdu. "Amelsiz olarak mı?" diye sordum. "Allah onlann ne amel işleyeceklerini en iyi bilendir" buyurdu. "Ya senden önceki çocuklarım nerededir?" diye sordum. "Cehennemdedirler" buyurdu." Amelsiz olarak mı?" dedim. "Allah onların ne amel işleyeceklerini bilirdi" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11942 *Hadisi Taberâni ve Ebû Ya'lâ rivayet etmiş olup ikisinin ravileri de güvenilirdirter. Ne var ki Abdullah b. el-Hâris b. Nevfel ve İbn Büreyde, Hz. Hatice'ye yetişmemişlerdir. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (23/16); Ebû Ya'lâ (7077).Her iki rivayette de Sehl b. Ziyad el-Harbfnin adı yer almıştır ki, kendisini İbn Hibbân ve Ebû Ya'lâ'dan başkası güvenilir kabul etmemiştir.

Hz. Âişe,

#22,052
Resulullah'a (sallallahu aleyhi' vesellem) müşriklerin çocuklarının durumunu sordu. O da: "İstersen sana onlann cehennemdeki çığlıklannı dinletirim" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11941 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden Ebû Ukayl Yahyâ b. el- Mütevekkil'i imamların çoğu, ayrıca Ahmed b. Hanbel, Yahyâ b. Main ve başkaları zayıf görmüşlerdir. Fakat İbn Main, kendisinden gelen üç rivayetten birine göre bu raviyi güvenilir olarak da değerlendirmiştir.3 3 Ahmed b. Hanbel (6/208); İbnü'l-Cevzi, el-İlelü'l-mütenihiye (1541). İbnü'l-Cevzi hadis hakkında şu açıklamayı yapmışbr: Bu, sahih bir hadis değildir. Nitekim Ahmed b. Hanbel demiştir ki: Yahyâ b. Mütevekkil, Behiyye'den münker hadisler nakleden hadisi geçersiz biridir. Aynı şekilde Yahyâ onun hakkında "Hiçbir değer ifade etmez" derken Ali; Fellas ve Nesiii de zayıf olduğunu belirtmişlerdir. Yine İbn Hibbân: "Asılsız rivayetleri tek baŞına rivayet eder" derken, Sa' di de: "Kendisini tanımak için ona Behiyye'yi sordum. Ama bize bilgi vermedi" demiştir.

Hz. Ali anlatıyor:

#22,051
Hz. Hatice, Peygamber'e (sallallahualeyhi vesellem) Cahiliye döneminde ölen iki çocuğunun durumunu sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Onlar cehennemdedirler" buyurdu. Sonra Hatice'nin yüzündeki hoşnutsuzluğu görünce "Eğer sen onlann yerlerini görseydin, onlardan nefret ederdin" buyurdu. Sonra "Ya Resulallah! Ya senden olma çocuğumun durumu nedir?" diye sordu. "O, cennettedir" buyurdu.Sonra Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem): "Kuşkusuz Müslümanlar ve çocuklan cennettedirler. Müşrikler ve çocuklan ise cehennemdedirler" buyurarak şu Ayeti okudu: "iman edip zürriyetleri de iman ile kendilerine
tabi olanlar (yok mu?); işte biz, onların nesillerini de kendilerine kattlk."1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11940 *Hadisi Abdullah b. Ahmed rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. Osmân'ı tanımayorum. Diğer ravileri ise Sahih'in ravileridirler.2 1 Tur Sur. 21. 2 Abdullah b. Ahmed (1131); İbn Ebi Âsım, Sünne (1/213). Ravilerinden Muhammed b. Osmân'ı İbn Hibbân Sibât'ta, Ezdi ise Duafâ'da zikretmiştir.

Muâz b. Cebel'in naklettiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#22,050
"Aklı alınmış, fetret döneminde ölmüş ve bir de küçük yaşta ölmüş kimseler kıyamet günü getirilir. Aklı alınmış der ki: «Ya Rabbi! Eğer bana akıl verseydin kendisine akıl verdiğin kimse o aklıyla benden daha bahtlı/mutlu olamazdı. Fetret döneminde ölen der ki: «Ya Rabbi! Eğer bana senden bir ahit (mesaj) gelmiş olsaydı, kendisine ahit gönderdiğin kimse o ahdiyle benden daha bahtlı/mutlu olamazdı.» Küçük yaşta ölen de der ki: «Eğer bana ömür verseydin, kendisine ömür verdiğin kimse o ömrüyle benden daha bahtlı/mutlu olamazdı.» Bunun üzerine Yüce Rab: «Ben size bir şey emredeceğim. Bana itaat eder misiniz?» buyurunca «Evet. İzzetin üzerine yemin ederiz ki, itaat ederiz» derler. Sonra Allah: «Gidin celıenneme girin» buyurur. Şayet cehenneme girseler, cehennem onlara zarar vermeyecektir. Ama üzerlerine şuleler gelmeye başlayınca onlann, Allah'ın yarattığı her şeyi helak ettiğini sanırlar ve hızla geri dönerek «Ya Rabbi, çıktık. Ama oraya tekrar girmek istiyoruz. Üzerimize bir takım yıldınmlar geldi. Onlann Allah'ın yarattığı her şeyi helak ettiğini sandık» derler. Rab onlara ikinci kez emir verir. Ama tekrar geri dönerler ve aynı şeyi söylerler. Sonunda Yüce Allalı buyurur ki: «Siz dalıa yaratılmadan ben sizin nasıl amel edeceğinizi biliyorum ve bildiğime göre sizi yarattım, tekrar bildiğim şeye döneceksiniz» Sonra cehennem onlan yakalar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11939 *Hadisi Taberâni el-Mu'cemu'l-evsat ile el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ravilerinden Amr b. Vakıd, Buhari ve başkalarına göre metruk olup hadis uydurmakla itham edilmiştir. Muhammed b. Mübârek es-Sûri ise onun hakkında: "Yerel otoriteye yakındı; ama dürüstü" demiştir. el-Mu'cemu'l-keblr'in diğer ravileri ise Sahih'in ravileridirler. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (20/83).

Ebû Said el-Hudri demiştir ki:

#22,049
Peygamber (sallallahualeyhivesellem)-sanırım- şöyle buyurdu: "Fetret döneminde ölmüş kişi ile ahmak ve bir de çocuk getirilir. Fetret döneminde ölen der ki: «Bana ne kitap, ne de peygamber geldi.» Ahmak der ki: «Ya Rabbi! Bana akıl vermedin ki hayn ve şerri idrak edeyim.» Çocuk der ki: «Ben amel etme çağına eremedim.» Sonra karşılanna cehennem çıkanlır ve onlara: «Oraya girin!» denir. Eğer amel etme fırsatı bulmuş olsalardı Allah'ın ilminde bahtlı olanlar oraya girerler. Eğer amel etme fırsatı bulmuş olsalardı Allah'ın ilminde bahtsız olanlar oradan uzak dururlar. Bunun üzerine Yüce Rab der ki: «Siz bana isyan .etmişken, üstelik gayba muttali olmadan peygamberlerime karşı nasıl davranırdınız?»"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11938 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiş olup ravilerinden Atıyye zayıftır.1 1 Bezzâr (2176).

Enes b. Mâlik'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#22,048
"Kıyamet günü şu dört sınıf insan getirilir: Çocuk, ahmak, fetret döneminde vefat etmiş kişi ve bir de pir-i fani. Hepsi mazeretini dile getirir. Bunun üzerine Yüce Rab, cehennemden bir topluluğa: «İleri çıkın!» der. Onlara şöyle buyurur: «Ben kullarıma kendi içlerinden peygamberler gönderiyordum. Şimdi ise ben sizin için kendi kendimin elçisiyim. Buraya girin.» Yazgısına bahtsızlık yazılanlar derler ki: «Ya Rabbi! Nereye girelim? Zaten oradan kaçıyoruz?» Yazgısına saadet/baht yazılanlar ise ilerleyip hızla oraya atılırlar. Bunun üzerine Yüce Allah: «Sizler benim peygamberlerimi daha çok yalanlar, onlara daha çok isyan ederdiniz» buyurur ve bunlan cennete, diğerlerini de cehenneme sokar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11937 *Hadisi Ebû Ya'lâ ve benzerini Bezzâr rivayet etmiş olup ravilerinden Leys b. Ebi Süleym müdellistir. Ebû Ya'lâ'nın diğer ravileri ise Sahih'in ravileridirler. 1 1 Ebû Ya'lâ (4224); Bezzâr (2177). İki rivayette de ismi geçen Enes'in azatlısı Abdülvaris'i Darekutni zayıf görürken, Buhari de onun hakkında "Hadisi münkerdir" demiştir. Kendisi Sahih'in ravilerinden biri değildir. Yine Leys de bunamış olması· sebebiyle zayıftır. Ama tedlisle itham edilmemiştir.

Esved b. Serinin bildirdiğine göre Allah'ın Peygamberi (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#22,047
"Şu dört sınıf insan kıyamet günü kendilerini mazur göstermeye çalışırlar: Biri hiçbir şey duymayan sağır, diğeri ahmak (yaşlı bunak ve) bir de fetret (peygamber gönderilmediği) dönemde ölen kişi. Sağır der ki: «İslam geldiğinde ben hiçbir şey duymuyordum.» Ahmak der ki: «Ya Rabbi! İslam geldiğinde çocuklar bana tezek atıyorlardı" Bunak/yaşlı der ki: «Ya Rabbi! İslam geldiğinde benim aklım gitmiş, hiçbir şeyi akıl edemiyordum.» Fetret döneminde ölen ise «Bana hiçbir peygamber gelmedi» der. Sonra Allah onlardan, kendisine muhakkak itaat edeceklerine dair söz alır ve sonra onlara elçi göndererek: «Haydin cehenneme girin!» diye emreder. Nefsim kudret elinde bulunana yemin ederim ki, eğer cehenneme girecek olsalar, cehennem onlar için serin ve esen olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11936 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve "Hiçbir şey işitmeyen sağır, ahmak, bunak/yaşlı ve fetret döneminde ölen kimse Allah'a arz edilir" ifadesiyle Bezzâr rivayet etmiştir. Aynı hadisin benzerini rivayet eden Taberâni, sonrasında Ebü Hureyre'ye dayanan bir isnâd zikretmiş, sonunda "Kim cehenneme girerse, cehennem onun için serin ve esen olur. Kim de girmezse, oraya zorla sürüklenir" ifadesine yer vermiştir. Buradaki ifade ise Ahmed b. Hanbel'e aittir. Hadisin gerek Esved b. Seri, gerekse Ebü Hureyre tarikinin ravileri, Sahih'in ravileridirler. Bezzâr'ın ravileri de öyledir..

Huzeyfe anlatıyor:

#22,046
Ben (bir gün) Hz. Peygamber'i (sallallahualeyhi vesellem) göğsüme yaslamıştım da o şöyle buyurmuştu: "Kim Allah rızasına nail olmak için La ilahe illallah derse, hayatı bu sözle sona erer ve bu sayede cennete girer. Kim Allah rızasına nail olmak için bir gün oruç tutarsa, hayah bu amelle sona erer ve cennete girer. Kim Allah rızasına nail olmak için bir sadaka verirse, hayatı bu amelle son bulur ve cennete girer."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11935 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridirler. Yalnız Osmân b. Müslim el-Bitti bundan müstesnadır. Fakat o da güvenilirdir.

Enes b. Mâlik'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#22,045
"Allah bir kula hayır murat ederse, onu amel işlemeğe muvaffak kılar" buyurdu. Sonra sustu. Ashcl.bı: "Hangi hususta ya Resulullah ?" diye sorunca "Ölmeden önce onu salih amel işlemeğe muvaffak kılar" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11934 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta hocası Ahmed b. Muhammed b. Nâfi' den rivayet etmiştir ki, bu zatı tanımıyorum. Diğer ravileri ise Sahih'in ravileridirler.

Hz. Âişe'nin bildirdiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhi veıellem):

#22,044
"Allah bir kula hayır murat ederse, onu ballaştırır" buyurmuştur. "Ya Resulallah! Onu nasıl ballaştırır?" denince "Ölümünden önce onu salih amel işlemeye muvaffak kılar, sonra (bu halde) ruhunu alır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11933 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir bir ravi olan Yûnus b. Osmân dışında, Sahih'in ravileridirler.

Ebû Umame demiştir ki:

#22,043
Ben Allah Resulü'nü (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim: "Allah bir kula hayır murat ederse, ölümünden önce onu paklar." "Ya Resulallah! Kulun paklanması nasıl olur?" diye sordular. "Salih amelle. Allah ona bunu ilham eder ve sonra o hal üzere ruhunu kabzeder" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11932 *Hadisi Taberâni birkaç kanaldan rivayet etmiş olup bazısında "paklama" yerine "ballandırma" ifadesi geçmiştir. Tariklerden birinde Bakıyye b. el-Velid'in adı geçmiştir. Ancak hadisi işitme yoluyla aldığını açıkça belirtmiştir. Diğer ravileri ise güvenilirdirler.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (7522, 7725, 7900); Kudâ'i, Müsnedü'ş-Şihâb (1388). Senedinde yer alan Ali b. Yezid el-Elhani zayıftır.

Ebû Inebe'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahualeyhivesellem):

#22,042
"Allah bir kula hayır murat ederse, onu ballandınr" buyurdu. "Nasıl ballandırır?" diye sorulduğunda ise "Ölümünden önce ona salih amel işlemesi için kapı açar ve sonra canını alır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11931 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve Taberâni rivayet etmiş olup ravileri arasında Bakıyye yer almıştır. Ancak Müsned'de Bakıyye'nin hadisi işitme yoluyla aldığı açıkça ifade edilmiştir. Diğer ravileri ise güvenilirdirler.2 2 Ahmed b. Hanbel (4/200); Taberâni, Müsnedü'ş-Şimiyyin (839); Kuda'i, Müsnedü'ş- Şihib (1389).

Ömer el-Cuma'i bildiriyor:

#22,041
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: "Allah bir kula hayır murat ederse, ölümünden kısa süre önce onu amel işlemeye muvaffak kılar." Topluluktan biri: "Onu amel işlemeğe nasıl
muvaffak kılar?" diye sordu. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Yüce Allah ölümünden önce onu salih amel işlemeğe hidayet eder ve sonra canını alır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11930 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri arasında (müdellis biri olan) Bakıyye yer almıştır. Fakat hadisi işiterek aldığını açıkça belirtmiştir. Diğer ravileri ise güvenilirdirler. 1

Amr b. el-Hamik el-Huzâ'i, Allah Resûlü'nü (sallallahu aleyhi wsellem) şöyle buyururken işitmiş:

#22,040
"Allah bir kula hayır murat ederse, ölümünden kısa süre önce onu amel işlemeye muvaffak kılar." Kendisine: "Onu amel işlemeğe nasıl muvaffak. kılar?" diye sorulunca da "Ölümünden önce onun önüne salih amel işleme kapısı açar ve böylece etrafındakilerin memnuniyetini kazanır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11929 *Hadisi Ahmed b. Hanbel, Bezzâr ve el-Mu'cemu'l-evsat ile el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberâni rivayet etmiş olup Ahmed b. Hanbel ve Bezzâr'ın ravileri, Sahih'in ravileridirler. 2 2 Ahmed b. Hanbel (5/224); Bezzâr (2155 benzeri).

Abdurrahman b. Abdillah b. Ka'b b. Mâlik'in bildirdiğine göre Hayber' de Peygamberle (sallallahu aleyhi vesellem) birlikte olanlardan biri ona şöyle anlatmış:

#22,039
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) o gün beraberinde bulunanlardan bir adam hakkında: "Bu kişi cehennemliktir" buyurdu. Sonra savaş başlayınca o adam en çetin biçimde savaştı ve bunun sonucunda pek çok yara aldı. Bunun üzerine ashabından bir takım kimseler Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) yanına giderek: "Ya Resulallah! O cehennemlik olduğunu söylediğin kişiyi gördün mü? Vallahi Allah yolunda en çetin biçimde savaştı ve bu uğurda pek çok yara aldı" dediler. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yine: "Ne var ki cehennemliktir" buyurdu. Az kalsın bazıları (din hakkında) şüpheye düşeceklerdi ki, adam yaraların verdiği acıya dayanamayıp, elini ok çantasına uzattı ve ondan bir ok çekerek onunla intihar etti. Hemen Müslümanlardan bir adam Resulullah'a (sallallahualeyhivesellem) koşarak: "Ya Resulallah! Allah senin sözünü doğru çıkardı. Falan kimse intihar etti" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11928 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler. 1 1 Ahmed b. Hanbel (4/135).

Ebû Umame'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#22,038
"Hiçbir tibidin ibadetine, ömrünün neyle son bulacağını görmeden şaşmayın" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11927 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup ravilerinden Faddâl b. Cübeyr zayıftır.2 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (8025); Kudâ'i, Müsnedü'ş-Şihâb (941).

Eksem b. Ebi'l-Cevn anlatıyor:

#22,037
"Ya Resulallah! Falan kimse savaşta adeta coşuyor" dedik. "O, cehennemliktir" buyurdu. "Ya Restl.lallah! Falan kimse o ibadetine, o gayretine, o kibarlığına rağmen cehennemlik ise, ya bizim halimiz nicedir?" dedik. "O bunu sadece münaftklığını gizlemek için yapıyor. O, cehennemliktir" buyurdu. Eksem der ki: Biz savaşta dikkatli davranıyorduk. O ise yanından atlı ya da yaya her ne savaşçı geçerse hemen üzerine atlıyordu. Neticede pek çok yara aldı. Sonra Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem) gelerek "Ya Resulallah! Falan kimse şehit düştü" dedik. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) yine: "O, cehennemliktir" buyurdu. Sonra o kişi aldığı yaraların verdiği acı şiddetlenince kılıcını eline alıp iki memesi arasına yerleştirip üzerine yüklendi. Kılıç arkasından çıktı. Hemen Peygamber' e (sav) koşarak: "Şahadet ederim ki, sen Allah'ın Resulüsün" dedim. Bunun üzerine Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kuşkusuz kişi, cehennemlik olduğu halde cennetliklerin ameli gibi davranış sergiler. Yine kişi, cennetlik olduğu halde cehennemliklerin ameli gibi davranış sergiler. Sonra bahtsızlığı ve bahtı, ruhu çıktığı anda onu yakalar ve ona göre ömrü son bulur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11926 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup senedi hasendir.1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (872).

Ka'b b. Mâlik'in bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) bir adam hakkında:

#22,036
"O, cehennemliktir" dedi. Bunun üzerine insanlar onun halini gözetlemeye başladılar. Nihayet Huneyn savaşı olunca söz konusu adam yiğitçe savaştı. Onun bu durumu Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) bildirildiğinde yine "O, cehennemliktir" buyurdu. Derken adam yaralandı ve çantasından bir ok çıkararak onunla intihar etti. Bunu gören ashab: "Ya Resulallah! Allah senin sözünü doğru çıkardı" dediler. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de (münadisine): "Kalk, ilan et ki: Cennete ancak mümin olan girer. Kuşkusuz Allah bu dine facir/kafir vasıtasıyla bile yardım eder" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11925 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. Hâlid el-Vâsıti'yi lbn Hibbân Sikât'ta zikrederek bazen yanılıp (güvenilir ravilere) muhalefet ettiğini belirtmiştir. İbn Main ise: "Kötü ve yalancı biridir" demiştir. Taberâni hadisi başka bir isnâdla daha rivayet etmiştir. Ancak onda da tanımadığım bir grup ravi vardır. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (19/83).

Hz. Ali'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) bir gün minbere çıkarak Allah' a hamdü sena ettikten sonra şöyle buyurmuştur:

#22,035
"(Bu) öyle bir kitap ki Allah ona cennetliklerin isimlerini ve neseplerini yazmıştır. Bunların hesapları tamamlanıp kapanmıştır. Artık kıyamet gününe değin sayılan ne artınlır, ne de eksiltilir. Hayatında ne tür amel işlerse işlemiş olsun, asıl cennetlik, cennet ahalisinin ameliyle ömrü tamamlanandır; cehennemlik de, cehennem ahalisinin ameliyle ömrü tamamlanandır. Muhtemeldir ki saadet ehli, şekavet ehlinin yoluna girebilir. Hatta «Onlara ne kadar da benziyor. Bilakis o da onlardandır» da denebilir. Sonra talihi ona yetişir ve onu kurtanr. Aynı şekilde şekavet ehli de saadet ehlinin yoluna girebilir. Hatta «Onlara ne kadar da benziyor. Bilakis o da onlardandır» dahi denebilir. Sonra bahtsızlığı kendisini yakalar. Allah ana kitapta kimi bahtlı olarak yazmışsa, onu daha dünyadan almadan devenin iki sağımlığı arasındaki süre kadar bile olsa ölümünün hemen öncesinde kendisini bahtlı kılacak bir amel işlemeye muvaffak kılar." Sonra Allah Resülü (sallallahu aleyhi vesellem) iki kere: "Ameller son durumlanna göre değerlendirilir. Ameller son durumlanna göre değerlendirilir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11924 Ben derim ki: Sahih'de kaderle ilgili Hz. Ali'den bundan başka bir hadis rivayet edilmiştir. *Hadisi Taberâni el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Hammâd b. Vâkıd es-Saffâr zayıftır.

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#22,034
"Muhakkak ki kul, on yıllarca mümin olarak yazılır. Sonra Allah'ın gazabını üzerine çekmiş olarak ölür. Yine kul, on yıllarca kafir olarak yazılır. Sonra Allah'ın nzasına nail olmuş olarak ölür. Kim eliyle gözüyle insanlarla alay etmiş ve onlara lakap takmış olarak ölürse, kıyamet günü onun alameti, Allah'ın, onun iki dudağından burnu üzerine kadar damga vurmasıdır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11923 *Hadisi Taberâni el-Mu'cemu'l-kebir ile el-Mu'cenıu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Abdullah b. Sâlih'i Abdülmelik b. Şuayb güvenilir kabul ederken, başkaları zayıf görmüşlerdir.

Abdullah b. Mes'ûd'un bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#22,033
"Muhakkak ki kimi kullar mümin olarak doğar, mümin olarak yaşar ve mümin olarak ölürler. Kimi kullar kafir olarak doğar, kafir olarak yaşar ve kafir olarak ölürler. Kimi kullar ömrünün uzun bir kısmını saadete götüren amel işleyerek geçirir. Sonra yazgısı onu yakalar ve kafir olarak ölür. Kimi kullar da ömrünün uzun bir kısmını bahtsızlık ameli işleyerek geçirir. Sonra yazgısı kendisini yakalar ve bahtlı olarak ölür."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11922 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de kısa metinli olarak rivayet etmiş olup ravilerinden Ömer b. İbrahim el-Abdi'yi birden fazla bilgin güvenilir kabul etmiştir. İbn Adi ise: "Kâtade'den naklettiği hadisleri muzdaribtir" demiştir. Ben derim ki: Bu hadisi de onlardandır.

Resûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) ashâbından olan Urs b. Umeyra el-Kindi der ki:

#22,032
Ben, Allah Resulü'nü (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyururken işittim: "Muhakkak ki kul, uzun bir süre cehennem ehlinin ameli, gibi amel eder, sonra karşısına cennet yollanndan bir yol çıkar da ölene kadar ona göre yaşar. Bu, onun yazgısıdır. Yine kişi ömrünün uzun bir döneminde cennet ehlinin ameli gibi amel eder, sonra karşısına cehennem ehlinin yollarıdan bir yol çıkar da ölene kadar ona göre yaşar. Bu da, onun yazgısıdır. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11921 *Hadisi Bezzâr ve el-Mu'cemu's-sağir ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberâni rivayet etmiş olup ravileri güvenilirdirler.1 1 Bezzâr (2159); Taberâni, el-Mu'cemu's-sağir (512); el-Mu'cemu'l-kebir (17/137).

Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#22,031
"Muhakkak ki kişi, yetmiş sene cehennem ahalisinin ameli gibi amel eder, sonra ömrü cennet ehlinin ameliyle kapanır. Yine kişi yetmiş sene cennet ahalisinin ameli gibi amel eder, sonra ömrü cehennem ehlinin ameliyle kapanır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11920 *Hadisi Taberâni el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.2 2 Bezzâr (2158); İbn Ebi Âsım, Sünne (217). Senedinde ismi geçen Abdullah b. Ömer el-Ömeri zayıftır. Muhammed b. Hâlid b. isme de dürüst olmakla beraber hata ederdi. Bezzâr'm rivayetinde Muhammed b. Hâlid b. Osmân ismi Muhammed b. Hâlid b. isme diye, Abdullah b. Hubeyb de Abdullah b. ömer, Hubeyb b. Abdirrahman' dan naklen diye tashih edilmiştir.

İbn Ömer anlatıyor:

#22,030
Bir gün Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem)
elinde bir şey tutarak yanımıza çıkageldi. Sonra sağ elini açarak şöyle buyurdu: "Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla... Bu, cennetliklerin sayılan, isimleri ve soylannı gösteren Rahman ve Rahim olan Allah'tan gelme bir kitaptır. Kıyamet gününe kadar hepsinin hesabı çıkarılmıştır. Ne onlardan
bir kişi eksiltilir, ne de onlara bir kişi eklenir. Ancak bahtlı, şekavet yoluna girebilir. Hatta «Bu da onlardan, onlara ne kadar da benziyor» denebilir. Fakat sonra bir devenin iki sağımlığı arasındaki süre kadar bile olsa ölümünden biraz öncesinde saadet yoluna girer." Sonra sol elini açarak şöyle buyurdu: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ... Bu da, cehennemliklerin sayılan, isimleri ve soylarına dair Rahman ve Rahim olan Allah'tan gelme bir kitaptır. Kıyamete kadar hepsinin hesabı çıkanlmıştır. Ne onlardan bir kişi eksiltilir, ne de onlara bir kişi eklenir. Ancak bahtsızlar saadet ehlinin yoluna girebilir. Hatta «O da onlardan, onlara ne kadar da benziyor» denebilir. Fakat sonra her biriniz devenin iki sağımlığı
arasındaki süre kadar bile olsa, ölümünden biraz önce bahtsızlığına yakalanır." Sonra Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) üç kere: "Ameller son
durumlanna göre değerlendirilir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11919 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiş olup ravilerinden Abdullah b. Meymun el-Kaddâh son derece zayıftır. Bezzâr onun hakkında:

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#21,316
"Muhakkak ki kişi, cennet ehlinin ameli gibi amel işler. Ancak kitapta (kaderinde) cehennem ehlinden olduğu yazılmıştır. Bu yüzden ölümünden biraz önce değişerek cehennem ehlinin ameli gibi amel işlenmeye başlar ve bu halde ölerek cehenneme girer. Yine kişi, cehennem ahalisinin ameli gibi amel işler. Ancak kitapta cennet ahalisinden olduğu yazılmıştır. Bu sebeple ölümünden biraz önce değişerek cennet ehlinin ameli gibi amel işlemeye başlar ve bu halde ölerek cennete girer."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11918. Hadisi Ahmed b. Hanbel ve Ebu Ya'la birkaç senetle rivayet etmiş olup senetlerden birinin ravileri Sahih'in ravileridirler. 2 2 Ahmed b. Hanbel (6/107, 108); Ebu Ya'la (4668); İbn Hibban, Sahih (346).

Enes'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#21,315
"Hiç kimseye ömrünün nasıl sona erdiğine bakmadan şaşmamalısınız. Zira kişi ömrünün bir kısmında veya hayatının uzun bir döneminde salih amel işler. Öyle ki o hal üzere ölse cennete girer. Sonra değişerek kötü amel işlemeğe başlar. Aynı şekilde kul ömrünün uzun bir döneminde kötü amel işler. Öyle ki eğer o hal üzere ölse, cehenneme girer. Sonra değişerek salih amel işlemeye başlar. Eğer Yüce Allah bir kula hayır murat ederse, ölümünden önce onu çalıştırır." Ashabı: "Ya Resulallah! Onu nasıl çalıştırır?" diye sordular. O da: "Onu salih amel işlemeye muvaffak kılar, sonra bu haldeyken ruhunu kabzeder" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11917. Hadisi Ahmed b. Hanbel, Ebu Ya'la, Bezzar ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridirler. 1 1 Ahmed b. Hanbel (3/120 kısmen; 3/106, 223, 230); Ebu Ya'la (3756); Bezzar (2157 (benzeri muhtasar olarak). Ravilerinden Humeyd et-Tavil müdellis olup hadisi "an-an" sıygasıyla nakletmiştir. Humeyd hadisi bir kere Peygamber'e (sallallahu aleyhi ve sellem) dayandırmış, sonra bundan vazgeçmiştir. Bunun için bak. Ahmed b. Hanbel (3/223).

Mikdad b. el-Esved demiştir ki: Ben Allah Resulü'nü (sallallahu aleyhi ve sellem):

#21,314
"Muhakkak ki Ademoğlunun kalbi, kaynamakta olan bir tencereden daha hızlı değişir" buyururken işittim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11916. Hadisi Taberani birkaç senetle rivayet etmiş olup birinin ravileri güvenilirdirler.2 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (20/253, 255); Ahmed b. Hanbel (6/4). Bak. Silsiletu'l-ehadisi's-sahiha (1772).

Sebra b. Patik el-Esedi'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#21,313
"Mizan, Allah'ın elindedir. Onunla bir takım kavimleri yükseltirken bir takım kavimleri alçaltır. Ademoğlunun kalbi, Rahman'ın iki parmağı arasındadır; onu dilerse eğriltir, dilerse doğrultur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11915. Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravileri güvenilirdirler. 1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (6557); İbn Ebi Asım, Sünne (220). Senedinde ismi geçen Muaviye b. Yahya el-Etrabulsi dürüst olmakla beraber yanılgıları vardır.

Nuaym b. Hemmar el-Gatafani bildiriyor:

#21,312
Ben, Allah Resulü'nü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyururken işittim: "Hiçbir Ademoğlu yoktur ki, kalbi Rahman'ın iki parmağı arasında olmasın. Eğer Allah onu eğriltmek isterse, eğriltir; doğrultmak isterse de doğrultur. Her gün Allah mizanı eline alır ve kıyamet gününe değin onunla bir takım kavimleri yükseltirken, diğerlerini alçaltır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11914. Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravileri güvenilirdirler.3 İbn Ebi Asım, Sünne (221). Senedi hasendir.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#21,311
"Muhakkak ki Ademoğlunun kalbi, Rahman'ın iki parmağı arasındadır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11913. Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Abdullah b. Salih'i Abdulmelik b. Şuayb güvenilir kabul ederken başkası zayıf görmüştür.2 2 İbn Ebi Asım, Sünne (229). Ravilerinden Ebu Ayyaş b. Nu'man el-Meafiri'den bir topluluk rivayette bulunmuş olsa da kendisini hiç kimse güvenilir olarak değerlendirmemiştir.

Şehr b. Havşeb bildiriyor: Ümmü Seleme'nin şu sözünü işittim:

#21,310
Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) sık sık duasında: "Ey kalpleri istediği gibi evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl!" diye dua ederdi. Ümmü Seleme demiştir ki: "Ya Resulallah! Kalpler de değişir miymiş?" dedim. Buyurdu ki: "Elbette. Allah'ın yaratıkları arasında Ademoğullarından hiçbir beşer yoktur ki kalbi, Yüce Rahman'ın iki parmağı arasında olmasın. Sonra Allah dilerse onu istikamet üzere tutar, dilerse kaydırır. Bu yüzden Allah'tan, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırmamasını dileriz. O'ndan, bize katından bir rahmet lütfetmesini dileriz. Kuşkusuz o Vehhab'dır (lütfu boldur)."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11912. Hadisin bir kısmını Tirmizi de rivayet etmiştir. Bu şekliyle ise onu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden Şehr b. Havşeb zayıf olmasına rağmen güvenilir kabul edilmiştir. 1 1 10888 nolu hadisin mükerreri.

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem):

#21,309
"Ey kalpleri istediği gibi evirip çeviren (Allah'ım), benim kalbimi dinin üzere sabit kıl" diye dua ederdi. Aişe devamla demiştir ki: "Anam babam sana feda olsun, ya Resulallah, sen Allah'm Elçisi olduğun halde sen de mi (kalbinin kaymasından) korkuyorsun?" dedim. Buyurdu ki: "Ey Aişe! Ademoğullarının kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Kimi dalaletten hidayete veya hidayetten dalalete çevirmek isterse, yapar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11911. Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Mualla b. el-Fadl hakkında İbn Adi: "Rivayet ettiklerinin bir kısmında münkerlik vardır" demiştir. Diğer ravileri ise, tartışmalı olsa da güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. 1 1 Taberani el-Mu'cemu'l-evsat (1553)

Hz. Aişe demiştir ki:

#21,308
Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) başını semaya her kaldırışında muhakkak "Ey kalpleri istediği gibi evirip çeviren (Allah'ım), kalbimi sana itaatten ayırma" diye dua etmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11910. Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde yer alan Müslim b. Muhammed b. Zaide -ki bazıları doğrusunun Salih b. Muhammed b. Zaide olduğunu belirtmişlerdir- Ahmed b. Hanbel tarafından güvenilir kabul edilirken ekseriyet tarafından zayıf görülmüştür. Diğer ravileri ise Sahih'in ravileridirler.1 1 Ahmed b. Hanbel (2/418 Ebu Hureyre müsnedi içinde)

Osman b. Affan'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#21,307
"Allah bir kulun kalbinin haktan sapmasını/kaymasını isterse, hileler konusunda basiretini körletir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11909. Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. İsa et-Tarsusi zayıftır.

Abdullah b. Mes'ud'un bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#21,217
"Kuşkusuz Yüce Allah, hiçbir haram koymamıştır ki, sizden birinin muhakkak onu tadacağını bilmiş olmasın. Dikkat edin. Ben, sizin kelebeklerin veya sineklerin ateşe üşüştükleri gibi ateşe (cehenneme) üşüşmemeniz için belinizden tutup çekiyorum."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11908. Hadisi Ahmed b. Hanbel ve "kelebekler veya sinekleri veyahut çekirgelerin .. " ifadesiyle Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravilerinden Mes'udi ahir ömründe bunamıştır. 2 2 Ahmed b. Hanbel (3704, 3705, 4027); Ebu Ya'la (5288); Taberani el-Mu'cemu'l-kebir (10511); Kudai, Müsnedü'ş-Şihab (1131).

Enes'in bildirdiğine göre Resululullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#21,216
"Mümine hayret ediyorum. Yüce Allah, mümin için her neyi takdir etse muhakkak onun hayrına oluyor" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11907. Hadisi Ahmed b. Hanbel ve "Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) tebessüm ederek buyurdu ki... " ifadesiyle benzerini Ebu Ya'la rivayet etmiş olup İbn Hanbel'in ravileri güvenilirdirler. Ebu Ya'la'nın isnadlarından birinin ravileri de Sahih'in ravileridirler. Yalnız Ebu Bahr Sa'lebe bunun dışındadır. Fakat o da güvenilirdir.1 1 Ahmed b. Hanbel (5/24; 3/117, 184); Ebu Ya'la (4217, 4019); İbn Hibban, Sahih (728).