Toplam 22,921 Hadis
Konular

Gece Namazı Kategorisi

İbn· Abbas'ın naklettiğine göre

#13,386
göre Resulullah (sallalahu aleyhi vesellem) gündüz iki rekat iki rekat olarak (nafile) namaz kılardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3591 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup ravilerinden Ala b. Hilal zayıftır.

İbn Abbâs' ın bildirdiğine göre

#13,385
Resulullah (sailallahu aleyhivesellem): "Gece namazı iki rekat iki rekat olarak kılınır. Vitir ise gecenin sonunda kılınan bir rekattır'' buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3590 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravilerinden Leys b. Ebi Süleym güvenilir olmakla beraber müdellistir. ² ² Leys b. Ebi Süleym, bunaması sebebiyle zayıf olsa da müdellisler arasında zikredilmemiştir.

Ammar b. Yâsir demiştir ki:

#13,384
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana:"Uyumadan önce vitir (tek rekatlı namaz) kıl. Gece namazı ise iki rekat iki rekat olarak kılınır'' buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3589 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup ravilerinden Rabi' b. Bedr zayıftır.

Amr b. Abese'nin bildirdiğine göre

#13,383
Hz. Peygamber (sallallahualeyhi vesellem): "Gece namazı iki rekat iki rekat olarak kılınır. Gecenin son yansı, duanın kabulü için en uygun vakittir" buyurmuştur. Ravi der ki: "Yani, duanın kabulünü gerektiren en uygun zaman mı? ("-.,'~.JI)" diye sordum. "Hayır, kabulünü gerektiren en uygun zaman (~~I)" karşılığını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3588 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden Ebu Bekir b. Ebi Meryem zayıftır. Yine kendi tarikiyle şu ifadelerle rivayet etmiştir: "Gecenin son yansı duanm. kabulünü gerektiren en uygun zaman." (Ravi der ki) "Duanın kabulü için en uygun zaman mı? (44.,,.;.I)" diye sordum. Hayır, kabulünü gerektiren en uygun zaman" dedi. ¹ ¹ Hadisin, onu kuvvetlendirecek şahitleri vardır. Bkz. es-Silsiletü's-sah1ha, no. 1919.

Ukbe b. Amir demiştir ki: Ben, Resulullah'ı (sallallalhu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim:

#13,382
"Ümmetimden iki kişi vardır ki bunlardan biri gece kalkar, üzerine düğümler atılmış olduğu halde abdest suyuna doğru yönelerek abdest alır. Elini yıkadığında, bir düğüm çözülür. Yüzünü yıkadığında bir düğüm çözülür. Başına mesh verdiğinde bir düğüm çözülür. Ayaklannı yıkadığında, bir düğüm çözülür. O zaman perde arkasından aziz ve celil olan Rab der ki: «Şu kuluma bakın. Nefsini eğitiyor. Kulum benden ne isterse, istediği kendisine verilir»."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3587 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden İbn Lehi'a hakkında tekit vardır. ¹ ¹ Bkz. no. 1135.

Nu'man b. Beşir'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellan):

#13,381
"Sizden biri gece namaz kılmak niyetiyle uyursa, sağ yanına bir avuç toprak koysun. Uyanınca onu sol tarafına atıversin" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3586 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de, aynca Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Eyyub b. Atebe'yi bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel ve İbn Main güvenilir kabul ederlerken, diğer bir rivayete göre zayıf görmüşlerdir. Ayrıca bu zatı Buhari. Müslim ve başka bir grup bilgin de zayıf görmüşlerdir.

Sa' d b. Cunade bildiriyor:

#13,380
Resulullah (sallallaluıaleyhivesellem.) ile birlikte [Huneyf'te] bulundum. Onu şöyle buyururken işittim: "Kim gece kalkar, abdest alıp, ağzını çalkalar ve sonra yüz kere «Sübhanallah», yüz kere «Elhamdülillah», yüz kere «Allahü ekber» ve yüz kere de «La ilahe illallah» derse, günahlan bağışlanır. Bundan yalnız cinayet ve hırsızlık suçlan müstesnadır. Bu suçlar ise affedilmez."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3585 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de1 rivayet etmiş olup ravilerinden Hüseyin b. Hasan b. Atiyye el-Avfi zayıftır .

Rabia el-Curaşi bildiriyor:

#13,379
Hz. Aişe'ye: "Resulullah (sav) gece kalkınca ne okurdu? önce ne yapardı? " diye sordum. Dedi ki: On kere "Allahü ekber" (tekbir) der. On kere "Elhamdülillah" (hamd) der. On kere "Sübhanallah" (tesbih) der ve on kere de "La ilahe illallah" (tehlil) derdi. Sonra on kere mağfiret diler (estağfirullah) ve on kere "Allahım! Beni bağışla, beni doğru yol üzere sabit kıl, beni nzıklandır", on kere de "Allahım! Hesap gününün sıkıntısından sana sığınınm" diye dua ederdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3584 *Ben derim ki: Hadisi Ebu Davud da muhtasar olarak nakletmiştir. Bu şekliyle ise Ahmed b. hanbel ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

Abdullah b. Mes'ûd der ki:

#13,378
Bir gün Resulullah'ın (sallallalnı aleyhi vesellem) yanında uykudan bahis açıldı. O da (sailallahualeyhivesellem): "Uyuyun ve uyandığınızda ağzınızı misvakla temizleyin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3583 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Yahya b. el-Münzir'i Darekutni ve başkaları zayıf görmüşlerdir. ¹ ¹ Bezzar, no. 711. Bezzar demiştir ki: "Hadisi bu şekilde sadece Yahya b. el-Münzir'in Hz. Peygamber'e dayandırdığını biliyoruz".

Enes'in bildirdiğine göre

#13,377
Resulullah (sailallahu aleyhi veıellem.) gece kalkınca istinca eder, abdest alır ve ağzını misvakla temizlerdi. Sonra birini göndererek hanımlarının evlerinden koku isterdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3582 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.

İbn Ömer' den nakledildiğine göre

#13,376
Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) muhakkak misvakı yanında uyurdu. Uyandığında önce ağzını misvaklardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3581 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir. Senedinde ismi zikredilmeyen raviler bulunmaktadır. ² ² Ahmed b. Hanbel, no. 5979. Senedi sahihtir. Senedinde hiçbir meçhul ravi yoktur. Aynı hadisi Ebu Ya'la da rivayet etmiştir. Nr. 5749

Ebu Malik el-Eş'arl'nin bildirdiğine göre Resulullah (sailallahualeyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,375
"Bir kimse gece uyanıp hanımını da uyandınr, eğer uykusu ağır gelirse, onu, yüzüne bir parça su serperek uyandınr ve ikisi birlikte kalkıp evlerinde -aziz ve celil olan- Allah'ı gecenin bir saatinde zikrederlerse, muhakkak ikisi de bağışlanır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3580 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. İsmail b. Ayyaş zayıftır. ¹ ¹ el-Mu'cemu'l-keblr, no. 3448.

Ali b. Ehi Talib anlatmaktadır:

#13,374
Allah Resulü (sav) bir gece benim ve Fahma' run yanına gelerek bizi namaza kaldırdı. Sonra kendi evine dönüp gece kısa bir namaz kıldı. Bizden ses işitmeyince tekrar geldi, bizi uyandırarak: "Kalkın, namaz kılın" buyurdu. Hemen kalkıp oturdum. Bir taraftan gözlerimi ovuşturuyor, bir taraftan da "Vallahi biz sadece Allah'ın bize yazdıklarını kılarız. Alıp verdiğimiz soluklar Allah'ın elindedir. O bizi kaldırmayı dilerse, kaldırır" diyordum. Sonra Resulullah (sav) dönüp gitti. Bir taraftan da dizlerine vurarak: "Biz sadece Allah'ın bize yazdıklannı kılanz, biz sadece Allah'ın bize yazdıklannı kılanz" diyor, "İnsan, tartışmaya en düşkün varlıktır" ¹ ayetini okuyordu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3579 *Ben derim ki: Hadis, Sahih'de de muhtasar olarak geçmiştir. Bu şekliyle ise Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden Hakim b. Hakim b. Ubade'yi İbn Sa'd zayıf görürken İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir. ¹ Kehf Sur. 18/54.

Abdullah (b. Mes'ud)'un bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,373
"Kul gece namaz kılmak istediği zaman yanına bir melek gelerek:«Kalk, sabah oldu. Namaz kıl, Rabbini zikret» der. Sonra şeytan gelerek «Ônünde uzun bir gece var. Sonra kalkarsın» der. Eğer o kişi kalkıp namaz kılarsa, sabah zinde, rahat ve gözleri berrak kalkar. Eğer şeytana uyup sabahlarsa, şeytan onun kulağına işer."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3578 *Ben derim ki: Hadis Sahih'de muhtasar olarak yer almıştır. Bu. şekliyle ise Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Amr b. Husayn zayıftır. Zekat bölümünde Öşür Hissesine dair bahiste konuyla ilgili Osman b. Ebi'l-As hadisi gelecektir.

Semure'nin bildirdiğine. göre

#13,372
Resulullah (sailallahu aleyhivesellem): "Muhakkak ki şeytanın bir sünneliği ve bir de kaşığı vardır. Eğer bir insana o kendi sünnesinden sürerse, o kimsenin gözleri hemen uyuyakalır ve zikirden mahrum kalır. Kendi kaşığından birine bir şey yedirip içirirse, bu onu kötülük maksadıyla keskin dilli yapar" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3577 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravilerinden Hakem b. Abdilmelik el-Kureşi zayıftır. Ben derim ki: Daha ewel Taharet bölümünde Ukbe b. Amir'in hadisi geçmişti ve o hadiste şu ifadeler yer almıştı: "Elini yıkadığtnda bir düğüm çözülür vs."

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah'ın (sallallalnı aleyhi vesellem) yanında bir adamı anlattılar.

#13,371
Ya da bir adam: "Ya Resulallah! Falan kimse dün gece uyudu, sabaha çıkıncaya kadar hiç namaz kılmadı" dedi. Resulullah (sallallaluı aleyhi vesellem) de: "Demek şeytan onun kulağına işemiş" buyurdu. Hasan da: "Vallahi şeytanın çişi epey de ağırmış" diye ekledi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3576 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Ebu Hureyre der ki:

#13,370
"Sizden biriniz yathğı zaman onun boynuna (başına) bir ip geçirilir. Kalkıp -aziz ve celil olan- Allah'ı andığında ipten bir düğüm çözülür. Devam edip abdest aldığında ikinci düğüm çözülür. Yine devam edip namaz kıldığında, üçüncü düğüm çözülür. Eğer gece hiçbir ibadet etmeden ve sabah namazını kılmadan sabaha çıkarsa, boynunda o iple sabahlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3575 *Ben derim ki: Hadis, Sahih'de kısa metinle Hz. Peygamber'e (sav) dayandırılarak nakledilmiştir. Hadisi bu şekliyle Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler

Cabir' in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,369
"Hiçbir erkek ya da kadın yoktur ki uyuduğunda boynuna (başına), üç düğüm atılmış bir ip (yular) konmuş olmasın. Sizden biri gece uyanıp -aziz ve celil olan- Allah'ı andığında bir düğüm çözülür. Kalkıp abdest aldığında bir düğüm daha çözülür. Namaza durduğunda ise bütün düğümler çözülmüş olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3574 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve "ve sabaha sevap kazanmış olarak zinde çıkar. Eğer uyur da Allah'ı zikretmezse, düğümleri üzerinde ağırlık yapar" ilavesiyle Ebu Ya'la · rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler. Aynı hadisi Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat'ta "Uyandığmda şeytan ona: «Önünde uzun bir gece var, haydi yat» der. Böylece şeytan o iple onu bağlar" ilavesiyle nakletmiştir.

Vasile b. el-Eska' anlatmaktadır:

#13,368
Hz. Peygamber'in (sav.) yanına asık suratlı, şaşı, kısa boyunlu, çarpık ayaklı, siyah tenli, solak, çelimsiz, eğri bacaklı bir adam gelerek: "Ya Resülallah! Bana, Allah'ın üzerime farz kıldıklarını bildir" dedi. Resulullah (sav) kendisine Allah' ın farzlarını bildirince: "Allah' a söz veriyorum ki hiç bir farza ilav~ bir şey yapmam" dedi. Resulullah (sailallahu aleyhi veselleın) "Niçin?" diye sorunca şöyle dedi: "Çünkü o beni asık suratlı, şaşı, siyah tenli, solak, çelimsiz ve eğri bacaklı olarak yaratb" dedikten soma dönüp gitti. Peşinden Cebrail geldi ve: "Ey Muhammed! O Rabbini kınayan kişi nerede? O, cömert bir Rabbi kınadı, Rabbi de onu memnun etmek istedi" dedi ve ekledi: "Ona söyle ki kıyamet günü Cebrail suretinde dirilmek seni memnun etmez mi?" Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ona birini göndererek: "Sen cömert bir Rabbi kınadın. O da seni memnun etmek istedi. Kıyamet günü Cebrail suretinde dirilmek seni memnun etmez mi?" diye haber yolladı. Adam da: "Elbette memnun eder, ya Resulallah!! Allah'a söz veriyorum ki, bedenim -aziz ve celil olan-Allah' ın razı olacağı her neye tahammül ederse, muhakkak onu yerine getireceğim" diye cevap yolladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3573 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Ala b. Kesir el-Leysi son derece zayıf biridir. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, XXII, 63-64. Senedinde yer alan Hakim b. Hizam da hadisi metn1k biridir. Hafız İbn Hacer, Listinü'l-Miztin'da (il, 343) bu hadisin son derece münker bir hadis olduğunu söyler. Ala b. Kesir'i ise İbn Hibban hadis uydurmaalığıyla itham etmiştir.

Aişe (r.anhe) dedi ki:

#3,060 قَامَ النَّبِيُّ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْلَةً
“Rasulullah (s.a.v.) Kur’an’dan bir ayet ile gece namazının tümünü kılmıştı.”

Tirmizi, Salat: 330 Hn: 448 ve diğerleri. (İbn Mâce rivâyetine göre bu ayet; 5 Maide: 118. ayetidir.) Tirmizi: Hadis bu yolla hasen gariptir.

Aişe r.anhe dedi ki: 

#2,858 كَانَ النَّبِيُّ " يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ
“Rasulullah s.a.v. geceleri dokuz rekat nafile namaz kılardı.”

Tirmizi, Salat: 327 Hn: 443-444; Ebû Dâvûd, Tatavvu: 26; İbn Mâce, İkame: 123 ve diğerleri. Tirmîzî: Bu konuda Ebû Hüreyre, Zeyd b. Hâlid ve Fadl b. Abbâs’tan da hadis rivâyet edilmiştir.Tirmîzî: Âişe hadisi bu şekliyle hasen sahih garibtir. 444- Sûfyân es Sevrî r.a., A’meş’den bu hadisin bir benzerini rivâyet etmiştir. Bu hadisi bize Mahmûd b. Gaylân, Yahya b. Adem’den, Sûfyân’dan ve Ameş’den bize aktarmıştır. Tirmîzî: Rasûlullah s.a.v.’den gece namazı hakkındaki rivâyetlerin en çoğu vitr ile beraber on üç rek’at en azı ise dokuz rek’attır.

Bilal r.a.'dan rivayet edildiğine göre: Rasülullah (s.a.v)’in şöyle buyurdu:

#1,487 عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ "
“Gece namazını ihmal etmeyiniz. Çünkü o sizden önceki salih kişilerin adetidir. Gece namazı Allah’a yakınlık olup günahlardan sakındırır, kötülüklere keffaret olup vücuttan hastalığı kovar.”

Tirmizi, Deavat 102 Hn: 3549 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis garibtir. Bilâl’in rivâyetiyle ve sadece bu şekliyle bilmekteyiz. Senedi yönünden zayıftır. Tirmizî: Muhammed b. İsmail’den işittim şöyle diyordu: Muhammed el Kureşî, Muhammed b. Saîd eş Şamî’dir. İbn ebî Kays ve Muhammed b. Hassân bu zatın kendisidir ve hadisleri terkedilmiştir. Muaviye b. Salih bu hadisi Rabia b. Yezîd’den, Ebû İdris el Havlânî’den, Ebû Umâme’den rivâyet ederek şöyle demişlerdir: “Gece ibadete devam ediniz! Çünkü O sizden önceki Salih insanların adetidir. Rabbinize yaklaştırıcıdır, günahlara keffârettir, günahlardan sakındırır.” Tirmizî: Ebû İdris’in, Bilâl’den rivâyet ettiği bu hadis daha sahihtir.