Toplam 18,363 Hadis
Konular

Kurban Kategorisi

İbn ômer'den rivayet edildiğine göre

#16,408
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e Arefe günü kesilen atireden soruldu. Şöyle buyurdu: "O (yani atfre) haktır."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6008 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir.

Enes anlahyor:

#16,407
Bir adam: "Ya Resülallah! Biz Cahiliye devrinde atire kurbanı kesiyorduk. Bize (şu an için) bu konuda ne buyurursun?" diye sordu. Resillullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle cevap verdi: "Hangi ayda olursa olsun kesin. Ayrica Allah için ihsanda bulunun. (Kestiğiniz hayvanın etinden insanlara) yedirin."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6007 •Hadisi Taberani, Muaviye b. Vahib kanalıyla amcası Uneys'ten nakletmek suretiyle el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İkisini de tanımıyorum. 1 1 isnadı sahihtir.

Hz. Aişe'nin naklettiğine göre

#16,406
kendisi, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in davardan beş tanesinden birinin fera' olarak kesilmesini emrettiğini işitmiştir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6006 Ben derim ki: EbCı DavCıd'da Hz. Aişe'den şu ibare ile geçmektedir: "Elli koyundan bir tane. " Bu rivayette fera'nın bahsi geçmemektedir. *Hadisi EbCı Ya'la rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. 3 3 Ebu Ya'Ia, Müsned (4509), Ahmed, Müsned (6/82, 158, 251)

Yezid b. Abdilmüzeni'nin, babasından bildirdiğine göre

#16,405
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Develerde fera' 1 vardır. Davarlarda fera' vardır"

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6005 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 2 1 Fera': Devenin ve koyunun ilk doğurduğu yavrusudur. Araplar, Cahiliye döneminde ilahları için keserlerdi. İslam gelince bu yasaklandı. Eğer kesilecekse Allah için kesilmesi ön görüldü. 2 Taberaru, M. el-Kebir (336), es-Silsiletu's-Sahiha (1996)

Semure bildiriyor:

#16,404
Resululllah (sallallahu aleyhi vesellem)'e bedevilerden bir adam geldi. Ona, kişi için malından, kurban ibadetinden, davarlarından, devesinin ve koyununun yavruladığı atire ve fera' kurbanından nelerin haram, nelerin helal olduğunu sordu. Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona şöyle cevap verdi: "Sana temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri ise haram kılarim. Ancak senin bir yiyeceğe muhtaç olup da (fakirlik ve açlığından dolayı) o yiyecekten, ihtiyacını giderinceye kadar yemen müstesna." O zaman adam şöyle sordu: "Başıma geldiğinde o şeyi yiyebileceğim fakirliğim{in derecesi) nedir? Ya da beni ondan ihtiyaçsız kılan zenginliğim{in derecesi) nedir?" Bu soruya Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle ce_vap verdi: "Şayet (devenin) yavrulayacağından ümidin varsa davarin eti ile (doğacak) yavruya ulaşırsın. Yahut bol bir yağr wdan umudun varsa ona da davarin eti ile ulaşabilirsin. Şayet elde edebileceğini ümit ettiğin bir yiyecek varsa ona da davarin etleriyle uUışabilirsin. Şayet buna ümidin yoksa elinde mevcut olanı ihtiyaçsız kalıncaya kadar ailene dilediğin kadar yedir." Sonra Bedevi: "Muhtaç olduğum şeyi bulduğumda onu terk edeceğim zenginliğim(in derecesi) nedir?" diye sordu. Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle cevap verdi: "Ailene, akşam sağılan sütten içirip de onlari(n karnını doyurduğun) zaman sana haram kılınan yiyeceklerden uzak dur. Malının tamamı ise helaldir, içerisinde haram yoktur. Şu kadar var ki develerinin yavruladığından da bir fera' vardır. O yavru (annesine) ihtiyaç duymayıncaya kadar annesi onu besler. Sonra dilersen o yavruyu kesip ailene yedir, dilersen etini tasadduk et." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), o adama her yüz koyundan bir tane atireyi kurban etmesini emretti.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6004 Ben derim ki: Bu hadisi, asıl nüshasından bu şekilde buldum. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup isnadı hasendir.1 1 Taberaru, M. el-Kebir (7028, 7046), Bezzar, Müsned (2861)

Ebu'l-Uşere. ed-Darimi, babasından naklediyor:

#16,403
"Resululllah (sallallahu aleyhi vesellem)e atireden soruldu. Bunu müstehap gördü."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6003 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Abdurrahman b. Kays ed-Dabbi'nin biyografisini zikredene rastlamadım. Geri kalan raviler güvenilir kimselerdir. 2 2 Taberaru, M. el-Kebir (6722)

İbn Abbas anlahyor:

#16,402
Kureyşliler, Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın)'den atire (Arapların Cahiliyye döneminde putlar için kestikleri kurban) hususunda izin istemek üzere şöyle dediler: "Ya Resulallah! Recep ayında atire kurbanı kesebilir miyiz?" Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onlara şöyle cevap verdi: "(Hala) Cahiliye dönemindeki gibi mi atire keseceksiniz? Ama sizden biri Allah için kurban kesip etinden yemek ve tasaddukta bulunmak istiyorsa bunu yapsın."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6002 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden İsmail b. İbr3him EbO Habibeyi, İbn Main güvenilir kabul etmekle beraber, diğer alimler zayıf kabul etmektedirler. 1 1 Taberaru, M. el-Kebir (11586)

Salim'in babası (İbn ômer)'den rivayet edildiğine göre

#16,401
Resulullah {sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Ben size küpteki üzüm şırasını, kabir ziyaretini ve kurban etlerini (üç gün bekletmeyi) yasaklamıştım. Biliniz ki, kaplar hiçbir şeyi helal kılmaz, haram da kılmaz. Sözüme kulak verin, kabirleri· ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabir kalbi inceltir." Abdan'ın rivayetinde: "Sözlerime kulak verin, ben sizleri ku.rban etlerinden nehy etmiştim. Artık yiyebilirsiniz ve dilediğiniz kadar ihtiyaç için biriktirebilirsiniz" ifadesi yer almıştir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6001 Ben derim ki: Sahih'de İbn Ömer'e ait "Kurban etlerini yemenin ve 'kaplann yasaklanması" hadisi mevcuttur. Ama, o hadiste yasaktan sonra hiçbirinin izin verilmesine dair bir ifade bulunmamaktadır. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Yezid b. Eban er-Rakkaşi zayıftır. Güvenilir kabul edenler de vardır. 1 1 Taberaru, M. el-Kebir (13235)

Amr b. Şuayb'ın, babasından, onun da dedesinden bildirdiğine göre

#16,400
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), kurban etlerinin üç günden soma yemeyi, küpteki üzüm şırasını ve kabir ziyaretini yasakladı. Bu yasaklamasından bir müddet sonra şöyle buyurdu: "Ben size üç günden sonraki kurban etlerini yasaklamıştim. Artiok dilediğiniz zamanlarda yiyebilirsiniz. Küpteki üzüm şırasını size yasaklamışhm, içebilirsiniz. Yüce Allah'ı kızdıracak sözlerde söylemeyiniz. "

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6000 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Yezid b. Cabir el-Ezdi, Abdurrahman el-Hafıiın babasıdır. Yezid'in biyoğrafisini zikredene de rastlamadım. Geri kalan raviler güvenilir kimselerdir. 2 2 Taberaru, M. es-Sağir (879)

Enes'in bildirdiğine göre

#16,399
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), testideki üzüm şırasıni, kurban etlerini üç günden fazla (evde) tutmayı ve kabir ziyaretini yasakladı. Daha sonra şöyle buyurdu: "Ben size, testideki üzüm şırasını yasaklamıştım. Artık testilerde istediğiniz gibi şıra yapa bilirsiniz. Çünkü kap hiçbir şeyi helalda kılmaz haramda kılmaz. Kurban etlerini üç günden fazla bekletmeyi yasaklamıştim. Artik istediğiniz şekilde bekletebilirsiniz. Kabir ziyaretini size yasaklamıştim. Artik ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabirler ahireti hatirlatir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5999 *Hadisi Bezzar ve Ahmed rivayet etmiştir. Ahmed'in hadisi İçecekler kitabında gelecek. Ravilerden Haris b. Nebhan zayıftır 1 1 Bezzar, Müsned (1211), Ahmed, Müsned (3/237, 250) Ebu Ya'la, Müsned (3705)

Süleyman b. Ebi Süleyman'ın bildirdiğine göre annesi Ümmü Süleyman -her ikisi de güvenilir kişilerdir- şöyle anlatmaktadır:

#16,398
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in hanımı Hz. Aişe'nin yanına vardım. Ona kurban etlerinin durumunu sordum. Şöyle cevap verdi: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), onları (üç günden sonraya bırakmayı) yasaklamisti. Sonra serbest bırakti." Ali b. Ebi Talib seferden ·dönmüştü. Hz. Fatima ona kurban etlerinden bir parça getirdi. Hz. Ali: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bunu yasaklamamış mıydı?" diye sorunca, Fahma: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bunu serbest bırakti" diye cevap verdi. Bunun üzerine Ali, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in huzuruna vardı. Ona, FAtima' dan duyduğu şeyi sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Kurban etlerini Zilhicce ayından gelecek senenin Zilhicce ayına kadar (evinizde bulundurup) yiyiniz" karşılığını verdi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5998 Ben derim ki: Aişe'nin hadisi, Sahih'te, F3tıma'nın sözleri kısmı olmaksızın mevcuttur. Bu yüzden İmam Ahmed Müsned-i Fatıma'da bunu zikreder. *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup Taberani şöyle demiştir: "Ümmü Süleyman bundan başka hadis rivayet etmemiştir." Ben derim ki: Müsned'de nakledildiği gibi onu güvenilir kabul edenler de vardır. Ahmed'in geri kalan ravileri güvenilir kimselerdir.1 1 Ahmed, Müsned (6/282)

Abdullah b. Mes'ud'un bildirdiğine göre

#16,397
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Ben kabirleri ziyaret etmeyi size yasaklamıştım. Artık ziyaret edebilirsiniz. Kurban etlerini üç gün sonrası için (evlerinizde) tutmanızı yasaklamıştım. Artık (üç günden sonra içinde) tutabilirsiniz. (İçinde şıra/hoşaf kurduğumuz) kaplari kullanmanızı yasaklamıştım. Artık, kaplarda şıra yapabilirsiniz. Sarhoşluk veren her şeyden uzak durun."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5997 Ben derim ki: İçecekler bahsinde bu man.\da başka hadisler inşaallah 'gelecektir *Hadisi Ahmed, Eb~ Ya'la rivayet etmiş olup ravilerden Ferkadu's-Sebahi zayıftır.2 2 Ahmed, Müsned (4319), EbU Ya'la, Müsned (5299)

Ebu Said el-Hudri anlatıyor:

#16,396
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ibadet olarak kestiğimiz kurbanların etlerini üç günden sonra yememizi yasaklamıştı. Bir yolculuğa çıkmıştım. Sonra yolculuktan dönüp ailemin yanına gittim, yolculuktan dönüşüm Kurban bayramından günlerce sonra idi. Eşim bana pazı sebzesinden getirdi. İçinde güneşte kurutulmuş et parçaları vardı. Ona: "Bu kurutulmuş et nereden geldi?" diye sordum. Bana: "Kurban etlerinden" diye cevap verdi. Bunun üzerine ona: "Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem), kurban etlerini üç gün sonra yemeyi bize yasaklamamış mıydı?" dedim. O da: "Bunu insanlara yasakladıktan sonra serbest bıraktı" dedi. Ben onun dediklerine inanmadım. Ta ki kardeşim Katade b. Nu'man'a haber gönderinceye kadar. Kendisi Bedr ehlinden idi. Ona bu konuyu sordum. Kardeşim bana şöyle haber gönderdi: "Yemeğini ye. Eşin doğru söylemiştir. Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem), müslümanlara bu hususta serbestlik tanıdı."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5996 Ben derim ki: Ebu Said'in hadisi Sahih'te mevcuttur. Ben bu hadisi, eşinin hadisinden dolayı rivayet ettim. *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 Ahmed, Müsntd (5/16)

İbn Cüreyc der ki:

#16,395
Bana anlatildığına göre Ebu Said el-Hudri, ile Ebu'z-Zübeyr'in naklettiğine göre -ki Ebu'z-Zübeyr bu kıssanın tamamını aktarmamışbr- CAbir b. Abdillah ikisi anlabyor: Ebu Katade, ailesinin yanına gitti..-Eve vardığında (evde) kurban etlerinden yapılmış tirit yemeği bulunca bu yemeği yemekten çekindi. Katade b. Nu'mAn.'ın yanına vardı. Ona Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in hac yapan insanların arasında iken ayağa kalkarak şöyle buyurduğunu haber verdi: "Ben size emretmiştim ki .... ve yukarıdaki rivayetin benzerini aktardı.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5995 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. Cabir'in rivayetinde ismi belirtmeyen bir ravi vardır. İbn Cüreyc'in çoğu rivayetleri Tabiun'dendir.1 1 Ahmed, Müsned (4/15)

SüleymAn. b. Musa anlabyor:

#16,394
Zübeyd'in bana haber verdiğine göre Ebu Said el-Hudri ailesine geldi. Evde bir tencere güneşte kurutulmuş et gördü. Onları yemekten çekindi. Daha sonra Katade b. en-Nu'mAn.'ın yanına gitti. Ona Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in kalkıp şöyle buyurduğunu bildirdi: "Ben size yetsin diye kurban etlerinizi üç gün sonrasında yememenizi emretmiştim. (Şimdi ise) bunu size helal kılıyorum. Dilediğiniz kadar etlerden yiyiniz, kurban ve hedy (hacda kesilen kurban) etlerini satmayınız, yiyiniz ve tasadduk ediniz. Derilerinden istifade ediniz. Ama derileri satmayınız. Kurban etinden size getirilirse, dilerseniz yiyiniz." Ravi bu hadiste şunu ekler: Ebu Said, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildirmiştir: "Şimdi ise yiyiniz, satınız ve ihtiyacınız için stok yapınız."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5994 Ben derim ki: Sahlh'te bu hadisten az bir bölüm mevcuttur. *Hadisi Ahmed mürsel olarak rivayet etmiş olup isnadı sahihtir. 1 1 Ahmed, Müsned (4/15)

Hz. Ali bildiriyor:

#16,393
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), kabir ziyaretlerini, kaplardan su içmeyi ve kurban etlerinin üç gün sonrasına kadar (evlerde) tutulmasını yasakladıktan sonra şöyle buyurdu: "Ben kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım. Artık kabirleri ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabirler size ahireti hatırlatır. (Şıra kurduğunuz bazı) kaplardan (içmeyi) yasaklamıştım. Artık kaplardım içebilirsiniz. Her sarhoşluk veren şeyden sakının. Üç gün sonrasına kurban etlerini (evlerde) tutmanızı yasaklamıştım. Elinizde olan etleri (üç gün sonrasına kadar da) (evlerinizde) tutabilirsiniz.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5993 Ben derim ki: Hz. Ali'nin, Sahih kitabındaki rivayetinde sadece kurban etlerin(in üç gün sonrasına kadar evlerde tutulmasm)dan yasaklama rivayeti mevcuttur. Buna dair izir:ı yoktur. ·· *Hadisi Ahmed ve Ebu Ya'l3 rivayet etmiş olup, ibn Ebf H.\tim, ravilerden otan N3biğa'dan bahsetmiş; ama onu ne güvenilir kabul etmiş; ne de cerh (tenkit) etmiştir.1 1 Ahmed, Müsned (123.5), EbU Ya'la, Müsned (278)

Zübeyr'in azatlısı Abdullah b. AtA b. İbrahim, annesinin ve ninesi Ümmü Ata'nın şöyle dediklerini bildirir:

#16,392
Vallahi, sanki Zübeyr'in beyaz bir katır üzerinde bize geldiğini {görür ve ona) bakar gibiyim. Şöyle demişti: "Ey Ümmü AtA! Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), müslümanların ibadet olarak kestikleri etleri üç gün sonra yemelerini yasakladı. Ben de: "Anam, babam sana feda olsun. Peki bize hediye edilenleri ne yapacağız?" diye Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e sordum. O da şöyle buyurdu: "Size hediye edilenler konusunda serbestsiniz."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5992 *Hadisi Ahmed, Ebu Yala ve Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Abdullah b. Ata'yı, EbQ Hatim güvenilir kabul ederken, İbn Main zayıf addetmiştir. Geri kalan raviler güvenilir kimselerdir. 2 2 Ahmed, Müsned (1422), EbU Ya'la, Müsned (671), Taberani, M. el-Kebir (25/100), Abdullah b. Ara ihtilaflı bir ravidir.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#16,391
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Her insan kurban etinden yesin."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5991 *Hadisi Taberani, el-Mu'cmiu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Abdullah b. Hıraş'ı, İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir. Onun hakkında şı:>yle der: "Bazen hata eder." Çoğunluk onu za~ıf addetmiştir. 1 1 Taberaru, M. el-Kebir (12710)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#16,390
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Sizden biriniz kurban kestiği. zaman, kurban etinden yesin.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5990 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.2 2 Ahmed, Müsned (2/391); isnadı hasendir.

Ebül-Hayr'dan rivayet edildiğine göre

#16,389
Ensar'dan bir adam anlabyor: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), kurbanını kesmek için yere yatırdı ve adama şöyle buyurdu: "Kurbanımı kesmem için bana yardım et." Adam da Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e yardım etti.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5989 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri Sahi'h'in ravileridir. 1 1 Ahmed, Müsned (5/373), Leys b. e. Süleym adlı şaibeli ravi vardır.

TaberAni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta Cübeyr'den şu hadisi rivayet eder:

#16,388
"Teşrik günlerinin tamamı kurban kesim günüdür."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5988 *Ahmed'in ve diOerlerinin ravileri güvenilir kimselerdir.2 2 Bezzar, Müsned (1206)

Cübeyr b. Mut'im'den rivayet edildiğine göre

#16,387
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır: "Arafat'ın her yeri vakfe yeridir. Arafat'ın ortasından yukari çıkın. Müzdelife'nin her yeri vakfe yeridir. Muhassir vadisinden yukari çıkın. Mina'nın her yanı kurban kesim yeridir. Teşrik günlerinin tamamı kurban kesim günüdür."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5987 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. 1 1 Daha önce geçti: 5540; Ahmed, Müsned (4/82)

Sehl b. Ebi Hasme anlatıyor:

#16,386
Ebu Burde b. Niyar kurbanı seher vaktinde (bayram namazından önce) kesti. Kurbanını kestikten sonra bu durumu Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) anlattı. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Her kim (bayram) namazından önce .(kurbanını) keserse o, kurban olmamıştır. Kurban, ancak namazdan sonra kesilendir. Git ve (bir daha) kurban kes." Ebu Bürde, "Ya Resulallah! Kurban olarak kesecek hiçbir şey bulamadım. Sadece yanımda bir yaşını doldurmuş keçiler var" deyince Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) "Git ve onu kes; aynca, bu ruhsat, senden sonra hiç kimse için söz konusu değgil." buyurdu.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5986 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Zehebi der ki: "Bu ravinin hadisi münkerdir." Taberani onun başka bir hadisini daha zikreder. En iyisini Allah bilir.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre

#16,385
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Kurban bayramı günü şöyle buyurdu: "Her kim kurbanını kesmişse -zannediyorum ki «namazdan önce» ifadesini kullandı- kurbanını tekrar kessin. "

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5985 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden Bekr b. Süleyman el-Basnyi, Zehebi güvenilir kabul etmiştir. Kendisinden, bir cemaat hadis rivayet etmiştir. Geri kalan ravileri, güvenilir kabul edilen kimselerdir. 2 2 bezzar, Müsned (1205)

Ebu Cuhayfe bildiriyor:

#16,384
Bir adam, Kurban bayramı gününde, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bayram namazını kıldırmadan önce kurban kesti. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Senin için bu, kifayet etmez" buyurdu. Adam: "Ya Resulallah! Yanımda yaşını doldurmuş koyun var (onu kessem olur mu)?" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Senin için kifayet eder ama, senden sonra(ki başka kişiler için) kifayet etmez."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5984 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de buna benzer lafızlarla rivayet etmiş olup, hepsinin ravileri güvenilir kimselerdir.1 1 Ebu Ya'ta, Müsned (897), Taberaru, M. el-Kebir (22/108)

Ebu Bürde b. Niyar anlahyor:

#16,383
Bayramda, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'le beraber hazır bulundum. Ben (bayram) namazını kılmaya giderken eşim kurban(lık olarak aldığım hayvan)ın peşinden gitti ve onu kesti. Etinden yemek yapti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bize (bayram) namazını kıldırınca namazdan çıkıp eşimin bulunduğu yere doğru gitmeye başladım. Eşim, pişirdiği yemeği getirdi: Ona: "Bu (yemek) nereden (geldi) ki?" diye sordum. "Bu, senin kurbanın. Onu kestik. Geldiğinde ondan yemen için yemek hazırladık" cevabını verdi. Eşime: "Vallahi bunun uygun bir hareket olmamasından korkuyorum" dedim. Bu durumu gidip Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e anlattim. Bana şöyle buyurdu: "Kurbanın olmadı. İbadetlerimizi bitirmeden önce kurbanını kesen kişinin kurbanı olmaz. (Git bir daha) kurban kes." Gidip bir yaşını doldurmuş bir kurbanlık aradım, ama bulamadım. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gittim ve: "Vallahi, ya Resulallah! Müsinne (bir yaşını doldurmuş kurbanlık küçükbaş hayvan) aradım, ama bulamadım" dedim. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Git yavru koyun (kuzu) ara ve (bulduğunda) onu kurban et" buyurdu. Böylece Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), koyundan yaşı küçük olanı kurban olarak kesmesi hususunda Ebu Bürde'ye ruhsat tanıdı~ Ebu Bürde de (daha sonraları) müsinne bulamadığı zaman yaşı dolmuş koyunu kurban olarak keserdi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5983 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 Ahmed, Müsned (4/45)

cabir b. Abdillah'tan rivayet edildiğine göre

#16,382
bir adam, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bayram namazını kıldırmadan önce bir yaşında yavru bir keçi kesti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ona: "Bu (kurban) senin dışında başka hiç kimse için geçerli olmaz" buyurdu. Ardından, namaz kılıncaya kadar kurbanın kesilmesini yasakladı.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5982 Ben derim ki: Cabir'in bundan başka, namazdan önce kurban kesimini yasaklayan bir hadis daha vardır. *Hadisi Ahmed ve EbCı Ya'la rivayet etmiş olup, ikisinin de ravileri Sahlh'in ravileridir. 2 2 Ahmed, Müsned (3/364), Ebu Ya'la, Müsned (1779). Heyseınl'nin işaret ettiği hadis: Müslim (1964)

Abdullah b. Amr'dan rivayet edildiğine göre

#16,381
bir adam, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e gelip şöyle dedi: "Babam kurbanı bayram namazının kılınmasından önce kesti." Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Babana de ki (önce) namaz kılsın, sonra (kurbanını) kessin" buyurdu.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5981 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-kebir'de · Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Huyey b. Abdillah el-Mearifı'yi, İbn Main ve başkaları güvenilir kabul ederken, Ahmed ve başka kimseler zayıf addetmiştir. Taberani'nin geri kalan ravileri Sahlh'in ravileridir. 1 1 Ahmed, Müsned (6596), İbn Lehia vardır.

İbn AbbAs'ın naklettiğine göre

#16,380
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) gece kurban kesilmesini yasakladı.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5980 *Hadisi TaberAni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Süleyman b. Seleme el-Habairi metruk biridir. 2 2 'Tilberfınl, M. cl-Kcl•ir (11438)

Hz. Ali der ki:

#16,379
"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana, kendisi adına iki koç kurban etmemi emir buyurdu. Ben, bu vazifeyi yapmayı çok seviyorum." (Ravi) Muhammed b. Ubeyd el-Muharibi'n:iri ifadesi: Hz. Ali, Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) adına iki koç kurban etti. Biri onun adına, diğeri ise kendi adınadır. Ona bunun sebebi sorulduğunda: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bana bunu emretti. Dolayısıyla asla bunu terk etmem" derdi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5979 Ben derim ki: Hz. Ali'nin hadisi Ebu Davud'da şöyledir: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem). bana kendisi adına kurban kesmemi emir buyurdu." Ebu DavOd'un rivayetinde bir veya iki koç ifadesi yoktur, *Hadisi Abdullah b. Ahmed rivayet etmiştir. Ravilerden olan Ebu el-Hasna'dan, Şerik'ten başka birinin rivayette bulunduğu bilinmemektedir.1 1 Ahmed, Müsned (1278, oğlu Abdullah'ın zevaidinden), Haklın, Müstedrek {4/229-30)

Nu man b. Ebi Fatıma dan rivayet edildiğine göre

#16,378
kendisi, gözleri iri olan ve boynuzlari olan bir koç almışti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), onun koç aldığını görünce şöyle buyurdu: "Sanki bu koç Hz. İbrahim in kestiği koç gibi." Bunun üzerine Ensar dan bir adam kararını verdi. Gidip, Resülullah (sall.allahu aleyhi vesellem) için Nu man ın aldığı özelliklere sahip bir koç satin aldı Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) de o koçu alıp kurban olarak kesti.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5978 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimseleridr.

Huzeyfe bildiriyor:

#16,377
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), alacalı olan ilci tane koçu kendine doğru yaklaştırıp, birini keserken şöyle diyordu: "Allahım! Bu, Muhammed ve ailesi adınadır." Daha sonra diğerini yaklaşbrdı ve şöyle dedi: u Allahım! Bu, ümmetimden senin birliğine ve "benim tebliğime şahitlik edenler adınadır."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5977 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Yahya b. Muhammed b. Nasr b. Hacib'i İbn Adiy güvenilir kabul ederken bir grup ise zayıf görmüştür. 1 1 Taberini, M. el-Kebir (3059)

İbn Abbas bildiriyor:

#16,376
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), alacalı olan iki tane koçu kurban ediyordu. Keseceği zaman ayağını koçlarin yanlari üzerine koydu ve şöyle buyurdu: "Allahım! (Bu) sendendir ve senin içindir. Allahım! Muhammed' den kabul et."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5976 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Abdullah b. Hıraş'ı İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir. Bir grup ise zayıf addetmiştir. 2 2 Taberaru, M el-Kebir (11329)

İbn Abbas diyor ki: "

#16,375
"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), boynuzlu, gözleri büyük ve erkekliği alınmış bir koçu kurban olarak kesmiştir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5975 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta ve el-Mu'cemu'l-kebirde rivayet etmiştir. Lafzı yukandaki gibidir. İsnadı ise hasendir.1 1 Taberaru, M. el-Evsat (276), Taberaru, M. el-Kebir (11577), ilci ravisi zayıftır.

Ebu Hureyre diyor ki:

#16,374
"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), boynuzlu ve alacalı olan iki tane koçu kurban olarak kesti. Birini kendisi ve ailesi adına, diğerini ise kendisi ve ümmetinden kurban kesmeyenler adına kesti."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5974 Ben derim ki: Hadisi İbn M3ce, Hz. Aişe'den mi yoksa Ebu Hureyre'den mi olduğu hususunda şüphe ile beraber rivayet etmiştir. *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerden İsa b. Abdirrahman b. Ebi Ferve zayıftır. 2 2 Tabedini, M. el-Evsat (1912)

Ebu Talha'nın naklettiğine göre

#16,373
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), alacalı iki tane koçu kurban olarak kesmiştir. Birincisini keserken: "Muhammd ve ailesi adına;" ikincisini keserken de "Ümmetimden bana inanan ve ben(im peygamberliğim)i tasdik edenler adınadır" buyurmuştur.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5973 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Taber3ni bu hadisi el-Mu'cemu'l-kebir'de ve elMu'cemu'l-evsat'ta İshak b. Abdillah b. Ebi Talha kanalıyla onun dedesinden rivayet etmiştir. İshak ise dedesine yetişmemiştir. Hadisin ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Ebu Ya'la, Müsned (1417), Taberaru, M. el-Kebir (4736)

Enes bildiriyor:

#16,372
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), alacalı ve boynuzlu olan iki tane koçu kurban olarak keseceği zaman birini yaklaştirdı ve şöyle buyurdu: "Bismillah, Allahım! (Bu) sendendir ve senin içindir. Bu (kurban), Muhammed ve ailesi adınadır." Diğerini yaklaştırdı ve şöyle buyurdu: "Bismillah, Allahım! (Bu) sendendir ve senin içindir. Bu (kurban), ümmetinden, senin birliğini kabul edenler adınadır."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5972 Hadisi Ebu Ya'la ve el-Mu'cemu'l-Evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Haccac b. Ertat güvenilir kimsedir. Ama tedlis yapmaktadır. 2 2 Ebu Ya' la, Miis11ed (3ı18)

Ebu' d-DerdA babasından bildiriyor:

#16,371
"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), yavru olup hadım edilmiş iki tane koçu kurban olarak kesmiştir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5971 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiştir. Taberani'nin rivayetinde şöyle geçmiştir: "Bu iki koç kendisine hediye edilmişti." Ravilerden Haccac b. Ertat güvenilir kişidir. Ama tedlis yapmaktadır.1 1 Ahmed, Miis11ed (5/196)

Ebu Said'den rivayet edildiğine göre

#16,370
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e Kurban Bayramı gününde alacalı iki koç getirildi. Birirıi zikretti ve onun hakkında şöyle buyurdu: "Bu, ·Muhammed ve ailesi adınadır." Diğerini zikretti ve onun hakkında da şöyle buyurdu: "Bu ümmetimden kurban kesmeyenler adınadır."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5970 Ben derim ki: Ebu Said'in "Sünen~· kitaplarında geçen konuyla ilgili sadece şu hadisi vardır: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), boynuzlu ve hadım edilmiş bir koçu kurban olarak kesmiştir." *Hadisi Bezzar yukarıdaki lafızla ve Ahmed ise bu hadisi kısa metniyle rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir kimselerdir. 2 2 Bezzar, Müsned (1209)

Cabir b. Abdillah der ki:

#16,369
Resulullah (sallallahu aley.hi vesellem)'e hayaları alinmiş, büyük, boynuzlu, alacalı iki koç getirildi. Birini yatırdı ve şöyle buyurdu: "Bismillah/ Allahu Ekber, Allahım! (Bu) Muhammed ve ailesi adınadır." Sonra diğerini yatırdı ve şöyle buyurdu: "Bismillah, Allahu Ekber, (Bit) Muhammed ve onun ümmetinden senin birliğine ve ResiUü'nün tebliğine şahitlik edenler adınadır."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5969 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup, isnadı hasendir. cabir'in rivayet ettiği haClisi kısaltılmış şekliyle Ebu Davud da rivayet etmiştir.1 1 Ebu Ya'la, Müsned (1792), Ebu Davud (2795, 2810), Ahmed, MÜsned (3/362, 375)

Mu'temir b. Ehi Rafi, babasından bildiriyor:

#16,368
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir koç kestikten sonra: "Bu, benim ve ümmetim adınadır" buyurdu.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5968 *Hadisi Taberani buna benzer lafızlarla el-Mu'cemu'l-keblr'de r_ivayet etmiş olup, Ahmed ve Bezzar'ın isnadı hasendir. 2 2 Taberaru, M. el-Evsat (246)

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in azatlısı Ebu Rafi bildiriyor:

#16,329
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), kurban keseceği zam.an alacah boynuzlu ve semiz iki koç satin aldı. Bayram namazını kıldırıp hutbe verdikten sonra koçlardan biri, kendisi namazgahta iken getirilir ·ve orada keserdi. Kestikten sonra şöyle derdi: "Allahım!Bu (kestiğim kurban) bütün ümmetimden senin birliğine ve benim tebliğime şahitlik edenler adınadır." Daha sonra diğer koç getirilir ve onu keserdi, kestikten sonra şöyle derdi: "Allahım! Bu, Muhammed ve ailesi adınadır.,; İki ·koçun· tamamını yoksullara yedirir, kendisi ve ailesi de ondan yerlerdi. Ravi ekledi: Senelerce vakit geçirdik, Haşim Oğullarından hiç kimse (bu şekilde) kurban kesmedi. Yüce Allah, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) sebebiyle bizim borcumuzu ve rızkımızı üstlenmiş oldu.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5967 *Hadisi Bezzar ve Ahmed buna benzer lafızlarla rivayet ~tmiştir. Taberani de buna benzer lafızlarla hadisi el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. 1 1 Bezzar, Müsned (1208), Ahmed, Müsned (6/391-2), Taberaru, M. !!l-Keblr (920)

Ebu Rafi' bildiriyor:

#16,328
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), alacalı ve hadım edilmiş iki tane koçu kurbanlık olarak kesti. Kurbanlardan biri (Allah'ın) birliğine ve kendisinin tebliğine şahitlik edenler adına, diğeri ise kendisi ve Ehl-i beyt'i adınaydı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bizim rızkımızı böylelikle üstlenmiş oldu.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5966 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, isnadı hasendir. Hadisin lafzı Ahmed'e göredir.1 1 Ahmed, Müsned (6/8)

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre

#16,327
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kurban bayramı, insanlarin kurbanlarinı kestiği gün, fitır (Ramazan) bayramı ise insanlarin iftar ettiği gündür."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5965 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Yezid b. İyaz metrulctur.

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre

#16,326
o, deve yahut kurbanlık satın alıp onu sattıktan sonra daha semiz bir kurbanlık alan adam hakkında ruhsatin bulunduğunu ifade etti.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5964 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimsedir. 2 2 Taberaru, M. el-Evsat (1988)

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in dönemine yetişen Abdullah b. Hişam'ın bildirdiğine göre:

#16,325
Annesi, onu Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)e getirmiş, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), onun başını okşamış ve ona dua etmiştir. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bir koyunu bütün ailesi için kurban olarak keserdi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5963 Ben derim ki: Bu hadis, Sahih'de ve diğer kitaplarda mevcuttur. Fakat kurban kesmenin ifade edildiği (ikinci) cümle bundan müstesnadır. *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-kebirde rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir.

Ebu'l-Eşed es-Sülemi, babasından, o da dedesinden şöyle nakleder:

#16,324
Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber yedi kişiden biri idim. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) emir buyurdu ve her birimizden bir dirhem toplandı. Yedi dirhemle bir kurbanlık hayvan satın aldık ve: "Ya Resulallah! Kurbanı çok pahalıya aldık" dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Kurbanlarin en faziletlisi, en pahalı ve en semiz olanıdır." Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) emir buyurdu ve biri bir ayağından, biri diğer ayağından, biri ön ayağından, biri diğer ön ayağından biri bir boynuzundan, biri diğer boynuzdan tuttu. Yedincimiz de hayvanı boğazladı. Hep birlikte hayvan kesilirken tekbir getirdik.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5962 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravilerden Ebu'l-Eşed'i ne güvenilir kabul eden, ne de cerh/tenkid eden kimseye rastlamadım. Babası da böyledir. Denildiğine göre dedesi (sahabi) Amr b. Abese'dir. Ben derim ki: Bu şekilde kurbanın caiz olduğunu if~de eden hadisler inşallah "Resülullah'ın Kurbanı" bölümünde gelecektir.1 1 Ahmed, Müsned (3/424), Hakiın, Müstedrek (4/231), es-Silsiletu'd-Daife (1678)

Hasan b. Ali der ki:

#16,323
"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bize bulabildiğimiz elbiselerden en yenisini giymemizi, bulabildiğimiz esanslardan en güzeli ile kokulanmamızı, bulabildiğimiz hayvanlardan en semizini kurban etmemizi, ineği yedi kişiye, deveyi on kişiye pay etmek suretiyle (kurbanı keserken) tekbiri açıktan söylememizi, sükuneti muhafaza ile ağırbaşlı olmamızı emretti."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5961 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Abdullah b. Salih hakkında Abdülmelik b. Şuayb b. el-Leys şöyle der: "Güvenilir ve emin biridir." Ahmed ve bir grup ise onu zayıf kabul etmiştir.1 1 Taberini, M. el-Kebir (2756)

Abdullah b. Mes'ud'un bildirdiğine göre

#16,322
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: Deve, kurbanda on kişiye yeter.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5960 *Hadisi Taberiili el-Mu'cemu'l-ktbir'de rivayet ebnİf olup, ravilerden AtA b. es-saib ~hir ömründe bunamıftır.2 2 Taberini, M. el-Kebir (10330)

İbn Abbas'dan rivayet edildiğine göre

#16,320
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) zevcelerinin (paylarinı), kurban (bayramında) inekte birleştirmiştir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5959 *Hadisi Taber~ni el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmif olup, ravilerinden İbn l.ehia hakkında tenkit yapılmtftır. Rivayet ettiği hadisler hasendir.1 1 Taberiııi, M. el-Kebir (11511)

İbn Abbas der ki:

#16,318
"Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), Hudeybiye gününde ashabı arasında yedi kişiyi inekte ortak yaptı."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5958 *Hadisi Bezz3r rivayet etmiş olup, ravilerden Leys b. Ebi Süleym güvenilir bir kimse olmakla beraber tedlis yapmaktadır.3 3 Bezzar, Müsned (1210)

Abdullah (İbn Mes'üd)'dan rivayet edildiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:·

#16,317
"Kurbanlıklarda inek yedi kişiye, deve yedi kişiye yeterlidir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5957 *Hadisi TaberAni üç Mu'cem'inde rivayet etmiş olup, ravilerden Hafs b. Cümey' zayıftır.2 2 Taberani, M. el-Kebir (10026), M. el-Evsat (157, M. el-Bahreyn), Taberani, M. es-Sağir (862)

Ebu Hureyre anlatıyor:

#16,316
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber oturuyorduk. Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) yanına bir adam geldi. Yanında semiz ve gösterişli bir oğlak, bir de zayıf ve değersiz bir koyun getirmişti. Sonra: "Ya Resulallah! Şu, zayıf ve değersiz bir koyun. Şu da, semiz ve gösterişli bir oğlaktır. İkisinden en hayırlısı budur. Bunu (oğlağı) keseyim mi? diye sorunca, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Onu (oğlağı) kes. Zira bütün hayırlar Allah' a aittir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5956 *Hadisi Ebu yala. Haneş el-Abdi'den rivayet etmiştir. Bu kişinin biyografisine ulaşamadım.1 1 Ebu Ya'la, Müsned (6223), ravilerinden Kaza'a zayıftır.

İmrAn b. Husayn der ki:

#16,314
"Yavru bir koyun kesmem bana, etlibutlu, yaşlı bir koyun kesmekten daha sevimlidir. Böyle yapmak cömertliğe daha uygundur."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5955 *Hadisi Taber3ni el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir.2 2 Taberani, M. el-Kebir (18/105)

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#16,313
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Sa'd b. Ebi Vakkas'a yavru bir keçi verdi ve kurban olarak kesmesini emretti.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5954 *Hadisi Taber3ni. el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerinden İbn Lehia zayıftır. Bununla beraber rivayet ettiği hadisler hasendir. 1 1 Taberani, M. el-Kebir (11504), Taberini, M. el-Evsat (157, M. el-Bahreyn)

İbn Abbas anlabyor:

#16,312
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem), Sa'd b. Ebi Vakkh'a arkadaşları arasında dağıtılmak üzere koyun sürüsü gönderdi. Sa'd ve arkadaşları onlardan istifade ettiler, geriye sadece bir teke kaldı. Sa'd b. Ebi Vakkas onu da temettü haccında kurbanlık olarak kesti.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5953 *Hadisi Taberini el-Mu'cemu'l-kebtr'de rivayet etmiı olup, raviteri Sahih1n . ravileridir. 3 3 Daha önce geçti: 5387; Taberini, M. el-Kebir (11561), Ahmed, Müsned (2803)

Ümmü Bilal'in naklettiğine göre Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,311
"Koyunun kuzusunu kurban edin. Zira bu, caizdir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5952 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberlni rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 2 2 Ahmed, Müsned (6/368), Taberini. M. el-Kebir (25/164)

Muhammed b. Abdillah b. · Zeyd, babasından bildiriyor:

#16,310
Kendisi, kurban kesimi esnasında Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanında bulunmuştur. Onunla beraber Ensar'dan bir adam daha vardı. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), kurban etlerini pay etmiş, kendisi ve arkadaşına etlerden hiçbir pay düşmemişti.· Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), saçını elbisesinde tiraş edip ona verdi. O da arkadaşlarına dağıttı. Tırnaklarını kesti. Arkadaşına verdi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in saçı, kına ve ketem (boya olarak kullanılan bir bitki) ile boyanmışti.1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5950-5951 1 Ahmed, Müsned (4/42) 5951. Başka bir rivayette de şöyle geçmektedir: Abdullah b. Zeyd; kurban kesimi esnasında Kureyş'ten bir adamla beraber, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanında bulunmuştu. Resfilullah (sallallahu aleylü vesellem), kurban etlerini pay ediyordu. Kendisine ve arkadaşına etlerden hiçbir pay düşmemişti. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), bir kıyafetininiçinde saçını tıraş etti(rdi) ve saçını ona verdi. O da adamlara dağıttı. Devamla ravi bir önceki rivayeti aktardı. *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup raviler Sahih'in ravileridir.1 1 Ahmed, Müsned (4/42)

Muhammed b. Abdillah b. · Zeyd, babasından bildiriyor:

#16,309
Kendisi, kurban kesimi esnasında Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanında bulunmuştur. Onunla beraber Ensar'dan bir adam daha vardı. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), kurban etlerini pay etmiş, kendisi ve arkadaşına etlerden hiçbir pay düşmemişti.· Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), saçını elbisesinde tiraş edip ona verdi. O da arkadaşlarına dağıttı. Tırnaklarını kesti. Arkadaşına verdi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in saçı, kına ve ketem (boya olarak kullanılan bir bitki) ile boyanmışti.1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5950 1 Ahmed, Müsned (4/42)

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre:

#16,308
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Büyük baş olan hayvanlardan şaşı, zayıf (cılız), uyuz ve memeleri kesik olanlar(ın kurbanlık olması) caiz değildir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5949 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-Evsat'ta rivayet etmiştir. Ravilerden Ali b. Asım b.Suheyb zayıftır. Güvenilir kabul edenler de vardır.

İbn Mes'ud'un bildirdiğine göre:

#16,307
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kulağı arkadan kesilmiş, gözü ve kulağı ikiye ayrilmış ve kulağında delik olan hayvanlar kurbanlık olarak kesilmez."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5948 *Hadisi TaberAni, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup, ravilerden AbdülğaffAr b. el-KAsım metruktur.2 2 Taberaru, M. el-Kebir (17/243)

Huzeyfe der ki:

#16,306
"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bize (kurbanlığın) göz{lerinde körlük) ve kulak(larinda kesikleri olmaması) hususunda dikkatli olmamızı emretti."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5947 *Hadisi BezzAr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta TaberAni rivayet etmiş olup, ravilerden Muhammed b. Kesir el-Kuraşi el-MulAi'yi, İbn Main güvenilir kabul etmiş, bir grup ise zayıf addetmiştir.1 1 Bezzir, Müsned (1023)

Ebu Hureyre anlatıyor:

#16,305
Hz. Cebrail, Kurban bayramı gününde Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına geldi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Bu ibadetimizi nasıl görüyorsun?'' diye sorunca, Cebrail şöyle cevap verdi: "Semadaki (melek)ler sizin ibadetiniz ile övünüyorlar. Ey Muhammed! Bilesin ki, koyunun yavru olanı, inekten ve deveden daha hayırlıdır. Şayet Allah, koyundan daha hayırlı bir hayvanın olduğunu bilseydi elbette onu İbrahim'e feda ederdi."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5946 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden İshak el-Huneyni zayıftır.2 2 Bezzar, Müsned (1207)

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#16,304
"Sütdişi düşmüş yavru koyun (kurbanlık kuzu), iri keçiden daha hayırlıdır."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5945 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, Buhari, ravilerinden olan Ebu Sifal'in tartışmalı bir isim olduğunu söylemiştir.1 1 Ahmed, Müsned (2/402)

YahyA b. Ebi Varaka b. Said, -sahibesi Cahiliye dönemini idrak etmiş, biat eden (kadın sahabilerden) olan- Kebire binti Süfyan' dan bildiriyor:

#16,302
Ben, "Ya Resulallah! Ben Cahiliye döneminde dört çocuğumu diri diri toprağa gömdüm" dedim. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Dört köle azad et." Bunun üzerine baban Said i, iki oğlu Meysere ve Cübeyr'i, bir de Ümmü Meysere'yi azad ettim. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bize şöyle buyurdu: "Beyaz renkli (kurbanın) kanı, Allah katında siyah renkli olan iki (kurbanın) kanından daha temizleyicidir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5944 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Muhammed b. Süleyman b. Mesmul zayıftır.2 2 Taberam, M. el-Kebir (25/15-16)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#16,300
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellern) şöyle buyurdu: "Beyaz renkli (kurbanın) kanı, bana siyah renkli olan iki (kurbanın) kanından daha sevimlidir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5943 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravilerden Ebu Sifal hakkında Buhari, tartışmalı bir kişi olduğunu söylemiştir.1 1 Ahmed, Miisned (2/417), es-Silsiletu's-Sahlha (1861)

Huzeyfe b. Useyd der ki:

#16,299
"Hz. Ebu Bekr ve ômer'in, yaptıkları takdirde bununla gelenekleştirilerek amel edilmesinden korktukları için kurban kesmediklerini gördüm. Kurbanın sünnet olduğunu öğrendikten sonra ailem bana baskı yapti. Nihayet (ailemden) her biri için kurban keser oldum."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5942 *Hadisi Taberini el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. 1 · 1 Taberaru, M. el-Kebir (3058)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#16,298
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), atireyi (Arapların Cahiliye döneminde putları için kestikleri koyunu) yasakladı. Bu, (Arapların) Receb ayında kestikleri bir hayvan idi. Onlara bunu yasaklayıp (Kurban bayramında) kurbanı kesmelerini emretti.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5941 Ben derim ki Sahih'de ve başka kitaplarda EbU Hureyre'nin sadece atireyi yasaklayan basit ifadeli bir hadisi vardır. Fakat hadisin siyikı farklıdır. *Hadisi, Bezziir rivayet etmiş olup ravilerden İbn Lehia'nm rivayet ettiği hadisler hasen derecesindedir.

Habib b. Mihnef anlahyor:

#16,297
Arefe günü Resullullah (sallallahu aleyhi · vesellem)'in yanına gittim. İnsanlara şöyle soruyordu: "Kurbanı biliyor musunuz?" Ben, insanların ne cevap verdiklerini bilmiyorum. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) (verilen cevapların akabinde) şöyle buyurdu: "Her ev ahalisi üzerine, her Receb ayında ve her Kurban bayramında koyun kesmek vacibdir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5940 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravilerden Abdülkerim b. Ebi'l-Müharık zayıftır.

İbn Abbas bildiriyor:

#16,296
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem), Kurban Bayramı gününde şöyle buyurdu:´´İnsanoğlu bu günde, (kurbanın) kanını akıtmaktan daha faziletli bir amel işlememiştir. Sıla-i rahim yapmak bundan müstesnadır.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5839 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Yahya b. Hasan el-Huşeni zayıftır. Bir cemaat ise onun güvenilir biri olduğunu bildirmiştir. 2 2 Taberaru, M. el-Kebir (10948), es-Silsiletu'd-Daife (525)

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre

#16,295
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Para, Bayram günü kesilen kurbandan başka Allah' a daha sevimli olan hiçbir yerde harcanmamıştır."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5938 *Hadisi TaberAni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden İbrahim b. Yezid el-HOzi zayıftır.1 1 Taberaru, M. el-Kebir (10894), es-Silsiletu'd-Daife (524)

Abdullah b. Hasan b. Hasan'ın, babasından, onun da dedesinden bildirdiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhi· vesellem) şöyle buyurdu:

#16,294
"Kim helal bir kurban keser de kurbanın sevabını Allah'tan beklerse, bu kurban onu!" için ateşe (cehenneme) karşı perde olur."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5937 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravilerden Süleyman b. Amr en-Nehai hadis uyduran biridir. 1 1 Taberaru, M. el-Kebir (3736)

Hz. Ali'nin bildirdiğine göre

#16,293
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Kurban kesin ve (akan) kanlari ile Allah'tan sevap bekleyin. Zira kan yere düşse bile artık o, Yüce Allah'ın koruması altına girmiştir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5936 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-Evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Amr b. elHusayn el-Ukayli hadisi metruk biridir .

İmran b. Husayn'in bildirdiğine göre

#16,292
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Ey Fatıma! Kalk ve kurbanının yanında bulun. Zira ondan damlayan ilk kan ile beraber işlediğin her günah bağışlanır. Ayrica söyle söyle: "Benim namazım, ibadetim, hayatım, ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Onun ortağı yoktur. Ben, Müslümanlardan bir ferd olarak bununla emredildim." İmran b. Husayn: "Ya Resulallah! Bu (huşusiyet) sana ve Ehli Beyt' e mi aittir -ki siz buna laiksiniz- yoksa bütün müslümanlara mı aittir?" diye sorunca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Bilakis bütün müslümanlara aittir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5935 *Hadisi TciberAni el"Mu'cernu'lckebir ve el-Mu'cemu'l-Evsat'ta rivayet etmiş olup, ravileriıiden Ebu Hamza es-Sümili zayıftır.1 1 Taberaru, M. el-Kebir (18/239), es-Silsiletu'd-Daife (528)

Ebu Said'in bildirdiğine göre

#16,291
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Ey Fatıma! Kalk ve kurbanının yanına git, onun yanında hazır bulun. Zira onun kanından damlayan her damlaya karşılık, senin için geçmiş günahlarinin bağışlanması söz konusudur." Bunun üzerine Hz. Fatıma: "Ya Resulallah! Bu, özellikle bizim için yani Ehl-i Beyt için mi (geçerlidir) yoksa hem bizim için, hem de Müslümanların umumu için mi (geçerli)dir?" diye sorunca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Bilakis bizim için ve bütün müslümanlar için(geçerli)dir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5934 *Hadisi Bezzfir rivayet etmiş olup ravilerinden Atiyye b. Kays hakkında birçok tenkit yapılmıştır. Güvenilir kabul edenler de vardır

cabir'in bildirdiğine göre

#16,290
Resulluilah (sallallahµ aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Dünya günlerinin en faziletli günleri on gündür." Yani Zilhicce'nin on günüdür- Denildi" ki: "Allah yollınd.a (işlenen amellerden), bu günler(de işlenen ameller)e denk (bir amel) yok mudur?" Bunun üzerine Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Allah yolunda, bu günler(de işletten ameller)e denk (bir amel)yoktur. Ancak yüzünü toprağa bulayan kişi müstesna" buyurdu ve Arefe gününden söz.ederek bu gün hakkında "ôvünme günü" buyurdu. Ardından hadisin devamını aktardı. Bu hadisin tamamı geride geçti.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5933 *Hadisi Bezzar rivayet etms olup, isnadı hasendir .. ravileri güvenilir kimselerdir.2 2 Bezzir, Müsned (1128)

cabir'in bildirdiğine göre

#16,289
Resulluilah (sallallahµ aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Dünya günlerinin en faziletli günleri on gündür." Yani Zilhicce'nin on günüdür- Denildi" ki: "Allah yollınd.a (işlenen amellerden), bu günler(de işlenen ameller)e denk (bir amel) yok mudur?" Bunun üzerine Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Allah yolunda, bu günler(de işletten ameller)e denk (bir amel)yoktur. Ancak yüzünü toprağa bulayan kişi müstesna" buyurdu ve Arefe gününden söz.ederek bu gün hakkında "ôvünme günü" buyurdu. Ardından hadisin devamını aktardı. Bu hadisin tamamı geride geçti.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5933 *Hadisi Bezzar rivayet etms olup, isnadı hasendir .. ravileri güvenilir kimselerdir.2 2 Bezzir, Müsned (1128)

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre

#16,288
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Allah katında, hiçbir günde yapılan amel, (Zilhicce'nin) on günün(de yapılan amel)~ daha faziletli ve Allah'a daha sevimli değildir. Ôyleyse bu günlerde tesbihi (Sübhanallah), tehlili (La ilahe illallah), tahmidi (Elhamdülillah) ve tekbiri (Allahu. Ekber) cokça getirin."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5932 Ben derim ki: Bu hadis, Salıih'de "tesbih" ve sonrakiler olmaksızın mevcuttur. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l~kebir1de rivayet etm.iŞ olup, ra~ Sahih'in ravileridir. 1 1 Taberaru, M. el-Kebir (11116), Buhiri (969)

Abdullah (İbn Mes'ud un bildirdiğine göre

#16,287
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Hiçbir günde yapılan amel (Zilhicce'nin) on gününde (yapılan amel)den daha faziletli değildir." Bunun . üzerine: "Allah yolunda yapılan cihad da mı (bu günlerde yapılan amelden daha faziletli) değildir?" diye soruldu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: ""Allah yolunda yapılan cihad bile (bu günlerde yapılan amelden daha faziletli) değildir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5931 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, raviler Sahih'in ravileridir.2 2 Taberaru, M. el-Kebir (10455)

Abdullah b. Amr b. el-As anlatıyor:

#16,286
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yaninda idim. Kendisinin huzurunda amellerden bahsedilince şöyle buyurdu: "Hiçbir günde yapılan amel, bu on gün(de yapılan amel)den (Allah katında daha) faziletli değildir." Bunun üzerine: ´´Allah yolunda yapılan cihad da mı? (bu günlerde yapılan amelden daha faziletli) değildir?" diye soruldu. Ravi der ki: "(Bu ameli diğerinden) daha büyük gördü." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:´´Allah yolunda yapılan cihad da değildir. Ancak malıyla ve canıyla (cihada) çıkıp, sonra da yüreğinin kanı Allah yolunda akıtılan kişi müstesna.´´

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5930 *Hadisi Ahmed b. Hanbel, el-Mu'cemu'l-kebir'd~ Taberani iki isnadla beraber rivayet etmiştir. lsnadlarından birinin ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 Ahmed, Müsned (6559-6), isnadı sahihtir.

Abdullah b. Amr b. el-As anlabyor:

#16,285
Beytullah'ı tavaf ediyorduk. Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Hiçbir günde yapılan amel, Allah katında bu günler(de yapılan amel)den daha sevimli değildir." Bunun üzerine: "Allah yolunda yapılan cihad da mı? (bu günlerde yapılan amelden daha sevimli) değildir?" diye soruldu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Allah yolunda yapılan cihad da (bu günlerde yapılan amelden daha sevimli) değildir. Ancak malıyla ve canıyla (cihada) çıkıp, sonra da kanının son damlasına kadar savaşarak geri ·dönmeyen kişi müstesna." Abde der ki: "Bu günler, Zilhicce'nin ilk on günüdür."1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5929 1 Ahmed, Müsned (9505), Ebu Abdillah Mevla İbn Amr'ın durumu bilinmemektedir.

İbn Abbas r.a'tan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,346
Rasulullah s.a.v, canlı hayvanların hedef yapılmasını, pislik yiyen hayvanların sütlerinin içilmesini ve bazı kaplardan bir şeyler içmeyi yasak etmiştir.

Nesai, Dahaya: 43 Hn: 4372; Ebû Davud, Cihad: 52; İbn Mâce, Zebaih: 11

Abdullah b. Amr r.a’dan rivâyete göre, 

#6,345
Abdullah bir seferinde babasından başka bir sefer de dedesinden diyerek şöyle demişti: “Rasulullah s.a.v, Hayber günü ehli eşek etlerini ve pislik yiyen hayvanların üzerine binmeyi ve etlerini yemeyi yasaklamıştı.”

Nesai, Dahaya: 42 Hn: 4371; Ebû Davud, Cihad: 52; İbn Mâce, Zebaih: 11

Amr b. Şerîd r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,344
Şerid’ten işittim şöyle diyordu: Rasulullah s.a.v’den işittim şöyle diyordu: “Kim boş yere bir serçe öldürürse kıyamet günü o serçe öldüreni Allah’a şikayet ederek Ey Rabbim falan kimse beni yemek için değil de boş yere öldürdü” diyecek.

Nesai, Dahaya: 41 Hn: 4370; Müsned: 18651

Abdullah b. Amr r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#6,343
“Boş yere bir serçe veya daha büyük bir kuşu öldüren kimseden Allah hesap soracaktır.” Denildi ki: “Ey Allah’ın Rasulü boş yere olmaksızın nasıl öldürülür?” Şöyle buyurdu: “Başını koparıp atmaksızın kesilip yenmesidir.”

Nesai, Dahaya: 41 Hn: 4369; Müsned: 6666

İbn Abbas r.a’tan rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#6,342
Canlı hayvanları hedef yapmayınız.” 

Nesai, Dahaya: 40 Hn: 4367-4368;  Ebû Davud, Dahâyâ: 12; Müslim, Sayd: 12

İbn Ömer r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,341
Rasulullah s.a.v’den işittim şöyle diyordu: “Allah canlı hayvanı hedef yapanlara lanet etsin.” 

Nesai, Dahaya: 40 Hn: 4366-4365; Ebû Davud, Dahâyâ: 13; Müslim, Sayd: 12

Abdullah b. Cafer r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,340
Rasulullah s.a.v, bir koçu hedef alarak ona ok atan insanların yanından geçerken canı sıkıldı ve “Canlı hayvanları hedef yapmayın” buyurdu.

Nesai, Dahaya: 40 Hn: 4364; Ebû Davud, Dahâyâ: 13; Müslim, Sayd: 12

Hişam b. Zeyd r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,339
Enes ile birlikte Hakem b. Eyyub’un yanına gitmiştim. O sırada insanlar bir tavuğu hedef alıp nişan alıyorlardı. Bunu gören Enes: “Rasulullah s.a.v canlı hayvanların hedef yapılarak nişan alınmasını yasak etti” dedi.

Nesai, Dahaya: 40 Hn: 4363; Ebû Davud, Dahâyâ: 13; Müslim, Sayd: 12

Ebu Sa’lebe r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#6,338
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Canlı hayvanları hedef yaparak nişan alıp atış öğrenmek caiz değildir.”

Nesai, Dahaya: 40 Hn: 4362; Ebû Davud, Dahâyâ: 13; Müslim, Sayd: 12

İbn Abbas En’âm 12. ayeti olan: 

#6,337
“Bu sebeple üzerine Allah’ın adı anılmayan şeylerden yemeyin zira bu gerçekten yoldan çıkmaktır…” ayeti hakkında müşrikler Müslümanlara;  “Allah’ın kestiğini yemiyorsunuz da kendi kestiğinizi yiyorsunuz” dediler. Bunun üzerine Allah bu ayeti indirdi. 

Nesai, Dahaya: 39 Hn: 4361; Ebû Davud, Dahâyâ: 13

Âişe r.anha'dan rivâyete göre, 

#6,336
bedeviler bize et getiriyorlardı. Keserken besmele çekip çekmediklerini bilmiyorduk. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v “Besmele çekerek yiyin” buyurdular. 

Nesai, Dahaya: 38 Hn: 4360;  İbn Mâce, Zebaih: 4

Abdullah b. Muğaffel r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#6,335
 “Hayber günü bir tulum yağ buldum ve onu aldım ve ondan hiç kimseye vermeyeceğim” dedim. Bir de baktım ki Rasulullah s.a.v o sırada gülümsüyordu. 

Nesai, Dahaya: 37 Hn: 4359; Ebû Davud, Cihad: 137; Darimi, Siyer: 326

Âmir b. Vâsile r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,334
Bir adam Ali’ye: “Rasulullah s.a.v sana diğer insanlara söylemediği gizli bir şeyler söyledi mi?” diye sordu. Bunun üzerine Ali öfkelendi ve yüzü kıpkırmızı oldu şöyle dedi: Rasulullah s.a.v bana gizli bir şeyler söylemedi fakat ikimiz bir evde iken şu dört şeyi söyledi: “1. Anasına babasına lanet edene Allah lanet etsin. 2. Allah’tan başkası için kurban keseni Allah kahretsin. 3. Dinde yenilik ve Bidat çıkarana da Allah lanet etsin. 4. Arazilerin sınırlarını değiştirene de Allah lanet etsin.”

Nesai, Dahaya: 33 Hn: 4346; Müsned: 908

Esma r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,333
Rasulullah s.a.v zamanında Medine de atı deve keser gibi boğazlar ve yerdik. Kuteybe hadisinde: “Etinden yerdik” demiştir. 

Nesai, Dahaya: 31 Hn: 4344-4345; Buhârî, Zebaih: 27; İbn Mâce, Zebaih: 12

Câbir b. Abdullah r.a'tan rivâyete göre,

#6,332
Rasulullah s.a.v kurbanlık develerin bir kısmını kendisi bir kısmını da başkaları kesmişti.

Nesai, Dahaya: 31 Hn: 4343; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Şeddat b. Evs r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,331
Rasulullah s.a.v'den işittim şöyle diyordu: “Allah her şeyde iyi davranmamızı emretti; öldürürken bileincitmeden öldürün, hayvan keserken hayvanı fazla acıtmayın, keseceğinizde bıçağınızı iyice bileyin ki hayvan acı çekmesin.”

Nesai, Dahaya: 25 Hn: 4335; Buhârî, Zebaih: 25; Ebû Davud, Dahâyâ: 13

Rafi b. Hadîc r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir:

#6,330
“Ey Allah'ın Rasulü! Yarın düşmanla karşılaşacağız, yanımızda bıçak olmaz ise hayvanları ne ile kesebiliriz? "dedim. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Kanı akıtan her şeyle kesebilirsiniz diş ve tırnak hariç. Besmele çek kes ve ondan ye. Diş kemiktir. Tırnak ise Habeşlilerin bıçağıdır.” Bir seferde bir deve veya koyun kaçmıştı ve yakalanmamıştı. Bir adam onu okla vurarak yakaladı. Bunu gören Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Bu develer de vahşi hayvanlar gibi bazen vahşileşirler, bunları kaçırırsanız ve yakalayamaz iseniz böyle yaparsınız.”

Nesai, Dahaya: 25 Hn: 4334-4333-4328-4327; Buhârî, Zebaih: 25; Ebû Davud, Dahâyâ: 13

Ebu Bekir’in kızı Esma r.anha'dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#6,329
Rasulullah s.a.v zamanında atı deve boğazlar gibi kesip yerdik.

Nesai, Dahaya: 22 Hn: 4330; Buhârî, Zebaih: 27; İbn Mâce, Zebaih: 12 Hükmen merfu hadis.

Şeddad b. Evs r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,328
Rasulullah s.a.v'den iki şeyi ezberlemiştim şöyle buyurmuştu: “Allah her şeyde iyi davranmayı emretti. O halde bir şeyi öldüreceğinizde bile onu incitmeden, ızdırap çektirmeden öldürün. Hayvan kestiğinizde de onu incitmeden kesin, bıçağınızı iyi bileyin ve hayvanı fazla incitmeyin.”

Nesai, Dahaya: 21 Hn: 4329-4335-4336-4337-4338; Ebû Davud, Dahâyâ: 15; İbn Mâce, Zebaih: 5