Toplam 23,606 Hadis
Konular

Evden Çıkarken ve Girerken Dua Kategorisi

Meymune der ki:

#23,591
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ne zaman evimden çıktiysa, bakışlarını semaya dikip şöyle derdi: "Allahım! Sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, cehalete düşmekten veya cahil bırakılmaktan, zulmetmekten veya zulme uğramaktan sana sığınırim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17080 *Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden EbO Bekr el-Huzeli zayıftır.2 2 Taberani, M. el-Kebir'inde (24/9) rivayet etti.

Avf bildiriyor:

#23,590
Abdullah b. Mes'ud, evinden çıktiğı zaman: "Bismillah. Allahım! Sana dayandım. Her şey Allah' ın kuvvet ve kudretiyle olur" derdi. Muhammed b. Ka'b el-Kurazi der ki: "Bu, Kur'an'da yer almıştir: "Ona, Allah'ın adıyla binin." (Hud Sur. 41), "Allah'a tevekkül ettik." (A'raf Sur. 89) (Yunus Sur. 85)

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17079 *Taberani, mevkuf olarak rivayet etti. Senedi munkatı'dır. Ravilerden Mes'Odi'nin ahir ömründe ezberi bozulmuştur.1 1 Taberani, M. el-Keblr'inde (8889) rivayet etti.

Zeyd b. Abdillah b. Husayfe, babasından, o da dedesinden nakleder:

#23,589
Resulullah (sallallahu aleyhi veıellem) evinden çıktiğı zaman şöyle derdi: "Bismillah. Her şey Allah'ın kuvvet ve kudretiyle olur. Allah'ın dilediği olur. Allahım! Sana dayandım. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17078 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Yezid b. Abdilmelik en-Nevfeli metriıktur.2 2 Taberaru, M. el-Keblr'inde (22/3%) rivayet etti.

Osman b. Affan, Resulullah'ın (sallailahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,588
"Müslüman, sefer veya başka bir maksatla evinden çıkarken: «Allah'a iman ettim, Ona tutundum ve güvendim. Allah'tan başka güç kuvvet sahibi hiç kimse yoktur> derse, bu çıkışı kendisi için hayırlı olur ve çıkışında karşılaşacağı kötülükler kendisinden uzaklaştırir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17077 *Ahmed, bir adam vasıtasıyla Osman' dan rivayet etti. Diğer ravileri güvenilirdir. 1 1 Aluned (471) rivayet etti. İsmi verilmeyen adamın isminin, Ebu Cafer et-Taberi, Tezhibu'l-Asar'ında (167), Eban b. Osman olduğunu belirtti. Ona dayandırılan isnad ise çok zayıfbr. İbnu's-Sünni, Amelu 'l-yevm vel-leyle'de (491) zikretti ve şöyle dedi: "Eban, Osman b. Affan'ın çocuklarından biridir. Senetteki sahabenin ismi sakıt olmuştur ve Eban'a dayandırılan senet zayıfbr. Eban b. Osman ise güvenilirdir."

Abdullah b. Ubeyd b. Umeyr bildiriyor:

#23,587
"Abdurrahman b. Avf, evine girdiği zaman, evin köşelerinde Ayetu'l-Kürsi'yi okurdu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17076 *Ebu Ya'la rivayet etti. Ravileri güvenilirdir. Fakat Abdullah, İbn Avf'ı dinlememiştir.2 2 Ebu Ya'la (7207) rivayet etti.

Cerir b. Abdillah, ResUlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,586
"Kim, evine girdiği zaman İhlas suresini okursa, bu sure, ev halkından ve komşularindan fakirliği yok eder.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17075 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Mervan b. Salim el-Gifari metrCıktur.1 1 Taberani, M. el-Kebir'inde (2419) ve Haraiti, Mekfirimu'l-Ahlıik'ta (454) rivayet etti.

Ümmü Seleme r.a.'dan: (r.a.)’den rivâyete göre: Nebi (s.a.v), evinden çıkarken şöyle dua ederdi:

#1,366 بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا
“Allah’ın adıyla… Allah’a güvenip Allah’a dayandım. Ey Allah’ım hak yolundan ayağımın kaymasından sapıklığa düşmekten zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillik etmekten ve bize karşı cahillik edilmesinden sana sığınırım.”

Ebu Davud Tayalisi, Müsned Hn: 1712; İbn Ebi Şeybe, Musannef Hn: 29688; Tirmizi, Deavat 35 Hn: 3427; Nesai, İstiaze: 29 Hn: 5391-5444 ve Sünenil Kübra Hn: 9834; Ahmed, Müsned Hn: 26075; Beyhaki, Davetül Kebir Hn: 378 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

Enes b. Malik r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,365 مَنْ قَالَ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، يُقَالُ لَهُ كُفِيتَ وَوُقِيتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ
“Her kim evinden çıktığında: “Allah’ın adıyla Allah’a güvendim, Allah’a dayandım çaba ve güç gösterebilmemiz ancak Allah’ın izni iledir” derse kendisine: “İhtiyaçlarının karşılandı koruma altına alındın” denilir ve şeytan o kimseden uzaklaşır.

Tirmizi, Deavat 34 Hn: 3426; Ebu Davud, Edeb: 27 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahih garibtir. Ancak bu şekliyle bilmekteyiz.