Toplam 23,605 Hadis
Konular

Yatarken Okunacak Dualar ve Zikir Kategorisi

Ebu't-Teyyah bildiriyor:

#23,580
Yaşlanmış olan Abdurrahman b. Hanbeş et-Temimiye: "Resülullah'a (sallallahualeyhivesellem) yetiştin mi? diye sorunca: "Evet" dedi. "Şeytanların kendisine kötülük yapmak istediği gece, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) ne yaptı?" diye sorduğumda şu karşılığı verdi: Şeytanlar o gece vadiler ve dağ geçitlerinde Resülullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) hücum ettiler. Onların içinde elinde bir ateş parçası bulunan bir şeytan vardı. O ateşle Resülullah'm (sallallahualeyhi vesellem) yüzünü yakmak istiyordu. Cibril, Resülullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) gelip: "Ey Muhammed! Oku!" dedi. Resülullah (sallallahualeyhivesellem): "Ne okuyayım?" diye sorunca, Cibril:" Allah'ın yarattığı bütün şeylerin şerrinden Allah'a sığinıyorum. Göklere yükselen her şeyin şerrinden, gece ve gündüz fitnelerinin şerrinden; hayır hariç, gece ve gündüz ansızın gelen şeylerin (cinlerin) şerrinden; Allah'ın mükemmel ve eksiksiz olan kelimelerine sığınıyorum. Ey büyük merhamet sahibi alan Allahım" demesini söyledi. Bunun üzerine ateşleri söndü ve Allah onları hezimete uğratti.1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17068 - 17069 1 Ahmed (3/419) ve Ebu Ya'la (6844) rivayet etti. 17069- Bir rivayette ise ibare şöyledir: "Resulullah (sailallahualeyhivesellem) korktuğu zaman ... " Cafer: "Zannedersem (Hz. Peygamber salla1lahu aleyhi vesellemsabah namazına çıkmakta) geç kalmaya başladı" diye ekledi *Ahmed ve Ebu Ya'la rivayet ettiler. Taberani rivayet etti. Taberani'nin bazı isnadlarının ravileri, Sahlh'in ravileridir. 2 2 Ahmed (3/419) rivayet etti.

Ebu't-Teyyah bildiriyor:

#23,579
Yaşlanmış olan Abdurrahman b. Hanbeş et-Temimiye: "Resülullah'a (sallallahualeyhivesellem) yetiştin mi? diye sorunca: "Evet" dedi. "Şeytanların kendisine kötülük yapmak istediği gece, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) ne yaptı?" diye sorduğumda şu karşılığı verdi: Şeytanlar o gece vadiler ve dağ geçitlerinde Resülullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) hücum ettiler. Onların içinde elinde bir ateş parçası bulunan bir şeytan vardı. O ateşle Resülullah'm (sallallahualeyhi vesellem) yüzünü yakmak istiyordu. Cibril, Resülullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) gelip: "Ey Muhammed! Oku!" dedi. Resülullah (sallallahualeyhivesellem): "Ne okuyayım?" diye sorunca, Cibril:" Allah'ın yarattığı bütün şeylerin şerrinden Allah'a sığinıyorum. Göklere yükselen her şeyin şerrinden, gece ve gündüz fitnelerinin şerrinden; hayır hariç, gece ve gündüz ansızın gelen şeylerin (cinlerin) şerrinden; Allah'ın mükemmel ve eksiksiz olan kelimelerine sığınıyorum. Ey büyük merhamet sahibi alan Allahım" demesini söyledi. Bunun üzerine ateşleri söndü ve Allah onları hezimete uğratti.1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17068 1 Ahmed (3/419) ve Ebu Ya'la (6844) rivayet etti.

Ebu Umame bildiriyor:

#23,578
Halid b. el-Velid, Resulullah'a (sallallahu aleyhi vesellem), gece gördüğü kabusları anlattı ve bu durumun gece ibadetine engel olduğunu söyledi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Ey Halid b. el-Velid! Sana, onları üç defa söylediğin takdirde, sayesinde Allah'ın senden bu durumu gidereceği sözler öğreteyim mi?" buyurdu. Halid: "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah! Sana bu nedenle durumumu anlattım" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "«Allah'ın gazabından ve cezalandırmasından, kullarinın şerrinden, Şeytan'ın kalbime getirdiği kötülükten ve bana musallat olmalarindan, Allah'ın mükemmel ve eksiksiz kelimelerine sığınırım» sözlerini söyle" buyurdu. Hz. Aişe dedi ki: Birkaç gece geçmeden Halid b. el-Velid gelip: "Ya Resülallah! Anam babam sana feda olsun. Seni hak olarak gönderene yemin ederim ki; daha bana öğrettiğin sözleri üç defaya tamamlamadan, Allah, beni bulunduğum durumdan kurtardı. Şimdi, gece vakti aslanın inine girmekten bile korkmam."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17067 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Hakem b. Abdillah el-Eyli metruktur.

Halid b. el-Velid'in bildirdiğine göre

#23,577
kendisi, Resulullah'a (sallallahu aleyhi vesellem), gece korktuğunu söyleyince Hz. Peygamber (sallallahu aleyhivesellem) şöyle buyurdu: "Bana, Cibril'in, cinlerden bir ifritin bana kötülük yapmak istediğini söyleyerek öğrettiği sözleri sana öğreteyim mi? Cibril bana şunlari (okumamı) söyledi: "Gökyüzünden inen ve gökyüzüne çıkan şerden, yeryüzüne inen ve ondan çıkan şerden gece ve gündüz fitnelerinin şerrinden, hayır hariç, gece ve gündüz ansızın gelen şeylerden (cinlerden); iyilerin ve kötülerin, sayesinde haddi aşamayacağı Rahman olan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel kelimelerine sığınırim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17066 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Müseyyeb b. Vadıh'ı birden çok kişi güvenilir bulmuş, bazıları ise zayıf olduğunu söylemiştir. Hasan b. Ali el-Ma'meri de öyledir. Diğer ravileri, Sahlh'in ravileridir. 1 1 Taberani, M. el-Kebir'inde (3838) rivayet etti.

Halid b. el-Velid anlahyor:

#23,576
Gece korkar ve kılıcımı elime alarak gördüğüm her şeye savururdum. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bana: "Sana Ruhu'l-Emin'in öğrettiği sözleri öğreteyim mi?" deyince, ben: "Olur" dedim. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle dedi: "Gökyüzünden inen ve gökyüzüne çıkan şerden, gündüz ve gece fitnelerinin şerrinden; hayır hariç, ansızın gelen şeylerden; iyilerin ve kötülerin, onlar konusunda haddi aşamayacağı Allah'ın eksiksiz ve mükemmel kelimelerine sığınırim." Halid, bunu söyleyince (bu duayı okuyunca) korkusu gitti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17065 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Zekeriyya b. Yahya b. Eyyub ed-Darir el-Medfiini'yi tanımıyorum. Diğer ravileri güvenilirdir.

M. el-Kebir' de geçen zayıf bir rivayetin ifadesi ise şöyledir:

#23,575
"Bütün cinlerden ve insanlardan, onlann herhangi birinin benim hakkımda haddi aşmasına veya bana zarar vermesine karşı koru. Sana sığınan azizdir ve Senin şanın her şeyin üstündedir. Senden başka ilah yoktur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17064

Halid b. el-Velid uykusuzluk çekince, Reslllullah (sallallahu aleyhi vesellem)

#23,574
ona şöyle dedi: "Sana, onlari söylediğin takdirde uyuyacağın sözler öğreteyim mi? «Yedi göğün ve gölgeledikleri şeylerin, yeryüzünün, yerlerin ve yüklendikleri şeylerin, şeytanlarin ve saptırdıklarinın Rabbi! Yarattıklarinın hepsinin şerrine karşı, herhangi birinin benin hakkımda haddi aşmasına veya zulmetmesine karşı beni koru. Sana sığınan azizdir, senin ismin çok yücedir» duasını söyle."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17063 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir. Fakat Abdurrahman b. Sabit, Halid b. el-Velid'i dinlememiştir .

Ömer b. el-Hattab, ResUlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,573
"Kim, gece: "Rabbine kavuşmayı uman kimse yararlı iş işleşin ve Rabbine kullukta hiç ortak koşmasın" (Kehf Sur. 110) ayetini okursa, onun için Aden'den Mekke'ye kadar içerisini kendisine dua eden ve kendisi için mağfiret dileyen meleklerin dolduracağı bir nur yükseltilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17062 *Bezzar rivayet etti. Ravilerden EbCı Kurra el-Esedi'den sadece Nadr b. Şumeyl rivayette bulunmuştur. Diğer ravileri güvenilirdir.1 1 Bezzar (3108) rivayet etti ve şöyle dedi: "Bu hadisin, Ömer' den sadece bu isnadla rivayet edildiğini biliyoruz.

Ebu Hureyre, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,572
"Gece uyandıgında: «La ilahe illallah, Allahu ekber, Sübhanallahi vel-hamdulillahi Rabbi'l-Alemin. Allahım! Bana mağfiret et» diyen hiçbir Müslüman yoktur ki; affedilmesin. Eğer kalkıp abdest alarak dua ederse, Allah duasını kabul eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17061 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Eban b. Ebi Ayyaş metrCıktur.

Abdullah b. Amr, Resulullah'ın (sallailahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,571
"Kim gece uyandığında on defa «Bismillah», on defa «Sübhanallah», on defa «Allah'a iman ettim ve batıl tanrilari ve Tağut'u inkar ettim» derse, korktuğu her şeyden emin olur ve hiçbir günah ona yetişecek büyüklükte olamaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17060 *Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ında hocası Mikdam b. DavCıd'dan rivayet etti. O da zayıftır. İbn Dakik el-iyd güvenilir olduğunu ~öyledi. O'nun güvenilir olmasıyla hadis hasen olur.

Zeyd b. Sabit yatağa girdiğinde:

#23,570
"Allahım! Ailemi ve kölelerimi gözetmeni dilerim. Kendileriyle alakayı kestiğim akrabalarımın bana beddua etmesinden de sana sığınırım" derdi

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17059 *Taberani rivayet etti. Senedi ceyyiddir.2 2 Taberaru, M. el-Kebir'inde (4849) rivayet etti.

Bilal'in hanımı Hind der ki:

#23,569
Bilal yatağına girdiği zaman şöyle derdi: "Allahım! Günahlarımı affet ve kusurlarımdan dolayı beni mazur gör."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17058 *Taberani rivayet etti. Hind'i tanımıyorum. Diğer ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Taberani:, M. el-Kebir'inde (1009) rivayet etti.

Ebu Cuhayfe, ResUlullah'ın (sal1allahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,568
"Sizden biriniz, uyandığı zaman şöyle desin: "Ölmüşken, bize ruhlarimızı geri veren Allah'a hamd olsun"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17057 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Abdurrahman b. Mushir zayıftır.2 2 Taberani, M. el-Keblr'inde (22/107) rivayet etti.

Uleybe'nin kızlari olan Safiyye ve Duhaybe anlahyorlar:

#23,567
Kayle binti Mahrame karanlık basıp yatağına girdiği zaman şöyle derdi: "Bismillah! Allah' a tevekkül ederim. Kendimi Allah' a teslim edip günahlarım için istiğfar ettim." Bunu defalarca söylerdi. Sonra şöyle devam ederdi: "Gökyüzünden inen ve gökyüzüne çıkan şerden, Yeryüzüne inen ve ondan çıkan şerden, gündüz fitnelerinin şerrinden, Hayır, hariç, bu gecenin ansızın gelen şeylerinden (cin ve şeytanlardan), iyilerin ve kötülerin, onlar konusunda haddi aşamayacağı Allah'ın eksiksiz ve mükemmel kelimelerine sığınırım. Allah' a iman ettim ve ona tutundum. Her şeyin, kudretine teslim olduğu, her şeyin, İzzeti karşısında eğildiği, Azameti karşısında mütevazı olduğu, her şeyin, Mülkü karşısında boyun eğdiği Allah' a hamd olsun. Allahım! Arş'ının izzeti hürmetine, Kitab'ının sonsuz rahmetiyle, senin azamet ve celalinle, yüce isminle, iyilerin ve kötülerin, onlar konusunda haddi aşamayacağı eksiksiz ve mükemmel kelimelerinle, bize merhamet bakışıyla bakmanı istiyorum. Bizde, bağışlamadığın günah, ihtiyacım gidermediğin fakirlik, helak etmediğin düşman, giydirmediğin çıplak ve ödemediğin borç bırakma. Bizim için dünyada ve ahirette menfaatimize şeylerden vermediğin şey bırakma, ey Merhametlilerin en merhametlisi! Allah' a iman ettim ve Ona tutundum." Sonra, otuz üç defa "Sübhanallah" otuz üç defa "Allahu ekber" otuz dört defa da "Elhamdulillah" derdi. Sonra (Kayle) ekledi: "Kızım! Böylece hatime işi (yüze) tamamlanmış olur. Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) kızı (Hz. Fatıma) kendisinden hizmetçi istemek için gittiğinde, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Sana hizmetçiden daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi?" diye sordu. Fatıma: "Olur" deyince, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veselleın), ona bu yüz defa olan tesbihi karanlık basınca her yatağına girdiğinde söylemesini emretti."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17056 *Taberani rivayet etti. Senedi hasendir.1 1 Taberani, M. el-Kebfr'inde (25/12-13) rivayet etti.

Saib b. Malik der ki:

#23,566
Ammar'ın yanındayken, bir adam gelip şöyle dedi: "Sana bazı kelimeler öğreteyim mi?" dedi. Söyledikleri Resulullah'ın (sailallahu aleyhi vesellem) sözleri gibiydi: "Gece, yatağına girdiğin zaman de ki: "Allahım! Canımı sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. İndirilen Kitab'ına, gönderilen Peygamber'ine iman ettim. Allahım! Nefsimi sen yarattın. Onun yaşamı ve ölümü senin elindedir. Eğer onu öldürürsen, ona merhamet et. Eğer öldürmezsen onu iman üzere kalması için koru."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17055 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Ata b. es-Saib'in ahir ömründe ezberi bozulmuştur. Diğer ravileri güvenilirdir. 1 1 Ebu Ya'la (1625) rivayet etti.

Ebu İshak el-Hemedani, babasından nakleder:

#23,565
Ali b. Ebi Talib bana bir mektup yazarak dedi ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana şunu emretti: "Yatağına girdiğin zaman şöyle de: "Perçeminden tuttuğu kişilerin şerrinden, Allah'ın kerim zatına ve eksiksiz, mükemmel kelimelerine sığınırim. Allahım! Borçlunun borcunu sen öder, günahını sen affedersin. Allahım! Senin ordun hezimete uğramaz ve Sen vaadinden geri dönmezsin. Servet ve itibar, senin inayetin olmadıkça sahibine fayda vermez. Allahım! Seni tesbih eder, Sana hamd ederim." Ebu İshak ekledi: "Bu hadisi, Ebu Meysere el-Hemdclni'ye sordum, bana Abdullah b. Mes'ud' dan aynısını şu farklı ifade ile nakletti: "Perçeminden sımsıkı tuttuğunun şerrinden."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17054 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Hammad b. Abdirrahman el-KOfı zayıftır.

İbrAhim b. Abdillah b. AbdilkAri, Hz. Ali'nin şöyle dediğini nakleder:

#23,564
Bir gece ResUlullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanında kaldığımda, namazı bitirip yatağına girince şöyle dediğini duyuyordum: "Allahım! Azabından affına, gazabından rizana sığınırim, Senden yine Sana sığınırim. Ne kadar çalışsam, Seni gereği gibi övmekten acizim. Sen kendi zatını övdüğün gibisin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17053 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. İbrahim b. Abdillah b. Abdilkari dışındaki ravileri Sahlh'in ravileridir. Onu da İbn Hibban güvenilir bulmuştur.

Ebu MAlik el-Eş'ari, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,563
"Sizden biriniz, yatmak istediği zaman: «Allah'a iman ettim ve Tağutu inkar ettim. Allah'ın vaadi haktır ve peygamberler doğru söylemişlerdir. Allahım! Hayır hariç, bu gecenin ansızın gelen (görünmeyen) şeylerinden (cin ve şeytanlardan) sana sığınırim» desin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17052 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Muhammed b. İsmail b. Ayyaş zayıftır.

Ebu' d-Derda, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,562
"Kim yatağına girdiği zaman: «Yüceliğinde sınır olmayan, bazı şeyleri gizleyip bazılarını haber veren, malik olup yarattıklari hakkında takdirde bulunan Allah'a hamd olsun. Yaşatıp öldüren ve her şeye gücü yeten Allah'a hamd olsun» derse, annesinden doğduğu günkü gibi günahsız olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17051 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Ebu Cenab el·Kelbi zayıftır.

Hz. Aişe bildiriyor:

#23,561
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), yatağına girdiği zaman: "Allahım! Beni esiri olacağım kötülükten ve yatağa düşürecek açlıktan sana sığınırim derdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17050 *Taberani M. es-Sağlr'inde ve el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden tanımadığım vardır.1 1 Taberani M. es-Sağir'inde (896) rivayet etti.

Enes der ki:

#23,415
ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem), yatmak istediği zaman: "Allahım! Kullarinı dirilteceğin gün, beni azabından koru" derdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17049 *Bezzar rivayet etti. Senedi hasendir. 3 3 Bezzar (3110) rivayet etti.

Velid b. el-Velid bildiriyor:

#23,414
Resulullah'a (sallailahu aleyhi vesellem): "Ya Resulallah! (Yatacağım zaman) kendimde bir ürküntü hissediyorum" dedim. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Yatağına girdiğin zaman «Gazabından, cezasından, kullarinın şerrinden, şeytanlarin vesvesesinden ve yanımda hazır bulunmalarindan Allah'ın eksiksiz, mükemmel kelimeleri ile O'na sığınırım» de. ôyle yaparsan, sana hiçbir şey zarar veremez, hatta yaklaşamaz" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17048 *Ahmed rivayet etti. Ravileri Sahfh'in ravileridir. Sadece Muhammed b. Yahya b. Hibban, Velld b. el-Velid'i dinlememiştir. Kişinin, korktuğunda söylemesi gereken şeyler konusunda bununla ilgili hadis gelecektir. 2 2 Ahmed (4/57) ve İbnu's-Sünni, Amelu'l-yevm vel-leyle'de (638) rivayet etti.

Bureyde, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem), Hamza' ya hitaben şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,412
"Ey Hamza! Yatağına girdiğin zaman ne dersin?" Hamza: "Şöyle şöyle derim" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), zannedersem şu karşılığı verdi: "Yatağına girdiğin zaman şöyle de: "Karşılıksız olarak bana iyilikte bulunup ihsan eden Allah'a hamd olsun . .Alemlerin ve her şeyin Rabbi ve ilahı olan Allah'a hamd olsun. Allahım! Cehennemden sana sığınırım."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17047 *Bezzar rivayet etti. Ravilerden Yahya b. Kesir Ebu'n-Nadr zayıftır.1 1 Bezzar (3112) rivayet etti ve şöyle dedi: "Bu hadisi, Yahya b. Kesir' den başkasının Cüreyri' den rivayet ettiğini bilmiyoruz.

Cabir b. Abdillah bildiriyor:

#23,411
ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem), ashabına: "Yatacağınız zaman ne diyorsunuz?" diye sordu. (Sahabe tek tek cevap verdi ve) sıra Abdullah b. Revaha'ya gelince, Abdullah b. Revaha: "«Bu canı sen yarattın. Onun yaşamı ve ölümü senin içindir. Eğer öldürürsen ona afiyet ver ve affet. Eğer yaşatirsan onu muhafaza eyle ve doğru yola ilet» derim" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi veseUem) bu sözleri beğendi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17046 *Bezzar, Ömer b. İsmail b. Mücalid'den rivayet etti. O da hadis uyduran birisidir. 1 1 Bezzar (3111) rivayet etti.

Abdullah b. Amr der ki:

#23,410
Resulullah (sallallahualeyhivesellem) yatmak için uzandığı zaman: "Allahım! Senin adını anarak yattım, günahımı bağışla" derdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17045 *Ahmed rivayet etti. Senedi hasendir.1 1 Ahmed (6620) ve İbnu's-Sünni, Amelu'l-yevm vel-leyle'de (714) rivayet etti.

Abdullah b. Amr bildiriyor: Resulullah (sallallahualeyhi vesellem), bir kişiye:

#23,409
"Yatacağın zaman ne dersin?" diye sorunca, adam: "«Allahım! Senin adını anarak yattım, beni bağışla» derim" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Allah seni bağışlasın" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17044 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Abdurrahman b. Ziyad b. En'um zayıftır.

Abdullah b. Amr, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem), bir kişiye şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,408
"Yatağına girdiğin zaman ne söylersin?" Adam: "«Allahım! Senin adını anarak yattım, günahımı bağışla» derim" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "İsabet ettin. Allah seni muvaffak etsin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17043 *Taberani rivayet etti. Raviierden Rişdeyn b. Sa'd zayıftır. Amellerin faziletiyle ilgili yaptığı rivayetler kendisinden kabul edilir.

Abdullah b. Amr, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi veselleın), uyumak istediğinde şöyle dediğini nakleder:

#23,407
"Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, gaybı ve görüneni bilen! Sen her şeyin Rabbi ve ilahısın. Senden başka ilah olmadığına, tek olduğuna ve ortağının bulunmadığına şahadet ederim. Muhammed'in de senin kulun ve Resulün olduğuna şahadet ederim ve melekler de buna şahitlik eder. Şeytandan ve onun şirkinden ve nefsimin günah işlemesinden veya bir Müslümana günah yüklemekten sana sığınınm." Ebu Abdirrahman ekledi: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Abdullah b. Amr' a bunu öğretmişti ve yatacağı zaman böyle derdi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17040 - 17041 - 17042 *Ahmed rivayet etti. Senedi hasendir.1 1 Bu hadisi Ahmed'in Müsned'inde bulamadım. Bundan önceki ve sonraki hadise bakınız. 17041- Abdullah b. Amr, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem), uyumak istediğinde şöyle dediğini nakleder: "Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, gaybı ve görüneni bilen! Sen her şeyin Rabbi ve iltihısın. Senden başka ilah olmadığına, tek olduğuna ve ortağının bulunmadığına şahadet ederim. Muhammed'in de senin kulun ve Resulün olduğuna şahadet ederim ve melekler de buna şahitlik eder. Şeytandan ve onun şirkinden ve nefsimin günah işlemesinden veya bir Müslümana günah yüklemekten sana sığınınm." 17042- Bir rivayette, Abdullah b. Amr, Abdullah b. Yezid'e der ki: "Sana, ResUlullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem), Ebu Bekr' e yatmak istediği zaman söylemesi için öğrettiği şeyi öğreteyim mi?" dedi ve bir önceki hadise benzer metinle devamını aktardı. *Taberani iki isnadla rivayet etti. Birinci rivayetin Huyey b. Abdillah el-Muarifı dışındaki ravileri Sahlh'in ravileridir. Onu bazıları güvenilir bulmuş, bazılarıysa zayıf olduğunu söylemiştir.

Abdullah b. Amr, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi veselleın), uyumak istediğinde şöyle dediğini nakleder:

#23,406
"Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, gaybı ve görüneni bilen! Sen her şeyin Rabbi ve ilahısın. Senden başka ilah olmadığına, tek olduğuna ve ortağının bulunmadığına şahadet ederim. Muhammed'in de senin kulun ve Resulün olduğuna şahadet ederim ve melekler de buna şahitlik eder. Şeytandan ve onun şirkinden ve nefsimin günah işlemesinden veya bir Müslümana günah yüklemekten sana sığınınm." Ebu Abdirrahman ekledi: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Abdullah b. Amr' a bunu öğretmişti ve yatacağı zaman böyle derdi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17040 - 17041 *Ahmed rivayet etti. Senedi hasendir.1 1 Bu hadisi Ahmed'in Müsned'inde bulamadım. Bundan önceki ve sonraki hadise bakınız. 17041- Abdullah b. Amr, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem), uyumak istediğinde şöyle dediğini nakleder: "Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, gaybı ve görüneni bilen! Sen her şeyin Rabbi ve iltihısın. Senden başka ilah olmadığına, tek olduğuna ve ortağının bulunmadığına şahadet ederim. Muhammed'in de senin kulun ve Resulün olduğuna şahadet ederim ve melekler de buna şahitlik eder. Şeytandan ve onun şirkinden ve nefsimin günah işlemesinden veya bir Müslümana günah yüklemekten sana sığınınm."

Abdullah b. Amr, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi veselleın), uyumak istediğinde şöyle dediğini nakleder:

#23,405
"Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, gaybı ve görüneni bilen! Sen her şeyin Rabbi ve ilahısın. Senden başka ilah olmadığına, tek olduğuna ve ortağının bulunmadığına şahadet ederim. Muhammed'in de senin kulun ve Resulün olduğuna şahadet ederim ve melekler de buna şahitlik eder. Şeytandan ve onun şirkinden ve nefsimin günah işlemesinden veya bir Müslümana günah yüklemekten sana sığınınm." Ebu Abdirrahman ekledi: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Abdullah b. Amr' a bunu öğretmişti ve yatacağı zaman böyle derdi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17040 *Ahmed rivayet etti. Senedi hasendir.1 1 Bu hadisi Ahmed'in Müsned'inde bulamadım. Bundan önceki ve sonraki hadise bakınız.

Ebu Abdirrahman b. el-Hubuli bildiriyor:

#23,404
Abdullah b. Amr, bize bir kağıt çıkararak şöyle dedi: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bize şöyle öğretirdi: "Ey, göklerin ve yerin yaratıcısı, gaybı ve görüneni bilen! Sen her şeyin Rabbi ve ilahısın. Senden başka ilah olmadığına, tek olduğuna ve ortağının bulunmadığına şahadet ederim. Muhammed'in de senin kulun ve ResUlün olduğuna şahadet ederim ve melekler de buna şahitlik eder. Şeytandan ve onun şirkinden ve nefsimin günah işlemesinden veya bir Müslümana günah yüklemekten sana sığınınm." Ebu Abdirrahman şöyle dedi: "Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın), Abdullah b. Amr'a bunu öğretmişti ve yatacağı zaman böyle derdi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17039 *Ahmed rivayet etti. Senedi hasendir.

Abdullah b. Amr bildiriyor:

#23,403
ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem), Hz. Ali ile Fatıma'ya, yatağa girdiklerinde Sübhanallah, Elhamdulillah ve Allahu Ekber demelerini emretti. (Ravi) Ata, yüze tamamlanması için hangisinin otuz dört defa söylendiğini bilmiyor.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17038 *Ahmed rivayet etti. Ravileri güvenilirdir. Çünkü Şu'be, Ata'yı ezberi bozulmadan önce dinlemiştir.2 2 Ahmed (6554) uzun bir metinle rivayet etti.

Ümmü Seleme bildiriyor:

#23,402
Hz. Fatıma, Resulullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) gelerek (ev işlerindeki ağır) hizmetten şikayet etti ve şöyle dedi: "Ey Allah'ın Peygamberi! El değirmeni çevirmekten ellerim nasırlaştı. Bir taraftan un öğütüyor, diğer taraftan hamur yoğuruyorum (Bana bir hizmetçi versen)" Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona şöyle buyurdu: "Allah, sana bir şey nasib ederse onu sana yollar. Sana hizmetçiden daha hayırlı bir şey öğreteyim. Yatağına girdiğin zaman, otuz üç defa «Sübhanallah» otuz üç defa «Allahu ekber» otuz dört defa «Elhamdulillah» de. Bu söyleyeceğin yüz söz, senin için hizmetçiden daha hayırlıdır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17037 *Sabah namazından sonra yapılması gerekenler kısmında hadisin tamamı geçmişti. Senedi hasendir.1 1 Mükerrer hadis: 16957. hadis.

Ebu Malik el-Eş'ari, ResUlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,401
"İnsanoğlu yattığı zaman melek, şeytana: «Bana sendeki sayfayı ver» der. Şeytan, sayfayı meleğe verince, melek o sayfada yazılı olan her sevap için, sayfadaki on günahı siler ve onlari sevap olarak yazar." Biriniz yatacağı zaman otuz üç defa «Allahu ekber» otuz dört defa «Elhamdulillah» otuz üç defa «Sübhılnallah» desin. Bunlarin toplam sayısı yüz eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17036 *Taberani rivayet etti. Muhammed b. İsmail b. Ayyaş zayıftır.3 3 Taberani, M. el-Kebi'r'inde (3451) rivayet etti. Ravilerden Şureyh b. Ubeyd, Ebu Malik el-Eş'ari'yi dinlememiştir.

İbn Abbas, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,400
"Sizi, Allah'a şirk koşmaktan koruyacak bir kelimeyi haber vereyim mi? Yatacağınız zaman Kafirun suresini okuyunuz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17035 *Taberani rivayet etti. Cubara b. el-Muğallis çok zayıftır.2 2 Taberaru, M. el-Kebir'inde (12993) rivayet etti.

Habbab, Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,399
"Yatağına girdiğin zaman Kafirün süresini oku." Resulullah'-. (sallallahu aleyhi vesellem) de yatağına girdiği zaman, Kafirün suresini sonuna kadar okurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17034 *Bezzar rivayet etti. Ravilerden Cabir el-Cu'fı zayıftır.1 1 Bezzar (3113) rivayet etti.

Cebele b. Harise, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,398
"Yatağına girdiğin zaman Kafirun suresini sonuna kadar oku. Bu sure, şirkten beraattir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17033 *Taberani rivayet etti. Ravileri güvenilir bulunmuştur.2 2 Taberani, M. el-Kebir (2190) ve şu ibarelerle M. el-Evsat'ta (1989) rivayet etti: ResUlullah'a (sallallahu aleyhi vesellem): "Bana fayda verecek bir şey öğret" deyince; "Yatağına girdiğin zaman Kafirun suresini sonuna kadar oku. Bu sure, şirkten (kurtuluş) beraat(i)dir" buyurdu.

Abbad el-Ahmer veya İbnu'l-Ahmer,

#23,397
Resulullah'ın (sallallahu aleyhivesellem) yatağına girdiği zaman Kafirun suresini okuduğunu söyler.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17032 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Yahya el-Hımmani ve Cabir el-Cu'fı zayıftır.

Habbab,

#23,396
Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) her yatağına girişinde KAfirun suresini okuduğunu nakleder.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17031 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Cabir el-Cu'ti zayıftır.1 1 Taberani, M. el-Keblr'inde (3808) rivayet etti.

Enes, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi veseilem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,395
"Yatağa girdiğinde Fatiha ve İhlas suresini okursan ölümden başka her şeyden emin olursun."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17030 *Bezzar rivayet etti. Ravilerden Gassan b. Ubeyd zayıftır. İbn Hibban güvenilir olduğunu söylemiştir. Diğer ravileri Sahih 'in ravileridir.1 1 Bezzar (3109) rivayet etti ve şöyle dedi: "Bu hadisin, bu lafızla Enes'ten rivayetini sadece bu kanalla biliyoruz."

Hz. Aişe bildiriyor:

#23,394
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yatağının hazırlanmasını emrettiği zaman, yatak kıbleye doğru serilirdi. (Bir defa yatağa· girdiğinde) sağ elini başının altına koydu. Sonra ne dediğini bilmediğimiz bir şeyler fısıldadı. Fısıltıyla söylediği şeylerin sonuna doğru gelince sesini yükseltip şöyle dedi: "Ey yedi kat göğün, azim (büyük) Arş'ın ve her şeyin Rabbi olan, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'i indiren ve çekirdek ile tohumu çatlatan Allahım! Senin perçeminden tuttuğun her şeyin şerrinden sana sığınırim. Allahım! Sen kendinden önce kimsenin gelmediği Evvel'sin ve sen kendinden sonra kimsenin gelmeyeceği Ahir' sin, fevkinde kimsenin olmadığı Zahir' sin. Sen Batın'sın, senden başka (kalıcı) bir şey yoktur. Borcumuzu eda et ve fakirliğin sıkıntısından kurtar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17029 *EbO Ya'la rivayet etti. Ravilerden Seriyy b. İsmail metrOktur.

cabir, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,393
«Kişi yatağına girdiği zaman, yanına bir melek ve şeytan koşar. Melek: «Gününü hayırla kapat» der. Şeytan: «Gününü şerle kapat» der. Eğer Allah'ı zikredip öyle yatarsa, onu melek korur. O kişi uyandığında, melek ona: «Gününe hayırla başla» Şeytan ise: «Gününe şerle başla» der. Kişi eğer uyandığında: «Canımı uyurken öldürmeyip onu bana geri veren Allah'a hamd olsun» Allah'a hamd olsun ki; "Doğrusu, zeval bulmasın diye gökleri ve yeri tutan Allah'tır. Eğer onlar zevale uğrarsa O'ndan başka, and olsun ki onları kimse tutamaz. O, şüphesiz Halim'dir, bağışlayandır." (Fatır Sur. 41) Allah'a hamd olsun ki; "Buyruğu olmaksızın yere düşmemesi için göğü tutar'' (Hac Sur. 65) derse ve yatağından düşüp ölürse (bile) Cennete girer."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17028 *Ebu Ya'la rivayet etti. İbrahim b. el-Haccac eş-Şami dışındaki ravileri Sahlh'in ravileridir1 1 Ebu Ya'lii (1791) rivayet etti. Ravilerden Ebu'z-Zübeyr müdellistir ve an'ane yoluyla hadis rivayet eder.

Şeddad b. Evs, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,392
"Allah'ın Kitab'ından bir sure okuyup yatağına giren hiç kimse yoktur ki; Allah, ona, uyanana kadar ona eziyet verecek şeylerden koruması için bir melek göndermesin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17027 *Ahmed rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir. ı 1 Ahmed (4/125), Taberani, M. el-Kebir'inde (7175) ve Tirmizi (3407) rivayet etti. Ravilerden ismi verilmeyen Hanzali diye biri vardır.

Enes b. Malik bildiriyor:

#23,391
ResUlullah'a (sallallahualeyhivesellem): "Ya Resulallah! Falan kişi, dün gece uyuyamadı" denildi. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Neden?" diye sorunca: "Onu akrep soktu" denildi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Eğer yatağını girdiği zaman «Euzü bikelimatillahi' t-tammat min şerri ma halak» (=Allah'ın eksiksiz, mükemmel kelimeleri ile, yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınıyorum) deseydi Akrep ona zarar vermezdi" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17026 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Vehb b. Raşid er-Rakki metruktur.

Bera b. Azib r.a.'den: Rasülullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

#1,512 إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ
Yatağına yatacağında namaz abdesti gibi abdest al sonra sağ yanının üzerine yat ve: “Allah’ım kendimi sana teslim ettim, işlerimi sana havale ettim, Senin azabından korkarak ve Cennetini ümid ederek sırtımı sana dayadım. Senin azabından korunmak ancak sana sığınmakla mümkündür. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Peygambere iman ettim” diye dua et, eğer o gece ölürsen İslam üzere ölmüş olursun. Bera dedi ki: Bu duanın kelimelerini iyice ezberlemek için tekrarlayıp durdum ve; “Gönderdiğin Rasulüne iman ettim” dedim. Rasulullah (s.a.v.): “Gönderdiğin Peygamberlerine iman ettim” de buyurdular.

Tirmizi, Deavat 117 Hn: 3574; Buhari, Vudu’: 27; Müslim, Zikir: 17 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Bera’dan değişik şekilde de rivâyet edilmiş olup sadece bu rivâyette “namaz için abdest aldığın gibi abdest al” ilavesi vardır.

Huzeyfe b. Yeman r.a.'dan:

#1,356 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : " كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ: " اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا "، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، قَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَا نَفْسِي بَعْدَ مَا أَمَاتَهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
Rasülullah (s.a.v.), uyumak istediğinde: “Allah’ım senin isminle ölür ve dirilirim. (uyur ve uyanırım) Uyandığımda ise: “Benim canımı aldıktan sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah’a hamdolsun. Ölümden sonra dirilip dönüşümüz onun huzurunadır.”

Tirmizi, Deavat 28 Hn: 3417; Buhari, Deavat: 27; Ebu Davud, Edeb: 17 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.

Ali r.a. dedi ki:

#1,348 جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ تَشْكُو مَجَلًا بِيَدَيْهَا فَأَمَرَهَا بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ
"Fatıma ev işlerinden ve un öğütmekten dolayı ellerinin kabarmasından dolayı Nebi (s.a.v.)’e şikayete gelmişti de Rasülullah (s.a.v.): “Sübhanallah, Allahuekber ve Elhamdülillah demeyi emretti.”

Tirmizi, Deavat 24 Hn: 3409; Buhari, Deavat: 27; Müslim, Zikr: 17 ve diğerleri.

Ali r.a. dedi ki:

#1,347 شَكَتْ إِلَيَّ فَاطِمَةُ مَجَلَ يَدَيْهَا مِنَ الطَّحِينِ: فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِهِ خَادِمًا، فَقَالَ: " أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الْخَادِمِ، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا تَقُولَانِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ مِنْ تَحْمِيدٍ وَتَسْبِيحٍ وَتَكْبِيرٍ
“Fatıma, un öğütmekten dolayı ellerinin kabarmasından şikayette bulundu.” Ben de: “Babana git ve bir hizmetçi iste” dedim. Bunun üzerine Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Dikkat ediniz! İkiniz için de hizmetçiden daha faydalı bir şeyi size göstereyim mi? Yatağınıza girdiğinizde otuz üç kere elhamdülillah, otuz üç kere subhanallah, otuz dört kere de Allahü ekber dersiniz.” Bu hadis buradakinden uzuncadır.

Tirmizi, Deavat 24 Hn: 3408; Buhari, Deavat: 27; Müslim, Zikr: 17 ve diğerleri.ž Tirmizî: İbn Avn rivâyeti olarak bu hadis hasen garibtir. Bu hadis değişik bir şekilde yine Ali’den rivâyet edilmiştir.

Ebu Hüreyre r.a.'dan: Rasülullah (s.a.v.)’in şöyle buyurdu:

#1,340 إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ إِزَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ، فَإِذَا اضْطَجَعَ فَلْيَقُلْ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ
“Biriniz yatağından kalkıp tekrar oraya döndüğünde elbisesinin eteğiyle yatağın içersini üç kere çırpıp temizlesin çünkü kendisinden sonra o yerini kimin işgal ettiğini bilemez. Yattığı zamanda şöyle desin: Ey Rabbim senin adınla yatağa yanımı koydum ve senin vereceğin güç kuvvet ve izinle o yataktan yanımı kaldıracağım. Eğer ruhumu tutarsan ona rahmet et. Şayet ruhumu alıp götüreceksen Salih kullarını muhafaza ettiğin yerde ruhunu muhafaza et.” Uyandığında da şöyle desin: “Vücuduma sıhhat ve afiyet veren Allah’a hamdolsun. Ruhumu bana geri çeviren ibadet ve kulluk yapmama izin veren Allah’a hamdolsun.”

Tirmizi, Deavat 20 Hn: 3401; Buhari, Deavat: 27; Müslim, Zikir: 17 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu konuda Cabir ve aişe’den de hadis rivâyet edilmiştir. Ebu Hüreyre hadisi hasendir. Bazıları bu hadisi rivâyet edip şöyle demiştir: “Elbisesinin bir parçasıyla yatağını çırpıp temizlesin.”

Ebû Hüreyre r.a. dedi ki:

#1,339 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا إِذَا أَخَذَ أَحَدُنَا مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرَضِينَ، وَرَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، وَفَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَالظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَالْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ
Rasülullah (s.a.v.): Herhangi birimiz yatacağında bize şöyle dememizi emrederdi: “Allah’ım Ey göklerin ve yerlerin Rabbi, bizim ve her şeyin rabbi, taneyi ve çekirdeği yaran, Tevrat’ı, İncil’i ve Kuran’ı indiren! Her şerlinin şerrinden sana sığınırım ki her şeyin iradesi senin elindedir. Önce sensin senden önce hiçbir varlık yoktur. Ahir olan sensinsenden sonra hiçbir varlık yoktur. Zahir olan sensin senin üzerinde hiçbir varlık yoktur. Batın sensin senin ötende hiçbir şey yoktur. Benim borçlarımı ödettir ve beni fakirlikten kurtar.”

Tirmizi, Deavat 19 Hn: 3400; Müslim, Zikir: 27; Ebu Davud, Edeb: 17 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.