Toplam 23,448 Hadis
Konular

Zikir Kategorisi

Ebu Hureyre, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,388
"Kim sabahladığında ve akşamladığında: «Euzü bikelimatillahi't-tammat min şerri ma halaka» (=Allah'ın eksiksiz, mükemmel
kelimeleri ile, yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınıyorum) derse ona hiçbir
şey zarar vermez.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17023 - 17024 - 17025 Derim ki; Ebu Hureyre'nin, Sahlh'te bundan başka bir hadisi vardır. *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti.1 1 Taberaru, M. el-Evsat'ında (527) rivayet etti. 17024- M. el-Evsat'taki bir rivayet ise şöyledir: "Kim akşamladığında: «Euzü bi-kelimatillahi't-tammat kulliha min şerri ma halak» (=Allah'ın eksiksiz, mükemmel kelimelerinin tümü ile, yarattıklannın şerrinden Allah'a sığınıyorum) derse, ona hiçbir şey zarar vermez. 17025- Başka bir rivayette ise ibare şöyledir: "Kim, güneş batarken: «Euzü bi-kelimatillahi't-tammat min şerri ma halak» (=Allah'ın eksiksiz, mükemmel kelimeleri ile, yarattıklannın şerrinden Allah'a sığınıyorum) derse, o gece ona hiçbir şey zarar vermez. 11 *Bunların tümünü Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Birinci rivayette Ebu Ma'mer'in kardeşi Muhammed b. İbrahim'i tanımıyorum. Diğer iki rivayetin ravileri güvenilirdir. Bazılarında ise ihtilaf vardır. Derim ki; Enes'in, akrebin soktuğu kişilerin okuyacağı şeyler hakkındaki hadisi, kişinin yatağına girdiğinde okuyacağı dualar konusunda geçecektir.

Ebu Hureyre, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,386
"Kim sabahladığında ve akşamladığında: «Euzü bikelimatillahi't-tammat min şerri ma halaka» (=Allah'ın eksiksiz, mükemmel kelimeleri ile, yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınıyorum) derse ona hiçbir şey zarar vermez.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17023 Derim ki; Ebu Hureyre'nin, Sahlh'te bundan başka bir hadisi vardır. *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti.1 1 Taberaru, M. el-Evsat'ında (527) rivayet etti.

Ebu' d-Derda, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,384
"Kim bana sabahladığında on defa, akşamladığında ise on defa salavat getirirse, kıyamet günü şefaatim ona isabet eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17022 *Taberani iki isnadla rivayet etti. Senetlerin birisi ceyyiddir ve ravileri güvenilir bulunmuştur.

Abdullah b. Busr, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,383
"Kim güne hayırla başlayıp hayırla bitirirse, Allah meleklerine: «Bunlar arasında yaptığı günahlari yazmayınız» buyurur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17021 *Taberani, Haccac b. Yahya el-Müezzin an Ömer b. Amr b. Abd el-Ahmusi yoluyla rivayet etti. Cerrah b. Yahya'yı ise tanımıyorum. Diğer ravileri güvenilirdir. Ömer b. Amr'dan, sadece Cerrah b. Mel1h el-Behzani eş-Şami rivayette bulunmuştur. Eğer Cerrah b. Yahya bu kişiyse güvenilirdir.

İbn Abbas, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,382
"Kim günde üç defa «Allahım! Hamd sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. Sen teksin ve ortağın yoktur. Sen, benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. İhlasla sana iman ettim. Gücüm yettiğince ahdin ve vaadin üzere sabahladım. Kötü amelimden sana tövbe ederim ve günahlarimdan dolayı sana istiğfar ederim. Günahlari senden başkası affedemez» derse, bu sözü söylediği gün Allah onun bedenini cehenneme haram kılar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17020 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Amr b. Husayn el-Ukayli metrOktur.

Hz. Aişe, ResUlullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) sabahladığı zaman şöyle dediğini bildiriyor:

#23,381
"Allahım! Seni, meleklerini, nebilerini, resullerini ve bütün yarattıklarinı kendi nefsime olan şu şahadetime şahit tutarım: Ben şahadet ederim ki; Sen Allah' sın. Senden başka ilah yoktur, sadece sen varsın. Muhammed, senin kulun ve ResUlü'ndür. Sana iman eder ve tevekkül ederim." Resulullah (sallallahualeyhiveselleın) bunu üç defa söylerdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17019 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında, EbO Cemil el-Ensari, Kasım yoluyla rivayet etti. EbO Cemil'i tanımıyorum. Diğer ravilerin hadisi hasendir .

Abdullah b. Amr, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,379
"Biz ve mülk, Allah'a ait olarak akşamladık. Allah'a hamd olsun. Yarattıklarinın şerrinden, gökyüzünü yeryüzüne düşmesin diye tutan Allah'a sığınırim" sözünü söyleyen; her sihirbaz, kahin, şeytan ve hasetçinin şerrinden korunur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17018 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravileri güvenilirdir. Bazıları hakkında ihtilaf vardır .

Hz. Ali, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem), akşamladığında şöyle dediğini bildiriyor:

#23,377
"Biz ve mülk, tek ve kahhar olan Allah'a ait olarak akşamladık. Biz afiyet üzereyken gündüzü götürüp geceyi getiren Allah'a hamd olsun. Allahım! Bu kulun huzuruna geldi. Bu günde yaptiğım kötülüğü affet ve bu günde yaptığım iyiliği kabul ederek sevabını kat kat ver. Allahım! Bütün ihtiyaçlarimı bilensin ve bunlari karşılamaya gücün yeter. Allahım! Bu gece bütün ihtiyaçlarimı gider. Dünyalığımı arttırma ve ahirette vereceklerini eksiltme." Sabahladığı zaman da aynı şeyi söylerdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17017 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Haris el-A'var zayıftır.

Enes b. Malik, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,375
Sabahladığında: "Allahım! Seni, Arş'ı Taşıyanlari, meleklerini ve bütün yarattiklarinı, Senden başka ilah olmadığına ve ortağın olmadığına, Muhammed'in senin kulun ve ResUlün olduğuna şahit tutarim" diyen hiç kimse yoktur ki; o gün işlemiş olduğu günahları, Allah affetmesin. Bu sözü akşamladığı zaman söylerse, o gece işlemiş olduğu günahlar affedilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17016 Derim ki; Şeyhulislam el-Mızzi, Etraf kitabında bu hadisi Ebu Davud'un İbn Dase nüshasına ve Tirmizi'ye nisbet etmiştir. Yine Mekhul'un Enes'ten rivayetine ise Ebu Davüd'u kaynak göstermiştir. Baktığımda, Mekhul'un hadisinin: "Allahım! Sen benim Rabbimsin, Senden başka ilah yoktur" şeklindeki ifadesini bendeki nüshada bulamadım. Mekhul'un hadisinde şüphe olduğu gibi, Müslim b. Ziyad'ın hadisinin metninde şüphe olmasından korktuğum için bunu burada yazdım. *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Bakiyye b. el-Velid müdellistir.2 2 Ebu Davud (2/615) ve Tinnizi (4/258) Bakiyye'den sahih olan iki yolla ve Müslim b. Ziyad' dan rivayet etti. Bakiyye müdellistir ve an'ane yoluyla hadis rivayet eder. Müslim b. Ziyad meçhılldür. S. ed-Daife'ye (1041) bakınız. İlk matbu nüshanın dipnotunda İbn Hacer şöyle der: "Tirmizl'nin dualar kitabında bu mevcuttur, ama sabahladığı ve akşamladığı zaman okunacak dualar bölümünde değil. Lafzı bununla aynıdır."

Hasan bildiriyor:

#23,371
Semure b. Cundub, bana: "Resulullah'tan (sallallahualeyhi vesellem), Ebu Bekr' den ve Ömer' den defalarca duyduğum bir hadisi sana anlatayım mı?" dedi. Ben: "Anlat" deyince şöyle dedi: "Kim, sabahladığı ve akşamladığı zaman: «Allahım! Beni, sen yarattın, hidayeti de ancak bana sen verirsin. Bana ancak sen yedirir, sen su içirirsin. Beni sen öldürür, sen diriltirsin» derse, Allah o kişiye bütün istediklerini verir." Abdullah b. Selam'la karşılaştım ve: "Sana, Resulullah'tan (sallallahu aleyhi vesellem), Ebu Bekr' den ve Ömer' den defalarca duyduğum bir hadisi sana anlatayım mı?" dedim ve bu hadisi ona anlattım. İbn Selam: "Anam babam Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) feda olsun. Allah, bu kelimeleri Musa'ya öğretmişti. Musa, bu sözlerle günde yedi defa dua ederdi ve Allah' tan ne isterse, Allah, ona istediğini verirdi" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17015 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Senedi hasendir.1 1 Taberan'i, M. el-Kebir'inde (1032) rivayet etti. Hasan müdellistir, hadis rivayet ederken ifadesi sarih değildir.

Ebu Vail anlatıyor:

#23,369
Bir gün sabah namazından çıktıktan sonra İbn Mes' ud' dan, yanına girmek için izin istediik. Bize: "Giriniz" deyince, biz belki ev halkı müsait olmayabilir düşüncesiyle biraz bekledik. İbn Mes'ud, tesbih ederek yanımıza geldi ve: "Siz Abdullah'ın ailesinin gafil olduğunu mu zannettiniz?" dedi ve cariyesine: "Ey cariye! Bak bakalım güneş doğdu mu?" diye sordu. Cariye: "Hayır" deyince ikinci defa aynı soruyu sordu. Cariye yine hayır deyince üçüncü defa sordu. O zaman cariye: "Evet" dedi. Bunun üzerine İbn Mes'ud: "Bize bu günü bağışlayan ve onda yaptığımız hataları bağışlayan Allah' a hamd olsun" dedi. Zannedersem "ve bize Cehennemle azab etmeyen" ibaresini ekledi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17014 *Taberani rivayet etti. Ravileri Sahlh'in ravileridir.

Abdullah b. Mes'ud der ki:

#23,367
"Kim, bir evde Bakara suresinden on ayet okursa, o gün sabaha kadar o eve Şeytan girmez. Bu ayetler, surenin başından dört ayet, Ayetu'l-Kürsi ve surenin sonundaki iki ayettir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17013 *Taberani rivayet etti. Ravileri Sahlh'in ravileridir. Ancak Şa'bi, İbn Mes'ud'dan dinlememiştir.2 2 Taberani, M. el-Kebir'inde (6873) rivayet etti.

Ubey b. Ka'b'tan nakledildiğine göre

#23,365
kendisinin, hurmalarını kuruttuğu bir harmanı vardı. Harmandaki hurmaların eksildiğini görünce Ubey, bir gece hurmaların başında nöbet tuttu. Orada, ergenlik çağına gelmiş bir çocuğa benzeyen bir hayvan gördü. Ubey, ona selam verince, o da selama karşılık verdi. Ubey: "Sen kimsin, insan mısın cin misin?" diye sordu. O: "Ben cinim" deyince, Ubey: "Bana elini uzat!" dedi. Cin, elini uzatınca, Ubey, cinin elinin köpeğin ön ayağına, kıllarının da köpek kılına benzediğini gördü ve: "Bu cinlerin şeklidir" dedi. O: "Cinler, içlerinde benden daha kuvvetli birinin olmadığını bilir" dedi. Ubey: "Buraya neden geldin?" diye sorunca, cin: "Senin sadakayı sevdiğini duyduk ve senin hurmalarından almaya geldik" karşılığını verdi. Ubey: "Bizi, sizden kurtaracak şey nedir?" diye sorunca, cin: "Bakara suresindeki Ayetu'l-Kürsi'dir. Kim akşam vakti bu ayeti okursa sabaha kadar bizden korunmuş olur. Sabah vakti söyleyen de, akşama kadar bizden korunmuş olur" dedi. Ubey, sabah vakti Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına giderek, olanları kendisine anlatınca, ResUlullah (sallallahualeyhiveseilem): "Habis, doğru söylemiş" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17012 *Taberani rivayet etti. Ravileri güvenilirdir. 1 1 Taberani, M. el-Keblr'inde (541) ve İbn Hibban Sahlh'inde (784) rivayet etti.

Ümmü Seleme, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,362
"Kim sabahladığı zaman: «Azameti karşısında her şeyin boyun eğdiği Allah'a hamdolsun» derse o kişiye sevaplar yazılır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17011 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Ebu Umeyye b. Ya'la'nın ismi İsmail'dir ve zayıftır.1 1 Taberani, M. el-Keblr'inde (23/370) rivayet etti.

Muaz b. Enes, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,360
"Size, Allah'ın, İbrahim'e neden Vefakar ismini verdiğini söyleyeyim mi? Çünkü her sabah ve akşam: "Öyle ise akşama girdiğiniz zaman ve sabaha erdiğiniz zaman Allah'ı tesbih edin." (Rum Sur. 1 7) derdi. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17010 *Taberani rivayet etti. Ravilerden zayıf olan, ama güvenilir bulunan kişiler vardır.2 2 Taberani, M. el-Keblr'inde (20/ 192) ve Ahmed (3/419) rivayet etti.

Ebu Umame el-Bahili der ki:

#23,359
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) sabahladığı ve akşamladığı zaman şu duayı okurdu: "Allahım! Sen zikredilmeye en layık olansın, ibadet edilmeye ancak Sen layıksın, (yardım) istenilenlerin en çok yardım edeni, saltanat ve güç sahiplerinin en şefkatlisi, kendisinden bir şeyler dilenilenlerin en cömerdi, verenlerin en eli açığı, her şeyin sahibi Sensin. Senin ortağın yoktur; eşi ve benzeri olmayan yegane varlık Sensin. Senin zatından ve rizandan başka her şey helake mahkumdur. Sana, ancak Senin iznin ölçüsünde itaat edilir ve ancak ilmin dahilinde Sana isyan edilir. Sana itaat edilir, karşılığını verirsin, Sana isyan edilir, mağfiret edersin. Her şeye en yakın şahit Sen, en yakın koruyucu da Sensin. Canlarin önüne geçer ve perçemlerden tutarsın. İnsanlarin fiillerini yazdın ve ecellerini takdir ettin. Kalpler Sana akar, gizli Senin yanında açıktir. Helal Senin helal kıldığın, haram da haram kıldığındır. Din, Senin teşri buyurduğun; emir, Senin hükmettiğin; Mahlük, Senin mahlükun; kul, Senin kulundur. Sen, Rauf ve Rahim olan Allah'sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parildadığı, yüzünün nuru hürmetine, Senin olan her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kullarin hürmetine, Senden beni bu sabah ve bu akşam affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyorum."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17009 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Faddal b. Cübeyr'in zayıflığı konusunda icma vardır.1 1 Taberani, M. el-Kebir'inde (8027) rivayet etti. Ravilerden Abbas b. el-Velid en-Nersi hakkında menfi konuşanlar vardır.

Enes b. Malik der ki:

#23,358
Resülullah (sailallahu aleyhi vesellem) Hz. Fatima'ya şöyle buyurdu: "Sana söyleyeceğimi dinlemeye ne dersin? Sabahladığın ve akşamladığın zaman: «Ey Hay olan, ey Kayyum olan Rabbim! Rahmetin adına yardımını talep ediyorum. Bütün işlerimi ıslah et ve beni bir an olsun nefsime bırakma» de."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17008 *Bezzar rivayet etti. Osman b. Mevheb dışındaki ravileri, Sahih'in ravileridir. O da güvenilirdir.1 1 Bezzar (3107) rivayet etti ve şöyle dedi: "Bu hadisin,. Enes'ten sadece bu isnadla rivayet edildiğini biliyoruz. "

Abdu Kays kabilesinden Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına gelen heyetin içinde yer alan Eban el-Muharibi, Resülullah'ın (sallallahualeyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,357
"Kim, sabahladığında: «Rabbim olan Allah'a hamd olsun, Oniı hiçbir şeyi ortak koşmam ve Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet ederim» derse, akşama kadar bütün günahlan affedilir. Eğer bu sözü akşam vakti söylerse, sabaha kadar bütün günahlari affedilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17007 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Eban b. Ebi Ayyaş metruktur.

Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellern) yanına gelen heyetlerden birisinde yer alan Eban el-Muharibi, O'nun (sallallahu aleyhi vesellern) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,356
"Kim sabahladığında ve akşamladığında: «Kendisine ortak koşmadığım Allah'a hamd olsun. Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur» derse, akşama kadarki günahları affedilir. Bu sözü akşam söylerse sabaha kadarki günahları affedilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17006 * Bezzar rivayet etti. Ravilerden Eban b. Ebi Ayyaş metrCıktur.2 2 Bezzar (3104) rivayet etti ve şöyle dedi: "Bu Eban'ın, bu hadisten başkasını ResUlullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) dayandırdığını bilmiyoruz. Said b. Amir'in kendisinden rivayette bulunduğu Eban, bana göre Eban b. Ebi Ayyaş'tır. Eban, abid biriydi, ama hıfzı kötüydü. Hıfzının kötülüğünden hadislerinde münkerler oluştu." Taberani, M. el-Kebir'inde (635) rivayet etti. Taberani, Eban b. Ebi Ayyaş'ın ismini sarih bir şekilde yazmıştır.

Afrika' da yaşayan Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) sahabisi Muneyzir dedi ki:

#23,355
ResUlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem), "Kim, sabahladığı zaman: «Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak kabul ettim» derse, ben O'nun elinden tutup Cennete sokmaya kefilim" buyurduğunu işittim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17005 *Taberani rivayet etti. İsnadı hasendir 1 1 Taberani, M. el-Keblr'inde (20/355) rivayet etti. Ravilerden Rişdeyn, matbu olan nüshanın dipnotunda İbn Hacer'in dediği gibi zayıftır.

Ebu Selam anlatiyor:

#23,354
Humus mescidine bir kişi uğradı. Oradakiler: "Bu, Resulullah'ın (sallallahualeyhivesellem) hizmetçisidir" dediler. Ben, adamın yanına gidip: "Resulullah'tan (sallallahu aleyhi vesellem) bizzat duyduğun bir hadisi bana anlat" dedim. Adam şu karşılığı verdi: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: "Hangi Müslüman, sabahladığı ve akşamladığı zaman üç defa: "Allah'ı Rab, İslam'ı din, Muhammed'i peygamber olarak kabul ettim derse, kıyamet günü Allah'ın onu razı etmesi hakkıdır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17004 *Ahmed rivayet etti ve Resulullah'ın (saltallahu aleyhi vesellem) hizmetçisinin adını Sabık olarak verdi. Taberani ise yakın metinle ve "Resulullah'ın (sallallahu alejhi vesellem) hizmetçisi Ebu Selam' dan" ibaresiyle rivayet etti. Mizzi: "Sahih olan birincisidir" dedi. Ahmed ve Taberani'nin ravileri güvenilirdir. 1 1 Ahmed (4/337, 5/367), Taberanl, M. el-Keblr'inde (22/367) ve Bezzar (3105) rivayet etti. İbn Hacer, matbu olan nüshanın dipnotunda şöyle dedi: "Bu hadisi Ebu Davud (5051) rivayet etti. Nesfö, Ame/ıı yevm vel-leyle'de (4, 565) Sabık b. Naciye, Resi'ılullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) hizmetçisi Ebu Selam kanalıyla nakletti. Ahmed, "Veki -Mis' ar -Ebu Akli -Sabık b. Naciye -Resi'ılullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) hizmetçisi Ebu Selam" ravi zinciriyle; Taberfuıi ise Ebu Bekr b. Ebl Şeybe kanalıyla Veki'den rivayet etti.

Abdurrahman b. Ebza,

#23,353
Resullullah'ın (sallallahu aleyhi veellem) sabahladığı ve akşamladığı zaman şöyle dediğini nakleder: "İslam fitrati, Kelime-i İhlas (şahadet) ve Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) sünneti ve babamız İbrahim'in milleti olan hanif ve Müslüman olarak sabahladık veya akşamladık. İbrahim, Müşriklerden değildi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17003 *Ahmed ve Taberani rivayet ettiler. Ravileri Sahih'in ravileridir. 2 2 Ahmed (3/406-407) ve oğlu Abdullah, Abdurrahman b. Ebza kanalıyla Ubey b. Ka'b' dan (5/123) rivayet etti. Onun rivayet ettiği bir önceki hadistir.

Ubey b. Ka'b bildiriyor:

#23,352
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), sabahladığımız zaman şöyle dememizi öğretti: "İslam fitrati, Kelime-i İhlas (şahadet) ve Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) sünneti ve babamız İbrahim'in milleti olan hanif ve Müslüman olarak sabahladık. İbrahim, Müşriklerden değildi." Akşam olduğunda da aynı şeyi söyler( dik).

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17002 *Abdullah rivayet etti. Ravilerden İsmail b. Yahya b. Seleme b. Kuheyl metrüktur.

Enes, Resullullah'ın (sallallahualeyhivesellem) sabah akşam şu duaları söylediğini nakleder:

#23,351
"Allahım! Senden hayrin ansızın gelenini dilerim. Ansızın gelen şerden de sana sığınırim. Kul sabahlayıp akşamladığında karşısına ansızın neyin çıkacağını bilemez."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17001 *Ebü Ya'la rivayet etti. Ravilerden Yüsuf b. Atiyye metrOktur.1 1 Ebu Ya'la (3371) ve Haraiti, Mekfirimu'l-Ahlllk'ta (469) rivayet etti.

Osman b. Affın,

#23,350
Resülullah' a (sallallahu aleyhi veıellem): "Göklerin ve yerin kilitleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsrandadırlar." (Zümer Sur. 63; Şura Sur. 12) ayetinin tefsirini sordu. Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) şu karşılığı verdi: "Senden önce, kimse bana bu ayetin tefsirini sormadı. Ayetin tefsiri şöyledir: «Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah her türlü eksiklikten münezzehtir, hamd Allah'ındır, Allah'tan mağfiret dilerim. Güç ve kuvvet, ancak Allah'a mahsustur. O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. Hayır, O'nun elindedir. Dirilten ve öldüren O' dur ve O, her şeye gücü yetendir." Kim sabahladığı zaman bu sözleri on defa söylerse, Allah ona on özellik verir: Onu şeytana ve askerlerine karşı korur. Ona bir kantar sevap verilir. Cennetteki derecesi yükseltilir. Yüce Allah onu hurilerle evlendirir. On iki bin melek onun yanında bu sözlere tanık olurlar. Kur'an'ı, Tevrat'ı, İncil'i ve Zebur'u okumuş gibi sevap alır. Bununla beraber, ey Osman! Hac ve umre yapıp Allah'ın hac ve umresini kabul ettiği kimse gibi ona sevap verilir, eğer o gün ölürse, ona şehitlerin mührü vurulur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17000 *Ebu Ya'la, el-Mu'cemu'l-keblr'inde rivayet etti. Ravilerden Ağleb b. Temim zayıftır.

Abdullah b. el·Kasım der ki:

#23,349
Resülullah'ın (sallallahualeyhivesellem) komşusu olan bir kadın, O'nun (sallallahu aleyhi vesellem) her tan ağardığında şöyle dediğini söyledi: "Allahım! Kabrin azabından ve fitnesinden sana sığınırim." Ebu İsa . ekledi: "Abdullah' a: "Bu ikisini bir arada toplayanı düşünebiliyor musun?" deyince, Abdullah: "Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) böyle buyurdu" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16999 *Ahmed rivayet etti. Ravileri güvenilirdir.

Ebu Said bildiriyor:

#23,348
Resıllullah (sallallahualeyhi vesellem), sabahlayıp ta güneş doğduğunda şöyle derdi: "Allahım! Senin şahitlik ettiğin, meleklerini, ilim sahiplerini de şahid tuttuğun şeye şahitlik eder bir şekilde sabahladım. Allahım! Senin şahitlik ettiğine etmeyenin şahadeti yerine benim şahadetimi yaz. Allahım! Selam sensin. Ve selam sendendir ve selam tekrar sana döner. Ey celal, azamet ve ikram sahibi olan Allah! Sen ne yücesin. Senden, dualarımızı kabul etmeni, istediğimizi bize vermeni, bizden kendilerini müstağni kıldığın kişilerden bizi de müstağni kılmanı diliyoruz. Allahım! Üzerinde bulunduğum işimin (hatalardan) koruyucusu olan dinimi benim için ıslah et. İçerisinde geçimim olan dünyamı ve dönüşümün kendisine olduğu ahiretimi benim için ıslah et.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16998 Bezzar rivayet etti. Ravilerden Davud b. Abdilhamid zayıftır.1 1 Bezzar (3103) rivayet etti ve şöyle dedi: "Bu hadisin bir kısmı başka bir kanalla rivayet edilmiştir. Ebu Said' den olan bu hadisi, bu lafızla sadece bu isniidla biliyoruz." İlk matbu nüshanın dipnotunda şu ibare vardır: İbn Hacer şöyle der: "Bu hadiste Atiyye vardır ve zayıftır. Davud ondan daha kuvvetlidir" dedi

Abdullah b. Ebi Evfa bildiriyor:

#23,330
Resullullah (sallallahualeyhivesellem), sabahlayınca şöyle derdi: "Biz ve mülk Allah'a ait olarak sabahladık. Yücelik, azamet, yarattiklari, gece, gündüz ve bunlarda bulunanlar O'nundur. O, tektir ve ortağı yoktur. Allahım! Bu günün başlangıcını ıslah, ortasını kurtuluş ve sonunu başarı yap. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Senden dünyanın da, ahiretin de hayrını istiyorum.,,

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16997 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Faid Ebu'l-Varka metrOktur.1 1 İbnü'l-Mübarek Zühd'de (1085) ve İbnu's-Sünnl, Amelu'l-yevm vel-leyle'de (38) rivayet etti. Ravilerden Ebu Katade Abdullah b. Vakid rnetruktur.

Bera b. Azib bildiriyor:

#23,329
Resullullah (sailallahu aleyhi vesellem), sabahladığında ve akşamladığında şöyle derdi: "Biz ve mülk, Allah'a ait olarak akşamladık. Allah'tan başka ilah yoktur ve ortağı yoktur. Allahım! Senden bu günün ve sonrakinin hayrinı istiyoruz. Bu günün ve sonrakinin şerrinden sana sığınıyoruz. Allahım! Bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan ve cehennem azabından sana sığınırim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16996 *Taberani, Gassan b. er-Rabi kanalıyla Ebu İsrail el-Melal yoluyla rivayet etti. İkisi de zayıftır. Onları güvenilir bulanlar da vardır. Diğer ravileri Sahfh'in ravileridir. 2 2 Taberaru, M. el-Keblr'inde (1170) rivayet etti.

Hz. Aişe der ki:

#23,328
Resulullah (sallallaluı aleyhi wsellem) evimde akşamladığında şöyle dediğini duyardım: "Biz ve mülk, Allah'a ait olarak akşamladık. Allah' a hamd, güç, kudret, göklerin ve yerin hakimiyeti ve her şey Alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Allahım! Senin inayetinle sabahladık ve iradenle akşama eriştik. Senin iradenle hayat bulur ve senin iradenle de ölürüz. (Ôlümden sonra) dönüş sanadır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16995 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Hakem b. Abdillah b. Sa'd el-Eyli metruktur.1 1 Taberani, M. el-Evsat'ında (938) rivayet etti.

Ebu Hureyre, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi veıellem) sabahladığı zaman şöyle dediğini nakleder:

#23,327
"Biz ve mülk, Allah'a ait olarak sabahladık. Allah'a hamd olsun. O~nun ortağı yoktur ve O'ndan başka ilah yoktur. (Ölümden) sonra dönüş Onadır." Akşamladığı zaman da: "Biz ve mülk, Allah'a ait olarak akşamladık. Allah'a hamd olsun. O'nun ortağı yoktur ve O'ndan başka ilah yoktur. (Ölümden) sonra geri dönüş O'nadır." derdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16994 *Bezzar rivayet etti. Senedi ceyyiddir.2 2 Bezzar (3105) rivayet etti. Ravilerden Halid b. Yusuf es-Semti zayıfbr.

Ebu Hureyre, Resulullah' ın (sallallahu aleyhi veıellem) sabahladığı zaman şöyle dediğini nakleder:

#23,326
"Allahım! Senin inayetinle sabahladık ve iradenle akşama eriştik. Senin iradenle hayat bulur ve senin iradenle de ölürüz. (Ölümden sonra) dönüş sanadır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16993 *Ahmed rivayet etti. Ravileri Sahlh'in ravileridir.1 1 Ahmed (2/354-522) rivayet etti.

Ebu Umame el-Bahili, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,325
"Kim sabahladığı zaman üç defa: «Allahım! Hamd sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin ve ben senin kulunum. Halis bir imanla sana iman ettim. Gücüm yettiğince, sana verdiğim ahde ve söze bağlı olarak sabahladım. Kötü amellerimden sana sığınırım. Senden başkasının bağışlayamayacağı günahlarım için sana istiğfar ederim.» derse ve ölürse Cennete girer. Akşamladığı zaman da üç defa: «Allahım! Hamd sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin ve ben senin kulunum. Halis bir imanla sana iman ettim. Gücüm yettiğince, sana verdiğim ahde ve söze bağlı olarak akşamladım. Kötü amellerimden sana sığınırım. Senden başkasının bağışlayamayacağı günahlarım için sana istiğfar ederim» derse ve o gece ölürse cennete girer." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellern) başka bir şey için yapmadığı yemini ederek şöyle buyurdu: "Vallahi! O sözü söyleyen kul, eğer o gün ölürse Cennete girer. Eğer akşam vakti söyler ve o gece ölürse yine Cennete girer."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16992 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ile M. el-Kebir'de rivayet etti. Ravilerden Ali b. Yezid el-Elhani zayıftır.

Ebu' d-Derda, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,324
"Kim, sabahladığı zaman yüz defa: «Sübhanallahi ve bi-hamdihi» derse, nefsini Allah'tan satın almış olur ve günün sonunda Allah'ın affettiği kişilerden olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16991 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden tanımadığım vardır.

İbn Abbas, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,323
"Kim, sabahladığı zaman bin defa: «Sübhanallahi ve bi-hamdihi» derse, nefsini Allah'tan satın almış olur ve günün sonunda Allah'ın affettiği kişilerden olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16990 *Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden tanımadığım vardır .

Ebu' d-Derda, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,322
"Sizden kimse, günde bin sevap kazanmaktan geri durmasın. Sabahladığında yüz defa: «Bismillah Sübhanallahi ve bi-hamdihi » desin. Bu, bin sevaba karşılıktır. İnşallah, o gün kazandığı sevaplar kadar günah işlemez ve kazandığı sevaplar günahlardan daha fazla olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16989 *Ahmed rivayet etti. Ravilerden olan Ebu Bekr b. Abdillah b. Ebi Meryem zayıftır.

Zeyd b. Sabit, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) kendisine şu duayı öğrettiğini ve ailesiyle beraber her gün söylemesini tavsiye ettiğini nakleder:

#23,321
"Kim sabahladığı zaman, «Buyur Allahım buyur! Her an senin emrindeyim. Hayrin hepsi senin elindedir, sendendir, sendedir ve senindir. Allahım! Söylediğim her söz, adadığım her adak, ettiğim her yemin senin dilemen iledir. Senin dilediğin olur, istemediğin de olmaz. Senden başka kudret ve kuvvet sahibi yoktur. Sen her şeye kadirsin. Allahım! Yaptığım her dua senin rahmet ettiğine, yaptığım her lanet ise senin lanet ettiğinedir. Dünyada ve ahirette benim dostum sensin. Benim Müslüman olarak ölmemi nasib et ve beni salihlere ulaştır. Allahım! Senden kazaya (hükmüne) razı olmayı isterim. Ôlümden sonraki yaşamda da kolay olanını ve sana nazar etmeyi (görmeyi) isterim. Sana şevkle, zarar görmeden ve beni yoldan çıkaracak fitneyle karşılaşmadan kavuşmayı istememi nasib etmeni dilerim. Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan düşmanlık etmekten ve düşmanlığa maruz kalmaktan, hata işlemekten veya bağışlanmayacak bir günaha girmekten sana sığınırim. Gökleri ve yeri yaratan Allahım! Sen gizli ve açık her şeyi bilensin, celal ve ikram sahibisin. Sana bu dünya hayatında söz veriyorum ve seni şahit tutuyorum- şahit olarak sen yetersin- ki; senden başka ilah yoktur. Senin ortağın yoktur ve sen teksin. Mülk senindir. Hamd sana aittir ve senin her şeye gücün yeter. Muhammed'in de, senin kulun ve Resulün olduğuna şahitlik ederim. Vaadinin, seninle buluşmanın, cennetin hak olduğuna şahadet ederim. Kıyametin şüphesiz olarak geleceğini ve senin, kabirdekileri dirilteceğine şahadet ederim. Eğer beni kendi nefsimin tasarrufuna bırakırsan, ben, zayıflığa, nefsimin, kötülüğe ve günaha ve hataya düşüreceğine şahadet ederim. Ben senin rahmetinden başka bir şeye güvenmem. Bütün günahlanmı bağışla. Günahlan senden başka bağışlayacak kimse yoktur. Tövbemi kabul et, sen tövbeleri kabul eden ve merhametli olansın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16988 *Ahmed ve Taberani rivayet ettiler. Taberani'nin isnadlarından birisinin ravileri güvenilir bulunmuştur. Diğer senetlerde Ebu Bekr b. Ebi Meryem vardır ve zayıftır.1 1 Ahmed (5/191) ve Taberaru, M. el-Keblr'inde (4803, 4932) rivayet etti.

AbdurrahmAn b. Avf, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,320
"Kim, her gün sabah ve akşam vakti: «La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu, yuhyi ve yumitu ve huve hayyun la yemutu bi-yedihi'l-hayru ve huve ala külli şey'in kadir» (=Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O'nundur, hamd O' na mahsustur. Dirilten de öldüren de odur. O diridir ve ölmez. Hayrin hepsi O'nun elindedir. O'nun her şeye gücü yeter) derse, günahlari denizdeki köpüklerden daha fazla olsa bile affedilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16987 *Bezzar rivayet etti. Ravilerden Ebu Bekr b. Abdillah b. Ebi Sebre metrOktur.1 1 Bezzar (3106) rivayet etti ve şöyle dedi: "Bu hadisin, Abdurrahman b. Avf'tan sadece bu isnadla rivayet edildiğini biliyoruz.

Ebu Hureyre, Resıllullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,319
"Kim sabahladığı zaman on defa: «La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve huve ala külli şey'in kadir> (=Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter) derse, Ona bununla yüz sevap yazılır, yüz günahı silinir, bir köle azad etmiş gibi sevap alır ve akşama kadar bununla korunur. Bunu akşam söyleyen de aynı şeyleri elde eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16986 *Ahmed rivayet etti. Ravileri Sahfh'in ravileridir.

Ebu Eyyub el-Ensari bildiriyor:

#23,318
Resıllullah (sallallahu aleyhi vesellem) Medine'ye hicret edip benim yanımda ikamet ettiği zaman bana: "Ey Ebu Eyyub! Sana bir şeyler öğreteyim mi?" diye sordu. Ben: "Evet ya Resulallah!" deyince şöyle buyurdu: "Sabahladığı zaman: «La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu (=Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur)" diyen kişiye, Allah, ya on sevap yazar ve on günahını siler. Ya da on köleyi azad etmiş gibi sevap verir, ya da bu kelimeler, akşama kadar şeytana karşı kendisini korur. Bunu akşam söyleyen de aynı şeyi elde eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16985 *Ahmed ve yakın metinle Taberani rivayette bulundu.1 1 Ahmed (5/414-415) ve Taberani, M. el-Keblr'inde (4089) rivayet etti. İkisinde de Ebu'l-Verd b. Sümame makbı'.ildür. Ebu Muhammed el-Hadrami hakkında İbn Hacer: "Bu kişi Eflah'hr. Eğer bu kişi Eflah değilse meçhuldür.

Ebu Eyyub el-Ensari, Resulullah'ın (sallallahu aleylü vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,317
"Kim sabahladığı zaman, on defa: «La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu yuhyi ve yumitu ve huve ala külli şey'in kadir> (=Allah"tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. Dirilten de öldüren de odur. O'nun her şeye gücü yeter) derse, Allah, kendisine her defası için on sevap yazar, on günahını siler, kendisini on derece yükseltir, on köleyi azad etmiş gibi sevap alır. Bununla, günün başından sonuna kadar selamette olur. Onlardan üstün gelecek bir amel yapamaz. Eğer bunlari akşam vakti söylerse yine aynı sevabı alır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16984 *Ahmed ve Taberani değişik isnadlarla rivayet ettiler. Ahmed'in ravileri güvenilirdir. Taberani'nin de bazı ravileri güvenilirdir.1 1 Ahmed (5/420) ve Taberani, M. el-Kebir'inde (3883) rivayet etti.

Abdullah b. Busr, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,316
"Kim güne hayırla başlar, hayırla bitirirse, Allah, meleklerine: «Bunlarin arasında yaptiğı günahlari yazmayın» buyurur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16983 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Cerrah b. Yahya el-Müezzin'i tanımıyorum. Diğer ravileri güvenilirdir.

Ebu Umame bildiriyor:

#23,315
Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) farz veya nafile namaz kılarken ne zaman yaklaşiysam, şu kelimelerle dua ettiğini duyardım, bunlara ne bir şey ekler, ne de bir şey çıkarırdı: "Allahım! Günahlarimın ve hatalarimın hepsini bağışla! Allahım! Beni doğrult, bana sıhhat ver ve beni salih ameller ve güzel ahlaka yönlendir. Güzel ahlaka ancak sen iletirsin· ve ahlakın kötüsünden başkası değil, ancak sen uzaklaştirirsın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16982 *Taberani rivayet etti. Zübeyr b. Hurayk dışındaki ravileri Sahih'in ravileridir. O da güvenilirdir. Dualar konusunda bununla ilgili hadisler gelecektir.1 1 Taberaru, M. el-Kebir'inde değişik senetlerle (7811, 7893, 7982) rivayet etti.

Ebu Umame, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,314
"Kim her namazdan sonra şu dualari yaparsa, kıyamet günü şefaatime nail olur: Muhammed' e şefaat, vesile ve faziletini ver. O'nun sevgisini seçilmişlerin kalbine yerleştir ve alemler arasında en yüksek dereceye eriştir. Cennetteki evini de sana yakın olanlarin yanında eyle!"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16981 *Taberani rivayet etti. Muttarih b. Yezid zayıftır.1 1 Taberanl, M. el-Kebir'inde (7996) rivayet etti. Ravilerden Ubeyd b. Zahr, Ali b. Yezid ve Kasım Ebfı Abdirrahman hakkında İbn Hibban: "Bu raviler bir hadiste birleştiklerinde, o haber kesinlikle kendilerinin uydurdukları şeydir'' der. Ubeydullah b. Zahr sağlam kişiler adına uydurma hadisler nakleder.

Ebu Umame, Resülullah'ın (sailallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,313
"Kişi namazda öyle bir dua eder ki; kendisine ve ardında namaz kılanlara mağfiret edilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16980 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Ufeyr b. Ma'dan zayıftır.

İbn Abbas bildiriyor:

#23,312
Kabisa b. el-Muharik el-Hilali Resülullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) gelerek selam verdi. Hz. Peygamber {sallallahu aleyhi vesellem) selamına karşılık vererek onunla merhabalaştı. Sonra: "Neden geldin ey Kabisa?" diye sordu. Kabisa: "Ya Resulallah! Yaşım ilerledi, derim inceldi, kuvvetim zayıfladı, ailemin yanında önemsiz biri durumuna düştüm ve daha önce yaptığım şeyleri yapmaktan aciz duruma geldim. Bana, Allah'ın sayesinde beni faydalandıracağı şeyler öğret, ama kısa olsunlar" dedi. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Ey Kabisa! Sabah namazını kıldığın zaman, üç defa: «Sübhanallahi ve bi-hamdihi, Sübhanallahi'l-Azim ve bihamdihi, ve La havle ve la kuvvete illa billah» de. Eğer bunlari söylersen, Allah'ın izniyle, körlükten, cüzzamdan ve alaca hastalığından emin olursun. Ayrica şöyle de: "Allahım! Bana sen hidayet ver, fazlından bana ver, rahmetini üzerime ser ve bereketini üzerime indir." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bunları söylüyor, Kabisa da parmaklarıyla kaç defa söylediğini sayıyordu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16979 *Taberani rivayet etti. Nafi Ebu Hurmuz zayıftır.

Ebu Berze el-Eslemi der ki:

#23,311
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) sabah namazını kıldığı zaman, sesini sahabenin duyacağı şekilde yükselterek üçer defa şöyle derdi: "Allahım! Üzerinde bulunduğum işimin (hatalardan) koruyucusu olan dinimi benim için ıslah et. İçerisinde geçimim olan dünyamı da benim için islah et. Allahım! Dönüşümün kendisine olduğu ahretimi ıslah et. Allahım! Öfkenden rizana sığınırım. Allahım! Cezalandırmandan affı.na siğınırim. Allahım! Senin verdiğine mani olacak, engel olduğunu da verecek yoktur. Servet sahibinin varlığı, senin inayetin olmadıkça ona fayda vermez."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16978 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden İshak b. Yahya b. Talha zayıftır.

Ebu Berze el-Eslemi der ki:

#23,310
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) sabah namazını kıldığı zaman, sesini sahabenin duyacağı şekilde yükselterek üçer defa şöyle derdi: "Allahım! Üzerinde bulunduğum işimin (hatalardan) koruyucusu olan dinimi benim için ıslah et. İçerisinde geçimim olan dünyamı da benim için ıslah et. Allahım! Kızgınlığından rizana sığınırım. Senden yine sana sığınırim. Allahım! Senin verdiğine mani olacak, mani olduğunu da verecek yoktur. Servet sahibinin varlığı, senin inayetin olmadıkça ona fayda vermez."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16977 *Taberani rivayet etti. Ravilerden İshak b. Yahya b. Talha zayıftır. 1 1 İbnu's-Sünni, Amelu'l-yevm vel-leyle'de (127) rivayet etti.

Ümmü Seleme bildiriyor:

#23,309
Resulullah (sallallahualeyhivesellem) sabah namazından sonra şöyle derdi: "Allahım! Senden temiz rizık, faydalı ilim ve kabul edilmiş amel istiyorum."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16976 *Taberani M. es-Sağir'inde rivayet etti. Ravileri güvenilirdir. 3 3 Taberaru M. es-Sağlr (735) ile M. el-Keblr'inde (23/305), Ahmed (6/294-305- 318-322) ve Ebu Ya'la (6930) rivayet ettiler.

Ebü Eyyüb der ki:

#23,308
Ne zaman, Resülullah'ın (sallallahualeyhivesellem) ardında namaz kıldıysam, namazdan çıkınca şöyle dediğini duydum: "Allahım! Bütün hatalarimı ve günahlarimı affet. Allahım! Beni doğrult, bana sıhhat ver ve beni salih ameller ve güzel ahlaka yönlendir. Güzel ahlaka ancak sen iletirsin ve ahlakın kötüsünden başkası değil, ancak sen uzaklaştirirsın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16975 *Taberani. M. es-Sağır ve el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. İsnadı ceyyiddir.2 2 Taberani, M. es-Sağlr (610) ve M. el-Kebir' de (3875) rivayet etti ve şöyle dedi: "Bu hadis, Ebu Eyyub'tan sadece bu isnadla rivayet edilmiştir."