Toplam 25,104 Hadis
Konular

Talak Boşanma Kategorisi

Sehl'in babası (MuAz b. Enes)'in bildirdiğine göre :

#18,488
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Allah'ın öyle (kötü) kullan var ki, Allah onlarla kıyamet gününde konuşmaz, onlan günahlanndan anndırmaz ve onlara rahmet nazanyla nazar etmez." Denildi ki: "Ya Resulallah! Kimdir onlar?" Şöyle buyurdu: "Anne-babasından yüz çevirerek onlardan ilişkisini tamamen koparan kimse, çocuğunu evlatlıktan reddeden kişi, kendisine bir toplum tarafından nimet ihsan edilip de, onlann nimetine nankörlük ederek onlardan uzaklaşan kimse."

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7863 *Hadisi Ahmed ve Taberanl rivayet etmiş olup, Taberani şu ilavede bulunmuştur: "Onlar için acıklı bir azap vardır." Ravilerden Zebban b. Faid'i, Ahmed ve İbn Main zayıf görmüş, Ebü Hatim ise "Salih biridir" demiştir.2 2 İmam Ahmed, Müsned (3/440) ve Taberani, M. el-Kebir (20/195

İbn ômer'in bildirdiğine göre :

#18,487
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kim dünyada rezil etmek için çocuğunu evlatlıktan irad ederse, Allah da kıyamet gününde bütün insanlann gözü önünde kısasa kısas olarak onu rezil eder.

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7862 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiştir. Taberani'nin ravileri, Abdullah b. Ahmed b. Hanbel hariç Sahih'in ravileridir. Bu zat ise güvenilir bir imamdır. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (4795), Taberani, M. el-Kebir (13478, 13503)

Ebu Vail'in bildirdiğine göre:

#18,486
Abdullah b. Huzafe: "Ya Resulallah! Benim babam kim?" diye sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Baban Huzafe'dir. (Esasen) çocuk, (doğduğu) döşeğine aittir. Zinakdr için mahrumiyet vardır." buyurdu. Abdullah dedi ki: "Sen beni bir Habeşliye davet etseydin (babam olduğunu söylesydin) ona bile uyarım (ya Resülallah)." Annesi: "Bana ithamda bulundun" deyince Abdullah da bunun üzerine: "Ben kalbimi rahatlatmak istiyorum" dedi.

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7861 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, hadis mürseldir. Ravileri güvenilir kimselerdir .

Vasile b. el-Eska'run bildirdiğine göre

#18,485
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Çocuk, döşeğe aittir. Zinakar için mahrumiyet vardır. Kadının, kocasının izni olmadan kendi malından azıcık bir şey tüketmesi ona caiz değildir''

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7860 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Velid'in azatlısı olan Cenah zayıftır.11 Taberaru, M. el-Kebir (22/83), Anbese ve Hammad, zayıftırlar.

Ebu Mes'ud anlahyor:

#18,484
Ben hac günü Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in önündeydim. Devesinin salyası sırtıma düşüyordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim. "Her hak sahibine hakkını verin. Çocuk, döşeğe aittir. Zinakfir için mahrumiyet vardır. Efendilerinden başkasını veli edinen üzerine ya da babasından başkasına neseb iddiasında bulunan ,,,:,erine Allah'ın, meleklerin ve bütün insanlann laneti vardır. Onlardan ne bir farz, ne de nafile kabul edilmeyecektir."

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7859 *Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Senedinde tanınmayan raviler bulunmaktadır.1 1 Taberaru, M. el-Kebir (17/261)

Ubade b. es-Samit diyor ki:

#18,483
ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in verdiği hükümlerden biri şudur: "Çocuk, döşeğe aittir. Zinakar için mahrumiyet vardır." *

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7858 *Hadisi Taberani ve uzun bir hadiste Ahmed rivayet etmiş olup, hadisin isnadında kopukluk vardır.

İbnü'z-Zübeyr'in bildirdiğine göre ;

#18,482
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Zem'a'nun cariyesinin oğlu için miras tayin etti. Çünkü çocuk Zem' a'nun döşeğinde doğmuştu. Ben derim ki: Hadisi Nesai kısa metniyle rivayet etmiştir

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7857 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir.

Hz. Hüseyn b. Ali'nin bildirdiğine göre ;

#18,481
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Çocuk, (doğduğu) döşeğe aittir."

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7856 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Dırar b. Surad zayıftır.

Bera ile Zeyd b. Erkam anlatıyor;

#18,480
Bir gün Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile Gadir Hum gününde beraberdik. Başından ağaç dallarını kaldırıyorduk. Şöyle buyurdu: "Hiç şüphesiz sadaka ne benim için, ne de Ehl-i beytim için helal değildir. Allah, babasından başkasına neseb iddiasında bulunan kişiye lanet etmiştir. Allah, efendilerinden başkasını veli edinenlere lanet etmiştir. Çocuk, yatağın sahibine aittir. Zani için mahrumiyet vardır. Varise vasiyet yoktur."

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7855 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden MOsa b. Osman el-Hadrami zayıftır.2 Taberaru, M. el-Kebir (5057)

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre;

#18,479
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Çocuk döşeğe aittir. Zinakar için mahrumiyet vardır." *

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7854 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Yahya b. Abbad es-Sa'di zayıftır. Onun hakkında oavOd b. Şebib der ki: "İnsanlann en hayırlı olanlanndan biridir." Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.1 1 Taberaru, M. el-Kebir (12434)

Muhammed b. İshak anlatıyor:

#18,478
Nasr b. el-Haccac b. İlat esSülemi, Halid b. el-Velld'in azatlısı Abdullah ·b. Rabah'a iftirada bulundu. Abdurrahman b. Halid b. el-Velid kalkarak dedi ki: "Efendim (doğan çocuk), efendimin yatağında doğdu." Nasr ise: "Kardeşim bana evinde vasiyet etti" dedi. Aralarındaki tartışma uzayınca, çocukla beraber Muaviye'nin huzuruna çıktılar. Muaviye'nin başının altında taş vardı. Her ikisi de davalaşhlar. Muaviye onlara şöyle dedi: "Ben Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Çocuk döşeğe aittir, zinakar için mahrumiyet vardır." Nasr dedi ki: "Ey Muaviye! Senin Ziyad hakkında verdiğin hüküm nerede, şu verdiğin hüküm nerede?" Bunun üzerine Muaviye şöyle dedi: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in verdiği hüküm Muaviye'nin verdiği hükümden daha hayırlıdır." Böylelikle Abdullah b. Rebah, Nasr'ın iddia ettiği şey hususunda yaptığı konuşmaya cevaben hiçbir şey söylemedi. Sonunda Nasr şu şiiri okudu:

Ey Ebu Halid! Malım gibisini miras olarak al. Beni belalar anında şahit olacak bir kardeş tut.

Ey Ebu Halid! Malım çoktur, mevkim ise yücedir. Yukarı çıktığın halde nesiller seni coşturur.

Ey Ebu Halid! Kızlarımızı Mahzum 'a cariye yapmak için Asla acele etme, onlar var oldular.

Ey Ebu Halid! İbn Halid'den korkma. Haccac, Halid'den korkmadı.

Ey Ebu Halid! Ne biz ateşiz, ne de onlar, İçerisinde durgun pınarlann göründüğü bahçedir. "

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7853 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup, hadisin isnadı munkatıdır. Hadisin ravileri güvenilir kimselerdir.1 1 Ebu Ya'la, Müsned (7390)

Zeyneb el-Esediyye anlatıyor:

#18,477
ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gidip dedim ki: "Ya Resulallah! Babam öldü geriye bir cariye bıraktı. O da bir çocuk doğurdu. Biz o cariyeyi (zina ile) itham ediyoruz." Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Çocuğu bana getirin" buyurdu. Çocuğu getirdiklerinde Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona baktıktan sonra şöyle buyurdu: "Onun için miras hakkı vardır. Sana gelince, (artık kardeşin olmadığına göre) onun yanında tesettürlü ol."

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7852 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Kasım b. Muhammed b. Ebi Şeybe zayıftır. 11 Taberani, M. el-Kebir (24/288)

Zem' a'nın kızı anlatıyor:

#18,476
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gittim ve dedim ki: "Babam öldü. Geriye bir ümmü veled (kendisinden oğul edindiği cariyesini) bıraktı. Fakat biz onun bir adamla ilişkisi olduğunu zannediyoruz. Üstelik o cariye doğum yaptı. Çocuğu, ilişkisi olduğunu düşündüğümüz adama benziyor. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Zem'a'nın kızına şöyle buyurdu: "Sen artık o çocuğun yanında tesettürlü ol. Zira o senin kardeşin değil. O çocuğun mirastan da hakkı vardır."

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7851 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, Ahmed'i takip eden iki ravi isimsizdir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.

. Hasan diyor ki:

#18,475
Bana ulaşan bilgiye göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), çocuğun döşeğe ait olduğuna, zinakara da mahrumiyetin yeterli geleceğine hükmetti. *

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7850 *Hadis Ahmed mürsel olarak rivayet etmiş olup, ravileri Sahi'h'in ravileridir .

İbn Ömer' in bildirdiğine göre;

#18,474
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Çocuk, döşeğe aittir. Zinakar (erkek) için mahrumiyet vardır." *

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7849 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden Sinan b. el-Haris'i tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 ~ı Bezzar, Müsned (1512)

Amir b. Sa' d' ın, babasından naklettiğine göre ;

#18,473
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), çocuğun (babası kim olursa olsun doğduğu) yatağa ait olduğu yönünde hükmetmiştir.

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7848 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden Abdülaziz b. İmran metruk biridir.2 2 Bezzar, Müsned (1511)

Hasan b. Sa' d, babasından bildiriyor:

#18,472
Yuhannes ve Safiyye ganimetten olan esirler idi. Safiyye bir çocuk doğurdu. Yuhannes ve Safiyye ile zina eden adam, çocuğun babası olduğunu iddia ettiler. Anlaşmazlıklarını çözmesi için Osman b. Affan' a gittiler. Osman, onları Ali b. Ebi Talib'e gönderdi. Hz. Ali onlara şöyle dedi: Kadın hakkında, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in verdiği hükümle hükmederim: "Çocuk doğduğu yatağa aittir. Zinakfir için mahrumiyet vardır." Hz. Ali, zina eden erkek ve kadına ellişer sopa vurarak had tatbik etti.

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7847 Hadisi Ahmed ve Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden Haccac b. Ertat tedlis yapan biridir. Ahmed'in diğer ravileri güvenilir kimselerdir.1 , 1 İmam Ahmed, Müsned (l/104)ve Bezzar, Müsned (510

İbn Mes'üd der ki:

#18,471
"Lanetleşen kadın ve erkek ebediyen (bir nikah altında) birleşemez."

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7846 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Kays b. er-Rebi'yi, Şu'be ve başkaları güvenilir kabul etmiştir. Zayıf görenler de mevcuttur. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. Daha önce Hz. Ali ile İbn Mes'Qd'dan rivayetle şu hüküm geçmişti: "Lanetleşen kadının oğlu, annesinin asabesidir. Annesi oğluna, oğlu da annesine mirasçı olur."3 3 Taberani, M. el-Kebir (9661)

İbn Cüreyc bildiriyor:

#18,470
Hz. Ali ile İbn Mes'ud dediler ki:" Adam, ric'i talakla boşadığı karısına zina isnadında bulunsa lanetleşirler. Kesin aralarını ayıran talakla boşadığı karısına zina isnadında bulunsa lanetleşmezler."

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7845 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, isnadı munkatıdır. Ravileri Sahih'in ravileridir.

Taberani derki ;

#18,469
Havle binti Asım -ki ayetin hükmüyle lanetleşen kadın bu kadındı- ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in kocasından ayırdığı kadındır. ı

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7844 2 Taberani, M. el-Kebir (24/249)

İbn Abbas anlahyor:

#18,468
Ensar' dan bir adam Bel' aclan'lı bir kadınla evlendi. Kadının yanında bir gece kaldı. Sabah olduğunda onun bakire olmadığını anladı. Bu ikisinin durumu Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e çıkarılınca, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) kadını çağırdı. Kadın: "Bilakis, ben (onunla evlendiğimde) bakireydim" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bunun üzerine onlara emir buyurunca (karşılıklı) lanetleştiler. Adam da kadına mehrini geri verdi.

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7843 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir.11 Bezzar, Müsned (1509) ve İmam Ahmed, Müsned (2367)

Asım b. Adiy' den rivayet edildiğine göre ;

#18,467
kendisi, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanındayken "Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenler ... "1 ayeti nazil olunca: "Ya Resulallah! Dört şahit getirinceye kadar pis adam işini görür" dedi. Ravi der ki: Asım yerinden kalkmadan amcasının oğlu geldi. Hanımı da onunla beraber kucağında bir çocuk taşıyordu. Kadın "Bu sendendir" diyor, o ise "Benden değildir" diyordu. Bu olay üzerine lian ayeti nazil oldu. Ben bu meseleyi ilk konuşan ve bununla ilk sınanan kişiyim. Ben derim ki: Asım'ın bundan hariç lanetleşme hakkında Nesai'nin rivayet ettiği oir hadisi daha vardır.

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7842 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. 2 ı Nur Sur. 4. 2 Taberani, M. el-Evsat (859), Taberani, M. el-Kebir (17/174)

Huzeyfe'nin bildirdiğine göre ;

#18,466
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellern) şöyle buyurdu: "Ey Ebu Bekr! Söyle bakalım (karın) Ümmü Ruman'ı bir adamla beraber bulsan adama ne yaparsın?" Ebft Bekr: "Ona kötü bir şey yaparım" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellern), daha sonra Ömer' e: "Ey Ômer! Sen bir adamla bulsan ne yaparsın söyle bakalım?" diye sorunca Ömer: "Onu öldürürdüm" karşılığını verdi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellern), daha sonra: "Ey Süheyl b. Beyda sen ne yaparsın?" diye sorunca Süheyl şu karşılığı verdi: "Allah o haine lanet etsin. Çünkü o pisliğin tekidir. Allah hain olan kadına da lanet etsin. Çünkü o da pislik bir kadındır. Allah üç kişinin üçüncüsüne, onlara bunu hatırlatan (şeytan)a da lanet etsin." Resftlullah (sallallahu aleyhi vesellern): "Ey İbn Beydıi! Kur' an' ın şu ayetini tefsir ettin" deyip "Eşlerine zina isnadında bulunup da ... "3 ayetini sonuna kadar okudu.

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7841 •Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta, hocası Musa b. İshak'tan rivayet etmiştir. Bu zatı tanımıyorum. Diğer ravileri Sahih'in ravileridir. 3 Nur Sur. 6.

İbn Abbas anlatıyor ;

#18,465
"Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onlann şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar''1 ayeti nazil olduğunda Ensar'ın efendisi olan Sa' d b. Ubade: "Ayet bu şekilde mi indi ya Resulallah!" deyince, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Ey Ensar topluluğu! Efendiniz ne diyor duymuyor musunuz?" diye sordu. Bunun üzerine dediler ki: "Ya Resfılallah! Onu kınama. Çünkü o, kıskanç biridir. Vallahi bakire olmadıkça hiçbir kadınla evlenmez. Bizden biri onun boşadığı bir kadınla -aşırı kıskançlığından dolayı- evlenmeye bile cüret edemez." Bunun üzerine Sa' d şöyle dedi: "Ya Resfılallah! Hiç şüphesiz biliyorum ki bu haktır ve Allah katındandır. Ancak ben şuna hayret ettim: Alçak bir (zaniye) kadını, bir adam zapt eder halde bulacağım ve dört şahit getirmeden o adama dokunmam ve adamı yerinden kıpırdatmam benim için caiz olmayacak (ha!) Vallahi adam işini görünceye kadar zaten o dört şahidi getiremem." Ravi der ki: Fazla bir zaman geçmemişti ki Hilal b. Umeyye geldi. Bu kişi tövbesi kabul edilen üç kişiden biridir. Arazisinden yatsı vakti çıktı. Ailesinin yanında bir adam buldu. Gözleriyle (olan biteni) gördü, (konuştuklarını) kulaklarıyla işitti. Sabah oluncaya kadar adamın üzerine atılmadı. Sabahleyin Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına giderek: "Ya Resulullah! Ailemin yanına yatsı vakti gitmiştim. Onun yanında bir adamla buldum. Gözlerimle gördüm, kulaklarımla işittim" diyerek (kansının o adamla zina ettiğini ileri sürdü). Hilal'in suçlaması, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in hoşuna gitmedi ve ona çok kızdı. Ensar toplandılar ve şöyle dediler: "Sa' d b. Ubade'nin anlattığı şeyler sebebiyle belaya maruz kaldık. Şimdi ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem), Hilal b. Umeyye'yi (zina iftirası nedeniyle) dövdürüp, müslümanlar hakkındaki şahitliğini geçersiz kılar." Bunun üzerine Hilal şöyle dedi: "Vallahi ben, Allah'ın bana bir çıkış yolu göstermesini ümid ediyorum." Hilal bu konuşmasının ardından, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e: "Ya Resulallah! Benim yaptığım şeylerin sana ağır geldiğini görüyorum. Vallahi ben doğru söylüyorum. Vallahi Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), o adamın dövülmesini dileyecek" dedi. Derken vahiy nazil oldu. O'na vahyin indiğini cildinin renginin değişmesinden anlarlardı. Vahyin inişi tamamlanıncaya kadar ondan uzak durdular. Şu ayet nazil oldu: "Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onlann her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesi, beşinci defa da eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.''1 Ravi hadisin devamını anlattı. Ben derim ki: İbn Abbas'ın hadisi, daha kısa metniyle Sahih'te geçmektedir.

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7840 •Hadisi EbQ Ya'la rivayet etmiş olup, hadisin metni ona aittir. Ahmed, Ebıl Ya'la'dan daha kısa bir metinle irad etmiştir. Hadisin kilit ravisi, zayıf bir ravi olan Abbad b. Mansur'dur.1 NurSur.6 z Daha önce geçti: 7730. Ebu Ya'la, Müsned (2740) ve İmam Ahmed, Müsned (2131) 3

Katade'nin bildirdiğine göre

#18,464
Hz. Ali, İbn Mes'tid ve İbn Abbas dediler ki: "Dört ay geçtiği zaman, bu bir talak olur. Kadını istemekte kocası daha ziyade hak sahibidir." Hz. Ali ve İbn Mes'ud: "Bu durumdaki kadın, boşanmış kadının iddetini sayar" dediler. *

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7839 *Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Katade, ne Ali'ye, ne de İbn Mes'Cıd'a yetişmemiş, İbn Abbas'tan da hadis işitmemiştir. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir.3 3 Taberani, M. el-Kebir (9639

Ebu Kılabe anlatıyor:

#18,463
Nu'man, hanımına ila yaptı. O esnada İbn Mes'ud'un yanında oturuyordu. (İbn Mes'ud) onun dizine vurdu ve: "Dört ay geçirdiğin zaman tek talakı itiraf et" dedi

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7838 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak Ebu Kılabe, İbn Mes'Cıd'a yetişmemiştir.2 Taberani, M. el-Kebir (9638)

Vebera b. Abdirrahman'ın bildirdiğine göre;

#18,462
amcasının oğlu, hanımına on günlük ila yaptı. Sonra evden çıkıp gitti. Dört ay sonra gelip hanımıyla ilişkiye girdi. Daha sonra biriyle karşılaştı. Yemininden ona bahsetti. İbn Mes'ud'a gitti. Ona sordu. Abdullah b. Mes'ud onu bildiği şeylere dair yemin ettirdi. Sonra hanımına haber gönderip ona da bildiğim (anlathğım) şeylere dair yemin ettirdi. Daha sonra İbn Mes'ud, ila yaptığı hanımını kendisi için istemesini emretti. *

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7837 Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Vebera b. Abdirrahman, İbn Mes'Cıd'dan hadisi işitmemiştir. Leys b Ebi Süleym ise tedlis yapan biridir.1 Taberani, M. el-Kebir (9196)

Vebera'run bildirdiğine göre ;

#18,461
kendi kabilesinden olan adam, hanımına on günlük ila yaptı. İbn Mes'üd'a bunun hükmünü sorunca: "Eğer dört ayı geçerse ila olur, yoksa olmaz" karşılığını verdi.

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7836 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, senedinde isimsiz bir ravi bulunmaktadır.3 Taberani, M. el-Kebir (9637)

İbrahim'nin bildirdiğine göre

#18,460
Abdullah b. Enis isminde bir adam, hanımına ila yaptı. Beraber olmadan önce aradan dört ay geçti. Dört ay geçtikten sonra ise hanımıyla beraber oldu. Yemininden hiç bahsetmemişti. Alkam'e b. Kays' a gidip bu durumu anlattı. Beraberce İbn Mes'ud'a giderek ona bu meseleyi sorduklarında, İbn Mes'ud şöyle dedi: "Kadın ondan kesin bir şekilde ayrılmıştır. Onu kendine gidip iste." Bunun üzerine gidip ila yaptığı hanımını kendisirıe istedi. Mehir olarak da bir ntılı gümüş verdi.

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7835 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, isnadı Sahih'in ravileridir. Ancak isnad munkatıdır. İbrahim, İbn Mes'ud'a yetişmemiştir.ı1 Rıtl, 310 ya da Mısırlılara göre 460 gramdır.

Ebu Musa'nın bildirdiğine göre;

#18,459
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) hanımına ila yapan kişi hakkında şöyle buyurdu: "Dilerse hanımına dördüncü ayda geri döner. Eğer talakı kastettiyse, boşanan kadına gerekli olan iddet, hanımına da gerekli olmuş olur."

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7834 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden YQsuf b. Halid es-Semti zayıftır.

İbn i Abbas diyorki;

#18,458
"Cahiliye ahalisinin ilası bir ya da iki sene idi. Allah, ilayı vakitle sınırlandırdı. Buna göre ilası dört aydan aşağı olanınki ila değildir.

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn :7833 Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri Sahlh'in ravileridir.

İbn Abbas anlatıyor:

#16,674
Ömer b. el-Hattab' a, Allah' ın "Eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka verirseniz, bilesiniz ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve salih müminlerdir. Bunlann ardından melekler de (ona) yardımcıdır''1 ayetinden sormak istedim. Onunla beraber hac vasifesini ifa edinceye kadar ondan çekindim. Hacda kendi kendime: "Eğer bu hacda soramazsam, bir daha hiç soramam" dedim. Hac ibadetlerini tamamlayınca ona Merv vadisindeyken yetiştim. Bazı ihtiyaçları ıçın geride kalmışh. Bana: "Merhaba sana ey Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in amcasının oğlu! İhtiyacın nedir?" deyince, ona şöyle dedim: "Ey müminlerin emiri! Sana sormak istediğim bir mesele var. Senden çekiniyordum." Ömer bunu duyunca: "Bana dilediğini sorabilirsin. Çünkü biz hiçbir şeyi öğrenmedikçe insanlara bildirecek değiliz" dedi. Ben de devam ettim: "Bana, Allah'ın «E~er peygambere karşı birbirinize arka verirseniz ... »ayetindeki söz konusu olan iki kişinin kim olduğunu bildir." Hz. Ömer: "Bunu benden daha iyi bilen birine soramazsın. Biz Mekke' de iken halimiz şu şekildeydi: Hiç birimizle hanımı konuşmuyordu. Onlar sadece evin hizmetçileriydiler. Birinin ihtiyacı olduğunda onun bacağını tutar ihtiyacını giderirdi. Ne zamanki Medine'ye geldik, Ensar'ın kadınlarından öğrendik. Bizimle konuşmaya ve bize müracaat etmeye başladılar. Kölelerime bir ihtiyacımın giderilmesini emrettim. Hanımım dedi ki: "Bilakis, şöyle şöyle yap." Ben de bunun üzerine kalkhm, sopayı alarak onu dövdüm. Onu dövünce bana: "Ne acaibsin ey Hattab'ın oğlu! Benimle konuşmak istemiyor musun? Çünkü Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in hanımları onunla konuşuyor" dedi. Bunun üzerine ben evden çıkarak, (kızım) Hafsa'run yanına gittim. Ona dedim ki: "Ey kızcağızım! Bana bak, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile konuşma, ondan bir şey isteme. Çünkü onun size verecek ne dinarı vardır, ne de dirhemi. Başına sürer" )n yağ bile olsa, her ne ihtiyacın olursa olsun benden iste."
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), sabah namazını kıldıktan sonra namazı kıldığı yerde oturur, insanlar da etrafına otururlardı. Güneş doğuncaya kadar oturmaya devam ederlerdi. Ardından Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), tek tek hanımlarının yanlarına gider, onlara selam verir ve dua ederdi. Onlardan birinin günü geldiğinde yanında oturdu. Hz. Ömer' in kızı Hafsa' ya, Taif' ten ya da Mekke' den getirilen bir tutam bal hediye edilmişti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), onun odasına girdiğinde ona selam verir, ona baldan yalatıncaya ya da içirinceye kadar yanında tutardı. Hz. Aişe, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in Hafsa'run yanında (uzun süre) kalmasından hoşlanmadı. Cüveyriyye'nin yanında Habeşli Hadra isminde bir cariye vardı. Ona dedi ki: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Hafsa'nın odasına girdiğinde sende gir bak bakalım ne yapıyor?" Cariye (bir süre sonra denileni yaptı ve) Hafsa'ya balın durumunu anlath. Bunun üzerine Aişe, hemen oda arkadaşlarına haber gönderip durumu onlara anlatarak şöyle dedi: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), yanınıza geldiğinde: Senden meğafir (çirkin kötü kokulu bir ağaç sakızı) kokusunun geldiğini hissediyorum" deyin. Bir süre sonra Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Aişe'nin odasına girdi. Aişe dedi ki: "Ya Resulallah! Bugün bir şey yediniz galiba? Çünkü sizden meğafir kokusunun geldiğini hissediyorum." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'den kötü bir kokunun gelmesi O'na en ağır gelen bir durumdu. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), Aişe'ye: "Yediğim sadece bal. Vallahi bir daha asla yemem" buyurdu. Hafsa'nın günü gelince, Hafsa: "Ya ResUlallah! Benim bir hacetim var. Babamın yanında nafakam var, onu almam için bana izin ver" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ona izin verdi. Hafsa gittikten sonra, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), cariyesi Mariye'ye haber saldı. Gelince onu Hafsa'nın odasına soktu ve onunla ilişkide bulundu. Kısa bir süre sonra, Hafsa geri geldi ve kapının kilitli olduğunu gördü. Kapının yanına oturdu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), içerden saçı sakalı gür bir şekilde çıktı. Yüzünden ter damlıyordu. (Bunu gören) Hafsa ağlamaya başladı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), "Niçin ağlıyorsun?" diye sorunca, Hafsa (ağlayarak) şöyle dedi: "Sen bana, demek ki sadece bunun için izin verdin. Cariyeni odama soktun, sonra da onunla yatağımda beraber oldun. Bunu (böyle bir ihaneti) hanımlarından hiçbirine yapmamıştın. Vallahi şunu iyi bil ki, bu sana helal değildir ya ResUlallah!" Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), Hafsa'ya şöyle buyurdu: "Vallahi doğru söylemiyorsun. Bu, benim cariyem değildir. Allah onu bana helal kıldı. Seni şahit tutuyorum ki artık o bana haramdır, bununla senin hoşnut olmanı gözetiyorum. Bana bak! Bunu kadınlardan hiçbirine anlatma. Artık bu (Mariye) senin yanında emanettir." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) çıkınca, Hafsa, Aişe ile kendi odası arasında bulunan duvara vurarak şöyle dedi: "Sana müjdeler olsun! ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem), cariyesini kendine haram kıldı. Allah bizi ondan kurtardı." Aişe de ona şöyle cevap verdi: "Vallahi bazen, ondan (Mariye' den) dolayı Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in öldürüleceğinden kuşkulanıyordum." Bu olayın ardından Allah şu ayeti indirdi: "Ey Peygamberi Eşlerin sırasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir."1 Daha sonra Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), şu ayeti okudu: "Eğer Peygambere karşı birbirinize arka verirseniz ... "2 Bu ayette söz konusu olanlar, Hafsa ve Aişe' dir. Bunlar, hiçbir şeyin gizli kalmayacağını anladılar. Benim Ensar' dan bir kardeşim vardı. Ben (O'nunla) birlikte iken (bu kardeşim) bahçelerinden birinde meşgul olduğunda daha sonra, ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in buyurduklarını ona haber verirdim. Ben bahçelerimden birinde gözden kaybolduğum zaman, o kardeşim de bana Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in buyurduklarını haber verirdi. Bir gün bu kardeşim yanıma geldi. Cebele b. el-Eyhem el-Gassani' den korkmuştuk. Bana dedi ki: "Ne olduğunu biliyor musun?" Ben: "Ne oldu ki? Galiba Cebele b. el-Eyhem el-Gassaru' den bahsediyorsun" dedim. O da: "Hayır, bundan daha kötü bir şey" dedi ve anlatmaya başladı: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), sabah namazını kıldı, önceleri oturduğu gibi oturmadı. Önceleri yaptığı gibi hanımlarının yanına gitmedi. Odasında bir köşeye çekildi. ResO.lullah (sallallahu aleyhi vesellem), işleri karmakarışık olduğu ve durumunun ne olduğunu bilmedikleri halde insanları terk etti."
Gittiğimde insanlar Mescid' deydi. Karmakarışık bir haldeler ve Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e ne olduğunu bilmiyorlardı. Ben de: "Ey insanlar! Siz nasılsanız öylesiniz" dedim. Sonra odasının önünde(ki bir sofada duran) Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gittim. (Bu sofaya çıkabilmesi için bir basamak yapılmıştı. İçeri girilip çıkılmasını kontrol eden siyahi bir kölesi vardı. Ona: "Ömer b. el-Hattab için izin iste" dedim. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bana izin verince içeri girdim. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), odasında bir köşeye çekilmişti. İçeride bir hasır ve asılı eski bir elbise vardı. Yan tarafını hasıra dayamış, bundan dolayı hasır böğründe iz bırakmıştı. Başının altında hurma lifi doldurmuş deriden bir yastık vardı. Onu görünce ağladım. Resftlullah (sallallahu aleyhi vesellem), "Niçin ağlıyorsun?" diye sordu. "Ya Resulallah! Persler ve Bizanslılar ipek kumaşlar üzerine uzanıp yatıyor" deyince şöyle buyurdu: "Onlara güzellikleri, dünya hayatında peşin verildi. Ahiret ise bizim içindir." Sonra: "Ya Resulallah! Ne oldu sana? İnsanları karmakarışık çalkantılı bir halde bıraktım. Bu haller, sana gelen bir haberden sebep mi?" dedim. Şöyle buyurdu: "Onlardan (kadınlardan) (bir süreliğine) uzaklaşıyorum. Hayır. Ancak benimle eşlerim arasında bir şey oldu. Bende onlann yanına bir ay gitmeyeyim istedim." Sonra çıkarak insanların yanına gittim. Dedim ki: "Ey insanlar! Geri dönün. Çünkü Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ve hanımları arasında olay geçmiş. O yüzden onlardan uzak kalmayı arzulamış." Daha sonra Hafsa'nın yanına gittim. Ona: "Ey kızım! Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile konuşup onu kızdırıyor musun? Onu kıskanıyor musun?" diye sordum. O da: "Bundan sonra onun hoşlanmadığı hiçbir şeyi onunla konuşmam" dedi. Sonra Ümmü Seleme'nin yanına girdim. Ümmü Seleme benim teyzemdi. Ona Hafsa'ya dediğimi dedim. Şöyle cevap verdi: "Ne acaipsin ey Ömer b. el-Hattab! Sen onun hakkında her şeyi konuştun. Hatta Resftlullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile hanımlarının arasına girmeyi arzuladın. Sizin eşleriniz sizleri kıskanıyorken, bizim Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'i kıskanmamızı ne engelleyebilir ki?" Bu olayın ardından Yüce Allah şu ayeti inzal buyurdu: "Ey Peygamberi Hanımlarına de ki: E~er dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle salıvereyim."1
Ben derim ki: Sahlih'de Ömer'in hadisi çok kısa olarak geçmektedir

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7832 •Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Abdullah b. Salih -ki bu zat, Leys'in katibidir- hakkında Abdülmelik b. Şuayb b. el-Leys "Güvenilir ve emin biridir" demektedir. Ahmed ve başkaları ise bu zatı zayıf görmüşlerdir. ı Tahrim Sur. 4. Tahrim Sur. 1.

Ebu Hureyre anlatıyor:

#16,673
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), hanımlarını -Şu'be'nin rivayetinde- bir ay terk etti. Ömer b. el-Hattab onun yanına geldi. Bir odada hasır üzerinde yatmış, hasır sırtında iz bırakmıştı. ömer bunun üzerine şöyle dedi: "Ya Resulallah! (Pers kralı) Kisra, altın ve gümüş kaplarda içiyor, sen ise bu haldesin." Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), Ömer' e: "Onlann güzellikleri, dünya hayatında onlara peşin verildi" buyurdu. Sonra ekledi: "Ay, şöyle, şöyle ve şöyle yirni dokuz gündür." ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem), üç kez "Şöyle" diyerek parmaklarıyla (onar onar) gösterdi (29 için baş parmağında durdu).

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7831 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravilerden DavQd b. Ferahic'i, İbn Hibban güvenilir kabul ederken, İbn Main ve başkaları zayıf görmüştür.1 1 Taberaru, M. el-Kebir (11689) 2 Kişinin Kansına Dört Ay Yaklaşmamaya Dair Yemin Etmesi.

İbn Abbas anlatıyor:

#16,672
Cahiliye döneminde zıhar yapmak, kadınları (kocalarına) haram kılardı. İslam' daki ilk zıhar olayı, Evs b. es5amit'in zıharı idi. Hanımının adı Huveyle binti Huveylid' dir. Adam zayıf biriydi. Kadın ise sert biriydi. Zıhar sözünü söyleyince şöyle dedi: "Benim sana haram olduğumu düşünüyorum. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e git. Belki ondan bana geri dönmeni sağlayacak bir şey talebinde bulunursun." Huveyle gitti. Evs onu Kama'l-Bi'r'de oturup beklemeye başladı. Huveyle, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gitti. Bir kadın Resululah (sallallahu aleyhi vesellem)'in başını tarıyordu. Şöyle dedi: "Ya Resulallah! Evs b. es-Samit'in görüşünün ne kadar zayıf olduğunu, güçten takatten kesildiğini bilirsin. Bana zıhar yaph, ya Resulallah! Eğer kendisine hayırla şefkat gösterilmeye en layık olan biri varsa o benim. Ya da kendisine hayırla şefkat gösterilmeye en layık olan onun yanındaysa hiç şüphesiz o da bana zıhar yaph, ya Resulallah! Senden, benim ona dönmemi sağlayacak bir şey taleb ediyorum, anam babam sana feda olsun, ya Resulallah!" Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Ey Huveyle! Senin işin hakkında bir şeyle emrolunmadık. Eğer emrolunursak sana haber vereceğim." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in saçını tarayan kadın, başının bir tarafını taramayı bitirmiş, diğer tarafını taramaya başlamışh ki Yüce Allah ayet indirdi. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e ayet indiği zaman bu sebeple yüzünün rengi değişir ve yüzünün soğukluğu hissedilirdi. Ondan bu hal kalkınca yüzü tekrar gümüş bilezik rengi gibi beyaza dönerdi. Sonrasında kendisine emredilen vahyi anlatırdı. Saçını tarayan kadın şöyle dedi: "Ey Huveyle! Ben bu vahyin senin durumun hakkında olduğunu düşünüyorum." Bunun üzerine Huveyle'yi bir korku kapladı. Korkarak kadına döndü. Sonrasında şöyle dedi: "Allahım! Benim hakkımda hayırdan başka bir şey indirmenden sana sığınıyorum. Çünkü ben, senin Peygamber'inden sadece hayır taleb ediyorum." Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)' den vahyin sebeb olduğu durum kalkınca: "Ey Huveyle! Allah senin ve kocanın hakkında ayet indirdi" buyurarak şu ayeti okudu: "Kocası hakkında tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), "Kadınlardan zıhar ile aynlmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin, hanımlanna temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir"1 ayetine gelince, kadın şöyle dedi: "Ya Resülallah! Vallahi onun benden başka hizmetçisi yoktur, benim de ondan başka hizmetçim (kölem) yoktur." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), "Buna imkan bulamayan kişi hanımına temas etmeden önce ardı ardına iki ay oruç tutar" ayetini okuyunca, kadın şöyle dedi: "Vallahi o günde iki kere yemek yemezse gözü şaşkına döner." Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), "Buna da gücü yetmeyen altmış fakiri doyurur" ayetini okuyunca, kadın şöyle dedi: "Vallahi bugün bizde bir ukiyye mikdarı yiyecek dahi yoktur." Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) kadına: "Ona (kocana) emret, falana gitsin ve ondan yanm vesk hurma alsın. Bunu altmış yoksula tasadduk etsin ve sana geri dönsün" buyurdu. Huveyle der ki: Bunun üzerine oradan ayrılarak eve gittim. Kocam beni görünce" Arkanda ne var?" diye sordu. Dedim ki: "Hayır var. Sen insanların en kötüsüsün. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), sana falana gidip ondan yanın vesk hurma alıp, altmış yoksulu yedirmeni ve bana dönmeni emretti. Bunun üzerine kocam koşarak denilen kişinin yanına gitti ve yanın vesk hurmayı getirdi. Bildiğim kadarıyla bu adam sırtında beş sa' yiyeceği zayıflığından dolayı taşımaya güç getiremezdi. Ben derim ki: lbn Abbas'ın zıhar hakkında bundan başka bir hadisi vardır. Tirmizi, İbn Abbas'ın bu hadisini rivayet etmiştir.

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7830 *Hadisi Taberani ve buna benzer lafızlarla kısa metinle Bezzar rivayet etmiştir. Ravilerden Ebu Hamza es-Sümali zayıttır.1 Mücadele Sur. 1-4.

Ebu. Seleme ve Muhammed b. Abdirrahman b. Sevban'ın bildirdiğine göre ;

#16,671
Selman b. Sahr el-Beyadi, hanımına Ramazan ayında ilişkiye girmesi durumunda kendisine anasının sırb gibi olması yönünde zıhar yaptı. Ramazan' ın ilk yarısı geçince kadın kilo aldı. Bağdaş kurup oturduğunda bu, kocasının hoşuna gitti ve gece onunla ilişkiye girdi. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e giderek bu durumu ona sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Bir köle azat et" buyurunca, Selman "Bulamam" dedi. "İki ay peş peşe oruç tut" buyurunca, "Güç getiremem" dedi. "Atmış yoksulu doyur" buyurunca, "Bulamam" dedi. ResO.lullah (sallallahu aleyhi vesellem), bunun üzerine bir zenbil içerisinde onbeş ya da on altı sa' hurma getirerek: "Bunu atmış yoksula sadaka olarak dağıt" buyurdu. Ben derim ki: Hadisi EbQ Davud ve başkaları: "Eğer ilişkiye girerse" cümlesi olmaksızın rivayet etmiştir.

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7829 *Hadisi Taberani mürsel olarak rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir.1

İbn Abbas anlahyor:

#16,668
Bir kimse Cahiliye döneminde hanımına "Sen bana anamın sırtı gibisin" dediği zaman, hanımı kendisine haram olurdu. İslam' da ilk zıhar yapan kişi, nikahı altında Huveyle isminde amcasının kızı bulunan bir adamdır. Ona zıhar yaptı. Sonrasında pişman oldu ve hanımına şöyle dedi. "İyi bil ki artık bana haram oldun." Kadın da ona, buna benzer bir söz söyledi. Huveyle ona: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e git ve ona (bu durumu) sor!" deyince, kadın Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e giderek şikayetini ona bildirdi. Yüce Allah şu ayeti inzal buyurdu: "Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. içinizden zıhar yapanların kadınları, onların anaları değildir. Onların ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah, affedicidir, bağışlayıcıdır. Kadınlardan zıhar ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin hanımlarına temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir."1 Bunun üzerine kadın şöyle dedi: "Ben zaten köleyim. Onun benden başka hiçbir malı yoktur." "Buna imkan bulamayan kişi hanımına temas etmeden önce ardı ardına iki ay oruç tutar."2 Kadın şöyle dedi: "Vallahi o günde üç defa (su) içer (oruç tutamaz)." "Buna da gücü yetmeyen, altmış fakiri doyurur."3 Kadın şöyle dedi:" Anam babam sana feda olsun, bizim yiyeceğimiz azıcık bir yiyecektir. Nihayet benzeri gelinceye kadar (aç otururuz). Başkasına da gücümüz yoktur." Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), yarım vesk ve otuz sa' (yiyecek) istedi. Bir vesk, atmış sa'dır. Ardından şöyle buyurdu: "Altmış miskin, doyursun ve sana geri dönsün."

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7828 * Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden EbQ Hamza es-Sümali zayıftır.4 ı Mücadele Sur.1-3. 2 Mücadele Sur. 4. 3 Mücadele Sur. 4. 4 Bezzar, Müsned (1513), Taberani, M. el-Kebir (616)

Şa'bi nin bildirdiğine göre ;

#16,666
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in kızı Zeyneb müslüman olduğunda kocası Ebu'l-As b. er-Rebi müşrikti. O da bir süre sonra müslüman oldu. Nikahlarını tazelemediler.

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7827 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Cabir el-Cu'fi zayıftır. Güvenilir kabul edenler de mevcuttur.

İbn Ebi Müleyke anlatıyor:

#16,665
Mekke fethedildiği gün Ebft Cehl'in oğlu İkrime kaçtı ve gemiye bindi. Denizde bir fırtına koptu. Bir denizci ve denizdekiler, Allah'a dua edip ondan yardım istemeye başladılar. Denizci: "Burası nedir?" diye sorunca: "Allah' tan başka hiç kimsenin fayda vermediği (tehlikeli) bir yer" denildi. Bunun üzerine İkrime şöyle dedi: "Bu, bizi kendisine çağırdığı Muhammed'in ilahıdır. Hemen bizi geri götürün." İkrime geri döndü ve müslüman oldu. Hanımı kendisinden önce müslüman olmuştu. Nikahlan (tazelemeden) böylelikle devam etti.

Heysemi,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7826 *Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Hadis mürsel bir hadis olup, ravileri Sahih'in ravileridi

Ukbe b. Amir'in bildirdiğine göre;

#16,663
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kendilerini para ya da herhangi bir mal karşılığında boşatan kadınlar münafıklann ta kendileridir." *

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn: 7825 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Kays b. er-Rebi'i, Sevri ve Şu'be güvenilir kabul etmiştir. Zayıf olduğunu söyleyenler de mevcuttur. Diğer ravileri, Sahlh'in ravileridir

Enes anlatıyor:

#16,662
Sabit b. Kays b. Şemrnas'ın hanımı, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gelerek bir şeyler söyledi. Kocasından hoşlanmıyor gibiydi. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Ona bahçesini geri verebilir misin?" diye sordu. Kadın: "Olur" deyince, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), Sabit'e birini göndererek: "Ondan bahçeni al ve -zannedersem- onu boşa" buyurdu. *

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn: 7824 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden Ebu Ca'fer er-Razi güvenilir biridir. Zayıf olduğunu söyleyenler de mevcuttur

Sehl b. Ebi Hasme anlatıyor:

#16,457
Habibe binti Sehl, Sabit b. Kays b. Şemrnas el-Ensari'nin nikahı albndaydı. Habibe, Kays'ı çirkin buluyordu. Gerçekte de çirkin bir adamdı. Kadın, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e gelerek: "Ya Resülallah! Ben onu görüyorum, Allah'tan korkmasam (çirkinliğinden dolayı) yüzüne tükürürüm" deyince, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Onun sana mehir olarak verdiği bahçesini ona geri verebilir misin?" diye sordu. Habibe: "Olur" deyince, Sabit'e biri gönderildi ve bahçesi ona geri verilince, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) onları ayırdı. Bu, İslam' daki ilk hul' oldu.

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7823 *Hadisi Ahmed, Bezzar ve Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Haccac b. Ertat tedlis yapan biridir

Abdullah) İbn Mes'ud diyor ki ;

#16,456
"Cariye, bir hayız müddeti istibra' eder."

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7822 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir.2 1 Taberani, M. el-Evsat (483) 2 Taberani, M. el-Kebir (9677)

İbn Abbas diyor ki:

#16,455
"ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem), hamile kadınla, doğum yapıncaya kadar ilişkiye girilmesini yasaklamıştır."

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7821 Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimseledir. Hamile kadınlarla doğum yapıncaya kadar ilişkiye girilmesinin yasak olduğunu ifade eden hadisler Nikah bölümünde geçmişti.

İbn Abbas diyor ki:

#16,366
"ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem), Huneyn gününde taksim edilmeden humusun (beşte bir ganimetin) satılmasını ve (esir) kadınlar hamile olduklarında, doğum yapıncaya kadar kendileriyle ilişkiye girilmesini yasakladı."

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7820 Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden İsmet b. elMütevekkil zayıftır

Ebu. Hureyre'nin bildirdiğine göre ;

#16,365
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), Evtas savaşında erkeklerin, (savaş esiri olan) hamile kadınla ilişkiye girmesini, kadın doğum yapana kadar yasaklamıştır.

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7819 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-eusat ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Bakiyye ve Haccac b. Ertat tedlis yapan kişilerdir.1 Taberani, M. el-Kebir (9658) ı Taberaru, M. es-Sağir (262) ve Taberaru, M. el-Eusat (2998)

Alkame anlatıyor:

#16,364
İbn Mes'ud'a, Hemdan'lı kocaları ölmüş bir takım kadınlar gelerek "Yalnızlık çekiyoruz" dediler. Abdullah onlara gündüz vakti toplanmalarını ve her birinin gece vakti olunca evlerine dönmelerini söyledi

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7818 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri Sahlh'in ravileridir.

Cabir b. Abdillah'ın teyzesinden naklettiğine göre;

#16,363
(kocasından boşanmış olan) teyzesi, kendine ait hurmaları devşirmek için bir hurma ağacının yanına gitmek istedi. Bir adam ona "Bu (yani çıkmak) sana yakışmaz" diyerek azarladı. Bunun üzerine teyzesi Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gitti. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Çık ve hurmalannı topla. Zira belki sen tasaddukta bulunacaksın ya da bir iyilik yapacaksın." Ben derim ki: Hadis, Sahih'de Cabir'in kendisinden rivayet edilmiştir. Burada ise cabir, hadisi teyzesinden rivayet etmiştir.

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7817 *Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Ravileri Sahih'in ravileridir. 1 Ebu Ya'la, Müsned (5928), Bezzar, Müsned (1517)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre;

#16,362
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Fatıma'ya şöyle buyurmuştur: "Ümmü Şerik'in yanına git, kendini bizden kaçırma (habersiz bir yere gitme)."

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7816 *Hadisi EbQ Ya'la ve Bezzar rivayet etmiştir. Ancak Bezzar'ın ifadesi: "ResOlullah (sallallahu aleyhi vesellem), Fatıma binti Kays'a şöyle buyurmuştur" şeklindedir. Ravilerden Muhammed b. Amr, hadisi hasen olan biridir.

İbn Mes'ud'un bildirdiğine göre ;

#16,361
kadın boşandığında, Araplar hayzın bittiğini hesab ederler. Bu, ortaya çıkıp çıkmadığında ise kadın bir sene beklenirdi. O süre içerisinde hayız görmediyse bir seneden sonra kadın üç ay sayardı. Üç ay içerisinde hayız görürse, hayız müddetini sayardı. Eğer hayız görürse ve bir seneden sonra ki üç ayı sayıldıktan sonra hayzı tamamlanmazsa, kadınla evlenmede, hayzını bitirip bitirmediğini bilinceye kadar acele edilmezdi.

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7815 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak Abdülkerim el-Cezeri: "İbn Mes'ud'un arkadaşlan bana haber verdi ki ... " ifadesini kullanmıştır. Dolayısıyla Abdülkerim bu kişlerden hiç birinin ismini vermemiştir.3 'Bezzar, Müsned (1518), Ebu Ya'la, Müsned (4921) 2 Taberani, M. el-Kebir (11451) 3 Taberaru, M. el-Kebir (9623)

İbn Abbas diyor ki:

#16,360
"Kocası ölen kadına süslenmek ve koku sürünmek yasaklanmıştır.

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7814 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir